lista poddzia³anie 1.1.1

Komentarze

Transkrypt

lista poddzia³anie 1.1.1
Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu Województwa Opolskiego
nr 3288/2009 z dnia 05 maja 2009 r.
Nie moŜna wy świetlić obrazu. Na k omputerze moŜe brak ować pamięci do
otwarcia obrazu lub obraz moŜe by ć uszk odzony . Uruchom ponownie
k omputer, a następnie otwórz plik ponownie. Jeśli czerwony znak x nadal
będzie wy świetlany , k onieczne moŜe by ć usunięcie obrazu, a następnie
ponowne wstawienie go.
Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach
Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego na lata 2004-2006
NABÓR III 23 lutego 2009r.- 9 marca 2009r.
Działanie 1.1. : Modernizacja i rozbudowa regionalnego układu transportowego
Poddziałannie 1.1.1. : Infrastruktura drogowa
MontaŜ finansowy (w PLN)
Lp. Nazwa beneficjenta
1
2
Tytuł projektu
3
Przebudowa dróg nr 2162
O - ul. Bolesława
Krzywoustego oraz nr 2175 O
- ul. Mostowa w Nysie
Z/2.16/I/1.1.1/7/09
1
Powiat Nyski
2
Rozbudowa skrzyŜowania
dróg wojewódzkich nr 426,
463 i 901 w miejscowości
Województwo Opolskie Zawadzkie
3
Rozbudowa drogi
wojewódzkiej nr 901
Województwo Opolskie w m. Pietraszów
4
Gmina Głuchołazy
Nr wniosku
Z/2.16/I/1.1.1/...
4
Przebudowa drogi gminnej
nr 107113 O wraz z zatoką
autobusową w miejscowości
Bodzanów
Data wpłynięcia
5
Całkowita wartość
projektu
6
Koszty
kwalifikowane
7
Wkład własny
8
%
9
Dofinansowanie z
EFRR
10
%
11
09-03-2009
1 674 289,95
1 674 289,95
959 200,72
57,29%
715 089,23 42,71%
Z/2.16/I/1.1.1/2/09
09-03-2009
1 891 749,07
1 891 749,07
472 937,27
25,00%
1 418 811,80 75,00%
Z/2.16/I/1.1.1/3/09
09-03-2009
2 461 117,11
2 461 117,11
615 279,28
25,00%
1 845 837,83 75,00%
Z/2.16/I/1.1.1/5/09
09-03-2009
410 192,33
410 192,33
102 548,09
25,00%
307 644,24 75,00%
6 437 348,46
6 437 348,46
2 149 965,36
Razem
4 287 383,10

Podobne dokumenty