oswiadczenie-o-niefigurowaniu-w-kartotece

Komentarze

Transkrypt

oswiadczenie-o-niefigurowaniu-w-kartotece
…………………………….…
……………………………………
(imię i nazwisko)
(miejscowość, data)
……………………………….
……………………………….
……………………………….
(adres zamieszkania)
O Ś W I A D C Z E N I E
Oświadczam, Ŝe nie figuruję w kartotece Krajowego Rejestru Karnego.
……………………………..
(czytelny podpis)

Podobne dokumenty