Otwórz - Ventor

Komentarze

Transkrypt

Otwórz - Ventor
Budownictwo przemysłowe / Industrial building
Włoska robota
– Scarabeo8
Italian job – Scarabeo8
s.
5
NR
19
Biuletyn Informacyjny / The Ventor Bulletin
grudzień/december 2011
Kończy się 2011 rok.
Był to czas trudny, wy-
magający od nas wielu
poświęceń i wyrzeczeń.
Rynek wywiera coraz
większą presję na jakość
świadczonych usług. Chcąc
temu sprostać trzeba wykazać się wysokimi kwalifikacjami i pełnym zaangażowaniem w pracy.
Na ten Nowy 2012 Rok
pragnę złożyć wszystkim
życzenia: zdrowia, trzeź-
wości umysłu, aby nie po-
padać w panikę, gdy pracy
jest mniej. Wytrwałości
w znoszeniu problemów dnia
codziennego i efektywności
w działaniu. Pracowitości
i zapału do nauki, gdyż jak
mówi sentencja „Człowiek
tak długo jest młodym, jak
długo się uczy”. Pomyślności
w życiu zawodowym i szczę-
ścia w życiu rodzinnym. A do
tego wszystkiego dużej dawki
optymizmu – „bo warto umieć
cieszyć się ze wschodzącego
słońca każdego dnia”.
Jesteśmy zdrowi, mamy pracę,
więc możemy budować lepsze jutro dla naszych rodzin.
Janusz Urbanik
Prezes zarządu
The year 2011 is approaching to an end. It was difficult
time requiring from us many devotions and sacrifices. The
market exerts still more and more pressure on the quality
of the provided services. If you want to be up to it, you
have to show your high qualifications and full commitment to your work.
For this New Year 2012 I would like to wish eve-
rybody: good health, clear headedness in order not
to panic when there is less job to be done. Also,
persistence in putting up with everyday problems and effectiveness in actions, diligence
and enthusiasm in learning because, as the
maxim says „A man is as long young as
long he is able to learn”. Prosperity in
your professional life and happiness
in the life of your family. And on
top of that, a great dose of opti-
mism – „because it is worth to
be able to enjoy the rising sun
everyday”.
We are healthy, we ha-
ve a job, so we can build better tomorrow
for our families.
Janusz Urbanik
The Chairman
of the Board
5
Włoska robota – Scarabeo8
Italian job – Scarabeo8_ ______________________________________________________________________
AKTUALNOŚCI / NEWS
10
13
16
17
18
20
21
21
Musimy pamiętać – za każdym razem jesteśmy oceniani i rozliczani
We have to remember – every time we are evaluated and accounted for_______________________________
Udany rok pod względem inwestycyjnym
Successful year in terms of investments__________________________________________________________
Nagrodzeni w konkursach BHP Winners of HSE competitions__________________________________________________________________
Co nowego w szkoleniach
What’s new in trainings_______________________________________________________________________
Szkolenia dla bezpieczeństwa
Trainings for safety_ _________________________________________________________________________
Ventor na wysokości
Ventor at height _ ___________________________________________________________________________
Okiem związkowca Through the unionist’s eye____________________________________________________________________
Zero tolerancji dla alkoholu w pracy
Zero tolerance for alcohol at work ______________________________________________________________
list of content
TEMAT NUMERU / COVER TOPIC
SPis treści
4
Wstęp
Introduction________________________________________________________________________________
PRZEGLĄD PROJEKTÓW / REVIEW OF THE PROJECTS
22
24
26
28
30
31
32
Skarv FPSO – egzamin zaliczony
Skarv FPSO – the passed exam_________________________________________________________________
Innowacja pełną parą – TCM Mongstad Innovation at full blast – TCM Mongstad _________________________________________________________
Biurowiec niczym gra w bierki – Oslo Office building like the game of jackstraws – Oslo_ ________________________________________________
Rusztowania na Brevik Bru Scaffoldings in Brevik Bru _____________________________________________________________________
„Zwycięzca” w Hanoytangen “Winner” in Hanoytangen ____________________________________________________________________
Malowanie w Verdal Painting in Verdal____________________________________________________________________________
Mleczarnia Jæren Dairy plant in Jæren_ ________________________________________________________________________
DZIAŁ TECHNICZNY / TECHNICAL SUBJECTS
33
35
39
Bezpieczna podróż
To travel safely______________________________________________________________________________
Skroplony gaz ziemny
Liquefied natural gas_________________________________________________________________________
Rozwój pracowników kluczem do sukcesu w biznesie Development of employees a key to success in business____________________________________________
PO GODZINACH / AFTER WORK
43
46
48
50
53
56
57
Pracownik pyta: Kłopoty w podróży
The employee asks: troubles during travel________________________________________________________
Szlachetne zdrowie Noble health _______________________________________________________________________________
Nasze pasje: Są rzeczy, na które nie zwracamy uwagi Our passions: There are things we don’t pay attention to____________________________________________
Dress code w pracy i nie tylko Dress code at work and not only_ ______________________________________________________________
Bilard po mistrzowsku
Masterly game of billiard______________________________________________________________________
Zaraź się koszykówką
Get infected with basketball___________________________________________________________________
IV Memoriał Dębickich Mistrzów w Zapasach IV Memorial of Dębica Wrestling Masters_________________________________________________________
Na okładce:
Włoska robota
– Scarabeo8
On cover:
Italian job
– Scarabeo8
Biuletyn Informacyjny / The Ventor Bulletin
Ventor Sp. z o.o., ul. Drogowców 7, 39-200 Dębica, Poland Tel. +48 14 681 80 10, Fax +48 14 681 81 78
http://www.ventor.com.pl
Wszelkie propozycje i uwagi dotyczące biuletynu proszę kierować: [email protected]
All proposals and comments regarding bulletin please send to email: [email protected]
Opracowanie graficzne, skład i łamanie: Cyberpunkt Jan Bosak, tel. +48 501 196 770
3
autor/author:
Jarosław
Brzeziński
Wstęp
Introduction
Ktoś ostatnio powiedział, że „żaden pieniądz nie
Recently someone said that “no money is capable to
zrekompensuje uciekającego życia”. Nie sposób się
recompense the running away life”. This cannot be
z tym nie zgodzić. W codziennym zabieganiu często
opposed. In everyday struggles we often lose the view
tracimy pogląd na świat i powtarzamy do znudzenia,
of the world and we repeat till boredom, “how that time
„ale ten czas leci”. Słowa te brzmią szczególnie
flies”. These words sound especially meaningful when
dobitnie, kiedy wypowiadamy je pod koniec roku,
we say them in the end of the year, when the time
gdy przychodzi moment na podsumowanie.
comes for making summaries. Some people then resort
Niektórzy biją się wtedy w pierś, u innych podnoszą
to breast-beating, at others corners of mouth goes up,
się kąciki ust, jeszcze inni triumfująco powtarzają
while yet others triumphantly repeat the slogan “what
hasło „to był rok”!
a year it has been”!
Jaki był ten 2011? Optymiści powiedzą, patrząc na tło
What this year 2011 has been like? The optimists will say
gospodarcze Europy, że wręcz znakomity. Żadne
looking at the Europe’s economic background it was
państwo oficjalnie nie zbankrutowało, choć niewiele
simply excellent. No state went officially bankrupt,
brakowało. A pesymiści? No cóż, powiedzmy, że nie
although some were close to it. And what about the
ma ich pośród nas. Nam, jako już norweskiej firmie,
pessimists? Well, let’s say there are no such among us.
udało się zrealizować kilka mniejszych i większych
We, as we are already a Norwegian firm, have managed
inwestycji. Oszczędzaliśmy to fakt, ale kto w dzisiej-
to realize some smaller and bigger investments. The fact
szej dobie tego nie robi? Zrobiliśmy parę kroków do
is that we had to be economical, but who doesn’t in
przodu – przyszłość pokaże czy we właściwym
these times. We have made some steps ahead – the
kierunku.
future will show whether in the right direction.
Tymczasem, zapraszamy do lektury bieżącego numer
Meanwhile, we are inviting you to read this edition of our
biuletynu. Jak zawsze nie zabraknie przeglądu
newsletter. As always, there will not be missing the review
aktualnych projektów. Tym razem obszerny artykuł na
of current projects. This time you can find an extensive
temat platformy Scarabeo8. „Włoska robota” stała się
article on the Scarabeo8 platform. “Italian job” became
nie lada wyzwanie dla naszych zespołów, dlatego
a not mean challenge for our teams and therefore our joy
podwójnie cieszymy się z pozytywnych opinii
because of positive opinions from our Customers is
naszych klientów. Nowy numer to także stałe działy.
doubled. In this new edition there will not be missing also
Przedstawiamy kolejną ciekawą pasję jednego
the permanent columns. We will present the next
z naszych pracowników, którą jest zamiłowaniu do
interesting passion of one of our employees which is the
antyków i „staroci”. Zachęcamy również do przeczyta-
passion for antics and “junks”. We would like to encourage
nia rozmowy z dyrektorem ds. rozwoju i inwestycji,
you also to read the interview with the Director of
panem Rafałem Urbanikiem.
Development and Investment, Mr. Rafał Urbanik.
Grudzień to specyficzny miesiąc. Wszędzie wyczuwa
December is a special month. You can feel that Christ-
się świąteczną atmosferę. Sklepy, ulice są pełne
mas atmosphere everywhere. Stores and streets are full
dekoracji. Zwalniamy nieco tempo życia.
of decorations. The pace of our life slows down a little.
A kiedy już siadamy przy wigilijnym
stole zapominamy o problemach,
o tym, co złe. Patrzymy z radością
na dzieci, które z wielką nadzieją
oczekują na pierwszą gwiazdę
4
And when we at last sit at the Christmas Eve table we
forget about the problems and about all what
was not good. We are looking with delight at
children who are waiting with great hopes
for the first star in the sky (or for the
na niebie (lub prezenty, które
presents which they can find under the
znajdą pod choinką). I lubimy
Christmas tree). And we like it, even
to, nawet bardzo.
very much like it.
Wesołych Świąt!
Merry Christmas!
COVER TOPIC
temat numeru
Widok na stocznie Westcon i platformę Scarabeo8/ Westcon shipyard with Scarabeo8
Włoska robota – Scarabeo8
Italian job – Scarabeo8
Jedziemy drogą E134, która biegnie z Haugesund, aż
We travel along the road E134 that runs from
po Drammen. Okolica wydaje się cicha i spokojna,
Haugesund to Drammen. The surroundings seems to
a tereny typowo norweskie – woda, wzgórza
be silent and peaceful and the landscape is typically
i drewniane domy. Jest jesień, akurat trafiamy na
Norwegian – water, hills and wooden houses. It is
słoneczną pogodę. Mgła otula niemal całą okolicę
autumn and we just happen to have sunny weather.
regionu Vindafjord. Nagle pojawia się znak Ølensvag,
The fog wraps almost whole neighbourhood in the
a zaraz za nim wyłaniają się wysokie rusztowania.
region of Vindafjord. Suddenly appears the sign
Podjeżdżamy bliżej. Są dwie – jedna właśnie przypły-
Ølensvag, and just after that emerge high scaffold-
nęła do remontu, a druga zakotwiczona od dłuższego
ings. We are approaching closer. There are two – one
czasu z wielkimi literami Scarabeo8. Dotarliśmy do
has just arrived to be overhauled and the second is
stoczni Westcon.
anchored for some time with great letters on it _
autor/author:
Jarosław
Brzeziński
– Scarabeo8. We have just arrived to the Westcon
Wskazane miejsce to kolejny punkt na mapie,
shipyard.
w którym mamy przyjemność pracować. Ośrodek ten
zaczyna odgrywać coraz istotniejszą rolę w przemyśle
The indicated place is the next point in the map where
stoczniowym. Dowodem na to są ciągłe rotacje czy to
we have pleasure to work. This Centre starts playing
statków, czy platform. Tylko w chwili obecnej pracuje
still more significant role in the shipbuilding industry.
tutaj ponad 1000 osób. Lokalne campy „pękają
The proof for that are continuous rotations either ships
w szwach”, a znaleźć miejsce do parkowania, to wcale
or platforms. Only at the present moment are working
nie taka łatwa sprawa. Współsprawcą całego zamie-
here more than 1000 persons. The local camps “are
szania jest poniekąd platforma wiertnicza Scarabeo8,
bursting at the seams”, and to find the parking place is
która przypłynęła do Norwegii w listopadzie 2010
not an easy task at all. The co-perpetrator of all that
roku. Właścicielem konstrukcji jest włoski Saipem
commotion is, to some degree, the drilling rig
(spółka zależna od Eni).
Scarabeo8 that arrived to Norway in November 2010.
5
COVER TOPIC
temat numeru
The owner of this structure is the Italian company
Saipem (subsidiary of Eni).
zz About the rig
The hull of the said investment was built in the
shipyard of Sevmash in Severodvinsk (Russia),
whereas joining of the main elements and finishing
works were to be carried out in the shipyard of
Fincantieri in Palermo, Italy. The fortuitous event
zz O platformie
Kadłub wspomnianej inwestycji zbudowany został
w stoczni Sevmash w Severovdinsku (Rosja), natomiast łączenie głównych elementów i prace końcowe,
miały nastąpić w stoczni Fincantieri we włoskim
Palermo. Zdarzenie losowe spowodowało jednak
komplikacje planów. Na skutek pożaru jednej z nóg,
zniszczona została m.in. większość instalacji elektrycznych. Podjęto decyzje, że jednostka zostanie
przetransportowana do Norwegii, gdzie będzie miał
miejsce kapitalny remont, łącznie z wymianą instalacji
związanych z elektryką i łącznością (m.in. ponad 200
km kabli), jak również nastąpi końcowy odbiór prac
however caused that some complications of plans
(mechanical completion and commissioning).
occurred. Following the fire of one leg, most part of
Przetarg wygrała Grupa Westcon AS.
electric installations was destroyed. The decision was
taken that the unit should be transported to Norway
Warto podkreślić, iż dla Grupy Westcon AS projekt ten
where the overhaul would be taking place, including
jest przełomowy. Powód jest prosty: pierwsza tak duża
the replacement of all electric and communication
inwestycja, po restrukturyzacji firmy (wiosną 2011 roku
installations (among others, more than 200 km of
utworzono nową grupę, w skład której weszły trzy spółki
cables), as well as the final acceptance of works
córki: Westcon Yard, Westcon Power & Automation,
(mechanical completion and commissioning). The
Westcon Lofteteknikk). Działanie pod jedną wspólną
Group Westcon AS won the tender.
nazwą miało wzmocnić siłę i dać możliwość kompleksowej obsługi dużych projektów. „Podczas tego projektu
It is worth to stress that for the Group Westcon AS it is
(Scarabeo8) naprawdę czerpiemy korzyści z nowej
the crucial project. The reason is simple: it is the first
struktury firmy, głównie poprzez wykorzystywanie
such huge investment after the company’s recon-
doświadczenia w grupie. Teraz możemy nazwać się „one
struction (in spring of 2011 the new group was set up
stop shop”, gdzie klienci otrzymują kompletny pakiet usług
consisting of three daughter companies: Westcon
z Westcon” – powiedział project manager Endre Matre .
Yard, Westcon Power & Automation, and Westcon
Czy test zostanie zdany? Przekonamy się wkrótce.
Lofteteknikk). Performing under one common name
1
was to strengthen their forces and give a possibility of
6
Platforma jest tak zaprojektowana, aby wytrzymać
comprehensive support for huge projects. “During this
trudne warunki atmosferyczne. Pomóc temu ma m.in.
project (Scarabeo8) we really derive profits from the new
system dynamicznego pozycjonowania (DP) pozwala-
structure of the company, mainly due to utilization of
jący wiercić na dużych głębokościach. Scarabeo8
experience within the group. Now we can call ourselves
“one stop shop”, where the customers receive a com-
Westcontact – May 2011, źródło: http://www.westcon.no/
1
plete package of services from Westcon” – said the
działać będzie na złożu Goliat, na Morzu Barentsa,
project manager Endre Matre1. Will this test be
a eksploatacja rozpocznie się z początkiem 2012 roku.
passed? We’ll see soon.
zz Ventor Construction na Scarabeo8
The rig is so designed as to withstand the difficult
weather conditions. To help to achieve this should,
Jako pierwsi, szlak przetarli nasi inżynierowie, którzy
among others, the system of dynamic positioning
niemal od początku trwania projektu, odpowiedzialni
(DP) allowing for very deep drilling. Scarabeo8 will be
byli za tworzenie dokumentacji niezbędnej do
working in the deposit Goliath, in the Barents Sea,
rozpoczęcia prac przy izolacji i malowaniu. Oprócz
and its operation is going to start in 2012.
typowo biurowych obowiązków dokonywali także
bezpośrednich inspekcji na platformie.
zz Ventor Construction on Scarabeo8
Z początkiem lipca br. otrzymaliśmy zapytanie z BIS
Our engineers were first who paved the way, and who
Industrier dotyczące mobilizacji monterów izolacji
almost from the very beginning of the project were
wraz z brygadzistami. Odpowiedzieliśmy pozytywnie
responsible for creation of the documentation
i niedługo po tym pierwsza grupa pracowników
necessary for commencing with the insulation and
wyjechała do stoczni Westcon. Rozpoczęcie ich
painting works. Next to typically office tasks they also
działalności, podobnie jak to było w przypadku
carried out the direct inspection on the platform.
projektu Skarv, nie należało do najłatwiejszych. Od
razu pojawiło się szereg wyzwań. „Dla niektórych z nas
At the beginning of July this year we received an
nowością był materiał izolacyjny Stenca, ale podobnie
inquiry from BIS Industrier concerning the mobilization
jak na Stord, szybko opanowaliśmy technikę montażu.
of insulation fitters together with their sub-foremen.
Staranność naszych operatorów została zauważona
We responded positively and sometime after that the
przez inspektorów firmy Stenca, jak również inspekto-
first group of our employees went to the Westcon
rów kontroli jakości właściciela platformy. Podkreślano
shipyard. The start of their activities, similarly as it was
in the case of the project Skarv, did not belong to the
easiest ones. At once a series of challenges emerged.
“For some of us as the novelty presented itself the
insulation material Stenca, but just like on Stord, we
quickly had mastered the technics of fitting. The
thoroughness of our operators was noticed by the
company Stenca inspectors as well as by the quality
control inspectors of the platform owner. Very good
quality and pace of work were emphasized” – says
Łukasz Wiktorski, who as one of our first sub-foremen
came to the shipyard of Ølensvag. The challenge
consisted not only in the job itself but also in organizational issues. “We found at the site really “Spartan”
Nasi brygadziści, od lewej: / Our foremen, from left: Krzysztof Kraszewski,
Michał Tekiela, Łukasz Wiktorski, Mariusz Lasek, Michał Malesa
Westcontact – May 2011, source: http://www.westcon.no/
1
Operatorzy Dariusz Krygowski i Lucjan Skok podczas pracy
/ Our operators Dariusz Krygowski and Lucjan Skok during the work
bardzo dobrą jakość i tempo wykonywania prac”
– mówi Łukasz Wiktorski, który jako jeden z pierwszych brygadzistów zawitał do stoczni w Ølensvag.
Wyzwanie nie leżało tylko w samej pracy, lecz także
w kwestiach organizacyjnych. „Na miejscu zastaliśmy
naprawdę „spartańskie warunki” dlatego po dograniu
spraw związanych bezpośrednio z pracą na platformie,
rozpoczęliśmy organizowanie stanowisk dla brygadzistów. Przy pomocy kolegów z BISa, którym serdecznie
dziękujemy, wszystko poszło dość sprawnie” – dodaje.
7
COVER TOPIC
temat numeru
Zespół inżynierów, od lewej / Engineering team, from left: Jakub Augustyn, Robert Kolczykiewicz, Peter Hautamäki, Bartosz Feret, Janusz Piotrowicz, Jakub Fołta
Warto podkreślić, iż w szczytowych momentach, na
conditions, and therefore, after arranging all matters
stoczni pracowało blisko 1200 osób. Wiele rzeczy nie
directly connected with the work on the rig, we started to
można było przewidzieć, a braki w dokumentacji na
organize the workplaces for the sub-foremen. With
każdym kroku musiały być uzupełniane. Mimo trudnych
assistance of our colleagues from BIS, whom we thank
warunków, nikt nie załamywał rąk. Tempo pracy było
cordially, everything went quite smooth” – he adds.
niezwykle szybkie, jednakże dotrzymywaliśmy
wszystkich terminów. Przełożeni byli bardzo otwarci na
It is worth to mention that in culminating points _
wszelkie sugestie, a my na każdym kroku staraliśmy się
in the shipyard worked almost 1200 persons. Many
współpracować by osiągnąć wspólny sukces.
things could not be foreseen, and the deficiencies _
in documentation at every step had to be supple-
Nasi brygadziści bardzo dobrze kierowali (i nadal to
mented. In spite of difficult conditions no one wrung
robią) swoimi zespołami, toteż po krótkim czasie
hands. Work pace was extremely high; we however
udało się nieco usystematyzować działania i wprowa-
complied with all the deadlines. The superiors were
dzić spokojniejszą atmosferę. „Dzięki solidnej i ciężkiej
open to all suggestions and we at every step tried to
pracy wszystkich naszych pracowników, jak również
cooperate to achieve common success.
wzorowej współpracy z BIS Industrier, wyrobiliśmy sobie
bardzo dobrą opinię na stoczni i zyskaliśmy przede
Our sub-foremen guided (and they still do) very
wszystkim szacunek właściciela platformy, włoskiej
efficiently their teams, so after some time the actions
firmy Saipem” – kończy Łukasz Wiktorski.
got systematized and more peaceful atmosphere was
introduced. „Due to solid and hard work of all our
Warto też wspomnieć, iż przez niedługi okres
employees, as well as faultless cooperation with BIS Indus-
pracowaliśmy także korespondencyjnie z Haugesund.
trier, we earned for ourselves a very good opinion in the
W jaki sposób? 20 warsztatowców, przez okres _
shipyard and gained the respect of the rig owner, the
2 tygodni, przygotowywało osłony flanszowe
Italian company Saipem” – concludes Łukasz Wiktorski.
i zaworowe dla opisywanej platformy. Zależność była
It is also worth mentioning that for some not too long
period we had also cooperated remotely with Haugesund. In what manner? 20 shop-workers for the period
of 2 weeks, had prepared booths for the said platform.
So the dependence was high – what was prepared
during the night shift was to be fitted during the day.
The Scarabeo8 Project due to its unpredictability
brought us a lot of experience. The scheduled contract
completion is approaching to an end although, like the
8
history has many times shown, yet a lot can change. One
thing is sure – the trainings which our sub-foremen
underwent to start to yield interest. For the consecutive
time we demonstrated in practice that there are no such
więc duża – to, co zostało przygotowane na nocnej
zmianie, musiało zostać zamontowane za dnia.
Projekt Scarabeo8 dzięki swej nieprzewidywalności, daje
nam wiele cennego doświadczenia. Planowe zakończenie kontraktu zbliża się ku końcowi, choć, jak historia
pokazała, jeszcze wiele może się zmienić. Jedno jest
pewne – szkolenia, które odbywali nasi brygadziście
zaczynają procentować. Po raz kolejny podkreślamy
w praktyce, że nie ma takich wyzwań, którym nie
bylibyśmy w stanie sprostać. Niemożliwe nie istnieje!
zz Okiem kontrahenta (Ole Knudsen, Insulation Discipline Leader, BIS Industrier)
challenges we are not capable to face. Impossible simply
does not exist!
zz Through the customer’s eyes „Nasza współpraca została zapoczątkowana poniekąd
przez zbieg okoliczności. Braki formalne pomiędzy
(Ole Knudsen, Insulation Discipline Leader, BIS Industrier)
pracownikami a związkami zawodowymi spowodowały, iż
musieliśmy bardzo szybko znaleźć nowego podwykonaw-
„Our cooperation was started, to some extent, by
cę. Tutaj znakomitym wyborem okazał się Ventor
a coincidence. Formal deficiencies between the employ-
Construction AS, za co jesteśmy bardzo wdzięczni.
ees and the trade unions caused that we had to find very
quickly another subcontractor. Here, the excellent choice
Projekt sam w sobie jest bardzo nieprzewidywalny, co
turned out to be the company Ventor Construction AS, tor
też powoduje kłopoty w długoterminowym planowaniu.
which we are very grateful.
Dodatkowo, nasz klient ma olbrzymi wpływ na szereg
prac na platformie, przez co wiele zadań musi zostać
The project itself is very unpredictable what results in
uprzednio zaakceptowanych. Skutkuje to tym, że
difficulties in long term planning. Additionally, our
każdego tygodnia rozmawiamy o kolejnych mobiliza-
customer has great influence on many works on the
cjach, co z pewnością jest dużym wyzwaniem zarówno
platform following which many tasks require to be
dla nas jak i Waszej firmy. Musimy być elastyczni na
previously approved. The result is that every week we
warunki panujące na projekcie.
discuss the next mobilizations what certainly is a big
challenge both for us and for your company. We have to be
Niezwykle doceniamy fakt, że możemy współpracować
flexible with the conditions prevailing in the project.
z podwykonawcą, takim jak Ventor Construction. Z całą
pewnością potraficie szybko reagować na zmiany
We appreciate highly the fact we can cooperate with such
i odpowiadać na nasze potrzeby, jak również, co jest
subcontractor as Ventor Construction. Surely, you can quickly
istotne, posiadacie akceptacje ze strony związków
response to changes and our needs as well as, what is
zawodowych.
significant, you have acceptance of your trade unions.
Kończąc, jesteśmy bardzo zadowoleni z dotychczasowe-
Concluding, we are very satisfied with the hitherto
go zaangażowanych operatorów, jak również brygadzi-
employed operators, as well as with sub-foremen. The
stów. Współpraca na wszystkich szczeblach przebiega
cooperation on all levels runs very smoothly starting
bardzo dobrze, począwszy od ludzi pracujących na
from the people working at the construction site,
budowie, poprzez kierownika projektu z ramienia VC,
through the project manager of VC, and ending with the
a kończąc na koordynatorach i mnie.”
coordinators and me.”
9
NEWS
AKTUALNOŚCI
Musimy pamiętać
– za każdym razem jesteśmy
oceniani i rozliczani
We have to remember
– every time we are
evaluated and accounted for
Tegoroczne podsumowanie rynków zagranicz-
This year’s summary of the foreign markets we
nych, zdecydowaliśmy przedstawić nieco inaczej,
decided to present in a little different way,
mianowicie w postaci rozmowy z osobą, która ma
namely, in the form of conversation with the
znaczący wpływ na funkcjonowanie naszej firmy.
person who exerts significant effect on our
Zapraszam do przeczytania wywiadu z dyrekto-
company’s functioning. I invite you to read the
rem ds. rozwoju i inwestycji panem Rafałem
interview with the Business Development
Urbanikiem.
Manager, Mr. Rafał Urbanik.
Zbliża się koniec roku. Jak krótko można podsumować to, co zdarzyło się przez minione 365 dni?
The end of the year is approaching. How, in brief,
can be summarized all that what happened during
the past 365 days?
Bieżący rok był przede wszystkim kolejnym krokiem
autor/author:
Rafał
Urbanik
w procesie budowy naszej pozycji rynkowej i pierwszym
Current year was, first of all, the next step in the process
rokiem działalności Ventor Construction AS z siedzibą
of building up our market position and the first year of
w Stavanger. Należy pamiętać, że początki bywają
activity for Ventor Construction AS with the seat in
trudne – zwłaszcza w okresie, kiedy państwa członkow-
Stavanger. It should be remembered that beginnings
skie Unii Europejskiej mają poważne problemy
often are difficult – especially in the period, when the
gospodarcze, a rynek charakteryzuje olbrzymia
European Union member states have serious economic
niepewność. Trudno nie zgodzić się z tezą, iż wszyscy
problems, and the market is characterized by large
wyczekują, co będzie dalej, a wszelkie nowe inwestycje
uncertainty. It is difficult not to agree with the thesis that
są odwlekane w czasie.
everybody is waiting what will be next and all new
Jakie były główne sukcesy, a co nie całkiem poszło
zgodnie z planem?
Z dumą możemy przyznać, iż mieliśmy swój poważny
investments are postponed in time.
What were main successes and what did not go
according to the plan?
udział w sukcesie, którym był projekt Skarv FPSO.
We can proudly say, we had a significant share in the
Niezwykle ważny projekt, przy którym mieliśmy okazję
success which turned out to be the Project Skarv FPSO.
reaktywować nasze partnerskie relacje z BIS Industrier
It was extremely important project at which we had an
AS i jednocześnie udowodnić, że kwalifikacje naszych
occasion to renew our partnership relations with BIS
pracowników i samodyscyplina, to coś, co nas wyróżnia
Industrier AS and at the same time to prove that the
od innych. Udowodniliśmy kolejny raz, że jesteśmy
qualifications of our employees and self-discipline are
partnerem i nie boimy się odpowiedzialności za
something what makes us different from others. We have
powierzane nam zadania.
proved for the next time we are the partner and we are not
afraid of the responsibility for the tasks confined to us.
Nie zawsze jesteśmy w stanie przewidzieć, co się
10
wydarzy, mimo że z całą precyzją zaplanujemy dane
We cannot always foresee what will happen, although
działanie. Właśnie takiej sytuacji doświadczyliśmy na
we plan our actions with utmost precision. We experi-
początku roku, kiedy to podjęliśmy starania, aby
enced such situation just at the outset of the year when
przygotować się do nowego projektu w Mongstad.
we started solicitations to prepare to the new project in
Razem z naszym klientem przygotowaliśmy tzw.
Mongstad. Together with our customer we prepared the
site-testy – został zaangażowany poważny kapitał
so called site-tests – serious capital was involved in
w materiał, personel, wyposażenie warsztatu etc.
material, personnel, equipment of the shop, etc. We had
Przeprowadziliśmy egzaminy teoretyczne praktyczne dla
carried out the theoretical and practical exams for a few
kilkuset osób, gdzie w rezultacie ponad 160 otrzymało
hundred persons following which more than 160
certyfikat i jednocześnie zgodę na pracę, choć później
received the certificates and at the same time the work
zaangażowaliśmy niespełna 15% tego personelu.
permit, although later we employed only 15% of them.
Który z obecnie realizowanych projektów wymaga
największego zaangażowania, pracy, nakładów
inwestycyjnych?
Which one from the currently realized projects
requires greatest involvement of work and investment expenses?
Wszystkie projekty są ważne i każdy jest traktowany
All projects are important and each is handled individu-
indywidualnie. Przyznam szczerze, że nigdy nie było
ally. Frankly speaking, there was never any division into
podziału na mniej i bardziej ważne projekty, bo każdy
less and more important projects as every project is very
projekt jest dla nas istotny. Musimy pamiętać, że za
important to us. We have to remember that every time
każdym razem jesteśmy oceniani i rozliczani z naszej
we are evaluated and accounted for in terms of our
wydajności i najmniejszy błąd może zburzyć całą mister-
performance and even the smallest fault may destroy all
ną pracę.
our painstaking work.
Zapadniemy w sen zimowy? Najbliższe miesiące
nigdy nie sprzyjały inwestycjom.
Are we going to hibernate? The upcoming months
were never favorable for investments.
Zgadzam się ze stwierdzeniem, że okres zimowy nie
I agree with the opinion that the winter period is not
sprzyja aktywności w sektorze usług świadczonych
favorable for activity in the sector of services provided
przez naszą firmę, a wiele projektów ma swój koniec
by our company, and many projects end before the
przed okresem zimowym. Sytuacja ta powtarza się
winter starts. Such situation repeats itself cyclically
cyklicznie każdego roku i nie powinniśmy być zaskoczeni
every year and we should not be surprised with that
tym faktem. Jednak nam nigdy nie zdarzyło się zapaść
fact. However, we never happened to hibernate – and
w zimowy sen – i spać, aż do wiosny. Każdy projekt ma
sleep till spring. Every project has its beginning and the
swój początek i koniec, bo w końcu taka jest nasza
end, because such at last is our mission: to work
misja: pracować wydajnie, z najwyższą jakością i przede
efficiently, with highest quality possible and first of all
wszystkim bezpiecznie (a w okresie zimowym jest
safely (and in winter period there are much more risks
jeszcze więcej zagrożeń niż w innych porach roku)
than in other seasons of the year) bringing the project
doprowadzając projekt do końca.
to the successful end.
Pracownicy podkreślają bardzo dobrą
atmosferę na projektach. Czego to zasługa?
The employees stressed very good atmosphere on
the projects. Whose merit is it?
Dobrą atmosferę tworzymy przede wszystkim
my sami. Nasza struktura organizacyjna
i relacje pomiędzy pracownikami to
fundament dobrej komunikacji pomiędzy
poszczególnymi szczeblami. Oczywiście
mam świadomość, iż zawsze
może być lepiej (zawsze
powinniśmy coś poprawiać
i udoskonalać), jednak
Good atmosphere is made first of all by us. Our
organizational structure and relations between the
employees make up a foundation for good
communication between every level. I am, of
course, aware that it always can be better
(we should always try to improve and
perfect something), however, the
present situation is very beneficial
for us. Naturally, it is impossible to
obecna atmosfera jest dla
avoid situations that cause
nas bardzo korzystna.
discomfort for one of the parties,
Naturalnie nie można
and I must admit that in
uniknąć sytuacji, które
recent time we experienced
stwarzają dyskomfort
a conflict between the
jednej ze stron
workers. We are
i przyznam, iż
prepared for such
w ostatnim czasie
circumstances and in
doświadczyliśmy
this case we could
konfliktu pomiędzy
manage to find
pracownikami.
a solution by organiz-
Jesteśmy przygoto-
ing a meeting with
wani na takie
participation of
okoliczności i w tym
unbiased conciliator.
11
NEWS
AKTUALNOŚCI
przypadku udało się nam znaleźć rozwiązanie poprzez
spotkanie z udziałem bezstronnego mediatora.
Pojawiają się jednak również negatywne komentarze, choćby odnośnie transportu.
I can guess what discomfort feel some of the employees
as I often travel myself and I experience various
situations connected with the journey, either by bus or
Domyślam się jak duży dyskomfort odczuwają niektórzy
by train. I understand that everybody wants to get to the
z pracowników, bo sam często podróżuję i doświadczam
job as soon as possible or, for that matter, what is even
różnych sytuacji związanych z podróżą, autobusem czy
more important, to home and the family. Our situation
pociągiem. Rozumiem, że wszystkim zależy, aby w jak
is a bit complicated, we are very concerned that
najkrótszym czasie dotrzeć do pracy czy też, co ważniejsze
everybody should be satisfied, but it is not as easy as
do domu, do rodziny. Nasza sytuacja jest odrobinę skompli-
that. We are limited by our budget for travel expenses
kowana, bardzo nam zależy, aby wszyscy byli zadowoleni,
and I must stress the fact that if one employee finds
lecz nie jest łatwo temu sprostać. Mamy ograniczenia
a connection, for instant for the price of 500 PLN, it does
budżetowe związane z podróżą i muszę podkreślić fakt, że
not mean it is possible to buy 20 tickets for that price.
jeśli jeden z pracowników znalazł połączenie za np. 500
Not all try to understand that but we will do our best to
PLN nie oznacza to, że można kupić w tej cenie 20 biletów.
present transparently all details connected with the
Nie wszyscy starają się to rozumieć, ale dołożymy wszelkich
travel expenses to our employees – first of all to those
starań, aby w bardzo czytelny sposób przedstawić
who will ask.
szczegóły związane z kosztami podróży naszym pracownikom – przede wszystkim osobom, które zapytają.
W pańskiej ocenie jak układa się współpraca ze
związkami zawodowymi, bo wydaje się, że odgrywają obecnie istotną rolę?
What is your opinion on the cooperation with trade
unions as it seems they play currently very important role?
The trade unions has always played a very important
role in the Scandinavian market. Our company signed
Związki zawodowe zawsze odgrywały ważną rolę na
an agreement with Fellesforbunded this year and it is for
rynku skandynawskim. Nasza firma podpisała porozu-
us the reason to be proud. Our relationship with the
mienie z Fellesforbunded w tym roku i jest to dla nas
trade unions are transparent for everybody and at the
powód do dumy. Nasze relacje ze związkami zawodo-
same time prove our commitment to the care about
wymi są dla wszystkich transparentne i jednocześnie
human potential in our company. I am sure that due to
dowodzą naszego zaangażowania w troskę o potencjał
the cooperation with Fellesforbunded our company
ludzki w naszej firmy. Jestem przekonany, że dzięki
(every employee) can only benefit.
współpracy z Fellesforbunded nasza firma (każdy
z pracowników) tylko zyska.
Na jakie nowe projekty mogą liczyć nasi pracownicy?
On what new projects can count our workers?
We have the contracts signed with five leading
Norwegian companies, however, we cannot be
Mamy podpisane kontrakty z pięcioma wiodącymi
absolutely sure that our participation will be so large
firmami norweskimi, jednak nie możemy mieć absolut-
as before. Our future depends first of all on our
nej pewności, że nasz udział będzie tak duży jak
everyday commitment and work which we currently
dotychczas. Nasza przyszłość zależy przede wszystkim
carry out. The current projects which are realized in
od naszego codziennego zaangażowania i pracy, którą
Verdal, Olen, Mongstad, Oslo, Karsto, Stavanger,
obecnie wykonujemy. Bieżące projekty realizowane w:
Kristiansand, Sandefjord, Hanoytangen, Porsgrunn,
Verdal, Olen, Mongstad, Oslo, Karsto, Stavanger,
Kollsnes or Lomma in Sweden, as well as many others,
Kristiansand, Sandefjord, Hanoytangen, Porsgrunn,
are the places where we build our market position.
Kollsnes czy Lomma w Szwecji i wiele innych, to miejsca
Only through our commitment and solid work
gdzie budujemy swoją pozycję rynkową. Tylko poprzez
according to the rules of HSE we can assure for us
nasze zaangażowanie i solidną pracę, zgodnie
a permanent job.
z zasadami BHP możemy zapewnić sobie stałą pracę.
12
There appear however the negative comments, as
for instance, regarding the transport.
Jakie są główne cele firmy na przyszły rok?
What are main objectives of the company in the
next year?
Naszym głównym celem jest udział w dużych i znaczą-
Our main objective is to participate in large and
cych projektach na rynku skandynawskim. Jednak
significant projects on the Scandinavian market.
that the situation is changing very dynamically.
Proszę przybliżyć nam planowaną strategię
działania…
Please present us in more detail the planned
strategy of action …
Przede wszystkim będziemy kłaść nacisk na podnosze-
First of all, we will put pressure on improving qualifications
nie kwalifikacji poprzez szkolenia. Nasi pracownicy będą
by trainings. Our employees will also improve their qualifica-
również doskonalić swoje umiejętności poprzez udział
tions by participating in additional language courses.
w dodatkowych kursach językowych. Opanowanie
Mastering the English language is the necessary condition
języka angielskiego jest warunkiem koniecznym
and at the same time the guarantee of employment.
i jednoczenie gwarancją zatrudnienia.
Przed nami okres świąteczno-noworoczny – czego
chciałby Pan życzyć klientom i pracownikom?
Before us the Christmas – new year period – what
would you like to wish the customers and employees?
I would like to wish everybody the family holiday and
Chciałbym życzyć wszystkim Rodzinnych Świąt oraz
fulfillment of all dreams as well as good health as the
spełnienia marzeń i zdrowia, bo zdrowie jest najważniejsze.
health is most important.
Udany rok pod względem
inwestycyjnym
Successful year in terms
of investments
Możemy powiedzieć, że mijający rok był dobry, lepszy,
We can say that the passing year was good, better
a nawet rewelacyjny, jeżeli chodzi o poziom zrealizowa-
and even sensational in terms of the level of the tasks
nych zadań na rynku krajowym. Udało nam się doprowa-
realized on the domestic market. We managed to
dzić do końca projekt Elektrociepłowni Konin, obejmują-
bring to an end the project of thermal electric power
cy zakresem kompleksową dostawę od projektu aż po
station Konin which scope included the comprehen-
wykonawstwo. Byliśmy odpowiedzialni nie tylko za
sive delivery from the design to its execution. We
instalację wentylacyjną, ale również oddymianie,
were responsible not only for the ventilation
instalację centralnego ogrzewanie, ciepła technologicz-
installation but also for de-smoking, installation of
nego, chłodu a także instalacje zraszaczową i wody
central heating, technological heat and cold, as well
przeciwpożarowej. Dzięki realizacji, na pewno zyskaliśmy
as for sprinkling installation and firefighting water.
niezwykle cenne doświadczenie, bardzo istotne przy tak
Due to this realization we certainly gained very
dużych inwestycjach. Co więcej, jakość prac i nasze
precious experience which is essential with so large
profesjonalne podejście zostało zauważone i docenione.
investments. What is more, the quality of works and
Rezultatem tego jest kontynuacja współpracy z firmą
our professional approach was notices and appreci-
Foster Wheeler i kolejny kontrakt, tym razem na budowę
ated. The result of that is the continuation of coopera-
„Zielonego Bloku” w elektrowni Połaniec.
tion with the company Foster Wheeler and the
Obiekt ten zlokalizowany jest w województwie
station in Połaniec.
NEWS
However, the experiences from the past years has shown
zmienia się niezwykle dynamicznie.
AKTUALNOŚCI
doświadczenia z ubiegłych lat pokazują, że sytuacja
autor/author:
Piotr
Wyszyński
subsequent contract, this time, for building the power
świętokrzyskim nad samą rzeką Wisłą. Moc siłowni
wynosić ma 190 MW natomiast wykorzystywanym
The object is localized in the Świętokrzyskie Province
paliwem będzie biomasa m.in. z drewna i słomy.
at the very river Vistula. The power of the station is to
Instalacja zostanie uruchomiona pod koniec _
be 190 MW whereas the fuel utilized will be biomass,
2012 roku i planowo ma zaspokoić potrzeby energe-
among others, from wood and straw. The installation
tyczne ponad 400 tys. gospodarstw domowych.
will be put into operation in the end of 2012 and
Zakres naszych prac obejmuje przygotowanie
according to the schedule it is to satisfy the energy
projektu wykonawczego, wykonanie instalacji HVAC
requirements for over 400 thousand households. The
oraz montaż izolacji instalacji technologicznych kotła.
scope of our job includes the preparation of the
13
NEWS
AKTUALNOŚCI
Inwestycja Elektrowni w Połańcu składa się z następu-
working plans and specifications, execution of HVAC
jących części, zróżnicowanych pod względem
installation and fitting the insulation for technological
funkcjonalnym oraz konstrukcyjnym:
installations of the boiler.
XX kotłownia,
XX budynek elektryczny,
The investment of Power Station in Połaniec consists
XX pylon komunikacyjny główny,
of the following parts, different in terms of functions
XX pylon komunikacyjny ewakuacyjny,
and structure:
XX konstrukcja wsporcza zasobników przykotłowych,
XX boiler room,
XX konstrukcja wsporcza zbiornika popiołu.
XX electric building,
XX main communication pylon,
Całość rozwiązań architektonicznych kotłowni jest
XX evacuation communication pylon,
podporządkowana funkcji technologicznej jaką jest
XX supporting structure for the near boiler room tanks,
instalacja kotła fluidalnego opalanego biomasą
XX supporting structure for the ash tank.
o mocy 451 MWt wraz z kompletem głównych
urządzeń i instalacji.
The entirety of the architectural solutions of the
boiler room is subordinated to the technological
Należy również wspomnieć, iż projekt oraz pierwsze
function which is the installation of the fluid boiler,
ciągi wentylacyjne SAH10-SAH13, ze względu na
fueled with biomass, of power 451 MW together with
konieczność uruchomienia ogrzewania kotła na okres
the set of main equipment and installations.
zimy, wykonywane są prawie jednocześnie. Ogromną
pomoc uzyskujemy poprzez aktywne współdziałanie
It should also be mentioned that the project and the
z naszym warsztatem, który zawsze potrafi sprostać
first ventilation ducts SAH10-SAH13, because of the
zapotrzebowaniu klienta zewnętrznego jak i wewnętrz-
necessity of putting into operation the boiler in the
nego. Zamówienia na kanały i kształtki wentylacyjne,
winter period, are carried out almost simultaneously.
których wymiary są w granicach 3000x3000 mm, są
A great help we have by active cooperation with our
realizowane niejednokrotnie z dnia na dzień, podczas
shop that is always capable to meet both the external
gdy inni dostawcy prefabrykatów wentylacyjnych,
and internal customer’s requirements. Orders for
oferują czas realizacji 14 dni roboczych. Dzięki takiemu
channels and the ventilation shapes dimensions of
rozwiązaniu na pewno zyskujemy przewagę konkuren-
which are within the limits of 3000x3000 mm, are
cyjną, a zobowiązania kontraktowe są wypełniane
realized sometimes overnight, whereas other
w krótkich okresach czasowych.
suppliers of prefabricates offer the realization time up
to 14 working days. Due to such solution we certainly
Wielkim atutem naszej firmy, docenianym przez
gain the competitive edge and the contractual
inwestorów przy trudnych projektach na elektrocie-
obligations are fulfilled in short periods of time.
płowniach, jest nasze poważne podejście do zasad
bezpieczeństwa i higieny pracy. Nie można ukryć
A great asset of our company, appreciated by the
faktu, iż do takiego stanu przyczyniły się projekty
investors at difficult projects in thermal electric power
realizowane na rynkach skandynawskich, gdzie życie
stations, is our serious approach to the rules of safety
i zdrowie pracowników jest zawsze priorytetem.
and hygiene at work. It cannot be hidden the fact that
to such state contributed the projects realized on the
Oprócz wspomnianych wyżej inwestycji, Konin
Scandinavian markets where the lives and health of
i Połaniec, w mijającym roku, realizowaliśmy także inne
workers always had priority.
projekty z branży instalacji technologicznych, m.in.:
XX wykonanie dla firmy POL-AQUA S.A. kompleksowego
Next to the above mentioned investments in Konin
montażu ogrzewania parowo-olejowego rurociągów
and Połaniec, we realized during the past year also
other projects from the field of technological
installations, among others the following:
14
XX Execution for the company POL-AQUA S.A of a compre-
hensive assembly of technological piping for steam-oil
heating and installation for the installation SDA/ROSE in
the object of the Group LOTOS S.A in Gdańsk;
Elektrownia w Połańcu / Power station in Połaniec
technologicznych oraz wykonanie izolacji dla instalacji
XX Execution for the Zakład Remontowy Urządzeń
SDA/ROSE na obiekcie Grupa LOTOS S.A. w Gdańsku,
Gazowniczych Sp. z o.o. (ZRUG) in Pogórska Wola of the
XX wykonanie dla Zakładu Remontowego Urządzeń
technological thermo-insulation within the framework of
Gazowniczych Sp. z o.o. (ZRUG) Pogórska Wola robót
the „Extension of KGZ Paproć – Cicha Góra”;
termoizolacyjnych instalacji technologicznych w ramach
XX Execution for the company MERCURY ENGINEERING
zadania „Rozbudowa KGZ Paproć – Cicha Góra”,
POLSKA Sp. z o.o. of the cryogenic insulation of piping and
XX wykonanie dla firmy MERCURY ENGINEERING POLSKA
valves for oxygen, argon and nitrogen in the Air Products
Sp. z o.o. izolacji kriogenicznej rurociągów i zaworów tlenu,
Works in Częstochowa;
argonu i azotu w Zakładzie Air Products w Częstochowie,
XX Execution for the Zakłady Aparatury Chemicznej
XX wykonanie dla Zakładów Aparatury Chemicznej
CHEMET S.A. of the insulation for the tank with the mantel
CHEMET S.A. izolacji zbiornika z płaszczem z blachy
made from aluminum sheets in Tarnowskie Góry;
aluminiowej w Tarnowskich Górach,
XX Execution for the company AIR PRODUCTS Sp. z o.o. of
XX wykonanie dla firmy AIR PRODUCTS Sp. z o.o. izolacji
the cryogenic insulation in Częstochowa;
kriogenicznej w Częstochowie,
XX Execution for the Fabryka Taśm Transportowych
XX wykonanie dla Fabryki Taśm Transporterowych WOL-
WOLBROM S.A. of the repair of insulation for the CWT
BROM S.A. remontu izolacji kolektorów CWT na prasach
collectors on the production presses and execution of the
produkcyjnych oraz wykonanie remontu kapturów izolacyj-
repair of the insulation hoods on the valves of collectors
nych na zaworach kolektorów pras produkcyjnych.
for the production presses.
Równocześnie, aby nie zaniedbywać rynku lokalnego,
At the same time, in order not to leave the local market
staraliśmy się sprostać wymaganiom mniejszych
neglected, we tried to meet the requirements of the
inwestorów, wykonując dla nich instalacje wentylacji
smaller investors performing for them installations of
mechanicznych i klimatyzacji w budynkach biuro-
mechanical ventilation and air conditioning in the
wych oraz domach jednorodzinnych.
office buildings and one-family houses.
Możemy śmiało stwierdzić, iż mijający rok należał do
We can boldly state that the passing year belonged to
udanych pod względem inwestycyjnym jak i umocnie-
very successful in terms of investments as well as
nia naszej pozycji na rynku krajowym. Napełnieni chęcią
strengthening our position on the domestic market.
zdobywania nowych doświadczeń i otwarci na nowe
Filled with the will to gain new experiences and
wyzwania, pełni optymizmu wkraczamy w nowy _
opened to new challenges we enter in the new year
2012 rok, gotowi do dalszych prac.
2012 ready for further jobs.
15
NEWS
AKTUALNOŚCI
Winners
of HSE competitions
When you want to improve the safety level it is
Prezes Janusz Urbanik gratuluje zwycięzcy konkursu „Zastanów się czy warto?”
/ The chairman of the board Janusz Urbanik is congratulating the winner
of competition “Think is it worth?”
Nagrodzeni
w konkursach BHP
necessary to cross out beyond the standards. To this end
serves, among others, broadly understood promotion of
safety in the company. These activities have as the
purpose the introduction of habits in behavior and
reminder that health and life are most important. In
recent time, next to every month topic underlining the
potential risks, we also managed to organize the competitions, which you can read about below.
Chcąc ciągle podnosić poziom bezpieczeństwa,
konieczne jest wyjście poza standardy. Służy temu
zz Competition – RUI Reports
między innymi, szeroko pojęta promocja bezpieczeń-
autor/author:
Jakub
Brotoń
stwa w firmie. Działania te mają na celu wprowadzenie
Organized in May it was not the first month devoted to
nawyku zachowań i przypomnienie, że zdrowie i życie
reporting the potential risks in our company. In this
jest najważniejsze. W ostatnim czasie oprócz comie-
edition the author of the most interesting report turned
sięcznych tematów podkreślających potencjalne
out to be Mr. Stanisław Kurtyka. The winner, for the
zagrożenia, zdołaliśmy również zorganizować
report concerning the risk which brings with itself the
konkursy, o których więcej możecie przeczytać poniżej.
falling object, received the GPS navigation device. The
prize was handed over by the President himself and the
zz Konkurs – Raporty RUI
Director of Foreign Projects. The RUI competitions are
excellent form of promotion for this issue so certainly in
Zorganizowany w miesiącu maju, nie był pierwszym
the nearest future the next ones will be held.
poświęconym raportowaniu potencjalnych zagrożeń
w naszej firmie. W tej edycji autorem najciekawszego
zz Competition concerning alcohol at work
raportu okazał się Pan Stanisław Kurtyka. Zwycięzca, za raport dotyczący zagrożenia, jakie niesie ze
The company Ventor, in order to face the problem
sobą spadający przedmiot, otrzymał nawigację GPS.
connected with alcohol, organized in June the action
Nagroda została wręczona przez samego prezesa oraz
“Think, is it worth?”. This action had the aim to remind
dyrektora projektów zagranicznych. Konkury RUI są
all employees about the consequences of working
świetną formą promocji tego zagadnienia, więc na
“under influence”. During the meetings the issue was
pewno w niedalekiej przyszłości pojawią się kolejne.
presented in brief which later became our company’s
leading topic of HSE in June. In the organized
zz Konkurs dotyczący alkoholu w pracy
competition the prizes were drawn: 5 digital cameras.
From the persons who correctly answered the
Firma Ventor wychodząc naprzeciw problemowi
competition question were drawn the following
związanemu z alkoholem zorganizowała czerwcową
winners: Stefan Dudek, Bartosz Gibes, Seweryn
akcję „Zastanów się czy warto?”. Akcja miała na celu
przypomnienie wszystkim pracownikom o konsekwencjach pracy „pod wpływem”. Podczas spotkań
dokonano krótkiej prezentacji tego zagadnienia,
który stał się naszym firmowym tematem przewodnim BHP w miesiącu czerwcu. W zorganizowanym
16
konkursie rozlosowano nagrody, 5 aparatów cyfrowych. Spośród osób które prawidłowo odpowiedziały
na pytanie konkursowe, wylosowano zwycięzców, _
tj.: Stefan Dudek, Bartosz Gibes, Seweryn Banasik,
Dyrektor Michał Olesiński wręcza Panu Stanisławowi Kurtyce nagrodę
/ Director Michal Olesinski is giving award to Stanislaw Kurtyka
action we managed to involve also the representa-
firmy BIS Industrier AS, którzy osobiście wylosowali
tives of the company BIS Industrier AS, who person-
poszczególnych zwycięzców.
ally were drawing the winners.
zz Konkurs – Spadające przedmioty
zz Falling objects
Bardzo miło jest nam słyszeć, jeśli nasi pracownicy są
It is very nice to hear that our employees are also
nagradzani także w konkursach bezpośrednio na
awarded in the competitions directly after the
projektach. W lipcowej gazetce TCM Mongstad News,
projects. In the July newsletter, TCM Mongstad News,
można było przeczytać, iż Mirosław Biłek został jednym
one could read that Mirosław Biłek was one of the
z trzech zwycięzców quizu dotyczącego zagrożenia
three winners of the quiz concerning the risk by the
uderzeniem przez spadające przedmioty. Warto dodać,
falling objects. It is worth to add that during dispens-
iż przy rozdaniu nagród, Mirek odpowiadał na wszystkie
ing the prizes, Mirek was answering all questions
pytania biegle w języku norweskim. Brawo!
fluently in Norwegian. Bravo!
Co nowego w szkoleniach
What’s new in trainings
Podobnie jak dla wielu młodych osób rozpoczynają-
Like for many young persons starting the new school
cych nowy rok szkolny, tak dla przeszło setki pracow-
year, also for more than hundred employees of the
ników firm Ventor Sp. z o. o. i Ventor Construction AS,
companies Ventor Sp. z o. o. and Ventor Construction
wrzesień bieżącego roku stał się okresem powrotu do
AS, September of this year became the period of
wytężonej nauki. W „ławkach” sal szkoleniowych
return to intensive study. In the “desks” of training
w Straszęcinie zasiedli uczestnicy szkoleń:
rooms in Straszęcin sat the participants of the
XX montażysty rusztowań w systemie norweskim, czyli tzw.
trainings:
kursu §46c (odpowiednika wcześniejszego kursu §13),
XX For fitters of scaffoldings in Norway system that is the
XX 40 godzinnego kursu BHP (40 hours HSE Basic Course),
course §46c (equivalent of the earlier course §13),
XX intensywnego kursu języka angielskiego.
XX 40 hours HSE Basic Course,
NEWS
Banasik, Rafał Witkowski, Dariusz Kurc. In our
zdołaliśmy zaangażować również przedstawicieli
AKTUALNOŚCI
Rafał Witkowski, Dariusz Kurc. W naszą akcję
autor/author:
Wiesław
Zięba
XX Intensive course of English.
Prowadzącym zajęcia i egzaminy z ramienia firmy
VBS Consult był znany naszym pracownikom
z wcześniejszych szkoleń tak w Polsce jak i w Norwegii – specjalista wielu dziedzin Lucjan Dornfest,
natomiast przedstawicielem STS Group, który
prowadził zajęcia i egzaminował naszych pracowników był Erich Kvittingen, jak się później okazało
wielki fan futbolu i Ligi Mistrzów. Zajęcia prowadzone przez Ericha odbywały się w języku angielskim,
stąd uczestnikami tego kursu były wyłącznie osoby
znające ten język w stopniu dobrym. Nowością były
ćwiczenia obliczeniowe na wytrzymałość elementów rusztowań. Zarówno kursy prowadzone przez
VBS Consult, jak i STS Grup poprzedzone były
wielogodzinnymi ćwiczeniami praktycznymi
w zakresie montażu i demontażu rusztowań, na
takich systemach jak Alu Haki, Layher, Krause,
rusztowaniach jezdnych itp.
Kurs dla monterów rusztowań / Course for scaffolders
17
NEWS
AKTUALNOŚCI
W kursach §46c wzięło udział 85 osób, przy czym
w kursach prowadzonych przez VBS Consult _
– 75 osób (w dwóch turach), natomiast w kursie
prowadzonym przez STS Group – 10 osób.
40 godzinny kurs BHP (40 hours HSE basic training),
podobnie jak w przypadku rusztowań, prowadził
Lucjan Dornfest, tym razem wspomagany przez
Trygve Jonassena z VBS Consult. Po przeprowadzonym egzaminie uczestnicy otrzymali stosowne
certyfikaty, uprawniające do pełnienia funkcji bhpowca na budowach, stoczniach i rafineriach norwe-
Pan Lucjan Dornfest podczas zakończenia kursu
/ Mr Lucjan Dornfest during the last training’s meeting
skich. Od tej pory osoby te mają prawo noszenia
zielonego kask oznaczającego posiadane kwalifikacje.
The person conducting classes and exams on behalf
of the company VBS Consult was known to our
Ponadto we wrześniu i październiku:
employees from earlier trainings both in Poland and
XX kontynuowane były szkolenia pod głównym tytułem
in Norway – the specialist in many fields, Lucjan
„Warsztat Menadżera”,
Dornfest, while the representative of the STS Group,
XX 8 pracowników uczestniczyło w ćwiczeniach i uzyskało
who conducted classes and examined our employees
certyfikaty uprawniające do pracy z tzw. dostępem
was Erich Kvittingen, as it turned out later, the great
linowym (w międzynarodowym systemie IRATA – level 1)
fan of football and the Champions League. The
– szkolenie i egzaminy prowadziła krakowska firma Rock
classes conducted by Erich were in English, so the
Master – szerzej w artykule „Ventor na wysokości”
participants were only the persons speaking good
XX 10 osób uzyskało uprawnienia do pracy na podestach
English. The novelty were exercises in calculation of
ruchomych ( tzw. zwyżkach),
the strength of scaffoldings’ elements. Both the
XX 29 osób wzięło udział najpierw w szkoleniu, a następnie
courses conducted by VBS Consult and STS Group
w egzaminie z zakresu odczytywania rysunków (planów)
were preceded by many hours of practical exercises
wentylacyjnych.
in assembly and disassembly of scaffolding with the
same systems as Alu Haki, Layher, Krause, mobile
Szkolenia dla bezpieczeństwa
scaffoldings, etc.
zz Projekt szkoleniowy – Doskonalenie In the courses §46c participated 85 persons whereas
Kultury Bezpieczeństwa
in the courses conducted by VBS Consult – 75 persons
(in two rounds), and in the courses conducted by _
Firma Ventor współpracując z DNV Polska, podjęła się
STS Group – 10 persons.
projektowi mającemu na celu zrozumienie podstawoautor/author:
Jakub
Brotoń
40 hours HSE basic training, similarly as in the case of
scaffoldings, was conducted by Lucjan Dornfest, this
time assisted by Trygve Jonassen from VBS Consult.
After the exam the participants received the certificates authorizing them to perform the function of
Safety at Work inspector on Norwegian construction
sites, in shipyards and refineries. From now on these
persons have right to wear the green helmet
signifying the qualifications owned.
Moreover, in September and October:
18
XX The trainings continued under the main title “Manager’s
Workshop”,
XX 8 employees participated in the exercises and obtained
the certificates authorizing them to work with so called
wych koncepcji i metod zarządzania bezpieczeń-
rope access (in the international system IRATA – level 1) _
stwem pracy i ryzykiem. Wszystko po to by udoskona-
– training and exam was conducted by the company from
lić i podnieść wyniki w obszarach: bhp, jakości
Cracow Rock Master – more about that in the article
i biznesu wśród osób nadzorujących.
“Ventor at height”,
Szkolenie zostało podzielone na trzy etapy. Etap
mobile platforms (so called risers),
pierwszy obejmował zagadnienia związane z syste-
XX 29 persons participated at first in training and then in
mami zarządzania. Szczególną uwagę zwrócono na
the exam in reading the drawings (plans) of ventilation.
XX 10 persons obtained authorizations to work on the
praktyczne narzędzia służące do prawidłowej
identyfikacji zagrożeń, oceny i kontroli ryzyka.
Przedstawiono również metody, prawidłowej
Trainings for safety
komunikacji, zarządzania, postępowania w sytuacjach
zz Training Project – Perfection of Safety awaryjnych i kryzysowych z pozycji lidera bezpie-
Culture
czeństwa. Drugi etap szkolenia poświęcony był
pracownikom podróżującym służbowo. Etap ten
The company Ventor cooperating with DNV Poland
dotyczył Programu Zarządzania Bezpieczeństwem
took up the project aiming at understanding the
Floty i miał na celu uświadomienie pracownikom
basic concepts and methods of management with
zagrożeń występujących na drogach. Ostatni etap
the safety at work and risks. All that in order to
szkolenia posłużył, jako rozwinięcie wybranych
improve and obtain better results in the areas of HSE,
tematów z dwudniowej sesji w celu pogłębienia
quality and business among the supervisory
wiedzy uczestników.
personnel.
zz Kurs Pierwsza Pomoc
The training was divided into three stages. The first
stage comprised the issues connected with manage-
We wrześniu w siedzibie naszej firmy odbył się Kurs
ment systems. Special attention was paid to practical
Pierwszej Pomocy. Po raz kolejny poszerzyliśmy grono
tools used for correct identification of risks, evalua-
osób, posiadających podstawową wiedzę na temat
tion and control of risks. The methods were also
udzielania pomocy przedmedycznej. W niedalekiej
presented for correct communication, management,
przyszłości planujemy organizację dwudniowych
proceeding in emergency and crises conditions from
kursów 16-godzinnych przeznaczonych zarówno dla
the position of the safety leader. The second stage
osób, które nie brały wcześniej udziału w szkoleniach
was devoted to the employees traveling in business.
poświęconych tej tematyce, jak i dla tych, którzy
This stage concerned the Programme of Fleet Safety
pragną usystematyzować już posiadane wiadomości.
Management and had as its purpose to make the
Zajęcia te przede wszystkim będą się składać
employees aware of the dangers that occur on the
z ćwiczeń praktycznych.
roads. The last stage of the training served as the
extension for the selected topics from two days
session in order to deepen the knowledge of
participants.
zz First Aid Course
In September, in the seat of our company, took place
the First Aid Course. For the consecutive time we
extended a circle of persons having basic knowledge
on rendering the first pre-medical aid. In the nearest
future we plan the organization of two days courses
of 16 hours duration both for the persons who earlier
did not participate in the trainings devoted to such
subject and for those who would like to systemize
Kurs pierwszej pomocy / First aid course
already owned knowledge. These classes will consist,
first of all, of practical exercises.
19
NEWS
AKTUALNOŚCI
Ventor at height
Hare’s ears, butterfly, ID, locker… this is only a part of
the terms the eight employees of our company had
the occasion to get familiar with. In September this
year they obtained the certificates of IRATA.
zz What is IRATA?
IRATA, literary means the Industrial Rope Access Trade
Association.
The rope access is a sort of work when a worker is
hanged or supported and consisting in utilizing the
Ventor na wysokości
climbing and cave techniques. The rope systems due
to fast assembly and disassembly assure minimum
disturbances during working, and this in turn makes
that the rope access becomes attractive for the
Uszy zająca, motyl, ID, locker… to tylko część haseł
customers both in practical and economic terms.
z którymi miało okazję zapoznać się ośmiu pracowni-
autor/author:
Gerard
Gieleciński
ków naszej firmy. We wrześniu tego roku uzyskali oni
In the access rope has shaped out the exemplary
certyfikaty IRATA.
safety protocol that is based on the rigorously
followed rules of safe proceeding. Already during the
zz Czym jest IRATA?
training the participants get familiar with the
procedures of safe work at height as well as with the
IRATA, czyli Industrial Rope Access Trade Association,
rescue procedures.
w dosłownym tłumaczeniu oznacza Międzynarodowe
Branżowe Stowarzyszenie Przemysłowego Dostępu
The willingness to meet the customers’ requirements
Linowego.
and care for safety at work and professional development of employees makes for the consecutive time
Dostęp linowy, to rodzaj pracy w podwieszeniu lub
that the company Ventor becomes a specialist in the
w podparciu, polegający na wykorzystaniu technik
new field.
wspinaczkowych i jaskiniowych. Systemy linowe
dzięki szybkiemu montażowi i demontażowi
zapewniają minimalne zakłócenia w pracy, a to z kolei
sprawia, że dostęp linowy staje się atrakcyjny dla
klientów, zarówno pod względem praktycznym, _
jak i finansowym.
W dostępie linowym wykształcił się wzorcowy
protokół bezpieczeństwa, który opiera się na
rygorystycznie przestrzeganych zasadach bezpiecznego postępowania. Już w trakcie szkolenia uczestnicy poznają procedury bezpiecznej pracy na wysokości, a także procedury ratownicze.
20
Chęć sprostania rosnącym wymaganiom klientów,
oraz dbałość o bezpieczeństwo pracy i rozwój
zawodowy pracowników po raz kolejny sprawia, że
firma Ventor staje się specjalistą w nowej dziedzinie.
Końcem października 2011 r.
In the end of October 2011
odbyło się spotkanie
took place the meeting of the
członków Rady Pracowniczej
Work Council members for
w sprawie oceny jej dotych-
evaluation of its hitherto
czasowej działalności. Doszło
activities. A few personal
do kilku zmian personalnych,
changes took place, and
mianowicie:
namely:
XX z rady pracowniczej
wykluczono dotychczasowego
Nowi członkowie Rady Pracowniczej / New members of Work
Council – Łukasz Wiktorski (po lewej/on the left) oraz Janusz Boro
zastępcę – Mateusza
XX
from the Work Council was
excluded the hitherto deputy
– Mateusz Zielant. The reason for
Zielanta. Powodem tej decyzji było miejsce zamieszkania
this decision was his place of residence which makes for
Mateusza, które uniemożliwia mu czynny udział w pracach
him impossible taking part in council’s work. As the new
rady. Nowym zastępcą przewodniczącego mianowano
deputy was appointed Paweł Ziara.
Pawła Ziarę.
XX on the ground of the agreement between the Confed-
XX na podstawie umowy pomiędzy Konfederacją Przedsię-
eration of Norwegian Business and Industry (NHO), and
biorców Norweskich (NHO), a Norweską Konfederacją
the Norwegian Confederation of Trade Unions (LO), the
Związków Zawodowych (LO), skład rady pracowniczej
Work Council’s number of members was increased to 6
został zwiększony do 6 osób. Zespół uzupełnili Łukasz
persons. The hitherto council was supplemented with
Wiktorski oraz Janusz Boro.
Łukasz Wiktorski and Janusz Boro.
Aktualny skład rady pracowniczej:
Current personnel composition of the Work Council:
Andrzej Kawa – przewodniczący, Paweł Ziara – za-
Andrzej Kawa – the chairman, Paweł Ziara – deputy,
stępca, Zbigniew Falarz – sekretarz, Dariusz Podobiń-
Zbigniew Falarz – secretary, Dariusz Podobiński,
ski, Łukasz Wiktorski, Janusz Boro.
Łukasz Wiktorski, Janusz Boro.
Zero tolerancji
dla alkoholu w pracy
Zero tolerance
for alcohol at work
Alkohol w pracy to ciągły problem w branży budow-
Alcohol at work is a constant problem in construction
lanej. Chcąc walczyć z tym zagadnieniem trzeba
industry. In order to overcome it one needs to talk
o nim otwarcie rozmawiać, dlatego po raz kolejny
about it openly and therefore we address this topic
poruszamy ten temat na łamach naszego biuletynu.
for the consecutive time in our newsletter.
Wychodząc naprzeciw temu problemowi firma Ventor
NEWS
Through the unionist’s eye
AKTUALNOŚCI
Okiem związkowca
autor/author:
Andrzej
Kawa
autor/author:
Jakub
Brotoń
Zdjęcie/photo: sxc.hu
zakupiła dwa dodatkowe alkomaty posiadające
świadectwo wzorcowania, przez co mogą one służyć,
jako narzędzia dowodowe podczas kontroli stanu
trzeźwości na projektach. Alkomaty te będą do
dyspozycji kierowników projektów, którzy otrzymają
uprawnienia do przeprowadzania kontroli wśród swoich pracowników.
Każdy pracownik, będący pod wpływem lub po
spożyciu alkoholu zostanie natychmiastowo odsunięty od pracy, a dalsze konsekwencje w stosunku do
21
REVIEW OF THE PROJECTS
PRZEGLĄD PROJEKTÓW
autor/author:
Jarosław
Brzeziński
22
Facing up the problem the company Ventor bought
two additional breathalyzers with certificates of
calibration due to which they can be used as the tools
for proving the state of sobriety during control on the
projects. These breathalyzers are in disposal of project
managers who will have authorization for controlling
their employees.
Every worker being under influence or after consumpZdjęcie/photo: sxc.hu
tion of alcohol will be immediately withdrawn from
work and further consequences in relation to his person
jego osoby wyciągnie zarząd firmy po przedstawieniu
will be drawn by the company’s management after the
protokołu kontroli trzeźwości. Mamy nadzieję, że
protocol of sobriety has been presented. We hope that
zwiększony nacisk oraz liczba kontroli stanu trzeźwo-
the increased pressure and the number of controls of
ści wpłynie na świadomość dotyczącą spożywania
sobriety will have a positive effect on the awareness of
alkoholu wśród naszych pracowników.
alcohol consumption among our workers.
Skarv FPSO
– egzamin zaliczony
Skarv FPSO
– the passed exam
Odetchnęliśmy wszyscy z ulgą. Budowa jednostki
We all breathed a sigh of relief. The building of the
wydobywczej Skarv FPSO ostatecznie została zakończo-
Skarv FPSO unit has been at last completed! Since
na! Dawno nie mieliśmy tak ciekawego projektu, z tak
long we did not have such interesting project with so
dużą ilością zmiennych i tak liczną grupą zaangażowa-
many variables and so numerous groups of employed
nych pracowników. Sam fakt, iż końcowy etap wydłużo-
workers. The fact that the final stage was extended
no z 6 tygodni do blisko 6 miesięcy, powinien być
from 6 weeks to 6 months should be the best proof
najlepszym dowodem na to, że wyzwań nie brakowało.
that there were plenty of challenges. Both our
Zarówno nasi klienci zewnętrzni (BIS Industrier)
external customers (BIS Industrier) and internal (our
i wewnętrzni (nasi pracownicy) w bardzo pozytywnych
employees) expressed their favorable opinions on the
słowach wypowiadali się na temat współpracy.
cooperation.
W stoczni Kvaerner pracowaliśmy bezpiecznie. Nie
In the shipyard of Kvaerner we worked safely. We had
odnotowaliśmy poważniejszych wypadków, a nasi
no serious accidents and our employees were
pracownicy byli nagradzani za ciekawe raporty
awarded for interesting reports about risks (RUI). _
zagrożenia (RUI). To tylko dowód na to, iż świadomość
It is the proof that the awareness of safety increases
bezpieczeństwa z projektu na projekt wzrasta. Istotną
from the project to project. Here, the significant role
rolę odgrywali tu także brygadziści. Jako liderzy grup,
played also the sub-foremen. As the group leaders, _
do znudzenia, codziennie przypominali o zagroże-
ad nauseam, they reminded every day about the risks
niach, które czyhać mogą w miejscu pracy. Na pewno
that may occur at work. Certainly, the work quality
nie ucierpiała na tym jakość, wręcz przeciwnie.
was not compromised with that, on the contrary. _
Wszystkie zadania były wykonywane bardzo profesjo-
All tasks were carried out in professional manner and
nalnie i terminowo. Doceniamy to i po raz kolejny
completed on time. We appreciate that and we repeat
powtarzamy – naszym najcenniejszym zasobem są
for the next time – our most precious resource are
nasi pracownicy!
our employees!
Dodatkowo, inwestycja była znakomitym testem dla
Additionally, the investment was an excellent test for
naszych wewnętrznych komórek organizacyjnych,
our internal organizational units, starting from the
poczynając od działu personalnego a na logistyce
personnel department and finishing with logistics.
kończąc. Często wiele spraw miało priorytet „na
Very often, many things were of “yesterday’s” priority
wczoraj”, a praca po godzinach była wręcz normalno-
and working extra hours was normal. However, we
ścią. Działaliśmy jednak zespołowo, mając świado-
acted as a team, having in mind that the final success
mość, iż końcowy sukces zależy od każdego z nas.
depends on every one of us. Hard work yielded the
Ciężka praca dała rezultat, a egzamin z przedmiotu
results and the exam of the subject of Skarv was
Skarv został zaliczony na 5.0!
passed with mark 5.0!
To był projekt! What a Project!
23
REVIEW OF THE PROJECTS
PRZEGLĄD PROJEKTÓW
Monterzy rurociągów/Pipe fitters – Piotr Rzeczycki, Rafal Michalak, Andrzej Botko
Innowacja pełną parą
– TCM Mongstad
Innovation at full blast
– TCM Mongstad
Mimo typowo jesiennej, deszczowej aury, projekt
Despite typical autumn weather, the project TCM _
TCM nie zwalnia ani na chwilę. W ostatnich miesią-
is not slowing down even for one moment. In last
cach coraz większe grupy naszych pracowników
months still larger groups of our workers commuted
dojeżdżały na Mongstad, by tam wspólnie realizować
to Mongstad to realize there the tasks confided to
powierzone im zadania. Naszymi głównymi klientami
them. Our main customers are Swedish K-Svets and,
są szwedzki K-Svets oraz dobrze nam znana firma
well known to us, the company Beerenberg.
Beerenberg.
Especially noticeable are the groups of the first from
autor/author:
Jarosław
Brzeziński
Szczególnie zauważalne są grupy pierwszego
the mentioned contractors, the pipeline fitters, who
z wymienionych kontrahentów, monterzy rurocią-
with Helvetian regularity receive good references
gów, którzy ze szwajcarską regularnością otrzymują
from our direct superiors. Very often their compe-
pozytywne referencje od naszych bezpośrednich
tency is underlined, willingness to cooperate and
przełożonych. Bardzo często podkreślana jest ich
knowledge of English. Not so long ago, in the
fachowość, chęć współpracy i znajomość języka
periodic performance appraisals, the best marks
angielskiego. W nie tak dawno otrzymanych notach
(excellent) received Rafał Michalak, Rafał Goliński,
okresowych, najwyższe oceny (excellent) otrzymali
Rafał Korzeniewski, Stanisław Ząbczyk and Jerzy
Rafał Michalak, Rafał Goliński, Rafał Korzeniewski,
Bojczuk, what makes us, as the company, extremely
Stanisław Ząbczyk i Jerzy Bojczuk, z czego my jako
proud. Certainly, such distinction is the motivation for
firma, jesteśmy niezmiernie dumni. Na pewno takie
maintaining the high level of work. It is worth to add
wyróżnienie to tylko motywacja, by utrzymywać
that till now we employed 54 fitters (including
wysoki poziom pracy. Warto dodać, iż do tej pory
zaangażowaliśmy 54 monterów (w tym brygadzistów), którzy pracują w rotacji 12-9. Dodatkowo na
miejscu są nasi inspektorzy BHP oraz inżynierowie
– Mirosław Biłek oraz Karol Gilewski pełniący
24
funkcje Mechanical Completion Coordinators.
Nie sposób też zapomnieć o monterach izolacji. Co
prawda liczyliśmy na dużo większe mobilizacje,
wiążąc z tym projektem duże nadzieje, lecz niestety
rzeczywistość okazała się inna. Do tej pory zaangażowaliśmy 50 operatorów i nadal ciężko powiedzieć, czy
liczba ta zostanie zwiększona. Faktem jednak jest, iż
firma Beerenberg jest bardzo zadowolona z naszych
usług, przez co staliśmy się ich preferowanym
dostawcą personelu.
zz Okiem kontrahenta (Jean Pierre Kelders, site manager, K-Svets)
„Świat stawia czoła jednemu z największych wyzwań
Marcin Obara podczas pracy / Marcin Obara during the work
naszych czasów: zmianom klimatycznym spowodowanym emisją gazów cieplarnianych, głównie przez
foremen) who work in shifts 12-9. Additionally, on the
spalanie paliw kopalnianych. Aktywnie na tym polu
spot there are the HSE inspectors and the engineers
działa Norwegia, a jej największym wkładem jest
– Mirosław Biłek and Karol Gilewski holding the
pokazanie, że dwutlenek węgla może być wykorzystany
position of Mechanical Completion Coordinators.
na skalę przemysłową i to niewielkim kosztem. W tym
celu państwo to zdecydowało zbudować największy na
We cannot forget about the insulation fitters either.
świecie ośrodek badań technologii wykorzystywania
To be frank, we hoped for much larger mobilizations
CO2, a mieści się on w Mongstad na zachodnim
and we pinned with that project our great hopes, but
wybrzeżu Norwegii.
unfortunately, the reality turned out to be a little bit
different. Till now we have employed 50 operators
Po szczegółowej analizie, TCM wybrało do testów dwa
and it is still difficult to say whether this number will
procesy, które oparte są na:
be increased or not. The fact is, however, that the
XX schładzaniu amoniakiem firmy Alstom,
company Beerenberg is very satisfied with our
XX aminach firmy Aker Clean Carbon (ACC).
services following which we became their preferred
personnel provider.
Obie technologie są oparte na użyciu solventu do
odzyskania dwutlenku węgla ze spalin i jego utylizacji.
zz Through the customer’s eyes (Jean Pierre Obydwie również przeznaczone do odzyskania 85% CO2
Kelders, site manager, K-Svets)
zawartego w spalinach z rafinerii i elektrowni w Mongstad. Technologia Alstomu oparta na schłodzonym
The world is faced with one of the greatest challenges of
węglanie amonu, wybrana do testowania na TCM,
our time: climate change by emissions of greenhouse
polega na oddzielaniu CO2 z gazów wydechowych przy
gases, mainly due to the burning of fossil fuels. Norway’s
użyciu schłodzonego węglanu amonu jako roztworu
greatest contribution is to demonstrate that CO2 (carbon
do pochłaniania CO2.
dioxide) can be captured on an industrial scale, at cost
we can live with.
30 marca 2010, Konstruktionsvets AB (K-Svets) podpisał
kontrakt z NLI Alfr. Anderson AS na prefabrykację
That is the reason that Norway decided to build the
i montaż rurociągów, dla pilotażowego projektu firmy
world’s largest centre to test technologies for carbon
Alstom. K-Svets był i jest bardzo dumny z faktu, że
dioxide capture at Mongstad, on the western coast of
Mechanical Completion Coordinators – Mirosław Biłek (po lewej/on the left), Karol Gilewski
Norway.
After a comprehensive evaluation Technology Center
Mongstad (TCM) selected two processes, a chilled
ammonia process from Alstom and an amine process
from Aker Clean Carbon (ACC) Both technologies are
post-combustion capture and utilize solvent for
absorbing the CO2 from the flue gas. Both are also
designed to capture 85% of the CO2 contained in the flue
25
REVIEW OF THE PROJECTS
PRZEGLĄD PROJEKTÓW
gas from the refinery cracker and the combined heat
and power plant at Mongstad.
Alstom’s Chilled Amonia post-combustion technology
chosen for testing at TCM is consists of separating CO2
from the exhaust gases using chilled ammonia as the
solvent to absorb the CO2.
On March 30th, 2010, Konstruktionsvets AB (K-Svets)
signed a contract with NLI Alfr. Andersen AS to perform
prefabrication and installation of piping for Alstom’s
Monter rurociągów – Krzysztof Jarosz / Pipefitter – Krzysztof Jarosz
Chilled Ammonia Project pilot plant at Mongstad.
K-Svets is very proud to be involved in the construction
uczestniczy w budowie takiego innowacyjnego ośrodka
of such a pilot plant and in the summer of 2010 i latem 2010 rozpoczął przygotowanie pierwszych
K-Svets started prefabrication of the first pipelines.
instalacji. Montaż, na miejscu w Mongstad, zaplanowa-
Installation on site at Mongstad was planned to start in
no na wrzesień 2010, a datę końcowego oddania
September 2010 and the finishing date was scheduled to
ustalono na marzec 2011. Dodatkowo musiały zostać
be in mars 2011. Various procedures had to be pre-
opracowane procedury selekcji pracowników, aby
pared to meet the stringent requirements that were de-
sprostać surowym wymaganiom stawianym zarówno
manded from Statoil and Alstom. K-Svets welders had to
przez Statoil jak i Alstom. Spawacze K-Svets przeszli
go through several tests to be approved to be able
szereg testów i zostali zaakceptowani do pracy przy
to weld the exclusive materials that were selected.
spawaniu wyselekcjonowanych materiałów.
The scope of the project have increased by some 300%,
W czasie trwania projektu, zakres prac wzrósł o około
and to be able to deliver quickly K-Svets had increase the
300%. Spowodowało to konieczność zmodyfikowania
manpower with more high qualified pipefitters, platters
planów i zwiększenia ilość monterów rurociągów,
and riggers. One of the companies that was selected to
konstrukcji stalowych oraz rusztowań. Jedną z firm,
provide these resources was Ventor. Ventor had the
którą K-Svets zaprosił do współpracy był Ventor
power to provide us with highly skilled technicians and
Construction, który zapewnił nam wykwalifikowanych
experienced pipefitters, foremen and HSE inspector with
inżynierów, doświadczonych monterów rurociągów,
in all aspects of the piping and structural steel discipline.
brygadzistów oraz inspektorów BHP.
The first technicians and pipefitters started week 27, but
26
Pierwsze mobilizacje tej grupy miały miejsce w tygodniu
the number has gradually increased. Overall there have
27, a do chwili obecnej zaangażowaliśmy ponad
been about 50 people from Ventor involved in the
50 pracowników. Projekt jest nadal w fazie realizacji
project. The project is still ongoing, and so far K-
i jak do tej pory K-Svets jest bardzo zadowolony z firmy
Svets have been very satisfied with the resources Ven-
Ventor Construction, który bezsprzecznie, dostarcza
tor has provided to us and Ventor has continuously de-
nam najwyższą jakość usług.”
livered us excellent service.
Biurowiec niczym
gra w bierki – Oslo
Office building like the game
of jackstraws – Oslo
W tym roku bardzo intensywnie został pobudzony
This year the investment market in Norway was very
rynek inwestycyjny w Norwegii. Powstają plany,
intensively stimulated. The plans are being developed
których celem jest między innymi stworzenie
aiming, among others, at creation of beneficial,
korzystnych, konkurencyjnych warunków dla sektora
competitive conditions for the energy sector. New,
dla naszej firmy. W sierpniu bieżącego roku Ventor Construction nawiązał
współpracę z nowym kontrahentem, Skiptvet Blikk
Montasje. Pierwszy, wspólny projekt to zlecenie
wykonania instalacji wentylacyjnej w nowo budowanym biurowcu, dla potentata branży wydobywczej,
firmy Statoil. Inwestycja realizowana jest w zachodniej
dzielnicy Oslo Fornebu, tuż nad samym brzegiem morza.
Głównym wykonawcą obiektu, o tak niekonwencjo-
Nowy biurowiec firmy Statoil wygląda imponująco /
Statoil’s new office building looks impressive
nalnej architekturze i funkcjonalności (projektując
large projects may in future become a potential field
bryłę budynku, architekci z norweskiego biura a-lab,
of activity for our company. zainspirowali się grą w bierki. Budynek składa się
z pięciu prostopadłościennych, 3-kondygnacyjnych
In August, this year, Ventor Construction entered into
elementów, ułożonych jedne na drugich), jest firma
cooperation with the new contractor, Skipret Bllik
Skanska. Istotne są także rozwiązania ekologiczne
Montasje. The first commonly realized project was the
umożliwiające stosunkowo niewielkie zużycie energii.
contract for execution of the ventilation installation in
Biurowiec ma być najbardziej oszczędnym ze
the newly constructed office building for the tycoon
in the extraction industry, the company Statoil. The
wszystkich, które dotychczas zajmował Statoil.
Powierzchnia użytkowa wynosić będzie 65 tys. m
2
investment was realized in the picturesquely situated
western quarter of Oslo – Fornebu, just at the very
Nasi pracownicy są współodpowiedzialni za wykona-
seashore.
nie instalacji wentylacyjnej całego budynku, co
stanowi niebagatelne wyzwanie, bowiem jest to
The main contractor for the object of so unconven-
ponad 70 km rur i innych elementów wchodzących
tional architecture and functionality (when designing
w skład kompletnego systemu. Zakończenie projektu
the building block the architects from the Norwegian
przewidziane jest na koniec sierpnia 2012.
office were inspired by the game of jackstraw. The
REVIEW OF THE PROJECTS
stać się w przyszłości potencjalnym polem działania
PRZEGLĄD PROJEKTÓW
energetycznego. Nowe, duże projekty mogą
building consists of five rectangular prisms, 3-floor
Warto też dodać, że firma Skiptvet Blikk Montasje
elements, put one upon another), is the company
powierzyła nam także dwa mniejsze projekty Skoyen
Skanska. Very important are also the ecological
i Sorenga.. Miejmy nadzieję, że udana współpraca,
solutions enabling for relatively low energy consump-
poparta bardzo dobrą jakością dostarczanych usług,
tion. The office building is to be the most energy-
zaowocuje kolejnymi kontraktami na terenie Oslo.
sparing building of all hitherto occupied by Statoil.
The usable floor area will be 65 thousands sq. meters
autor/author:
Jerzy
Ślusarski
Our employees are co-responsible for execution of
the ventilation installation for the whole building
what poses a substantial challenge as it is about 70
km pipes and other elements being the components
of the complete system. Completion of the project is
foreseen on the end of August 2012.
It is worth to add that the company Skipret Bllik
Montasje contracted with us also two smaller
projects, Skoyen and Sorenga. We hope that successful cooperation supported by very good quality of
the services provided will bear the fruits in the form
of new contracts in Oslo.
27
REVIEW OF THE PROJECTS
PRZEGLĄD PROJEKTÓW
Scaffoldings in Brevik Bru
The country of thousands fjords, numerous islands
and uncountable quantity of lakes. We mean of
course Norway where the land transport is difficult.
A lot of tunnels, ferry services are almost everyday
reality for every citizen. It seems that the best way to
get from one bank to the other is by simple bridge._
Rusztowania na Brevik Bru
It is difficult to oppose to that although weather
conditions in the North of that Scandinavian country
are not favorable for such structures. Regular
maintenance is necessary, overhauls and filling the
Transport lądowy w kraju tysiąca fiordów, wielu
cavities in the structure of concrete or removal of
wysepek oraz niezliczonej ilości jezior jest nieco
corrosion from the metal structure is not possible to
utrudniony. Zwykły most, po którym codziennie poru-
be done from a distance. Such works are always
szają się setki pojazdów i osób wymaga, co jakiś czas
commenced with from preparation of scaffoldings. _
konserwacji i napraw. Warunki atmosferyczne
All that in order to assure appropriate access and first
panujące na północy skandynawskiego kraju, nie są
of all the safety for employees.
także sprzymierzeńcem dla tego typu budowli.
Konieczna jest regularna konserwacja, remonty,
A few kilometers from Porsgrunn there is the bridge
wypełnienie ubytków w strukturze betonu oraz
named Brevik (In Norwegian Brevik Bru), connecting
usunięcie korozji na konstrukcji metalowej. Prace te
two communes, Bamble and Porsgrunn. In the end of
nie są możliwe do wykonania na odległość. Rozpo-
June, for repair purposes, the decision was taken
czynają się zawsze od przygotowania rusztowań,
about extending the local hanging scaffolding. _
wszystko po to, by zapewnić odpowiedni dostęp
10 workers from our company were employed. The
i bezpieczeństwo dla pracowników.
structure presented itself impressively from a distance – the length about 600 meters, and the
autor/author:
Marek
Gawlik
Kilka kilometrów od Porsgrunn znajduje się most
targeted height above the ground or water table is
o nazwie Brevik (po norwesku Brevik Bru), łączący dwie
about 50 meters. The construction of the bridge itself
gminy Bamble i Porsgrunn. Końcem czerwca, w celach
is the hanging one and it is supported on the ropes
remontowych, zadecydowano o rozbudowie tamtej-
thrown over the pylons. An obstruction to that is
szego rusztowania podwieszanego. Zaangażowano _
certainly the fact that the heavy lorries crossing the
10 pracowników naszej firmy. Budowla z daleka
bridge cause visible and noticeable waving of the
prezentowała się okazale – długość ponad 600 metrów,
whole structure.
a wysokość docelowa pracy od ziemi czy lustra wody
wynosi ok. 50 metrów. Konstrukcja samego mostu jest
For Ventor Construction it is the first project of such
wisząca, oparta na linach przerzuconych przez pylony.
type we have ever contracted for realization. From
Utrudnieniem na pewno jest fakt, iż przejeżdżające
the very beginning we were aware that it would not
przez most ciężkie samochody, wywołują widoczne
be easy. The first challenge (or motivation to action)
i odczuwalne drgania całej konstrukcji.
was the information that we are third company that
tries to build a scaffolding there. Our predecessors
Dla Ventor Construction jest to pierwszy, tego typu
projekt, jaki kiedykolwiek dostaliśmy do realizacji. Od
samego początku zdawaliśmy sobie sprawę, że nie
będzie łatwo. Pierwszym wyzwaniem (albo motywacją do działania) była informacja, że jesteśmy trzecią
28
firmą która spróbuje zbudować tam rusztowanie.
Poprzednicy nie spełniali oczekiwań kontrahenta.
Pewni siebie podjęliśmy więc działania i co
najważniejsze, nie zawiedliśmy!
Za naszą pracą wzięliśmy pełną odpowiedzialność /
We took full responsibility for our work.
did not meet contractor’s requirements. Self-assured, we took up actions and what is most
important, we succeeded! The height we had to
work at, showed we have a potential which should be
further developed. The project was completed
although the task did not belong to the easiest ones.
The risk was great and for that reason following the
rules of HSE was a priority for us. No falling objects
and full concentration all day long. One small lapse
could cost us a lot. Essential was trust to colleagues
Ryzyko było bardzo duże / The risk was great
and to the safety gear. The elements of scaffoldings
had to be selected as best as possible both with
Wysokość na której przyszło nam pracować pokazała, że
regard to compatibility and coherence. We took full
mamy potencjał, który należy nadal rozwijać. Projekt
responsibility for our work. We were aware that safety
został ukończony, choć zadania nie należały do
and comfort of work depends first of all on ourselves.
najłatwiejszych. Ryzyko było bardzo duże, stąd
przestrzeganie zasad BHP stało się dla nas priorytetem.
At first, the works were carried out just near the busy
Żadnego spadającego przedmiotu i pełna koncentracja
street. Strolling people, passing cars and under us …
przez cały dzień. Jedno małe potknięcie mogło nas
the domiciled house. The next step was just near the
bowiem kosztować bardzo dużo. Istotnym okazało się
water. And here was the next danger – in summer
zaufanie do kolegów jak i sprzętu asekuracyjnego.
afternoon we saw many sailing boats, ships and huge
Elementy rusztowania musiały być jak najlepiej dobrane
tankers. It was nice watching people who greeted us
zarówno pod względem kompatybilności jak i spójno-
from below although we could only smile at them as
ści. Za naszą pracą wzięliśmy pełną odpowiedzialność.
our hands were occupied all the time. Every day we
Mieliśmy świadomość, że bezpieczeństwo i komfort
carried a few tons of aluminium elements doing at
pracy kolejnych ekip zależy przede wszystkim od nas.
the same time thousands of bends and jumping over
the bridge structure. Body building and fitness at
Początkowo prace miały miejsce tuż obok ruchliwej
work? Yes, that is possible. Our next adversary was the
ulicy. Spacerujący ludzie, jeżdżące samochody, a pod
summer temperature – maybe not tropical, but quite
nami… zamieszkały dom. Kolejny etap już nad samą
hot. Fortunately, the North winds provided cooling.
wodą. I tu kolejne zagrożenia – w letnie popołudnia
The situation changed drastically in October when
obserwowaliśmy mnóstwo przepływających
rains seemed not to have an end.
żaglówek, statków, na dużych tankowcach kończąc.
Miło było widzieć pozdrawiających nas z dołu ludzi,
The last stage of the project was disassembly of
choć my tylko mogliśmy się uśmiechnąć, bowiem
almost one hundred meters long sector of scaffold-
ręce zawsze były zajęte. Codziennie przerzucaliśmy
ings where the work had to be carried out over the
kilka ton aluminiowych elementów, wykonując przy
parking lot and the busy road. From that moment on
tym tysiące skłonów i przeskoków przez konstrukcje
the area under us was fenced and the whole site was
mostu. Siłownia i fitness w pracy? Tak, możliwe.
watched by appropriate security services of the
Kolejnym przeciwnikiem była letnia temperatura
construction site.
– może nie były to tropiki, ale również całkiem gorąco.
Na szczęście północne wiatry regularnie zapewniały
nam ochłodę. Sytuacja diametralnie zmieniła się
w październiku, gdzie deszcze nie miały końca.
In the end we can boldly say the height can be liked!
Istotnym okazało się zaufanie do kolegów jak i sprzętu asekuracyjnego
/ Essential was trust to colleagues and to the safety gear
Ostatnim etapem projektu był demontaż prawie stu
metrowego odcinka rusztowania, gdzie praca musiała
być wykonywana tuż nad parkingiem i ruchliwą
drogą. O tego momentu teren pod nami był zagrodzony, a całość strzegły odpowiednie służby zabezpieczające budowę. Wysokość można jednak polubić!
29
REVIEW OF THE PROJECTS
PRZEGLĄD PROJEKTÓW
autor/author:
Marcin
Waniewski
„Zwycięzca” w Hanoytangen
Transocean Winner GVA – 4000 jest platformą
wiertniczą zdolną do pracy w trudnych warunkach
mórz, na głębokości do 7620 metrów (przy głębokości wody do 1500 metrów). Zbudowana została
w Gotaverken Arendal, Göteborg w Szwecji _
w 1983 roku. Jest jedną z wielu platform wykonującą
odwierty na wodach norweskich.
Firmy Transocean, oraz Semco Maritime w sierpniu
2011 roku podjęły się remontu „Zwycięzcy”. Projekt
ten obejmował m.in. wymianę około 5000 mb rur,
prace malarskie, izolacyjne, rusztowaniowe, spawalni-
Transocean Winner GVA – 4000
“Winner” in Hanoytangen
cze oraz wymianę wielu urządzeń czy silników.
Transocean Winner GVA – 4000 is the rig oil capable
Niespełna 2 dni po przybyciu Transocean Winner do
to work in difficult conditions on seas and in depth up
stoczni w Hanoytangen, rozpoczęli pracę nasi
to 7620 meters (with water depth up to 1500 meters).
rusztowaniowcy. Remontowaliśmy m.in. serce
It was built in Gotaverken Arendal, Göteborg in
platformy – Moonpool, gdzie budowane były
Sweden, in 1983. It is one of many oil rigs making
zarówno rusztowania elewacyjne jak i skomplikowa-
boreholes in Norwegian waters.
ne podwieszane konstrukcje. Wszystkie zadania
wymagały od nas dużej koncentracji oraz kultury
The companies Transocean and Semco Maritime in
bezpieczeństwa, gdyż poszczególne elementy
August 2011 undertook the overhauls of the “Winner”.
montowane były na dużych wysokościach, gdzie
This project included replacement of about 5000 m
panowały niesprzyjające warunki atmosferyczne
pipes, painting work, insulation, scaffoldings, welding
(chłód, wiatr, deszcz).
and replacement of many devices or motors.
Brygadziści i inspektorzy z Semco Maritime oraz
In less than 2 days after arrival of the Transocean
Transocean, kontrolujący rusztowania, byli bardzo
Winner to the shipyard in Hanoytangen our scaffold-
zadowoleni z naszej pracy, która nie tylko była
ing specialists commenced with the job. We repaired,
profesjonalna, ale i bezpieczna. Podczas całego
among others, the heart of the platform – Moonpool,
projektu w naszych grupach (mobilizacja objęła_
where were build both the elevation scaffoldings and
18 monterów rusztowań), nie było ani jednego
complicated hanging structures. All tasks required
incydentu, niepożądanego zdarzenia, czy wypadku.
from us a lot of concentration and culture of safety as
every particular element were assembled at great
Po prawie 10 tygodniach zakończyliśmy prace przy
heights where unfavorable weather conditions
platformie, mając olbrzymią satysfakcję i poczucie
prevailed (cold, wind, rain).
dobrze spełnionego obowiązku.
Poszczególne elementy montowane były na dużych wysokościach
/ Every particular element were assembled at great heights
Our sub-foremen and inspectors from Semco
Maritime and Transocean who controlled the scaffoldings were satisfied with our work which not only was
very professionally done but also in safe manner.
During the whole project in our groups (mobilization
comprised 18 fitters of scaffoldings) there was not
even one incident, undesired event or accident.
30
After almost 10 weeks we completed our work at the
platform having great satisfaction and the sense of
duty well done.
Stocznia Kvaerner w Verdal (okręg Nord-Trøndelag)
Shipyard of Kvaerner in Verdal (the region Nord-Trøn-
rozpoczęła działalność w 1970 roku i jest miejscem,
delag) started its activity in 1970 and is a place where
w którym powstają duże konstrukcje stalowe wykorzy-
huge steel structures are made intended for building
stywane do budowy platform wiertniczych, mostów,
the oil rigs, bridges, torch towers (that is the popular
pochodni wieżowych (czyli popularnych „świeczek”),
“candles”), modules and supports as well as the
modułów i pokładów oraz konstrukcji dla turbin
structures for wind turbines. It is worth to mention
wiatrowych. Warto zaznaczyć, iż stocznia w Verdal
that the shipyard in has in its disposal the largest fleet
dysponuje największą w Europie flotą żurawi.
of cranes in Europe.
On such object also our workers could not have been
missed. Since the beginning of October, together
with the company BIS Industrier, we have participated in all stages connected with preparation and the
painting itself all the steel structures – pressure
washing, sand-blasting, metallization, surface
securing – covering. The final stage, securing the steel
surfaces, in opposition to preceding processes, is
carried out outside the hall and consists in painting
the elements after they are previously have been
Jeden z modułów w stoczni Kvaerner Verdal
/ One of the module from Kvaerner Verdal shipyard
welded.
Initially, in the project participated 11 painters and
Na tym obiekcie nie mogło zabraknąć i naszych
that number was increased and presently there are 30
pracowników. Od początku października, wraz z firmą
of them. The investment is still growing and it is not
BIS Industrier, uczestniczmy we wszystkich etapach
excluded that in the near future the next mobilization
związanych z przygotowaniem oraz samym malowa-
will be necessary. For that reason, in the first days of
niem konstrukcji stalowych – mycie ciśnieniowe,
November in our production hall in Straszęcin, the
piaskowanie, metalizacja, osłona miejsc – covering.
training was carried out concluded with the exam
Końcowy etap, zabezpieczenia stali, w przeciwień-
(site-test) directly connected with the project in
stwie do poprzednich, wykonywany jest na zewnątrz
Verdal. We want to be 100% sure every worker has
hali i polega na pomalowaniu elementów po
appropriately high qualifications.
połączeniu ich spawem.
We hope that present quality of the work performed
Początkowo w projekcie uczestniczyło 11 malarzy,
by us will be maintained what certainly will result in
a liczba ta została zwiększona i w chwili obecnej wynosi
further, long-term cooperation (the project is
30. Inwestycja nadal się rozrasta i niewykluczone, iż
scheduled to be completed by the end of 2013).
REVIEW OF THE PROJECTS
Painting in Verdal
PRZEGLĄD PROJEKTÓW
Malowanie w Verdal
autor/author:
Tomasz
Orłowski
w niedalekiej przyszłości będą kolejne mobilizacje.
Z tego powodu w pierwszych dniach listopada w naszej
hali produkcyjnej w Straszęcinie, zostało przeprowadzone szkolenie wraz z egzaminem (site-test) powiązane
bezpośrednio z projektem w Verdal. Chcemy mieć 100%
pewności, iż każdy pracownik prezentuje odpowiednio
wysokie kwalifikacje.
Mamy nadzieję, iż aktualna jakość wykonywanych
prac zostanie podtrzymana, co na pewno zaowocuje
dalszą, długoterminową współpracą. Projekt przewidziany jest do końca 2013 roku.
31
REVIEW OF THE PROJECTS
PRZEGLĄD PROJEKTÓW
autor/author:
Tadeusz
Byczek
32
Mleczarnia Jæren
Dairy plant in Jæren
Tine AS to największy norweski producent, dystrybu-
Tine AS is the biggest Norwegian producer, distribu-
tor oraz eksporter produktów mlecznych. Nazwa
tor and exporter of dairy products. The company’s
firmy pochodzi od słowa „tine”, które oznacza
name is derived from the word “tine”, which means
tradycyjne, drewniane pudełko służące do przecho-
traditional wooden box serving as a container for
wywania masła oraz świeżego sera.
butter or fresh cheese.
Firma jest obecnie potentatem na rynku skandynaw-
The company is currently a tycoon on the Scandina-
skim jak również zaczyna odgrywać istotną rolę na
vian market as well as it starts playing the significant
rynku europejskim. Posiada 41 mleczarni, przerabia-
role on the European market. It owns 41 dairies,
jąc rocznie blisko 1,5 biliona litrów mleka. Mimo tak
processing annually almost 1.5 billion liters of milk.
znaczącej pozycji, wciąż prowadzone są nowe
Despite so significant market position they still
inwestycje, a wśród nich budowa największego
conduct new investments and among them the
norweskiego zakładu w miejscowości Jæren niedale-
building of the largest Norwegian plant in the locality
ko Stavanger. Co więcej, mleczarnia ta będzie jedną
Jæren, near Stavanger. What is more, the dairy plant
z najbardziej nowoczesnych w Europie i ma rozpocząć
will be one of the most modern in Europe and is
działalność pod koniec bieżącego roku.
going to start its operation at the end of the year.
Kilku naszych pracowników jest również zaangażowa-
A few of our workers is also employed in the said
nych we wspomniany projekt. Do naszych zadań należy
project. Our task comprises mainly fitting the
głównie montaż izolacji na kanałach wentylacyjnych.
insulation on the ventilation ducts.
„Doskonalenie kultury bezpieczeństwa w organizacji
– bezpieczeństwo pracowników podróżujących w celach
służbowych”.
Trudno wyobrazić sobie życie bez samochodu.
Motoryzacja to niewątpliwie jedna z największych
zdobyczy cywilizacji. Daje mobilność, niezależność
i często sporo radości. Auto to jednak też niebezpieczne narzędzie w ręku nieodpowiedzialnego
kierowcy. Zagrożenie dla życia i zdrowia. W ostatnich
Zdjęcie/photo: sxc.hu
To travel safely
17 latach w Polsce zdarzyło się prawie milion
wypadków, w których zginęło ponad 110.000 osób,
This article has been written using the information
a ponad milion zostało rannych. Rocznie straty Polski
learned during the training “Perfection of the safety
z tytułu wypadków drogowych wynoszą ok. 1,5 %
culture within organization – safety of employees during
PKB. Polskie drogi są najniebezpieczniejsze w UE:
business trip”.
ryzyko śmierci w wypadku samochodowym jest u nas
sześciokrotnie większe niż np. w Niemczech. Nie
It is difficult to imagine life without a car. Motorization
wystarczą wysiłki ustawodawcy i forsowanie coraz
is undoubtedly one of the biggest achievements of
bardziej restrykcyjnego prawa. Nie wystarczą starania
civilization. It provides mobility, independence and
drogowców przy budowaniu bezpiecznych dróg
often a lot of joy. A car, however, is also a dangerous
i autostrad. Nie wystarczą wysiłki producentów
tool in the hand of irresponsible driver. Ito poses
samochodów i kolejne gwiazdki w teście NCAP. Bo
danger for life and health. During last 17 years in
najbardziej niebezpieczną częścią samochodu jest
Poland happened almost million road accidents in
człowiek. Poprawa bezpieczeństwa drogowego
which died over 110.000 persons, and more than
nastąpi dopiero wtedy, gdy zmieni się świadomość
million were wounded. Annual losses in Poland
użytkowników dróg w Polsce. Konieczna jest
following the road accidents amount to about 1,5 %
inicjatywa obywatelska, wspierana przez rząd oraz
GDP. Polish roads are most dangerous roads in EU: _
organizacje pozarządowe i biznes. Biznes jest tu
the risk of death in road accidents is about six times
szczególnie ważny, bo rośnie w Polsce rynek samo-
greater than in, for instance, Germany. The legislator’s
chodów flotowych i ogólnie mówiąc korporacyjnych.
efforts are not enough as well as enforcement of still
technical subjects
Artykuł napisany na podstawie wiadomości ze szkolenia
dział techniczny
Bezpieczna podróż
autorka/authoress:
Magdalena
Sroczyńska
more and more restrictive laws. Also the efforts of
Przestrzeganie zasad bezpiecznej jazdy i przepisów
road builders to construct safe roads and highways
ruchu drogowego jest podstawową cechą rozsądnego
are not enough. The endeavors of car manufacturers
i bezpiecznego kierowcy – to i wiele innych zachowań
are not enough either as well as the subsequent stars
na drodze zostało przypomniane i omówione podczas
in NCAP test. As the most dangerous part of a car is
szkolenia dla użytkowników samochodów służbo-
a man. Improvement of the road safety will take place
wych, które odbyło się w ubiegłym miesiącu.
only then when the awareness of road users in Poland
changes. Necessary is the citizen’s initiative supported
Każdy z nas powinien zdawać sobie sprawę z zagro-
by the government and non-government organiza-
żeń w ruchu drogowym i z ryzyka, które związane jest
tions and business. Especially important here is the
z prowadzeniem pojazdu. Okazuje się, ze kierowcy
business, as in Poland the market of the fleet vehicles
aut firmowych stają się w Polsce grupą szczególnego
is constantly growing as well as that of, generally
ryzyka. Wielu z nich przekonanych jest, że samochód
speaking, company’s cars.
służbowy to najlepszy środek transportu na świecie.
Bez zobowiązań, kar, dysponując dużą mocą,
Observance of safe driving rules and road traffic
jesteśmy królami szos, doprowadzając niejednokrot-
regulations is a basic quality for all reasonable and
nie do sytuacji kryzysowych. Wciąż jednak żyjemy,
safe driver – that and many other behaviors on the
33
technical subjects
dział techniczny
więc jesteśmy świetnymi kierowcami. Tak właśnie
road was reminded and discussed during the
myśli wielu kierowców, nie zauważając i nie analizując
training for the users of company’s cars which took
swoich własnych pomyłek. Mając za kierownicą jeden
place last month.
cel, pokonać trasę jeszcze szybciej niż poprzednim
razem. Jednak na drodze nie chodzi tylko o czas. Nie
Every one of us should be aware of the dangers in
da tak się jeździć dzień w dzień, rok w rok, zawsze
traffic and the risks connected with driving. It turns
w wielkim napięciu, często ocierając się o śmierć
out that the drivers of company’s cars become in
swoją lub innych. Jazda samochodem, zarówno
Poland a group of special risk. Many of them believe
w celach zarobkowych jak i po pracy, wcale nie musi
that the company’s car is the best means of transport
być walką o przetrwanie.
in the world. Without obligations and fines, powerful,
and we feel like kings of the roads, infrequently
Ryzyko związane z jazdą można sprowadzić do
causing critical situations. However, we are still alive,
rozsądnych granic. Wystarczy znać i zawsze przestrze-
so we are excellent drivers. So believe many drivers
gać standardów bezpiecznej jazdy. To tak samo jak
neither noticing nor analyzing their faults. Having
standardy pracy przy komputerze czy kserokopiarce.
behind the steering wheel the only aim to travel the
Tyle, że nieostrożny użytkownik komputera co
road even faster than previous time. On the road,
najwyżej nabawi się bólu nadgarstka, a przy kseroko-
however, it is not only about the time. It is not
piarce może ubrudzić się tonerem. Tymczasem
possible to drive like that every day, year after year
samochód w złych rękach może stać się narzędziem
and always under great stress, often missing own or
do zabijania lub okaleczania ludzi… Co trzecia ofiara
other driver’s death by inches. Driving a car, both
wypadku drogowego to osoba będąca w pracy lub
when earning the living and after work, must not be
jadąca do pracy. Wykręcając rocznie 50 i więcej
a fight for survival.
tysięcy kilometrów w służbowych autach jesteśmy
narażeni na wypadki w podobnym stopniu, jak
The risk connected with driving may be reduced to
górnicy i rybacy dalekomorscy.
reasonable limits. It is enough to know and follow the
standards of safe driving. It is the same as the
Pamiętajmy zatem, że:
standards when working with a computer or copying
XX bezpieczny kierowca to nie zawsze ten, który jest
machine. The difference is that an unobservant
najzręczniejszy, ma najlepszy refleks, ma najnowszy
computer user will contract the wrist pain only and
i najlepiej wyposażony samochód;
with the copying machine may have dirty hands.
XX bezpiecznie jeździ ten, kto umie ryzykowne sytuacje
Meanwhile, a car in bad hands can become a tool of
przewidzieć, zauważa ich pierwsze oznaki i w porę reaguje,
killing or wounding people … Every third victim of
aby zawczasu wyeliminować niebezpieczeństwo;
road accident is a person who is on the job or driving
XX bezpiecznie jeździ ten, kto ma świadomość, że nowo-
to work. Driving every year 50 and more thousands of
czesne systemy bezpieczeństwa stosowane w samocho-
kilometers in company’s cars we are exposed to
dach mogą wspomagać kierowcę i łagodzić skutki
accidents to the same extent as miners and deep-sea
niektórych jego błędów, ale nigdy nie zastąpią człowieka
fishers.
i jego zdrowego rozsądku.
So we should remember that:
… szerokiej i bezpiecznej drogi.
Zdjęcie/photo: sxc.hu
XX Safe driver is not always someone who is most skilled,
has quickest reflexes, or has the most modern and best
equipped car;
XX Safely drives that who can predict the risky situations,
can notice their first symptoms and responses on time in
order to eliminate the danger in advance;
XX Safely drives that who is aware that the modern safety
systems used in cars may support the driver and soften the
34
consequences of some of his faults, but they never replace
a man and his good sense.
… have a nice and safe trip.
technical subjects
dział techniczny
Statek transportujący LNG /LNG Carrier, zdjęcie/photo: The Center for Liquefied Natural Gas
Skroplony gaz ziemny
Liquefied natural gas
Spowolnienie gospodarcze na świecie nie oznacza
Economic slowdown in the world does not mean
zmniejszenia zapotrzebowania na surowce energe-
lower demand for energy raw materials, on the
tyczne, wręcz przeciwnie – popyt cały czas wzrasta,
contrary – the demand is constantly growing and all
a wszelkie prognozy wskazują, że ten trend będzie się
forecasts indicate that this trend will be maintained.
utrzymywał. Nowoczesne technologie, które
The modern technologies which make our life easier
ułatwiają nam życie, wymagają energii.
require energy.
Co więcej, coraz większy nacisk kładziony jest na
What is more, it is still more and more pressure put on
aspekty ekologiczne. Unia Europejska apeluje
the ecological aspects. The European Union appeals to
o redukcje emisji gazów cieplarnianych, a to z kolei
reduce the greenhouse gases emission and this in turn
pociąga zmiany w strukturze użycia paliw.
entails changes in the structure of fuels consumption.
W poprzednim numerze opisywaliśmy szerzej rynek
In our former edition we described more broadly the
gazu łupkowego w Polsce. Niedawne otwarcie
market for shale gas in Poland. Recent opening of the
rurociągu Nord Stream to znak dla Polski, iż bez
Nord Stream pipeline is a sign for Poland that without
dywersyfikacji źródeł dostaw, bądź zwiększenia
diversification of the sources of supply and without
własnego wydobycia, mogą pojawić się przeszkody
increase of our own extraction may appear obstacles
w zapewnieniu bezpieczeństwa energetycznego kraju.
in assurance of energy safety for our country.
Niekonwencjonalny gaz to jedno rozwiązanie. Drugą
Unconventional gas is only one of solutions. The
opcją pozostaje budowa gazoportu w Świnoujściu.
second option is building of the gas-port in
autor/author:
Jarosław
Brzeziński
Świnoujście which would allow Poland to achieve
Użytkowanie gazu ziemnego ma bez wątpienia wiele
independence with regard to provision of natural gas.
zalet: czystość spalin, mniejsza ilość emisji CO2,
łatwość przesyłu, pełna automatyzacja i regulacja
Utilization of natural gas has undoubtedly a lot of
dzięki zastosowaniom nowoczesnych urządzeń
advantages: pure flue gases, less CO2 emission, easy
35
technical subjects
dział techniczny
transport, full automation and regulation due to use
of modern gas devices. Recently, however, the
structure of transport has been changing dramatically
and the dominant role plays sale of raw gas in the
liquid form (Liquefied Natural Gas).
Basic merits of LNG utilizing are following2:
XX Flexibility of supply – LNG has proved both as a method
of gas supply diversification for some countries and in
order to cover the peak demands for gas
XX Effectiveness –during condensing the natural gas into
Terminal LNG / LNG Liquefaction Plant,
zdjęcie/photo: The Center for Liquefied Natural Gas
gazowych. Ostatnimi czasy intensywnie zmienia się
jednak struktura transportu, a dominującą rolę
odgrywa sprzedaż surowca w postaci skroplonej
(Liquefied Natural Gas).
Do podstawowych zalet wykorzystania LNG należą2:
XX elastyczność dostaw – LNG sprawdza się zarówno jako
sposób na dywersyfikację dostaw gazu dla niektórych
krajów oraz pokrycie szczytowych zapotrzebowań na gaz
XX wydajność – podczas skraplania gazu ziemnego w LNG
jego objętość zmniejsza się około 600 razy. Oznacza to, że
po regazyfikacji ze 100 m3 LNG otrzymujemy 60 tysięcy
m3 gazu ziemnego
Instalacje do skraplania gazu ziemnego
/ Liquefaction equipment, zdjęcie/photo: The Center for Liquefied Natural Gas
XX ekonomia – koszty transportu i magazynowania LNG są
36
niższe niż gazu ziemnego. Wpływa na to m.in. możliwość
LNG its volume reduces by about 600 times. That means
wyboru dostawców z różnych części świata (optymalizacja
that after regasification, from 100 m3 LNG we obtain
kosztów zakupu i transportu)
60 thousand cubic meters of natural gas
XX ekologia – gaz ziemny jest ekologicznym paliwem.
XX Economy – costs of transport and storage for LNG are
Podczas spalania emituje do atmosfery znacznie mniej
lower than for natural gas. This effects a possibility of,
zanieczyszczeń niż węgiel, ropa lub inne paliwa
among others, selecting suppliers from different parts of
kopalniane. Skroplony gaz ziemny jest dodatkowo
the world (optimization of purchase and transport costs)
oczyszczany z dwutlenku węgla, azotu, propanu-butanu
XX Ecology – natural gas is an environmentally friendly fuel.
i wilgoci – jego skład to 95% metanu przy niewielkim
When burning, it emits to atmosphere much less contami-
(ok. 5%) udziale innych składników. LNG jest zatem
nants than coal, oil or other fossil fuels. The liquefied
bardzo czystym paliwem bez właściwości toksycznych
natural gas is additionally purified from carbon dioxide,
i korozyjnych
nitrogen, propane-butane and humidity – its composition
XX bezpieczeństwo – w przypadku kontaktu z powie-
is 95% methane with a small percentage (approx. 5%) of
trzem, LNG odparowuje i rozrzedza się w powietrzu. _
other components. LNG is then very pure fuel without
Jest więc znacznie mniej szkodliwym i niebezpiecznym
toxic and corrosive properties
paliwem niż np. ropa naftowa czy LPG. Nie ma możliwo-
XX Safety – when in contact with air, LNG evaporates and
ści skażenia środowiska (wód morskich, gleby) w przy-
dissolves in the air. So, it is much less harmful and
padku wycieku LNG. Nowoczesne technologie kon-
dangerous fuel than crude oil or LPG. There is no possibility
strukcji zbiorników LNG (typu „full-containment”,
of contamination for environment (sea waters, soil) in the
„zbiornik w zbiorniku”), specjalne procedury oraz
case of LNG leakage. Modern technologies in tank
systemy zabezpieczeń, zapewniają wyjątkowo wysoki
construction for LNG (“full-containment” type, “tank in the
poziom bezpieczeństwa terminali regazyfikacyjnych.
tank”), special procedures and securing systems assure
http://www.polskielng.pl/lng/znaczenie-i-zalety-lng.html
2
http://www.polskielng.pl/lng/znaczenie-i-zalety-lng.html
2
W związku z rozwojem technologii LNG, coraz
exceptionally high level of safety for regasification
częściej wprowadzane są rozwiązania w postaci
terminals.
tworzenia łańcucha dostaw LNG. Wygląda on
następująco: ze złoża gazu, surowiec jest dostarczany
In connection with development of LNG technology,
(poprzez gazociągi) do instalacji skraplania gazu. _
more often are implemented the solutions in the
Tam pod wpływem ciśnienia i niskiej temperatury (ok. _
form of creating the supply chains for LNG. It looks as
-160°C lub -270°F) usuwane są zanieczyszczenia
follows: from the gas deposit the raw material is
i następuje zmiana stan skupienia. Zmniejszony gaz
delivered (through pipelines) to the gas liquefaction
kierowany jest do zbiorników magazynowych
installation. There, under the pressure and low
(terminal załadunkowy), z których napełniane są
temperature (approx. -160°C or -270°F) the contami-
metanowce. Dalej następuje transport do specjalnych
nants are removed and the state of its aggregation
gazoportów, w których znajdują się zbiorniki
changes. The reduced in volume gas is transferred to
magazynowe (terminal rozładunkowy) gotowe do
the storage tanks (loading terminal), from where the
przyjęcia LNG oraz instalacja do regazyfikacji.
methane tankers are filled up. Then it is transported
Odległości przestają więc być barierą, a globalny
to the special gas ports where are the storage tanks
handel surowcem staje się możliwy i opłacalny.
(unloading terminal) ready for reception of LNG and
the installation for regasification. The distances
zz FLNG – Floating Liquefied Natural Gas
ceased to be a barrier and the global trade with that
raw material becomes possible and profitable.
Media co chwila donoszą o odkryciach olbrzymich
złóż surowców. Występują one jednak na bardzo
zz FLNG – Floating Liquefied Natural Gas
dużych głębokościach i odległościach od lądu. Jak
więc eksploatować gaz ziemny w tak trudnych
Media report from time to time about discoveries of
warunkach? Rozwiązaniem tego problemu mogą być
huge deposits of raw materials. They are however
jednostki FLNG. Pomysł do dyskusji jako pierwsi
located very deep and in long distance from the
mainland. How to extract the natural gas in such
difficult conditions? The solution for this problem
may be the FLNG units. The idea was mooted as first
by the engineers from Royal Dutch Shell. They got on
the idea of the floating platform which would extract
and at the same time liquefy the extracted raw
material, which later could be reloaded directly to the
methane tanker and delivered to the respective gas
ports. The unit would have a possibility of moving
and after having finished extraction it could start
operate on other deposit.
The most serious problem in designing are the
Platforma wiertnicza / Natural gas drilling platform, zdjęcie/
photo: The Center for Liquefied Natural Gas
difficult conditions on seas. Violent storms cause
poddali inżynierowie z Royal Dutch Shell. Zakładali
oni stworzenie pływającej platformy, która zajęłaby
się wydobyciem i równoczesnym skropleniem
pozyskanego surowca tak, aby później można go było
przeładować bezpośrednio na metanowiec i dostarczyć do odpowiednich gazoportów. Jednostka
miałaby mieć możliwość przemieszczania się toteż,
po zakończeniu wydobycia, mogłaby rozpocząć
działania na innym złożu.
Statek transportujący LNG / LNG Carrier, zdjęcie/
photo: The Center for Liquefied Natural Gas
37
technical subjects
dział techniczny
Wizualizacja Shell FLNG Prelude / Visualization of the Shell FLNG Prelude, zdjęcie/photo: Royal Dutch Shell
Największym problemem projektowym są trudne
instability and a possibility of damage of the storage
warunki panujące na morzach. Silne sztormy
system. Similarly is with the system of liquefying, for
powodują niestabilność i możliwość uszkodzenia
which the swaying unit certainly will not be an ally.
systemu magazynowania. Podobnie rzecz się ma
No company dared to take risk and high investment
z systemem skraplania, dla którego kołysząca się
expenses and therefore many projects connected
jednostka, na pewno nie będzie sprzymierzeńcem.
with the FLNG were simply abandoned.
Żadna z firm nie odważyła się ponieść ryzyka
i wysokich nakładów inwestycyjnych, dlatego wiele
The turning point turned out to be the year 2007 and
prac związanych z tematem FLNG po prostu upadało.
2009 when in Australia were discovered in quick
succession the deposits Prelude and Concerto. They
Punktem zwrotnym okazał się rok 2007 i 2009 kiedy to
are situated approx. 500 km from the mainland and
w Australii odkryto kolejno złoża Prelude i Concerto.
their relatively small dimensions make that their
Zlokalizowane są one ok. 500 km od lądu, a ich
exploitation and later transport are unprofitable.
stosunkowo niewielkie rozmiary powodują, iż eksploata-
After that, however, for the successive time, they
cja i późniejszy przesył, są nieopłacalne ekonomicznie.
returned to the FLNG technology. The crucial project
Powrócono jednak po raz kolejny do technologii FLNG.
(till now no producer decided to use this technology)
Przełomowy projekt (dotychczas żaden z producentów
was to show that innovation is a source of success
nie zdecydował się na użycie tej technologii) miał
and earlier 15 years of research works are not to be
pokazać, że innowacja to źródło sukcesu, a wcześniejsze
wasted.
15 lat prac badawczych, nie poszło na marne.
In July 2009, Royal Dutch Shell took the decision to
W lipcu 2009 Royal Dutch Shell podjął decyzje
sign the long-term agreements with the companies
o podpisaniu długoterminowej umowy z firmami
Technip and Samsung Heavy Industries concerning
Technip i Samsung Heavy Industries w zakresie
design, construction and installation of a device for
projektowania, budowy i instalacji urządzenie dla
FLNG units. The entirety of works was to be realized
jednostek FLNG. Całość prac miała być realizowana
based on the Shell’s earlier research output. Two years
w oparciu o wcześniejszy dorobek badawczy Shell’a.
later, in spring 2011, Royal Dutch Shell informed
Dwa lata później, na wiosnę 2011, Royal Dutch Shell
about commencing with building the largest floating
poinformował o rozpoczęciu budowy największej
unit in the world, Prelude FLNG.
pływającej jednostki na świecie, Prelude FLNG.
The dimensions of the ship with the installation are
38
Wymiary statku z instalacją są imponujące3:
imposing3:
XX długość – 488 metrów (ponad cztery boiska piłki nożnej)
XX Length – 488 meters (more than four football fields)
XX waga – 600 tys ton (z tego 260 tys ton stali).
XX Weight – 600 thousand tons (of that, 260 thousand tons
XX produkcja kondensatu – 1,6 miliona ton rocznie
of steel).
http://naftagaz.pl/info/23-05-2011/shell-rozpoczyna-plywajaca-instalacje-skraplania-lng
3
XX LNG production – 3.6 million tons per year (equivalent
XX produkcja ropy – 0,4 miliona ton rocznie
of 5.5 million tons of oil per year)
XX woda do chłodzenia gazu – 50 milionów litrów wody na
XX Production of oil – 0.4 million ton per year
godzinę
XX Water for gas cooling – 50 million liters of water per hour
Koszt tej największej konstrukcji jaka kiedykolwiek
The cost of this largest construction that has ever
pływała po morzach to 10 miliardów dolarów. Przy
flown the seas is 10 milliard Dollars. At the project
projekcie pracowało 600 inżynierów. „Prelude” jest
were employed 600 engineers. “Prelude” is ready to
przygotowany na przetrwanie najtrudniejszych
survive the most severe storm conditions (5th
warunków sztormowych (5 kategoria huraganów),
category of hurricanes), and start of its operation is
a swą działalność ma rozpocząć w 2016 roku.
scheduled in 2016.
Rozwój pracowników kluczem
do sukcesu w biznesie
Development of employees
a key to success in business
zz Jak firmy inwestują w rozwój zz How the companies invest in employees’ pracowników…
development …
Inwestycje w rozwój personelu każdego przedsiębior-
Investments in personnel development of every
stwa są mocno związane z makro- i mikroekonomicz-
company are strongly connected with macro and
ną rzeczywistością, w której ono funkcjonuje i na
microeconomic reality in which it operates and on
którą, niestety, ma ono ograniczony wpływ. Jak
which, unfortunately, it has limited influence. As the
pokazuje praktyka, spowolnienie gospodarcze
practice shows, the economic slowdown, in opposition
technical subjects
XX Production of condensate – 1.6 million tons per year
dział techniczny
XX produkcja LNG – 3,6 miliona ton rocznie (odpowiednik
5,5 miliona ton ropy rocznie)
autorka/authoress:
Warsztat Menedżera / Manager’s workshop
Ałła
Rycek
39
technical subjects
dział techniczny
w przeciwieństwie do okresu wzrostu często
to the growth period, often leads to the managerial
prowadzi do decyzji menedżerskich zmniejszających
decisions resulting in reduction of the investment
nakłady inwestycyjne w obszarze zasobów ludzkich.
expenses in the area of human resources. Presently
Obecnie publikowane badania dotyczące wcześniej-
published studies concerning earlier periods of
szych okresów recesji gospodarczej, wskazują, że
economic recession indicate that companies drastically
przedsiębiorstwa zdecydowanie korygują budżety na
adjust their budgets for investments in personnel
inwestycje w rozwój personelu, a niektóre wręcz
development, and some of them tend to de-invest
skłaniają się ku dezinwestycjom (Lipka 2010).
(Lipka 2010). Such activities, undoubtedly, pose
Działania te niewątpliwie grożą skutkami popełniania
a threat of committing the mistake of shortsightedness
błędu krótkowzroczności (Strużyna 2004), tj. niewła-
(Strużyna 2004) that is incorrect orientation in space
ściwego orientowania się w przestrzeni i czasie, co
and time, what in turn leads to non-consideration of
z kolej prowadzi do nieuwzględnienia znaczenia
investment importance for long-term development of
inwestycji dla długoterminowego rozwoju firmy.
the company. It should be remembered that unconsid-
Należy pamiętać, że nieprzemyślane reakcje i nad-
ered reactions and excessive restrictions in that scope
mierne ograniczenia w tym zakresie, będą negatyw-
will have adverse effect on the quality of human
nie wpływać na jakość zasobów ludzkich, a tym
resources, and at the same time will reduce the
samym obniżać pozycję konkurencyjną firmy na
competitive position of the company on the market as
rynku oraz zmniejszać jej potencjał rozwojowy.
well as reduce its development potential.
Jak widać, bieżący rok nie przyniósł istotnych
As can be seen, current year did not bring any
pozytywnych zmian, wskazujących na znaczne
significant positive changes indicating at significant
poprawienie koniunktury. Wiele fachowców z dziedzi-
improvement of economic situation. Many experts
ny ekonomii i finansów prognozują dalsze spowolnie-
from the field of economy and finances predict
nie gospodarcze. Będzie to kolejny trudny okres dla
further economic slowdown. It is going to be the next
wielu firm, w tym dla firm świadczących usługi
difficult year for many companies, including those
pośrednictwa pracy. Istotnym zadaniem dla najwyż-
providing services of employment agency. Essential
szego kierownictwa firmy w takich realiach gospodar-
task for the highest management of the company in
czych staje się zaprojektowanie odpowiedniej
such economic reality becomes preparation and
strategii inwestowania w ludzi, aby uwzględniała ona
design of appropriate strategy of investing in people
wszystkie uwarunkowania zewnętrzne i wewnętrzne
that takes into account all external and internal
oraz stanowiła klucz do sukcesu przedsiębiorstwa
conditioning and be a key to company’s success in
w dłuższej pespektywie czasu.
longer perspective.
Jeszcze na początku 2011r. Zarząd firmy Ventor
Yet at the beginning of 2011, the management of the
Construction AS oraz Ventor Sp. z o.o., uwzględniając
company Ventor Construction AS and Ventor Sp. z o.o.,
kontekst gospodarczy, a także specyfikę działalności
taking into account the economic context as well as the
przedsiębiorstwa, podjął decyzję o kierunkach przy-
specificity of company’s activity, took the decision about
szłych działań inwestycyjnych w obszarze rozwoju
the directions of future investment activities in the area
personelu. Strategiczną grupa odbiorców stała się kadra
of personnel development. The strategic group of
pełniąca funkcje na stanowisku foreman (liniowa kadra
recipients became the group holding the positions of
kierownicza), natomiast nakłady inwestycyjne dotyczyły
foremen (line managerial staff), whereas the investment
obszaru kompetencji „miękkich”. Działania inwestycyjne
expenses concerned the area of “soft” competences. The
zostały zrealizowane w ramach projektu „Warsztat Mene-
investment activities were realized within the frame-
dżera – poziom I” w oparciu o autorski program
work of the project “Manager’s Workshop – level I” based
zewnętrznego Trenera-konsultanta Ałły Rycek.
on the proprietary programme of the external trainer _
– consultant – Ałła Rycek.
zz Opis programu
40
zzProgramme description
„Warsztat Menedżera – poziom I” jest
autorskim, modułowym programem
skonstruowanym w odpowiedzi na
“Manager’s Workshop – level I” is a proprietary,
modular programme constructed in response
potrzeby doskonalenia kompetencji kadry menedżer-
to the needs for improvement of managerial staff
skiej niższego szczebla zarządzania (liniowa kadra
competences of lower management level (line
kierownicza) firmy Ventor Sp. z o.o..
managerial staff ) in the company Ventor Sp. z o.o.
Celem programu było merytoryczne oraz praktyczne
The aim of the programme was subject-matter and
przygotowanie pracowników do pełnienia funkcji na
practical preparation of employees for holding the
stanowisku menedżerskim. Program miał za zadanie
positions of managerial functions. The task of the
zapewnić następujące korzyści:
programme was to assure the following advantages:
dla beneficjentów programu
For the programme beneficiaries:
XX Pozyskanie i/lub uzupełnienie wiedzy z danego zakresu.
XX Gaining and/or supplementing the knowledge in given
XX Nabycie praktycznych umiejętności z danego zakresu.
field.
XX Wzmocnienie odpowiedniej postawy, motywującej do
XX Acquiring practical skills in given field.
rozwoju.
XX Strengthening the appropriate attitude motivating to
XX Możliwość awansu.
development.
XX Zwiększenie atrakcyjności na rynku pracy.
XX Possibility of promotion.
XX Increase of attractiveness on the Labour market.
dla organizacji:
XX Zapewnienie trwałej pozycji konkurencyjnej firmy na
For the organization:
rynku poprzez ukształtowanie wymaganego poziomu
XX Assuring durable competitive position of the company
kompetencji zasobów ludzkich.
on the market through shaping the required level of
XX Budowanie lojalności pracowników poprzez zapewnie-
competences of human resources.
nie i realizację programów rozwoju.
XX Building loyalty of employees by assurance and
XX Zwiększenie wartości firmy.
realization of development programmes.
XX Increasing company’s value.
Zawartość merytoryczna programu została zbudowana w oparciu o nowoczesną wiedzę z dziedzin
The subject-matter content of the programme was
zarządzania oraz psychologii społecznej. Program
built on basis of the modern knowledge from the
składał się z pięciu modułów, realizowanych w jedno-
area of management and social psychology. The
dniowych sesjach warsztatowych, których zawartość
programme consisted of five modules, realized in
merytoryczna została skorelowana z treścią pracy
one-day workshop sessions the content of which was
oraz kompetencjami wymaganymi na stanowisku
correlated with the content of job and competences
„foreman”:
required on the position of the “foreman”:
Moduł
Temat
Zagadnienia merytoryczne
Module
Topic
Subject-matter issues
Moduł 1
Zawód Menedżer
Cykl zarządzania (planowanie, organizowanie,
zatrudnianie, kierowanie, kontrola).
Kompetencje menedżera liniowego.
Module 1
Profession Manager
Cycle of management (planning, organizing,
employing, managing, control).
Competences of line manager.
Moduł 2
Skuteczna
komunikacja
System komunikacji w organizacji.
Proces komunikowania się.
Komunikacja werbalna i niewerbalna.
Module 2
Effective
communication
Communication system within organization.
Communication process.
Verbal and non-verbal communication.
Moduł 3
Efektywny
zespół
Kiedy grupa staje się zespołem?
Dynamika pracy grupowej.
Proces budowania zespołu.
Role członków zespołu.
Module 3
Effective
team
When a group becomes a team?
Dynamics of group work.
Process of building a team.
Roles of team members.
Moduł 4
Konflikt w zespole
Asertywność
Menedżera
Istota konfliktu.
Skuteczne strategię rozwiązywania konfliktu.
Jak być asertywnym?
Module 4
Conflict in a team
Manager’s
assertiveness
Essence of conflict.
Successive strategies of conflict solving.
How to be assertive?
Moduł 5
Przywództwo
Czym jest przywództwo?
Style przewodzenia.
Motywowanie podwładnych.
Module 5
Leadership
What is leadership?
Styles of leadership.
Motivating subordinates.
W trakcie realizacji sesji warsztatowych trener
During realization of the workshop sessions, the
wykorzystał różne techniki i metody szkoleniowe
trainer used different techniques and training
w tym: wykład, prezentacja multimedialna, studium
methods including: lecture, multimedia presentation,
41
technical subjects
dział techniczny
przypadku, odgrywanie ról, symulację, nagrywanie na
kamerę, praca indywidualna, testy.
Projekt „Warsztat Menedżera – poziom I” był realizowany w okresie czerwiec – grudzień 2011r. W projekcie wzięło udział 56 osób.
zz Kilka refleksji trenera …..
Jestem przekonana, że realizacja projektu „Warsztat
Menedżera – poziom I” stała się ogromnym wyzwa-
Zaangażowanie i aktywność / Involvement and activity
niem tak dla prowadzącego, jak i dla uczestników.
case study, role playing, simulation, recording with
Wyzwanie to wymagało dużego zaangażowania
camera, individual work and tests.
fizycznego, intelektualnego, a także emocjonalnego.
Dla niektórych z uczestników programu było to
The Project “Manager’s Workshop – level I” was
pierwsze zderzenie z nauką w takiej formie. Dla tego
realized within the period June – December 2011. _
też teoria prezentowana w trakcie wykładów
In the project participated 56 persons.
i nazwana przez uczestników „podejściem uniwersyteckim”, stanowiła na początku „ciężki orzech do
zz A few trainer’s afterthoughts …..
zgryzienia”. Jednak, wydaje się, że większą wartością
dla uczestników była nie tyle teoria, ile możliwość jej
I am sure that realization of the project “Manager’s
zderzenia z praktyką opisywaną przez samych
Workshop – level I” became a great challenge both for
słuchaczy. Na gruncie porównań teorii i praktyki
the conductor and the participants. The challenge
często dochodziliśmy do pewnych refleksji o tej czy
required tremendous physical and intellectual effort
innej sytuacji, jej podłożu, uczestnikach, konsekwen-
as well emotional one. For some participants of the
cjach, rozwiązaniach… To właśnie jest napęd
programme it was the first encounter with learning in
rozwoju!
such form. Therefore, the theory presented during
lectures and called by the participant “university
Nie byłoby sukcesu tego przedsięwzięcia bez
approach”, was from the very beginning a “hard nut to
ogromnego zaangażowania pana Prezesa Janusza
crack”. However, it seems that greater value for the
Urbanika, który przyjmując rolę sponsora tego projek-
participants posed not the theory itself but the
tu, swoim nastawieniem i optymizmem zachęcał nas
possibility of its practical utilization described by the
wszystkich do ciężkiej pracy, bez opieki organizacyj-
audience. On the ground of comparison of the theory
nej pań Magdaleny Sroczyńskiej i Ireny Kaliny, które
with practice we often came to certain conclusions
dbały o sprawny przebieg warsztatów. I na koniec, nie
about this or other situation, about its background,
byłoby też sukcesu bez samych uczestników, którzy
participants, consequences and solutions … That is
swoją postawą, otwartością, prostotą i szczerością nie
just the driving force of the progress!
tworzyli klimatu partnerstwa i zaufania podczas
spotkań warsztatowych. Nie jest możliwe podziękoZadania wymagały działania całego zespołu
/ For completing each task teamwork was necessary
This venture would have not succeeded without
enormous involvement of Mr. President, Janusz
Urbanik, who by taking the role of the sponsor for this
project, by his attitude and optimism, encouraged us
all to hard work; without organizational care from
Mrs. Magdalena Sroczyńska and Irena Kalina, who
cared for the smooth running of the workshop. And
at last, it would not have succeeded without the
participants themselves who by their stance,
42
openness, straightforwardness and sincerity created
the atmosphere of partnership and trust during
workshop meetings. It is not possible to express my
thanks for everybody but I would like to name a few
helpful for me during my work. They are: Łukasz
mnie wielce pomocna w trakcie pracy: Łukasz
Wiktorski, Marcin Łępa, Bartosz Tulik, Tomasz Sidor,
Wiktorski, Marcin Łępa, Bartosz Tulik, Tomasz Sidor,
Jarosław Niedźwiecki, Paweł Ziara, Marcin Waniewski,
Jarosław Niedźwiecki, Paweł Ziara, Marcin Waniewski,
Michał Tekiela, Dominik Sitkowski, Zbigniew Aksamit
Michał Tekiela, Dominik Sitkowski, Zbigniew Aksamit
and many others. Thank You very much!
i wiele wieli innych. Dziękuję Wam bardzo!
zz In the end …
zz Na zakończenie…
Life puts still more and more difficult challenges
Życie stawia coraz trudniejsze wyzwania jak w sferze
before us both in private and professional sphere.
prywatnej tak i zawodowej. Zmierzenie się z nimi
Facing them up and making success brings joy and
i wygrana przynosi radość i satysfakcję. Jednak staje
satisfaction. However, it becomes possible, if we take
się to możliwe, jeśli dbamy o poziom swoich własnych
care about the level of our own competences what
kompetencji, który wymaga permanentnych
requires permanent expenditures of time and effort.
nakładów czasu i wysiłku. Ale jak powiedział Orison
But like Orison Swett Marden said: “Every man who
Swett Marden: „Każdy człowiek, którego potomność
was named great by posterity, achieved success so
nazwała wielkim, osiągnął sukces na tyle właśnie, na
much how much he managed to concentrate on his
ile zdołał skupić się na celu i konsekwentnie dążyć
aim and consequently proceeded in one chosen
w jednym wytyczonym kierunku”.
direction”.
Życzę Państwu sukcesów i wielkich osiągnięć!
I wish you a lot of successes and great achievements!
Pracownik pyta:
Kłopoty w podróży
The employee asks:
troubles during travel
Co robić, jeśli nasz lot jest opóźniony, bagaż został
What to do when our flight is delayed, the luggage
zgubiony i do tego nikt po nas nie wyjechał na
lost and on top of that no one came to take us
lotnisko? Przede wszystkim nie wpadać w panikę!
from the air-port? First of all, don’t panic! Below
Poniżej krótki zbiór zasad jak postępować, gdy
you can find a short set of rules what to do when
podróż nie idzie tak jak byśmy tego chcieli.
the trip does not proceed as we would like it to.
zz Zagubienie lub uszkodzenie bagażu, limity
zz Lost or damaged baggage, limits
Jeśli po przylocie nie znajdziesz swojego bagażu na
If after arrival you cannot find your baggage on the
pasie, musisz się udać do biura zagubionego bagażu
belt you have to go to the lost baggage desk (Lost
(Lost Baggage, Lost&Found Office, Service Center
& Found Office). When at the site, you have to
etc.). Na miejscu należy okazać potwierdzenie
present the confirmation that your baggage was sent
nadania bagażu (tzw. kwit bagażowy, który wydawa-
(so called, baggage receipt, which is given during
ny jest przy odprawie). Na tej podstawie wypełniony
check-in). On that ground the protocol is made. When
będzie odpowiedni dokument, a kiedy zguba dotrze
the loss arrives to the air-port, the office will contact
na lotnisko, biuro skontaktuje się z Tobą i jest
you and is obliged to deliver your suitcase to the
zobowiązane dostarczyć walizkę pod wskazany adres.
indicated address.
W przypadku stwierdzenia, iż bagaż został uszko-
In the case it was established that the baggage is
dzony również musisz skontaktować się z biurem
damaged, you also have to contact the Lost & Found
bagażu zagubionego. Sporządzany jest protokół,
Office. The protocol is made and the employee of the
after work
persons whose involvement and activity were very
osób, zaangażowanie i aktywność których była dla
Po godzinach
wać tu wszystkim, ale chciałabym wymienić kilka
autorka/authoress:
Anna
Świętoń
autor/author:
Jarosław
Brzeziński
43
after work
Po godzinach
a pracownik biura zobowiązany jest do udzielenia
office is obliged to inform you about further steps
wskazówek, co do dalszych kroków reklamacji
when lodging a complaint about the damaged
uszkodzonego bagażu. Masz do tego prawo!
baggage. That is your right!
Pamiętaj o limitach bagażowych. Przestrzegaj
Remember about the baggage limits. Observe the
liczbę, rozmiar i wagę bagażu podręcznego i rejestro-
number, size and weight of your hand luggage and
wanego. Unikniesz w ten sposób dodatkowych
registered baggage. In this way you will avoid
kosztów i nerwów. Nie znasz zasad przewożenia
additional costs and irritation. You don’t know the
bagażu? Zobacz stronę internetową przewoźnika
rules of baggage carriage? Visit the website of the
bądź zapytaj pracownika działu transportu.
carrier or ask the worker of transport department.
zz Opóźniony/Odwołany lot
zz Delayed/Cancelled flight
Jeśli wylot samolotu opóźnia się więcej niż:
If the flight is delayed by more than:
XX 2 godziny w przypadku lotów do 1 500 km,
XX
XX 3 godziny w przypadku lotów wewnątrzwspólnotowych
XX 3 hours for the flights inside European Union of length
o długości powyżej 1 500 km,
exceeding 1 500 km,
XX 3 godziny w przypadku lotów innych niż wewnątrz-_
XX 3 hours for the flights other than within the European
wspólnotowe o długości pomiędzy 1 500 km a 3 500 km,
Union of length between 1 500 km and 3 500 km,
XX 4 godziny w przypadku lotów innych niż wewnątrz-_
XX 4 hours for the flights other than within European Union
wspólnotowe o długości ponad 3 500 km,
of length exceeding 3 500 km,
to przysługuje Ci prawo do bezpłatnych napojów
then you are entitled to free of charge beverages
i posiłków, dwóch połączeń telefonicznych,
and meals, two phone calls, faxes or e-mails.
faksów lub emaili. Natomiast jeśli opóźnienie
However, when the delay exceeds one day the
przekracza jeden dzień linia lotnicza jest zobowią-
airline is obliged to assure you accommodation for
zania do zapewnienia noclegu swoim pasażerom
the night and to transfer you from the airport to
oraz przetransferowania ich z lotniska do miejsca
the place when the night accommodation is and
noclegu i z powrotem.
back to the airport.
Spóźnienie samolotu a przesiadka. Jeżeli posiadasz
Flight delay and change. If you have the joint ticket
bilet łączony, lecisz z przesiadką (np. Kraków – Frank-
and you fly with a change (for instance, Kraków _
furt – Bergen), a przez opóźnienie pierwszego
– Frankfurt – Bergen), and because of delay of the first
samolotu, nie zdążyłeś na drugi, to niezwłocznie po
flight you missed the second flight, then immedi-
przylocie zgłoś się do biura obsługi klienta danej linii,
ately after arrival go to the customer service desk of
gdzie uzyskasz informacje jakie jest Twoje nowe
given airline where you will obtain information about
połączenie.
your new flight connection.
zz Ventor podpowiada
zz Ventor advises
Opóźniony lot – przekaż informacje. Lider grupy
Delayed flight – inform about that. The group leader
powinien poinformować o tym fakcie dział transpor-
should inform about that fact the transport depart-
tu, ewentualnie gdy jesteś w Norwegii, kierownika
ment or possibly, when you are in Norway, the project
projektu. Pamiętaj, że podróż nie kończy się w mo-
manager. Remember that your trip does not end in the
Zdjęcie/photo: sxc.hu
44
2 hours for flights up to 1 500 km,
Zdjęcie/photo: sxc.hu
mencie przylotu. Przekazana informacja znacznie
moment of arrival. The information you give will make
ułatwi pracę tym, którzy po Ciebie przyjadą.
work easier for those who will come to take you.
Przykład sytuacji: samolot z Polski opóźniony był
Exemplary situation: the plane from Poland is
ponad 2 godziny. Nikt nie powiadomił o tym fakcie
delayed by over 2 hours. No one notified about that
pracowników naszej firmy. Na miejscu w Norwegii
the workers of our company. At the spot in Norway
czekała natomiast taksówka, która po godzinnym
waited however the taxi which after one hour
postoju odjechała. Wystarczyłby jeden telefon lub
waiting, drove off. One phone or SMS would be
sms, żeby zmodyfikować plany.
enough to modify our plans.
Jesteś na projekcie, ale nie wiesz kiedy masz
You are on the project but you don’t know when
samolot powrotny? Są to sporadyczne, rzadkie
you have the return flight? Such situations are
sytuacje, ale się zdarzają. Skontaktuj się z działem
sporadic and rare but they happen. Contact the
transportu bądź kierownikiem projektu. Pamiętaj
transport department or the project manager.
również, iż o tym w jaki sposób dostaniesz się na
Remember also about that how to get to the airport
lotnisko (godzina odjazdu taksówki etc.), bardzo
(time of departure of the taxi, etc.), very often it is
często wiadomo jest dopiero na dwa lub dzień przed
known only in two or one day before departure.
wyjazdem. Informacje są zawsze przekazywane do
Information should be always transferred to the
lidera grupy i kierownika projektu.
group leader or project manager.
Pamiętaj o niezbędnych dokumentach – paszport
Remember about the necessary documents
lub na terenie Unii Europejskiej dowód osobisty.
– passport or ID within the European Union. Driving
Prawo jazdy nie jest dowodem tożsamości!
license is not ID!
Przed podróżą za granicę zasięgnij informacji na
Before the trip abroad inquire about the country you
temat kraju, do którego podróżujesz. Z pewnością
go to. This for sure will help you to minimize the risk
pomoże to zminimalizować ryzyko wystąpienia
that some problem may occur. It is important to
problemów. Ważne jest, aby posiadać listę
have the list of important phone numbers, istotnych telefonów m.in. do koordynatora
among others, to the coordinator of the given
danego projektu, kierownika projektu i działu
project, to the project manager and the transport
transportu.
department.
Przede wszystkim nie bój się pytać! Dział transportu
First of all don’t be afraid to ask! The transport
i kierownik danego projektu w miarę możliwości
Department and the project manager of given project
spróbują rozwiązać Twoje wątpliwości.
will try as far as it is possible to solve your problems.
45
after work
Po godzinach
autorka/authoress:
Danuta
Pazdan
Szlachetne zdrowie
Noble health
Od początku roku 2011 pracownicy firmy Ventor
Since the beginning of 2011, the employees of the
Construction, wyjeżdżający do pracy za granicę, _
company Ventor Construction going abroad are
są ubezpieczeni w firmie Aviva. Ubezpieczenie to
insured in the insurance company Aviva. The
obejmuje koszty leczenia za granicą i Assistance,
insurance covers the costs of medical care abroad and
a także skutki nieszczęśliwych wypadków. Oczywiście
Assistance, as well as the consequences of accidents.
najlepiej byłoby, aby nikt nie musiał z takiego ubezpie-
Of course, the best would be when no one has to
czenia korzystać, bo choroba czy wypadek to zawsze
make use of such insurance, as illness or accident is
bardzo duże nieszczęścia, a często niemałe, dodatkowe
always a very bad situation, and infrequently, also,
koszty. Niestety życie niesie ze sobą różne , nie zawsze
not small, additional costs. Unfortunately, life brings
przyjemne niespodzianki i musimy się z tym zmierzyć.
different, not always pleasant surprises and we have
to face them.
Jak zatem działa takie ubezpieczenie? W bardzo
ogólnym zarysie pokrywa koszty uzasadnionego
So, how does such insurance work? In a very broad
leczenia za granicą, koszty badań, zabiegów, operacji,
sense it covers the costs of reasonable medical
leków a także organizacji tego leczenia, transport do
treatment abroad, costs of examinations, operations,
kraju (również zwłok) itp. A w praktyce? Jeden
surgeries, medicines and also organization of such
z naszych pracowników musiał w Norwegii poddać
therapy, transport to the country (also corpses) etc.
się operacji. Po skontaktowaniu się z Centrum
And in practice? One of our employees had to
Alarmowym i doradcą Aviva opiekującym się tym
undergo a surgery. After contacting the Alarm
ubezpieczeniem – Danutą Pazdan – wszystko
Centre and the Aviva consultant being in charge
zostało załatwione sprawnie i profesjonalnie:
of this insurance – Danuta Pazdan – all was
koszty leczenia w Norwegii pokrył Ubezpieczyciel,
arranged efficiently and professionally: cost of
w ramach Assistance został opłacony i zorganizo-
treatment in Norway was borne by the Insurer,
wany przelot do Polski (klasa biznes i opieka
under Assistance was paid and organized flight to
stewarda), to samo podczas przesiadki. W kraju
Poland (business class and steward’s attention),
pracownik został odwieziony z lotniska do domu.
and the same during the change. In the country
the employee was delivered home.
Przypominamy więc jeszcze raz zasady korzystania
z ubezpieczenia w przypadku zdarzenia ubezpiecze-
So, we would like once again to remind you what are
niowego:
the rules of using the insurance in the case of
insurance related risk incidents:
W przypadku jakiegokolwiek pobytu w szpitalu,
46
pomocy lekarskiej, wypadku należy – najszybciej
In the case of any stay in a hospital, medical assist-
jak to możliwe zadzwonić do Centrum Alarmowe-
ance or accident one should – as soon as possible to
go Aviva: (numery na karcie) 0-800 245 880 – wyłącz-
call the Alarm Centre Aviva: (numbers on the card)
nie połączenia z terytorium RP, (+4822) 205 50 60 _
0-800 245 880 – exclusively from the territory of RP,
– połączenia z całego świata
(+4822) 205 50 60 – all over the world.
Podczas zgłoszenia szkody należy podać następu-
When reporting about damages you should
jące dane: numer polisy, imię i nazwisko; datę
provide the following data: policy number, name
urodzenia; adres zamieszkania; datę wyjazdu z Polski;
and surname; date of birth; address of residence; date
datę zdarzenia; miejsce zdarzenia; informację
of departure from Poland; date of incident; place of
o zdarzeniu (okoliczności zdarzenia, objawy choroby
incident; information about the incident (circumstanc-
itp.); nazwę jednostki medycznej udzielającej pomocy
es of incident, symptoms of illness, etc.); name of
(nazwa i adres szpitala). Stosować się do zaleceń
medical unit providing assistance (name and address
Centrum Alarmowego oraz uzyskać wszelkie
of the hospital). You should follow the recommenda-
dokumenty medyczne (oryginały rachunków, faktur
tions of the Alarm Centre and obtain all medical
i kwitów kasowych, opis przebiegu leczenia, karty _
documents (original bills, invoices and receipts,
leczenia szpitalnego, wyniki badań). Tylko w takim
description of treatment, hospital discharge summary,
przypadku będzie możliwe bezgotówkowe rozlicze-
test and analysis results). Only in such case it will be
nie poniesionych kosztów (o ile dana placówka
possible a non-cash cost accounting (if such medical
medyczna ma taką możliwość). Jeśli jest to możliwe
unit has such a possibility at all). If it is possible, then
to jeszcze zanim ubezpieczony uda się do lekarza, na
before the insured person goes to the doctor, to the
pogotowie, do szpitala, należy zadzwonić do
medical emergency service station or to the hospital,
Centrum Alarmowego, a tam pracownicy udzielą
he/she should call the Alarm Centre and its workers
wszelkich informacji i pomocy.
will give all information and assistance.
W ramach ubezpieczenia jest również usługa
Under the insurance there is also the service
Assistance: Całodobowy dyżur Centrum Alarmowe-
Assistance: Round the clock duty of the Alarm
go, organizacja kosztów leczenia, dostarczenie leków
Centre, organization of medical treatment costs,
(np. które zginęły podczas pobytu poza granicami
delivery of medicines (e.g., which were lost during
RP), transport ubezpieczonego do RP, transport zwłok
stay outside the borders of RP), transport of the
lub pochówek za granicą, powrót osób bliskich,
insured to RP, transport of a corpse or internment
organizacja i pokrycie kosztów zakwaterowania
abroad, return of intimates, organization and defrayal
i wyżywienia osoby towarzyszącej, organizacja
of expenses of accommodation and board for the
i pokrycie kosztów podróży służbowej osoby
escort, organization and defrayal of cost of business
delegowanej na zastępstwo. W przypadku zdarzenia
trip for the person delegated as substitute. In the case
postępujemy tak jak wyżej opisano, przy „Partnerze
of accident you should proceed as described in
w Podróży”.
“Partner in travel”.
Ponadto warto wiedzieć, iż pracownicy firmy Ventor,
Moreover, it is worth knowing that the employees of
jako Klienci Aviva Sp.z o.o. mają prawo do zniżek
the company Ventor, as clients of Aviva Sp. z o.o. are
w ubezpieczeniu domów, mieszkań i samochodów,
entitled to reductions in house, flat and car insurance
a także do wszechstronnej pomocy, informacji
as well as to comprehensive assistance, information
i konsultacji w zakresie indywidualnych rozwiązań
and consultation in individual financial-insurance
finansowo – ubezpieczeniowych.
solutions.
Nasze życie to sztuka znajdowania właściwych
Our life is the art of finding out correct answers to
odpowiedzi na najważniejsze pytania. Pomożemy
the most important questions. We will help you to
Państwu zabezpieczyć to co dla Państwa najcen-
secure that what is most precious for you that you
niejsze, aby nie trzeba było z niczego rezygnować.
should not give up anything.
Zdjęcie/photo: sxc.hu
47
after work
Po godzinach
Pan Bogdan Gargul naprawia jeden ze swoich zegarów/ Mr Bogdan Gargul is repairing an old clock
Nasze pasje: Są rzeczy, na
które nie zwracamy uwagi
Our passions: There are things
we don’t pay attention to
Starocie, antyki, bibeloty. Dla jednych to bezwarto-
Junks, antics, trinkets. Some people regard it as
ściowe rzeczy, dla drugich temat do wielogodzinnych
worthless things, for others it is a good topic for long
rozmów. Kiedy usłyszałem, że w naszej firmie mamy
conversations. When I learned we have in our
autor/author:
osobę, która tak chętnie wraca do przeszłości
company a person who willingly returns to the past
Jarosław
Brzeziński
stwierdziłem, że to jest to. Momentalnie przypomnia-
I stated that that is it. Instantly I remembered the
ła mi się książka „Cień wiatru” i tamtejszy „cmentarz
book “The shadow of the wind” and its “cemetery of
zapomnianych książek”.
forgotten books”.
Pan Bogdan Gargul, monter izolacji, który w Vento-
Mr. Bogdan Gargul, the insulation fitter, who has
rze pracuje od 2002 roku, na spotkanie przyszedł
been working in Ventor since 2002, came to the
w koszulce miesięcznika Odkrywca – wszystko
meeting in a shirt from the monthly Discoverer – all
o skarbach i przygodzie. „Najciekawsze jest na plecach”
about treasures and adventures. “The most interesting
– skwitował na początek, po czym odwrócił się
is on my back” – he said at the outset and then he
i ujrzałem napis „UOP – urzędnicy, odkrywcy,
turned back and I saw the caption “UOP – clerks,
poszukiwacze” – „Pomiędzy tymi grupami istnieje
discoverers, explorers” – “Between these groups there is
odwieczny konflikt. Każdy ma swój interes. Trzeba
the eternal conflict. Everyone has its interest. You have to
wiedzieć, co można, a co nie.”
know what is possible and what is not”.
Mój rozmówca to przede wszystkim pasjonat. „Są
My interlocutor is first of all a hothead. “There are things
rzeczy, na które nie zwracamy uwagi, a tymczasem mają
we don’t pay attention to and yet they have a great value”
48
one olbrzymią wartość” – dodaje. „Weźmy choćby prosty
– he adds. “Let’s take a simple example – the socks of
przykład – skarpety żołnierza z Wehrmachtu. Pewnie
Wehrmacht soldier. Certainly, many of us would not even
wielu z nas nawet by na nie spojrzała, a tymczasem mają
look at them, and yet they have their value which is not
one wartość i to nie małą.” Absurdalne? Dla większości
small“. Absurd? For most of us probably yes but not for
z nas tak, nie dla pana Bogdana, który antyki i starocie
Mr. Bogdan, who has been collecting antics and junks
zbiera od dzieciństwa. Z sentymentem wspomina
since childhood. He mentions with sentimentality the
o XIX-wiecznym zegarze, zbudowanym w stylu
XIX-century clock of eclectic style. It was a present from
eklektycznym. Był to prezent od dziadka. „Zegar był
his granddad. “The clock was damaged and so was
zepsuty, dlatego szybko poszedł w zapomnienie. Przeleżał
quickly forgotten. It had lain in the attic almost 10 years,
na strychu blisko 10 lat, po czym postanowiłem, iż
and then I decided I would try to repair it. I succeeded. It
spróbuje go naprawić. Udało się. Działa do dzisiaj”.
has been working till now”.
Dom dziadków, a raczej tamtejszy strych, to również
Grandparents’ house, or rather its attic, was also the
miejsce pierwszych poszukiwań „skarbów”. Warto też
place of first quest for “treasures”. It is worth to add
dodać, że Górny Śląsk, gdzie zamieszkiwał pan
that Upper Silesia, where Mr. Bogdan lived, is
Bogdan, to terytorium, które dopiero w 1945 roku
a territory which only in 1945 returned to Poland.
wróciło do Polski. Wcześniej należało do Niemiec.
Earlier it was a part of Germany. “After the war people
„Po wojnie ludzie bali się trzymać rzeczy związane
were afraid to keep things connected with Germans,
z Niemcami, oddawali, chowali, bądź niszczyli. Każdy
they gave them away, concealed or destroyed. Every
znaleziony po latach element był więc niemal unikatem”.
element found after years was almost a unique object”.
Zamiłowanie z lat młodości przerodziło się w sposób
The passion from youthfulness has turned into a way
zarabiania na życie. W 1995 roku pan Bogdan zdecydował
of earning a living. In 1995 Mr. Bogdan decided to
się otworzyć antykwariat, który, przynajmniej przeze
open the antique shop which, at least for me,
mnie, kojarzony był głównie z książkami. „Nic bardziej
associates mainly with books. “Nothing more errone-
mylnego” – uśmiecha się mój rozmówca, „książek miałem
ously” – smiles my interlocutor, “books I had least of all”.
akurat najmniej”. Chwilę później dostałem wyjaśnienie, że
A moment later I was given an explanation that in
można w nim było znaleźć również takie przedmioty jak
that shop you could find also such things like
meble, obrazy, rzeźby i wiele innych przeważnie starych
furniture, paintings, sculptures and many other
lub bardzo starych, ale przede wszystkim używanych
mostly old or very old, but first of all, second-hand
rzeczy. Dodatkowo działalność została poszerzona
things. Additionally, his business was extended with
o naprawę zegarów. Aby antykwariat mógł funkcjonować
clock repair. In order the antique shop business could
Ministerstwo Kultury musiało mu nadać koncesję
function the Ministry of Culture had to grant
(obecnie Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowe-
a concession (presently the Ministry of Culture and
go). Tak też się stało i przez blisko 11 lat funkcjonowała
National Heritage). So it happened and for almost _
firma w Kędzierzynie Koźlu.
11 years the business had been functioning in
Kędzierzyn Koźle.
„W swojej kolekcji posiadałem niegdyś dubeltówkę
czarnoprochową, zrobioną przez znanego śląskiego
“In my collection I had once a double-barelled gun made
rusznikarza. Po czasie okazało, że jej nowy właściciel,
by a gunsmith from Silesia. After some time, it turned
z uwagi na wartość, przekazał tą broń w depozyt do
out that its new owner, due to its high value, deposited it
muzeum. Innym razem przez antykwariat przeszła
to the museum. Another time, through the antique shop
porcelana miśnieńska – pierwsza europejska porcelana
went over the piece of Meissen porcelain – the first
produkowana w Miśni (niedaleko Drezna). Ludzie
European porcelain manufactured in Meissen (near
przynosili różne rzeczy. Pewna kobieta dostarczyła mi
Dresden). People brought various things. Some woman
nawet bombę lotniczą, sądząc, iż jest to jakiś cenny
even brought to me an airplane bomb thinking it is
eksponat”. Bardzo ciekawa jest też historia starych
some precious exhibit”. Very interesting is also the
skrzynek i butelek. „Kolega kupił dom, w którym
history of old boxes and bottles. “My friend bought
niegdyś mieściła się przedwojenna, niemiecka restaura-
a house where once, before the war, was situated
cja. Na strychu znalazł oryginalną skrzynkę i butelki po
German restaurant. In the attic he found original box
and Coca-Cola bottles. It is worth to underline that this
product was not available on the then market till 1942,
when American management prohibited its sales not
wanting Germans to drink their flagship beverage. In
response, the Germans set up their own company and
developed the formula for that carbonated drink and
named it Fanta”.
The business ended tragically – the city was flooded
and most of rooms in antique shop were under water.
49
after work
Po godzinach
autorka/authoress:
Katarzyna
Urbanik
50
Coca-Coli. Warto zaznaczyć, iż produkt ten był dostępny
na tamtejszym rynku do 1942 r., kiedy to amerykański
zarząd spółki zakazał, aby ich sztandarowy napój
popijali wrogowie. Jako odpowiedź Niemcy stworzyli
własną firmę i opracowali recepturę napoju gazowanego, który nazwali Fanta.”
Działalność zakończyła się w sposób bardzo tragiczny
– miasto nawiedziła powódź, zalane zostało większość pomieszczeń antykwariatu. Odnowienie
wszystkiego wiązało się z dużymi kosztami, dodatkowo rynek był już mocno konkurencyjny „Otwarcie
Renovation of all required high expenses and
granic, spowodowało, iż najcenniejsze okazy bardzo
additionally the market had become very competi-
szybko znikały. Wszystko odbywało się niczym w loso-
tive. “Open borders caused that the most precious exhib-
waniu totolotka – trzeba było mieć po prostu szczęście”.
its quickly disappeared. Everything was like in lotto
drawing – you should simply have a bit of luck”.
Mimo, iż antykwariat sam w sobie już nie istnieje, to
zamiłowanie do staroci pozostało. Miejscem poszukiwań
Although the antique shop does not exist anymore the
nie są już jednak stare strychy, a w większości portale
passion to old junks remained. The place of exploration
aukcyjne, bądź specjalne targi staroci. Pan Bogdan
is now not attics but mainly auction websites, or
utrzymuje także kontakty z miłośnikami antyków.
special junk fair. Mr. Bogdan maintains also contacts
Wspomina tutaj choćby o gronie nauczycieli, którym
with antics lovers. He mentions here also about the
często ofiarowuje drobne przedmioty do szkolnych
group of teachers whom he often gives small objects
gablot. Sporo staroci stanowi także ozdobę jego domu.
for school showcases. Many old junks decorate also his
„Nadają one klimat, jest taki duch przeszłości” – dodaje.
house. “They bestow a climate, such spirit of the past”
Antyki to nie jedyna pasja. Pośród starych zegarów,
– he adds. Antiques are not his only passion. Among
radioodbiorników, biega także 5 kotów. Wszystkie
old clocks, radio sets run also 5 cats. All of them are
przygarnięte. Nie tak dawno mieszkały jeszcze w schro-
stray cats. Not so long ago they lived in the shelters of
niskach Towarzystwa Ochrony nad Zwierzętami. Teraz
the Animal Protection Society. Now they have their
mają nowy dom, dom poszukiwacza skarbów.
home in the house of a treasure seeker.
Dress code
w pracy i nie tylko
Dress code
at work and not only
Dress code (dosłownie „kod ubraniowy”)
– zbiór zasad, których powinniśmy przestrzegać, aby wyglądać stosowanie do sytuacji.
Dress code (literally “code of dressing”) – a set
of rules we should follow to look according to
the situation.
Dress code wyznacza wyraźne reguły i zasady ubioru
Dress code determines distinct rules and principles
służbowego. Zjawisko to jest jeszcze pewnym novum
for business suits. The phenomenon is yet certain
w Polsce, ale wcale nie oznacza, że jego zasady są
novelty in Poland, but it does not mean the rules are
luźniejsze, wręcz przeciwnie. To jak wyglądamy
less strict, on the contrary. How we look is often
często jest równie ważne jak to, co mamy do
equally important as that what we have to say. First
powiedzenia. Pierwsze wrażenie staje się kluczowe
impression is a key to success.
w osiągnięciu sukcesu.
Your dress should prove your competences and
Strój powinien świadczyć o naszej kompetencji
commitment. When you don’t attach importance to
i zaangażowaniu. Nie przykładając wagi do ubioru
your dress you forget how others may see us. The
zapominamy o tym, jak postrzegają nas inni. Ubranie
jest nie tylko ważne dla naszego pracodawcy, dla
którego nasz wizerunek to potwierdzenie wizerunku
całej firmy, ale także dla naszych kontrahentów
i rozmówców. Potwierdzamy nim nasz profesjonalizm,
a także wyrażamy i jednocześnie wzbudzamy
szacunek wśród współpracowników.
Dress codem rządzą zasady, mniej lub bardziej drobiazgowe. Pierwsza rzecz, o której powinny pamiętać Panie,
to kolorystyka. Musimy potraktować kolor, jako istotny
nośnik informacji. Który z nich jest najodpowiedniejszy?
Wszystko zależy od tego, co chcemy przekazać przez
Zdjęcie/photo: sxc.hu
nasz sposób ubrania. Chcąc podkreślić swoją uczciwość
dress is important not only for our employer for
i zaufanie wybierajmy biel, beż i niebieski. Mocniejszy
whom your image confirms the image of all company,
charakter, przepełniony pewnością siebie i energiczno-
but also for our contractors and interlocutors. With it
ścią niech postawi na czerwień i granat. Czerń lepiej
we confirm our professionalism as well as we express
zarezerwować na specjalne okazje, np. ważne spotkanie.
and at the same time we induce respect among our
Co do szarości to nie bez przyczyny mówi się, że
co-workers.
prawdziwe orły są szare. ­­­­
Dress code is governed by the more or less pernickety
Profesjonalny wygląd najszybciej osiągnąć przez
rules. First thing the ladies should remember about
prostotę. Nie oznacza to jednak, że strój biurowy musi
are colors. We have to treat colour as essential carrier
być nudny. Każda z kobiet chce wyglądać modnie,
of information. Which one of them is most appropri-
zgodnie z trendami. W tej sytuacji można się tylko
ate? Everything depends on that what we want to
cieszyć, że klasyka znowu powraca do łask. Sklepy
communicate with our dress style. When we want to
przepełnione są taliowanymi marynarkami, damskimi
stress our honesty and trust we should chose white,
garniturami i spodniami w kant.
beige or blue. Stronger character full of self-confidence and energy sets on red and navy blue. Black
should better be reserved on special occasions, for
instance, on important meeting. When it is about grey
not without reason some say that real eagles are grey. ­­­­
Professional look can be achieved fastest using
simplicity. That however does not mean that office
dress must be boring. Every woman wants to look
fashionably, according to the trends. In this situation
one can only be happy that classic dress is returning
to its favours. Stores are full of waisted jackets, ladies
Zdjęcie/photo: Katarzyna Urbanik
suits and trousers with creases.
But the devil sticks in details. You may often make
faux pas quite unconsciously when you simply want
to look womanly. I stress it can be achieved while
maintaining moderation and basic rules of care for
your look. One should not go to extremes, so:
Firm no to high heels. For our convenience and health
the correct height is about 6-7 cm. Preferred are
pumps in subdued colors. Also, it is not the right thing
to excessively uncover our body. So let’s avoid too
51
after work
Po godzinach
Jednak diabeł tkwi w szczegółach. Często faux pas
popełnia się nieświadomie, bo po prostu chce się
wyglądać kobieco. Zaznaczam, że da się to osiągnąć,
zachowując przy tym umiar i podstawowe zasady
dbałości o swój wygląd. Nie można popadać
w skrajności, więc:
Stanowcze nie dla mega wysokich obcasów. Dla
naszej wygody i zdrowia odpowiednia wysokość to
około 6-7 cm. Preferowane są czółenka w stonowanych kolorach. Nie wypada nam także zbyt przesadnie odkrywać nasze ciało. Zwróćmy więc uwagę na
głębokie dekolty, cieniutkie ramiączka i zbyt krótkie
Zdjęcie/photo: dresscodeclub.blogspot.com
spódnice. Bezpieczna długość to okolice kolana. Czas
deep cleavages, thin shoulder straps or too short skirts.
na biżuterię. Wystarczy jeden, maksymalnie _
Safe length is somewhere around knees. Now it’s time
2 elementy nadające strojowi charakteru. W biurze
for jewellery. It is enough one, maximum 2 elements to
nie powinnyśmy za bardzo „świecić”. Jeszcze parę
give a character to our dress. We should not “shine” too
słów na temat paznokci oraz fryzury. Na pewno nie
much in the office. Yet a few words about nails and
możemy pozostawić ich zaniedbanych, to świadczyło-
hairdo. Certainly, we cannot leave them neglected, as it
by o naszej nieprofesjonalności. Paznokcie średniej
would be a proof of lack of professionalism. Nails
długości, lakier stonowany. Nie inwestujmy w długie
should be of middle length and the lacquer of
wzorzyste tipsy. Fryzura wygodna, ale nie mega
subdued colour. Do not invest in fancy tips. The hairdo
usztywniona.
should be convenient but not too stiff.
Natomiast, jeśli chodzi o dodatki, to są one jak najbar-
However, as far as the accessories are concerned, they
dziej wskazane i można tutaj popisać się kreatywnością
are recommended and you can here show your
i wyczuciem stylu. Doskonałym elementem stroju
creativeness and sense of style. An excellent addition
będzie ciekawy notes, torebka czy zegarek.
to your dress can be an interesting jotter, purse or
wristwatch.
A teraz czas na kilka wskazówek dla Panów. Podobnie
jak u kobiet kolor ma znaczenie, zwłaszcza przy
And now a few hints for gentlemen. Similarly like with
doborze garnituru. Powtórzę się jeszcze raz mówiąc,
women the colour is important especially when
że szary jest najbardziej pożądanym kolorem,
selecting your suit. I say once again that grey colour _
a jednocześnie najbardziej uniwersalnym. Granat to
is most required and at the same time most flexible.
kolor pośredni, jest elegancki, a zarazem nie tak
Navy blue is an intermediate colour, it is elegant and
oficjalnym jak czerń, która zarezerwowana jest dla
at the same time not as official as black, which is
osób wyższej rangi i tylko na specjalne okazje.
reserved for persons of higher ranks and only for
Unikajcie brązu! Chyba nie chcecie wyjść na skąpców.
special occasions. Avoid brown! You don’t want to
look like stingy persons.
Może nie podejrzewacie Panowie, że także u was są
także pewne elementy wizerunku, do których nie
You gentlemen, maybe don’t suspect, but there are
przywiązujecie wagi, a w gruncie rzeczy mają
some elements of image you don’t put enough
ogromne znaczenie.
attention to and which in essence are of enormous
importance.
Lato co prawda już się skończyło, ale raz na zawsze
52
proszę sobie zakodować, że łączenie sandałów
It is true the summer is over, but try to remember that
i skarpet jest niedozwolone. Może być także nowością
forever that you should not wear sandals and socks at
informacja, że jednorzędowych marynarek nie
the same time. It may be also new information for you
zapinamy na wszystkie guziki, ostatni zostawiamy
that single-breasted jackets should not be fastened
odpięty. Kolejny kardynalny błąd to koszula z krótkim
with all buttons, the last one should be left unbut-
rękawem do garnituru. Wiem, że w lecie jest gorąco,
toned. The next serious fault is when you wear short
but correct fabric of the suit can solve that problem.
Tak banalna sprawa, jaką są buty, brudne buty!
What yet can ruin your image? So banal thing as
Pozostaje kwestia paznokci i fryzury, nie możemy
shoes especially when they are dirty! What is left is
zostawić ich zaniedbanych i niechlujnych. Jeśli chodzi
nails and hair; you should not leave them neglected
o paznokcie nie mówię tu o wizycie w salonie
and sloppy. When I am talking about nails I do not
kosmetycznym, ale wystarczy żeby były czyste
mean the visit in a beauty parlour, but it is enough
i niepoobgryzane. Chociaż Panowie nie mają zbyt
when they are clean and not bitten. As men do not
dużego wyboru w biżuterii, najlepiej pozostać przy
have much choice of jewellery, it is best to stay with
obrączce i zegarku.
wedding ring and wristwatch.
Na zachodzie profesjonalne doradztwo dotyczące
In the West, professional image in business consul-
wizerunku w biznesie jest już pewną normą, natomiast
tancy is already a norm whereas at us it is yet
u nas jest to jeszcze uznawane za pewnego rodzaju
regarded like a sort of luxury, quite unnecessarily. _
luksus, a nie potrzebnie. Jest to kluczowy element, jeśli
It is a key element if you want to build the cohesive
chcemy zbudować spójny i wiarygodny wizerunek
and trustworthy image of the company and employ-
firmy i pracowników, jeśli chcemy odnosić sukcesy
ees, if you want to succeed in negotiations, if you are
w negocjacjach, jeśli jesteśmy nastawieni na sukces.
success-oriented.
Pamiętajmy, że strój mówi o nas bardzo wiele
Let’s remember that our dress style says a lot about us
i stanowi naszą wizytówkę.
and is our visiting card.
Bilard po mistrzowsku
Masterly game of billiard
Marek Kudlik, na co dzień bilardzista I-ligowej drużyny
Marek Kudlik, usually the billiard player of I-league
Pino Ventor Dębica, został Mistrzem Świata Juniorów.
team Pino Ventor Dębica, became World Junior
Zawody odbywały się w Kielcach, uczestniczyło w nich
Champion. The games took place in Kielce with
64 zawodników i zawodniczek z 25 państw. Nasz
participation of 64 players from 25 states. Our
reprezentant zdobył złoty medal w odmianie 9-bil.
representative won a medal in the variety with
– W „dziewiątce” wygrywa ten, kto pierwszy wbije do
9-balls. – In “nine” wins that who as first drops nine
łóz dziewięć bil – wyjaśnia Mistrz Świata Juniorów.
balls to the pockets – explains the World Junior
after work
sleeve shirt with the suit. I know it is hot in summer,
ten problem. Co może jeszcze zrujnować wizerunek?
Po godzinach
ale to odpowiedni materiał garnituru może rozwiązać
autorka/authoress:
Elżbieta
Brotoń
Champion. – Balls are arranged in a diamond and
should be dropped one by one. For 18 years old
player who since 2 hears has been playing in Dębica
team it was the last performance in the world junior
championship. In conversation with us he tells us
about the beginnings of his career, about emotions
which accompanied him during the championship
about his dreams and to whom he owes his success.
What was your attitude when you went to World
Championships?
To the World Championships I went with strong
resolution to play well although I knew that then the
success would come by itself. Frankly speaking, I did
Marek Kudlik – Mistrz Świata Juniorów
/ Marek Kudlik – the World Junior Champion
not expect to obtain such good result. My minimum
aim was to win the bronze medal. The fact that my
53
after work
Po godzinach
Profesjonalna gra w bilard wymaga wielu wyrzeczeń / Professional game of billiard requires a lot of Sacrifices
– Bile ułożone są w romb i trzeba je wbijać po kolei. Dla
greatest dream has come true slowly paves the road
18-letniego zawodnika, który od 2 lat gra w dębickiej
to my mind. I won the title of World Champion – it is
ekipie, był to ostatni występ w światowym czempiona-
an uncanny feeling.
cie juniorów. W rozmowie z nami opowiada o początkach swojej kariery, o emocjach, jakie towarzyszyły mu
podczas mistrzostw, o swoich marzeniach oraz o tym,
komu zawdzięcza swój sukces.
Z jakim nastawieniem pojechałeś na Mistrzostwa
Świata?
First games were quite nervous, I had a lot of stress,
I committed stupid errors I would have never
expected to do. With every next game I played better,
the best I could. It needs some experience to restrain
Na Mistrzostwa Świata pojechałem z nastawieniem
your nerves. The most important during the game
by dobrze zagrać, wiedziałem, że sukces wtedy
was not to think what was the rank of the tourna-
przyjdzie sam. Szczerze powiedziawszy nie spodzie-
ment, what match it was; it is worth to concentrate
wałem się tak dobrego wyniku. Celem minimum,
only on that to play as best as possible.
który sobie założyłem był brązowy medal. Powoli
dochodzi do mnie fakt, że spełniło się moje największe marzenie. Zdobyłem tytuł Mistrza Świata – to
niesamowite uczucie.
Za nami dni silnych emocji. Masz jakiś wypracowany sposób na poskromienie nerwów?
Pierwsze mecze były dość nerwowe, stresowałem się,
popełniałem głupie błędy, których w ogóle bym się
po sobie nie spodziewał. Z każdym kolejnym stres
Did you have tears in your eyes when you heard our
national anthem?
It was amazing feeling, I must admit, I was carried
away with emotions. I did have tears in my eyes when
I knew I was a champ. During the national anthem
I felt elation but I did not have tears in my eyes then.
What are your strong points? What had caused that
just you won?
opadał i grałem najlepiej jak umiałem. Trzeba trochę
I had my day, a little luck and a bit of good play.
doświadczenia żeby opanować nerwy. Najważniejsze
Psychically I also had good stance and I did not commit
by podczas gry nie myśleć, jaka to ranga turnieju, jaki
faults in most important moments of the game.
to mecz, warto skupić się wtedy tylko na tym, by
54
Days of strong emotions are over. Do you have any
proven method to restrain you nerves?
zagrać najlepiej jak się potrafi.
Billiard also means money. Can you earn your living
playing in most important tournaments?
Zakręciła się łezka w oku, kiedy wyszedłeś na
podium i usłyszałeś Mazurka Dąbrowskiego?
I think there are in Poland maybe four persons who
To było niesamowite uczucie, muszę przyznać, że
living. Billiard is such sport in which small number of
poniosły mnie wtedy emocje. Łezka w oku zakręciła
people is interested. When you are a World Junior
taking part in various games are capable to earn their
się jak już wiedziałem, że mam mistrzostwo. Podczas
Champion you cannot hope for prizes in cash. It is not
samego Mazurka towarzyszyły mi pozytywne uczucia,
possible without sponsors as the player should play
ale łez wtedy nie było.
without any stress and not to think only that he must
Jakie są Twoje mocne strony? Co sprawiło, że to
właśnie Ty wygrałeś?
Miałem swój dzień, trochę szczęścia i dobrej gry.
win something. Personally, I can seek for a bursary or
co-financing but it is very difficult as the billiard is not
an Olympic discipline.
Psychicznie również byłem dobrze nastawiony, nie
How did your adventure with billiard begin?
popełniałem błędów w najważniejszych momentach
I have been practicing since 2003 and I have taken
meczu.
part in tournaments since 2005. Many persons helped
Bilard to także pieniądze. Czy grając w najważniejszych turniejach można się z niego utrzymać?
me in development and it is not possible to name
them all. If not for my dad I would not have played
billiard. It was him who taught me the basics. Thanks
Myślę, że w Polsce są może z cztery osoby, które
to him I started playing. After failure he knew how to
jeżdżąc na różnorakie rozgrywki są w stanie się tylko
reassure me and give me strength to play further.
z tego utrzymać. Bilard jest takim sportem, który
Thanks to him I found myself in the first league club
pomimo dużej popularności nie cieszy się zaintereso-
Pino Ventor Dębica. Here great thanks are due to Mr.
waniem mediów a co za tym idzie reklamodawców
Piotr Kędzior, who believed in me and gave me
i sponsorów. Zostając Mistrzem Świata Juniorów nie
a possibility of further development as well as to Mr.
można liczyć na nagrody pieniężne. Bez sponsorów
Janusz Urbanik, the main sponsor.
się nie da, zawodnik musi grać bez obciążeń a nie
tylko z myślą, że musi coś wygrać. Osobiście mogę się
Is the billiard a family sport?
starać o stypendium czy dofinansowanie, jest jednak
My dad goes to tournaments but he plays amateurish
ciężko bo bilard nie jest dyscypliną olimpijską.
rather, he has some successes in old boys games
Jak zaczęła się twoja przygoda z bilardem?
Trenuje od 2003 roku, a na turnieje jeżdżę od 2005.
Wiele osób pomogło mi w rozwoju i nie sposób
wymienić ich wszystkich. Gdyby nie tato to nie
whereas me and my brother Piotr play seriously,
professionally.
How often do you work out? Does it happen that
your playing collides with other duties?
grałbym w bilard. To on nauczył mnie podstaw. _
Professional game of billiard requires a lot of
To dzięki niemu zacząłem grać. Po niepowodzeniach
sacrifices. During my preparations to Europe Champi-
potrafił mnie uspokoić i dać siłę by dalej trenować.
onship I worked out at the table 5 hours a day, and it
Dzięki niemu trafiłem do pierwszoligowego Pino
was difficult to find free moment. Every second
Ventor Dębica. Tutaj też wielkie podziękowania należą
weekend I play in the tournament and when I have
się panu Piotrowi Kędziorowi, który uwierzył we mnie
free weekends I work out 8 hours a day.
i dał możliwość dalszego rozwoju oraz Panu Januszowi Urbanikowi głównemu sponsorowi.
Czy bilard to rodzinny sport?
Tato jeździ na turnieje, ale gra bardziej amatorsko, ma
sukcesy w Old Boyach, natomiast ja i mój brat Piotr
gramy na poważnie, profesjonalnie.
Jak często trenujesz? Czy zdarza się, że gra koliduje
z innymi obowiązkami?
Profesjonalna gra w bilard wymaga wielu wyrzeczeń.
Kiedy przygotowywałem się do Mistrzostw Europy to
trenowałem przy stole po 5 godzin dziennie, ciężko
było znaleźć wolną chwilę. Co drugi weekend mam
turniej, jeśli weekendy mam wolne to trenuje po _
8 godzin dziennie.
55
after work
Po godzinach
Czy uważasz, że bilard jest grą dla każdego, czy też
trzeba posiadać jakieś szczególne predyspozycje?
Do you think the billiard is a game for everybody or
one must be specially predisposed?
Myślę, że każdy, kto będzie trenował może zostać
I think everybody who works out enough can be
mistrzem. Trzeba być pracowitym.
a champion. One should be laborious.
Co lubisz najbardziej w tej grze?
What do you like most in that game?
To, że możesz kontrolować grę. Tylko ty odpowiadasz za
That you can control the game. Only you are respon-
to, co dzieje się podczas meczu, musisz być perfekcyjny.
sible for what is going on during the game, you must
Kto i dlaczego jest Twoim bilardowym autorytetem
i czy miałeś okazję zagrać z nim mecz, bądź spotkać
się z nim na żywo?
Miałem okazję obserwować grę angielskiego
Krzysztof
Szymaszek
Who and why is your authority in billiard and
whether you had an occasion to play with him or to
show with himself live?
zawodnika Chrisa Mellinga. Bardzo podoba mi się gra
I had an opportunity to watch the English player Chris
tego zawodnika, to jak bawi się tym sportem. Widać,
Melling. I like very much his play and how he enjoys
że to jego pasja. Nie udało mi się jednak do tej pory
this sport. It can be seen it is his passion. However, till
z nim zagrać.
now I could not manage to play with him.
Jakie są Twoje plany po zakończeniu kariery Juniora?
What are your plans after the end of your junior
career?
Moim kolejnym celem są Mistrzostwa Polski Męż-
autor/author:
be perfect.
czyzn. Zdaję sobie sprawę, że będzie ciężko, ale będę
My next target is Poland Men Championship. I know it
walczył, na wiele mnie stać i przy odrobinie szczęścia
will not be easy but I am going to fight, I am sure I can
jestem w stanie osiągnąć swój cel.
do a lot and with a bit of luck I can achieve my goal.
W takim razie życzymy samych sukcesów. Dziękuję.
In such case we wish you a lot of successes. Thanks.
Zaraź się koszykówką
Get infected with basketball
Juz po raz trzeci pomagaliśmy w organizacji imprezy
It is third time we helped in organization of the event
„Zaraź się koszykówką”. Kolejna edycja odbyła się _
“Get infected with basketball”. Subsequent edition
4 września, na boisku Orlik 2012 przy ulicy Strumskie-
took place on 4 September on the play field Orlik 2012
go w Dębicy. Atrakcji dla miłośników sportu i rekreacji
in Strumskiego Street, in Dębica. There were numerous
nie brakowało.
attractions for sport fans and recreation lovers.
Imprezę rozpoczął turniej koszykówki ulicznej.
The event started with street basketball tournament. _
Zawodnicy najpierw rywalizowali w 4 grupach
At first the players competed in 4 groups of selection
eliminacyjnych, a następnie najlepsze zespoły
matches, and then the best teams competed in play off
awansowały do fazy play off, gdzie walczono o tytuł
where they fought for the title of Dębica Champion.
Mistrza Dębicy. Oprócz turnieju koszykówki ulicznej
Next to the street basketball tournament, the organizers
predicted numerous contests – World Championship in
the game paper-stone-shears (BrosArt Cup), contest of
3-point shots (Anturja 3 point shooting), shot from the
middle of the field (Your-Nutrition long shot) and most
56
spectacular, sponsored by our company, Ventor Dunk
Contest, that is the contest of slam dunks in which
participated 5 basketball players. The best of them was
Damian “Hadzbe” Harsze from Rzeszów.
organizatorzy przewidzieli liczne konkursy – Mistrzostwa Świata w grze w papier-kamień-nożyce (BrosArt
Cup), konkurs rzutów za 3 pkt (Anturja 3 point
shooting), rzut z połowy boiska (Twoje-Odżywki long
shot) oraz najbardziej widowiskowy, sponsorowany
przez nasza firmę, Ventor Dunk Contest, czyli
konkurs wsadów, w którym wzięło udział 5 koszykarzy. Wśród nich najlepszym okazał się Damian
„Hadzbe” Harsze z Rzeszowa.
Zwycięzca Ventor Dunk Contest / The winner of Ventor Dunk Contest
Nie zabrakło także atrakcji dla najmłodszych – swoje
Also the attractions for the youngest were not
siły mogli bowiem sprawdzić podczas przewracania
missing – they could check their strength in the
dmuchanego pachołka czyli tzw. „punching bag”.
contest of overturning the inflated bollard that is so
Całej imprezie towarzyszyły również pokazy: freestylu
called “punching bag”. The whole event was accom-
(pokaz sztuki panowania nad piłką) w wykonaniu
panied with shows: freestyle (show of art. Of ball
Mieszka Włodarczyka jednego z najlepszych freestyle-
mastering) performed by Mieszko Włodarczyk, one of
rów w Polsce, tańca w wykonaniu dziewczyn
the best freestyle performer in Poland, dances
z SoulDance oraz kuglarstwa prezentowanego przez
performed by the girls from SoulDance and jugglery
Bartka „Wayna” Greckiego i Firemental.
presented by Bartek “Wayn” Grecki and Firemental.
Podczas turnieju odbyła się także specjalna akcja
During the tournament also the charity action took
charytatywna, której celem była zbiórka pieniędzy dla
place which aim was to collect money for the ill
chorej Aleksandry. Konkurencją, która znacząco
Aleksandra. “Swine throw”, that is ….., helped here
przyczyniła się do sukcesu był… „świński rzut”. Udało
significantly as we have managed to collect and hand
się zebrać i przekazać 510 zł.
over 510 PLN.
IV Memoriał Dębickich
Mistrzów w Zapasach
IV Memorial of Dębica
Wrestling Masters
Tegoroczny Memoriał miał wyjątkową atmosferę
This year’s Memorial had exceptional atmosphere
i wysoki poziom sportowy. Publiczność żywo
and high sport level. The public reacted lively to brisk
reagowała na błyskotliwe
actions. Ceremonious
akcje. Uroczystego
opening of the tourna-
otwarcia turnieju
ment was made by its
dokonał jego sponsor
chief sponsor, the
generalny, Prezes Spółki
President of the
Ventor, Janusz Urbanik.
Company Ventor, Mr.
Zaproponował on, aby
Janusz Urbanik. He
od przyszłego roku
suggested that the
została zmieniona nazwa
name of the tournament
turnieju na Memoriał
from next year on
Dębickich Mistrzów.
should be the Memorial
of Dębica Masters.
Oprócz dębickich
sympatyków zapasów,
Next to fans from Dębica
licznie przybyli na
also the colleagues from
autor/author:
Wiesław
Zięba
57
after work
Po godzinach
IV Memoriał Dębickich Mistrzów w Zapasach / IV Memorial of Dębica Wrestling Masters
imprezę koledzy z maty oraz trenerzy Kazimierza
the mat came in large number as well as the trainers
Lipienia i Ryszarda Świerada. Pośród zaproszonych
of Kazimierz Lipień and Ryszard Świerad. Among the
gości na trybunach zasiedli m.in.: poseł na Sejm Jan
invited guests on the tribune sat among others: Mem-
Warzecha, Wiceprzewodniczący Urzędu Marszałkow-
ber of Parliament Jan Warzecha, Vice –Chairman of
skiego Edward Brzostowski, Wicewojewoda Podkar-
Marshal Office Edward Brzostowski, vice-Voivoda of
packi Andrzej Reguła, Starosta dębicki Władysław
Podkarpacie Province Andrzej Reguła, Dębica Starost
Bielawa, Burmistrzowie Miasta.
Władysław Bielawa, and Town Mayors.
Gościem honorowym i jednocześnie komentatorem
The honorary guest and at the same time the
zawodów był Andrzej Supron – wybitna postać
commentator of the competition was Andrzej Supron
polskich zapasów. Natomiast wśród uczestników
– the prominent figure of Polish wrestling. Among the
turnieju znaleźli się zawodnicy różnych narodowości:
tournament participants however were competitors
Balint Karpasi – Węgry, Mariusz Furgał – Polska,
of various nationalities: Balint Karpasi – Hungary,
Tomasz Świerk – Polska, Wahan Juharian – Armenia,
Mariusz Furgał – Poland, Tomasz Świerk – Poland,
Mats Holvorsen – Norwegia, Nikola Oliynik – Ukraina,
Wahan Juharian – Armenia, Mats Holvorsen – Norway,
Runo Pajuvidik – Estonia, Mathias Olafson – Szwecja,
Nikola Oliynik – Ukraine, Runo Pajuvidik – Estonia,
Istwan Kozak – Węgry, Adam Furgał – Polska, Taras
Mathias Olafson – Sweden, Istwan Kozak – Hungary,
Zhukowies – Ukraina, Dymitiy Stogruszki – Ukraina.
Adam Furgał – Poland, Taras Zhukowies – Ukraine,
Dymitiy Stogruszki – Ukraine.
Na zakończenie Memoriału Prezes Janusz Urbanik
udekorował medalistów oraz wręczył im wartościowe
In the end of the Memorial, the President, Janusz
nagrody zapraszając wszystkich uczestników na V już
Urbanik decorated the medal winners and handed them
Memoriał Dębickich Mistrzów Zapasów w roku 2012.
over precious prizes inviting all participants to already V
Memorial of Dębica Wrestling Masters in 2012.
Warto dodać, że w Dębicy było wielu medalistów
58
zawodów zapaśniczych o randze światowej. Duża
It is worth to add that in Dębica were many medalists of
grupa zawodników sekcji zapaśniczej oraz innych
wrestling tournaments of worldwide rank. Large group
dyscyplin sportowych liczącego już ponad 100 lat
of competitors from wrestling section and other sport
Klubu Sportowego Wisłoka, to obecnie rzetelni
disciplines of the Sport Club Wisłoka which is already
pracownicy zarówno firmy Ventor jak i innych
100 years old, are presently reliable workers of both the
dębickich przedsiębiorstw. Bezsprzecznie jest to
company Ventor as well as other businesses in Dębica.
potwierdzeniem, iż sport kształtuje pozytywne
Unquestionably, it is a confirmation that sport shapes
charaktery wśród ludzi pracy.
positive characters among working people.
Minął rok!
A year has passed!
Stawiliśmy czoła kolejnej platformie!
/ We challenged with the next rig!
into Skarv project!
W projekt Skarv zaangażowaliśmy blisko 700 osób! / We engaged more than 700 workers
Budowaliśmy rusztowania, tam gdzie inni zawodzili!
/ We build scaffoldings in very difficult places!
Dzieliliśmy się naszą wiedzą i doświadczeniem w Wietnamie
/ We shared our knowledge and experience in Vietnam
Odbyliśmy wiele szkoleń w tym m.in. „Warsztaty Menedzera” / We did many trainings, also
Aktywnie działaliśmy na rynku polskim
/ We were active on Polish market!
“Manager’s workshop”
Co dalej? What next?
Zdjęcie/photo: ???
Ventor Sp. z o.o. ul. Drogowców 7, 39-200 Dębica, POLSKA http://www.ventor.com.pl
Dział transportu – logistyki
(rezerwacja wyjazdów)
/Logistic Department:
+48 14 681 81 87
Dział zatrudnienia
(dla kandydatów do pracy)
/Human Resources Department:
+48 14 681 81 77
Sekretariat/Office:
+48 14 681 80 10
+47 21 51 81 57
Fax:
+48 14 681 81 78
Poczta elektroniczna/E-mail:
[email protected]
[email protected]
Ventor Construction AS
Nedre Strandgate 41
4005 Stavanger, Norway

Podobne dokumenty