SIWZ z załącznikami (plik pdf)

Komentarze

Transkrypt

SIWZ z załącznikami (plik pdf)
Miejsko-Gminny
Zespół Ekonomiczno Administracyjny Szkół
ul. Graniczna 11
37-610 Narol
woj. podkarpackie
tel. 16 6319323
adres internetowy: www.bip.narol.pl
Numer referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: ZP.271.3.2012
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
NA DOSTAWY PN:
DOSTAWA MATERIAŁÓW DYDAKTYCZNYCH W RAMACH
PROJEKTU „INDYWIDUALNE NAUCZANIE SZANSĄ NA ROZWÓJ
DZIECI W KLASACH I-III W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH W GMINIE
NAROL”
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach
9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości
usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty
9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup
o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości
usług edukacyjnych
Niniejsza SIWZ składa się z 41 Stron
I. INFORMACJE OGÓLNE – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
1) Zamawiający - Miejsko-Gminny Zespół Ekonomiczno Administracyjny Szkół ul.
Graniczna 11, 37-610 Narol zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego na dostawy.
2) Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 193.000
EURO, na podstawie art. 2 pkt 2, art. 10 ust. 1 oraz art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z
późn. zm. ), zwanej dalej ustawą PZP.
3) W sprawach nieuregulowanych ustawą Prawo zamówień publicznych, przepisy ustawy –
Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 43, poz. 296 z późn. zm.).
II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów dydaktycznych w ramach projektu
„Indywidualne nauczanie szansą na rozwój dzieci w klasach I-III w szkołach
podstawowych w Gminie Narol”.
Przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy i spełniający wymagania norm technicznych
stosowanych w Polsce (PN) oraz norm europejskich. Produkty, które tego wymagają winny
posiadać niezbędne certyfikaty bezpieczeństwa określone w odrębnych przepisach lub
protokoły zgodności z obowiązującymi normami. Wszystkie urządzenia i sprzęt muszą
posiadać certyfikaty i atesty dopuszczające do użytku w szkole.
Zamawiający dopuszcza składanie ofert w dwóch częściach.
Wykonawca dostarczy materiały dydaktyczne na własny koszt do siedziby zamawiającego w
dniach pracy poniedziałek – piątek w godz. 8.00 - 14.00.
Jeżeli w SIWZ przy opisie przedmiotu zamówienia wskazana została nazwa producenta, znak
towarowy, patent lub pochodzenie w stosunku do określonych materiałów, urządzeń, itp.
Zamawiający wymaga, aby traktować takie wskazanie jako przykładowe i dopuszcza
zastosowanie przy realizacji zamówienia materiałów, urządzeń, itp. równoważnych
o parametrach nie gorszych niż wskazane.
Wykonawca może zastosować materiały równoważne, ale muszą one być nie gorsze od
materiałów zastosowanych w dokumentacji lub muszą przewyższać jakością materiały ujęte w
dokumentacji. W przypadku zastosowania materiałów równoważnych dotyczących zamówienia
wykonawca przedstawi niezbędne certyfikaty lub badania dla wszystkich materiałów tzw.
równoważnych na etapie składania ofert.
2
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Kody CPV
39.16.21.00 - 6 Pomoce dydaktyczne
37.52.41.00 - 8 Gry edukacyjne
30.19.00.00 - 7 Różny sprzęt i artykuły biurowe
48.19.00.00 - 6 Pakiety oprogramowania edukacyjnego
32.32.20.00 - 6 Urządzenia multimedialne
30.21.31.00 - 6 Komputery przenośne
38.51.00.00 - 3 Mikroskopy
III. OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA
Część I zamówienia – Pomoce dydaktyczne
W ramach części I zamówienia dostawie podlegają pomoce dydaktyczne dla szkół
podstawowych z terenu Gminy Narol:
Szkoła Podstawowa im. św. Brata Alberta w Narolu
Szkoła Podstawowa im. kpt. Władysława Ważnego w Rudzie Różanieckiej
Szkoła Podstawowa w Łukawicy
Szkoła Podstawowa w Łówczy
Część II zamówienia – Sprzęt multimedialny
W ramach części II zamówienia dostawie podlega sprzęt multimedialny dla szkół
podstawowych z terenu Gminy Narol:
Szkoła Podstawowa im. św. Brata Alberta w Narolu
Szkoła Podstawowa im. kpt. Władysława Ważnego w Rudzie Różanieckiej
Szkoła Podstawowa w Łukawicy
Szkoła Podstawowa w Łówczy
Szczegółowy wykaz sprzętu i pomocy dydaktycznych dla części I i II zawiera załącznik nr
6 do SIWZ.
IV. ZAMÓWIENIA UZUPEŁNIAJĄCE
Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających
V.OFERTY WARIANTOWE
Zamawiający nie dopuszcza składnia ofert wariantowych
VI. ZALICZKI
Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek
VII.TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA I TERMIN GWARANCJI NA
WYKONANE ROBOTY
1. Termin realizacji zamówienia: 16.04.2012r.
2. Okres udzielenia gwarancji – zgodnie ze szczegółowym wykazem materiałów
zawartym w załączniku 6 do SIWZ
3
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
VIII. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU
DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW
1.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki
dotyczące:
a) Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
b) Posiadania wiedzy i doświadczenia tj.:
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
c) Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
d) Sytuacji ekonomicznej i finansowej
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
2. Zamawiający wymaga potwierdzenia przez wykonawców braku podstaw do
wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust.1
ustawy Prawo zamówień publicznych, tj. na potwierdzenie wymaga złożenia n/w
dokumentów:
a) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania
Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału
w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części
zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie
wymaganym dla Wykonawcy.
Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, osobach zdolnych do wykonania
zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru
prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest
udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji
zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych
podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z
nich przy wykonaniu zamówienia, zgodnie z art. 22 ust. 1 w zw. z art. 26 ust. 2b.
IX. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ
WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU
W POSTĘPOWANIU:
1.
W celu wykazania spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, o
których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oferta musi
zawierać następujące dokumenty i oświadczenia:
a) oświadczenie wykonawcy, że spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 wskazanej
ustawy – wg załącznika nr 5 do SIWZ,
4
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
2.
W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia
warunków, o których mowa w art. 24 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych,
Zamawiający wymaga złożenia n/w dokumentów:
a) oświadczenie, iż nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia w
myśl art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych – wg Załącznika nr 4.
Wykonawca powołujący się
przy wykazywaniu spełniania warunków
udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział
w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu
w zakresie wymaganym dla wykonawcy,
b) aktualny odpis z właściwego rejestru ,jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do
rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art.24 ust.1 pkt. 2
ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo
składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art.24 ust.1
pkt.2 ustawy
c) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego,
że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenia ,że uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności
lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie
wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.
d) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub
Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega
z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że
uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo
składania ofert
• Wszystkie kserokopie i odpisy dokumentów wymaganych wymienionych w SIWZ
muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do
reprezentowania Wykonawcy.
W przypadku składania oferty przez wykonawców występujących wspólnie ww.
dokumenty składa każdy wykonawca, przy czym Zamawiający wymaga, aby
warunek wskazany w pkt. IX ppkt. 1 lit. a) oraz 2 lit. a) – spełnił każdy z wykonawców.
Ocena spełnienia powyższych warunków dokonana będzie przez Zamawiającego na
podstawie złożonych przez Wykonawców dokumentów i oświadczeń określonych pkt.
VIII. i pkt. IX. SIWZ, z których jednoznacznie musi wynikać, iż ww. warunki
wykonawca spełnił, stosując formułę „spełnia – nie spełnia”
5
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
X. INNE DOKUMENTY KONIECZNE DO ZŁOŻENIA OFERTY
1. Formularz oferty, stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ
2. W przypadku udziału podwykonawców - załącznik nr 3
3. Pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania wykonawcy do dyspozycji
niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia,
jeżeli dotyczy
4. Szczegółowy wykaz sprzętu i pomocy dydaktycznych wraz z wyceną poszczególnych
elementów – zgodnie z załącznikiem nr 6 do SIWZ.
XI. ZAMAWIAJĄCY NIE OGRANICZA MOŻLIWOŚCI UBIEGANIA SIĘ
O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE TYLKO DO WYKONAWCÓW, U KTÓRYCH
PONAD 50 % PRACOWNIKÓW STANOWIĄ OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE.
XII. SPOSÓB ODBIORU SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW
ZAMÓWIENIA
1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia jest dostępna na stronie internetowej
Zamawiającego www.bip.narol.pl .
2. SIWZ można również uzyskać bezpłatnie w siedzibie zamawiającego.
XIII. AUKCJA ELEKTRONICZNA
Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej
XIV. UMOWY RAMOWE
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej
XV. ZWROT KOSZTÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu
XVI. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI
ORAZ O SPOSOBIE PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW.
1. Postępowanie prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej, lub w formie faksu na nr 16
6317104. Fakt otrzymania oświadczeń, wniosków oraz informacji przekazanych za pomocą
faksu zgodnie z art. 27 ust. 2 ustawy Pzp każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie
potwierdza fakt otrzymania korespondencji. Oferty składa się w formie pisemnej.
Zamawiający przyjmuje wszelkie pisma, składane osobiście, w godzinach pracy, tj. w dni
robocze od godz. 7:30 do 15.30.
2. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami:
a) Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy
przekazują pisemnie.
b) Zamawiający dopuszcza możliwość przesłania faksem jedynie następujących
wniosków i informacji:
– pytania, wyjaśnienia oraz modyfikacje dotyczące treści SIWZ,
– zawiadomienie o wyborze oferty/odrzuceniu/wykluczeniu,
– wezwania kierowane do wykonawców na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy
Prawo zamówień publicznych,
– unieważnienie postępowania
– odwołania,
6
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
3.
4.
5.
6.
7.
pod warunkiem, że każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdzi fakt ich
otrzymania.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert w wersji elektronicznej.
Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający
zobowiązany jest niezwłocznie udzielić wyjaśnień, jednak nie później niż na 2 dni przed
upływem terminu składania ofert, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ
wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa
wyznaczonego terminu składania ofert.
a) jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia
wpłynął po upływie terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści SIWZ, o którym
mowa w pkt. 4, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić
wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.
b) Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku
Zamawiający jednocześnie przekaże treść wyjaśnienia wszystkim Wykonawcom, którym
doręczono istotne warunki zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieści je
na swojej stronie internetowej, na której zamieszczono SIWZ.
W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może, w każdym czasie przed
upływem terminu do składania ofert, zmienić treść SIWZ. Dokonaną w ten sposób zmianę
przekazuje się niezwłocznie wszystkim Wykonawcom i jest dla nich wiążąca. Zmianę
SIWZ Zamawiający zamieści na swojej stronie internetowej, na której udostępniono SIWZ.
Wszelkie informacje, wyjaśnienia dotyczące postępowania przetargowego zamieszczane
będą na stronie internetowej Zamawiającego www.bip.narol.pl
XVII. OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WKONAWCAMI
1. Osoby uprawnione do kontaktów z Wykonawcami:
 Andrzej Kołodziej – Urząd Miasta i Gminy Narol – referent ds. pozyskiwania
funduszy zewnętrznych, ul. Rynek 1, 37 – 610 Narol tel. 16 6317087 do kontaktu w
sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia.
 Stanisław Rysiowski – MGZEAS – Dyrektor ul. Graniczna 11, 37 – 610 Narol tel. 16
6319324 do kontaktu w sprawach dotyczących procedury udzielenia zamówienia
publicznego
2. Osoby wymienione w ust.1 poprzedzającym nie mają upoważnienia do udzielania
Wykonawcom informacji w zakresie wyjaśnienia treści istotnych warunków zamówienia.
Ze względu na obowiązkową pisemność postępowania wszystkie ewentualne wyjaśnienia
ustne nie są dla Wykonawców wiążące.
3. Osoby wymienione w ust. 1 są upoważnione do udostępnienia do wglądu dokumentacji z
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na pisemny wniosek Wykonawcy.
4. Oferty, opinie biegłych, oświadczenia, zawiadomienia, wnioski, inne dokumenty
i informacje składane przez Zamawiającego i Wykonawców oraz umowa w sprawie
zamówienia publicznego stanowią załączniki do protokołu postępowania o udzielenie
zamówienia.
5. Protokół wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu udostępnia się po
dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z tym że
oferty są jawne od chwili ich otwarcia.
6. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu
przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w
terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane.
7
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
XVIII. WADIUM
Zamawiający nie przewiduje wnoszenia wadium
XIX. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
1. Wykonawca jest związany ofertą przez 30 dni od daty składania ofert. Bieg terminu
związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
2. W uzasadnionych przypadkach na co najmniej 3 dni przed upływem terminu związania
ofertą Zamawiający może tylko raz zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na
przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.
3. Wniesienie środków ochrony prawnej po upływie terminu składania ofert zawiesza bieg
terminu związania ofertą do czasu ich rozstrzygnięcia.
XX. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT
1. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, pismem czytelnym.
2. Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę.
3. Wykonawca może złożyć w prowadzonym postępowaniu wyłącznie jedną ofertę.
4. Oferta oraz wszystkie załączniki wymagają podpisu osób uprawnionych do
reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym,
wymaganiami ustawowymi oraz przepisami prawa.
5. Jeżeli oferta i załączniki zostaną podpisane przez upoważnionego przedstawiciela
wykonawcy, należy dołączyć właściwe umocowanie prawne.
6. Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia i załączniki, o
których mowa w treści niniejszej specyfikacji.
7. Dokumenty powinny być sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi przez
zamawiającego wzorcami - załącznikami, a w szczególności zawierać wszystkie informacje
oraz dane.
8. Dokumenty mogą być złożone w formie oryginałów lub kserokopii (wykonanych
z oryginału) i potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do
podpisania oferty, za wyjątkiem oświadczeń, które należy składać w oryginale
i pełnomocnictwa, które wymagane jest w formie oryginału bądź kopii poświadczonej przez
notariusza.
9. Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem
osoby podpisującej ofertę.
10. Wszystkie strony oferty powinny być kolejno ponumerowane i spięte (zszyte) w sposób
trwały zapobiegający możliwości dekompletacji zawartości oferty.
Oferty wspólne - Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia
(np. w konsorcjum, s.c.).
1. Wykonawcy występujący wspólnie muszą ustanowić Pełnomocnika do reprezentowania
ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia albo reprezentowania ich w
postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego
2. Wykonawcy występujący wspólnie ustanowią Lidera , który będzie w ich imieniu
występował we wszystkich sprawach związanych z realizacją przedmiotu
zamówienia.
3. Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie
umowy,
8
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
4. Przed podpisaniem umowy (w przypadku wygrania przetargu) wykonawcy składający
ofertę wspólną będą mieli obowiązek dostarczyć zamawiającemu umowę regulującą ich
współpracę.
5. Oferta wspólna składana przez dwóch lub więcej wykonawców powinna spełniać
następujące wymagania :
a) Oferta wspólna powinna być sporządzona zgodnie ze SIWZ
b) Każdy z wykonawców wchodzący w skład konsorcjum oddzielnie musi oświadczyć,
że nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie
art. 24 ust.1 ustawy - składając oświadczenie (załącznik nr 4 do SIWZ).
c) Łącznie wykonawcy winni udokumentować, że spełniają warunki określone w art. 22
ust.1 ustawy, zawarte w części VIII SIWZ, przedkładając wspólne dokumenty określone w części IX SIWZ
d) Oświadczenie o spełnianiu warunków zawartych w art. 22 ust.1 ustawy (załącznik nr
5 do SIWZ ) przedkłada Pełnomocnik wykonawców składających ofertę wspólną.
Inne wymagania dotyczące przygotowania oferty
1. Ofertę należy umieścić w jednej zamkniętej kopercie wewnętrznej oraz jednej
nieprzezroczystej kopercie zewnętrznej oznaczonej napisem: Dostawa materiałów
dydaktycznych w ramach projektu „Indywidualne nauczanie szansą na rozwój
dzieci w klasach I-III w Szkołach Podstawowych w Gminie Narol” - nie otwierać
przed godz. 10.30 w dniu 14.02.2012 r.”
2. Na wewnętrznej kopercie należy podać nazwę i adres Wykonawcy, by umożliwić
zwrot nie otwartej oferty w przypadku dostarczenia jej zamawiającemu po terminie.
3. Zamawiający niezwłocznie zwróci Wykonawcy ofertę, która została złożona
po terminie.
XXI. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY
1. Wykonawca określi cenę ryczałtowa brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia dla
każdej części na załączonym do SIWZ formularzu ofertowym (załącznik nr 1 do SIWZ)
według zasad określonych w sposobie wypełnienia tego formularza.
2. Cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia należy przedstawić wypełniając załącznik
nr 1 do SIWZ, podając cenę brutto na tę część zamówienia, na realizację której
Wykonawca składa ofertę.
3. Cena ryczałtowa brutto powinna uwzględniać wszelkie koszty ponoszone przez
wykonawcę w związku z realizacją zamówienia.
4. Ustalona wartość wynagrodzenia ryczałtowego jest ostateczna, niezależnie od rozmiaru
ponoszonych przez wykonawcę kosztów realizacji.
5. Oferta powinna być wyrażona w walucie ['PLN'] cyfrowo i słownie.
6. Dopuszcza się składania ofert częściowych. Każdy Wykonawca może podać tylko jedną
cenę za wykonanie określonej części zamówienia. Oferty z cenami wariantowymi będą
odrzucane.
7. Do ceny oferty przedstawionej przez wykonawcę zagranicznego, nie zobowiązanego na
podstawie odrębnych przepisów do uiszczania podatku VAT (bądź cła lub innych opłat)
w Rzeczpospolitej Polskiej, zamawiający doliczy kwotę podatku VAT (bądź cła lub
9
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
innych opłat), którą byłby zobowiązany uiścić w przypadku udzielenia zamówienia
temu Wykonawcy.
XXII. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA ORAZ OTWARCIA OFERT
1. Termin składania ofert upływa w dniu 14.02.2012 r. o godz. 10.00
2. Oferty złożone po tym terminie zostaną zwrócone bez otwierania. Decydujące znaczenie
dla oceny zachowania terminu składania ofert ma data i godzina wpływu oferty do
Zamawiającego.
3. Oferty należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego (sekretariat), bądź przesłać
na poniższy adres Zamawiającego:
Miejsko-Gminny
Zespół Ekonomiczno Administracyjny Szkół
ul. Graniczna 11
37-610 Narol
woj. podkarpackie
4. Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 14.02.2012 r. o godz. 10.30
Miejscem otwarcia ofert będzie: Miejsko-Gminny Zespół Ekonomiczno Administracyjny
Szkół ul. Graniczna 11, 37-610 Narol
XXIII. INFORMACJA O TRYBIE OTWARCIA I OCENY OFERT
1. Otwarcie ofert nastąpi przy udziale Wykonawców, z tym, że nieprzybycie Wykonawcy na
część jawną postępowania nie spowoduje odrzucenia oferty.
2. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć
na sfinansowanie zamówienia na poszczególne zadania oddzielnie. Podczas otwierania
kopert z ofertami Zamawiający odczyta nazwy i adresy Wykonawców, ceny ofertowe,
warunki płatności i gwarancji.
3. W toku badania i oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców
wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert.
4. Zamawiający nie będzie prowadził negocjacji z Wykonawcą dotyczących złożonej
Zamawiający poprawia w ofercie:
a) oczywiste omyłki pisarskie,
b) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych
dokonanych poprawek,
c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków
zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty – niezwłocznie
zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona
5. Zamawiający nie będzie prowadził negocjacji z Wykonawcą dotyczących złożonej oferty
oraz dokonywał jakiejkolwiek zmiany w treści złożonej oferty, z wyjątkiem określonym w
ust. poprzedzającym.
6. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków SIWZ i ustawy Prawo zamówień
Publicznych, ofert złożonych przez Wykonawców.
7. Oferty, które nie będą spełniać wymogów SIWZ oraz ustawy Pzp zostaną odrzucone.
8. Zamawiający przyzna zamówienie Wykonawcy, którego oferta odpowiada zasadom
określonym w ustawie Pzp z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych oraz
SIWZ i została uznana za najkorzystniejszą.
10
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
9. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:
1) jest niezgodna z ustawą;
2) jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt. 3;
3) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;
4) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia;
5) została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o
udzielenie zamówienia lub niezaproszonego do składania ofert;
6) zawiera błędy w obliczeniu ceny;
7) wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na
poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3;
8) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.
10. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający jednocześnie zawiadamia
Wykonawców, którzy złożyli oferty, o:
1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko,
siedzibę albo adres zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano,
uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo
miejsca zamieszkania i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację
przyznaną ofertom w każdym kryterium ceny ofert i łączną punktację;
2) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i
prawne;
3) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia,
podając uzasadnienie faktyczne i prawne – terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust.
2, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.
11. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zamieści informacje, o
których mowa w pkt.10.1) na stronie internetowej www.bip.narol.pl oraz w miejscu
publicznie dostępnym w swojej siedzibie.
12. W przypadku wyboru oferty złożonej przez Konsorcjum przed podpisaniem umowy musi
być złożona umowa konsorcjum, zawierająca co najmniej:
– Określenie celu gospodarczego,
– Oznaczenie czasu trwania konsorcjum obejmującego okres realizacji przedmiotu
zamówienia, gwarancji i rękojmi,
– Solidarną odpowiedzialność każdego członka konsorcjum wobec Zamawiającego
obejmującą cały okres realizacji przedmiotu zamówienia, gwarancji i rękojmi,
– Wykluczenie możliwości wypowiedzenia umowy konsorcjum przez któregokolwiek z
jego członków do czasu wykonania zamówienia oraz upływu czasu gwarancji i rękojmi.
– Zakaz zmian w umowie bez zgody Zamawiającego
– Zamawiający nie dopuszcza składania umowy przedwstępnej konsorcjum lub umowy
zawartej pod warunkiem zawieszającym.
XXIV.OPIS KRYTERIÓW WYBORU OFERTY I ICH ZNACZENIA ORAZ
SPOSOBU OCENY OFERT
1. Jedynym kryterium wyboru jest cena ofertowa - zamówienie zostanie udzielone
wykonawcy, który zaproponował najniższą cenę spośród ofert nie podlegających
odrzuceniu.
2. Przy obliczaniu punktacji Zamawiający będzie korzystał ze wzoru:
11
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
C
Cn (cena najniższa w zł)
= ------------------------------------- x 100
Cb (cena badanej oferty w zł)
Cena ( brutto ) podana w PLN – waga 100%
(Cn : Cb) x 100 pkt
Gdzie: Cn – oferta z najniższą ceną łączną
Cb – oferta z badaną ceną łączną
Punktacja za powyższe kryterium od 0 do 100 punktów
– największą ilość punktów otrzyma wykonawca, który zaoferuje najniższą cenę,
– najniższą ilość punktów otrzyma wykonawca, który zaoferuje najwyższą cenę
3. O wyborze oferty najkorzystniejszej zadecyduje najwyższa liczba uzyskanych punktów.
Pod uwagę będą brane liczby zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku.
XXV. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ
DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY
1. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie wynikającym z
art. 94 ustawy.
2. Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny przedłożyć
dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie
będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty.
XXVI. UNIEWAŻNIENIE POSTEPOWANIA
1. Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli zajdzie co
najmniej jedna z okoliczności wymienionych w art. 93 ustawy Pzp.
2. O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający zawiadamia
równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia,
podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
XXVII. ISTOTNE
DLA
STRON
POSTANOWIENIA,
KTÓRE
ZOSTANĄ
WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY
1. Z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana przez Zamawiającego za ofertę
najkorzystniejszą, zostanie podpisana umowa. Wzór umowy stanowi Załącznik nr 2 do
SIWZ.
2. Dopuszcza się wszelkie zmiany nieistotne rozumiane w ten sposób, że wiedza o ich
wprowadzeniu na etapie postępowania o zamówienie nie wpłynęłaby na krąg podmiotów
ubiegających się o zamówienie ani na wynik postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego.
XXVIII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO
WYKONANIA UMOWY
Zamawiający nie wymaga wnoszenia należytego zabezpieczenia wykonania umowy.
XXIX. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ
12
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
1. Zgodnie z Dział VI ustawy PZP.
ZAŁĄCZNIKI
Następujące załączniki stanowią integralną część SIWZ:
Załącznik nr 1 – Formularz Ofertowy
Załącznik nr 2 – Wzór umowy
Załącznik nr 3 – Podwykonawcy
Załącznik nr 4 – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
Załącznik nr 5 – Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
Załącznik nr 6 – Szczegółowy wykaz sprzętu, pomocy dydaktycznych
Sporządził: Andrzej Kołodziej
Data: 02.02.2012 r.
Zatwierdził:
Dyrektor MGZEAS Narol
Stanisław Rysiowski
13
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Załącznik nr 1 do SIWZ
OFERTA
.........................................
Miejscowość i data
(Pieczątka z nazwą
i adresem Wykonawcy)
Miejsko-Gminny Zespół Ekonomiczno
Administracyjny Szkół
ul. Graniczna 11
37-610 Narol
woj. podkarpackie
Wykonawca
Tel. ..............................
fax ...............................
Zamawiający:
Miejsko-Gminny Zespół Ekonomiczno
Administracyjny Szkół
ul. Graniczna 11
37-610 Narol
woj. podkarpackie
Podstawowe
informacje o firmie wykonawcy.
Firma jest zarejestrowana w
Oświadczenie
Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn:
DOSTAWA MATERIAŁÓW DYDAKTYCZNYCH W RAMACH PROJEKTU
„INDYWIDUALNE NAUCZANIE SZANSĄ NA ROZWÓJ DZIECI W KLASACH I-III
W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH W GMINIE NAROL”
Ja ................................................................................................................................................
zamieszkały
................................................................................................................................................
reprezentując firmę
................................................................................................................................................
jako (stanowisko służbowe)
................................................................................................................................................
w imieniu swoim i reprezentowanej przeze mnie firmy oświadczam, że:
1. Pobraliśmy od Zamawiającego specyfikację istotnych warunków zamówienia i akceptujemy
bez zastrzeżeń zawarte w niej postanowienia.
14
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
2. Oświadczamy, że:
- posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności,
jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
- posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także
dysponujemy osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
- znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
zamówienia;
- pozostaniemy związani złożoną ofertą przez okres 30 dni, liczonymi od dnia upływu
terminu składania ofert,
- zobowiązujemy się do udzielenia 30 dniowego terminu płatności za wystawione przez nas
faktury
- uzyskaliśmy wszelkie informacje niezbędne do przygotowania oferty oraz podpisania
umowy.
- prace objęte zamówieniem wykonamy w 100% we własnym zakresie (w przypadku
podwykonawców należy wypełnić i dołączyć zał. Nr 3)
3. Oferujemy realizację przedmiotu zamówienia / zgodnie z wymogami Zmawiającego
4. Oferujemy realizację zamówienia w całości za kwotę łączną (przy realizacji
zamówienia w całości należy wypełnić pkt. 5 i 6 czyli I i II część zamówienia):
Netto: …………..…….zł
VAT: …………..……..zł
Brutto: ……………… zł
5. Oferujemy realizację części I zamówienia:
Część I zamówienia – Pomoce dydaktyczne
za kwotę:
netto: ……….........................zł.
brutto (z VAT)……………............… zł.
*cena oferty brutto zawiera: zapłatę za przedmiot zamówienia, inne koszty związane z jego
realizacją wraz z podatkiem VAT
Część I zamówienia – Pomoce dydaktyczne
W ramach części I zamówienia dostawie podlegają pomoce dydaktyczne dla szkół
podstawowych z terenu Gminy Narol:
Szkoła Podstawowa im. św. Brata Alberta w Narolu
Szkoła Podstawowa im. kpt. Władysława Ważnego w Rudzie Różanieckiej
Szkoła Podstawowa w Łukawicy
Szkoła Podstawowa w Łówczy
15
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
6. Oferujemy realizację części II zamówienia:
Część II zamówienia – Sprzęt multimedialny
za kwotę :
netto: ……….........................zł.
brutto (z VAT)………….....… zł.
* cena oferty brutto zawiera: zapłatę za przedmiot zamówienia, inne koszty związane z jego
realizacją wraz z podatkiem VAT
Część II zamówienia – Sprzęt multimedialny
W ramach części II zamówienia dostawie podlega sprzęt multimedialny dla szkół
podstawowych z terenu Gminy Narol:
Szkoła Podstawowa im. św. Brata Alberta w Narolu
Szkoła Podstawowa im. kpt. Władysława Ważnego w Rudzie Różanieckiej
Szkoła Podstawowa w Łukawicy
Szkoła Podstawowa w Łówczy
7. Wykonamy dostawę w terminie wskazanym w specyfikacji do siedziby Zamawiającego
8. Oferta została złożona na …...........stronach podpisanych i kolejno ponumerowanych
od nr …......do nr….................
9. Nasza oferta odpowiada warunkom zamówienia.
10. Oświadczamy że spełniamy warunki udziału w postępowaniu
11. W przypadku przyznania nam zamówienia zobowiązujemy się do zawarcia pisemnej
umowy w terminie i na warunkach określonych w SIWZ i we wzorze umowy określonym
przez Zamawiającego.
12. Oświadczamy, że na wykonane dostawy udzielimy gwarancji na materiały wymagające
gwarancji przez Zamawiającego, wyszczególnione w załączniku nr 6 do SIWZ.
11. Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty i oświadczenia:
1) .......................................................................
2) .......................................................................
3) .......................................................................
4) .......................................................................
5) .......................................................................
............................................................
Podpis/podpisy osób upoważnionych do składania
oświadczeń w imieniu wykonawcy
16
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Załącznik nr 2 do SIWZ
U M O W A NR 272.3.2012 (wzór)
zawarta w dniu ………………….. w Narolu pomiędzy Miejsko-Gminnym Zespołem
Ekonomiczno Administracyjnym Szkół w Narolu zwanym dalej w tekście umowy
Zamawiającym reprezentowanym przez:
1. Dyrektora przy kontrasygnacie a
………………………………………………………………………….. reprezentowanym
przez:
1. ………………………………………………………………………….
2. ………………………………………………………………………….
zwanym dalej Wykonawcą została zawarta umowa następującej treści:
§1
Na podstawie warunków określonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
przeprowadzonego w dniu ……………. Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do
realizacji dostawę pod nazwą: Dostawa materiałów dydaktycznych w ramach projektu
„Indywidualne nauczanie szansą na rozwój dzieci w klasach I-III w Szkołach
Podstawowych w Gminie Narol”, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, IX. Rozwój
wykształcenia i kompetencji w regionach
9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych
świadczonych w systemie oświaty
9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji
oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych
§2
Niniejsza umowa zostaje zawarta w wyniku rozstrzygnięcia przez Zamawiającego procedury
udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę
materiałów dydaktycznych w ramach projektu „Indywidualne nauczanie szansą na rozwój
dzieci w klasach I-III w Szkołach Podstawowych w Gminie Narol”. Program Operacyjny
Kapitał Ludzki
IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach
9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych
świadczonych w systemie oświaty
9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji
oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych w oparciu o zatwierdzoną w dniu
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia, zwaną dalej „SIWZ”
17
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
§3
1. Wykonawca dostarczy materiały dydaktyczne i sprzęt multimedialny na własny koszt do
siedziby Zamawiającego - Miejsko-Gminny Zespół Ekonomiczno Administracyjny Szkół
ul. Graniczna 11, 37-610 Narol woj. podkarpackie w dniach pracy poniedziałek – piątek w
godz. 8.00 - 14.00.
2. Materiały zostaną dostarczone jednorazowo w terminie określonym przez Zamawiającego w
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia tj. do dnia 16.04.2012r.
3. Do czasu odbioru pomocy przez ZAMAWIAJĄCEGO ryzyko wszelkich niebezpieczeństw
związanych z ich ewentualnym uszkodzeniem lub utratą ponosi WYKONAWCA.
4. WYKONAWCA oświadcza, że oferowane materiały są nowe, oryginalnie pakowane przez
producenta w opakowania jednostkowe lub zbiorcze.
5. WYKONAWCA oświadcza, że materiały są objęte gwarancją jakościową producenta
liczoną od dnia dostawy.
§4
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów dydaktycznych w ramach projektu
„Indywidualne nauczanie szansą na rozwój dzieci w klasach I-III w Szkołach
Podstawowych w Gminie Narol”.
Przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy i spełniający wymagania norm technicznych
stosowanych w Polsce (PN) oraz norm europejskich. Produkty, które tego wymagają winny
posiadać niezbędne certyfikaty bezpieczeństwa określone w odrębnych przepisach lub
protokoły zgodności z obowiązującymi normami. Wszystkie urządzenia i sprzęt muszą
posiadać certyfikaty i atesty dopuszczające do użytku w szkole.
2. Zakres umowy stanowią następujące części:
Część I zamówienia – Pomoce dydaktyczne
W ramach części I zamówienia dostawie podlegają pomoce dydaktyczne dla szkół
podstawowych z terenu Gminy Narol:
Szkoła Podstawowa im. św. Brata Alberta w Narolu
Szkoła Podstawowa im. kpt. Władysława Ważnego w Rudzie Różanieckiej
Szkoła Podstawowa w Łukawicy
Szkoła Podstawowa w Łówczy
Część II zamówienia – Sprzęt multimedialny
W ramach części II zamówienia dostawie podlega sprzęt multimedialny dla szkół
podstawowych z terenu Gminy Narol:
Szkoła Podstawowa im. św. Brata Alberta w Narolu
Szkoła Podstawowa im. kpt. Władysława Ważnego w Rudzie Różanieckiej
Szkoła Podstawowa w Łukawicy
Szkoła Podstawowa w Łówczy
18
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Szczegółowy wykaz sprzętu i pomocy dydaktycznych dla poszczególnych części zawiera
załącznik nr 6 do SIWZ.
3. Odbiór przedmiotu umowy zostanie potwierdzony protokołem zdawczo – odbiorczym, który
będzie stanowił podstawę do wystawienia faktury przez Wykonawcę.
§5
1.
2.
3.
4.
Wykonawca zobowiązuje się wykonać całość dostaw osobiście, z wyjątkiem wykonania
zakresu …………………………………………………………….., które
powierzone
zostanie ……………………………………………………………
Zamawiający nie wyraża zgody na zlecenie dostawy Podwykonawcy innemu niż
wskazany w ust. 1. W przypadku zatrudnienia podwykonawcy nie wskazanego w ust.1
Zamawiający może odstąpić od umowy ze skutkiem natychmiastowym.
Powierzenie wykonania zamówienia podwykonawcom nie zmienia zobowiązania
Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonanie tej części prac. Wykonawca jest
odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawców jakby to było
działanie własne.
Do każdorazowego zawarcia przez Wykonawcę umowy z podwykonawcą jest wymagana
zgoda Zamawiającego, a Wykonawca jest zobowiązany przedstawić Zamawiającemu
projekt umowy z podwykonawca na co najmniej 7 dni przed terminem jej zawarcia.
W umowach z podwykonawcami Wykonawca winien zapewnić taki okres
odpowiedzialności za wady, aby nie był on krótszy od okresu gwarancji za wady
Wykonawcy wobec Zamawiającego.
§6
1. Za wykonanie przedmiotu niniejszej umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy
wynagrodzenie ryczałtowe, według oferty Wykonawcy w wysokości:
brutto (z VAT)……………............… zł.
*cena oferty brutto zawiera: zapłatę za przedmiot zamówienia, inne koszty związane
z jego realizacją wraz z podatkiem VAT
2. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z przedmiotem umowy oraz uwzględnił wszystkie
elementy w cenie oferty. CENA OFERTY JEST RYCZAŁTOWA.
3. Cena brutto uwzględnia w swojej wartości wzrost cen i jest niezmienna przez czas trwania
umowy.
§7
1. Podstawą rozliczenia dostawy będzie odbiór ilościowy i jakościowy protokołem odbioru
zakupionych pomocy, zgodny z opisem pomocy zawartym w załączniku nr 6 do SIWZ
oraz prawidłowo wystawiona przez WYKONAWCĘ i przedłożona w dniu dostawy faktura.
2. Termin płatności faktury ustala się do 30 dni licząc od dnia doręczenia jej Zamawiającemu
3. Do faktury muszą być dołączone protokoły zdawczo-odbiorcze wraz z załącznikami
wskazanymi w §7.
4. Należność za realizację zamówienia zostanie uiszczona przelewem z konta Zamawiającego
na konto Wykonawcy w …………………………….. nr. ………………………………..
5. Za datę zapłaty uznaje się za dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.
19
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
6. Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem podatku od towarów i usług o numerze
identyfikacji podatkowej 793-13-13-124
§8
1. Odbiór przedmiotu umowy zostanie potwierdzony protokołem zdawczo – odbiorczym, który
będzie stanowił podstawę do wystawienia faktur przez Wykonawcę.
2. Protokół zdawczo
– odbiorczy zostanie sporządzony przez
Wykonawcę
w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.
3. Do odbioru przedmiotu umowy upoważnieni są:
1) ze strony Zamawiającego: ....................................
2) ze strony Wykonawcy: ..........................................
4. Wraz z protokołem zdawczo – odbiorczym Wykonawca musi dostarczyć:
1) pisemne gwarancje jakości na przedmiot umowy (dotyczy sprzętu elektronicznego)
2) instrukcje obsługi w języku polskim (dotyczy sprzętu elektronicznego)
§9
Osoba do kontaktu ze strony Zamawiającego……………………………………………..
Osoba do kontaktu po stronie Wykonawcy……………………………………………….
§ 10
1. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wszelkie wady fizyczne
towarów dostarczonych w ramach niniejszej umowy.
2. Przez wadę fizyczną rozumie się w szczególności jakąkolwiek niezgodność towarów
z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
3. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wszelkie wady prawne
towarów, w tym również za ewentualne roszczenia osób trzecich wynikające z naruszenia praw
własności intelektualnej lub przemysłowej, w tym praw autorskich, patentów, praw ochronnych
na znaki towarowe oraz praw z rejestracji na wzory użytkowe i przemysłowe, pozostające w
związku z wprowadzeniem towarów do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
§ 11
Obowiązującą formą odszkodowania uzgodnioną pomiędzy stronami będą kary umowne:
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości:
- za nieterminowe wykonanie przedmiotu zamówienia, w wysokości 0,5% za każdy dzień
zwłoki wynagrodzenia brutto
- za nieterminowe usunięcie stwierdzonych usterek oraz wad w wysokości 0,5% licząc od dnia
wyznaczonego na usuniecie wad i usterek
- za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10%
wynagrodzenia umownego brutto
2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne w następujących przypadkach:
- za odstąpienie od umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy w wysokości 10%
wynagrodzenia umownego brutto
- za nieterminowe regulowanie należności w wysokości odsetek ustawowych
20
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
3. Strony zobowiązują się do zapłaty kar umownych w terminie 14 dni od daty otrzymania
wezwania wraz z notą obciążeniową.
4. Zamawiającemu przysługuje prawo potrącania kar umownych z należnego Wykonawcy
wynagrodzenia.
5. W przypadku wystąpienia w opracowaniu wad, które narażają Zamawiającego na straty,
przysługuje mu odszkodowanie pokrywające straty i ich skutki
§ 12
1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, jeżeli:
a) Wykonawca nie wykonuje dostawy przedmiotu umowy w terminie lub nienależycie
wykonuje swoje zobowiązania umowne,
b) Wystąpią istotne zmiany okoliczności powodujące, że wykonanie umowy nie leży
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy
w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W przypadku,
o którym mowa w ppkt b, wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego
z tytułu wykonania części umowy – art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych
2. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności,
z podaniem uzasadnienia.
§ 13
1. Każda ze stron zobowiązana jest do informowania drugiej strony o każdej zmianie miejsca
zamieszkania, siedziby lub numeru telefaksu. Jeżeli strona nie powiadomiła o zmianie
miejsca zamieszkania, siedziby lub numeru telefaksu, zawiadomienia wysłane na adres
zamieszkania, siedziby wskazany w umowie lub numer telefaksu, strony uznają za
doręczone.
2. Powiadomienie każdej ze stron umowy jest ważne tylko wtedy, kiedy odbywa się na
piśmie.
§ 14
1. Spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy, rozstrzygane będą przez Sąd Powszechny
właściwy dla Zamawiającego.
2. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r.; Prawo zamówień publicznych tekst jednolity Dz. U. z 2010 r., Nr 113,
poz. 759 z późn. zm.) i Kodeksu Cywilnego
3. Integralną część niniejszej umowy stanowi SIWZ wraz załącznikami.
4. Umowa została sporządzona w czterech jednobrzmiących egz., po dwa dla każdej ze stron.
WYKONAWCA
ZAMAWIAJACY
21
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Załącznik nr 3 do SIWZ
....................….........................
(miejscowość i data)
…………………….
Pieczęć Wykonawcy
Dotyczy: postępowania pn: Dostawa materiałów dydaktycznych w ramach
projektu „Indywidualne nauczanie szansą na rozwój dzieci w klasach I-III w
Szkołach Podstawowych w Gminie Narol”
Podwykonawcy
Rodzaj powierzonej czynności
..............................................................
Podpis/podpisy osób upoważnionych
do podpisania oferty
22
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Załącznik nr 4 do SIWZ
…......................….............
……………………………….
(miejscowość i data)
Pieczęć Wykonawcy
OŚWIADCZENIE
Nazwa Wykonawcy ...............................................................................................................
Adres Wykonawcy................................................................................
Numer telefonu .....................................................................................
Numer teleksu /fax ...............................................................................
Numer REGON ....................................................................................
Numer NIP............................................................................................
Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie
przetargu nieograniczonego na zadanie pn:
DOSTAWA MATERIAŁÓW DYDAKTYCZNYCH W RAMACH PROJEKTU
„INDYWIDUALNE NAUCZANIE SZANSĄ NA ROZWÓJ DZIECI W KLASACH I-III
W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH W GMINIE NAROL”
w imieniu
……........................................................................................................................................
...................….........................................................................................................................
(nazwa Wykonawcy)
Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na
podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień
publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.)
.................................................................................
Podpis/podpisy osób upoważnionych do
składania oświadczeń w imieniu wykonawcy
- Podpisuje każdy wykonawca składający ofertę
- W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie powyższy dokument składa każdy
z partnerów konsorcjum w imieniu swojej firmy.
23
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Załącznik nr 5 do SIWZ
…......................….............
(miejscowość i data)
................................
pieczęć wykonawcy
OŚWIADCZENIE
W TRYBIE ART. 22 UST. 1 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
Nazwa Wykonawcy .....................................................................................
Adres Wykonawcy
.....................................................................................................................
Numer telefonu ...........................................................................................
Numer teleksu /fax ......................................................................................
Numer REGON ...........................................................................................
Numer NIP...................................................................................................
Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie
przetargu nieograniczonego na zadanie pn.:
DOSTAWA MATERIAŁÓW DYDAKTYCZNYCH W RAMACH PROJEKTU
„INDYWIDUALNE NAUCZANIE SZANSĄ NA ROZWÓJ DZIECI W KLASACH I-III
W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH W GMINIE NAROL”
Oświadczam(-y), że spełniamy warunki, dotyczące:
1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności,
jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
2) posiadania wiedzy i doświadczenia;
3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi
do wykonania zamówienia;
4) sytuacji ekonomicznej i finansowej,
- a w tym samym spełniam(-y) warunki udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego określone w art. 22 ust. 1 ustawy. z dnia z dnia 29.01.2004 r.
Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.)
.................................................................................
Podpis/podpisy osób upoważnionych do
składania oświadczeń w imieniu wykonawcy
- Podpisuje każdy wykonawca składający ofertę
- W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie powyższy dokument składa każdy
z partnerów konsorcjum w imieniu swojej firmy.
24
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Załącznik nr 6 do SIWZ
Szczegółowy wykaz sprzętu, pomocy dydaktycznych.
Część I Pomoce dydaktyczne
l.p.
Nazwa
Opis szczegółowy
ilość
Wartość brutto
Doposażenie bazy dydaktycznej w Szkole Podstawowej im. św. Brata Alberta w Narolu - Pakiet nr 1
Dostawa materiałów dydaktycznych do prowadzenia zajęć dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i
pisaniu, w tym zagrożonych ryzykiem dysleksji:
Pakiet pomocy
Przykładowy skład pakietu:
1 kpl.
czytanie i pisanie
EduSensus Dysleksja I;
Zestaw kontrolny PUS;
Łatwe ćwiczenia do nauki czytania
cz. 1, 2, 3, 4;
Wyliczanki – zgadywanki;
Pajacyk - odkrywanie stron ciała;
Dźwięki wokół nas;
Bajki - słuchaj i układaj obrazki;
Zabawy słuchowe. Ćwiczenia dla uczniów kl 0 i I-III;
Trening słuchu. Ćwiczenia rozwijające percepcję
słuchową u dzieci;
Chatka Puchatka;
Analiza i synteza wzrokowa;
Znajdź różnice i ułóż 2;
1.
Obrazkowe rytmy;
Mozaika w drewnianym pudełku;
Logiczne układanki;
Gimnastyka buzi i języka. Karty do ćwiczeń
motoryki narządów artykulacyjnych;
Litery dotykowe małe;
Litery dotykowe duże;
Alfabet z obrazkami;
Trudne litery;
Perskie oko - ćwiczenia percepcji wzrokowej dla
dzieci w młodszym wieku szkolnym;
Kto to? Co to? Rzeczownik;
Czasownik - Co robi? Co się z nim dzieje?;
Terapia dzieci zagrożonych dysleksją. Symulacja
lewej półkuli mózgu;
Czytam i piszę –
Multimedialne oprogramowanie edukacyjne do nauki 5 szt.
2.
Edu Rom
czytania i pisania
Tarcze samo
Komplet 12 tarcz ćwiczeń ze zbiorem zabaw
3.
ogólnorozwojowych w formie obrazkowej
1 kpl.
Zestaw kontrolny
Pomoc edukacyjna przeznaczona dla dzieci w wieku 1 kpl.
paleta
szkolnym. Składa się z okrągłej podstawy o śr. 27
4.
cm wykonanej z drewna i 12 drewnianych klocków w
sześciu kolorach.
Alfabet z obrazkami Pomoc do pracy z dziećmi w kl. I-III.
2 szt.
5.
44 dwustronne karty format A4
25
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
6.
7.
8.
9.
10.
Tablica ze
szlaczkami
Labirynt domek
Warsztaty graficzne
Tabliczki ze
szlaczkami
Białe ołówki
Klocki logo
11.
Alfabet zgadywanka
12.
13.
14.
15.
16.
Łamigłówki słowne
Liczmany sześciany
Karty zadań do
klocków
Ścianki
manipulacyjne
Bajki m grajki
17.
Eduterapeutica
dysleksja
18.
Tablica do ćwiczeń logopedycznych i manualnych
4 szt.
Stojące drewniane panele z labiryntem. Ćwiczą i
wspomagają koordynację wzrokowo-ruchową.
Ćwiczenia o różnym stopniu trudności rozwijające
zdolności graficzne przygotowujące do nauki pisania.
6 dużych dwustronnych tabliczek z ciekawymi
rysunkami - narysowanymi linią kropkowaną.
12 szt. Do rysowania na tabliczkach ze szlaczkami.
W kasecie znajduje się 150 klocków z umieszczonym
na nich pełnym zestawem 44 liter, cyfr, znaków
interpunkcyjnych i matematycznych.
Zbiór 24 zagadek wraz z rozwiązaniami w formie
obrazków na kartonikach.
1 szt.
Drewniane kosteczki z literkami.
102 drewniane klocki w 6 kolorach do sortowania i
konstruowania.
Zbiór kart dających możliwość odkrywania wielu
ważnych pojęć matematycznych przy pomocy
kolorowych sześcianów.
3 ścianki z drewna z labiryntami o różnych
kształtach.
Zestaw bajek-grajek "odkurzone" i
"uwspółcześnione" bajki muzyczne
1 szt.
1 szt.
Programy terapeutyczne 2010 roku - Naklejki,
ćwiczenia do wydruku: karty pracy i wskazówki dla
opiekunów - do pracy z dziećmi w wieku 5-9 lat
wykazującymi specyficzne trudności w czytaniu,
pisaniu i rozwiązywaniu zadań matematycznych.
Komplet 10 plansz do ćwiczeń grafomotorycznych z
wykorzystaniem białego pisaka
Leniwa ósemka usprawniająca koordynację
wzrokowo-ruchową.
Ilustracje ukazują różne kształty linii, które
wprowadzają progresję stopnia trudności.
1 kpl.
Komplet plansz w
trzy linie
Drewniana leniwa
20.
ósemka
Warsztat
21. doskonalenia
graficznego
Dostawa materiałów do prowadzenia zajęć dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu
matematycznych
22. Klocki
Zestaw klocków dla indywidualizacji nauczania
matematyczne
matematyki od wczesnych lat dziecięcych.
23. Zestaw
Wieloelementowy zestaw do zabaw, ćwiczeń i zadań
matematyczny z
matematycznych: sortowanie, dopasowywanie,
kartami zadań
liczenie itp.
24. Figury i kształty12 kart z przezroczystego tworzywa z kolorowymi
układanki z kartami ilustracjami oraz 36 drewnianych elementów z
zadań
magnesem.
19.
25.
Guziole -żetonowe
gry z guzikiem
Propozycje zabaw na materiale podstawowym jakim
są guziki i żetony.
1 szt.
2 kpl.
2 kpl.
1 kpl.
1 szt.
1 szt.
1 szt.
1 kpl.
1 kpl.
1 szt.
1 kpl.
umiejętności
1 kpl.
1 kpl.
1 kpl.
1 kpl.
26
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
26.
Magiczne figury
27.
Matematyka terapia
pedagogiczna-5
części
28.
Edurom - Pierwsze
odkrycia
29.
Liczmany sześciany
30.
Sześciany GEO
31.
Klucze
32.
Liczydło duże
33.
Słomki
konstrukcyjne
Gąsienica
34.
Zestaw 4 różnych figur geometrycznych wykonanych
z drewna grabowego.
Aplikacja nauczycielska. Cz.I: Działania na liczbach
1-20, Cz.II: działania na liczbach do 100, Cz. III:
działania na liczbach do 1000, Cz. IV: działania na
liczbach wielocyfrowych. Ułamki dziesiętne, Cz. V:
działania na liczbach wielocyfrowych. Ułamki,
procenty, czas, miary i wagi.
Gra edukacyjna ćwiczy dodawanie i odejmowanie
liczb, grupowanie przedmiotów, porównywanie
liczebności zbiorów i odczytywanie czasu.
102 drewniane klocki w 6 kolorach do sortowania i
konstruowania.
12 szt. Sześcianów w różnych kolorach dla dzieci od
3 lat.
18 drewnianych kluch w 3 kolorach rozwijających
zmysł obserwacji i logiczne myślenie.
1 kpl.
1 kpl.
5 szt.
1 kpl.
1 kpl.
1 kpl.
3 szt.
Zestawy manipulacyjne
3 kpl.
Pomoc dydaktyczna rozwijająca koordynację
1szt.
wzrokowo-ruchową, sprawność manualną i szybkość
ruchów ręki.
35. Napy z podstawami 10 podstaw sześciokątnych, 10 kwadratowych 1 kpl.
długości boku 13 cm. 1560 nap.
Dostawa materiałów do prowadzenia zajęć z gimnastyki korekcyjnej dla dzieci z wadami postawy
36. Piłka sensoryczna
Piłka do terapii i rehabilitacji.
10
65 cm
kpl.
37. Mata gimnastyczna- Lekka mata do ćwiczeń oraz zabawy.
9 kpl.
kształtki
rehabilitacyjne
38. Gra twister
Gra przeznaczona dla 2 osób od 6 lat. Zawartość:
2 kpl.
mata o wym. 161x118 cm, ruletka.
39. Piłka skacząca
Piłka ćwicząca mięśnie całego ciała.
11
55cm
kpl.
40. Jajo równoważne
Do ćwiczenia prawidłowej postawy oraz zdolności
10
balansowania ciałem.
kpl.
41. Zestaw
Wieloelementowy zestaw, który pozwala na
2 kpl.
gimnastyczny
tworzenie różnych torów przeszkód i ciekawych
układów do ćwiczeń gimnastycznych
42. Tunel zyg zag
Lekki tunel do zabaw ruchowych.
3 szt.
43. Talerz do
Rozwija sprawność i umiejętność balansowania oraz
5 szt.
balansowania
służy do sensorycznej stymulacji.
44. Taśmy oporowe
Komplet 3 taśm o różnym stopniu oporu
6 kpl.
1,5 m
45. Wałki -120x 20 cm Pomarańczowe wałki - uzupełnienie materaca lub do 6 kpl.
samodzielnego ćwiczenia.
27
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Dostawa materiałów do prowadzenia zajęć rozwijających uzdolnienia uczniów z nauk matematycznoprzyrodniczych
46. Pakiet pomocy
Przykładowy skład pakietu:
1 kpl.
uczeń uzdolniony
EduRom Gra matematyczna Stare zamczysko;
EduRom Gra matematyczna Niezwykłe wakacje;
EP + Angielski dla dzieci Nicole and Tommy (6-10
lat);
Zestaw kontrolny PUS;
Matematyka na wesoło: Zadania tekstowe 1;
Matematyka na wesoło: Zadania tekstowe 2;
Słowniczek frazeologiczny;
Słowniczek wyrazów obcych;
Słowniczek wyrazów bliskoznacznych;
Klocki GEO;
Ułamki;
Gra - Mały ekolog;
Domino - Mały ekolog;
Magiczny trójkąt matematyczny;
Zestaw kart 100 szt. Do dużego trójkąta;
Mapa Polski;
Mnożenie - domino;
Rzutnik – View;
Mikroskop z wyświetlaczem;
Preparaty mikroskopowe;
Lupa;
Mini szklarnia;
Pojemnik ze szkłem powiększającym;
Duża Lupa;
Wiatrometr;
Stacja pogody;
Mały elektryk;
Burza mózgów;
Auta magnetyczne;
Mikroskop – jajo;
Poznajemy miasta Polski;
Puzzle angielski mix;
Gra Unia Europejska;
Kamera – Tuff;
Crazy English;
Happy English 1;
Happy English 2;
47. Poznajemy miasta
20 plansz A3 przedstawiających charakterystyczne
3 kpl.
Polski
obiekty wybranych miast Polski.
48. Mikroskop jajo
Mikroskop i kamera w jednym, z możliwością
1 kpl.
podłączenia do komputera, powiększanie od 50 do
400 razy.
49. Magiczny trójkąt
Okrągła drewniana podstawa z 6 wgłębieniami z
1 kpl.
matematyczny
jednej strony ( mały trójkąt) i 9 z drugiej strony.
50. Gra unia
2 gry planszowe dzięki którym dzieci mogą
1 kpl.
europejska
zdobywać wiedzę o Unii Europejskiej.
51. Mapa polski Mapa Polski w formie układanki umieszczona w
1 szt.
28
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
52.
układanka
Mały elektryk
53.
Lupa duża
54.
Mikroskop dla
dzieci
55.
Preparaty
mikroskopowe
Szkielet człowieka
56.
57.
Drzewo
demonstracyjne
58.
Makatki z
ułamkami
59.
60.
Zestaw kart do
trójkąta
matematycznego
Stacja pogody
61.
Ułamkowa pizza
62.
Cykl życia - karty
63.
Waga szalowa
64.
Mapa Polskiukładanka z
województw
Globus fizyczny
Globus polityczny
Jakie to flagi
Elektryczny plac
zabaw
Wentylator
elektryczny
Pentomino
drewniane
Zestaw
matematyczny z
kartami zadań
Multimedialny
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
drewnianej podstawie.
Zestaw do prezentacji obwodu elektrycznego
zawierający niezbędne części: przewody, 2 żarówki,
skrzyneczka na baterie.
Wygodna lupa do obserwowania przedmiotów i
żyjących organizmów.
Mikroskop z 57 elementami do poznawania
mikroświata z powiększeniem od 100-1200 razy dla
dzieci od 6 lat.
12 szkiełek z 36 różnymi preparatami.
2 kpl.
5 szt.
1 szt.
2 kpl.
Wykonany z tworzywa sztucznego model szkieletu,
którego elementy łatwo łączą się ze sobą.
Elementy z kartonu umożliwiające złożenie dużego
drzewa, które pozwala na obserwowanie zmian pór
roku.
Duża przejrzysta makatka z kieszonkami z
przezroczystego tworzywa. Do przymocowania do
ściany.
Zestaw100 kart do trójkąta matematycznego
1 szt.
Pozwala na obserwowanie prędkości, kierunku
wiatru, opadów i temperatury, jak również w czasie
dnia ruchu słońca.
Gra dla 2-4 dzieci, która ułatwia zrozumienie pojęcia
ułamków i wykonywanie działań.
1 szt.
3 serie kart po 5 elementów pozwalające dzieciom
zapoznać się z kolejnymi etapami rozwoju motyla,
żaby i ptaka.
Zestaw pozwalający wyjaśnić dziecku sposób
działania przyrządu pomiarowego jakim jest waga
laboratoryjna.
Mapa Polski wykonana ze sklejki. Składa się z 16
elementów z uchwytami.
1 kpl.
Globus śr 22 cm, wys. 30 cm
Globus śr 22 cm, wys. 30 cm
Gra dydaktyczna w 3 wariantach.
Zestaw dla małego naukowca wprowadzający go w
świat elektryczności.
Zestaw dla małego naukowca wprowadzający w
świat elektryczności.
Układanka drewniana ucząca koncentracji,
spostrzegawczości, logicznego myślenia.
700 elementowy zestaw do zadań matematycznych.
3 szt.
3 szt.
1 szt.
3 kpl.
Multimedialny Program Edukacyjny
1 szt.
1 szt.
2 szt.
1 kpl.
1 szt.
3 kpl.
1 szt.
3 kpl.
2 szt.
1 kpl.
29
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
73.
Program
Edukacyjny –
przygoda na ziemi
Edu Rom - Fabryka
zabawek
Edu Rom-Wyspa
skarbów
Edu Rom-Pierwsze
odkrycia
Gra edukacyjna rozwijająca myślenie operacyjne,
1 szt.
pamięć oraz sprawność manualną.
74.
Gra edukacyjna rozwijająca zainteresowanie
1 szt.
matematyką.
75.
Gra edukacyjna ćwiczy dodawanie i odejmowanie
1 szt.
liczb, grupowanie przedmiotów, porównywanie
liczebności zbiorów i odczytywanie czasu.
76. Edu Rom-Wesołe
Gra edukacyjna rozwijająca umiejętność logicznego
2 szt.
miasteczko
myślenia , spostrzegawczość i twórcze podejście do
rozwiązywania zadań.
77. Schody liczb
Gra składa się z 77 drewnianych części. Zawiera 1
1 kpl.
pudełko z wysuwaną pokrywą, 1 płyta główna ze
schodkowymi bolcami, 10 dużych prostokątnych
płytek z kolorowymi otworami, 10 dużych
prostokątnych płytek z cyframi, 5 małych
kwadratowych płytek z otworem w kolorze
pomarańczowym, 12 małych kwadratowych płytek z
otworem w kolorze żółtym, 12 małych kwadratowych
płytek z otworem w kolorze zielonym, 16 małych
kwadratowych płytek z otworem w kolorze
niebieskim, 10 małych kwadratowych płytek z
otworem w kolorze czerwonym, instrukcję.
78. Euro twist
Gra ucząca i utrwalająca pojęcie wartości pieniądza.
1 szt.
Doposażenie bazy dydaktycznej w Szkole Podstawowej im. kpt. Władysława Ważnego w Rudzie
Różanieckiej – Pakiet nr 2
Dostawa materiałów dydaktycznych do prowadzenia zajęć dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i
pisaniu, w tym zagrożonych ryzykiem dysleksji:
79. Dysleksja I i
Narzędzie multimedialne przystosowane do pełnej
1 szt.
multimedialne
diagnozy dzieci z grupy ryzyka dysleksji. Program
oprogramowania
wyposażony został w zestaw prób diagnostycznych,
które są powiązane z 21 stwierdzeniami ze Skali
Ryzyka Dysleksji (autorstwa prof. Marty
Bogdanowicz). Program posiada Próbę czytania dla
dzieci siedmioletnich ''Darek''. Program znajduje się
w dużej tekturowej teczce
80. Dysleksja II i
Produkt składa się z:
1 szt.
multimedialne
- pakietu interaktywnych zadań testowych służących
oprogramowania
do wstępnego rozpoznania przyczyn trudności w
nauce czytania i pisania;
- profesjonalnej dokumentacji badania (tworzonej
zarówno dynamicznie w trakcie diagnozy, jak i
powstałej w wyniku wypełnienia dokumentacji
tradycyjnej – wywiad
z rodzicami, dzieckiem itp.).
81. Alfabet-litery pisane To 39 znaków literowych pisanych + 6
1 szt.
interpunkcyjnych na płytkach o wymiarach 3x6cm
które znajdują się w drewnianym pudełku z
pokrywką o wymiarach 40x40cm
30
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
82.
Alfabet- litery
drukowane
83.
Zestaw sylab
84.
Układanka
edukacyjna sylaby
Leniwa ósemka
85.
86.
Warsztaty graficzne
2
87.
Paleta – wyprawka
pierwszoklasisty
88.
Gra słowna -Scriba
89.
7 walizekinteligencje
wielorakie w
nauczaniu ortografii
90.
Sześciany
akustyczne
91.
Dzwonki z rączką
92.
Metoda Dobrego
Startu-od piosenki
do literki
93.
Metoda Dobrego
Startu-od wierszyka
do literki
Metoda Dobrego
Startu-od piosenki
do literki CD
94.
To 39 znaków literowych drukowanych + 6
interpunkcyjnych na płytkach o wymiarach 3x6cm
które znajdują się w drewnianym pudełku z
pokrywką o wymiarach 40x40cm
Jest to zestaw dwuliterowych sylab otwartych, z
których dzieci mogą tworzyć różne wyrazy. - 24
klocki - wym. 3,5x7cm
144 sylaby na 72 dwustronnych kartonikach, 48
plakietek z rysunkami (4,8 x 4,8 cm), od 6 lat.
Tor wykonany z drewna, w kształcie leżącej ósemki.
Zamontowane rączki umożliwiają łatwe
manipulowanie przyrządem, a głębokie wyżłobienie
zapobiega wypadaniu piłki
z toru - wym. 48x22x2,5cm - śr. kulki 3cm
To karty z bardziej skomplikowanymi wzorami
wymagającymi większej precyzji przy ich
odtwarzaniu. - 4 teczki z tworzywa o wym. 21x30cm
- 30 kart z wzorami - 10 zmywalnych mazaków - od
5 lat
Wyprawka zawiera zestaw kontrolny: okrągłą,
drewnianą podstawę z 12 drewnianymi klockami w 6
kolorach, 2 tarcze blanco oraz 12 tematycznych tarcz
ze zbiorem zabaw w formie obrazkowej
To gra - ilość graczy: 1-4; wiek: od 9 lat, wymiary
pudełka: 38,3 x 25,7 x 5,5 cm
Jest to książka, do której dołączono teczki, w których
znajdują się wszystkie potrzebne teksty i inne
materiały (m.in. karty pracy do skserowania). W
teczce znajduje się także zbiór ponad 700 wyrazów z
rz, ż, ó, u, h i ch do wycięcia i wykorzystania w
takcie zabaw (ortobanki). - format A4
1 szt.
Osiem par pudełek wydających różne tony.
Ciekawym elementem kostek są nawiercone otwory
w pozostałych trzech ścianach. Dziecko może
wykorzystać sześciany np. do tworzenia
kalejdoskopu.
Kolorowe dzwonki z rączką wykonane z solidnego
metalu, wyróżniają się dokładnym brzmieniem i
trwałością.
Program zajęciowy przedstawiony w publikacji.
Podręcznik zawiera 48 scenariuszy zajęć oraz zapisy
nutowe piosenek, a teczka zawiera 103 karty w
formacie A4 z małymi
i wielkimi literami.
W skład publikacji wchodzą dwa zeszyty z
materiałem do wprowadzenia 24 liter małych
i wielkich.
To płyta do książki o tym samym tytule
1szt.
1 szt.
1 szt.
1 szt.
1 szt.
1 szt.
1 szt.
1 szt.
1szt.
1szt.
1szt.
1szt.
31
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
95.
Dyslektyczne uchozbiór ćwiczeń
stymulujących
rozwój percepcji
słuchowej
Publikacja składa się z zeszytu ćwiczeń
przeznaczonego dla ucznia oraz książki dla
nauczyciela. Zawiera ćwiczenia stymulujące rozwój
percepcji słuchowej i funkcji językowych. Format
A4, książka 76 str., zeszyt 44 str.
1szt.
PUS łatwe
Seria 4 książeczek mających na celu przybliżenie
1szt.
ćwiczenia do nauki dzieciom zagadnień związanych
czytania 1
z literami, sylabami, spółgłoskami i samogłoskami.
Format 26x14cm, 24 str. Kolor zielony
1szt.
97. PUS łatwe
ćwiczenia do nauki
czytania 2
1szt.
98. PUS łatwe
ćwiczenia do nauki
czytania 3
1szt.
99. PUS łatwe
ćwiczenia do nauki
czytania 4
Wykonany z plastiku, trwały i poręczny wymiary
4szt.
100. Zestaw kontrolny
PUS -standard
26x10,5cm o regularnym wzorze
1szt.
101. Angielski dla dzieci To interaktywny program do nauki języka
Nicole and Tomy
angielskiego dla dzieci w wieku 6-10 lat.
Dostawa materiałów do prowadzenia zajęć dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności
matematycznych
To seria programów kształtujących umiejętności
1szt.
102. MatematykaTerapia
matematyczne, które znajdują się w dużej zielonej
pedagogiczna
teczce w skład których wchodzą następujące części:
- Matematyka-terapia pedagogiczna Mat-Świat część
1 Działania na liczbach 1-20.
- Matematyka-terapia pedagogiczna Mat-Świat część
2 Działania na liczbach do 100.
- Matematyka-terapia pedagogiczna Mat-Świat część
3 Działania na liczbach do 1000.
- Matematyka-terapia pedagogiczna Mat-Świat część
4 Działania na liczbach
wielocyfrowych. Ułamki dziesiętne
- Matematyka-terapia pedagogiczna Mat-Świat część
5 Działania na liczbach
wielocyfrowych. Ułamki, procenty, czas, miary i
wagi.
250 drewnianych, kolorowych elementów, 29 x 21 x
1szt.
103. Mozaika XXL
7,5 cm
40 drewnianych elem. w kształcie rombów i
1szt.
104. Mozaika w
drewnianym
trójkątów w 5 kolorach - książeczka z 48 wzorami o
pudełku
wzrastającym stopniu trudności.
Zestaw manipulacyjny do zabaw konstrukcyjnych i
1szt.
105. Zestaw
konstrukcyjny
do nauki geometrii. Duża liczba otworów w kulkach
pozwala trwale łączyć je z sobą za pomocą
patyczków pod różnymi kątami, dzięki czemu można
tworzyć m.in. graniastosłupy i ostrosłupy. Zestaw
wyróżnia się wysoką jakością wykonania. - 180
96.
32
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
106. Klocki
matematyczne
107. Układanka
matematyczna
108. Korale
matematyczne
109. Wieszak na korale
matematyczne
110. Elementy
magnetycznemnożenie
111. Elementy
magnetyczne
dodawanie
112. Kostki symbole
matematyczne
113. Kostki cyfry 0-5
114. Suduku
kolorowych kulek o śr. 16 mm - każda kulka posiada
26 otworów - 180 słomek o dł. 16–75 mm
Duży zestaw klocków w kolorze żółtym, zielonym,
niebieskim, czerwonym do zajęć matematycznych.
Można łączyć je w dowolny sposób tworząc ciągi
liczbowe i słupki. - 259 elementów.
Drewniana układanka matematyczna do nauki figur
geometrycznych i liczenia w zakresie 1-6. - wym. 30
x 17 x 5,5 cm
20 drewnianych korali w kolorze czerwonym i
niebieskim. Stanowią sprawdzony
i praktyczny system nauki liczenia w zakresie 100.
Estetycznie wykonany z drewna, na 30 sznurków
korali.
Pomoc dydaktyczna w formie dużej magnetycznej
planszy (TT 6000) oraz zestawów magnetycznych
elementów (TT 6001, TT 6002 i TT 6003) do
ćwiczeń z zakresu podstawowych operacji
matematycznych. Plansza wyposażona w otwory do
wieszania na ścianie. Magnetyczne elementy Mnożenie Zestaw składający się z nast. elementów: 100 elem. z cyframi od 1 do 100 - 11 elem. z cyframi
od 0 do 10 - 10 elem. ze znakiem matematycznym x 10 elem. ze znakiem matematycznym = - 1
dwustronna karta pracy – instrukcja
Pomocy dydaktyczna w formie dużej magnetycznej
planszy (TT 6000) oraz zestawów magnetycznych
elementów (TT 6001, TT 6002 i TT 6003) do
ćwiczeń z zakresu podstawowych operacji
matematycznych. Plansza wyposażona w otwory do
wieszania na ścianie. Zestaw składający się z nast.
elementów: - 100 elem. z cyframi od 2 do 20 - 11
elem. z cyframi od 0 do 10 - 10 elem. ze znakiem
matematycznym + - 10 elem. ze znakiem
matematycznym =
- 1 dwustronna karta pracy – instrukcja
Wykonane z tworzywa sztucznego o wymiarach
1,8cm, 10szt.
Wykonane z tworzywa sztucznego o wymiarach
1,8cm, 10 szt.
Sudoku to japońska krzyżówka logiczna. Na planszy
do gry znajduje się 9 rzędów,
9 kolumn i 9 bloków. Każdy rząd, każda kolumna i
każdy blok składa się z 9 pól, które należy przykryć
kartonikami z cyframi od 1 do 9. Wewnątrz 9 pól
jednego rzędu, jednej kolumny i jednego bloku jedna
cyfra może występować tylko raz. Gracze na zmianę
układają kartoniki i w ten sposób razem układają
krzyżówkę. - 1 plansza, 81 kartoników (cyfry od 1 do
9), po 81 kartoników w kolorze czerwonym,
zielonym, żółtym i niebieskim, książeczka z
1szt.
1szt.
21szt.
1szt.
1szt.
1szt.
1szt.
1szt.
1szt.
33
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
zadaniami,1 klepsydra, instrukcja
115. PUS liczę w
pamięci 1
116. PUS liczę w
pamięci 2
117. PUS liczę w
pamięci 3
118. PUS liczę w
pamięci 4
119. PUS liczę w
pamięci 5
120. Magnetyczna
linijka gigant
1szt.
Bogaty zbiór zadań dotyczących 4 podstawowych
działań arytmetycznych w zakresie 100. Format
książeczek 16,8x23,5cm, 32str.
1szt.
1szt.
1szt.
1szt.
Magnetyczna, duża miara o długości 3 m. Za pomocą
1szt.
dołączonych magnetycznych elementów, można
łatwo zilustrować działania matematyczne
(dodawanie, odejmowanie). - 39 szt. dwustronnych
tabliczek, 38 szt. magnesów do oznaczania
Kolorowy i przejrzysty zegar magnetyczny pomoże
1szt.
121. Zegar
każdemu uczniowi przyswoić umiejętność
dokonywania odczytów zegarowych.
Zestaw zawiera:
- tablicę magnetyczną z tarczą zegarową podzieloną
na minuty, kwadranse i godziny (50 x
50 cm),
- 2 wskazówki ruchome,
- 40 elementów do zapisu wskazań zegara.
Dostawa materiałów do prowadzenia zajęć rozwijających zdolności i zainteresowania uczniów ze szczególnym
uwzględnieniem nauk matematyczno-przyrodniczych
Budowa i wygląd mikroskopu kolor niebieski.
1szt.
122. Mikroskop z
zestawem
Estetyczny i solidnie wykonany dający powiększenie
akcesoriów
do 900 razy. Do zestawu dołączone podstawowe
akcesoria (pęseta, pojemniczki, plastikowe szkiełka)
umożliwiające stworzenie własnych preparatów
mikroskopowych. - wys. 30 cm, powiększenie 300x,
600x, 900x
Preparaty
6 preparatów po 2 szt. o tematyce zoologicznej, np.
1szt.
123.
mikroskopowe
pióro gołębia, język pszczoły, noga muchy.
zoologia
Zapakowane w pojemnik z tworzywa sztucznego
Przeznaczona do kontroli i obserwacji
1szt.
124. Stacja
meteorologiczna
podstawowych parametrów klimatycznych takich
jak: temperatura powietrza, prędkość wiatru,
kierunek wiatru, promieniowanie słońca, opad
atmosferyczny. - dł. 116cm, wykonana z tworzywa
sztucznego w kolorze żółto- zielonym
Zestaw dwustronnych magnetycznych elementów, na 1szt.
125. Ciało człowieka
zestaw do
których zaznaczono realistycznie wyglądające
demonstracji
ludzkie organy, układ szkieletowy oraz układ
krwionośny. Wysokość człowieka po złożeniu 90cm,
17elem.
Ruchomy model ukazujący Słońce i 9 planet w
1szt.
126. Układ Słoneczny
ruchu. Słońce jest podświetlane,
a prezentacji towarzyszy nagranie w języku
34
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
angielskim. Działa na baterie.
Bogaty, atrakcyjny zestaw gier planszowych,
1szt.
zręcznościowych i karcianych zapakowanych w
pudełko.
Gracze ćwiczą słowa z trzech grup tematycznych:
1 szt.
128. Angielski Bingo
obrazkowe
owoce, warzywa i zwierzęta. Gra wzbogaca
słownictwo. - 12 plansz, wym. 27 x 18 x 36 cm, 36
kart, 72 żetony, słowniczek
Słownictwo związane z ubraniem i częściami ciała w 1 szt.
129. Ubieramy koty
języku angielskim. Zabawie pomaga kod
samokontroli w postaci figur geometrycznych oraz
ruchomy kołowrotek. Instrukcja zawiera liczne
warianty gry. Gruby, lakierowany karton. - 4 plansze
A-5 21x14,8cm - kołowrotek 14,8x14,8cm
Doposażenie bazy dydaktycznej w Szkole Podstawowej w Łukawicy – Pakiet nr 3
Dostawa materiałów dydaktycznych do prowadzenia zajęć dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i
pisaniu, w tym zagrożonych ryzykiem dysleksji:
Powierzchnia sucho ścieralna i magnetyczna, obsługa 1 szt.
130. Tablica
interaktywna
za pomocą palca, przekątna nie mniejsza niż 65 cali
Ramka do książeczek logiko Piccolo 23x28 cm
14
131. Ramka logiko- do
rozwoju sprawności
szt.
w czytaniu
Książeczki do nauki czytania i pisania, orientacji
70
132. Książeczki logiko14 zestawów po 5
przestrzennej i ortografii
szt.
książeczek
2
133. Wesołe abecadło do 70 kwadratowych i 70 prostokątnych dwustronnych
nauki zasad
kart
kpl.
ortografii
puzzle
2 szt.
134. Krzyżówkowy
zawrót głowyortografia
zestaw 4 gier w jednej w zestawie 2 plansze oraz
2 szt.
135. Ortografia i
gramatyka dla
kartoniki z obrazkami
smyka
1
136. Multimedialny
program do nauki
kpl.
czytania i pisania
dla uczniów
zagrożonych
dysleksja - pakiet I
i II
mata do zabawy i poznawania liter z
1 szt.
137. Polski alfabetdywanik
antypoślizgowym podłożem 200x 100 cm
gra edukacyjna składająca się z kart plansz i pionków 2 szt.
138. Sylaby do zabawy
127. Duży zestaw gier
139. Głoski do zabawy
gra edukacyjna składająca się z kart plansz i pionków
2 szt.
140. Zestaw kontrolny
PUS do rozwijania
samodzielnych
działań dziecka
Pudełeczko, w którym znajduje się 12
ponumerowanych klocków do wykorzystania z
książeczkami
5 szt.
35
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
141. Książeczka PUS
Idę do szkoły cz. I
– IV
142. Książeczka PUS
Rusz głową cz. I-II
143. Książeczka PUS
Skoncentruj się cz.
I-II
144. Czytam i piszę
12
szt.
6 szt.
6 szt.
interaktywna nauka języka polskiego – program do
nauki czytania i pisania
edukacyjna gra do nauki języka polskiego, karty i
plansze
wzory do wodzenia palcem
1 szt.
1 szt.
145. Alfabet – nauka
czytania i pisania
1 szt.
146. Pomoc w nauce
pisania
Dostawa materiałów do zajęć rozwijających zainteresowania matematyczno-przyrodnicze uczniów szczególnie
uzdolnionych:
1 szt.
147. Paski magnetyczne
do liczmanów
z zestawu można zbudować 2 różne elektrownie
1 szt.
148. Energetyka
wiatrowa zestaw z
wiatrowe i 6 różnych pojazdów, które pokazują jak
bateriami do
wykorzystać energie wiatrową
składania
zestaw do obserwacji
1 szt.
149. Stacja pogody
150. Pory roku i ważne
daty
151. Karty pracy
Plansza
1 szt.
152. Zestaw do
eksperymentów –
rozwijający
zainteresowania
przyrodnicze
153. Laboratorium
naukowe
154. Zegar słonecznyzestaw
155. Dywanik – mapa
polityczna Europy
156. Dywanik – mapa
polityczna świata
157. Nasz system
słonecznyinteraktywne
planetarium
158. XXL – Energia
słoneczna-zestaw
naukowo-badawczy
159. Program
multimedialny –
Matematyka –
terapia
Zestaw do konstrukcji labiryntu elektrycznego
1 szt.
Zestaw do nauki łączenia przewodów w obwodzie
elektrycznym
zestaw do odczytywania czasu za pomocą światła
słonecznego padającego na tarczę
wymiary 99x72 cm
1 szt.
wymiary 99x72 cm
1 szt.
model układu słonecznego z 9 planetami
1 szt.
pakiet do eksperymentów z energia słoneczną z
którego można zbudować 22 różne modele
1 szt.
Program składający się z pięciu części:
- Mat Świat cz. I – Europa – działania na liczbach 120
- Mat Świat cz. II – Afryka – działania na liczbach
1 kpl.
1 szt.
1 szt.
1 szt.
36
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
pedagogiczna – do
rozwijania
zdolności mat –
przyr. Dzieci w
wiek 6 – 11 lat
do 100
- Mat Świat cz. III – Azja – działania na liczbach do
1000
- Mat Świat cz. I V– Ameryka Północna – działania
na liczbach wielocyfrowych, ułamki
- Mat Świat cz. V – Europa – procenty, czas, miary,
wagi
Doposażenie bazy dydaktycznej w Szkole Podstawowej w Łówczy – Pakiet nr 4
Dostawa materiałów do prowadzenie zajęć dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu w tym
także zagrożonych dysleksją
3 szt.
160. Łamigłówki słowne Książka
161. Scrabble Junior
dwustronna plansza + tabliczki z literami i cyframi
1 szt.
162. Dźwięczące
wiersze
163. Gra planszowa
Ślimak
164. Metoda Dobrego
Startu od piosenki
do literki
165. Dysleksja
książka
2 szt.
czterolistna koniczyna – gra
3 szt.
program zajęciowy dla dzieci przystępujących do
nauki czytania i pisania
3 szt.
168. Liczmany sześciany
102 drewniane klocki w 6 kolorach do sortowania i
konstruowania.
Aplikacja nauczycielska. Cz.I: Działania na liczbach
1-20, Cz.II: działania na liczbach do 100, Cz. III:
działania na liczbach do 1000, Cz. IV: działania na
liczbach wielocyfrowych. Ułamki dziesiętne, Cz. V:
działania na liczbach wielocyfrowych. Ułamki,
procenty, czas, miary i wagi.
specjalistyczne oprogramowanie multimedialne
3 szt.
wspomagające profilaktykę, diagnozę i terapię
pedagogiczną, która pozwala na przeprowadzenie
profesjonalnej, efektywnej i atrakcyjnej dla dzieci
terapii trudności w nauce czytania i pisania
1 szt.
166. Warsztaty graficzne Ćwiczenia o różnym stopniu trudności rozwijające
zdolności graficzne przygotowujące do nauki pisania.
Dostawa materiałów do prowadzenia zajęć dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności
matematycznych
4 szt.
167. Liczydło (małe)
169. Matematyka-terapia
matematyczna 5
części
170. Liczydło stojące
duże
171. Układanki składane
kwadraty
172. Zestaw Kontrolny
PUS -standard
173. 100 pytań i
odpowiedzi cz. 1 i 2
do zestawu PUS
1 szt.
1
kpl.
1 szt.
gra logiczna, w której należy ułożyć z elementów
kwadrat lub prostokąt w taki sposób, aby powstały
poprawne figury geometryczne
uniwersalny System Edukacji, który łączy w sobie
naukę, zabawę, i samokontrolę, wychowuje,
kształtując osobowość i charakter, uczy wytrwałości
i samodzielności – klocki
książeczki z poleceniami
4 szt.
2
szt.
2 szt.
37
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
174. Waga szkolna
metalowa waga z płaskimi szalkami
175. odważniki
176. Mały matematyk
177. Mini zegar
178. Figury i kształtyukładanki z kartami
zadań
179. Zegar stojący
kolorowe liczydło z zestawem 30 obustronnych
kwadratów przedstawiających podstawowe pojęcia
matematyczne.
zegar do pracy indywidualnej dziecka
1 szt.
1
kpl.
2 szt.
4 szt.
12 kart z przezroczystego tworzywa z kolorowymi
ilustracjami oraz 36 drewnianych elementów z
magnesem
duży zegar z tworzywa do prezentacji. Wraz z
ruchem zegara zmienia się ilustracja wskazująca porę
dnia
służy do poznawania podstaw techniki rachunkowej,
utrwalenie pojęcia liczby i mnożenia – 36 trójkątów
magnetycznych
wykonana z drewna. Posiada otwory przez które
dzieci wkładają ręce w celu odgadnięcia jaki
przedmiot znajduje się w środku.
pinezki do wpinania w podstawę – siateczkę
1 szt.
183. Podstawy –
siateczki do
mozaiki
184. Klocki logo
zestaw kratek do wpinania różnego rodzaju pinezek
4 szt.
186. Mikroskop z
wyświetlaczem
wyposażony w wyświetlacz, pozwala na oglądane
preparatów kilkorgu dzieciom jednocześnie.
Powiększenie: 150x, 300x, 600x, w zestawie 11
akcesoriów.
Mikroskop z 57 elementami do poznawania mikro
świata, z powiększeniem 100 do 1200 razy. Zestaw
zawiera: szkło powiększające, gotowe preparaty,
fiolki, szkiełka nakładkowe itd.
12 szkiełek z 36 różnymi preparatami, m.in.: włókna
syntetyczne, włókna naturalne, algi, grzyby itd.
1 szt.
przeznaczona do kontroli i obserwacji podstawowych
parametrów pogodowych – tyczka (116 cm) ze
zbiorniczkiem na wodę, termometrem, zegarem
słonecznym, wiatromierzem.
zestaw umożliwiający stworzenie własnej małej
hodowli kryształów, zawiera: pojemnik, drobne
kamienie marmuru, roztwór krystaliczny, okulary
ochronne, szkło powiększające, pęseta, igła
1 szt.
180. Piramida
matematyczna
181. Skrzynka Zgadula
182. Pinezki do mozaiki
1 szt.
4 szt.
1 szt.
1 szt.
W kasecie znajduje się 150 klocków z
1
umieszczonym na nich pełnym zestawem 44 liter,
kpl.
cyfr, znaków interpunkcyjnych i matematycznych
Dostawa materiałów do prowadzenia zajęć rozwijających zdolności i zainteresowania uczniów ze szczególnym
uwzględnieniem nauk matematyczno-przyrodniczych
Układanki (puzzle) umieszczona na drewnianej
1 szt.
185. Mapa Polski
podstawie.
187. Mikroskop
188. Preparaty
mikroskopowe
189. Stacja pogody
190. Powstawanie
kryształów
2 szt.
3 szt.
3 szt.
38
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
191. Układ słoneczny
ruchomy model ukazujący Słońce i 9 planet w ruchu.
Słońce jest podświetlane
1 szt.
192. Aktywna mapa
Świata
193. Tułów człowieka
mapa
1 szt.
model tułowia człowieka z wyjmowanymi 10
elementami.
Gra edukacyjna rozwijająca zainteresowanie
matematyką.
wiatrak służy do pomiaru siły wiatru, zawiera 4
wymienne monitory do obserwacji każdej z sił.
zestaw zawiera: labirynt elektryczny (tworzywo
sztuczne), latająca piłka, mini odkurzacz, dmuchawa
do baniek mydlanych, filtr kolorów, ruchome
postacie.
1 szt.
zestaw zawiera: zeszyt z ciekawymi
eksperymentami, 2 obudowane magnesy, super
magnes, zestaw pływających magnesów, pierścienie
magnetyczne, magnes podkowa, kompas
magnetyczny, różdżki
przyrząd umożliwiający pomiar siły wiatru.
Wykonany z plastiku posiada 4 obracające się
ramiona, połączone ze wskaźnikiem
odwzorowującym siłę wiatru.
1 szt.
199. Ekologiczna farma
trójwymiarowa konstrukcja z 108 elementami do
rozbudowy farmy. Zestaw pomaga w zrozumieniu
jak działa energia słoneczna.
1 szt.
200. Burza mózgów
zestaw do budowy obwodów elektrycznych, zawiera:
przewody, żarówki, skrzyneczkę na baterie.
książka
1 szt.
zawartość zestawu: substancje chemiczne, okulary
ochronne, statyw na próbki, plastikowe atomy, rurka
do wiązań chemicznych, lejki, przewód
elektroniczny, itd.
3 szt.
203. Szkielet człowieka
model szkieletu wykonany z tworzywa.
1 szt.
204. Mały ogrodnik
pomoc do obserwacji rosnących roślin ich korzeni i
wszystkiego, co dzieje się pod ziemią. Szklana rama
w której znajduje się przekrój roślin i gleby.
1 szt.
205. Ekologiczne radio
radio posiada efekty świetlne, melodię, pozwalana w
przystępny sposób wyjaśnić dziecku jak działa
urządzenie napędzane bateriami słonecznymi.
Przeźroczysty model radia na podstawie plastikowej.
plastikowe okulary + kolorowe nakładki na szkła
1 szt.
194. Edu Rom- wyspa
skarbów
195. Pomiar energii
196. Zestaw do
eksperymentów
technicznych
197. Pierwsze kroki
magnetyzmem
198. Wiatrometr
201. Podręcznik
eksperymentów
202. Moja pierwsza
chemia
206. Magiczne okulary
1 szt.
1 szt.
3 szt.
3 szt.
3 szt.
3 szt.
Razem część I
39
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Część II Sprzęt multimedialny
l.p. Nazwa
Opis szczegółowy
Szkoła Podstawowa im. św. Brata Alberta w Narolu – Pakiet nr 1
1
Tablica
Tablica interaktywna: Technologia IR , przekątna
interaktywna
tablicy efektywna – minimum 80 cali, obsługa za
pomocą palca lub dowolnego wskaźnika,
powierzchnia może służyć jako tablica suchościeralna
i magnetyczna, powierzchnia całkowicie odporna na
uszkodzenia mechaniczne (ewentualne uszkodzenie
nie wpływa na działanie tablicy)
2
Laptop
Komputer przenośny typu laptop- procesor Intel
Core-i5, pamięć RAM- min 4GB, dysk-750 GB,
grafika -2GB, ekran -min 15,6 LED HD, DVD-Super
Multi, wbudowana kamera-min 1,3 Mpix, dźwięk
5.1, program operacyjny: Windows 7 professional, 34
bit
3
Ekran elektryczny
Ekran projekcyjny elektryczny: Obudowa stalowa
malowana proszkowo na kolor biały, automatyczne
zatrzymywanie zwijania/rozwijania ,regulacja
położenia punktów krańcowych zwijania/rozwijania ,
silnik elektryczny z 5-letnią gwarancją ,
wyprowadzenie zasilania z lewej strony , łatwa
integracja z zewnętrznymi systemami sterującymi,
naścienny przełącznik sterujący w zestawie, format
obrazu 1:1 , szerokość powierzchni projekcyjnej:
min 250 cm ,materiał projekcyjny Matt Grey z
czarną obwódką na krawędziach.
ilość
Wartość brutto
1 szt.
1 szt.
1 szt.
Szkoła Podstawowa im. kpt. Władysława Ważnego w Rudzie Różanieckiej – Pakiet nr 2
laptop
Model procesora: min. dwurdzeniowy (min.1.66 GHz, 1 szt.
4
1MB Cache), Przekątna ekranu LCD: 15.6 cali,
Nominalna rozdzielczość LCD: 1366 x 768 pikseli,
Wielkość pamięci RAM: 3 GB, Pojemność dysku
twardego: 320 GB, System operacyjny: Windows 7
Home Premium 64 bit.
projektor
Rozdzielczość ekranu: 1024 x 768 pikseli, Kontrast:
1 szt.
5
4000:1, Jasność: 2700 ANSI lum.
Szkoła Podstawowa w Łukawicy – Pakiet nr 3
Tablica
Powierzchnia sucho ścieralna i magnetyczna, obsługa
1 szt.
6
interaktywna
za pomocą palca, przekątna nie mniejsza niż 65 cali
Szkoła Podstawowa w Łówczy – Pakiet nr 4
Projektor
Technologia ekranu: DLP, rozdzielczość
1 szt.
7
multimedialny
podstawowa:720p(1280x720), jasność 2500 ANSI
Lumenów, kontrast: 10,000:1, wielkość obrazu: 35” do
300”, Długość życia lampy: 4000/6000 godz. (tryb
normalny/ekonomiczny), Lamp warranty: 12 miesięcy,
Format obrazu: 16:9, (5 do wyboru), interfejs:
Computer In (D-sub 15 pin) x 1; Composite Video in
40
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
(RCA) x 1; S-Video In (Mini DIN 4 pin) x 1;
Component Video In (RCA x 3); Audio In (Mini Jack)
x 1; Audio L/R In (RCA) x 2; Audio out (mini jack)x
1; Speaker 10 W x 1; HDMI V 1.3 x 2; USB (Type
Mini B) x 1 (USB Download& Page up/down;
RS232(DB-(pin) x 1, sygnał video: NTSC, PAL,
SECAM, Waga: do 4,8 kg, zasilanie: 100 do 240 VAC,
50 do 60 Hz, Język OSD: min. Angielski, Polski,
Akcesoria standardowe: Instrukcja Szybkiego
Uruchomienia, Instrukcja Obsługi, Pilot/baterie, Kabel
VGA (D-sub 15 pin), Kabel zasilający, Kabel HDMImin. 3 m
Razem część II
41
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Podobne dokumenty