Rudzka Spółdzielnia Mieszkaniowa w Rudzie Śl. ul. Magazynowa

Komentarze

Transkrypt

Rudzka Spółdzielnia Mieszkaniowa w Rudzie Śl. ul. Magazynowa
Rudzka Spółdzielnia Mieszkaniowa
w Rudzie Śl. ul. Magazynowa 12
tel. 2482-411 fax 2484-322
ogłasza
przetarg nieograniczony ofertowy na sprzedaż prawa wieczystego użytkowania gruntu
o łącznej pow. 7.854,00m2 składającego się z działek: nr 499/48 o pow.107,00m2 ,
500/48 o pow. 7.742,00m2 , 502/48 o pow. 5,00m2, KW GL1S 00004328/1 wraz zabudowaniami
o powierzchni użytkowej 1.287,60 m2 położonych w Rudzie Śl.3 przy ul. Starej 3 .
I Warunki uczestniczenia w przetargu:
1.Oferent przystępujący do przetargu powinien dokonać oględzin nieruchomości , które
wyznacza się na dzień 28.11.2011r od godz. 1200 do 1400 po uprzednim skontaktowaniu
się z Administracją nr 1 przy ul. Joanny 12 w Rudzie Śl. - Goduli ( tel. 032 24-82 -232)
2. Przed złożeniem oferty, zainteresowanego nabyciem w/w nieruchomości zobowiązuje się
do zapoznania z dokumentacją prawną i techniczną posiadaną przez RSM ( w Dziale
Technicznym przy ul. Magazynowej 12 pok. 306 tel wew. 203 i pok. 314 tel. 231) dot: w/w
nieruchomości oraz sprawdzenie jej przeznaczenia w miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego Gminy Ruda Śląska , w celu wyeliminowania ryzyka zakazu wykonywania
zamierzonej działalności na przedmiotowej nieruchomości.
3. Złożenie w Sekretariacie Spółdzielni ( ul. Magazynowa 12 w Rudzie Śląskiej
pokój 213) pisemnej oferty w zamkniętej kopercie z dopiskiem „sprzedaż prawa
wieczystego użytkowania gruntu wraz z zabudowaniami przy ul. Starej ”
w terminie do dnia 30.11.2011r do godz. 900
4.Wpłata wadium w wysokości 20.000,00 zł oraz kosztów przetargu (100,00zł+ VAT,
które należy wpłacić w kasie Spółdzielni, a kserokopie wpłat dołączyć do oferty).
II Oferta winna zawierać:
a/ szczegółowe określenie oferenta
b/ koncepcję zagospodarowania terenu zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego Gminy Ruda Śląska
c/ cenę minimalną za nieruchomość gruntową wraz z zabudowaniami, która nie może
być niższa od ceny wyjściowej tj. 914.506,00zł .
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 30.11.2010r o godz.1000 .
Wadium oferentów, których oferty nie zostaną wybrane zostanie zwrócone do 7 dni po
rozstrzygnięciu przetargu i zatwierdzeniu go przez Zarząd.
Wpłata 100,00zł + VAT na koszty przetargu nie podlega zwrotowi..
Kwota wadium oferty wygranej zostanie zaliczona na poczet ceny nabycia prawa
wieczystego użytkowania terenu wraz z zabudowaniami.
Wadium przepada na rzecz RSM jeżeli oferent, którego oferta zostanie przyjęta, uchyli się od
zawarcia umowy.
O wyniku przetargu oferenci zostaną poinformowani pisemnie.
Przeniesienie odrębnej własności nieruchomości nastąpi aktem notarialnym w notariacie
wskazanym przez RSM w terminie do 31.01.2012r.
Koszty związane ze spisaniem aktu notarialnego pokrywa nabywca( oferent).
Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny .
Szczegółowych informacji udziela Dział członkowsko-lokalowy pokój 118
i 100 telefon 032-2482-411 wew. 311 lub 267 .