1. Kim jeste my? ś

Komentarze

Transkrypt

1. Kim jeste my? ś
1. Kim jesteśmy?
Grupa Lohmann jest średniej wielkości grupą firm z siedzibą
w miejscowości Kirchdorf (Dolna Saksonia). Dzieli się ona na
następujące obszary
a) Budownictwo lądowe
Pion budownictwa lądowego składa się ze spółki Lohmann Bauunternehmen GmbH (klasyczne przedsiębiorstwo budowlane), spółki
Rolf Lohmann GmbH (budowa pod klucz) oraz spółki Koop +
Lohmann GmbH & Co. Projektentwicklungs KG. Poza tym jako
spółka projektowa Planungsgesellschaft Koop + Lohmann mbH &
Co. KG prowadzimy biuro architektoniczne i inżynierskie.
b) Budownictwo podziemne
Pion budownictwa podziemnego składa się ze spółki Lührmann
GmbH & Co,. KG oraz firmy KKSB GmbH (wydobycie piasku).
Działamy w dziedzinie budownictwa lądowego i podziemnego
przede wszystkim w rejonie Hanoweru, Bremy, Minden, Bielefeld,
Osnabrück, Münster.
WOH N HÄU S E R
H OLD I N G
c) Energia odnawialna
Na pion energii odnawialnej składają się udziały w przedsiębiorstwach należących do grupy Westwind-Gruppe, CKLRS Energiesysteme GmbH, der Max Solar Sp. z o. o. w Szczecinie, oraz udziały
w spółce HKB Turbinen GmbH & Co. KG.
PROJEKTENTWICKLUNG
W dziedzinie odnawialnych źródeł energii działamy na arenie
międzynarodowej.
TI E FBAU
PLAN U N G S B Ü R O
2. Historia przedsiębiorstwa
a) Budownictwo lądowe
Od roku 1935 Dietrich Meier wznosi budynki na własny rachunek.
Firma ma siedzibę w miejscowości Hannoversch Ströhen w Dolnej
Saksonii.
W 1957 r. jego zięć jako następca, mistrz murarski i architekt Hartmut Lohmann przenosi siedzibę firmy do miejscowości Kuppendorf.
W roku 1979 mgr inż. Rolf Lohmann przejmuje firmę i tworzy grupę
przedsiębiorstw jako Firmengruppe Lohmann.
W 1989 roku wraz z zawiązaniem spółki Rolf Lohmann GmbH
powstaje pion budownictwa pod klucz. W ramach tego pionu
początkowo projektowane i budowane są indywidualne domy
jednorodzinne w wysokim standardzie. Od roku 1995 następuje
rozszerzenie oferty o nieruchomości przeznaczone na biura i działalność gospodarczą, budowane pod klucz.
W roku 1991 powstaje własne biuro inżynierskie i architektoniczne,
z którego w późniejszym terminie powstaje spółka planistyczna
Planungsgesellschaft Koop + Lohmann GmbH & Co. KG.
Rok 1995 przynosi powiększenie przedsiębiorstwa budowlanego
Lohmann Bauunternehmen GmbH poprzez przejęcie spółki
budowlanej Husmann Bau GmbH.
W 1992 roku zawiązuje się Lohmann GmbH & Co. Holding KG;
W roku 1996 następuje zawiązanie spółki Koop + Lohmann
Projektentwicklungs GmbH & Co KG.
2. Historia przedsiębiorstwa
b) Budownictwo podziemne
1997 Rozszerzenie pionu budownictwa podziemnego na skutek
przejęcia spółki komandytowej Lührmann KG z siedzibą w Uchte
2012 rok przyniósł powstanie firmy KKSB GmbH (wydobycie piasku)
c) Odnawialne źródła energii – energia wiatrowa
1998 Zawiązanie spółki Westwind Verwaltungs GmbH
1998 Zawiązanie spółki Westwind Projektierungs GmbH & Co.KG
2006 Zawiązanie spółki Westwind Service GmbH & Co.KG
2006 Zawiązanie spółki Westwind International GmbH
2013 Zawiązanie spółki CKLRS Energiesysteme GmbH
2013 Zawiązanie spółki HKB Turbinen GmbH & Co. KG.
d) Odnawialne źródła energii – energia słoneczna
2012 Zawiązanie spółki Max Solar Sp. z o.o.
3. Pozycja na rynku i kierunki działania
3.1 Budownictwo lądowe i podziemne: Poprzez
doświadczenie i kompetencje do celu
Od wielu dziesięcioleci grupa firm Lohmann Gruppe jest uznanym
partnerem dla inwestorów publicznych i prywatnych. Przedsiębiorstwa należące do grupy, zatrudniające obecnie około 100
pracowników, oferują szerokie spektrum usług budowlanych w zakresie budownictwa lądowego, podziemnego, inżynierskiego i to
zarówno w forma wykonawstwa pod klucz, jak i występując jako
generalny wykonawca, odpowiedzialny za całość przedsięwzięcia.
Jednocześnie łączymy ze sobą trzy cechy, które w szczególny sposób
się wzajemnie uzupełniają: stabilność, kompetencje inżynierskoarchitektoniczne i ukierunkowanie na klienta. Wysokie wymogi
jakościowe, kompetencje technologiczne i długoletnie doświadczenie
stanowią fundamenty naszego sukcesu.
100 pracowników wnosi poprzez swoje zaangażowanie wkład
w sprawny przebieg codziennego budowania i tworzenia nowych
przestrzeni życiowych i roboczych.
Aby pomyślnie, ekonomicznie i trwale spełniać rolę generalnego
wykonawcy należy uwzględnić dwa główne aspekty: konsekwentne
ukierunkowanie na klienta, oraz najwyższa jakość działania i realizacji.
Począwszy od nowoczesnego projektowania zgodnie z życzeniem,
a skończywszy na wykonawstwie spełniającym wysokie standardy
i sprawnej realizacji, klienci grupy Lohmann mogą w każdej fazie
polegać na perfekcji.
3. Pozycja na rynku i kierunki działania
3.2. Odnawialne źródła energii:
Dla wspólnego trwałego sukcesu
Energia wiatrowa:
Grupa przedsiębiorstwa WestWind energy jest jednym z wiodących
usługodawców w Niemczech, oferujących pełny serwis w zakresie
przedsięwzięć z dziedziny energii wiatrowej. Oferuje ona pełen
zakres usług, od szczegółowego zaprojektowania farm wiatrowych,
poprzez finansowanie, aż po nadzór budowlany, oraz techniczne i ekonomiczne zarządzanie farmami wiatrowymi.
Sukces gospodarczy grupy WestWind wynika zarówno z kompetencji
strukturalnych poszczególnych firm, należących do grupy, jak
również z jej niezależności od partnerów kooperacyjnych: wybór
najnowocześniejszych dostawców energii wiatrowej wymaga
optymalnych proporcji pomiędzy ceną a jakością z uwzględnieniem
uwarunkowań lokalnych. Ten staranny sposób działania gwarantuje
wszystkim zaangażowanym inwestorom podstawy do ufności
w sukces przedsięwzięcia.
Spółka HKB GmbH & Co. KG tworzy nowoczesne systemy
wysokosprawnych turbin, przeznaczonych dla małych elektrowni
wiatrowych.
Energia słoneczna:
Od roku 2008 w ramach grupy Lohmann trwają prace nad licznymi
przedsięwzięciami w zakresie tworzenia, projektowania, budowy
i eksploatacji instalacji solarnych.
4. CSR
4.1 Społecznie odpowiedzialne działanie zapewnia
długofalowy sukces przedsiębiorstwa
Przejmowanie odpowiedzialności społecznej stanowiło od lat jeden
z głównych filarów działalności naszych przedsiębiorstw. Sukces
przedsiębiorstwa jest naszym zdaniem nierozerwalnie powiązany
z produktami sensownymi pod względem społecznym i ze
strukturami demokratycznymi, które plasują człowieka i środowisko
ożywione w centrum naszych działań.
Nasze działania w zakresie odpowiedzialności socjalnej i społecznej
obejmują obecnie następujące punkty ciężkości:
• wspieranie miejscowych stowarzyszeń i inicjatyw w miejscach
lokalizacji naszych przedsięwzięć poprzez członkowstwo,
współdziałanie i datki
• uczestnictwo zarządu w lokalnych radach gmin i miast, oraz
w radzie zarządzającej banku Sparkasse Grafschaft Diepholz
• praca w godzinach przyjęć miejscowych punktów doradztwa
energetycznego
• skupienie uwagi na wszystkich problemach mieszkańców
okolicznych gmin w zakresie prawa budowlanego
4. CSR
4.2 Zrównoważona gospodarka, ukierunkowana na wysoką
jakość życia w przyszłości
Zrównoważony rozwój w zakresie trzech komponentów –
ekologicznego, społecznego i ekonomicznego – miał dla nas jako
przedsiębiorstwa średniej wielkości zawsze duże znaczenie. Nasz
sposób myślenia i działania był zawsze zrównoważony i stanowił
na co dzień element filozofii naszego przedsiębiorstwa.
Zrównoważone gospodarowanie rozumiemy jako konsekwentne
ekologiczne, ekonomiczne i społeczne ukierunkowanie wszystkich
obszarów przedsiębiorstwa. Wszyscy pracownicy i udziałowcy
popierają naszą zrównoważoną filozofię przedsiębiorstwa.
• Zrównoważenie społeczne obejmuje ukierunkowane socjalnie
i odpowiedzialne działanie wobec klientów, dostawców,
partnerów, pracowników i pracownic, oraz społeczeństwa.
• Zrównoważenie ekologiczne oznacza ochronę przyrody i środowiska, aby zachować je dla przyszłych pokoleń.
• Zrównoważenie ekonomiczne oznacza wzmocnienie i utrzymanie działalności, konkurencyjności i dochodowości
poprzez sensowne działania ekonomiczne.
4. CSR
Nasz system zarządzania jakością zapewnia zrównoważone
działanie i trwałą kontynuację jego rozwoju.
• Działamy w taki sposób, aby jak najlepiej chronić zasoby. w
celu uniknięcia długich transportów preferujemy lokalne
produkty oraz regionalnych dostawców i podwykonawców.
• W wielu obszarach naszych przedsiębiorstw pracownicy mają
udział w wynikach swojej pracy. w ten sposób zwiększamy
motywację do możliwie efektywnej pracy i możliwej ochrony
zasobów.
• Zleceń udzielamy nie zawsze tym przedsiębiorcom, którzy
oferują najniższe ceny. Przy takiej samej jakości i podobnych
cenach zawsze preferujemy partnerów regionalnych.
• Preferujemy długofalowe kontakty z dostawcami i podwykonawcami, ponieważ zgodnie z naszym
doświadczeniem daje to więcej korzyści, niż dostosowywanie
się do najdrobniejszych zmian uwarunkowań rynkowych.
5. Obszar koncentracji: energia wiatrowa
5.1 Tworzenie projektów
Do końca roku 2012 spółka Westwind zbudowała w Niemczech pod
klucz 150 turbin w 45 farmach wiatrowych o łącznej mocy 300 MW.
Z tego 120 turbin wiatrowych objętych jest eksploatacją techniczną i/
lub ekonomiczną grupy WestWind energy.
Spółka WestWind International GmbH wyszukuje nowe
lokalizacje i tworzy odpowiednie projekty w Australii, Rumunii,
Bułgarii, Turcji i w Polsce.
5. Obszar koncentracji: energia wiatrowa
5.2 Faza projektowania
W fazie projektowania spółka oprócz poszczególnych działań
planistycznych przejmuje:
• akwizycję, dzierżawę i/lub zakup odpowiednich terenów
• uzgodnienia projektów z właściwymi urzędami i uczestnikami projektu
• uzyskiwanie wszelkich opinii, koniecznych do budowy
i eksploatacji
• negocjacje z przedsiębiorstwami energetycznymi
• budowę ewentualnych własnych stacji transformatorowych
• nadzór nad budową farmy wiatrowej do czasu rozruchu
• odbiór końcowy elektrowni wiatrowych
5. Obszar koncentracji: energia wiatrowa
5.3 Zarządzanie farmami wiatrowymi:
West Wind Verwaltungs GmbH
Spółka zarządzająca WestWind Verwaltungs GmbH przejmuje
gospodarcze i ekonomiczne kierowanie w imieniu spółek
eksploatacyjnych, zawiązywanych każdorazowo dla
poszczególnych koncepcji nowych farm wiatrowych w formie
spółek komandytowych.
Do jej zakresu działania należy
• administrowanie poszczególnymi spółkami eksploatacyjnymi
• organizacja i prowadzenie corocznych zgromadzeń wspólników
• regularne informowanie wszystkich komandytariuszy na temat
aktualnych działań i stanu rzeczy poszczególnych projektów
• osobiste doradztwo i włączanie inwestorów we wszystkie
pojawiające się kwestie 6. Obszar koncentracji: energia słoneczna
6.1 Max Solar – spółka projektowa
Spółka Max Solar w Szczecinie pracuje obecnie nad projektami
solarnymi w 26 lokalizacjach w Polsce.
• Założona została ona w Szczecinie jako spółka córka grupy
przedsiębiorstw Lohmann Gruppe
• Obecnie zatrudnia 7 pracowników i zajmuje się lokalizacjami dla
elektrowni solarnych w Polsce
W fazie projektowania spółka oprócz poszczególnych działań
planistycznych przejmuje:
• akwizycję, dzierżawę i/lub zakup odpowiednich terenów
• uzgodnienia projektów z właściwymi urzędami i uczestnikami
projektu
• uzyskiwanie wszelkich opinii, koniecznych do budowy
i eksploatacji
• negocjacje z przedsiębiorstwami energetycznymi
• budowę ewentualnych własnych stacji transformatorowych
• nadzór nad budową farmy solarnej do czasu rozruchu
• odbiór końcowy farm solarnych
6. Obszar koncentracji: energia słoneczna
6.1 Max Solar spółka projektowa – misja
Spółką Max Solar kierują ekonomiści i inżynierowie, którzy
wykorzystują swoją wiedzę fachową do zwiększania
wytwarzania czystego prądu ze źródeł odnawialnych.
Uzyskana w ten sposób bezemisyjna energia przyczynia
się w znacznym stopniu do redukcji gazu cieplarnianego.
w ten sposób na przykład jedna instalacja solarna o mocy 1 MW wytwarza rocznie około 1.400.000 kWh czystego
prądu. Odpowiada to zużyciu prądu przez około 600 średnich
gospodarstw domowych. Naszym celem jest przyłączenie do
sieci w Polsce 100 MW mocy z elektrowni słonecznych do końca
roku 2014.
6. Obszar koncentracji: energia słoneczna
6.2 Zawiązanie spółki na etapie przygotowawczym:
Max Solar Service
Spółka Max Solar Service Sp. z o.o. przejmie kierownictwo nad
poszczególnymi lokalizacjami. Zalicza się do niego organizacja
i realizacja wszelkich prac konserwacyjnych, występujących
w procesie eksploatacji:
• dozorowanie i zabezpieczanie farm
• nadzór nad wytwarzaniem prądu i odprowadzaniem do sieci
• czyszczenie paneli solarnych
• pielęgnacja terenu: dbałość o tereny zielone, odśnieżanie,
odprowadzanie wody po opadach deszczu itd.
• konserwacja ogrodzeń i bram
• wymiana uszkodzonych paneli, przewodów i falowników
• załatwianie spraw objętych gwarancją.
Spółka Max Solar Service będzie również zawierać umowy z firmami dozorującymi i utrzymywać regularne kontakty z miejscowymi osobami kontaktowymi.
Oprócz własnych instalacji spółka Max Solar może również
kierować „farmami obcymi”.
6. Obszar koncentracji: energia słoneczna
6.3 Zawiązanie spółki na etapie przygotowawczym: Max Solar
Administracja
Spółka Max Solar Administracja Sp. z o.o. przejmuje gospodarcze i ekonomiczne kierowanie w imieniu spółek eksploatacyjnych,
zawiązywanych z poszczególnymi farmami i elektrowniami
solarnymi.
Do jej zadań należeć będzie
• administrowanie poszczególnymi spółkami eksploatacyjnymi
• rozliczanie przychodów ze sprzedaży wytwarzanej energii
• sprzedaż zielonych certyfikatów
• regularne informowanie wszystkich komandytariuszy na temat
aktualnych działań i stanu rzeczy poszczególnych projektów
7. Strategia rynkowa w Polsce
7.1 Energia solarna – strategia rynkowa w Polsce
Obecnie spółka Max Solar skupia się na pozyskiwaniu lokalizacji
w województwie zachodniopomorskim i lubelskim. Proces ten
zostanie przypuszczalnie zakończony do końca maja. Do celów
kolejnych lokalizacji poszukujemy wolnych powierzchni dla
instalacji o mocy 1 do 5 MW (w wyjątkowych przypadkach do 10
MW)
Poszukujemy lokalizacji:
• na terenach wykazanych w planach zagospodarowania
przestrzennego jako tereny przemysłowe z możliwością
podłączenia do sieci 15 KV w celu szybkiego zaprojektowania i
realizacji do końca roku 2013/początku 2014
• na terenach rolniczych z możliwością zmiany przeznaczenia
w planie zagospodarowania przestrzennego z możliwością
podłączenia do sieci 15 KV w celu wykonania projektu w roku
2013 i realizacji w roku 2014
Poszukujemy partnerów kooperacyjnych:
• do projektowania tras kabli
• do wykonywania tras kabli do miejsca przyłączenia do sieci
7. Energia solarna – eksploatacja
7.2. Do bieżącej eksploatacji w Polsce poszukujemy
pracowników i przedsiębiorstw, świadczących następujące
usługi:
• dozorowanie i zabezpieczanie farm
• nadzór nad wytwarzaniem prądu i odprowadzaniem do sieci
• czyszczenie paneli solarnych
• pielęgnacja terenu: dbałość o tereny zielone, odśnieżanie,
odprowadzanie wody po opadach deszczu itd.
• konserwacja ogrodzeń i bram
• wymiana uszkodzonych paneli, przewodów i falowników

Podobne dokumenty