WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY Zakład Immunologii

Komentarze

Transkrypt

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY Zakład Immunologii
WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY
Zakład Immunologii
ogłasza konkurs na
Studenta - Stypendystę NCN
w obszarze badawczym: hematoonkologia doświadczalna
Poszukujemy studentów zainteresowanych udziałem w projekcie badawczym finansowanym
przez Narodowe Centrum Nauki w ramach programu OPUS, pt.: "Zbadanie zaburzenia
mechanizmów odpowiedzialnych za stabilność telomerów w przewlekłej białaczce szpikowej znaczenie roli POT1 i RAP1 w niestabilności genomowej w białaczkowych komórkach
macierzystych”. (kierownik projektu: dr n med. Tomasz Stokłosa)
Czas pracy w projekcie: 12 miesięcy (czas pobierania stypendium NCN)
Stypendium NCN: 500 zł/miesiąc
Wymagania kwalifikacyjne:
Status studenta studiów stacjonarnych lub niestacjonarnych II stopnia lub studenta co najmniej 4 roku
studiów stacjonarnych lub niestacjonarnych jednolitych studiów magisterskich (preferowane kierunki:
medycyna, farmacja, biotechnologia, biologia)
- podstawowa wiedza z zakresu hematologii i onkologii poparta znajomością literatury naukowej;
- podstawowe doświadczenie w technikach laboratoryjnych, takich jak hodowla komórkowa in vitro,
PCR, analiza ekspresji genów (qPCR), Western blotting, cytometria przepływowa;
- aktywność naukowa udokumentowana wystąpieniami na konferencjach studenckich oraz stażami w
jednostkach naukowych polskich i/lub zagranicznych;
- bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i w piśmie;
- umiejętność pracy w zespole oraz silna motywacja do pracy.
Opis zadań:
Stypendysta będzie uczestniczył w zadaniach badawczych związanych z realizacją projektu pt.
"Zbadanie zaburzenia mechanizmów odpowiedzialnych za stabilność telomerów w przewlekłej
białaczce szpikowej - znaczenie roli POT1 i RAP1 w niestabilności genomowej w białaczkowych
komórkach macierzystych" Krótki opis projektu znajduje się na stronie NCN z wynikami konkursu
OPUS 10 (NZ5): https://www.ncn.gov.pl/konkursy/wyniki/2016-05-09-opus10-preludium10-sonata10
Wymagane dokumenty:
Kandydaci przystępujący do konkursu powinni przesłać następujące dokumenty:
1. List motywacyjny (max 1 strona) zawierający oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie
danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.
2. Życiorys naukowy (uwzględniający posiadane umiejętności, i dotychczasowe osiągnięcia naukowe
oraz wyróżnienia).
3. Zaświadczenie o wymaganym statusie studenta.
Zgłoszenia można przesyłać w formie papierowej na adres kierownika projektu: dr n med. Tomasz
Stokłosa, Zakład Immunologii WUM, ul. Banacha 1A, Blok F, 02-097 Warszawa lub w formie
elektronicznej (preferowana) na adres: [email protected] (w tytule maila: OPUSStypendium).
Wybór kandydatów nastąpi na podstawie Regulaminu NCN przyznawania stypendiów naukowych dla
młodych naukowców w projektach badawczych (Załącznik do uchwały Rady NCN 50/2013 z dnia 3
czerwca 2013 r.) Komisja konkursowa złożona z 3 osób (kierownik projektu i 2 wyznaczone osoby)
zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia z wybranymi kandydatami rozmowy kwalifikacyjnej (o jej
ewentualnym terminie kandydaci zostaną poinformowani po zamknięciu terminu składania aplikacji).
W zależności od otrzymanych zgłoszeń zostanie wybrany 1 lub 2 stypendystów.
Termin składania zgłoszeń upływa z dniem 16.10.2016 roku.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 31.10.2016