pobierz - Zakład Narzędzi Wiertniczych i Geologicznych

Komentarze

Transkrypt

pobierz - Zakład Narzędzi Wiertniczych i Geologicznych
WIE¯A WIERTNICZA
Wie¿a u³atwia przeprowadzanie ma³oœrednicowych pionowych wierceñ geotechnicznych
metod¹ obrotow¹ lub udarow¹. Wykorzystywana jest g³ównie do prac
przeprowadzanych na terenach trudnodostêpnych,
gdzie zastosowanie wiertnic samochodowych jest czêsto niemo¿liwe.
Stosowana jest równie¿ podczas rurowania otworów wiertniczych
podczas prac geologiczno-in¿ynierskich i studniarskich.
Wie¿a dostêpna jest w nastêpuj¹cych konfiguracjach:
- z wyci¹gark¹ lekk¹
- z wyci¹gark¹ wzmocnion¹
- z wyci¹gark¹ ciê¿k¹
WYPOSA¯ENIE STANDARDOWE
Trójnóg wiertniczy z bloczkiem:
- wysokoϾ masztu:2,5 - 4,5 m
- sk³adany w po³owie wysokoœci
- napêd - prze³o¿enie 1:3
Wyci¹garka rêczna, dwuzêbnikowa:
- lekka (udŸwig 500 kg)
- wzmocniona (udŸwig 800 kg)
- ciê¿ka (udŸwig 800 kg)
WYPOSA¯ENIE DODATKOWE DO WIE¯Y WZMOCNIONEJ
Wiertnia z silnikiem spalinowym:
- typ TR 1585R (Efco) z silnikiem Oleo - Mac
- moc 5,7 KM
- prze³o¿enie 85:1
- pojemnoϾ 80,7 cm 3
Wyposa¿enie do wiertni:
- zamocowanie do jednostki spalinowej
- redukcja sznek - silnik (Oleo - Mac), zwornik 6-k¹t 20 mm
- œwider spiralny jednozwojowy (sznek) o 64 mm x 1 m
- zawiertak o 64 mm
- liœæ do szneków
- pokrêt³o z huczkiem do szneków
- lina stalowa o 6 mm
ZAK£AD NARZÊDZI WIERTNICZYCH I GEOLOGICZNYCH mgr in¿. Waldemar Szkur³at
05 - 077 WARSZAWA, ul. Szosa Lubelska 4
tel./fax.: (+48) 22 773 39 32, (+48) 22 773 37 78
[email protected]
www.szkurlat.com.pl

Podobne dokumenty