ITwAdministracji_CeBIT

Komentarze

Transkrypt

ITwAdministracji_CeBIT
Wiedza, której nie znajdziesz w internecie
Technologia i praktyka
speci
edition
al

speci
www.itwadministracji.pl

WYDANIE SPECJALNE | EGZEMPLARZ BEZPŁATNY | ISSN 1898-3227
n
editio
al
e-Government
the best
in Poland
services, platforms, projects
PL 6-33
IT w Administracji / xxxxxxxxxxxxxxx
1
DE 34-61
EN 62-89
&
proudly present
public administration 2.0
★ smart governance ★
★ social interaction ★
★ active citizenship ★
Introducing a Citizen Relationship Management (CRM) strategy
to Public Administration brings many benefits:
immediate benefits
cost savings through resource management
shorter queues at front offices
shorter times of tasks processing
better service requests tracking
coping with internal production peaks
The City of Wrocław (Poland) improves efficiency
of its day-to-day operations while reducing waiting time and internal costs for greater Citizen Satisfaction by implementing Microsoft Dynamics® CRM.
long-term benefits
improved access to public services
citizen engagement improving government quality
greater administration effciency
potential to reuse gathered know-how
citizen self-service opportunities
London Borough of Newham (England) delivers
high-quality universal public services to around
250,000 people living east of the City of London using Microsoft Dynamics® CRM.
The City of Milan (Italy) established a single phone
number for accessing city services, and it deployed
Microsoft Dynamics® CRM, along with an advanced
telephony system, to effectively process requests.
Visit Outbox exhibition stand during CeBIT at Stand A56 in Hall 5.
Contact us to learn more about
CRM strategies & solutions for
the Public Sector.
ul. Grójecka 5 · 02-019 Warszawa · PL
[email protected] · www.outbox.pl
Pierwsze słowa / Editorial
[email protected]
Technologie IT,
w sektorze,
publicznym.
C
hoć zwolennicy e-administracji często zwracają uwagę
na niewystarczające tempo
wprowadzania technologii informatycznych do urzędów, szkół czy placówek
ochrony zdrowia, to trzeba obiektywnie
powiedzieć, że w ostatnich latach Polska poczyniła w tym obszarze postęp.
Dzięki takim projektom jak Centralna
Ewidencja i Informacja o Działalności
Gospodarczej (patrz: s. 14) czy Elektroniczne Księgi Wieczyste (patrz: s. 20)
stworzono centralne rejestry, zawierające sprawdzone informacje. Ich udostępnienie online zwiększyło sprawność
państwa i podniosło bezpieczeństwo
obrotu gospodarczego. A to dopiero
początek, bo plany informatyzacji kraju,
np. dotyczące ochrony zdrowia i edukacji, mamy ambitne.
Spójrzmy na to od strony rynku: rok
2010 był dla podmiotów realizujących
zamówienia dla polskiego sektora publicznego wyjątkowo łaskawy – wartość
200 największych kontraktów wyniosła
ok. 2,5 mld złotych i była trzykrotnie wyższa niż w 2009 r. Poprzedni rok nie był
już tak obfity, ale nadal wartość „Top 200”
przekroczyła wartość 2 mld złotych. Rok
2013 dopiero się rozpoczął, ale już widać
„ruch w interesie” – intratne kontrakty
ogłosiły np. Centrum Projektów Informatycznych oraz Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Warto też zauważyć, że dzięki
programowi naprawczemu opracowanemu przez Ministerstwo Administracji
Cyfryzacji do 2015 roku na usprawnienia
dla obywateli rząd wyda ok. 3,3 mld
złotych (patrz: s. 8).
Informatische,
Technologien im,
öffentlichen Bereich.
O
Obwohl die Anhänger der E-Verwaltung häufig darauf hinweisen,
dass das Tempo der Einführung
von informatischen Technologien in Ämtern, Schulen oder Gesundheitsschutzeinrichtungen unzureichend ist, muss man
objektiv feststellen, dass Polen in den
letzten Jahren einen großen Fortschritt in
diesem Bereich gemacht hat. Dank solchen Projekten wie die Zentrale Gewerberegister- und –informationsstelle (siehe
S. 42) oder Elektronische Grundbücher
(siehe: S. 48) wurden zentrale Register mit
zuverlässigen Informationen ins Leben
gerufen. Ihre Online-Bereitstellung hat die
Effektivität des Staates und die Sicherheit
des Wirtschaftsverkehrs erhöht.
Betrachten wir es von der Marktseite
her: Das Jahr 2010 war für Unternehmen, die im Auftrag des polnischen
öffentlichen Zweiges arbeiten, außerordentlich gut - der Wert von 200 größten
Verträgen belief sich auf ca. 2,5 Mrd.
Zloty und war dreifach höher als im Jahr
2009. Das vergangene Jahr war nicht
mehr so reich, aber der Wert „Top 200“
hat immer noch 2 Mrd. Zloty überschritten. Das Jahr 2013 hat erst angefangen,
aber man sieht schon „Bewegung im
Geschäft“ – hohen Gewinn bringende
Aufträge wurden z.B. vom Zentrum für
Informatische Projekte und die Sozialversicherungsanstalt ausgeschrieben.
Beachtenswert ist, dass die Regierung
dank dem vom Ministerium für Verwaltung und Digitalisierung erarbeiteten
Verbesserungsprogramm bis 2015 ca.
3,3 Mrd. Zloty für Optimierungen für die
Bürger ausgeben wird (siehe: S. 36).
Information,
technologies,.
in the public sector,.
A
lthough the supporters of e-administration often bring attention
to the insufficient pace of introduction of the information technologies
to the offices, schools or health care centres, one must objectively say that within
the recent years Poland has made a progress in this area. Due to such projects as
the Central Registration and Information
on Business (see: p. 70) or Electronic Land
and Mortgage Registers (see: p. 76) there
have been central registers created containing verified information. Their online
availability has improved the state’s efficiency and increased safety of economic
circulation. And this is only the beginning,
as the plans of country informatization,
e.g. those regarding health care and education, are ambitious.
Let’s look at this from the market point
of view: year 2010 was particularly favourable for the entities executing contracts for
the Polish public sector – the value of 200
largest contracts was ca. 2.5 billion Polish
zloty and it was three times higher than in
2009. The previous year wasn’t as good,
but still the “Top 200” value exceeded 2
billion zloty. Year 2013 has just begun, but
one can already see the “action in business” – profitable contracts have been announced by, for instance, IT Projects Centre
and National Insurance Institution. It’s also
worth noticing that as a result of the remedial action programme developed by the
Ministry of Administration and Digitization,
the government will spend ca. 3.3 billion
zloty to year 2015 on improvements for
the citizens (see: p. 64). There’s something
worth fighting for.
IT w Administracji
3
SPIS TREŚCI
06Sięgamy po dobre wzorce
Rozmowa z Michałem Bonim
08Administracja publiczna
wymyślona na nowo
Eryk Chilmon
12Bez zbędnych formalności
Rozmowa z Dariuszem Bogdanem
14Bezpieczny obrót
gospodarczy dzięki IT
Artur Pęczak
18Informatyzacja sprawiedliwości
Rozmowa z Jackiem Gołaczyńskim
20Władza sądownicza
we władaniu IT
Wywiady
Artykuły
Bezpieczny obrót
gospodarczy dzięki IT
14 CEIDG jest scentralizowanym spisem
przedsiębiorców
będących osobami
fizycznymi, którzy
prowadzą działalność
na terenie Polski
Porozmawiaj z miastem
24 Centra
obsługi obywatela będą się
zmieniać, bo
komunikacyjna
realność wirtualnego świata
ma wielkie pokłady użyteczności
KROK 1
Mieszkaniec telefonuje z zapytaniem
na „jeden numer”.
MIESZKANIEC
KROK 3
Ekspert na bieżąco w trakcie przełączenia
lub w ustalonym z operatorem
późniejszym terminie odpowiada
mieszkańcowi na zapytanie.
EKSPERT
Internet w miejskiej
przestrzeni publicznej
32 Samorządy coraz
chętniej inwestują
w nieodpłatny dostęp
do Sieci. Takie rozwiązanie funkcjonuje
m.in. w Tychach
4
IT w Administracji
Polska jest państwem
cyfrowym i analogowym
jednocześnie. Chodzi nam
o to, by usług cyfrowych było
coraz więcej
Martyna Wilk
23Wrocław – miasto komunikacji
Rozmowa z Rafałem Dutkiewiczem
24Porozmawiaj z miastem
06 Michał Boni
Martyna Wilk
Powstanie portal, który
będzie umożliwiał realizację
procedur z perspektywy
zdarzeń życiowych
przedsiębiorcy
28Nowe życie informacji
12 Dariusz Bogdan
30Shareconomy w Poznaniu
publicznych
Alicja Bar
OPERATOR
2 linia
wsparcia
KROK 2
Operator po rozpoznaniu zapytania
spoza listy zapytań standardowych
informuje mieszkańca o przekazaniu
zapytania do eksperta lub terminie
oddzwonienia.
UrbanCard to elektroniczna
karta zbliżeniowa, która jest
nowoczesnym i wielofunkcyjnym nośnikiem usług
i produktów
23 Rafał Dutkiewicz
Nie ma odwrotu od udostępniania publicznych zasobów
informacyjnych. Zresztą
samorządy mogą na tym
tylko zyskać
30 Ryszard Grobelny
Rozmowa z Ryszardem Grobelnym
31Tychy możliwości
Rozmowa z Michałem Gramatyką
32Internet w miejskiej
przestrzeni publicznej
Eryk Chilmon
Inhalt
34 Wir greifen zu guten Mustern
Contents
62We’re reaching for good
examples
Gespräch mit Michał Boni
Interview with Michał Boni
36Ein neues Gesicht der
öffentlichen Verwaltung
64Public administration
conceived anew
Eryk Chilmon
Eryk Chilmon
40 Ohne unnötige Formalitäten
Gespräch mit Dariusz Bogdan
68Without unnecessary
formalities
42Ein sicherer
Interview with Dariusz Bogdan
Wirtschaftsverkehr dank IT
Artur Pęczak
70Safe economic circulation
provided by IT
46Informatisierung der Justiz
Artur Pęczak
Gespräch mit Jacek Gołaczyński
74 Informatization of justice
48Das Gerichtswesen
Interview with Jacek Gołaczyński
in Gewalt der IT
Martyna Wilk
76Jurisdiction under
the rule of IT
51Wrocław – eine
Martyna Wilk
Kommunikationsstadt
Gespräch mit Rafał Dutkiewicz
79Wrocław – the city
of communication
52 Sprechen Sie mit der Stadt
Interview with Rafał Dutkiewicz
Martyna Wilk
80Talk to the city
54Ein neues Leben öffentlicher
Martyna Wilk
Informationen
Alicja Bar
84New life of public
information
56Shareconomy in Poznań
Alicja Bar
Gespräch mit Ryszard Grobelny
86Shareconomy in Poznań
57Tychy – eine Stadt guter
Interview with Ryszard Grobelny
Möglichkeiten
Gespräch mit Michał Gramatyka
87Tychy of possibilities
Interview with Michał Gramatyka
58Das Internet im öffentlichen
Raum der Stadt
EDITORIAL OFFICE ADDRESS
ul. T. Kościuszki 29/2, 50-011 Wrocław
tel. +48 71 797 28 46, faks +48 71 797 28 16
INTERNET ADDRESS
www.itwadministracji.pl
[email protected]
CHIEF EDITOR
Jacek Orłowski
[email protected]
MANAGING EDITOR
Martyna Wilk
[email protected]
EDITOR
Eryk Chilmon
[email protected]
TEAM OF EXPERTS
dr Jan Byrski, dr hab. Paweł Fajgielski,
Jarosław Feliński, dr hab. Mariusz Jabłoński,
dr Sylwia Kotecka, dr Grzegorz Sibiga,
Wojciech Werra, dr Krzysztof Wygoda
PROOFREADING
Urszula Włodarska
GRAPHIC DESIGN AND TYPESETTING
Marcin Szewczyk
[email protected]
PUBLISHER
PRESSCOM Sp. z o.o.
ul. T. Kościuszki 29, 50-011 Wrocław
www.presscom.pl, [email protected]
PRESIDENT OF THE MANAGEMENT BOARD
Paweł Podkański
PUBLISHING DIRECTOR
Daniel Sokołowski
ADVERTISING
Mikołaj Marzec
tel. +48 71 797 48 05
[email protected]
Katarzyna Skałecka
tel. +48 71 797 48 21
[email protected]
Małgorzata Dziubańska
tel. +48 71 797 48 17
[email protected]
SPONSORSHIP
Jacek Śmieszek-Świętalski
tel. +48 71 797 28 30
[email protected]
SUBSCRIPTION
tel. +48 71 797 28 34
[email protected]
Bank Zachodni WBK S.A.
96 1090 1522 0000 0001 0162 2418
Issue: 6000 copies
Cover: Dominik Stańda
Translations: Vision Jobs
The publisher is a member
of the Chamber of Press
Publishers
88Internet in the municipal
public space
Eryk Chilmon
Eryk Chilmon
The publisher and editorial office
do not bear liability for the content of
advertisements and announcements.
IT w Administracji
5
Wywiad
Sięgamy
po dobre wzorce
„Sieć wzajemnych powiązań i uzależnień między poszczególnymi
obszarami działania administracji jest na tyle złożona, że żaden
z nich nie może funkcjonować w pełni samodzielnie. Dlatego
chcemy podejść do informatyzacji w sposób zintegrowany”.
Rozmowa z Michałem Bonim, ministrem administracji i cyfryzacji
IT w Administracji: Czy Polska jest już
krajem cyfrowym, czy jeszcze analogowym?
Michał Boni: Polska jest państwem
cyfrowym i analogowym jednocześnie.
Jako państwo mamy już wiele cyfrowych
usług, takich jak księgi wieczyste, KRS,
e-podatki, eWUŚ, ale też jeszcze sporo
usług całkiem analogowych. Chodzi o to,
by tych pierwszych było coraz więcej.
Nasze społeczeństwo jako całość oraz
biznes coraz lepiej wykorzystują technologie cyfrowe, a młodzi ludzie są – podobnie jak w innych europejskich krajach
– „cyfrowymi tubylcami”. Nam zależy
na tym, by na każdym polu wykorzystywać szanse, jakie daje cyfrowość. Obecnie
pracujemy nad Programem Operacyjnym
„Polska Cyfrowa”, w którym przedstawimy
całościowy plan rozwoju cyfrowego. Wiemy, że bardzo ważne są postępy w e-administracji: wprowadzenie systemu eWUŚ
pokazało, że informatyzacja na zasadzie
sprawnych, dobrze skoordynowanych
kroków przynosi efekty. To przykładowy projekt pokazujący istotę zmian,
na których nam zależy – całościowy plan
rozwoju e-administracji przedstawimy
też niedługo w Programie Zintegrowanej
Informatyzacji Państwa 2.0+.
W 2011 r., inaugurując działanie Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji,
wspomniał Pan o konieczności uprząt-
6
IT w Administracji
nięcia stajni Augiasza. Czy „stajnia”
jest już czysta?
Kiedy późną jesienią 2011 r. zaczęliśmy się przyglądać wielkim projektom
e-administracyjnym, stało się jasne,
że nieprawidłowości mogą stać się
dla Komisji Europejskiej powodem
do wstrzymania funduszy na te projekty.
I tak, niestety, się stało. Ale przygotowany przez MAC raport Państwo 2.0 i plan
naprawczy zaradziły temu problemowi.
Po wdrożeniu zmian projekty realizowane są coraz lepiej, co potwierdziła KE,
odblokowując we wrześniu ubiegłego
roku ich finansowanie. Na usprawnienia
dla obywateli będziemy mogli wydać
do końca perspektywy finansowej,
czyli do 2015 r., 3,3 mld zł. To ważne, bo
oznacza możliwość realizacji konkretnych usprawnień, na które inaczej trudno
byłoby znaleźć środki. Wprowadzimy
np. nowe funkcjonalności CEIDG, systemu podatkowego, celnego, elektronicznego wsparcia dla opieki społecznej
([email protected]). Jednak, jak dobrze wiemy,
nie jest tak, że sprząta się stajnię raz
na zawsze – to jest stały proces pilnowania porządku, którego istotny etap
zakończyliśmy.
Projekty informatyczne można uznać
za inwestycje wysokiego ryzyka.
Chodzi nie tylko o koszty, ale także
o terminy. Czy trzeba się pogodzić
z tym, że większość rozwiązań będzie
wchodzić w życie z opóźnieniem?
Nie ma zgody na opóźnienie wdrażania
rozwiązań informatycznych, ale dotychczasowe doświadczenie wskazuje,
że trudno jest zrealizować – szczególnie
duże – projekty na czas. Dlatego sięgamy po dobre wzorce, by pokazywać,
co można robić lepiej. Dotychczas koncentrowano się na tym, czego nie wolno
albo nie powinno się robić, realizując
zamówienie publiczne. Czas zacząć propagować właściwe podejście, wskazywać, jak powinno się postępować, żeby
osiągnąć cel. Także w krajach o długiej
tradycji i utrwalonych procedurach zamówień publicznych dochodzi do opóźnień. Jako przykład można podać Wielką
Brytanię, gdzie cykl zamówienia publicznego na duży system informatyczny wynosi 2,5 roku. Również dlatego Wielka
Brytania idzie w kierunku mniejszych,
łatwiejszych do zarządzania projektów –
my też będziemy iść w tę stronę.
Rząd przyjął założenia zmian w ustawie o informatyzacji. Co przyniesie ta
nowelizacja?
Przede wszystkim ma ułatwić kontakty
obywateli z urzędami. E-usług ma być
więcej, a procedury mają być szybsze.
Wszyscy oszczędzimy czas i pieniądze,
jeśli rzadziej będziemy musieli osobiście
stawiać się w urzędzie. Nowelizacja nało-
Wydanie specjalne
Wywiad
Michał Boni jest absolwentem
Uniwersytetu Warszawskiego,
obronił pracę doktorską z socjologii kultury. Po 1989 r. pełnił
wiele funkcji publicznych, m.in.
był szefem Ministerstwa Pracy
i Polityki Socjalnej w rządzie
Jana Krzysztofa Bieleckiego.
Został powołany na urząd
ministra administracji i cyfryzacji
w listopadzie 2011 r. Wśród jego
obowiązków znajduje się nadzór
nad prowadzeniem działań
związanych z opracowywaniem
i opiniowaniem kierunków i programów strategicznych w zakresie społeczeństwa informacyjnego, a także nad sprawami
związanymi z przeciwdziałaniem
wykluczeniu cyfrowemu.
Fot. archiwum
ży na urzędy obowiązek posługiwania się
elektroniczną skrzynką podawczą, spełniającą określone standardy (dziś zdarzają się skrzynki podawcze, które odrzucają
pisma), pozwoli na wystawianie w portalu
ePUAP także usług wykonywanych przez
inne podmioty, o ile realizują zadania
publiczne, rozszerzy sieć punktów
potwierdzania profilu zaufanego ePUAP
na placówki Poczty Polskiej i banki.
Na podmioty publiczne zobowiązane
do ustalania wzorów pism zostanie też
nałożony obowiązek zgłaszania wzorów
dokumentów elektronicznych do centralnego repozytorium wzorów dokumentów
elektronicznych, a następnie przekazywania opisu usługi możliwej do zrealizowania przy wykorzystaniu tego wzoru
w celu umieszczenia go w katalogu usług
na ePUAP oraz udostępnienia formularza
elektronicznego. To pierwszy krok w stronę potrzebnych zmian – następny będzie
już niedługo.
Czy jest możliwe zrealizowanie oczekiwań społecznych, np. umówienie
terminu wizyty u lekarza, bez kompleksowej i zintegrowanej informatyzacji administracji państwowej?
Być może to możliwe, ale trudno
wówczas mówić o w pełni sprawnej
i niezawodnej obsłudze, bo nieuniknione będzie stosowanie tzw. protez, czyli
rozwiązań zastępczych. Sieć wzajem-
nych powiązań i uzależnień pomiędzy
poszczególnymi obszarami działania
administracji jest na tyle złożona,
że żaden z nich nie może funkcjonować
w pełni samodzielnie. Dlatego w takiej
sytuacji chcemy podejść do informatyzacji w sposób zintegrowany, uwzględniający uporządkowanie rejestrów
publicznych i zapewnienie sprawnego
korzystania z zawartych w nich danych,
zagwarantowanie interoperacyjności,
przygotowanie z odpowiednim wyprzedzeniem podstaw prawnych dla wprowadzanych rozwiązań oraz zapewnienie
ram organizacyjnych budowy systemu
informacyjnego państwa, gdzie każdy
wewnątrz administracji państwowej:
rządowej i samorządowej.
W jaki sposób wspierać rozwój komputeryzacji administracji publicznej
i podnosić kompetencje cyfrowe
urzędników i obywateli?
Doświadczenie wskazuje, że najważniejsze jest przełamanie bariery mentalnej.
Obecnie nie chodzi już o komputeryzację, rozumianą jako zastosowanie
komputerów do wspomagania realizacji
zadań na stanowisku pracy, bo ten etap
mamy za sobą. Teraz należy w umiejętny
sposób korzystać z zasobów informacji
do celów zarządczych, do usprawnienia
działalności gospodarczej, pogłębiania
wiedzy itd. Do tego potrzebna jest informacja o zasobach informacji oraz o usługach dostępnych w Sieci i o sposobie
docierania do nich. To dlatego naszym
zdaniem cały proces cyfryzacji opiera się
na trzech filarach – nie tylko na zapewnianiu dostępu do Sieci, tworzeniu
zasobów i usług, lecz także na wspieraniu umiejętności cyfrowych obywateli. Jednak podnoszenie umiejętności
cyfrowych nie może polegać wyłącznie
na takich „kursach obsługi” – każdy
z nas za kilka lat będzie używał programów, aplikacji i urządzeń, które dziś
jeszcze nie istnieją, i do tego należy się
przygotować. Wszyscy musimy się więc
nauczyć, jak cały czas uczyć się nowych
rzeczy. Tę wiedzę najlepiej zdobywać
od pierwszych lat szkoły aż do końca
aktywności zawodowej. Dlatego realizu-
Nasze społeczeństwo jako całość oraz biznes coraz lepiej
wykorzystują technologie cyfrowe, a młodzi ludzie są –
podobnie jak w innych europejskich krajach – „cyfrowymi
tubylcami”. Nam zależy na tym, by na każdym polu
wykorzystywać szanse, jakie daje cyfrowość.
resort czy też jednostka będą miały
określone miejsce i wyznaczony zakres
odpowiedzialności. Ważna jest również budowa kompetencji cyfrowych
w administracji oraz w społeczeństwie,
w tym pośród przedsiębiorców. Materia,
w której się poruszamy, jest złożona
i wymaga ścisłej współpracy także
jemy taki program jak „Cyfrowa Szkoła”,
służący rozwijaniu kompetencji uczniów
i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjnych i komunikacyjnych, czy też program „Latarnicy Polski
Cyfrowej” – dla osób z pokolenia 50+.
Rozmawiał Eryk Chilmon
IT w Administracji
7
CeBIT 2013
Administracja publiczna
wymyślona na nowo
E-USŁUGI
Realizowane przez Polskę projekty teleinformatyczne mają przenieść administrację
kraju w erę cyfrowych decyzji. E-usług jest już całkiem sporo, więc teraz najważniejszym
zadaniem wydaje się przekonanie obywateli do korzystania z nich.
Eryk Chilmon
I
nternet zrewolucjonizował życie społeczne i gospodarcze. Trudno dziś
wyobrazić sobie świat np. bez elektronicznej bankowości. Nie dziwi więc to,
że również administracja publiczna stale
wdraża kolejne rozwiązania IT, ponieważ
od nich w coraz większym stopniu będzie
zależeć funkcjonowanie całego państwa.
Zarówno polska władza centralna, jak
i władza samorządowa zdają sobie sprawę z tego, jak wielką szansą i jednocześnie wyzwaniem jest stworzenie sprawnej
e-administracji. Zbudowano już wiele
narzędzi, które mają zwiększyć efektywność pracy urzędów i ułatwić życie obywatelom. Wciąż też powstają nowe rozwiązania.
Niezwykle istotne z punktu widzenia
uporządkowania i koordynacji wszystkich działań w zakresie informatyzacji
administracji publicznej było powołanie
do życia 21 listopada 2011 r. Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji (MAC).
Nowy resort na samym początku działania musiał zmierzyć się z trudnym zadaniem, jakim było zażegnanie groźby
8
IT w Administracji
zablokowania funduszy UE na realizację
projektów istotnych dla informatyzacji
kraju w ramach 7. osi priorytetowej Programu Innowacyjna Gospodarka. Sukces
inicjatywy MAC pod nazwą „czyszczenie stajni Augiasza” pozwolił zapewnić
środki desygnowane przez Komisję Europejską na tworzenie usług cyfrowych
dla obywateli. Do końca 2015 r. Polska
może przeznaczyć na ten cel 3,3 mld zł.
Bliższe przyjrzenie się kilku wdrożonym
już rozwiązaniom pozwala ocenić, w którym miejscu na drodze do informatyzacji usług znajduje się w tej chwili polska
administracja publiczna.
Platforma integrująca
Kluczowym elementem całego systemu
cyfrowej administracji jest Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej (ePUAP). System ma zapewnić komunikację między obywatelami
i przedsiębiorcami a administracją oraz
między instytucjami administracji publicznej. Ma również pełnić funkcję
brokera dostępowego dla usług realizowanych przez inne systemy i inne instytucje, który będzie integrował zasoby in-
formatyczne i umożliwiał komunikację
między systemami.
Za pomocą ePUAP już dziś można załatwić wiele spraw urzędowych. Wystarczy zalogować się na stronie www.epuap.
gov.pl i wypełnić wniosek. Ilość i rodzaj
spraw możliwych do załatwienia drogą
elektroniczną określają niezależnie poszczególne placówki. Elektroniczne podanie podpisuje się za pomocą certyfikatu kwalifikowanego lub profilu zaufanego
ePUAP, czyli bezpłatnej metody potwierdzania tożsamości w elektronicznych
kontaktach z administracją. Można więc
określić ePUAP mianem scentralizowanego systemu informatycznego, pozwalającego podmiotom publicznym na udostępnianie obywatelom swoich usług
przez internet. – Profil zaufany to krajowe rozwiązanie, unikatowe na skalę europejską. Jest to innowacyjne podejście
do uwierzytelniania obywateli w systemach administracji (nie tylko w systemie ePUAP, lecz także m.in. w systemach
PUE ZUS czy CEIDG,) w szybki i przede
wszystkim bezpieczny sposób – podkreśla Agnieszka Boboli, dyrektor Centrum
Projektów Informatycznych.
Wydanie specjalne
ePUAP eliminuje konieczność konstruowania przez podmioty publiczne
własnych systemów kontaktu obywateli
z instytucją oraz załatwiania urzędowych
spraw przez Sieć. Udostępnia też funkcje
elektronicznej skrzynki podawczej (ESP),
dzięki czemu podmioty administracji publicznej mogą wywiązać się z ustawowego
obowiązku przyjmowania dokumentów
w postaci elektronicznej.
Warte wyróżnienia
Rozwój publicznych e-usług w ostatnich
latach w Polsce był bardzo szybki, a za
sprawą funduszy unijnych będzie jeszcze
szybszy. Co oczywiste, wśród systemów
implementowanych w ramach polskiej
administracji publicznej są zarówno innowacyjne i udane systemy, jak i takie,
które wymagają korekt i dopracowania.
Wojciech Cellary, kierownik Katedry
Technologii Informacyjnych na Wydziale Informatyki i Gospodarki Elektronicznej Uniwersytetu Ekonomicznego
w Poznaniu, a jednocześnie ekspert Komisji Europejskiej, wskazuje na trzy, wyróżniające się jego zdaniem wdrożenia,
które z powodzeniem można zaliczyć
do tej pierwszej grupy: system służący
spisowi powszechnemu przygotowany
przez Główny Urząd Statystyczny, E-sąd
(patrz: s. 20) oraz system płatności międzynarodowych w Narodowym Banku
Polskim (NBP).
Szczególnie to ostatnie wdrożenie zasługuje na nieco więcej uwagi, ponieważ
eksperci wskazują na jego wysoki poziom
zaawansowania i integracji z rozwiązaniami unijnymi. W wyniku uruchomienia systemu SORBNET-EURO i systemu
EuroELIXIR oraz uczestnictwa NBP najpierw w systemie TARGET, a następnie
TARGET2, a także w systemie STEP2
oraz EURO1 polski system płatniczy został połączony z systemami płatniczymi
funkcjonującymi w Unii Europejskiej.
– NBP był pierwszym uczestnikiem systemu TARGET spośród banków centralnych 10 nowych krajów Unii Europejskiej. Dzięki przystąpieniu do systemu
TARGET, a potem przejściu do systemu
TARGET2 mógł udostępnić bankom
rozwiązanie alternatywne wobec stosowanej dotychczas bankowości korespondenckiej oraz bezpośrednio wpływać
na efektywność rozliczeń w euro, szczególnie na skrócenie czasu realizacji płatności transgranicznych i znaczną redukcję ryzyka – mówi Adam Tochmański,
dyrektor Departamentu Systemu Płatniczego w NBP.
Uczestnictwo polskiego banku centralnego w systemie TARGET2 umożliwia
ponadto stopniowe przygotowanie się
NBP, polskich banków komercyjnych,
Krajowej Izby Rozliczeniowej i Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych
do zasad i procedur rozliczeniowych
oraz standardów technicznych obowiązujących w strefie euro.
Deklaracje przez internet
Chociaż składanie deklaracji papierowych wciąż pozostaje najpopularniejszym sposobem rozliczania się
podatników, Polacy coraz chętniej
rozliczają się przez internet. System e-Deklaracje to platforma internetowa
uruchomiona przez Ministerstwo Finansów, która umożliwia podatnikom
i płatnikom składanie deklaracji podatkowych i innych dokumentów skar-
Nagrodzony system
Podczas Europejskiego Kongresu
Kardiochirurgów i Torakochirurgów
(EACTS) w październiku 2012 r.
w Barcelonie wyróżniony został
Krajowy Rejestr Operacji Kardiochirurgicznych KROK. Europejscy
liderzy kardiochirurgii uznali KROK
za rozwiązanie wzorcowe i warte
naśladowania. Rejestr jest najważniejszym i najrzetelniejszym źródłem informacji na temat zabiegów
kardiochirurgicznych przeprowadzanych na dzieciach i dorosłych
w Polsce. Gromadzi dane o liczbie
wykonywanych operacji, a także
o ich rodzaju i wynikach. Do wprowadzania danych do KROK zobowiązane są umową z Ministerstwem
Zdrowia wszystkie polskie ośrodki
kardiochirurgii. Dane przekazywane
są online, podlegają zewnętrznej
i wewnętrznej weryfikacji. Procedury
te umożliwiają stałe monitorowanie
dostępności i jakości świadczeń
kardiochirurgicznych w Polsce.
bowych drogą elektroniczną. System
ten daje obywatelom możliwość przekazywania do urzędu skarbowego deklaracji, zeznań, informacji, wniosków,
zawiadomień, zgłoszeń związanych
z podatkami PIT, CIT, VAT i innych.
Łącznie naliczyć można kilkadziesiąt
dokumentów. Co roku sukcesywnie rośnie liczba deklaracji składanych drogą
elektroniczną. W ubiegłym roku w ten
sposób zostało wysłanych ponad 2 mln
zeznań podatkowych PIT. W stosunku
do roku 2011 liczba deklaracji wzrosła
o ok. 1 mln. Tym, co wyróżnia ten system, jest brak konieczności stosowania
bezpiecznego podpisu elektronicznego.
Obywatel potwierdza swoją tożsamość,
podając, oprócz podstawowych danych,
kwotę przychodu wynikającą z zeznania
lub rocznego obliczenia podatku za rok
podatkowy deklaracji o dwa lata wcześniejszy niż rok, w którym jest składana
deklaracja.
W 2015 r. ma ruszyć system „e-podatki”, znacznie rozszerzający możliwości
sieciowego kontaktu z administracją
skarbową. Dla obywateli największym
ułatwieniem może być wstępnie wygenerowana deklaracja podatkowa. Dziś
każdy sam musi zebrać dane o swoich
zarobkach i odprowadzonych zaliczkach, po czym wpisać je do formularza.
W nowym systemie to władze skarbowe
zaproponują, jak ma wyglądać roczny
PIT danej osoby.
Ułatwienia
dla ubezpieczonych
Jednym z najbardziej oczekiwanych
przez obywateli systemów informatycznych była Platforma Usług Elektronicznych (PUE), która funkcjonuje w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych (ZUS)
od 14 czerwca 2012 r. Jest to największe
przedsięwzięcie tej instytucji w zakresie
e-usług, a jego głównym założeniem jest
poszerzenie dostępu klientów do usług
ZUS świadczonych drogą elektroniczną.
Centralnym elementem systemu jest
Nowy Portal Informacyjny (NPI), w którym ZUS zamieszcza treści ogólnodostępne, przeznaczone dla wszystkich
usługobiorców, oraz treści dostępne dla
usługobiorców zarejestrowanych. Bez rejestracji można korzystać z wirtualnego
IT w Administracji
9
CeBIT 2013
doradcy i wirtualnego inspektoratu. Wirtualny doradca, czyli awatar, po wpisaniu
pytania przez użytkownika w odpowiednim oknie udziela na nie odpowiedzi
w czasie rzeczywistym. Natomiast wirtualny inspektorat to usługa przedstawiająca klientom, jak zorganizowana jest obsługa w jednostkach ZUS. Dostępny jest
również czat z konsultantem COT oraz
możliwość zadawania pytań, na które
klient uzyskuje odpowiedź mailową.
Zainteresowanie e-usługami ZUS stale rośnie, a w szczególności pod koniec
ubiegłego roku dało się zauważyć intensywniejszy wzrost liczby użytkowników PUE. Według stanu na 16 grudnia
2012 r. założonych zostało prawie 52
tys. profili PUE.
Cyfrowa pomoc społeczna
W 2008 r. został zainicjowany projekt
„[email protected] – Platforma komunikacyjna
obszaru zabezpieczenia społecznego”,
stanowiący reakcję na trudności dotyczące świadczenia usług w obszarze
zabezpieczenia społecznego. Podstawowe problemy jednostek administracji publicznej związane były z brakiem
integracji systemów teleinformatycznych, co powodowało brak możliwości
szybkiego pozyskania informacji niezbędnych do efektywnego funkcjonowania i monitorowania pracy jednostek
administracji, nieefektywny przepływ
informacji pomiędzy jednostkami oraz
instytucjami współpracującymi. Brak
współpracy systemów informatycznych
powodował niewystarczającą dostępność usług świadczonych przez administrację obszaru zabezpieczenia społecznego, niejednolity poziom świadczenia
tych usług i wydłużał załatwianie sprawy w urzędzie. Realizacja projektu miała ten stan rzeczy zmienić. – Jego beneficjentami są zarówno osoby korzystające
ze świadczeń zabezpieczenia społecznego i rodziny, w tym osoby niepełnosprawne, których liczbę szacuje się
na ponad 5 mln, jak i pracownicy instytucji zaangażowanych w dystrybucję
tych świadczeń. Na rzecz osób wymagających wsparcia pracuje ponad 40 tys.
urzędników z około 11 tys. jednostek
na wszystkich poziomach administracji.
Można również powiedzieć, że projekt
10
IT w Administracji
3,3
mld zł z Programu Innowacyjna
Gospodarka może przeznaczyć Polska
do końca 2015 r. na projekty informatyczne w administracji publicznej.
ewidencyjnych), opracowania ortofotomap lotniczych i satelitarnych, dane
o przebiegu granic jednostek podziału
terytorialnego państwa, a także dane
z państwowego rejestru nazw geograficznych. W portalu znajdują się informacje
geoprzestrzenne w formie przekierowań
lub wskazań do danych zewnętrznych
(dowolne serwisy z danymi przestrzennymi zarejestrowane w systemie). Może
on funkcjonować również jako punkt
dostępowy do danych wskazujący źródło
danych (tzw. one stop).
Standaryzacja i integracja
jest skierowany do przedsiębiorców.
Mam na myśli dostawców usług związanych z realizacją świadczeń w obszarze
zabezpieczenia społecznego – tłumaczy
Katarzyna Kosiewicz z Ministerstwa
Pracy i Polityki Społecznej, kierownik
projektu [email protected]
Otwarcie danych
przestrzennych
Dzięki projektowi GEOPORTAL.GOV.
PL urzędy, firmy i obywatele uzyskali
bezpłatny dostęp do aktualnych danych
przestrzennych. Za sprawą dyrektywy
INSPIRE, która położyła podwaliny
pod europejski system wymiany informacji o przestrzeni, Główny Urząd
Geodezji i Kartografii udostępnił rządowy Geoportal zgodny z założeniami
tej dyrektywy. Projekt stanowi infrastrukturę węzłów Krajowej Infrastruktury Informacji Przestrzennych (KIIP),
współpracujących ze sobą i świadczących usługi – od wyszukiwania i udostępniania danych aż do ich analizy.
Geoportal pełni rolę brokera, udostępniającego użytkownikom dane i usługi
geoprzestrzenne poprzez wyszukanie
żądanych informacji. Jednym z wymagań zbudowanego rozwiązania jest
zapewnienie interoperacyjności rozumianej jako możliwość współdziałania węzłów infrastruktury niezależnie
od platformy sprzętowej, systemowej
i programowej.
Projekt GEOPORTAL.GOV.PL udostępnia opracowania i dane geoprzestrzenne, w tym m.in. dane o charakterze katastralnym (zawierające
informacje dotyczące geometrii działek
Przegląd wybranych wdrożeń uzmysławia, jak szeroki jest zakres wprowadzanych zmian i jak wielu dziedzin dotyczy.
Jednak nie można tracić z pola widzenia
głównego celu tej zakrojonej na ogromną
skalę reformy administracji. Sensem informatyzacji jest poprawa życia obywateli, natomiast jej realną miarą są korzyści
dla obywatela, a nie np. ilość zakupionego
sprzętu czy wydanych pieniędzy. Tylko
w ten sposób można ocenić, czy wprowadzane zmiany przynoszą efekty. Ale
żeby obywatele mogli korzystać z informatyzacji, trzeba też wykonać tę mniej
widoczną pracę – optymalizację procesów i procedur.
Informatyzowanie prostych i użytecznych usług, które mogą ułatwić życie
dużym grupom obywateli w krótkim
czasie, jest jak najbardziej uzasadnione, jednak niezbędna jest standaryzacja
procesów i procedur formalnych, ponieważ zdecydowana większość usług
obejmuje wiele urzędów, a zwłaszcza
ogromną ilość danych, jakie znajdują się
w prowadzonych przez urzędy systemach
ewidencyjnych i rejestrowych. Bez integracji usług i optymalizacji procesów
będziemy mieli do czynienia wyłącznie
z „uzupełnianiem danych” przez klienta,
a także wydawaniem zaświadczeń i poświadczeń. Dobrym przykładem obszaru
zintegrowanych usług jest jednolity system katastralny obejmujący Nową Księgę
Wieczystą, Ewidencję Gruntów i Budynków i gminne systemy podatku od nieruchomości powiązane z rejestrami PESEL
i TERYT. Zgodnie z zapowiedziami MAC
właśnie w tym kierunku będzie zmierzać
polska e-administracja.
Wydanie
specjalne
Advertorial
Technopark Pomerania – przestrzeń
dla rozwoju innowacyjnego biznesu
Specyfikacja techniczna
Centrum Danych
Obiekt:
•powierzchnia użytkowa: 1.700 m2
•powierzchnia komór serwerowych: 602 m2
•instalacja 170 szaf serwerowych 47U
•Powierzchnia magazynowa i techniczna
•winda towarowa
Zasilanie:
•zasilanie średniego napięcia z 2 różnych GPZ, biegnące różnymi trasami
•oddzielne trafostacje
•systemy UPS, generator prądotwórczy
Szczecińskie serce
nowych technologii
Technopark Pomerania jest kluczową dla
Szczecina i regionu organizacją, wspierającą
rozwój innowacyjnych mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw. Położony w centrum
miasta, wśród parków i terenów rekreacyjnych, sąsiaduje z najdynamiczniej rozwijającymi się północnymi dzielnicami Szczecina.
Działalność instytucji wpisuje się w strategiczną wizję rozwoju miasta, ukierunkowaną
na wspieranie innowacyjnej przedsiębiorczości oraz budowanie gospodarki opartej
na wiedzy.
Dynamiczny rozwój
innowacyjnych firm
Dzięki nowoczesnej i rozbudowywanej infrastrukturze oraz kompleksowym programom
wsparcia, w Technoparku Pomerania tworzone są najlepsze warunki dla dynamicznego
rozwoju firm z branży ICT – od inkubacji dla
początkujących tzw. start-up’ów, do wzmacniania funkcjonujących już na rynku przedsiębiorstw. W chwili obecnej, w zmodernizowanym w 2010 roku pierwszym budynku
Technoparku Pomerania, prowadzi działalność 21 firm. Przedsiębiorcy korzystają z szeregu usług wsparcia oferowanych
przez park, wśród których wymienić moż-
na m.in. programy doradcze dostosowane
indywidualnie do potrzeb przedsiębiorców,
organizowanie szkoleń i wydarzeń branżowych, ułatwianie nawiązywania współpracy
ze środowiskiem naukowym, usługi prawne
i księgowe czy pomoc w pozyskiwaniu finansowania zewnętrznego. Ponadto Technopark
Pomerania przygotowuje studia wykonalności, projekty techniczne oraz biznesplany dla
projektów informatycznych. Jak dotychczas
zrealizowano blisko 20 projektów IT dla samorządów w całej Polsce.
Inspirująca infrastruktura
W 2013 roku infrastruktura Technoparku Pomerania powiększy się o trzy nowe budynki,
które obejmą przestrzeń biurową i konferencyjną dla rozwoju kolejnych kilkudziesięciu
innowacyjnych firm oraz Centrum Danych.
Serwerownia będzie największym tego typu
obiektem w regionie oraz jednym z większych
w Polsce. Świadczenie usług w modelu cloud
computing umożliwi lokalnym firmom oraz
instytucjom publicznym rozwijanie działalności bez konieczności inwestowania w infrastrukturę informatyczną.
Instalacją szaf serwerowych oraz systemu chłodzenia serwerowni zajmie się partner technologiczny Technoparku Pomerania
– firma Rittal, która jest wiodącym w skali
Chłodzenie:
•energooszczędna klimatyzacja wykorzystująca technologię stand by Free
Cooling plus, urządzenia o najwyższym stopniu dostępności zaprojektowane dla standardu TIER III i IV
•standardowe
skalowalne
moce
chłodnicze na szafę Rack do 5 kW,
10 kW, 15 kW, 25 kW z redundancją
w tym samym zakresie mocy
Ochrona przeciwpożarowa:
•system detekcji pożaru z gazowym
systemem gaśniczym
•system wczesnej detekcji dymu oparty na detektorach laserowych
Bezpieczeństwo:
•centralny, całodobowy system monitoringu CCTV
•system strefowej kontroli dostępu
Łączność:
•światłowodowe połączenia do kilku
operatorów telekomunikacyjnych.
światowej dostawcą kompletnych systemów i rozwiązań modułowych efektywnych
energetycznie dla centrów obliczeniowych
– począwszy od szaf, rozdziału mocy i klimatyzacji, aż po innowacyjne koncepcje
bezpieczeństwa fizycznego i zabezpieczania danych systemów infrastruktury IT.
IT w Administracji
1111
CeBIT 2013
Wywiad
Bez zbędnych
formalności
„Elektroniczny obieg danych z wniosków oraz możliwość wyboru
dowolnego urzędu gminy, w którym można złożyć wniosek,
ograniczyły czas i zminimalizowały koszty rejestracji firmy. Ponadto
zwiększone zostało bezpieczeństwo obrotu gospodarczego”.
Rozmowa z Dariuszem Bogdanem, wiceministrem gospodarki
IT w Administracji: Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej to jeden z lepiej przygotowanych i zrealizowanych projektów
informatycznych w Polsce w ostatnich
latach. Co Pana zdaniem przyczyniło się do sukcesu CEIDG?
Dariusz Bogdan: Za powodzeniem CEIDG
stoi sama idea tego przedsięwzięcia.
Projekt ułatwia prowadzenie działalności gospodarczej, upraszcza stosowanie
związanego z nią prawa oraz usprawnia
funkcjonowanie samej administracji.
Zwiększone zostało także bezpieczeństwo
obrotu gospodarczego poprzez centralne
udostępnianie informacji m.in. o koncesjach, licencjach, zezwoleniach i wpisach
do rejestru działalności regulowanej.
Myślę, że jednym z istotnych czynników
składających się na niewątpliwy sukces
CEIDG było z pewnością zaangażowanie
i determinacja zespołu projektowego.
Przy budowie CEIDG współpracowało
wielu ekspertów z Ministerstwa Gospodarki oraz innych resortów centralnych,
a także urzędów gmin.
Podczas budowy CEIDG okazało się,
że konieczna jest zmiana przepisów.
Zmiana prawa to jednak proces długotrwały i w pewnym sensie ryzykowny.
Czy nie bał się Pan, że wpłynie to negatywnie np. na terminowość realizacji projektu?
12
IT w Administracji
Aby wdrożyć sprawny system w terminie, musieliśmy udoskonalić przepisy,
odzwierciedlając nowe możliwości
techniczne i uwarunkowania organizacyjnoprawne tworzonego rejestru centralnego. Na szczęście parlament przyjął
większość zaproponowanych zmian. Bez
tych reform system nie realizowałby
swoich podstawowych celów oraz misji
Ministerstwa Gospodarki zmierzającej
do stworzenia najlepszych warunków
do prowadzenia działalności gospodarczej w Europie.
w CEIDG oraz KRS. Proces rejestracji firmy stał się transparentny dzięki zintegrowanemu formularzowi rejestracyjnemu
CEIDG-1. Ponadto CEIDG jest bezpośrednio połączona z 10 różnymi instytucjami
uczestniczącymi w procesie rejestracji
działalności gospodarczej. Ministerstwo
Gospodarki nawiązało bezpośrednią
współpracę z każdą z tych instytucji,
podpisując porozumienia gwarantujące
zachowanie zasad wzajemnej współpracy
oraz poziomu świadczonych na rzecz
przedsiębiorców usług.
W jaki sposób CEIDG przyczynia się
do wzrostu bezpieczeństwa obrotu
gospodarczego w Polsce i Unii Europejskiej?
Zwiększenie bezpieczeństwa obrotu
gospodarczego odbywa się m.in. poprzez
dostarczenie oraz transparentność informacji publikowanej na ogólnodostępnej
stronie CEIDG. Wpisy publikowane w CEIDG są weryfikowane przez kilka urzędów
i obrazują obecny status przedsiębiorcy.
Sprawdzana jest tożsamość składającego wniosek oraz ewentualne zakazy
prowadzenia działalności gospodarczej.
Od 1 lipca 2012 r. w CEIDG zostały
udostępnione informacje o wszystkich
rejestrach działalności reglamentowanej
(licencje, koncesje, zezwolenia, wpisy
do rejestrów działalności regulowanej)
dotyczące przedsiębiorców wpisanych
W jakim zakresie z CEIDG mogą korzystać obcokrajowcy? Jakie korzyści
z funkcjonowania centralnej ewidencji
mają przedsiębiorcy spoza Polski?
Zgodnie z ustawą o swobodzie działalności gospodarczej rejestracji w CEIDG
bez dodatkowych formalności mogą
dokonywać obywatele wszystkich państw
członkowskich UE oraz obywatele Islandii,
Liechtensteinu, Norwegii i Konfederacji
Szwajcarskiej, jak również USA. W wypadku innych osób ustawa szczegółowo precyzuje dodatkowe wymagania, jakie należy
spełnić – jednym z nich jest np. posiadanie
Karty Polaka lub zezwolenia na osiedlenie się. Jeśli nic nie budzi wątpliwości,
weryfikacja przebiega automatycznie.
W sytuacjach niejednoznacznych wniosek
jest analizowany przez pracowników organu rejestrowego. Zasady samej rejestracji
Wydanie specjalne
Wywiad
Dariusz Bogdan od 2007 r. pełni
funkcję wiceministra gospodarki. Aktywnie działa w kilku
komisjach sejmowych. Jest
też przewodniczącym Zespołu
Gospodarki Elektronicznej, Rady
Nadzorczej Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Komitetu do Spraw Umów Offsetowych,
a także współprzewodniczącym
Zespołu Trójstronnego Przemysłu Zbrojeniowego. Ukończył
Wydział Mechatroniki Politechniki Warszawskiej, a następnie
studia podyplomowe w zakresie
Telekomunikacji, Informatyki
i Zarządzania na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych
Politechniki Warszawskiej
Fot. archiwum
są jednakowe dla wszystkich – polskich
i zagranicznych przedsiębiorców. Obcokrajowcy mogą również wybrać wersję
angielską aplikacji. Od zakładającego firmę
wymagamy podpisu kwalifikowanego,
profilu zaufanego lub stawiennictwa w dowolnym urzędzie gminy lub miasta. Można
też zarejestrować się listownie, ale wtedy
wymagane jest notarialne potwierdzenie
podpisu, tj. tożsamości przedsiębiorcy.
Uogólniony koszt jednego wpisu w CEIDG to ok. 5 zł, a więc bardzo niewiele.
Jakie korzyści finansowe przyniosła
CEIDG dla budżetu państwa, biorąc
pod uwagę, że projekt kosztował
ponad 28 mln złotych? Czy ta inwestycja się nam opłacała?
Na początek ważna informacja: wpis
do CEIDG jest bezpłatny. Natomiast
koszt jednostkowy, wynikający z wartości wytworzenia systemu, jest niski,
ale przy prowadzeniu rejestru trudno
mówić o bezpośrednich korzyściach
finansowych dla budżetu. Raczej jest
to optymalizacja i zmniejszenie kosztów
administracyjnych. A prawdziwy zysk –
szybka i bezpłatna rejestracja firmy – jest
po stronie przedsiębiorców. Zamiast chodzić po urzędach i załatwiać formalności,
mogą się skupić na prowadzeniu biznesu.
A jakie są inne, niefinansowe korzyści
z uruchomienia CEIDG?
Jak już wspomniałem, przedsiębiorcy
zyskują na czasie. Rejestracja działalności
gospodarczej dzięki zintegrowanemu
formularzowi skróciła się do kilku minut.
Elektroniczny obieg danych z wniosków
oraz możliwość wyboru dowolnego urzędu
gminy, w którym można złożyć wniosek,
Wraz z wnioskiem o rejestrację firmy wybiera się formę opłacania podatku dochodowego. Można również zarejestrować się
jako płatnik VAT. Nasze aspiracje sięgają
jednak jeszcze dalej. Chcemy uprościć
proces rejestracji firmy do pojedynczego
kontaktu z CEIDG. Do tego nowelizacja
przepisów umożliwi innym organom
dopisywanie zmian danych do CEIDG oraz
wyeliminuje konieczność odwiedzania
ZUS-u. Ponadto po połączeniu CEIDG
z rejestrami koncesji, licencji i zezwoleń
przedsiębiorcy nie będą musieli informować poszczególnych rejestrów o wprowadzanych zmianach we wpisie do CEIDG.
Kolejny projekt związany z przedsiębiorczością, który realizuje Ministerstwo Gospodarki, to Pojedynczy
Punkt Kontaktowy (PPK) – ma on m.in.
ułatwić zakładanie działalności gospodarczej. Na czym to polega?
Prowadzenie Punktu Kontaktowego
jest ustawowym obowiązkiem Ministra
Gospodarki. Wymóg ten jest ponadto
efektem wdrożenia dyrektywy dotyczącej
usług na rynku wewnętrznym w naszym
kraju. Zadaniem punktów, które funk-
Projekt CEIDG ułatwia prowadzenie działalności
gospodarczej, upraszcza stosowanie związanego z nią prawa
oraz usprawnia funkcjonowanie samej administracji.
ograniczają czas i minimalizują koszty rejestracji. Innym ważnym aspektem − o nim
również już była mowa − jest zwiększone
bezpieczeństwo obrotu gospodarczego.
CEIDG stała się „interfejsem” do modyfikacji danych w innych rejestrach –
GUS-u, Urzędu Skarbowego itd. Ze statystyki wynika, że z tych możliwości
aktywnie korzystają przedsiębiorcy.
Jakie będą kolejne kroki rozwojowe
systemu?
To prawda, przedsiębiorca w każdej chwili
może online sprawdzić swój wpis i zgłosić
potrzebę zmiany lub ewentualne niezgodności ze stanem faktycznym. Zresztą jest
do tego ustawowo zobowiązany w ciągu 7
dni od daty zaistnienia zmiany. Formularz
zintegrowany CEIDG-1 przekazuje informacje do innych systemów i rejestrów.
cjonują w każdym kraju UE, jest w głównej mierze udostępnianie informacji
dotyczących prowadzenia działalności
gospodarczej w państwach członkowskich,
a także umożliwienie realizacji procedur
administracyjnych drogą elektroniczną.
Zamierzamy powiązać CEIDG z Elektronicznym Punktem Kontaktowym. Dlatego
w połączonym portalu ceidg+eugo pod
adresem www.biznes.gov.pl powstanie
portal Doing Business, który będzie
pokazywał i umożliwiał realizację procedur z perspektywy zdarzeń życiowych
przedsiębiorcy. Informacje w nim zawarte
będą dostępne zarówno po polsku, jak
i po angielsku. Liczymy, że dzięki temu
narzędziu jeszcze bardziej przybliżymy się
do idei Jednolitego Rynku Europejskiego.
Rozmawiał Jacek Orłowski
IT w Administracji
13
CeBIT 2013
Bezpieczny obrót
gospodarczy dzięki IT
PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ
1 lipca 2011 r. Ministerstwo Gospodarki uruchomiło system CEIDG, dzięki któremu
przedsiębiorcy będący osobami fizycznymi mogą zarejestrować działalność gospodarczą
oraz dokonać zmian we wpisie przez internet bez konieczności osobistej wizyty w urzędzie.
Artur Pęczak
C
entralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
(CEIDG) jest scentralizowanym spisem przedsiębiorców będących
osobami fizycznymi, którzy prowadzą
działalność na terenie Polski.W ramach
projektu CEIDG dokonano migracji danych z ewidencji gminnych do ogólnopolskiego rejestru prowadzonego w systemie teleinformatycznym, dzięki czemu
wszystkie procedury związane z ewidencją działalności gospodarczej zostały odmiejscowione, co oznacza, że nie zależą
dalej od miejsca prowadzenia działalności czy zamieszkania przedsiębiorcy. CEIDG umożliwia zarejestrowanie
działalności oraz wprowadzenie zmian
we wpisie drogą elektroniczną. Spis ten
prowadzony jest w systemie teleinformatycznym przez Ministra Gospodarki i został sfinansowany w ramach Programu
Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
na lata 2007−2013.
Jedno okienko przez internet
W ramach CEIDG prowadzony jest portal internetowy firma.gov.pl, w którym
przyszli i obecni przedsiębiorcy mogą
zarejestrować lub zawiesić firmę, a także wznowić albo zamknąć prowadzoną
działalność gospodarczą, czy też zmienić
jej rodzaj. Możliwa jest także modyfikacja danych we wpisie w rejestrze przedsiębiorców przez internet bez koniecz-
14
IT w Administracji
ności osobistej wizyty w urzędzie gminy.
Wniosek CEIDG-1 o rejestrację działalności gospodarczej stanowi jednocześnie
zgłoszenie do ubezpieczeń społecznych
(ZUS/KRUS), zgłoszenie do Urzędu
Skarbowego oraz wniosek o nadanie numeru REGON (GUS).
Od 1 stycznia 2012 r. przedsiębiorcy,
którzy dysponują bezpiecznym podpisem elektronicznym, mogą dołączyć
do wniosku zgłoszenie rejestracyjne
lub aktualizacyjne w zakresie podatku
od towarów i usług (formularz VAT-R).
Wprowadzono również możliwość zawarcia we wniosku o wpis do CEIDG
danych pełnomocnika upoważnionego
do prowadzenia spraw przedsiębiorcy.
W tym kontekście portal firma.gov.pl
stanowi odzwierciedlenie idei jednego okienka, zgodnie z którą wszystkie
czynności związane z rejestracją firmy
można wykonać w jednym miejscu,
w trakcie jednej wizyty w urzędzie. – Celem projektu CEIDG było umożliwienie
wykonania całej procedury rejestracji
działalności gospodarczej w jednym
miejscu, przy minimum formalności
i w możliwie krótkim czasie – wyjaśnia
Sebastian Christow, dyrektor w Departamencie Gospodarki Elektronicznej Ministerstwa Gospodarki.
Cele projektu
Celami ogólnymi projektu CEIDG były:
centralizacja bazy ewidencji działalności gospodarczej z możliwością doko-
nywania czynności w rejestrze ewidencji drogą elektroniczną, uproszczenie
procedur i skrócenie czasu potrzebnego
na założenie firmy, ujednolicenie zasad
obsługi przedsiębiorców oraz zwiększenie bezpieczeństwa obrotu gospodarczego. Przykładem ułatwienia wdrożonego
w portalu CEIDG jest kreator wniosku.
Pomaga on w wypełnieniu elektronicznego formularza CEIDG-1. – Z badań ankietowych, które analizowaliśmy, wynika,
że ponad połowa polskiego społeczeństwa
w wieku produkcyjnym chce prowadzić
swój własny biznes. Niestety, przeważająca liczba osób z tej grupy wskazywała,
że główną przyczyną zniechęcającą do założenia własnej firmy jest biurokracja –
mówi Michał Pierzchalski, ekspert z Departamentu Gospodarki Elektronicznej
Ministerstwa Gospodarki pracujący przy
projekcie CEIDG.
Pełna ścieżka elektroniczna
W celu zarejestrowania działalności gospodarczej przez internet należy wejść
na stronę firma.gov.pl, a następnie wypełnić interaktywny wniosek CEIDG-1.
Przygotowanie wniosku możliwe jest
na dwa sposoby – przy użyciu kreatora
lub przez wypełnienie standardowego
formularza. Obie te metody dostępne
są również wówczas, gdy chcemy zmienić dane we wpisie, zawiesić, wznowić
lub zakończyć działalność gospodarczą. Złożenie wniosku drogą elektroniczną wymaga potwierdzenia swojej
Wydanie specjalne
tożsamości jedną z dwóch dostępnych
form podpisów elektronicznych: za pomocą podpisu elektronicznego weryfikowanego certyfikatem kwalifikowanym
lub profilu zaufanego ePUAP. W tym wypadku mamy do czynienia z pełną ścieżką elektroniczną, która pozwala załatwić
wszystkie sprawy związane z rejestracją
działalności gospodarczej przez internet
bez potrzeby udania się do urzędu.
Jednocześnie autorzy projektu przewidzieli możliwość wysłania wniosku CEIDG-1 bez składania pod nim podpisu
elektronicznego. Przyszły przedsiębiorca
ma 7 dni na potwierdzenie swojej tożsamości pracownikowi urzędu gminy, który dopełni reszty formalności. Jest to tak
zwana pośrednia ścieżka elektroniczna.
– Dla tych, którzy nie mają narzędzi autentykacji elektronicznej, wprowadzono
możliwość dokonania czynności w CEIDG w dowolnym urzędzie gminy w Polsce. W wypadku CEIDG mamy bowiem
do czynienia z całkowitym odmiejscowieniem usług – komentuje Pierzchalski.
Wyszukiwarka
przedsiębiorców
Kluczowym elementem systemu CEIDG
jest baza przedsiębiorców z wyszukiwarką. Dane w ewidencji są jawne, zatem
każda osoba fizyczna lub instytucja może
pozyskiwać informacje zawarte w rejestrze, korzystając z udostępnionej wyszukiwarki. Wydruk ze strony internetowej
CEIDG stanowi zaświadczenie o wpisie
w CEIDG. Jednocześnie z uwagi na to,
że system jest dostępny także dla administracji publicznej, jej organy nie mogą się
domagać okazywania czy załączania
do wniosków zaświadczeń o wpisie
do ewidencji przedsiębiorców.
Wyszukiwanie przedsiębiorców może
być prowadzone na podstawie wielu kryteriów, w tym numeru NIP, REGON, nazwy
firmy oraz imienia i nazwiska osoby prowadzącej działalność. Z bazy można pozyskiwać szczegółowe informacje o przedsiębiorcy w zakresie rodzaju prowadzonej
działalności według klasyfikacji PKD (Polskiej Klasyfikacji Działalności), wydanych
mu uprawnień (licencji, koncesji, zezwoleń), ustanowionych pełnomocników oraz
historii funkcjonowania firmy na rynku.
Wgląd do tych danych jest bezpłatny.
Gminy beneficjentem
projektu
Głównymi beneficjentami projektu są jego
użytkownicy – przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą, urzędy miast
i gmin, inne jednostki administracji publicznej wydające koncesje, licencje, zezwolenia oraz wszyscy obywatele i instytucje,
które pozyskują informacje z ewidencji
działalności gospodarczej. – Urzędnicy
instytucji centralnych i jednostek samorządu terytorialnego mogą za pośrednictwem systemu administrować podziałem
pracy w swoim urzędzie, sprawdzić status
sprawy, generować raporty lub nawet prowadzić ewidencję właściwą dla swojego
obszaru i zakresu – wylicza Pierzchalski.
W ramach projektu przeniesiono dane
dotyczące wpisów przedsiębiorców z blisko 2500 ewidencji gminnych do jednego centralnego rejestru. – Do migracji
danych zastosowaliśmy rozwiązania informatyczne, które w ciągu niespełna 5
miesięcy pozwoliły na przeniesienie
CEIDG dla cudzoziemców
Portal CEIDG został udostępniony
w dwóch wersjach językowych – polskiej
i angielskiej. Platforma jest dostępna 24
godziny na dobę przez internet z dowolnego miejsca na świecie i, co ważne, akceptuje podpisy elektroniczne wydane poza
granicami Polski. Dzięki temu cudzoziemcy mogą zarejestrować działalność oraz
dokonywać aktualizacji wpisu, korzystając
z własnego podpisu elektronicznego. Jak
informują przedstawiciele Ministerstwa
Gospodarki, działalność w Polsce mogą
prowadzić bez ograniczeń obywatele
wszystkich krajów UE, całego EOG, a także
obywatele innych krajów, posiadający
stosowny status pobytowy. Czynności
związane z podejmowaniem i wykonywaniem działalności mogą, podobnie
jak obywatele Polski, wykonywać drogą
elektroniczną. Przedsiębiorcy zagraniczni
mają możliwość sprawdzenia w CEIDG
swoich kontrahentów z Polski. Nawet jeśli
w którymś z krajów nie uznaje się wydruku
z CEIDG jako zaświadczenia, przedsiębiorca może uzyskać w Ministerstwie Spraw
Zagranicznych apostille lub legalizację
tego dokumentu, co nadaje mu ważności
w obrocie zagranicznym.
ok. 3 mln wpisów. Niestety, jak się okazało, dane te nie były najlepszej jakości
– komentuje Pierzchalski. Wdrożenie
CEIDG stało się więc istotnym impulsem do uporządkowania informacji o firmach w Polsce. Proces migracji pokazał,
że lokalne (gminne) ewidencje zawierają
wiele błędów i braków, np. na porządku
dziennym były wpisy działalności gospodarczej bez przyporządkowanego PKD.
W dużej mierze przyczyną takiego stanu
rzeczy były zmieniające się na przestrzeni lat przepisy dotyczące prowadzenia
ewidencji przedsiębiorców. – W procesie
migracji wpisów do CEIDG zastosowaliśmy weryfikację i uzupełnianie niezbędnych danych na podstawie rejestrów
GUS-u (REGON) oraz Ministerstwa
Finansów (CRP, KEP). Ponadto przygotowaliśmy formularze, umożliwiające
przedsiębiorcom samodzielne uzupełnienie wpisów, które nie przeszły pozytywnie weryfikacji, oraz usunięcie
wpisów zwielokrotnionych – informuje
Marcin Szokalski, ekspert z Departamentu Gospodarki Elektronicznej Ministerstwa Gospodarki pracujący przy
projekcie CEIDG.
Pojedynczy Punkt
Kontaktowy
Drugim projektem e-administracji prowadzonym przez Ministerstwo Gospodarki jest Pojedynczy Punkt Kontaktowy (PPK). Pod adresem www.eu-go.
gov.pl udostępniono portal informacyjny zawierający szczegółowe wytyczne
na temat procedur i formalności związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w Polsce, dane kontaktowe
instytucji publicznych wraz z zakresem
ich kompetencji, informacje na temat
sposobów i warunków dostępu do rejestrów publicznych i bazy danych oraz
uwarunkowania prawne dotyczące prowadzenia i rozstrzygania sporów między
przedsiębiorcą a organami instytucji publicznych. – Planujemy, aby CEIDG stała się częścią większego przedsięwzięcia
realizowanego w ramach nowego działania, do którego w szybkim tempie
przystępujemy, a mianowicie budowy,
zgodnie z dyrektywą unijną, Pojedynczego Punktu Kontaktowego. Chcemy,
aby w zakresie budowy PPK wszelkie
IT w Administracji
15
CeBIT 2013
Doing Business in Poland
Sebastian Christow
dyrektor w Departamencie Gospodarki Elektronicznej,
Ministerstwo Gospodarki
Rejestracja firmy to dopiero początek biznesu.
Przyśpieszenie i odciążenie procesu rejestracyjnego zdecydowanie usuwa
barierę wejścia, ale nie jest
to jedyne ograniczenie dla
przedsiębiorczości. Nadal
pozostają przeszkody
związane ze znajomością
i koniecznością przestrzegania licznych procedur wymaganych przy
prowadzeniu działalności
gospodarczej, w tym tych
związanych z podatka-
mi, ubezpieczeniami,
ewentualnymi koncesjami,
licencjami, zezwoleniami
czy wymogami informacyjnymi. Nie można zapomnieć o barierze dostępu
do finansowania.
Aby pomóc przezwyciężyć
te przeszkody, portal firma.
gov.pl przekształca się
w portal Doing Business –
biznes.gov.pl. Z założenia
ma on świadczyć usługi
informacyjne i transakcyjne przy rejestracji
i prowadzeniu działalności
procedury związane z podejmowaniem
i prowadzeniem działalności gospodarczej były dostępne w prosty sposób
przez internet. CEIDG jako jeden z procesów będzie uzupełnieniem części tych
procedur – mówi Pierzchalski.
Polski Pojedynczy Punkt Kontaktowy rozwijany jest na podstawie projektu „Uproszczenie procedur związanych
z podejmowaniem i prowadzeniem
działalności gospodarczej poprzez ich
elektronizację i wdrożenie idei »jednego okienka«”, zwanego w skrócie UEPA,
który realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO
KL) na lata 2007–2013. Jednocześnie
PPK ma na celu spełnienie wytycznych
Dyrektywy 2006/123/WE Parlamentu Europejskiego i Rady Europejskiej
z dnia 12 grudnia 2006 r. dotyczącej
usług na rynku wewnętrznym, nakładającej na kraje członkowskie Unii
Europejskiej obowiązek dokonania
przeglądu i uproszczenia procedur administracyjnych związanych z prowadzeniem działalności usługowej, a także utworzenia Pojedynczych Punktów
Kontaktowych wraz z umożliwieniem
łatwego dostępu do zawartych w nich
16
IT w Administracji
gospodarczej. System
nie obejdzie się również
bez mailowej i telefonicznej linii wsparcia, które,
tak jak dotychczas, będą
powiązane z fizycznymi
punktami obsługi, jeżeli
takiego wsparcia będzie
potrzebował przedsiębiorca. Wszystko to jest częścią
sieci europejskich punktów
kontaktowych świadczących tego typu usługi w poszczególnych państwach
członkowskich na zasadach
one stop shop.
informacji wszystkim usługodawcom
i usługobiorcom.
Mapowanie procedur
Liderem projektu UEPA jest Ministerstwo Gospodarki, a partnerami Instytut Logistyki i Magazynowania (ILiM)
oraz Krajowa Izba Gospodarcza (KIG).
Jednym z celów szczegółowych projektu jest wykonanie analizy, mapowania,
przygotowania propozycji uproszczeń
i elektronizacji procedur związanych
z rejestracją i prowadzeniem działalności gospodarczej. Do tej pory w projekcie zidentyfikowano w tym zakresie blisko 1200 procedur administracyjnych,
a ponad 600 z nich udało się już opisać
i zmapować. – W ramach projektu UEPA
Instytut Logistyki i Magazynowania
prowadzi prace nad procedurami administracyjnymi w zakresie trzech powiązanych ze sobą procesów: mapowania,
upraszczania i elektronizacji. Efektem
mapowania jest opis procedury administracyjnej, publikowany w portalu
www.eu-go.gov.pl, oraz schemat BPMN
(Business Process Modeling Notation,
Notacja i Model Procesu Biznesowego). W ramach upraszczania tworzony
jest Dokument Propozycji Uproszczeń
(DPU), który zawiera przygotowane
i skonsultowane propozycje uproszczeń
procedur administracyjnych. Natomiast
rezultatem elektronizacji są gotowe
do wdrożenia formularze elektroniczne
umożliwiające realizację procedur administracyjnych – informuje dr Marcin
Kraska, zastępca kierownika Centrum
Elektronicznej Gospodarki ILiM.
Teraźniejszość i przyszłość
Od momentu uruchomienia rejestru
system CEIDG przetworzył ponad 2 mln
wniosków. W ubiegłym roku rozszerzono funkcjonalność o możliwość dołączenia do wniosku rejestracyjnego
formularza VAT-R oraz udostępniono
rejestr pełnomocnictw. – Kluczową usługą uruchomioną w 2012 r. jest również
Rejestr Działalności Reglamentowanej.
Wszelkie urzędy wydające uprawnienia
dla przedsiębiorców zarejestrowały się
w CEIDG i przenoszą informacje dotyczące wydanych licencji, koncesji, zezwoleń – mówi Pierzchalski.
Nadal trwają prace nad projektem
UEPA oraz wprowadzane są zmiany
w funkcjonowaniu portalu CEIDG. –
W 2013 r. będziemy kontynuować rozwój
systemu i wzbogacanie treści informacyjnych portalu oraz zmodyfikujemy wzór
wniosku o wpis do CEIDG. Udostępniona
zostanie pełnomocnikom wskazanym we
wpisach przedsiębiorców w CEIDG możliwość dokonywania czynności drogą elektroniczną. Planowane zmiany legislacyjne
zawarte w projekcie ustawy o ułatwieniu warunków wykonywania działalności gospodarczej pozwolą na posługiwanie się pełnomocnictwami uwidocznionymi w CEIDG
także w postępowaniach przed organami
podatkowymi i skarbowymi. Będziemy
zachęcać Ministerstwo Finansów i inne
urzędy do umożliwienia pełnomocnikom
uwidocznionym w CEIDG dokonywania określonych czynności również drogą
elektroniczną – zapowiada Marcin Szokalski. Ekspert Ministerstwa Gospodarki
liczy również na szybkie wejście w życie
zmian zawartych w przygotowanej w jego
resorcie nowelizacji przepisów dotyczących CEIDG, które mają wprowadzić kolejne ułatwienia dla przedsiębiorców i ich
kontrahentów.
Wydanie
specjalne
Advertorial
Nowy standard ochrony danych
Najnowsza norma DIN 66399 nawet
na najwyższym poziomie tajności dopuszcza pozostawienie małych fragmentów
nośników danych. Technologia LiquiDATA
stawia poprzeczkę znacznie wyżej –
w procesie niszczenia dyski zmieniają się
w ekologiczną ciecz. Odzyskanie tak zniszczonych danych jest dzisiaj niemożliwe.
Granica w odzyskiwaniu danych
Podczas ataku na World Trade Center,
11 września 2001 roku tysiące ton ciężaru
z zawalonych budynków sprasowały, połamały, pogniotły wszystko co znajdowało się
w środku – w tym także komputery i znajdujące się w nich dyski twarde. Wysoka
temperatura, pożar, woda, wszechobecny
pył. To wszystko nie wystarczyło by zniszczyć bezpowrotnie dane komputerowe.
„(…) są one spalone, zanieczyszczone,
częściowo zatopione w betonie, ale jestem
pewny, że możemy je naprawić (…)”
powiedział przedstawiciel firmy CONVAR
dla Heute Journal (3/11/2002). Słowa
dotrzymał. Użyto do tego technologii
laserowego skanowania – dane ze zniszczonych nośników po prostu przeniesiono
na nośniki sprawne. Koszt odzyskiwania
wyniósł około 20–30.000 USD za dysk.
To mobilność i skuteczność:
• inne metody o 100%-wej skuteczności NIE są mobilne,
• inne metody mobilne NIE zapewniają
100%-wej skuteczności.
LiquiDATA jako jedyna w wersji mobilnej
zapewnia 100%-wą skuteczność.
Niemożliwe stało się możliwe
Dane z dysku twardego promu Columbia zostały odzyskane. W lutym 2003 r.
uległ on katastrofie podczas wchodzenia
Nawet dane z nośników odnalezionych po katastrofach World Trade Center
i promu Columbia udało się odzyskać w specjalistycznym laboratorium.
Jaka jest przewaga
konkurencyjna LiquiDATA?
w atmosferę ziemską. Odnaleziono jeden
z trzech twardych dysków. Dysk, który
spadł z wysokości kilku tysięcy metrów był
spalony, a talerze dysku porysowane. Dzięki zaawansowanej technologii udało się
odzyskać ponad 99% danych z zapisanego
w połowie dysku.
Dlatego, aby skutecznie zniszczyć dane na
zużytych dyskach, powstała technologia
LiquiDATA.
Po zakończeniu procesu chemicznego niszczenia
zostaje tylko odrobina ekologicznej cieczy.
Jedyny na świecie
samochód-laboratorium,
który zmienia dyski
w ciecz. Niszczenie
może odbyć się
w dowolnej
lokalizacji.
LiquiDATA to metoda
chemicznego niszczenia
danych:
• Unikatowa
• Nieodwracalna
• Ekologiczna
• Mobilna i szybka
• Ekonomiczna
• Sprawdzona
LiquiDATA – zmieniamy dyski w ciecz
IT w Administracji
17
CeBIT 2013
Wywiad
Informatyzacja
sprawiedliwości
„Rozwój nowych technologii postępuje w niewyobrażalnym tempie.
Funkcjonalności, które jeszcze niedawno były jedynie iluzorycznym
konceptem science fiction, dziś są standardem”.
Rozmowa z wiceministrem sprawiedliwości Jackiem Gołaczyńskim
IT w Administracji: We wrześniu
2012 r. spotkał się Pan wraz z polskimi
sędziami i prokuratorami z referendarzami z Niemiec. Czego dotyczyły
toczące się rozmowy?
Jacek Gołaczyński: Sędziowie z Sądu
Apelacyjnego w Brunszwiku oraz sądów
podległych temu sądowi spotkali się
ze mną w Ministerstwie Sprawiedliwości.
Tematem naszego spotkania była wymiana doświadczeń na temat informatyzacji
sądownictwa. Zaprezentowałem dokonania polskich sądów w tym obszarze i wysłuchałem opinii w tej sprawie kolegów
z Niemiec. Wskazałem przede wszystkim
na zaawansowany projekt informatyzacji
ksiąg wieczystych – możliwość ich przeglądania przez internet i plany składania
wniosków o wpis drogą elektroniczną.
Opisałem też system działającego w Polsce sądu elektronicznego, porównując go
do działających w Niemczech podobnych
organizmów. Na koniec przedstawiłem
koncepcję protokołu elektronicznego, w kształcie nieznanym w praktyce
niemieckiej. Ten ostatni temat wzbudził
dyskusję i uznanie dla podjęcia się przez
Polskę trudnego zadania zreformowania systemu protokołowania rozpraw
sądowych.
Jest Pan nie tylko wiceministrem sprawiedliwości, lecz także kierownikiem
Centrum Badań Problemów Prawnych
18
IT w Administracji
i Ekonomicznych Komunikacji Elektronicznej (CBKE). Ta instytucja skupia
specjalistów z Polski i Europy. Na czym
polega praca badawcza Centrum?
CBKE jest jednostką naukowo-badawczą działającą na Wydziale Prawa,
Administracji i Ekonomii Uniwersytetu
Wrocławskiego. CBKE powołane zostało
w celu prowadzenia badań naukowych
nad umowami elektronicznymi, prawem
telekomunikacyjnym, przestępczością
komputerową i ochroną danych osobowych przetwarzanych z wykorzystaniem
technik informatycznych. Zajmujemy się też problematyką stosowania
nowoczesnych technologii w wymiarze
sprawiedliwości, ochroną własności intelektualnej w internecie, elektroniczną
administracją, informatyką prawniczą,
prawem mediów elektronicznych oraz
prawnymi aspektami dostępu do informacji publicznej.
Dlaczego CBKE przystąpiło do międzynarodowego projektu HEMOLIA?
Ten badawczo-rozwojowy projekt jest
prowadzony w ramach VII Programu
Ramowego Badań i Rozwoju Komisji
Europejskiej. CBKE uczestniczy w nim
od maja 2011 r. HEMOLIA to akronim
utworzony od słów: „Hybrid Enhanced
Money Laundering, Intelligence, Investigation, Incrimination and Alerts”, czyli
„Hybrydowe, zaawansowane: wywiad,
śledztwo, ściganie i powiadamianie
w sprawach dotyczących prania pieniędzy”. Określenie „hybrydowe” dotyczy
jednoczesnego analizowania danych
odnoszących się do różnorodnych
transakcji finansowych i komunikacji
elektronicznej. Zamierzeniem projektu
HEMOLIA jest stworzenie prototypu oprogramowania automatyzującego analizę
prowadzoną przez organy śledcze i jednostki wywiadu finansowego. Projekt ma
też doprowadzić do określenia prawnych
uwarunkowań zastosowania powstającego oprogramowania, po to, by zapewnić
zarówno pewność wykrycia działań
przestępczych związanych z praniem
pieniędzy, jak i ochronę prywatności
osób i podmiotów, które nie naruszyły
prawa. W skład konsorcjum projektowego
HEMOLIA weszły wiodące firmy technologiczne i konsultingowe, instytucje państwowe związane z organami ścigania,
przedstawiciele banków, przedsiębiorstw
telekomunikacyjnych oraz ośrodki akademickie – Uniwersytet w Amsterdamie
oraz Uniwersytet Wrocławski. Specjaliści
CBKE mają za zadanie określić funkcjonalności oprogramowania HEMOLIA oraz
warunki jego użycia. Mają więc zadbać
o to, by wykonywana na potrzeby walki
z procederem prania pieniędzy analiza
nie naruszała regulacji międzynarodowych dotyczących ochrony danych
osobowych i prawa do prywatności.
Wydanie specjalne
Wywiad
Fot. archiwum
Jacek Gołaczyński jest doktorem habilitowanym z zakresu
prawa i sędzią Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu. Jest
kierownikiem Centrum Badań
Problemów Prawnych i Ekonomicznych Komunikacji Elektronicznej i pracownikiem Zakładu
Prawa Cywilnego i Międzynarodowego Prywatnego Instytutu
Prawa Cywilnego na Wydziale
Prawa, Administracji i Ekonomii
Uniwersytetu Wrocławskiego.
Zasiada w Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego. Kierował
powołanym przez Ministra
Sprawiedliwości zespołem
ekspertów do przygotowania
założeń projektów aktów prawnych dotyczących elektronicznego postępowania sądowego
w sprawach cywilnych.
Wróćmy na grunt Polski. Na jakim
etapie są prace nad systemem rozpoznawania mowy w transkrypcji
e-protokołu?
Obecnie nie istnieje oprogramowanie
do rozpoznawania mowy z języka polskiego, które pozwoliłoby przetworzyć
nagranie na tekst bez pośrednictwa
transkrybenta. Transkrypcja nagrań pochodzących z systemu cyfrowej rejestracji rozpraw jest wykonywana manualnie.
Specjalnie przeszkoleni transkrybenci
odsłuchują nagrania i przetwarzają
na tekst – przepisują treść nagrania.
W tej pracy są wspomagani przez system
informatyczny ułatwiający np. oznaczanie czasu wystąpienia wypowiedzi osób
uczestniczących w rozprawie.
We wrześniu 2012 r. Ministerstwo
Sprawiedliwości przeprowadziło testy
możliwości wykorzystania transkrypcji
półautomatycznej, czyli takiej, w której
transkrybent dyktuje treść nagrania
do systemu rozpoznawania mowy.
Testy pokazały, że transkrypcja półautomatyczna z wykorzystaniem systemu
rozpoznawania mowy jest nieznacznie
szybsza od transkrypcji manualnej, jednakże powoduje duże zmęczenie transkrybentów. Muszą oni przełożyć zapis
nagrania na własną mowę, która jest
z kolei przekładana na tekst przez system rozpoznawania mowy, i ostatecznie
„manualnie” poprawić wyniki rozpozna-
wania. Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe prowadzi prace nad
automatycznym rozpoznawaniem mowy
spontanicznej. Są one jednak ciągle
na etapie wstępnym i prawdopodobnie
potrwają jeszcze minimum dwa, trzy
lata. Ponieważ częściowo jest to praca
badawcza, nie wiadomo dokładnie,
jakim skutkiem się zakończy.
Jak w najbliższym czasie będzie się
rozwijał sztandarowy projekt Ministerstwa Sprawiedliwości – e-Sąd?
Obecnie prace nad e-Sądem prowadzone są dwutorowo: na płaszczyznach
informatycznej oraz prawnej. Prace
sowymi – podejmujemy prace legislacyjne, które mają usprawnić obecne
procedury.
Co jeszcze trzeba zrobić, aby można
było o polskim sądownictwie powiedzieć, że jest w pełni zinformatyzowane?
Informatyzacja polskiego sądownictwa
to skomplikowany projekt obejmujący
wiele płaszczyzn. Zainicjowany został wiele lat temu, kiedy komputery
zaczęły zastępować wysłużone maszyny
do pisania. Dziś trudno sobie wyobrazić pracę sekretariatów bez systemów
informatycznych. „Słowo pisane” jest
coraz częściej wypierane przez „słowo
zdigitalizowane”. Sporo projektów jest
jeszcze w toku realizacji, jak chociażby
protokół elektroniczny czy internetowe
portale sądów powszechnych. Część
projektów, np. elektroniczny bankowy tytuł egzekucyjny (eBTE), znajduje się dopiero w fazie pilotażu. Myślę,
że ukoronowaniem całej reformy będzie
wdrożenie produkcyjne Elektronicznego Biura Podawczego, które zrealizuje
formułowany wielokrotnie przez różne
środowiska postulat umożliwienia pełnej
komunikacji między sądem a uczestnikami postępowania przez internet.
Czy jednak realizacja tego projektu pozwoli na stwierdzenie, że polskie sądownictwo zostało w pełni zinformatyzowane? Przewrotnie powiedziałbym, że nie!
Rozwój nowych technologii postępuje
w niewyobrażalnym tempie.
Kolejne lata, kolejne nowinki technologiczne wyznaczą nowe.
trendy w informatyzacji sądownictwa. Proces ten będzie.
ewoluował w tym samym kierunku, co społeczeństwo informacyjne.
techniczne zmierzają m.in. do jeszcze
szybszego działania systemu teleinformatycznego, który odpowiada za
obsługę elektronicznego postępowania
upominawczego, weryfikację numeru
PESEL pozwanego oraz sprawne zarządzanie złożonymi pozwami. Poza tym
we współpracy z użytkownikami portalu
służącego do obsługi elektronicznego postępowania upominawczego –
z sędziami, referendarzami sądowymi,
zawodowymi pełnomocnikami proce-
Funkcjonalności, które jeszcze niedawno
były jedynie iluzorycznym konceptem
science fiction, dziś są standardem.
Kolejne lata, kolejne nowinki technologiczne wyznaczą nowe trendy
w informatyzacji sądownictwa. Proces
ten będzie ewoluował w tym samym kierunku, co społeczeństwo informacyjne,
wprowadzając coraz to nowocześniejsze
rozwiązania technologiczne.
Rozmawiała Martyna Wilk
IT w Administracji
19
CeBIT 2013
Władza sądownicza
we władaniu IT
SĄDOWNICTWO
Polski wymiar sprawiedliwości rozwija zaawansowane projekty, które są inspiracją
dla innych krajów Europy. Oczywiście wdrożenia są złożone i zdarzają się potknięcia. Jednak
zmiany trzeba wprowadzić bez względu na trudności i – nierzadko zasadną – krytykę.
Martyna Wilk
N
ieznajomość prawa szkodzi tak
samo jak ignorowanie postępu
technologicznego. Dlatego informatyzacja administracji publicznej
to konieczność. Dotyczy to również instytucji podległych Ministerstwu Sprawiedliwości, a przede wszystkim sądów.
Od czego zacząć? Na co położyć nacisk?
Czy większe znaczenie ma medialny dozór elektroniczny, czy możliwość przeglądania w internecie ksiąg wieczystych?
Czy najpierw zinformatyzować pracę
urzędników, czy raczej komunikację
obywateli z sądami? Szybki rozwój technologii każe zajmować się wszystkim jednocześnie. Ale dla obywateli najbardziej
użyteczne są te działania, które sprawiają,
że wymiar sprawiedliwości staje się coraz
bardziej przystępny.
Sąd elektroniczny
Sztandarowym projektem Ministerstwa
Sprawiedliwości jest ogólnopolski sąd
elektroniczny (tzw. e-Sąd), którego siedziba mieści się w Sądzie Rejonowym
w Lublinie. e-Sąd działa od 2010 r. i rozpatruje sprawy w elektronicznym postępowaniu upominawczym, które ma być
sposobem na przeciążenie sądów tradycyjnych.
Sąd elektroniczny bywa krytykowany
za wydawanie bezpodstawnych decyzji.
Nieuczciwe firmy windykacyjne wykorzystują luki prawne do wyłudzania
20
IT w Administracji
za pośrednictwem e-Sądu pieniędzy
na spłatę przedawnionych lub nieistniejących długów. Tracą na tym głównie
obywatele nieświadomi swoich praw.
Tymczasem każdy pozwany może podważyć decyzję wydaną drogą elektroniczną. Wniesienie sprzeciwu powoduje,
że wyrok traci moc, a e-Sąd przekazuje
sprawę do sądu, w którego okręgu mieszka pozwany. W obronie poszkodowanych przez e-Sąd stanęli sędziowie
i Rzecznik Praw Obywatelskich, a Ministerstwo Sprawiedliwości już zapowiedziało, że wprowadzi zmiany, które ukrócą nieuczciwe zachowania. Poza tym
trwają prace, które usprawnią obsługę
Wspomaganie procesów
merytorycznych
Skuteczność działania instytucji
publicznych wiąże się nierozerwalnie z przejrzystością ich struktury
i łatwym dostępem do ich zasobów.
Dlatego resort sprawiedliwości chce
stworzyć jednolite repertorium
elektroniczne, czyli System Informatyczny Wspomagający Procesy
Merytoryczne. Ma on umożliwić centralne gromadzenie i przetwarzanie
danych, a także udostępnianie ich
w formie elektronicznej pracownikom sądu, stronom postępowań
sądowych, prokuraturze, komornikom i urzędom.
elektronicznego postępowania upominawczego, identyfikację pozwanego (numer PESEL) oraz zarządzanie pozwami.
Rejestr sądowy
i księgi wieczyste
W Polsce od kilkunastu lat funkcjonuje Krajowy Rejestr Sądowy. Znajdują się
w nim informacje o przedsiębiorcach,
organizacjach społecznych i zawodowych
oraz niewypłacalnych dłużnikach. Resort
Sprawiedliwości uruchomił elektroniczny dostęp do KRS. Dzięki temu można
przez internet złożyć wniosek o wpis (lub
zmianę wpisu) do KRS. Powstała też niewymagająca rejestracji internetowa wyszukiwarka, która umożliwia odnalezienie
podmiotu według jego nazwy lub numeru. Elektroniczny KRS udostępnia też specjalny moduł, który pozwala m.in. składać
i przesyłać drogą elektroniczną dokumenty oraz odbierać korespondencję z sądów.
Aby korzystać z modułu, trzeba mieć bezpieczny podpis elektroniczny.
Dużym zainteresowaniem w Europie
cieszy się informatyzacja polskich ksiąg
wieczystych. Nowa Księga Wieczysta
(NKW) to zaawansowany projekt resortu
sprawiedliwości, który obejmuje zakładanie i prowadzenie ksiąg wieczystych
w systemie informatycznym, przenoszenie treści ksiąg do systemu informatycznego, wydawanie odpisów z ksiąg
wieczystych w formie wydruków, wgląd
bezpośredni do ksiąg oraz wspomaganie prac biurowych w wydziałach ksiąg
Wydanie specjalne
wieczystych. W ramach projektu powstała Centralna Baza Danych Ksiąg Wieczystych, umożliwiająca organom administracji publicznej odnajdywanie ksiąg
według wskazanego kryterium. NKW
jest ogólnodostępne, co oznacza, że każdy może na bieżąco i bezpłatnie sprawdzić wpis w księdze. Pozwala to m.in. odszukiwać majątek konkretnego dłużnika.
Ministerstwo Sprawiedliwości pracuje
także nad budową katastru nieruchomości, czyli publicznego i pełnego rejestru
danych o gruntach i budynkach oraz ich
właścicielach i zarządcach. Jako pierwszy
elektroniczną wymianę informacji z sądem o zmianach w ewidencji gruntów
i budynków oraz księgach wieczystych
będzie prowadził Urząd Miasta Tychy.
Właśnie trwa pilotaż tego wdrożenia.
Doprowadzi ono zarówno do szybszej
wymiany informacji, jak i pomoże ujednolicić zawarte w różnych rejestrach
dane o nieruchomościach. Jest to ważne tym bardziej, że na podstawie ewidencji gruntów i budynków są m.in. naliczane podatki.
Portal informacyjny
Kontakt z wymiarem sprawiedliwości
zwykle jest trudny i wymaga sporej wiedzy. Dlatego w Polsce powstają sądowe
portale informacyjne, które pozwalają
uzyskać informację sądową poprzez internet. Jest to zupełnie nowa forma komunikowania się z sądami.
Dzisiaj portale informacyjne poszczególnych sądów są tzw. pojedynczym
punktem dostępu do informacji o realizowanych sprawach. Informacje te
są udzielane po weryfikacji tożsamości
za pomocą profilu zaufanego ePUAP,
czyli bezpłatnego podpisu elektronicznego dostępnego dla każdego obywatela Polski. Portal informacyjny pozwala
wyszukiwać dane i je sortować, a także
umożliwia odtwarzanie przebiegu procesu, chroniąc przed nieautoryzowanym
dostępem i wprowadzaniem nieuprawnionych zmian. Osoba będąca stroną
sprawy może uzyskać za pośrednictwem
portalu informacyjnego następujące informacje:
zz stan sprawy (tzn. na jakim etapie znajduje się teraz proces sądowy),
zz wyznaczone terminy posiedzeń,
System nagrywania
posiedzeń
Protokół elektroniczny składa się z dwóch
komponentów. Są to:
zapis foniczny (lub audiowizualny)
– obraz i dźwięk (lub wyłącznie dźwięk)
będący zapisem z posiedzenia jawnego
utrwalonym w systemie teleinformatycznym w postaci jednego pliku; możliwe jest jego wielokrotne odtwarzanie
za pomocą różnych nośników,
protokół skrócony – część pisemna
e-protokołu; sporządza ją protokolant
pod kierunkiem przewodniczącego;
zawiera najważniejsze informacje
o sprawie i czynnościach podejmowanych przez uczestników postępowania.
•
•
zz dokumenty w sprawie wygenerowa-
ne przez sąd w postaci elektronicznej
(np. postanowienia, uzasadnienia,
protokoły z rozpraw),
zz dane dotyczące postępowania w niższej instancji,
zz protokół elektroniczny z możliwością
odsłuchania.
Portal informacyjny oferuje bardzo
wygodną funkcję automatycznego generowania powiadomień mailowych
– dzięki nim użytkownik wie o wszystkich zmianach w jego sprawie. Ponadto,
odkąd sąd uruchomił cyfrową rejestrację przebiegu rozpraw w postępowaniu
Protokół elektroniczny
W państwach, które wprowadziły elektroniczną rejestrację procesów sądowych, czas postępowania sądowego
skrócił się średnio o jedną trzecią. Ta
„oszczędność” wynika ze zmiany sposobu tworzenia protokołu. Wcześniej
sędzia dyktował protokolantowi, co z zeznań poszczególnych świadków należy
wprowadzić do protokołu. Teraz, gdy
rozprawy są rejestrowane cyfrowo, wypowiedzi osób w nich uczestniczących
są zapisywane dosłownie, ale nie wydłuża to procesu. Zniknął problem przerywania, interpretacji i skracania przez
sędziów dłuższych wypowiedzi, które
muszą być zaprotokołowane.
– Obecnie rozprawy sądowe w sprawach cywilnych przeprowadzane przez
sądy okręgowe i apelacyjne są rejestrowane. Cyfrowe nagranie audiowizualne
albo jedynie dźwiękowe, czyli protokół
elektroniczny, stanowi nową formę dokumentowania przebiegu zdarzeń na sali
rozpraw. Zastępuje pisemny protokół
sporządzany przez protokolanta pod
dyktando sędziego – mówi Sylwia Kotecka, kierownik Centrum Kompetencji
i Informatyzacji Sądownictwa w Sądzie
Apelacyjnym we Wrocławiu.
Ważną część e-protokołu stanowi tzw.
skrócony protokół. Jest on zredukowany
do zwięzłych sformułowań, które opisują jedynie kluczowe etapy posiedzenia
W Polsce powstają sądowe portale informacyjne,
które pozwalają uzyskać informację sądową
poprzez internet. Jest to zupełnie nowa forma
komunikowania się z sądami.
cywilnym przed sądami powszechnymi,
ich uczestnicy mają łatwy dostęp do nagrań z posiedzeń. Do niedawna protokoły sporządzane cyfrowo były jednak
wydawane za opłatą i na płytach CD.
Natomiast portal informacyjny zapewnia bezpośredni dostęp do e-protokołu – internauta może do nich zaglądać
już dzień po rejestracji w portalu. Docelowo ma powstać jeden portal internetowy, przez który internauta będzie
miał np. dostęp do spraw, których jest
uczestnikiem.
sądowego. Przykładowo, protokół skrócony zawiera informację o tym, że konkretna osoba została przesłuchana, ale
nie zawiera treści jej zeznań. – Protokół
skrócony jest spisywany, drukowany
i podpisywany przez sędziego oraz protokolanta. Jego istotną częścią są tzw.
adnotacje, które w wersji elektronicznej
stanowią linki do odpowiednich fragmentów nagrania. Pozwalają one łatwo
i szybko odnaleźć potrzebne fragmenty protokołu elektronicznego. Zatem
nowa forma protokołu z posiedzenia
IT w Administracji
21
CeBIT 2013
sądowego to cyfrowe nagranie, do którego dołączone są linki (adnotacje), oraz
papierowy skrócony protokół, zawierający m.in. wydrukowane adnotacje –
tłumaczy Kotecka.
Po reformie protokołowania uczestnik postępowania musi wypowiadać się
do zamontowanych w sądzie mikrofonów. – W salach rozpraw w sądach okręgowych znajdują się także dwie kamery.
Jedna jest skierowana na miejsce, z którego świadek zeznaje, a druga w stronę
publiczności. W sądach apelacyjnych
nie zamontowano kamer, a jedynie mikrofony – opowiada Kotecka.
Elektroniczny protokół na pewno
przyspieszy i ułatwi prowadzenie procesów sądowych. Może też uprości odnajdywanie związków między różnymi sprawami i zminimalizuje problem
nadmiernych różnic w interpretowaniu
prawa przez sędziów. – Protokół elektroniczny stanowi pełne urzeczywistnienie
zasady jawności postępowania. Dzięki
niemu znikną kontrowersje co do rzeczywistego przebiegu rozprawy sądowej.
Przestaje również istnieć problem sprostowania protokołu: sędzia może w dowolnej chwili odtworzyć na komputerze
przebieg całej rozprawy lub jej części
i ponownie przeanalizować treść składanych zeznań – zauważa Kotecka.
Orzeczenia w Sieci
W 2012 r. został uruchomiony Portal
Orzeczeń Sądów Powszechnych. System
udostępnia orzeczenia wszystkich sądów
apelacyjnych, a w przyszłości obejmie
również sądy okręgowe oraz rejonowe.
W lutym 2012 r. w Sądzie Apelacyjnym
we Wrocławiu pilotażowo uruchomiono internetowy portal, w którym opublikowano już ponad 1300 orzeczeń.
Internauta za pośrednictwem Portalu
Orzeczeń Sądów Powszechnych może
zapoznać się prawie z całym aktualnym
orzecznictwem sądów apelacyjnych. Wyjątkiem są postanowienia niepublikowane w internecie ze względu na ich szczególnie delikatny charakter, np. niektóre
decyzje dotyczące rozwodów czy ubezwłasnowolnienia.
Portale orzeczeń w sposób dosłowny
realizują zasadę jawności postępowań
sądowych. Za ich pośrednictwem można
22
IT w Administracji
Krajowy Rejestr Karny
poinformuje sąd
Dla zwiększenia bezpieczeństwa
obrotu gospodarczego na początku
tego roku znacznie usprawniono
sposób przekazywania informacji
z Krajowego Rejestru Karnego
(KRK) do sądów. Zmiana ma m.in.
doprowadzić do wyeliminowania
sytuacji, w których osoba skazana
prawomocnym wyrokiem sądu
rozpoczyna – niezgodnie z prawem
– inną działalność gospodarczą.
Dzięki nowym rozwiązaniom
sądy rejestrowe otrzymują z KRK
informacje, czy osoba podlegająca wpisowi do KRK lub KRS nie
popełniła przestępstwa przeciwko:
ochronie informacji, wiarygodności
dokumentów, mieniu, obrotowi
gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi lub papierami wartościowymi.
Jeżeli okaże się, że w KRK figuruje
osoba skazana za popełnienie któregoś z tych przestępstw, zostanie
wykreślona z rejestru.
też sprawdzić, czy np. wyroki różnych sędziów w podobnych sprawach są zbieżne, czy też drastycznie się różnią. Proces
publikacji orzeczeń portalu składa się
z pięciu etapów. Są to:
zz import orzeczeń,
zz automatyczna anonimizacja,
zz weryfikacja poprawności anonimizacji przez urzędnika,
zz uzupełnienia przez urzędnika karty
kwalifikacyjnej orzeczenia przez wpisanie hasła tematycznego i podstawy
prawnej orzeczenia,
zz zatwierdzanie publikacji orzeczenia.
Upublicznianie wyroków sądowych
nie może jednak odbywać się kosztem
ochrony danych osobowych, dlatego
niezbędna jest anonimizacja treści.
– Automatyczna anonimizacja danych
polega na usunięciu z treści orzeczenia
wszelkich danych osobowych oraz innych informacji umożliwiających identyfikację osób lub sprawy jako takiej.
Proces anonimizacji stanowi kompromis między udostępnianiem informacji
w celu ich upublicznienia a potrzebą
przestrzegania obowiązujących norm
prawnych gwarantujących ochronę
określonych dóbr osobistych. Dlatego
funkcjonowanie portalu orzeczeń nadzorują pracownicy, którzy weryfikują
proces anonimizacji i kontrolują stan
bezpieczeństwa teleinformatycznego –
mówi Krzysztof Kamiński, koordynator
pracy Departamentu Informatyzacji
i Rejestrów Sądowych w Ministerstwie
Sprawiedliwości, i dodaje: – To wszystko wymaga od urzędników sporo pracy.
Ale biorąc pod uwagę korzyści dla społeczeństwa, jakie płyną z udostępnienia orzeczeń drogą elektroniczną, jest
to wysiłek konieczny.
Dostępne w serwisie funkcje pozwalają sprawnie poruszać się w gąszczu informacji. – Portal zawiera oprogramowanie do zaawansowanego wyszukiwania
opublikowanych orzeczeń na podstawie
różnych kryteriów, np. sygnatury, sądu,
daty, rodzaju orzeczenia oraz hasła tematycznego. Dodatkowo wyposażony
jest w funkcję podpowiedzi i korekty
błędnie wpisanych danych. Po wybraniu orzeczenia można zapoznać się
nie tylko z jego treścią, ale także z metryką zawierającą sygnaturę, datę wydania i skład orzekający. Trwają prace nad
możliwością dodania tez do orzeczenia
– tłumaczy Kamiński.
Treść orzeczenia zamieszczonego
w portalu można wydrukować albo zapisać w postaci cyfrowej, np. jako dokument pdf. Co istotne, wszystko odbywa się przy zachowaniu bezpieczeństwa
teleinformatycznego. Szczególnie ważny
jest obywatelski aspekt rozwiązania.
– Musimy pamiętać, że portal orzeczeń
jest narzędziem, które służy ujednoliceniu linii orzeczniczej oraz wykonywaniu
kontroli społecznej nad prawidłowością
działania wymiaru sprawiedliwości. Ponadto nieodzownie wpisuje się w nurt
informatyzacji sądownictwa – mówi
Kamiński.
Wymiar sprawiedliwości wkroczył
do wirtualnej rzeczywistości. Ale zarówno problemy sądownictwa, jak i panujące w nim reguły pozostają realne. Długa
i ciekawa droga czeka tych, którzy szukają porozumienia między złożonością
porządku prawnego a nieskończonymi
możliwościami nowych technologii.
Wydanie specjalne
Wywiad
Wrocław – miasto komunikacji
„Dążymy do tego, aby we Wrocławiu nie było miejsc bez dostępu do internetu.
Dlatego realizujemy m.in. projekt tzw. miejskiego internetu, czyli nieodpłatnego,
bezprzewodowego dostępu do internetu dla mieszkańców oraz gości”.
Rozmowa z Rafałem Dutkiewiczem, prezydentem Wrocławia
Fot. archiwum
IT w Administracji: Dlaczego Urząd
Miejski Wrocławia zdecydował się uruchomić miejskie call center?
Rafał Dutkiewicz: Wprowadzając system
call center, Wrocław jeszcze bardziej
otwiera się na swoich mieszkańców, którzy
coraz częściej chcą swoje sprawy realizować poprzez tzw. rzeczywistość wirtualną.
Dążymy do tego, aby jak najbardziej skrócić
czas realizacji spraw i osiągnąć najwyższą
jakość obsługi mieszkańców miasta.
Wrocław stawia na pierwszeństwo
komunikacji miejskiej nad komunikacją
samochodową – im bliżej centrum, tym
łatwiej mają się przemieszczać pojazdy
komunikacji zbiorowej. Jak do realizacji
tych założeń przyczynia się Zintegrowany System Transportu Szynowego?
Projekt Zintegrowanego Systemu Transportu Szynowego to zespół działań inwestycyjnych, modernizacyjnych i organizacyjnych,
które doprowadzą do stworzenia mieszkańcom Wrocławia, a także aglomeracji, atrakcyjnej oferty transportu zbiorowego. W ciągu ostatnich czterech lat zbudowaliśmy
dwa zintegrowane węzły przesiadkowe,
zbudowaliśmy ponad 12 km i zmodernizowaliśmy ponad 57 km torów tramwajowych
wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Kupiliśmy też 47 nowych tramwajów. Wszystko
to stanowi potężny majątek poprawiający
infrastrukturę tramwajową.
Bardzo istotnym elementem projektu jest
obecnie wdrażany Inteligentny System
Transportu (ITS), mający decydujący wpływ
na podniesienie prędkości komunikacyjnej
i niezawodności kursowania tramwajów.
Częścią ITS są tzw. linie Tramwaju Plus, łączące duże osiedla mieszkaniowe i obiekty
sportowe z centrum miasta. Pojazdy te
oferują mieszkańcom podwyższony standard usług przewozowych. W przyszłości
zamierzamy wdrożyć jeszcze kilka linii
w tym standardzie. Będą one łączyć duże
osiedla mieszkaniowe z centrum miasta
i z obszarami szczególnej aktywności
gospodarczej i handlowej. To one będą
trzonem miejskiego systemu transportu
zbiorowego.
W mieście działa Wrocławska Karta
Miejska UrbanCard. W jaki sposób
„przeniosła” ona korzystanie z usług
komunikacji miejskiej do internetu?
UrbanCard to elektroniczna karta zbliżeniowa, która jest nowoczesnym i wielofunkcyjnym nośnikiem usług i produktów. Na karcie
można zakodować bilety wrocławskiej
komunikacji zbiorowej, może ona pełnić
funkcję karty bibliotecznej czy elektronicznej legitymacji studenckiej. Dodatkowo
można na karcie uaktywnić bilet wstępu
do zoo i aquaparku, a także wypożyczyć
na jej podstawie rower w ramach działającego w mieście systemu rowerów miejskich.
Poza tym poprzez UrbanCard uczniowie
mają dostęp do szkolnej skrzynki mailowej,
a ich rodzice do elektronicznego dziennika.
Dzięki wprowadzeniu UrbanCard Wrocław
stał się pierwszym miastem w Polsce,
w którym bilety komunikacji miejskiej można kupić przez internet. Na ten wygodny
i bezpieczny sposób transakcji decyduje się
coraz więcej wrocławian. Jednocześnie, dla
wygody pasażerów, w każdym tramwaju
i autobusie działają mobilne automaty biletowe, w których także można kupić bilet.
Jak Wrocław, jako największe miasto
Dolnego Śląska i jego lider, widzi swoją
rolę w walce z cyfrowym wykluczeniem
mieszkańców województwa?
Wrocław realizuje lokalny projekt budowy
wrocławskiej sieci teleinformatycznej, tzw.
MAN Wrocław. Natomiast Urząd Marszał-
Rafał Dutkiewicz w 2010 r. rozpoczął
trzecią kadencję na stanowisku prezydenta
Wrocławia. W okresie stanu wojennego
był działaczem podziemnej Solidarności.
W latach 1991–2002 był konsultantem,
a potem dyrektorem firmy konsultingowej.
Jest absolwentem Politechniki Wrocławskiej
i doktorem logiki. Zna niemiecki, angielski
i rosyjski. Napisał książkę „Nowe horyzonty”.
Został odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski za wybitne zasługi
dla rozwoju samorządu terytorialnego. Był
trzykrotnym zwycięzcą Rankingu Prezydentów Miast N15 wg tygodnika „Newsweek”.
W 2011 r. honorowe członkostwo przyznała
mu Academia Europea.
kowski Dolnego Śląska realizuje projekt Dolnośląskiej Sieci Szkieletowej. Gospodarka
tak szybko się rozwija, jak szybko możemy
wymieniać myśli i towary. Dążymy do tego,
aby we Wrocławiu nie było miejsc bez
dostępu do internetu. Dlatego realizujemy
m.in. projekt tzw. miejskiego internetu, czyli
nieodpłatnego, bezprzewodowego dostępu
do internetu dla mieszkańców oraz gości.
We Wrocławiu zainstalowano już ponad
120 punktów umożliwiających korzystanie
z zasobów internetu użytkownikom smartfonów, laptopów oraz tabletów.
Rozmawiała Martyna Wilk
IT w Administracji
23
CeBIT 2013
Porozmawiaj
z miastem
CALL CENTER
Złośliwi twierdzą, że „jeden numer” do instytucji publicznych funkcjonuje od lat dzięki
urzędniczej spychologii. Tymczasem dziś niewiele zostało z legendarnej ignorancji – teraz
to administracja szuka kontaktu z obywatelem.
Martyna Wilk
T
eleinformatyczne centra obsługi
cieszą się coraz większą popularnością. Ale idée fixe, która opanowała służbę publiczną, dotyczy czegoś
więcej niż utworzenia telefonicznego
kontaktu petenta z urzędnikiem. Rzecz
w tym, aby administracja działała w sposób zrozumiały zarówno dla swojego
klienta, jak i pracownika.
Poznan*Kontakt
Pierwsze miejskie call center w Polsce
powstało cztery lata temu w Poznaniu.
Biuro Informacji Teleinformatycznej
Poznan*Kontakt początkowo pełniło
funkcję telefonicznego wsparcia klienta urzędu podczas rejestracji pojazdów
i w uzyskiwaniu aktów stanu cywilnego.
Dziś oferta biura obejmuje większość rutynowych spraw miasta.
W Poznan*Kontakt pracuje 14 konsultantów – 12 z nich to osoby niepełnosprawne. Jednostka obsługuje miesięcznie ponad 20 tys. połączeń, w zeszłym
roku przeprowadziła blisko 300 tys. rozmów. Z biegiem czasu zmienia się zakres
pełnionych przez biuro funkcji. – Coraz
częściej pośredniczymy w konsultacjach
społecznych. Odbieramy opinie mieszkańców, a nawet wspieramy miasto
w pozyskiwaniu opłat lokalnych – mówi
Konrad Zawadzki, kierownik Biura Informacji Teleinformatycznej Urzędu
Miasta Poznania.
24
IT w Administracji
Call center jako miejsce pracy musi
spełniać liczne wymagania, np. godzić
przepisy prawa o czasie pracy ze zróżnicowanym (w ciągu dnia, miesiąca, roku)
zapotrzebowaniem na serwis telefoniczny. Dlatego w call center trzeba elastycznie zarządzać wykonywaniem obowiązków przez pracowników.
Ubezpieczenia
pod telefonem
Swoje Centrum Obsługi Telefonicznej
(COT) otworzył Zakład Ubezpieczeń
Społecznych (ZUS). Placówka powstała
w oddziałach ZUS w Węgrowie i Mińsku
Mazowieckim – tam, podobnie jak w in-
nych małych miejscowościach, brakuje
miejsc pracy dla młodych, wykształconych ludzi. Centrum zatrudnia 126 osób,
także osoby niepełnosprawne.
Za pośrednictwem konsultanta COT
obywatel może uzyskać dostęp do danych
zgromadzonych na swoim indywidualnym koncie w ZUS, złożyć wniosek, reklamację czy zarezerwować wizytę w dowolnej placówce ZUS. Centrum oferuje
także inne możliwości komunikowania się
z obywatelem. – Usługa internetowa czat,
poczta elektroniczna czy analizowana
i przygotowywana do wdrożenia usługa Skype Connect oraz połączenia
z tzw. urzędomatów zainstalowanych
Przepływ informacji w „jednym numerze”
KROK 1
Mieszkaniec telefonuje z zapytaniem
na „jeden numer”.
MIESZKANIEC
OPERATOR
2 linia
wsparcia
KROK 3
Ekspert na bieżąco w trakcie przełączenia
lub w ustalonym z operatorem
późniejszym terminie odpowiada
mieszkańcowi na zapytanie.
EKSPERT
KROK 2
Operator po rozpoznaniu zapytania
spoza listy zapytań standardowych
informuje mieszkańca o przekazaniu
zapytania do eksperta lub terminie
oddzwonienia.
Mieszkaniec dzwoniący do wrocławskiego call center odpowiedź otrzymuje przeważnie
od razu. Czasami, gdy zapytanie wymaga pogłębionej wiedzy, zostaje przełączany
do eksperta II linii wspierającej.
Wydanie specjalne
w jednostkach organizacyjnych ZUS
są uzupełniającymi wobec tradycyjnego połączenia telefonicznego kanałami
kontaktu z konsultantem COT. Na czacie
użytkownik może zadać konsultantowi
dowolne pytanie odnoszące się do ogólnych, niespersonalizowanych informacji
– opowiada Zbigniew Derdziuk, prezes
ZUS. Jedynym ograniczeniem i wymogiem jest to, aby treść rozmowy dotyczyła
systemu ubezpieczeń społecznych.
W COT dba się o standardy. – Wszystkie rozmowy z konsultantami są nagrywane oraz monitorowane w zakresie zarówno
poprawności formalnej i merytorycznej,
jak i zgodności ze standardami profesjonalnej obsługi przez telefon. Ocenie podlegają takie wskaźniki, jak czas odebrania
połączenia i długość rozmowy – mówi
Derdziuk. W przyszłości COT będzie się
rozwijało, poszerzając swoje usługi.
– Chcielibyśmy, żeby COT nie tylko pełniło funkcję informacyjną, lecz także stopniowo stawało się centrum obsługowym,
tzn. aby pozwalało załatwić przez telefon
jak najwięcej spraw. Niestety, teraz nasze
plany są ograniczone przepisami prawa.
Będziemy zatem inicjować ich zmianę,
a następnie odpowiednio dostosowywać
funkcjonalności COT – dodaje Derdziuk.
Jeden numer, wiele spraw
Również Wrocław, jako miasto chętnie
wykorzystujące nowe technologie, postawił na wdrożenie własnego call center. Mieszkańcy mogą kontaktować się
z urzędem, dzwoniąc pod łatwy do zapamiętania numer 777 77 77. – Takie rozwiązania funkcjonują i doskonale sprawdzają się na całym świecie w dużych
aglomeracjach, takich jak Berlin, Edynburg, Leeds, Rotterdam, Madryt, Londyn. Oczywiście celem nadrzędnym call
center jest uproszczenie obsługi spraw
mieszkańców w urzędzie oraz podniesienie jakości ich obsługi – mówi Mariusz
Kiciński, koordynator programu Teleinformatyczne Centrum Obsługi Mieszkańca Urzędu Miejskiego Wrocławia.
Dla władz miasta projekt to ukłon
w stronę mieszkańców, którzy chcą kontaktować się z instytucjami publicznymi
wirtualnie. Innymi słowy, miejskie call
center powstało, bo wraz z upowszechnianiem się nowoczesnych technologii
68
procent spraw, z którymi dzwonią mieszkańcy do wrocławskiego call center, jest
załatwianych podczas pierwszej rozmowy. Pozostałe zgłoszenia są przekazywane do II linii wsparcia, a więc do komórek
merytorycznych urzędu.
obywatelskiej, na której urzędowi, jako
współgospodarzowi miasta, szczególnie
zależy – zauważa Kiciński.
Konsultanci wrocławskiego call center
pracują w jednym z budynków urzędu.
Na potrzeby centrum specjalnie zaadaptowano pomieszczenie typu open space.
Rozważano możliwość zdalnej pracy konsultantów, ale odstąpiono od takiego rozwiązania, bo okazało się, że przez wymogi
dotyczące bezpieczeństwa infrastruktury
i danych znacząco wzrosłyby koszty projektu. To jednak nie oznacza, że praca zdalna nie będzie możliwa w przyszłości.
Stawiamy na rozwój
zmieniają się oczekiwania społeczne.
– Instytucje publiczne muszą iść z duchem
czasu, bo to pozwala na szybszą wymianę
informacji oraz poprawę relacji mieszkańców z urzędami – opowiada Kiciński.
Telefoniczne załatwianie spraw we wrocławskim urzędzie jest łatwe. Mieszkaniec
dzwoni pod 777 77 77; jeśli zadał standardowe pytanie, odpowiedź otrzymuje
od razu. Natomiast gdy zapytanie wymaga
pogłębionej wiedzy, telefonujący zostaje
przełączony do eksperta II linii wspierającej. To pracownik konkretnego wydziału
merytorycznego posiadający odpowiednie
informacje. Może się oczywiście zdarzyć,
że eksperta w danej chwili nie ma. Wówczas
– za zgodą mieszkańca – konsultant przekazuje nagranie rozmowy ekspertowi, a ten
kontaktuje się z mieszkańcem w ustalonym
terminie, jednak nie później niż w ciągu
trzech dni roboczych. – Po tym jak ekspert
skontaktuje się z zainteresowanym mieszkańcem, konsultant otrzymuje informację
zwrotną od eksperta o zrealizowaniu sprawy
i zmianie jej statusu na „poinformowana/y”.
Call center nie obciąża zatem mieszkańca
obowiązkiem identyfikacji odpowiedniej
komórki merytorycznej w urzędzie, gdzie
mógłby zdobyć wiedzę. Robi to konsultant,
jeśli nie może udzielić informacji samodzielnie – tłumaczy Kiciński.
We Wrocławiu idea call center działa niejako dwustronnie. – Mieszkańcy
coraz chętniej dzielą się informacjami
na temat wydarzeń w mieście. W ten sposób przyczyniają się do szybszej reakcji
na wszelkie zgłaszane problemy. Pozwala
to na rozbudowę społeczności lokalnych
i promuje postawę odpowiedzialności
Miasto chce jak najszerzej wykorzystywać technologiczne możliwości call
center. – Najbliższe plany skupiają się
na stworzeniu Systemu Zarządzania Relacjami z Klientami. W przeprowadzonym przetargu wyłoniony został już jego
wykonawca, który wprowadzi ten CRM
w strukturę organizacyjno-techniczną
urzędu. Będzie on wspierał nie tylko
jednostkę urzędu powołaną do telefonicznych kontaktów z mieszkańcami,
lecz także inne jednostki miejskie spełniające ważne zadania w codziennym
funkcjonowaniu miasta – mówi Kiciński.
Poza tym system teleinformatyczny wrocławskiego call center ma wbudowany
moduł analityczny. Pozwala on zarówno
śledzić ruch telefoniczny i pracę konsultantów, jak i sporządzać raporty dotyczące efektywności. To wygodne narzędzie,
bo pomaga oceniać jakość obsługi oraz
planować zasoby i przewidywać przyszłe
koszty funkcjonowania jednostki.
Call center to dla Wrocławia szansa
na polepszenie relacji z mieszkańcami,
szczególnie że umożliwia kontakt wygodnymi kanałami komunikacji elektronicznej.
Teleinformatyczne centra obsługi obywatela będą się zmieniać. Może zainicjują nawet nieznane dotychczas działania.
W zeszłym roku brytyjskie ministerstwo
sprawiedliwości zapowiedziało – wzorując się na rozwiązaniach amerykańskich
– utworzenie call center na terenie zakładów karnych. Ma to być nowy sposób resocjalizacji więźniów. Zdaje się, że komunikacyjna realność wirtualnego świata ma
wielkie pokłady użyteczności.
IT w Administracji
25
Advertorial
Energooszczędność
zmierzona – na przykładzie
nowoczesnej serwerowni firmy
ENERGA-OPERATOR S.A.
ENERGA-OPERATOR S.A. jest spółką należącą do Grupy
ENERGA, lidera polskiego rynku dostaw ekologicznej energii.
ENERGA-OPERATOR S.A. obsługuje około 2,89 mln odbiorców
na obszarze północnej i środkowej Polski o powierzchni
około 75 tys. km2. Przesyła łącznie około 24,5 TWh energii
rocznie i eksploatuje ponad 191 tys. linii wysokiego, średniego
i niskiego napięcia. Z około 17 procentowym udziałem w rynku
dystrybucji jest jednym z czterech największych dostawców
energii w Polsce.
Wyzwanie: Efektywne, energooszczędne
i łatwe w zarządzaniu Data Center
W 2012 roku ENERGA-OPERATOR S.A. wybudowała dla własnych potrzeb data center o wielkości 200m2 i docelowej mocy
około 0,5 MW. Jednym z celów projektu było zastosowanie takich rozwiązań klimatyzacji precyzyjnej oraz zasilania gwarantowanego, które z biegiem czasu przyniosą wymierne oszczędności
w kosztach utrzymania data center oraz pozwolą na osiągnięcie jak
najlepszej wartości średniorocznego
współczynnika PUE.
„Zależało nam na obniżeniu kosztów serwisowych oraz kompatybilności systemów zasilania i klimatyzacji precyzyjnej – powiedział Robert
Kopeć, kierownik Biura Infrastruktury IT. – „Drugim istotnym dla nas
aspektem była enrgooszczędność
i efektywność tychże systemów”.
W procedurze przetargowej najlepiej ocenione zostały rozwiązania
firmy Emerson Network Power.
Sama idea budowy własnego Centrum Przetwarzania Danych związana była z rosnącym zapotrzebowaniem na moc obliczeniową, przy
jednoczesnym zapewnieniu bezpieczeństwa i niezawodności stosowanych rozwiązań IT. W ramach projektu realizowane były dwa główne
wątki projektowe:
26
• Budowa Centrum Przetwarzania Danych
• Konsolidacja i centralizacja systemów informatycznych
ENERGA-OPERATOR S.A.
Dzięki powyższym przedsięwzięciom konsekwentnie realizowany jest plan redukcji kosztów eksploatacji infrastruktury teleinformatycznej dla ENERGA-OPERATOR S.A. Rozproszone do tej pory
systemy informatyczne głównie spółki ENERGA-OPERATOR S.A.,
jak również część systemów innych spółek GK ENERGA m.in.
ENERGA Informatyka i Technologie zostaną ulokowane w jednym
wspólnym Centrum Przetwarzania Danych.
Najnowsze rozwiązania z zakresu klimatyzacji
precyzyjnej oraz zasilania gwarantowanego,
połączone wspólnym systemem monitorowania
i zarządzania
Zbudowany układ klimatyzacji precyzyjnej zakładał całkowite
wydzielenie zimnych stref zamkniętymi korytarzami z czujnikami środowiskowymi. Taka separacja stref zimnych i ciepłej
Advertorial
znacznie podniosła efektywność
zastosowanego systemu klimatyzacji precyzyjnej. Dodatkowo wprowadzono uszczelnienie
„przecieków” w podłodze technicznej, uszczelnienie przejść
kablowych, zaślepienie wolnych
miejsc w szafach rack. Pozwoliło to na zabezpieczenie przed
recyrkulacją powietrza pomiędzy strefami zimnymi i ciepłą,
co niekorzystnie wpływałoby
na efektywność energetyczną
układu. Zastosowany układ pracuje przy temp. 22°C w strefie
zimnej, natomiast w strefie ciepłej temperatura wynosi około
30–37°C. Zainstalowane szafy
klimatyzacji precyzyjnej wykorzystują wentylatory elektronicznie komutowane EC FAN,
umieszczone są w przestrzeni podłogi podniesionej. W czasie
normalnej pracy szafy pracują równocześnie, przy obniżonej
wydajności jednostkowej, co przekłada się na niższe zużycie
energii wentylatorów. Moduł wentylatorowy zapewnia dostęp
do poszczególnych wentylatorów i możliwość ich wymiany
przy pracującym urządzeniu, bez konieczności odłączania szafy od układu hydraulicznego. Szafy pracują w funkcji powietrza nawiewanego do szaf rack, dzięki czemu nawiewają tylko
taką ilość powietrza, jakiej aktualnie potrzebują serwery. Szafy
wyposażone są również w czujnik temperatury powietrza nawiewanego, który steruje trójdrogowym zaworem regulacyjnym
w szafie, dostosowując parametry wody lodowej. Szafy klimatyzacyjne odpowiadają również za regulację temperatury i wilgotności w strefie zimnej.
Jako źródło chłodu służą zewnętrzne agregaty wody lodowej
chłodzone powietrzem, tzw. chillery. Umożliwiają one pracę w trybie freecoolingu mieszanego (częściowa praca naturalnego chłodzenia i układu sprężarek) już od temperatur powietrza zewnętrznego na poziomie 21ºC. Chiller także umożliwia pracę w trybie
pełnego freecoolingu, czyli 100% mocy chłodniczej czerpanej
z zimnego powietrza otoczenia zewnętrznego. Dodatkowo posiadają one licznik elektryczny z funkcją ograniczenia poboru mocy
na czas pracy z agregatem prądotwórczym.
W zakresie zasilania wybór padł na UPS o mocy 200KW o wysokiej sprawności oraz wysokiej wartości współczynnika mocy
PF. Jak komentuje Robert Kopeć, kierownik Biura Infrastruktury
IT: „Od początku założyliśmy, że przy zakupie UPS nie będziemy
kierować się wyłącznie ceną. Po analizie funkcjonalności dostępnych na rynku urządzeń UPS postawiliśmy wysoko poprzeczkę
kryterium efektywności energetycznej. Zastosowane rozwiązanie 80-NET cechuje się wysoką sprawnością oraz współczynnikiem mocy równym jedności, co pozwala zniwelować negatywny
wpływ mocy biernej”.
Przy pomocy kart WEB-SNMP wszystkie urządzenia w serwerowni łączą się z systemem monitorowania i zarządzania infrastrukturą N-Form, co pozwala na śledzenie parametrów ich pracy,
Główną korzyścią całego
przedsięwzięcia jest znaczne
zmniejszenie kosztów eksploatacji
infrastruktury teleinformatycznej
poprzez centralizację w jednym
miejscu głównych systemów
informatycznych, zmniejszenie
kosztów związanych z utrzymaniem
wielu pomieszczeń serwerowych
w różnych lokalizacjach
oglądanie statystyk poboru mocy oraz otrzymywanie alertów
w przypadku różnych zdarzeń czy zaistniałych warunków w pomieszczeniu. Ten system także pozwala planować dalsze etapy
rozbudowy o kolejne szafy rackowe, sprawdzać aktualne miejsce w szafach oraz pobory prądu. „System pokazuje jak układ
klimatyzacji dopasowuje swoją pracę do istniejącego obciążenia
serwerów, kiedy korzystamy w chłodzeniu z niższej temperatury
zewnętrznej. Odnotowaliśmy, że przez blisko 90% czasu w roku
sprężarki nie pracowały, korzystaliśmy wówczas z freecoolingu”powiedział Robert Kopeć.
Główne korzyści
Główną korzyścią całego przedsięwzięcia jest znaczne zmniejszenie kosztów eksploatacji infrastruktury teleinformatycznej poprzez centralizację w jednym miejscu głównych systemów informatycznych, zmniejszenie kosztów związanych z utrzymaniem
wielu pomieszczeń serwerowych w różnych lokalizacjach Spółki.
Ponadto w ramach jednego CPD firma może łatwiej zapewnić
ciągłość działania systemów IT oraz podnieść jakość świadczonych usług teleinformatycznych poprzez zmniejszenie ryzyka
powstania awarii, szybszą reakcję na pojawiające się problemy,
wysoką dostępność systemów IT oraz zapewnienie bezpieczeństwa fizycznego i systemowego dla zlokalizowanych w CPD zasobów serwerowych.
27
CeBIT 2013
Nowe życie informacji
publicznych
OTWARTE DANE
Instytucje publiczne coraz częściej udostępniają swoje zasoby obywatelom. Pokazują w ten
sposób, że są gotowe na współpracę i chcą tworzyć nowe rozwiązania, które ograniczają jedynie
pomysłowość programistów oraz kwestie bezpieczeństwa i prywatności użytkowników.
Alicja Bar
W
ykorzystywanie pomysłów
i projektów obywateli pozwala nie tylko na rozwój instytucji państwowych, lecz tworzy także
nowe produkty i usługi, które wszystkim
mogą przynieść korzyści. Otwarcie API
– interfejsu programowania aplikacji,
będącego jednorodnym formatem komunikacji – umożliwia praktycznie
każdemu rozwijanie aplikacji na urządzenia mobilne. Korzysta na tym również administracja publiczna: dzięki zaangażowaniu społeczności programistów
w tworzenie serwisów oraz usług mogą
rozwijać się zgodnie z oczekiwaniami
samych użytkowników, oferując liczne
dodatki, np. gry i aplikacje.
Dobre wzorce z Ameryki
Jako pierwszy swoje zasoby otworzył magistrat Nowego Jorku, który od czterech lat
organizuje rokrocznie konkurs na aplikacje wykorzystujące dostępne dane. Dzięki
temu powstało już mnóstwo programów
na telefony komórkowe i serwisy WWW.
Nowojorskie wzorce zaimplementowała
nawet administracja prezydenta Baracka
Obamy, która od 2009 r. prowadzi projekt
otwarcia zasobów rządowych w myśl zasady: „wszystko, co nie jest tajne i powstaje za pieniądze publiczne, powinno być
ogólnie dostępne”.
W Europie liderem otwartych danych
jest Wielka Brytania. To tam powstała
28
IT w Administracji
m.in. aplikacja pozwalająca zgłaszać problemy mieszkańców (takie jak zalegające
na chodnikach śmieci czy popsute światła uliczne) oraz aplikacja udostępniająca
dane o szkołach, tworzone np. na podstawie informacji o odległości rodzinnych
domów studentów od uczelni. Ta ostatnia
prezentowana jest m.in. w Google Maps.
Poznań otwiera API
O potrzebie udostępnienia zasobów
mówi nowelizacja polskiej ustawy o dostępie do informacji publicznej z 2011 r.,
która dotyczy m.in. wdrożenia europejskiej dyrektywy o ponownym wykorzystaniu informacji publicznej. Ważne jest
jednak nie tylko udostępnianie treści,
Elementy poznańskiego
brokera informacji
• tradycyjny portal miejski
• mobilna wersja portalu
• system QR-kodów zapewniają•
•
cych dostęp do mobilnej wersji
portalu oraz rozkładu jazdy komunikacji miejskiej
system mobilnych przewodników
po mieście automatycznie pobieranych ze stron WWW
specjalna aplikacja mobilna
umożliwiająca przesyłanie do
służb miejskich zgłoszeń o koniecznych interwencjach w kilkunastu kategoriach tematycznych
lecz także przygotowanie ich w takiej
formie, aby każdy zainteresowany użytkownik mógł je bez przeszkód ponownie
i automatycznie wykorzystywać.
W Polsce pionierem w otwieraniu dostępu do zasobów informacji publicznej
jest poznański magistrat, który umożliwił
w pełni automatyczne pobieranie treści
tworzonych przez urząd i ich ponowne
wykorzystanie. – Takie podejście znalazło
swoje odzwierciedlenie m.in. w uchwalonej w 2010 r. „Strategii Rozwoju Miasta Poznania do roku 2030”. Zakłada ona
przekształcenie Miejskiego Informatora
Multimedialnego (poznan.pl) i Biuletynu Informacji Publicznej (bip.poznan.pl)
w rozproszony system brokera informacji,
umożliwiający pobieranie treści i osadzanie ich w zewnętrznych serwisach informacyjno-usługowych, na podstawie otwartych standardów – wyjaśnia Wojciech Pelc,
kierownik Oddziału Serwisów Informacyjnych Urzędu Miasta Poznania.
Obecnie poznański system informacyjno-usługowy dostępny przez internet obejmuje dwie główne miejskie
platformy: oficjalny portal miejski oraz
Biuletyn Informacji Publicznej (BIP).
Automatycznie redystrybuowane są treści z kanałów tematycznych (np. aktualności), tablice ogłoszeń czy zapowiedzi
wydarzeń. Istotnym elementem systemu
jest udostępniona lista tzw. POI (Point
of Interest, punkt użyteczności publicznej) wraz z powiązanymi z opisywanymi
obiektami danymi geolokalizacyjnymi.
Wydanie specjalne
Kluczem jest kontekstowość
Do miejskich treści dostęp można uzyskać na kilka sposobów, a konkretnie
za pośrednictwem: tradycyjnej strony
WWW, usług webowych, kanałów RSS,
komunikatów SMS oraz mobilnych wersji
serwisów informacyjnych przygotowanych dla systemu operacyjnego Android.
Poznański system informacyjno-usługowy nastawiony jest na interakcję, dlatego
wyposażony został w kanały zwrotne.
Umożliwiają one użytkownikom wysyłanie zapytań oraz aktywne włączanie się
w uzupełnianie zasobów informacyjnych
dzięki specjalnym formularzom i mechanizmowi zgłaszania interwencji.
Potrzeba matką wynalazków
Budowa miejskiego systemu informacyjno-usługowego pozwoliła na podjęcie
prac nad udostępnieniem API. Jeszcze
w październiku 2011 r. opublikowano
API portalu miejskiego poznan.pl. We
wdrożeniu brało udział Poznańskie
Centrum Superkomputerowo-Sieciowe,
współtworzące portal miejski od 1998 r.
W ramach jednej z platform udostępniających aplikacje na urządzenia mobilne
z zainstalowanym systemem Android udostępniono nieodpłatnie dwie usługi: Lokalizator grobów i Sakralny Poznań. Wykorzystują one dane pochodzące z uruchomionej
kilka lat temu poznańskiej wyszukiwarki
cmentarnej. Pierwsza aplikacja integruje te
dane z interaktywnym narzędziem wskazującym optymalne sposoby dotarcia we
wskazane miejsce komunikacją miejską,
a druga uzupełnia pierwotną usługę m.in.
o informacje dotyczące sławnych poznaniaków pochowanych w mieście. – Po sukcesie tego wdrożenia i analizie zdobytych
pierwszych doświadczeń kolejnym wyzwaniem było przygotowanie Biuletynu Informacji Publicznej do możliwości automatycznego pobierania jego treści. W ramach
tych prac sporządzono pilotażowy zbiór interfejsów aplikacyjnych udostępniających
dane z BIP – wyjaśnia Pelc.
Nagroda za kreatywność
Ponieważ otwieranie publicznych API
nadal jest rzadkością, poznański magistrat zorganizował specjalny konkurs dla
młodych programistów, tzw. hackathon.
Zawody i publikacja API przyniosły zamierzony efekt – w kilka dni powstały
Aplikacja Sakralny Poznań powstała z myślą o osobach planujących odwiedzenie
grobów swoich bliskich. Ma ona na celu
ułatwienie odnalezienia miejsca pochówku konkretnych osób oraz wyszukanie
cmentarzy i kościołów w Poznaniu.
pierwsze usługi mobilne zrealizowane
przez podmioty zewnętrzne na podstawie danych i treści automatycznie
pobieranych z serwisu miejskiego (wykorzystano w nich interfejs do wyszukiwarki mogił na poznańskich cmentarzach).
– Uczestnicy hackathonu poświęconego API serwisu poznan.pl interesowali się wykorzystaniem naszych danych
do budowy przewodników mobilnych.
Ale treści z naszych serwisów mogą być
przydatne w różny sposób. Przekonałem się o tym podczas ostatniej powodzi.
Publikowaliśmy wtedy informacje o stanie wody w Warcie. Gdy raz koleżanka
spóźniła się z podaniem tych danych, zadzwonił do nas właściciel firmy wiercącej studnie. Okazało się, że są to bardzo
istotne dla niego informacje, bo dzięki
nim wie, czy warto prowadzić prace –
opowiada Pelc i dodaje: – Różnych danych, przydatnych i w biznesie, i w życiu
codziennym mieszkańców, administracja
publiczna ma bardzo dużo. Rzecz w tym,
żeby umożliwić dostęp do nich i zainteresować nimi firmy, które wykorzystają je
w swoich rozwiązaniach.
Kolejnym wyzwaniem dla poznańskiego
magistratu było umożliwienie automatycznego pobierania treści BIP. W efekcie prowadzonych działań powstał pilotażowy zbiór interfejsów aplikacyjnych,
udostępniających dane z większej części
BIP. Interfejsy aplikacyjne do BIP Poznania są dostępne pod adresem bip.poznan.pl/bip/api.
Miastu zależało na kontekstowym
łączeniu publikowanych treści i wiązaniu ich z oficjalnym miejskim systemem informacji przestrzennych.
Przykładem realizacji spełniającej takie
założenia jest prezentacja w dedykowanych oknach mapowych wszystkich
miejskich jednostek organizacyjnych
wymienionych w BIP, rozkładów jazdy
na przystankach i stref parkowania oraz
prezentacja komisji wyborczych i obwodów głosowania. Treści mające dane
geolokalizacyjne pokazywane są na cyfrowej mapie Poznania pochodzącej
z Systemu Informacji Przestrzennej.
– Mapa ta jest pokazywana w sposób
przypominający najpopularniejsze internetowe systemy mapowe, dzięki czemu użytkownicy nie muszą przyzwyczajać się do nietypowych sposobów
nawigowania czy wyszukiwania informacji – wyjaśnia Pelc. Dane i treści prezentowane na mapach autoryzowane
są przez miejskie służby geodezyjne.
Dzięki temu prezentowane zasoby mają
charakter referencyjny, a potencjalne
zastrzeżenia do jakości czy rzetelności
przedstawianych danych mogą być rozpatrywane przez merytoryczne służby
odpowiedzialne za te zasoby.
Udostępnianie rejestrów publicznych
w trybie interaktywnym to światowy
trend. Dzięki temu powstają tysiące nowych aplikacji – niektóre są mniej, inne
bardziej przydatne. Zawsze jednak wśród
masy przeciętnych pojawia się kilka,
które podbijają serca i umysły użytkowników. Ich wykorzystywanie sprawia,
że odwiedzanie serwisu miejskiego oraz
lojalność względem niego znacznie wzrastają. Wszyscy więc zyskują – mieszkańcy
mają jeszcze szybszy dostęp do informacji, a miasto zyskuje miano innowacyjnego oraz liczącego się z potrzebami społeczności lokalnej.
IT w Administracji
29
Wywiad
Shareconomy w Poznaniu
„Nie ma odwrotu od udostępniania publicznych zasobów informacyjnych. Zresztą
samorządy mogą na tym tylko zyskać. Otwarcie zasobów i stosowanie otwartych
standardów powinny zaowocować wytworzeniem dodatkowych usług i nowych
pomysłów na aplikacje opartych na tych źródłach”.
Rozmowa z Ryszardem Grobelnym, prezydentem Poznania
IT w Administracji: O projekcie budżetowym Poznania na rok 2013 rozmawiał
Pan na czacie z internautami. Skąd
potrzeba takiej drogi konsultacji?
Ryszard Grobelny: Bardzo sobie cenię możliwość bezpośrednich spotkań z mieszkańcami,
stąd regularnie korzystam również z nowych
technologii komunikacyjnych. A czat budżetowy to już kilkuletnia tradycja – pierwszy
odbył się w grudniu 2008 r. Wykorzystywanie internetu do prowadzenia merytorycznych debat jest dla mnie oczywistością.
Rozmowy z poznaniakami mają dodatkowy
walor edukacyjny: rozmowa o budżecie
wymaga zapoznania się z dokumentami
źródłowymi. Od lat publikujemy w internecie informacje o budżecie. Mieszkańcy się z nimi zapoznają, dzięki czemu jakość
naszych dyskusji stale rośnie, bo wszyscy
jesteśmy do nich coraz lepiej przygotowani.
Poznań zorganizował hackathon – nieformalne warsztaty dla programistów,
polegające na wspólnej pracy nad
kodem źródłowym portalu poznan.pl.
Czemu miała służyć ta impreza?
Chcieliśmy pokazać, że miasto jest źródłem
ogromnej ilości treści, które można wykorzystywać w modelu otwartych danych.
W 2010 r. przyjęliśmy „Strategię Rozwoju
Miasta Poznania do roku 2030”. Przewiduje
ona m.in. budowę tzw. miejskiego brokera
informacji na podstawie zasobów danych
i treści udostępnianych w internecie. Jednym z elementów jego budowy było właśnie
otwarcie API [Application Programming
Interface – przyp. red.]: najpierw portalu
miejskiego, a następnie Biuletynu Informacji
Publicznej. A imprezy takie jak hackathon
mają pokazać potencjał tkwiący w udostępnianych danych i treściach. Już w kilka dni
po udostępnieniu API poznan.pl pojawiły się
dwie usługi na urządzenia mobilne.
30
IT w Administracji
konsultacji społecznych – już dziś mieszkańcy i organizacje pozarządowe korzystają
z miejskich zasobów dostępnych w internecie, przygotowując własne opracowania
i projekty. Dzięki obywatelskiemu wykorzystaniu dostępnych danych referencyjnych
administracja może uzyskiwać merytoryczne wsparcie od partnerów społecznych.
Ryszard Grobelny z wykształcenia jest ekonomistą. Był radnym wszystkich trzech kadencji Rady Miasta Poznania, w której pełnił
funkcje delegata do Sejmiku Samorządowego Województwa Poznańskiego, przewodniczącego Komisji Finansów i członka
Zarządu Miasta Poznania. Na stanowisko
prezydenta Poznania pierwszy raz został
wybrany w grudniu 1998 r. W 2002 r.
kandydował jednocześnie na stanowisko
prezydenta miasta i do Rady Miasta Poznania. Ponieważ wygrał wybory na prezydenta
Poznania, zrezygnował z mandatu radnego.
W lutym 2003 r. został wybrany na Prezesa
Związku Miast Polskich, organizacji skupiającej 264 polskie miasta.
Ministerstwo cyfryzacji pracuje nad ustawą o otwieraniu zasobów w instytucjach
publicznych, która mocno wpisuje się
w ideę shareconomy. Poznań ma w tej
materii spore doświadczenie. Co Pan
powie nieprzekonanym do idei re-use?
Nie ma odwrotu od udostępniania publicznych zasobów informacyjnych. Zresztą
samorządy mogą na tym tylko zyskać.
Otwarcie zasobów i stosowanie otwartych
standardów powinny zaowocować wytworzeniem dodatkowych usług i nowych
pomysłów na aplikacje opartych na tych
źródłach bez konieczności inwestowania
publicznych środków. Wzrośnie też jakość
Jaki wpływ na relacje świata nauki i biznesu ma portal Wielkopolska Platforma
Innowacyjna (WPI)?
Jest to projekt realizowany od 2005 r.
we współpracy z poznańskimi uczelniami
oraz instytucjami naukowo-badawczymi.
Ma pomóc w komercjalizacji osiągnięć
naukowych szkół wyższych. W skrócie zadaniem WPI jest ułatwienie nawiązywania
kontaktów i współpracy między tworzącymi
innowacje a tymi, którzy tych innowacji
potrzebują. W projekt zaangażowali się
rzecznicy patentowi uczelni oraz specjaliści
z dziedziny transferu technologii i komercjalizacji wyników badań naukowych.
W Poznaniu środowiska naukowe i biznesu współpracują ze sobą w ramach
projektu „Wiedza dla gospodarki”. Jakie
są jego efekty?
Projekt ten umożliwia dopasowanie
programu studiów i sposobu kształcenia
absolwentów do potrzeb przedsiębiorców.
Istotą projektu jest bezpośrednie zaangażowanie przedsiębiorców w kształtowanie
programu studiów. Utworzono kilka nowych
kierunków studiów, a część wykładów jest
prowadzona przez przedstawicieli przemysłu i biznesu. Studenci odbywają staże
w zakładach i instytucjach zaangażowanych
w projekt. Ważnym elementem tego projektu są targi pracy.
Rozmawiała Martyna Wilk
Wywiad
Tychy możliwości
„Powszechność rozwiązań informatycznych i łatwość, z jaką dzisiaj
korzysta się z internetu, mogą czasem stworzyć złudne wrażenie,
że żyjemy w »technoświecie«”.
Rozmowa z Michałem Gramatyką, zastępcą prezydenta miasta Tychy
Fot. archiwum
IT w Administracji: Zdaje się, że Tychy
robią wiele, aby stać się miastem przyjaznym zarówno dla mieszkańców regionu,
jak i dla pracowników urzędu. Wprowadziliście system zarządzania jakością,
uzyskaliście certyfikat ISO 9001. Co dzięki
temu zyskaliście?
Michał Gramatyka: Certyfikat ISO 9001
zdobyliśmy już w roku 2002. Znacznie
usprawniło to sposób postępowania
nie tylko w wewnętrznych kwestiach
dotyczących zarządzania miastem, ale
przede wszystkim w relacjach z klientami
naszego urzędu. Każda sprawa załatwiana
przez mieszkańca ma swoją „kartę usług”
z rozpisanymi krok po kroku procedurami
i informacją o przysługujących środkach
odwoławczych. Takich kart mamy 180.
Opinie o pracy urzędu zbieramy od roku
2005, a dwa lata temu uruchomiliśmy
internetowe narzędzie badania jakości
naszych usług. Skuteczność systemu potwierdzają wyniki badań satysfakcji, które
są bardzo dobre.
Staracie się podnosić kompetencje
cyfrowe mieszkańców. Na czym
polega realizowanie w Waszym
regionie projektu e-inclusion?
Powszechność rozwiązań informatycznych i łatwość, z jaką dzisiaj korzysta się
z internetu, mogą czasem stworzyć złudne
wrażenie, że żyjemy w „technoświecie”.
Pocztę elektroniczną sprawdzamy na swoich komórkach, pieniądze z bankomatu
wypłacamy bez karty, bo przecież wystarczy
SMS; z najlepszymi przyjaciółmi częściej
rozmawiamy talkiem niż twarzą w twarz.
Entuzjastom nowych technologii trudno
czasem sobie uzmysłowić, że obok nich
istnieje sfera, w której komputer czy internet są towarem luksusowym. Na szczęście
problem ten dostrzega Komisja Europejska,
Michał Gramatyka obronił w 1999 r. na
Uniwersytecie Śląskim w Katowicach tytuł
doktora nauk prawnych. Przez 11 lat był
radnym Tychów. W latach 1998–2000 oraz
od października 2006 r. do czerwca 2009 r.
pełnił funkcję przewodniczącego Rady Miasta. Wówczas zainicjował m.in. kampanię
społeczną „Bezpieczne Tychy – dość milczenia” i program „3+ Liczna Rodzina”. Od
2009 r. pełnił funkcję zastępcy prezydenta
miasta Tychy ds. gospodarki przestrzennej.
Zainicjował liczne projekty ułatwiające komunikację obywatela z urzędem. Przyczynił
się m.in. do stworzenia możliwości płacenia
kartą za usługi w urzędzie i wdrożenia
systemu „naTYCHmiastowy SMS”.
która zdecydowała się skierować ogromne
środki do walki ze zjawiskiem wykluczenia
cyfrowego. Tychom udało się pozyskać
finansowanie dla programu polegającego
na zapewnieniu komputerów z darmowym
internetem dla 100 rodzin, których wcześniej na ten luksus po prostu nie było stać.
Czy urząd planuje kolejne kroki mające
na celu jeszcze lepszą informatyzację
regionu?
Nie tylko planujemy, ale już je realizujemy!
Właśnie wyposażyliśmy w pokładowe access
pointy 30 autobusów miejskich. Posiadacze
smartfonów będą mogli się do nich zalogo-
wać po zajęciu miejsca w pojeździe. Hotspoty są otwarte i dla wygody podróżujących
nie wymagają logowania. A autobusy z Wi-Fi
łatwo rozpoznać – mają na dachu charakterystyczny „garb”, w którym schowane są butle
z paliwem gazowym. Paliwem dla autobusu,
nie dla access pointów oczywiście.
Wiosną w mieście pojawi się 15 infokiosków
wybudowanych za unijne pieniądze, a później kolejne 15 – na nie też mamy już środki.
Infokioski będą oferować dostęp do planu
miasta, rozkładu jazdy autobusów i trolejbusów oraz wiadomości zasysanych przez RSS
z podstawowych serwisów informacyjnych.
Każdy z infokiosków będzie też włączony
do sieci miejskich hotspotów. Pracujemy
także nad wprowadzaniem ułatwień dla
mieszkańców miasta załatwiających sprawy
w urzędzie. Pierwsi w Polsce podpisaliśmy
porozumienie z Sądem Rejonowym oraz
Ministerstwem Sprawiedliwości o przeprowadzenie pilotażowego projektu elektronicznego przekazywania danych pomiędzy
rejestrem Ksiąg Wieczystych a Ewidencją
Gruntów i Budynków.
W urzędzie wdrożyliście też usługę „naTYCHmiastowy SMS”. Na czym ona polega?
Jest to system bezpłatnej informacji
SMS-owej w relacji urząd – mieszkańcy.
Abonenci zapisani do programu korzystają
także z darmowego powiadamiania drogą
SMS-ową o wydarzeniach kulturalnych
i sportowych w mieście. Na życzenie
system poinformuje również o ważnych wydarzeniach miejskich, takich jak
np. konsultacje społeczne czy problemy
w ruchu drogowym. Ważną funkcjonalnością „naTYCHmiastowego SMS-a” jest także
wysyłanie kodów – kluczy otwierających
dostęp do sieci miejskich hotspotów.
Rozmawiała Martyna Wilk
IT w Administracji
31
CeBIT 2013
Internet w miejskiej
przestrzeni publicznej
WI-FI
Polskie samorządy coraz chętniej inwestują w nieodpłatny dostęp do Sieci. Na takie
rozwiązanie zdecydowano się m.in. w Tychach, śląskim mieście, które konsekwentnie
realizuje plan budowy otwartych punktów dostępu do internetu.
Eryk Chilmon
J
ednym z elementów spopularyzowanej w ostatnim czasie koncepcji
inteligentnego miasta jest mocno zinformatyzowana infrastruktura i swobodny
dostęp mieszkańców do Sieci. To fundamenty, na których budowane ma być miejskie
społeczeństwo informacyjne. Polskie samorządy chętnie korzystają z możliwości, jakie
daje im prawo w zakresie tworzenia darmowych hotspotów w miejscach publicznych
(patrz: ramka Megaustawa), dzięki czemu
mogą realizować zadanie przeciwdziałania
wykluczeniu cyfrowemu, a także zapewniać
korzyści wynikające z różnorodności usług
telekomunikacyjnych. Inwestycje związane
z dostępem do szerokopasmowego internetu są w większości finansowane w ramach unijnych programów: Rozwój Polski
Wschodniej, Innowacyjna Gospodarka oraz
17 regionalnych programów operacyjnych.
Na lata 2007–2013 Bruksela przyznała Polsce ok. 1 mld euro na usuwanie barier w dostępie do usług telekomunikacyjnych. Coraz
więcej polskich miast, miasteczek, a nawet
wsi decyduje się na montowanie bezpłatnych
punktów dostępu do internetu, z których
chętnie korzystają zarówno mieszkańcy, jak
i turyści. Jednym z najaktywniejszych na tym
polu ośrodków w Polsce są Tychy.
Coraz więcej hotspotów
Niektóre samorządy szybko dostrzegły
szansę na rozwój, jaką przyniosła ze sobą
rewolucja internetowa, a w szczególności
32
IT w Administracji
upowszechnienie się sieci Wi-Fi. Swobodny dostęp do internetu w przestrzeni miejskiej zmienia proces zarządzania
miastem i sposób funkcjonowania jego
mieszkańców. W Tychach, w których
mieszka obecnie blisko 130 tys. ludzi,
system miejskich punktów dostępowych
obejmuje 12 lokalizacji, gdzie zapewniony jest bezpłatny dostęp do internetu
na zasadach określonych w regulaminie korzystania z hotspotów miejskich.
W ramach nowego projektu współfinansowanego ze środków Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa
Śląskiego w 2013 r. zacznie się budowa
następnych punktów dostępowych, które pokryją place i parki nieobjęte dotąd
bezpłatnym dostępem do Sieci.
O popularności tego sposobu łączenia się z internetem świadczą statystyki
połączeń notowane podczas bieżącego
użytkowania systemu. – Pierwsze punkty dostępowe zostały oddane do użytkowania pod koniec 2010 r., a już w 2011 r.
zanotowano 2788 połączeń wykonanych przez użytkowników sieci hotspotów. Natomiast z przybliżonych danych
za ubiegły rok wynika, że w stosunku
do 2011 r. mamy do czynienia z prawie
trzykrotnym wzrostem liczby korzystających z miejskiego dostępu do internetu
– mówi Sebastian Wika, naczelnik Wydziału Informatyki UM Tychy.
Internet w autobusie
Interfejs graficzny i niektóre funkcje
infokiosków mają być tożsame z wykorzystywanym w Tychach mobilnym przewodnikiem miejskim „treespot Tychy”.
Polskie miasta chętnie inwestują w technologie bezprzewodowej łączności
w komunikacji miejskiej. Wykorzystują
ją do nadzorowania i optymalizacji komunikacji miejskiej i ruchu miejskiego,
a przy okazji do udostępniania darmowego internetu pasażerom. Korzyści
czerpie także władza miasta, ponieważ
może lepiej zarządzać flotą transportową, kontrolować czas pracy kierowców
Wydanie specjalne
oraz uzyskiwać natychmiastową informację o ewentualnych niebezpieczeństwach. Zgodnie z panującymi trendami w Tychach również postanowiono
skorzystać z tego rozwiązania. W tym
momencie internet jest dostępny w 31
tyskich autobusach. Urządzenia dostępowe instalowane są we wszystkich
nowych pojazdach wykorzystywanych
przez Przedsiębiorstwo Komunikacji
Miejskiej. – Pomysł ściągnęliśmy z Kopenhagi. Tam na pokładach miejskiej
kolejki udostępniany jest darmowy dostęp do internetu. Kluczem otwierającym
pokładowe hotspoty jest pozostawiony
w bazie danych adres e-mail użytkownika. Dla przedsiębiorstwa komunikacyjnego stwarza to szansę dotarcia
do klienteli miejskiej komunikacji z ważnymi informacjami – maile od duńskiej
kolejki dostaję po dziś dzień. Oczywiście
po duńsku – wspomina Michał Gramatyka, zastępca prezydenta miasta Tychy.
Cechą charakterystyczną nowych
autobusów jest podwyższony dach –
pojazdy są zasilane sprężonym gazem
ziemnym z butli znajdujących się właśnie na dachu. W autobusach zamontowane są access pointy udostępniające
internet za pośrednictwem sieci 3G.
Ze względu na krótki czas przebywania podróżnego na pokładzie autobusu
dostęp nie jest w żaden sposób ograniczany: – Nie wprowadziliśmy procedury logowania do systemu. Smartfon
po prostu znajduje sieć Wi-Fi, system
przydziela automatycznie adres IP
31
tyskich autobusów zostało do tej pory
wyposażonych w hotspoty. Urządzenia
dostępowe instalowane są we wszystkich nowych pojazdach miejskiego
przewoźnika.
i można korzystać z zasobów Sieci –
wyjaśnia Michał Gramatyka.
Sieć infokiosków
Takie placówki jak szpitale, szkoły, dworce, urzędy, biblioteki i muzea to miejsca,
w których idealnie sprawdzają się infokioski, czyli urządzenia zapewniające
łatwy dostęp do informacji związanych
z daną jednostką i nie tylko. Dostęp
do Sieci może być ograniczony tak, aby
służył jedynie załatwianiu konkretnych
spraw związanych z daną instytucją –
wówczas użytkownik nie ma możliwości
swobodnego surfowania.
Również w Tychach dostrzeżono
zalety takich terminali i postanowiono umieścić je w kluczowych z punktu
widzenia komunikacji miejskiej lokalizacjach. Władze miasta rozpoczęły
starania o zdobycie dofinansowania
na ten cel. Jak informują tyscy urzędnicy
Megaustawa
Zgodnie z przepisami
ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych, czyli tzw.
megaustawy, która została
uchwalona 7 maja 2010 r.,
samorząd terytorialny
może świadczyć usługi
dostępu do internetu
szerokopasmowego bez
pobierania opłat albo w zamian za opłaty niższe niż
ceny rynkowe. Warunkiem
jest spełnienie określonych
wymogów i uzyskanie
zgody Prezesa Urzędu
Komunikacji Elektronicznej.
Najczęściej maksymalna przepływność łączy,
zarówno dla wysyłania,
jak i odbierania danych,
jest określana na poziomie
256 kbit/s. W nielicznych
przypadkachprzepływność
zostaje ograniczona do 512
kbit/s. Czas jednorazowej
sesji w ramach dostępu
nieodpłatnego nie może
być dłuższy niż 60 minut.
Megaustawa kładzie nacisk
na to, aby aktywność
samorządów była przejrzysta i nie zakłócała rozwoju
równoprawnej i skutecznej
konkurencji na rynkach
telekomunikacyjnych.
Pierwsza decyzja w zakresie świadczenia usługi
dostępu do internetu bez
pobierania opłat została
wydana 30 grudnia 2010 r.
dla miasta Przasnysz.
odpowiedzialni za projekt, po podpisaniu umowy regulującej sprawy finansowania przeprowadzone zostały działania
promocyjne oraz wyłoniono inżyniera
projektu. Na realizację planowanych inwestycji miasto przeznaczy jedynie 15%
całkowitej kwoty, ponieważ reszta, czyli prawie 1,5 mln zł, będzie pochodziła
ze środków Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Śląskiego.
W ramach opisywanego projektu
Tychy wzbogacą się o 15 infokiosków
zlokalizowanych w pobliżu większych
przystanków autobusowych i dworców miejskich – głównych miejsc
przesiadkowych. – Każdy kiosk wyposażony zostanie w urządzenie umożliwiające bezprzewodowy dostęp do internetu w promieniu kilkunastu metrów,
tak więc czas oczekiwania na transport
będzie można spożytkować na przeglądanie nie tylko serwisów miejskich, ale
również innych stron internetowych –
mówi Sebastian Wika. Dodatkowo pod
koniec ubiegłego roku Tychy otrzymały dofinansowanie do innego projektu
związanego z propagowaniem w mieście
publicznego dostępu do Sieci – „Tychy
w sieci możliwości – budowa sieci bezprzewodowych punktów dostępowych
do internetu”, w ramach którego powstanie 15 kolejnych punktów publicznego
dostępu do Sieci.
Urządzenia montowane w Tychach
zapewnią szeroki zakres dostępu do Sieci. – Zdecydowaliśmy się objąć wszystkie
miejskie infokioski zwartym i przejrzystym systemem informatycznym, którego interfejs graficzny i niektóre funkcje będą tożsame z wykorzystywanym
w Tychach mobilnym przewodnikiem
miejskim „treespot Tychy”. Użytkownik infokiosku będzie miał bezpośredni
dostęp m.in. do pełnego rozkładu jazdy
autobusów i trolejbusów z możliwością
wyboru linii, przystanku itp., będzie
mógł posłużyć się planem miasta do odnalezienia interesującej go lokalizacji,
czy też sprawdzić informacje publikowane w miejskich serwisach internetowych. Urządzenie wyposażone zostanie również w możliwość sporządzenia
i wysłania wiadomości e-mail ze zdjęciem na adres poczty elektronicznej –
wylicza Sebastian Wika.
IT w Administracji
33
CeBIT 2013
Interview
Wir greifen
zu guten Mustern
„Das Netz von gegenseitigen Beziehungen und Abhängigkeiten
zwischen den einzelnen Verwaltungsbereichen ist so vielschichtig,
dass keiner von ihnen selbständig funktionieren kann. Aus diesem
Grund möchten wir auf integrierte Informatisierung setzen“.
Gespräch mit Michał Boni, Minister für Verwaltung und Digitalisierung
IT in der Verwaltung: Ist Polen bereits
ein digitales oder immer noch ein
analoges Land?
Michał Boni: Polen ist ein analoger und
zugleich ein digitaler Staat. Als Staat bieten wir bereits viele digitale Dienstleistungen, wie zum Beispiel Grundbücher,
Landesgerichtsregister, Steuern, Elektronische Überprüfung der Ansprüche von
Leistungsnehmern. Es gibt jedoch immer
noch viele analoge Dienstleistungen. Es
geht darum, dass es immer mehr digitale
Dienstleistungen gibt. Unsere Gesellschaft als Ganzes oder die Unternehmer
können immer besser mit digitalen Technologien umgehen und junge Leute sind
– ähnlich wie in den anderen europäischen Ländern – „digitale Einheimische“.
Es liegt uns sehr viel daran, dass in jedem
Bereich die Chancen genutzt werden, die
uns die Digitalisierung gibt. Zurzeit arbeiten wir am Operationellen Programm „Digitales Polen“, in dem ein ganzheitlicher
Plan der Digitalentwicklung dargestellt
wird. Wir wissen, dass der Fortschritt in
der E-Verwaltung sehr wichtig ist: die
Einführung des Systems für Elektronische Überprüfung der Ansprüche von
Leistungsnehmern hat gezeigt, dass die
Informatisierung in Form von effizienten,
gut koordinierten Schritten gute Effekte
bringt. Es ist ein Beispielprojekt, das das
Wesen der Änderungen zeigt, die für uns
wichtig sind. Einen komplexen Plan der
34
IT w Administracji / styczeń 2013
Entwicklung der E-Verwaltung werden
wir in nächster Zukunft im Programm
Integrierte Informatisierung des Staates 2.0+ darstellen.
Bei der Eröffnungsfeier des Ministeriums für Verwaltung und Digitalisierung im Jahr 2011 haben Sie gesagt,
dass der Augiasstall gereinigt werden
muss. Ist der „Stall“ jetzt sauber?
Als wir im späten Herbst 2011 angefangen haben, uns mit den großen
E-Verwaltungsprojekten zu befassen,
wurde uns klar, dass Unstimmigkeiten die
Europäische Kommission dazu veranlassen können, finanzielle Mittel für diese
Projekte einzustellen. Und so ist es leider
geworden. Aber der vom Ministerium
vorbereitete Bericht Staat 2.0 und ein
Verbesserungsplan haben dem Problem abgeholfen. Nach Einführung von
Änderungen werden die Projekte immer
besser ausgeführt, was von der Europäischen Kommission bestätigt wurde. Im
September vorigen Jahres hat sie die
Finanzierung wieder zugelassen. Für
Verbesserungsmaßnahmen für Bürger
werden wir bis Ende der finanziellen
Perspektive, also bis 2015, 3,3 Mrd.
ausgeben können.
EDV-Projekte kann man als mit hohem
Risiko belastete Investitionen betrachten. Es geht nicht nur um Kosten,
sondern auch um Termine. Müssen wir
uns damit abfinden, dass die meisten
Lösungen mit Verzögerung eingeführt
werden?
Es gibt keine Zustimmung zur Verzögerung von EDV-Lösungen, aber die
bisherige Erfahrung zeigt, dass es schwer
ist, Projekte, besonders die großen,
termingerecht zu realisieren. Aus diesem
Grund greifen wir zu guten Mustern, um
zu zeigen, was man besser machen kann.
Bisher hat man sich darauf konzentriert,
was man nicht machen darf oder soll,
wenn man öffentliche Aufträge ausführt.
Es ist die Zeit gekommen, dass wir die
richtige Vorgehensweise fördern und
zeigen, wie man handeln soll, um das
angestrebte Ziel zu erreichen. Auch in
Ländern mit einer langen Tradition und
bewährten Prozeduren von öffentlichen
Aufträgen kommt es zu Verzögerungen.
Als Beispiel kann man hier Großbritannien nennen, wo die Bearbeitungszeit eines
großen EDV-Systems 2,5 Jahre beträgt.
Großbritannien strebt aus diesem Grund
kleinere, leichter zu leitende Projekte an
– wir gehen auch in diese Richtung.
Die Regierung hat Änderungen im Informatisierungsgesetz angenommen.
Was bringt die Novelle?
Sie soll vor allem Kontakte der Bürger
mit den Behörden erleichtern. Es soll
mehr E-Dienstleistungen geben und die
Sonderausgabe
Interview
Michał Boni ist Absolvent der
Warschauer Universität und hat
in Kultursoziologie promoviert. Nach 1989 übte er viele
öffentliche Funktionen aus und
war u.a. Minister für Arbeit und
Soziale Politik in der Regierung
von Jan Krzysztof Bielecki. Im
November 2011 wurde er zum
Minister für Verwaltung und
Digitalisierung ernannt. Zu
seinen Pflichten gehört unter
anderem die Aufsicht über die
Erarbeitung und Begutachtung
von strategischen Richtungen
und Programmen im Bereich
der Informationsgesellschaft
sowie über die Vorbeugung der
digitalen Kluft.
Prozeduren sollen schneller sein. Wir alle
werden Zeit und Geld sparen können,
wenn wir bei einer Behörde seltener
erscheinen müssen. Die Novelle wird die
Ämter verpflichten, einen elektronischen
Briefkasten zu gründen, der entsprechende Standards erfüllen wird (es kommt
vor, dass ein Briefkasten Schriftstücke
ablehnt). Sie ermöglicht auch, im ePUAPPortal (Elektronische Plattform für Öffentliche Verwaltungsdienstleistungen) auch
Dienstleistungen zu präsentieren, die
von anderen Trägern angeboten werden,
sofern sie öffentliche Aufgaben durchführen, erweitert das Netz der Stellen zur
Bestätigung des ePUAP-Vertrauensprofils
um die Dienststellen der Polnischen Post
und die Banken. Öffentliche Träger, die
verpflichtet sind, Muster von Schriftstücken festzulegen, werden verpflichtet,
Muster von elektronischen Dokumenten
im zentralen Repositorium anzumelden
und anschließend die Beschreibung der
Leistung zu übermitteln, die mittels des
jeweiligen Musters möglich ist, damit das
Muster ins Dienstleistungsverzeichnis
der ePUAP-Plattform eingetragen werden
kann. Es wird auch ein elektronisches
Formular bereitgestellt. Das ist ein erster
Schritt in die Richtung der erforderlichen
Änderungen – der nächste kommt bald.
Ist es ohne eine komplexe und integrierte Informatisierung der öffentli-
chen Verwaltung möglich, die Erwartungen der Öffentlichkeit zu erfüllen,
z.B. einen Arztbesuch zu vereinbaren?
Vielleicht ist es möglich, aber man kann
dann nicht von einer effizienten und zuverlässigen Bedienung sprechen, denn die
Anwendung von sog. Prothesen, also Ersatzlösungen ist unvermeidlich. Das Netz
von gegenseitigen Verbindungen und
Abhängigkeiten zwischen den einzelnen
Verwaltungsbereichen ist so vielschichtig,
dass kein Bereich völlig vollständig funktio­
nieren kann. Aus diesem Grund möchten
wir an die Informatisierung in integrierter
Weise herangehen und dabei das Ordnen
von öffentlichen Registern und eine effiziente Nutzung der darin enthaltenen Da-
Wie soll man die Computerisierung
der öffentlichen Verwaltung unterstützen und die digitalen Kompetenzen der Beamten und Bürger steigern?
Die Erfahrung zeigt, dass die Überwindung der mentalen Barriere am wichtigsten ist. Zurzeit geht es nicht mehr
um die Computerisierung im Sinne der
Anwendung von Computern zur Unterstützung der Aufgaben am Arbeitsplatz,
denn diese Etappe haben wir bereits
hinter uns. Jetzt gilt es, in gekonnter
Weise die Informationsbestände für Managementzwecke, für Gewerbeoptimierung, Vertiefung der Fachkenntnisse u.ä.
zu nutzen. Dazu braucht man eine Information über die Informationsbestände
und Dienstleistungen, die im Netz
zugänglich sind, sowie Hinweise, wie
man zu ihnen gelangen kann. Deswegen
stützt sich das Digitalisierungsverfahren
unserer Meinung nach auf drei Pfeiler – nicht nur auf Zugang zum Netz,
Bildung von Beständen und Leistungen,
sondern auch auf Unterstützung von
digitalen Fähigkeiten der Bürger. Die
Steigerung der digitalen Fähigkeiten
kann jedoch nicht ausschließlich auf
solchen „Bedienungskursen“ beruhen
– jeder von uns wird in einigen Jahren
Software, Anwendungen und Anlagen
nutzen, die es heute noch nicht gibt,
und darauf muss man sich vorbereiten.
Wir alle müssen also lernen, wie man
sich die ganze Zeit neue Sachen aneignen soll. Solches Wissen kann man am
besten von den ersten Schuljahren bis
hin zum Ende der beruflichen Aktivität
Unsere Gesellschaft als Ganzes oder die Unternehmer können immer
besser mit digitalen Technologien umgehen und junge Leute sind –
ähnlich wie in den anderen europäischen Ländern – „digitale Einheimische“
ten berücksichtigen, die Interoperabilität
gewährleisten, die Rechtsgrundlagen für
die einzuführenden Lösungen rechtzeitig
vorbereiten sowie für den Organisationsrahmen des Aufbaus des staatlichen Informationssystems sorgen, wo jedes Ressort
oder jede Stelle einen bestimmten Platz
und einen bestimmten Zuständigkeitsbereich haben wird. Es ist auch wichtig,
digitale Kompetenzen in der Verwaltung
und in der Gesellschaft, darunter unter
den Unternehmern aufzubauen.
erwerben. Aus diesem Grund realisieren
wir das Programm „Digitale Schule“,
das die Entwicklung der Kompetenzen
von Schülern und Lehrern im Bereich
der Anwendung von Informationsund Kommunikationstechnologien
unterstützen soll, oder das Programm
„Leuchtturmwärter des Digitalen Polen“
für die Generation 50+.
Das Interview wurde
von Eryk Chilmon durchgeführt
styczeń 2013 / IT w Administracji
35
CeBIT 2013
Ein neues Gesicht der
öffentlichen Verwaltung
E-DIENSTLEISTUNGEN
Die von Polen realisierten teleinformatischen Projekte sollen die staatliche Verwaltung
in die Ära der Digitalentscheidungen übertragen. Es gibt bereits ziemlich viele E-Dienstleistungen, also scheint die wichtigste Aufgabe darauf zu beruhen, die Staatsbürger zur
Nutzung solcher Dienstleistungen zu überzeugen.
Eryk Chilmon
D
as Internet hat das soziale und
wirtschaftliche Leben grundlegend verändert. Man kann sich
heute die Welt z.B. ohne elektronisches
Bankwesen schwer vorstellen. Es ist also
kein Wunder, dass auch die öffentliche
Verwaltung stets neue IT-Lösungen einführt, denn davon wird die Funktion des
ganzen Staates in immer größerem Maße
abhängig. Sowohl die polnischen Zentralbehörden als auch die Kommunalbehörden sind sich dessen bewusst, welche
große Chance und zugleich Herausforderung die Schaffung einer effizienten
E-Verwaltung ist. Es wurden bereits viele
Werkzeuge erbaut, die die Effektivität der
Arbeit von Ämtern steigern und das Leben
der Staatsbürger erleichtern sollen. Es entstehen auch immer wieder neue Lösungen.
Im Hinblick auf die Ordnung und Koordinierung sämtlicher Maßnahmen im
Bereich der Informatisierung der öffentlichen Verwaltung war die Gründung
des Ministeriums für Verwaltung und
Digitalisierung am 21. November 2011
36
IT w Administracji
unheimlich wichtig. Das neue Ressort
wurde gleich am Anfang seiner Tätigkeit
vor die schwierige Aufgabe gestellt, der
Sperrung der EU-Gelder für die Ausführung wichtiger Projekte zur Informatisierung des Staates im Rahmen der 7.
Prioritätsachse des Programms Innovative Wirtschaft vorzubeugen. Durch den
Erfolg der Initiative des Ministeriums für
Verwaltung und Digitalisierung unter
der Bezeichnung „Reinigung des Augiasstalls“ konnten finanzielle Mittel für die
Bereitstellung von Digitaldienstleistungen
für die Staatsbürger sichergestellt werden.
Bis Ende 2015 kann Polen 3,3 Mrd. Zloty für diesen Zweck bestimmen. Die Betrachtung einiger bereits eingeführter Lösungen lässt beurteilen, an welcher Stelle
auf dem Weg zur Informatisierung von
Dienstleistungen sich die polnische Verwaltung zurzeit befindet.
Integrationsplattform
Ein Schlüsselelement des ganzen Systems
der Digitalverwaltung ist die Elektronische Plattform von Dienstleistungen der
Öffentlichen Verwaltung (ePUAP). Das
System soll die Kommunikation zwischen
den Staatsbürgern und Unternehmern
und der Verwaltung sowie zwischen den
einzelnen Einrichtungen der öffentlichen
Verwaltung gewährleisten. Es soll auch
die Funktion eines Zugangsbrokers für
die Dienstleistungen von anderen Systemen und anderen Einrichtungen ausüben
und die EDV-Bestände integrieren sowie
die Kommunikation zwischen den einzelnen Systemen ermöglichen.
Mittels der ePUAP-Plattform kann
man bereits heute viele behördliche Sachen erledigen. Man muss sich nur auf
der Webseite www.epuap.gov.pl einloggen und einen Antrag ausfüllen. Die Anzahl und Art der Sachen, die auf elektronischem Weg erledigt werden können,
wird von den einzelnen Einrichtungen
separat bestimmt. Der elektronische
Antrag wird mittels eines qualifizierten
Zertifikats oder eines Vertrauensprofils
der ePUAP-Plattform, also der unentgeltlichen Methode der Identitätsbestätigung bei elektronischen Kontakten
mit der Verwaltung unterschrieben. Die
ePUAP-Plattform kann man also als ein
Sonderausgabe
zentralisiertes EDV-System bezeichnen,
das öffentlichen Trägern ermöglicht, den
Bürgern ihre Dienstleistungen durch das
Internet zugänglich zu machen. – Das
Vertrauensprofil ist eine in Polen erfundene Lösung, die sonst in Europa nicht
üblich ist. Es ist eine innovative und
zugleich schnelle und vor allem sichere
Methode der Beglaubigung der Bürgeridentität in den Verwaltungssystemen
(nicht nur im ePUAP-System, sondern
auch u.a. in solchen Systemen wie PUE
ZUS oder CEIDG) – betont Agnieszka
Boboli, Direktorin des Zentrums für Informatische Projekte.
Dank der ePUAP-Plattform brauchen
die öffentlichen Einrichtungen eigene
Systeme für Kontakte der Bürger mit
der Einrichtung und Erledigung behördlicher Sachen durch das Netz nicht zu
konstruieren. Die Plattform übernimmt
auch die Funktion des elektronischen
Briefkastens, dank dem die öffentlichen
Verwaltungsträger ihre Pflicht zum Empfang von Dokumenten in elektronischer
Form wahrnehmen können.
Auszeichnungswürdige
Lösungen
Die E-Dienstleistungen haben sich in
den letzten Jahren in Polen sehr schnell
entwickelt und werden sich dank der
EU-Finanzierung noch schneller entwickeln. Es ist klar, dass sich unter den
im Rahmen der polnischen öffentlichen
Verwaltung implementierten Systemen
sowohl innovative und gelungene Systeme als auch solche befinden, die korrigiert und nachgebessert werden müssen.
Wojciech Cellary, Leiter des Lehrstuhls
für Informationstechnologie an der Fakultät für Informatik und Elektronische
Wirtschaft der Wirtschaftsuniversität in
Poznań und zugleich EU-Experte nennt
drei sich seiner Meinung nach auszeichnende Einführungen, die man mit Erfolg
zu dieser ersten Gruppe zählen kann: das
vom Hauptamt für Statistik vorbereitete Volkszählungssystem, das E-Gericht
(siehe: S. XX) und das System für internationale Zahlungsgeschäfte bei der Polnischen Nationalbank (NBP).
Besonders die letzte Einführung
ist beachtenswert, denn die Experten weisen auf ein hohes Niveau des
Fortschritts und der Integration mit
den EU-Lösungen hin. Infolge der Inbetriebnahme des SORBNET-EUROSystems und des EuroELIXIR-Systems
sowie der Teilnahme der Polnischen
Nationalbank am TARGET-System und
anschließend am TARGET2-System sowie STEP2-System und EURO1-System
wurde das polnische Zahlungssystem
mit den EU-Zahlungssystemen verbunden. – Von den Zentralbanken aus
den 10 neuen EU-Ländern war die Polnische Nationalbank die erste, die sich
am TARGET-System beteiligt hat. Dank
der Teilnahme am TARGET-System
und anschließend dem Übergang zum
TARGET2-System konnte sie den Banken alternative Lösungen im Vergleich
zum bisher angewendeten Korrespondenzbankwesen zugänglich machen und
die Effektivität der Euro-Abrechnungen
direkt beeinflussen, besonders die Zeit
grenzüberschreitender Zahlungen verkürzen und das Risiko stark reduzieren
– sagt Adam Tochmański, Direktor des
Zahlungssystemdepartments der Polnischen Nationalbank.
Das preisgekrönte
System
Während des Kongresses Europäischer Herz-Thorax-Chirurgen (EACTS)
im Oktober 2012 in Barcelona wurde
das Landesregister von Herzchirurgischen Operationen KROK ausgezeichnet. Die führenden europäischen Herzchirurgen beurteilten das
KROK-Register als eine musterhafte
und nachahmungswürdige Lösung.
Das Register ist die wichtigste und
beste Informationsquelle zu herzchirurgischen Eingriffen, die bei Kindern
und Erwachsenen in Polen durchgeführt werden. Im System werden
Angaben zur Anzahl der durchgeführten Operationen, zur Art der
Operationen und zu den Ergebnissen
erfasst. Aufgrund eines Vertrages mit
dem Gesundheitsministerium sind alle
polnischen Einrichtungen für Herzchirurgie verpflichtet, Daten zum Register
zu übermitteln. Die Daten werden online übermittelt und unterliegen einer
externen und internen Überprüfung.
Steuererklärungen
über das Internet
Obwohl die Abgabe von Steuererklärungen auf Papier immer noch die populärste Form der Abrechung durch die
Steuerzahler ist, führen die polnischen
Staatsbürger ihre Steuerabrechnungen
immer häufiger über das Internet durch.
Das System E-Erklärungen ist eine Internetplattform, die vom Finanzministerium
in Betrieb genommen wurde und den
Steuerpflichtigen und –zahlern ermög­
licht, Steuererklärungen und sonstige Finanzdokumente auf elektronischem Wege
abzugeben. Dank dem System können die
Staatsbürger dem Finanzamt mit der PIT,
CIT, VAT und sonstigen Steuern verbundene Steuererklärungen, Informationen,
Anträge, Mitteilungen und Anmeldungen
übermitteln. Es gibt insgesamt Dutzende
von Dokumenten, die auf diese Weise
bearbeitet werden können. Jedes Jahr
steigt die Anzahl von Steuererklärungen,
die auf elektronischem Weg abgegeben
werden. Voriges Jahr wurden auf diese
Weise über 2 Mio. Steuererklärungen abgeschickt. Im Vergleich zum Jahr 2011 ist
die Anzahl solcher Steuererklärungen um
ca. 1 Mio. gestiegen. Dieses System zeichnet sich dadurch aus, dass man die sichere
digitale Signatur nicht verwenden muss.
Der Bürger bestätigt seine Identität, indem
er außer den Grunddaten die Einnahmen
angibt, die in der Steuererklärung vor zwei
Jahren ausgewiesen worden sind.
Vergünstigungen
für Versicherte
Eines der von den Bürgern am meisten
erwarteten EDV-Systeme war die Plattform für Elektronische Dienstleistungen
(PUE), die bei der Sozialversicherungsanstalt (ZUS) am 14. Juni 2012 eingeführt
wurde. Es ist die größte Maßnahme dieser Einrichtung im Bereich von E-Dienstleistungen und die Hauptaufgabe ist die
Erweiterung des Zugangs der Kunden zu
den von der Sozialversicherungsanstalt
angebotenen Dienstleistungen auf elektronischem Weg.
Das zentrale Element des Systems ist
das Neue Informationsportal (NPI), in
dem die Sozialversicherungsanstalt allgemein zugängliche Informationen, die
für alle Dienstleistungsnehmer bestimmt
IT w Administracji
37
CeBIT 2013
sind, sowie Informationen für registrierte Dienstleistungsnehmer veröffentlicht.
Ohne Registrierung kann man die Hilfe
eines virtuellen Beraters und einer virtuellen Dienststelle in Anspruch nehmen.
Der virtuelle Berater, also der Avatar, beantwortet in Echtzeit die vom Benutzer in
einem entsprechenden Fenster eingetragene Frage. Die virtuelle Dienststelle zeigt
den Kunden, wie die Kundenbedienung
in den Dienststellen der Sozialversicherungsanstalt organisiert ist. Es ist auch ein
Chat mit einem Berater des Telefonischen
Kundenbedienungszentrums zugänglich.
Man kann ihm Fragen stellen. Der Kunde
erhält die Antwort per E-Mail.
Das Interesse an den E-Dienstleistungen
der Sozialversicherungsanstalt wächst
ständig und insbesondere Ende vorigen
Jahres konnte man einen starken Zuwachs
der Plattformbenutzer beobachten. Nach
dem Stand vom 16. Dezember 2012 wurden fast 52 000 PUE-Profile gegründet.
Digitale Sozialhilfe
Im Jahr 2008 wurde das Projekt „[email protected]
– Kommunikationsplattform im Bereich
der sozialen Sicherheit“ als Reaktion auf
Schwierigkeiten bei der Erbringung von
Dienstleistungen im Bereich der sozialen
Sicherheit ins Leben gerufen. Die größten
Schwierigkeiten der öffentlichen Verwaltungsorgane waren mit der mangelnden
Integration von teleinformatischen Systemen verbunden. Es gab keine Möglichkeit, schnell Informationen, die zu einer
effizienten Funktionsweise und Überwachung der Arbeit von Verwaltungsstellen erforderlich sind, zu bekommen,
der Umlauf von Informationen zwischen
den einzelnen Stellen und zusammenarbeitenden Einrichtungen war uneffektiv.
Die mangelnde Zusammenarbeit der
EDV-Systeme führte zu unzureichender
Zugänglichkeit der Verwaltungsdienstleistungen im Bereich der sozialen Sicherheit, einem nicht einheitlichen Niveau
von diesen Dienstleistungen und zur Verlängerung der Bearbeitungszeiten. Durch
die Realisierung des Projektes sollte diese
Sachlage geändert werden. – Zu den Projektbenutzern gehören sowohl Personen,
die Sozialversicherungs- und Familienleistungen in Anspruch nehmen, darunter
auch Behinderte, deren Zahl auf über 5
38
IT w Administracji
3,3
Mrd. vom Programm Innovative
Wirtschaft kann Polen bis Ende 2015
für EDV-Projekte in der staatlichen
Verwaltung bestimmen.
Mio. geschätzt wird, als auch Mitarbeiter von Einrichtungen, die sich mit der
Erbringung dieser Dienstleistungen beschäftigen. Zugunsten der Bedürftigen
arbeiten über 40 000 Angestellte in über
11 000 Dienststellen auf allen Verwaltungsstufen. Man kann auch sagen, dass
das Projekt an Unternehmer gerichtet
ist. Ich denke hier an Dienstleister im
Bereich der sozialen Sicherheit – erklärt
Katarzyna Kosiewicz vom Ministerium
für Arbeit und Soziale Politik, Leiterin
des [email protected]
Bereitstellung
der raumbezogenen Daten
Dank dem Projekt GEOPORTAL.GOV.
PL haben die Ämter, Firmen und Staatsbürger einen unentgeltlichen Zugang
zu den aktuellen Raumplanungsdaten
erhalten. Dank der INSPIRE-Richtlinie,
die eine europäische Geodaten-Basis
mit integrierten raumbezogenen Informationsdiensten geschaffen hat, hat das
Hauptamt für Geodäsie und Kartographie das Regierungs-Geodatenportal
bereitgestellt, das mit dieser Richtlinie
kompatibel ist. Das Projekt bildet die
Infrastruktur der Knotenpunkte der
Landesinfrastruktur für Raumbezogene
Informationen (KIIP), die miteinander
zusammenarbeiten und Leistungen anbieten – vom Aussuchen und Bereitstellung von Daten bis hin zur Datenanalyse.
Das Geodatenportal erfüllt auch die Rolle eines Brokers, der den Benutzern Daten und raumbezogene Dienstleistungen
durch Ermittlung von bestimmten Informationen zur Verfügung stellt. Eine
der Anforderungen der so aufgebauten
Lösung ist die Interoperabilität, die als
Möglichkeit der Zusammenarbeit der
Infrastrukturpunkte unabhängig von der
Ausrüstungs-, System- und Programmplattform verstanden wird.
Standarisierung
und Integration
Die Überprüfung gewählter umgesetzter Projekte veranschaulicht, wie breit
der Umfang der eingeführten Änderungen ist und auf wie viele Bereiche
sie sich beziehen. Man kann jedoch das
Hauptziel der groß angelegten Verwaltungsreform nicht aus dem Blickwinkel
verlieren. Das Wesen der Informatisierung besteht darin, dass sie zur Verbesserung der Lebensqualität der Bürger
führt und das wirkliche Maß sind Vorteile für die Bürger und nicht z.B. die
Anzahl der gekauften Ausrüstung oder
das ausgegebene Geld. Nur auf solche
Weise kann man beurteilen, ob die eingeführten Änderungen effizient sind.
Damit die Bürger die Informatisierung
in Anspruch nehmen können, muss
auch die unsichtbare Arbeit gemacht
werden, das heißt Optimierung von
Vorgängen und Verfahren.
Die Informatisierung von einfachen
und nützlichen Dienstleistungen, die das
Leben großer Bürgergruppen in kurzer
Zeit erleichtern können, ist völlig begründet, es ist jedoch erforderlich, formelle
Vorgänge und Verfahren zu vereinheitlichen, denn die meisten Dienstleistungen
beziehen sich auf viele Ämter und besonders auf eine riesige Menge von Daten,
die sich in den durch die Ämter unterhaltenen Registersystemen befinden. Ohne
Integration von Dienstleistungen und
Optimierung von Vorgängen haben wir
ausschließlich mit der „Datenergänzung“
durch den Kunden, sowie mit Ausstellung
von Bescheinigungen und Bestätigungen
zu tun. Ein gutes Beispiel für integrierte
Dienstleistungen ist das einheitliche Katastersystem, das das Neue Grundbuch, das
Grundstück- und Gebäuderegister und
die Gemeinde-Grundsteuersysteme unter
Einbeziehung der PESEL- und TERYTRegister umfasst. Laut Ankündigung des
Ministeriums für Verwaltung und Digitalisierung strebt die polnische E-Verwaltung in diese Richtung.
Advertorial
Technopark Pomerania - Raum zur
Entfaltung für innovative Unternehmen
Technische Daten
des Rechenzentrums
Objekt:
• Nutzfläche: 1.700 m2
• Fläche der Serverzellen: 602 m2
•Anlage mit 170 Serverschränken 47HE
•Lager- und Technikfläche
•Warenaufzug
Speisung/Stromversorgung:
•Mittelspannungsversorgung aus 2
verschiedenen Haupteinspeisepunkten
über unterschiedliche Leitungswege
•getrennte Trafostationen
•USV-Systeme, Notstromaggregat
Das Stettiner Herz
der neuen Technologien
Der Technologiepark Technopark Pomerania ist eine für die Stadt Szczecin (Stettin)
und die gesamte Region bedeutsame Einrichtung, mit der die Entwicklung von innovativen Kleinstunternehmen sowie kleinen
und mittleren Unternehmen gefördert wird.
Von Parks und Erholungsflächen eingeschlossen, im Zentrum der Stadt gelegen,
grenzt er an die sich dynamisch entwickelnden Bezirke im Norden der Stadt Szczecin/
Stettin. Die Tätigkeit der Einrichtung fügt
sich in die strategische Entwicklungsvision
der Stadt ein, die auf die Förderung des innovationsfreudigen Unternehmertums und
den Aufbau einer wissensbasierten Wirtschaft ausgerichtet ist.
Dynamische Entwicklung
innovativer Unternehmen
Dank der modernen und ausgebauten Infrastruktur und der umfassenden Förderprogramme werden im Technopark Pomerania
beste Bedingungen für eine dynamische
Entwicklung von Firmen aus der ICTBranche geschaffen – von der „Inkubation”
junger, noch nicht etablierter Unternehmen, sog. Start-ups, bis hin zur Stärkung
bereits am Markt aktiver Unternehmen. Im
Moment haben sich in dem 2010 modernisierten ersten Gebäude des Technopark
Pomerania bereits 21 Firmen angesiedelt.
Die Unternehmer nutzen eine Reihe von
unterstützenden Leistungen, u.a. auf ihre
individuellen Bedürfnisse maßgeschneiderte Beratungsprogramme, organisierte
Schulungen und Branchenveranstaltungen,
die Anbahnung der Zusammenarbeit mit
Wissenschaftlern, Rechtsberatung und
Buchhaltung oder auch Unterstützung bei
der Sicherung einer externen Finanzierung.
Darüber hinaus erstellt der Technopark
Pomerania Machbarkeitsstudien, entwickelt technische Entwürfe und bereitet
Geschäftspläne für IT-Projekte vor. Bislang
wurden fast 20 IT-Projekte für Gebietskörperschaften in ganz Polen umgesetzt.
Inspirierende Infrastruktur
2013 erweitert sich die Infrastruktur des
Technopark Pomerania um drei neue Gebäude mit Büroflächen und Konferenzräumen für mehrere Dutzend weiterer
innovativer Unternehmen und um ein
Rechenzentrum. Die Serverräume werden
das größte Objekt dieser Art in der Region und eines der größten des ganzen Landes sein. Die im Modell Cloud-Computing
erbrachten Leistungen ermöglichen den
örtlichen Firmen und öffentlichen Einrichtungen einen Ausbau ihrer Tätigkeit ohne
die Notwendigkeit von Investitionen in ihre
eigene IT-Infrastruktur.
Mit dem Einbau der Serverschränke
und der Installation der Kühlungsanlage
Kühlung:
•energiesparende Klimatisierung, die
Free Cooling plus Standby-Technologie nutzt, für die Verfügbarkeitsstufen TIER III und IV entworfene
Anlagen mit dem höchsten Zugänglichgkeitsgrad
•Standardmäßig skalierbare Kühlleistungen für Serverracks bis 5 kW,
10 kW, 15 kW, 25 kW mit Redundanz im gleichen Leistungsbereich
Brandschutz
•Brandfrüherkennungssystem
mit Gaslöschanlage
•Rauchfrüherkennungssystem
basierend auf Laserdetektoren
Sicherheit:
•zentrale, 24-Stunden-Videoüberwachung
•Zugangskontrollen für einzelne
Zonen
Verbindung:
•Glasfaseranbindungen zu mehreren
Betreibern von Telekommunikationsdiensten
wurde der Technikpartner des Technopark
Pomerania, die Firma Rittal, betraut - ein
weltweit führender Anbieter von Komplettsystemen und energieeffizienten Modullösungen für Rechenzentren, der für die
Serverschränke selbst, die Verteilung der
Leistung und Klimatisierung sowie innovative Konzepte für die physische Sicherheit
und Datensicherung der Systeme der ITInfrastruktur verantwortlich zeichnet.
39
CEBIT 2013
Interview
Ohne unnötige
Formalitäten
„Der elektronische Umlauf der Antragsdaten und die Möglichkeit der Wahl
eines beliebigen Gemeindeamtes, in dem man den Antrag stellen kann, haben
zur Beschränkung der Zeit und Senkung der Kosten der Firmengründung
beigetragen. Außerdem ist der Wirtschaftsverkehr sicherer geworden“.
Gespräch mit Dariusz Bogdan, Vize-Wirtschaftsminister
IT in der Verwaltung: Die Zentrale
Gewerberegister- und –auskunftsstelle
(CEIDG) ist eines der am besten vorbereiteten und realisierten informatischen Projekte in Polen in den letzten
Jahren. Was hat Ihrer Meinung nach
zum Erfolg der CEIDG beigetragen?
Dariusz Bogdan: Hinter dem Erfolg der
CEIDG steckt die Idee dieses Vorhabens.
Das Projekt erleichtert die Gewerbeausübung, vereinfacht die Anwendung der
damit verbundenen gesetzlichen Vorschriften und erleichtert das Funktionieren der Verwaltung. Der Wirtschaftsverkehr ist durch die zentrale Bereitstellung
von Informationen über z.B. Konzessio­
nen, Lizenzen, Genehmigungen und
Eintragungen im Register kontrollierter
Tätigkeit sicherer geworden. Ich glaube,
einer der wesentlichen Faktoren, die zum
Erfolg der CEIDG geführt haben, war das
Engagement des Projektteams. An dem
Aufbau der CEIDG haben viele Experten
vom Wirtschaftsministerium und anderen
zentralen Dezernaten und Gemeindeämtern gearbeitet.
Bei dem Aufbau der CEIDG stellte sich
heraus, dass die Änderung gesetzlicher Vorschriften erforderlich ist.
Die Gesetzesänderung ist jedoch ein
langwieriges und in gewissem Sinne
riskantes Verfahren. Hatten Sie keine
Angst, dass z.B. die Pünktlichkeit der
40
IT w Administracji
Einführung des Projektes dadurch
negativ beeinflusst wird?
Um ein leistungsfähiges System termingerecht einzuführen, mussten wir
Vorschriften verbessern, damit sie neue
technische Möglichkeiten und organisationsrechtliche Begebenheiten des zu
gründenden zentralen Registers widerspiegeln. Ohne diese Reformen hätte das
System seine grundlegenden Ziele und
das Anliegen des Wirtschaftsministeriums, das die besten Bedingungen zur
Gewerbeausübung in Europa schaffen
wollte, nicht realisieren können.
Auf welche Weise trägt die CEIDG zur
Steigerung der Sicherheit des Wirtschaftsverkehrs in Polen und in der
Europäischen Union bei?
Die Steigerung der Sicherheit des Wirtschaftsverkehrs erfolgt u.a. durch die
Bereitstellung und die Transparenz von
Informationen, die auf der Webseite der
CEIDG veröffentlicht werden. Die in der
CEIDG veröffentlichten Daten werden
von mehreren Behörden überprüft und
widerspiegeln den aktuellen Status
des Unternehmers. Die Identität des
Antragstellers und eventuelle Verbote
der Gewerbeausübung werden überprüft. Ab 1. Juli 2012 werden in der
CEIDG Informationen über alle Register
der kontrollierten Tätigkeit bereitgestellt, die sich auf in der CEIDG oder im
Landesgerichtsregister eingetragenen
Unternehmer beziehen. Das Verfahren
zur Firmeneintragung ist dank einem integrierten Eintragungsformular CEIDG-1
transparent geworden. Darüber hinaus
ist die CEIDG mit 10 verschiedenen Einrichtungen verbunden, die am Verfahren
zur Gewerbeeintragung beteiligt sind.
Das Wirtschaftsministerium hat eine
direkte Zusammenarbeit mit jeder von
diesen Einrichtungen angeknüpft und
Vereinbarungen unterschrieben, die die
Einhaltung der Grundsätze der gegenseitigen Zusammenarbeit und der Qualität der den Unternehmern angebotenen
Dienstleistungen gewährleisten.
In welchem Umfang können Ausländer
die CEIDG in Anspruch nehmen? Welche
Vorteile kann das zentrale Register Unternehmern aus dem Ausland bringen?
Gemäß dem Gesetz über die Gewerbefreiheit können Bürger aller Mitgliedstaaten der EU sowie Bürger aus Island,
Liechtenstein, Norwegen, der Schweiz
und auch aus den USA ein Gewerbe in
der CEIDG ohne unnötige Formalitäten
anmelden. Bei anderen Personen sind
im Gesetz zusätzliche Anforderungen,
die man zu erfüllen hat – wie z.B. Besitz
der Polish Card oder der Aufenthaltsgenehmigung - ausführlich geregelt.
Wenn es keine Zweifel gibt, verläuft die
Überprüfung automatisch. In nicht ein-
Interview
Dariusz Bogdan ist seit 2007
Vize-Wirtschaftsminister. Er beteiligt sich aktiv an mehreren Parlamentsausschüssen. Er ist auch
Vorsitzender der Arbeitsgruppe
für Elektronische Wirtschaft, des
Aufsichtsrates der Polnischen
Agentur für Entwicklung des
Unternehmertums, des Komitees
für Offsetverträge sowie Vizevorsitzender der Arbeitsgruppe für
Dreiseitige Rüstungsindustrie. Er
hat die Fakultät für Mechatronik
an der Warschauer Technischen
Hochschule und das Fortbildungsstudium im Bereich Telekommunikation, Informatik und
Management an der Fakultät für
Elektronik und Informationstechniken an der Warschauer Technischen Hochschule absolviert.
deutigen Fällen wird der Antrag durch
die Mitarbeiter des Registrierorgans
analysiert. Die Grundsätze der Eintragung sind für alle Unternehmer, sowohl
die polnischen als auch die ausländischen, gleich. Die Ausländer können
auch die englische Sprachversion der
Bewerbung wählen. Von den Antragstellern verlangen wir die qualifizierte
Signatur, das Vertrauensprofil oder das
Erscheinen im beliebigen Gemeindeoder Stadtamt. Man kann das Gewerbe
auch in schriftlicher Form anmelden,
aber in einem solchen Fall ist die notarielle Beglaubigung der Unterschrift,
d.h. der Identität des Unternehmers,
erforderlich.
Welche anderen, nicht finanziellen Vorteile hat die CEIDG-Gründung gebracht?
Wie ich bereits erwähnt habe, gewinnen
die Unternehmer Zeit. Die Gewerbeanmeldung hat sich dank dem integrierten Formular auf wenige Minuten
beschränkt. Der elektronische Umlauf
der Antragsdaten und die Möglichkeit der
Wahl eines beliebigen Gemeindeamtes,
in dem man den Antrag stellen kann,
haben zur Beschränkung der Zeit und
zur Senkung der Kosten der Firmengründung beigetragen. Ein weiterer wichtiger
Aspekt – davon war auch bereits die
Rede – ist die Steigerung der Sicherheit
des Wirtschaftsverkehrs.
Die CEIDG ist zum „Interface“ zur Datenmodifizierung in anderen Registern
geworden, so u.a. des Hauptamtes für
Statistik, des Finanzamtes u.ä. Aus der
Statistik ergibt sich, dass die Unternehmer diese Möglichkeiten aktiv nutzen.
Welche weiteren Entwicklungsschritte
des Systems folgen als Nächstes?
Das stimmt, ein Unternehmer kann seine
Eintragung jederzeit online überprüfen,
Änderungen oder eventuelle Unstimmigkeiten mit dem tatsächlichen Stand
anmelden. Er ist dazu übrigens innerhalb
von 7 Tagen nach dem Eintritt der Änderung verpflichtet. Das integrierte Formular
CEIDG-1 übermittelt diese Informationen
der CEIDG einzuführen, und macht Besuche bei der Sozialversicherungsanstalt
entbehrlich. Nach Verbindung der CEIDG
mit Registern von Konzessionen, Lizenzen
und Genehmigungen werden die Unternehmer die einzelnen Register von den
Änderungen im CEIDG-System nicht mehr
informieren müssen.
Ein weiteres Projekt, das mit dem
Unternehmertum verbunden ist, ist
der vom Wirtschaftsministerium
bereitgestellte elektronische Einheitliche Ansprechpartner (PPK) – er soll
u.a. die Gewerbeaufnahme leichter
machen. Worauf beruht er?
Die Unterhaltung des Einheitlichen
Ansprechpartners gehört zu den
gesetzlichen Aufgaben des Wirtschaftsministers. Diese Anforderung ergibt
sich außerdem aus der Einführung der
Richtlinie über Dienstleistungen im Binnenmarkt in unserem Land. Die Aufgabe
der einheitlichen Ansprechpartner, die
in jedem EU-Staat eingeführt wurden, ist
hauptsächlich Bereitstellung von Informationen über die Gewerbeausübung in den
Mitgliedstaaten sowie Ermöglichung der
Ausführung von Verwaltungsprozeduren
auf elektronischem Weg. Wir haben die
Absicht, die CEIDG mit dem Elektronischen Einheitlichen Ansprechpartner zu
verbinden. Deshalb wird im verbundenen
Portal ceidg+eugo unter der Anschrift
www.biznes.gov.pl das Portal Doing Business entstehen. Es wird die Realisierung
der Prozeduren aus der Perspektive der
Der CEIDG erleichtert die Gewerbeausübung, vereinfacht
die Anwendung der damit verbundenen gesetzlichen Vorschriften
und erleichtert das Funktionieren der Verwaltung
an andere Systeme und Register. Nebst
dem Antrag auf die Firmeneintragung
wählt man die Form der Einkommensteuerzahlung. Man kann sich auch als
Umsatzsteuerzahler anmelden. Unsere
Bestrebungen reichen aber noch weiter.
Wir möchten das Firmeneintragungsverfahren auf einen einzigen Kontakt mit
der CEIDG beschränken. Eine Novelle
der gesetzlichen Vorschriften ermöglicht
anderen Einrichtungen, Änderungen in
Lebensvorfälle des Unternehmers zeigen
und ermöglichen. Die darin enthaltenen Informationen werden sowohl in
polnischer als auch in englischer Sprache
zugänglich. Wir rechnen damit, dass wir
uns dank diesem Werkzeug der Idee des
Einheitlichen Europäischen Marktes noch
mehr nähern werden.
Das Interview wurde
von Jacek Orłowski geführt
IT w Administracji
41
CeBIT 2013
Ein sicherer
Wirtschaftsverkehr dank IT
UNTERNEHMUNGSLUST
Am 1. Juli 2011 hat das Wirtschaftsministerium das CEIDG-System (Zentrale
Gewerberegister- und –auskunftsstelle), dank dem Unternehmer, die natürliche
Personen sind, ein Gewerbe anmelden und Änderungen der Eintragung über das Internet
vornehmen können, ohne persönlich im Amt erscheinen zu müssen, bereitgestellt.
Artur Pęczak
D
ie Zentrale Gewerberegister- und
–informationsstelle (CEIDG) ist
ein zentrales Register von Unternehmern, die natürliche Personen sind
und ein Gewerbe in Polen ausüben. Im
Rahmen des CEIDG-Projektes wurden
die Daten aus den Gemeindegewerberegistern in ein gesamtpolnisches, in
elektronischer Form geführtes Register
übertragen. Dadurch konnten alle Prozeduren, die mit der Gewerbeerfassung
verbunden sind, ortsunabhängig gemacht werden, das heißt sie sind nicht
mehr an den Ort der Gewerbeausübung
oder den Wohnort des Unternehmers
gebunden. Die CEIDG ermöglicht, auf
elektronischem Weg ein Gewerbe anzumelden und Änderungen der Gewerbeeintragung vorzunehmen. Dieses Register wird im teleinformatischen System
vom Wirtschaftsminister geführt und
wurde im Rahmen des Operationellen
Programms Innovative Wirtschaft für
die Jahre 2007 – 2013 finanziert.
Ein Schalter über das Internet
Im Rahmen der CEIDG wird das Internetportal firma.gov.pl geführt, in dem
jetzige und künftige Unternehmer eine
Firma anmelden oder einstellen sowie
das Gewerbe wiederaufnehmen oder
schließen oder auch die Gewerbeart
ändern können. Man kann auch die
42
IT w Administracji
Eintragungsdaten im Unternehmerregister über das Internet modifizieren,
ohne im Gemeindeamt persönlich
erscheinen zu müssen. Der Antrag
CEIDG-1 auf Gewerbeanmeldung gilt
zugleich als Sozialversicherungsanmeldung (ZUS/KRUS), Anmeldung beim
Finanzamt und Antrag auf Verleihung
der Statistischen Identifikationsnummer REGON (GUS).
Ab 1. Januar 2012 können Unternehmer, die über eine sichere elektronische
Signatur verfügen, dem Antrag die
Eintragungs- oder Aktualisierungsanmeldung im Bereich der Umsatzsteuer
(Formular VAT-R) beifügen. Es ist auch
möglich, im Antrag auf Eintragung in
der CEIDG die Angaben zum Bevollmächtigten, der zur Führung der Geschäfte des Unternehmers berechtigt ist,
zu erfassen. In diesem Sinne gilt das Portal firma.gov.pl als Verwirklichung der
Ein-Schalter-Idee, gemäß der alle mit der
Firmeneintragung verbundenen Tätigkeiten an einem Ort, bei einem Besuch
im Amt vorgenommen werden können.
– Das Ziel des CEIDG-Projektes war, den
Bürgern zu ermöglichen, die gesamte
Prozedur der Gewerbeeintragung an
einem Ort bei einem Minimum an Formalitäten und in möglichst kurzer Zeit
zu erledigen – erklärt Sebastian Christow, Direktor im Department für Elektronische Wirtschaft des Wirtschaftsministeriums.
Ziele des Projektes
Zu den allgemeinen Zielen des CEIDGProjektes gehören: Zentralisierung der
Datenbank des Gewerberegisters mit
der Möglichkeit der Vornahme von Tätigkeiten im Register auf elektronischem
Weg, Vereinfachung von Prozeduren
und Verkürzung der Zeit, die für die
Firmengründung erforderlich ist, Vereinheitlichung der Grundsätze der Unternehmerbedienung und Steigerung der
Sicherheit des Wirtschaftsverkehrs.
Ein Beispiel für die Vereinfachung der
Prozeduren im CEIDG-Portal ist der Antrags-Creator. Er hilft beim Ausfüllen des
elektronischen Formulars CEIDG-1. –
Die von uns analysierten Studien zeigen,
dass über die Hälfte der polnischen Bevölkerung im Produktionsalter ihr eigenes Business ausüben möchte. Leider hat
die überwiegende Anzahl von Personen
aus dieser Gruppe darauf hingewiesen,
dass die Bürokratie das Haupthindernis
bei der Gründung der eigenen Firma ist
– sagt Michał Pierzchalski, Experte vom
Department für Elektronische Wirtschaft des Wirtschaftsministeriums, der
am CEIDG-Projekt arbeitet.
Vollständiger
elektronischer Pfad
Um ein Gewerbe online einzutragen,
muss man auf die Webseite firma.gov.
pl gehen und anschließend den interaktiven Antrag CEIDG-1 ausfüllen.
Sonderausgabe
Den Antrag kann man mit zwei Methoden vorbereiten – mittels des Creators
oder durch Ausfüllung eines standardmäßigen Formulars. Beide Methoden
sind auch dann zugänglich, wenn wir
die Eintragungsdaten ändern, das Gewerbe einstellen, wieder aufnehmen
oder beenden möchten. Die Antragstellung auf elektronischem Weg bedarf
der Bestätigung der Identität durch
zwei zur Verfügung stehende Formen
von elektronischen Signaturen: mittels
der elektronischen Signatur, die durch
ein qualifiziertes Zertifikat überprüft
wird, oder mittels des Vertrauensprofils
ePUAP. In einem solchen Fall haben wir
mit einem vollständigen elektronischen
Pfad zu tun, der uns ermöglicht, alle
Sachen, die mit der Gewerbeeintragung
verbunden sind, über das Internet zu
erledigen, ohne persönlich im Amt erscheinen zu müssen.
Die Projektautoren haben auch die
Möglichkeit vorgesehen, dass der Antrag
CEIDG-1 ohne elektronische Signatur
übersendet werden kann. Der künftige
Unternehmer hat 7 Tage Zeit für die
Bestätigung seiner Identität vor einem
Mitarbeiter des Gemeindeamtes, der alle
sonstigen Formalitäten erledigen wird.
Es ist ein so genannter indirekter elektronischer Pfad.
Unternehmersuchmaschine
Ein wichtiges Element des CEIDG-Systems ist die Unternehmerdatenbank mit
Suchmaschine. Die Registerdaten sind
öffentlich, also kann jede natürliche Per-
son oder Einrichtung zu den im Register
enthaltenen Informationen gelangen,
indem sie die zur Verfügung stehende
Suchmaschine nutzt. Der Ausdruck auf
der CEIDG-Webseite gilt als Bescheinigung über die CEIDG-Eintragung.
Da das System auch für die öffentliche
Verwaltung zugänglich ist, dürfen die
Behörden nicht mehr verlangen, Bescheinigungen über die Eintragung im
Unternehmerregister vorzulegen oder sie
den Anträgen beizufügen.
Unternehmer können aufgrund von
vielen Kriterien ausgesucht werden, wie
zum Beispiel nach Steuernummer, statistischer Identifikationsnummer REGON,
Firmennamen sowie Vor- und Familiennamen des Gewerbetreibenden.
Gemeinden als Begünstigte
des Projekts
Die Hauptbegünstigten des Projekts sind
die Benutzer – Unternehmer als Gewerbetreibende, Stadt- und Gemeindeämter,
sonstige öffentliche Verwaltungseinrichtungen, die Konzessionen, Lizenzen, Genehmigungen erteilen, sowie alle Bürger
und Einrichtungen, die Informationen
aus dem Gewerberegister einholen.
Im Rahmen des Projektes wurden
Daten, die sich auf Unternehmereintragungen beziehen, von fast 2500 Gemeinderegistern in ein zentrales Register
übertragen. – Für die Datenübertragung
haben wir informatische Lösungen angewendet, die uns erlaubt haben, innerhalb
von knapp 5 Monaten ca. 3 Mio. Eintragungen zu übertragen. Es stellte sich
CEIDG für Ausländer
Das CEIDG-Portal wurde
in zwei Sprachversionen
bereitgestellt – in Polnisch und in Englisch. Die
Plattform ist 24 Stunden am
Tag über das Internet von
einem beliebigen Ort in der
Welt zugänglich und, was
wichtig ist, sie akzeptiert
die im Ausland zugeteilten
elektronischen Signaturen.
Dadurch können Ausländer
ein Gewerbe eintragen sowie die Eintragung mittels
der eigenen elektronischen
Signatur aktualisieren. Die
Vertreter des Wirtschaftsministeriums informieren,
dass die Bürger aus der
ganzen EU, dem ganzen
Europäischen Wirtschaftsraum sowie Bürger anderer
Länder, die einen entsprechenden Aufenthaltsstatus
besitzen, in Polen ein
Gewerbe uneingeschränkt
ausüben können. Ausländische Unternehmer haben
die Möglichkeit, im CEIDGSystem ihre Geschäftspartner aus Polen zu prüfen.
Wenn die CEIDG-Ausdrucke
in einem bestimmten Land
nicht als Bescheinigungen
anerkannt werden, kann ein
Unternehmer im Außenministerium eine Apostille
oder Legalisierung dieses
Dokuments besorgen,
wodurch es für den Auslandsverkehr an Bedeutung
gewinnt.
leider heraus, dass diese Eintragungen
nicht von bester Qualität waren – kommentiert Pierzchalski. Die Einführung
der CEIDG wurde also zu einem wichtigen Impuls zum Ordnen der Angaben
zu den Firmen in Polen. Die Datenmigration hat gezeigt, dass die Gemeinderegister viele Fehler und Mängel enthalten,
z.B. Gewerbeeintragungen ohne zugehörige Nummer der Polnischen Klassifikation der Wirtschaftszweige waren
an der Tagesordnung. Die Sachlage war
in großem Maße auf sich im Laufe der
Jahre ändernde Vorschriften über die
Führung der Unternehmerregister zurückzuführen. – Bei der Migration der
Eintragungen in die CEIDG haben wir
die erforderlichen Angaben aufgrund
der Register des Hauptamtes für Statistik
(REGON) und des Finanzministers (CRP,
KEP) überprüft und ergänzt. Darüber
hinaus haben wir Formulare vorbereitet, die den Unternehmern ermöglichen,
nicht richtige Einträge selbständig zu
ergänzen sowie doppelte Einträge zu löschen – informiert Marcin Szokalski, Experte vom Department für Elektronische
Wirtschaft des Wirtschaftsministeriums,
der am CEIDG-Projekt arbeitet.
Einheitlicher
Ansprechpartner
Ein anderes Projekt der E-Verwaltung
beim Wirtschaftsministerium ist der einheitliche Ansprechpartner (PPK). Auf
der Webseite www.eu-go.gov.pl wurde
ein Informationsportal mit genauen Angaben zu den mit der Gewerbeausübung
in Polen verbundenen Prozeduren und
Formalitäten, Kontaktdaten von öffentlichen Einrichtungen nebst Zuständigkeitsbereich, Informationen über die
Methoden und Bedingungen des Zugangs zu öffentlichen Registern und zur
Datenbank sowie gesetzlichen Voraussetzungen der Ausfechtung und Entscheidung von Streitigkeiten zwischen
Unternehmern und öffentlichen Einrichtungen zur Verfügung gestellt. – Wir
planen, dass die CEIDG ein Teil eines
größeren Vorhabens im Rahmen unserer
Handlungen, die schnell voranschreiten,
also des Aufbaus des einheitlichen Ansprechpartners als Umsetzung der EURichtlinie, ist. Wir möchten, dass alle
IT w Administracji
43
CeBIT 2013
Doing Business in Poland
Sebastian Christow
Direktor im Department für Elektronische Wirtschaft,
Wirtschaftsministerium
sind dagegen zur Einführung bereitgestellte elektronische Formulare, die die
Realisierung der Verwaltungsprozeduren
ermöglichen – informiert Dr. Marcin
Kraska, stellvertretender Leiter des Zentrums für Elektronische Wirtschaft des
Instituts für Logistik und Lagerung.
Gegenwart und Zukunft
Die Firmeneintragung ist
erst der Anfang des Business. Die Beschleunigung
und Entlastung des Eintragungsverfahrens entfernt
entschieden die Eingangsbarriere, aber es ist nicht
die einzige Schranke für
das Unternehmertum.
Es bleiben nach wie vor
Hindernisse, die mit der
Kenntnis und Notwendigkeit der Befolgung von
zahlreichen Prozeduren
verbunden sind, die bei
der Gewerbeausübung
erforderlich sind. Es geht
um Prozeduren, die mit
Steuern, Versicherungen,
eventuellen Konzessionen,
Lizenzen, Genehmigungen
oder Informationsanforderungen verbunden sind.
Man darf auch die Barriere
des Zugangs zur Finanzierung nicht vergessen.
Damit diese Hindernisse
überwinden werden können, wir das Portal firma.
gov.pl in das Portal Doing
Business – biznes.gov.pl
verwandelt. Es soll Informationsdienstleistungen
und geschäftsmäßige
Prozeduren, die mit der Aufnahme und
Ausübung der Gewerbetätigkeit verbunden sind, in einfacher Weise über das Internet zugänglich sind. Die CEIDG wird
als eines der Verfahren einen Teil dieser
Prozeduren ergänzen – sagt Pierzchalski.
Der polnische elektronische Einheitliche Ansprechpartner wird aufgrund des
Projektes „Vereinfachung der Prozeduren
zur Gewerbeaufnahme und -ausübung
durch Digitalisierung und Einführung
der Idee »des Einheitlichen Ansprechpartners«, kurz UEPA genannt, das im
Rahmen des Operationellen Programms
Menschliches Kapital (PO KL) für die
Jahre 2007-2013 realisiert wird, entwickelt. Der Einheitliche Ansprechpartner
hat gleichzeitig die Aufgabe, die Anforderungen der Richtlinie 2006/123 EG des
Europäischen Parlaments und des Rates
vom 12. Dezember 2006 über Dienstleistungen im Binnenmarkt zu erfüllen.
Prozedurenmapping
Leader des UEPA-Projektes ist das Wirtschaftsministerium und seine Partner
sind das Institut für Logistik und Lagerung (ILiM) sowie die Landeswirt-
44
IT w Administracji
Dienstleistungen bei der
Gewerbeeintragung und
–ausübung bieten. Das System wird auch mit Hotlines
per E-Mail und Telefon ausgestattet. Sie werden wie
bisher mit tatsächlichen
Bedienungsstellen verbunden, wenn der jeweilige
Unternehmer eine solche
Unterstützung braucht.
All das ist ein Teil der
europäischen Kontaktstellen, die in den einzelnen
Mitgliedstaaten derartige
Dienstleistungen als OneStop-Shop anbieten.
schaftskammer (KIG). Eines der Sonderziele des Projektes ist Durchführung
der Analyse, Mapping, Vorbereitung von
Vereinfachungsvorschlägen und Digitalisierung der mit der Gewerbeeintragung
und –ausübung verbundenen Prozeduren. Bisher wurden im Projekt in diesem Bereich fast 1200 Verwaltungsprozeduren identifiziert und über 600 davon
konnten bereits beschrieben und gemappt werden. – Im Rahmen des UEPAProjektes führt das Institut für Logistik
und Lagerung Arbeiten an Verwaltungsprozeduren im Bereich von drei miteinander verbundenen Verfahren: Mapping, Vereinfachung und Digitalisierung.
Das Ergebnis des Mappings ist die Beschreibung der Vereinfachungsprozedur,
veröffentlicht im Portal www.eu-go.gov.
pl, sowie das BPMN-Schema (Business
Process Modeling Notation, Notation
und Modell des Businessverfahrens).
Im Rahmen der Vereinfachung wird das
Dokument der Vereinfachungsvorschläge (DPU) gebildet, das vorbereitete und
konsultierte Vorschläge von Vereinfachungen der Verwaltungsprozeduren
enthält. Das Ergebnis der Digitalisierung
Seit der Inbetriebnahme des Registers hat
das CEIDG-System über 2 Mio. Anträge
bearbeitet. Voriges Jahr kam eine neue
Funktion hinzu. Es ist jetzt möglich, dem
Antrag auf Gewerbeeintragung das VAT7-Formular beizufügen. Es wurde auch
das Bevollmächtigtenregister zur Verfügung gestellt. – Die Schlüsselleistung ist
das 2012 ins Leben gerufene Register für
Reglamentierte Tätigkeit. Alle Behörden,
die Berechtigungen für Unternehmer erteilen, haben sich in der CEIDG eingetragen und übermitteln Informationen über
die erteilten Lizenzen, Konzessionen und
Genehmigungen – sagt Pierzchalski.
Die Arbeiten am UEPA-Projekt sind
nach wie vor im Gange und es werden
Änderungen in der Funktion des CEIDGPortals eingeführt. – Im Jahr 2013 werden
wir die Entwicklung des Systems und die
Erweiterung der Informa­tionsinhalte des
Portals fortsetzen sowie das Muster des
Antrags auf Eintragung in der CEIDG
modifizieren. Den in den Unternehmereinträgen in der CEIDG genannten
Bevollmächtigten wird die Möglichkeit
gegeben, Tätigkeiten auf elektronischem
Weg durchzuführen. Geplante gesetzliche
Änderungen, die im Projekt des Gesetzes
über die Erleichterung der Gewerbeausübung enthalten sind, ermöglichen den
Gebrauch der in der CEIDG eingetragenen Vollmachten auch vor Steuer- und
Finanzbehörden. Wir werden das Finanzministerium und andere Behörden
anspornen, den in der CEIDG genannten
Bevollmächtigten bestimmte Tätigkeiten
auch auf elektronischem Weg zu ermöglichen – kündigt Marcin Szokalski an.
Der Experte des Wirtschaftsministeriums
rechnet auch darauf, dass die in seinem
Ressort vorbereitete Novelle der Vorschriften über die CEIDG bald in Kraft treten
kann. Die geplanten Änderungen sollen
weitere Erleichterungen für Unternehmer
und ihre Geschäftspartner bringen.
Advertorial
Neuer Standard für Datenvernichtung
Die neueste DIN 66399-Norm lässt es zu,
dass sogar auf der höchsten Sicherheitsstufe kleine Fragmente der Datenträger
übrig bleiben. Die LiquiDATA-Technologie
legt die Messlatte viel höher – während des
Vernichtungsprozesses werden die Daten
in eine ökologische Flüssigkeit verwandelt.
Auf diese Art und Weise lassen sich die
vernichteten Daten heutzutage nicht mehr
wiederherstellen.
Die Grenze
der Datenwiederherstellung
Während des Angriffes auf World Trade
Center am 11 September 2001 haben die
zusammengebrochenen Wände alles, was
im Innern des Gebäudes befand – darunter auch Computer und ihre Festplatten
– zusammengepresst, zerbrochen und
zerdrückt. Hohe Temperaturen, Wasser,
Brand und Staub – dies war jedoch nicht
ausreichend, um die Computerdaten
völlig zu zerstören. „(...) sie sind verbrannt, schmutzig, teilweise in Beton
verschmolzen, aber ich bin sicher, dass wir
diese wiederherstellen können“, hat der
Vertreter vom CONVAR an Heute Journal
(3/11/2002) gesagt. Und er hat sein
Versprechen gehalten. Man hat die Technologie vom Laserscanning verwendet und
alle Daten aus den zerstörten Festplatten
wurden einfach auf leistungsfähige Datenträger übertragen. Die Kosten betrugen ca.
20.000–30.000 USD per Festplatte.
Mobilität und Effizienz:
• andere Methoden, die 100% wirksam sind, sind NICHT mobil,
• andere mobile Methoden sind NICHT
100% wirksam.
LiquiDATA ist die einzige mobile und
100% wirksame Methode.
Das Unmögliche wurde möglich
Die Daten aus der Festplatte vom Raumschiff Columbia wurden zurückgewonnen.
Sogar Daten von Festplatten, die in den Katastrophen, wie World Trade Center oder Columbia-Raumschiff-Katastrophe, vernichtet wurden, konnten in Labors wiederhergestellt worden.
Welchen Vorsprung hat
LiquiDATA vor der Konkurrenz?
Im Februar 2003 wurde das Raumschiff
während des Eintritts in die Atmosphäre
vernichtet. Eine von den drei Festplatten
wurde gefunden. Die Festplatte, die von
einigen Tausenden Meter gefallen ist,
war verbrannt und ihre Scheiben waren
zerkratzt. Dank der neuesten Technologien
gelang es, 99% der Daten aus der Festplatte wiederherzustellen.
Die LiquiDATA-Technologie ist darum
entstanden, um Daten von abgenutzten
Festplatten effektiv zu entfernen.
Nachdem der chemische Vernichtungsprozess abgeschlossen ist,
bleibt nur eine kleine Menge von Flüssigkeit übrig.
Ein eigenartiges Laborfahrzeug, das Festplatten in
Flüssigkeit verwandelt.
Der Vernichtungsprozess
kann am beliebigen
Standort ausgeführt
werden.
LiquiDATA ist eine Methode
de chemischen
Datenvernichtung:
• Einmalig
• Irreversibel
• Ökologisch
• Mobil und Schnell
• Ökonomisch
• Geprüft
LiquiDATA - verwandelt Festplatten in Flüssigkeit
CeBIT 2013
Interview
Informatisierung
der Justiz
„Die Entwicklung neuer Technologien schreitet in unvorstellbar schnellem
Tempo voran. Funktionalitäten, die bis vor kurzem noch ein illusorisches
Science-Fiction-Konzept waren, sind heute ein Standard“.
Interview mit dem Vize-Justizminister Jacek Gołaczyński
IT in der Verwaltung: Im September
2012 haben sich Sie und polnische
Richter und Staatsanwälte mit Referendaren aus Deutschland getroffen.
Zu welchem Thema wurden die Gespräche geführt?
Jacek Gołaczyński: Richter vom Berufungsgericht Braunschweig und den
unterstellten Gerichten haben sich mit
mir im Justizministerium getroffen. Unser
Treffen bezog sich auf den Austausch
von Erfahrungen im Bereich der Informatisierung des Gerichtswesens. Ich habe
die Leistungen der polnischen Gerichte
in diesem Bereich präsentiert und mir
die Meinungen der deutschen Kollegen
zu diesem Thema angehört. Ich habe auf
das bereits fortgeschrittene Projekt der
Informatisierung der Grundbücher – die
Möglichkeit der Einsichtnahme über das
Internet und die Pläne der Antragstellung
auf elektronischem Weg hingewiesen. Ich
habe auch das in Polen funktionierende
E-Gericht-System beschrieben und es mit
den in Deutschland wirkenden Einrichtungen verglichen. Zum Schluss habe ich
das Konzept des elektronischen Protokolls in der in Deutschland unbekannten
Form dargestellt. Dieses letzte Thema
löste eine Diskussion aus. Anerkennung
fand die von Polen aufgenommene
schwierige Aufgabe der Reform der Protokollführung in Gerichtsverhandlungen.
Sie sind nicht nur Vize-Justizminister,
sondern auch Leiter des Zentrums für
46
IT w Administracji
Untersuchungen von Juristischen und
Wirtschaftlichen Problemen der Elektronischen Kommunikation (CBKE). In diesen Einrichtungen arbeiten Spezialisten
aus Polen und Europa. Worauf beruht die
Forschungsarbeit des Zentrums?
Das CBKE ist eine Wissenschafts- und
Forschungseinrichtung an der Fakultät für
Rechtswissenschaften, Verwaltung und
Wirtschaft an der Universität Wrocław.
Das Zentrum wurde zur Forschung im
Bereich elektronische Verträge, TelekomRecht, Computerkriminalität und Schutz
von Personaldaten, die mit informatischen Techniken verarbeitet werden,
ins Leben gerufen. Wir beschäftigen uns
auch mit Anwendung moderner Technologien im Gerichtswesen, Schutz des
geistigen Eigentums im Internet, elektronischer Verwaltung, Rechtsinformatik,
Recht von elektronischen Medien sowie
gesetzlichen Aspekten des Zugangs zu
öffentlichen Informationen.
Warum trat das CBKE dem internationalen HEMOLIA-Projekt bei?
Dieses Forschungs- und Entwicklungsprojekt wird im Rahmen des Siebten
Rahmenprogramms von Forschung und
Entwicklung der Europäischen Kommission geführt. Das CBKE beteiligt sich an
diesem Programm seit Mai 2011. HEMOLIA ist ein Akronym von den Worten:
Hybrid Enhanced Money Laundering,
Intelligence, Investigation, Incrimination
and Alerts“, also „Hybride, fortgeschritte-
ne: Spionage, Ermittlung, Verfolgung und
Benachrichtigung in Sachen, die mit Geldwäsche verbunden sind“. Die Bezeichnung „hybrid“ bezieht sich auf gleichzeitige Analyse von Daten, die verschiedene
Finanzgeschäfte und elektronische Kommunikation betreffen. Das Anliegen des
HEMOLIA-Projekts ist die Schaffung eines
Prototyps der Software, die die Analyse
der Ermittlungsorgane und Einrichtungen
der Finanzspionage automatisieren wird.
Das Projekt soll auch zur Bestimmung
von gesetzlichen Voraussetzungen der
Anwendung der zu schaffenden Software
führen, damit sowohl die Aufdeckung der
mit Geldwäsche verbundenen Verbrechen als auch der Schutz der Privatsphäre
von Personen und Einrichtungen, die
das Gesetz nicht verletzt haben, gewährleistet werden können. Zum HEMOLIAProjektkonsortium gehören führende
technologische und Consultingunternehmen, mit Strafverfolgungsbehörden
verbundene staatliche Einrichtungen,
Vertreter von Banken, Telekomunternehmen sowie Hochschulen – die Universität
Amsterdam und die Universität Wrocław.
Die Spezialisten des CBKE sollen die
Funktionalität der HEMOLIA-Software und
die Anwendungsbedingungen bestimmen. Sie sollen also dafür sorgen, dass
die für die Zwecke der Bekämpfung der
Geldwäsche durchgeführte Analyse die
internationalen Regelungen in Bezug auf
Datenschutz und Recht auf Privatsphäre
nicht verletzt.
Sonderausgabe
Interview
Jacek Gołaczyński ist Leiter des
Zentrums für Untersuchungen
von Juristischen und Wirtschaftlichen Problemen der Elektronischen Kommunikation und
Mitarbeiter des Instituts für Zivilrecht und des Internationalen
Privaten Instituts für Zivilrecht
an der Fakultät für Rechtswissenschaften, Verwaltung und
Wirtschaft an der Universität
Wrocław. Er ist Mitglied des Ausschusses für Kodifizierung des
Zivilrechts. Er leitete die vom
Justizminister berufene Expertengruppe zur Vorbereitung von
Rechtsakten zum elektronischen
Gerichtsverfahren in Zivilsachen.
Er ist Landeskoordinator zur
Koordination der Einführung
von informatischen Systemen in
ordentlichen Gerichten.
Kommen wir auf den polnischen Boden
zurück. Wie fortgeschritten sind die
Arbeiten an der Spracherkennung in
der Transkription des E-Protokolls?
Zurzeit gibt es keine Software zur Erkennung der polnischen gesprochenen
Sprache, die die Tonaufnahme ohne
Vermittlung des Transkribenten in einen
geschriebenen Text verarbeiten lassen
würde. Die Transkription von Aufnahmen,
die aus dem System der digitalen Registrierung von Verhandlungen stammen, wird
manuell durchgeführt. Speziell ausgebildete Transkribenten hören die Aufnahmen
ab und verarbeiten sie zum einem Text –
sie schreiben den Wortlaut der Aufnahme
ab. Bei dieser Arbeit werden sie durch das
EDV-System unterstützt, das ihnen z.B. die
Bestimmung der Zeit der Aussagen der
Verhandlungsteilnehmer ermöglicht.
Im September 2012 hat das Justizministerium die Möglichkeit der Anwendung
halbautomatischer Transkription getestet,
also einer Transkription, bei der der
Transkribent den Wortlaut der Aufnahme einem System zur Spracherkennung
diktiert. Die Tests haben gezeigt, dass die
halbautomatische Transkription unter
Anwendung des Systems zur Spracherkennung nur ein wenig schneller als die
manuelle Transkription ist, jedoch zur
großen Ermüdung der Transkribenten
führt. Sie müssen die Aufnahme in die
eigene Sprache umwandeln, die dann
wiederum durch das System zur Spracherkennung zu einem Text verarbeitet
wird. Anschließend müssen sie die Erkennungsergebnisse „manuell“ korrigieren.
Wie wird sich in der nächsten Zeit das
führende Projekt des Justizministeriums – das E-Gericht – entwickeln?
Zurzeit werden die Arbeiten am E-Gericht
auf zwei Ebenen geführt: auf der EDVEbene und auf gesetzlicher Ebene. Die
technischen Arbeiten streben danach,
dass das teleinformatische System, das
für das elektronische Mahnverfahren,
Überprüfung der Personenkennziffer
PESEL und eine effiziente Verwaltung der
Gerichtswesen vollständig informatisiert wurde?
Die Informatisierung des polnischen
Gerichtswesens ist ein kompliziertes
Projekt, das viele Ebenen umfasst. Es
wurde vor vielen Jahren initiiert, als die
Computer begannen, die ausgedienten
Schreibmaschinen zu ersetzten. Heute
kann man sich die Arbeit der Geschäftsstellen ohne EDV-Systeme schwer vorstellen. Das „geschriebene Wort“ wird
immer häufiger durch das „digitalisierte
Wort“ ersetzt. Viele Projekte stecken
noch in der Realisierungsphase, wie
zum Beispiel das elektronische Protokoll
oder die Internetportale von ordentlichen Gerichten. Ein Teil der Projekte,
wie z.B. der elektronische Bankvollstreckungstitel (eBTE) befindet sich erst in
der Phase des Pilotprojekts. Ich glaube,
die Krönung der ganzen Reform wird die
Einführung des Elektronischen Briefkastens sein, der die von vielen Gruppen mehrmals zur Sprache gebrachte
Forderung nach einer vollständigen
Kommunikation zwischen dem Gericht
und den Verfahrensteilnehmern über
das Internet realisieren wird.
Lässt die Realisierung des Projekts
feststellen, dass das polnische Gerichtswesen vollständig informatisiert wurde?
Ich würde hinterlistig sagen, dass es
nicht der Fall ist! Die Entwicklung neuer
Technologien schreitet in unvorstellbar
schnellem Tempo voran. Funktionalitäten,
die bis vor kurzem noch ein illusorisches
Science-Fiction-Konzept waren, sind
Weitere Jahre, weitere technologische Neuigkeiten werden
neue Trends in der Informatisierung des Gerichtswesens
festlegen. Dieser Prozess wird in dieselbe Richtung wie
die Informationsgesellschaft evolvieren.
eingereichten Klagen zuständig ist, noch
schneller funktioniert. Darüber hinaus
arbeiten wir mit Benutzern des Portals zur
elektronischen Bedienung des Mahnverfahrens – Richtern, Gerichtsreferendaren,
Prozessbevollmächtigten – zusammen und
nehmen Gesetzesinitiativen auf, die die
jetzigen Prozeduren verbessern sollen.
heute ein Standard. Weitere Jahre, weitere technologische Neuigkeiten werden
neue Trends in der Informatisierung des
Gerichtswesens festlegen. Dieser Prozess
wird in dieselbe Richtung wie die Informationsgesellschaft evolvieren und es
werden immer modernere technologische
Lösungen eingeführt.
Was muss noch gemacht werden, damit
man sagen kann, dass das polnische
Das Interview wurde
von Martyna Wilk geführt
IT w Administracji
47
CeBIT 2013
Das Gerichtswesen
in Gewalt der IT
JUSTIZ
Die polnische Justiz entwickelt fortgeschrittene Projekte, die eine Inspiration für andere
europäische Länder sind. Die Einführungen sind natürlich kompliziert und es kommen
Fehler vor. Änderungen müssen jedoch ohne Rücksicht auf Schwierigkeiten und – nicht
selten begründete – Kritik vorgenommen werden.
Martyna Wilk
U
nkenntnis der Gesetze schadet
genauso wie Nichtbeachtung des
technologischen
Fortschritts.
Aus diesem Grund ist die Informatisierung der öffentlichen Verwaltung eine
Notwendigkeit. Das betrifft auch Einrichtungen, die dem Justizministerium
unterstellt sind, und insbesondere Gerichte. Womit soll man anfangen? Worauf soll man besonders achten? Was
hat eine größere Bedeutung: die mediale
elektronische Aufsicht oder die Möglichkeit der Einsicht in Grundbücher über
das Internet? Soll man zuerst die Arbeit
der Mitarbeiter oder eher die Kommunikation der Bürger mit dem Gericht
informatisieren? Eine schnelle Technologieentwicklung führt dazu, dass man
sich mit all diesen Sachen gleichzeitig
beschäftigen muss. Aber für die Bürger
sind solche Maßnahmen am nützlichsten, dank denen das Justizwesen für sie
zugänglich wird.
Elektronisches Gericht
Das führende Projekt des Justizministeriums ist das gesamtpolnische elektronische Gericht (das sog. E-Gericht), das
am Amtsgericht Lublin seinen Sitz hat.
Das E-Gericht wurde 2010 ins Leben
gerufen und untersucht Sachen im elektronischen Mahnverfahren, das eine Me-
48
IT w Administracji
thode für die Entlastung der herkömmlichen Gerichte sein soll.
Das elektronische Gericht wird für
grundlose Beschlüsse kritisiert. Unehrliche Inkassounternehmen nutzen Gesetzlücken zur Erschleichung von Geld
für Rückzahlung von verjährten oder
nicht existierenden Schulden mittels des
E-Gerichts aus. Dabei verlieren hauptsächlich Bürger, die sich ihrer Rechte
nicht bewusst sind, denn jeder Beklagter kann den auf elektronischem Weg
erlassenen Beschluss beanstanden. Das
Unterstützung
sachlicher Prozesse
Die Effektivität der öffentlichen
Einrichtungen ist mit der Übersichtlichkeit ihrer Struktur und einem
leichten Zugang zu ihren Beständen
eng verbunden. Aus diesem Grund
möchte das Justizministerium eine
einheitliche elektronische Urkundenrolle, also ein Informatisches
System zur Unterstützung Sachlicher Prozesse bilden. Es soll eine
zentrale Datenerfassung und –verarbeitung ermöglichen. Die Daten
sollen Gerichtsangestellten, Verfahrensbeteiligten, Staatsanwälten,
Gerichtsvollziehern und Behörden
zur Verfügung gestellt werden.
Einlegen eines Widerspruchs hat zur Folge, dass das Urteil außer Kraft tritt. Das
E-Gericht leitet die Sache an das Gericht
weiter, in dessen Bezirk der Beklagte
wohnt. Die aufgrund der Entscheidungen
des E-Gerichts geschädigten Bürger werden von Richtern und vom Bürgerrechtsbeauftragten verteidigt und das Justizministerium hat angekündigt, Änderungen
einzuführen, die unehrlichen Verhaltensweisen vorbeugen sollen. Außerdem sind
Arbeiten im Gange, die die Bedienung des
elektronischen Mahnverfahrens, die Identifikation des Beklagten (Personenkennziffer PESEL) und die Klagenverwaltung
verbessern werden.
Gerichtsregister
und Grundbücher
In Polen funktioniert seit über zehn
Jahren das Landesgerichtsregister. Es
befinden sich dort Angaben zu Unternehmern, gemeinnützigen Organisa­
tionen, Berufsorganisationen und zahlungsunfähigen Schuldnern. Die Justiz
hat einen elektronischen Zugang zum
Landesgerichtsregister in Betrieb genommen. Dank dem System kann man
einen Antrag auf Eintragung (oder Änderung der Eintragung) in das Landesgerichtsregister über das Internet stellen. Es
ist auch eine Suchmaschine entstanden,
die keiner Registrierung bedarf. Sie ermöglicht, eine juristische Person nach
Sonderausgabe
dem Namen oder der Nummer zu finden. Das elektronische Landesgerichtsregister stellt auch ein spezielles Modul
bereit, dank dem u.a. Dokumente auf
elektronischem Weg eingereicht oder
übersendet werden können und die Korrespondenz von Gerichten entgegengenommen werden kann. Um das Modul
zu nutzen, muss man über eine sichere
digitale Signatur verfügen.
Eines großen Interesses erfreut sich in
Europa die Digitalisierung der polnischen
Grundbücher. Das Neue Grundbuch
(NKW) ist ein fortgeschrittenes Projekt
des Justizministeriums, das das Anlegen
und die Führung von Grundbüchern im
informatischen System in Form von Ausdrucken, eine direkte Einsichtnahme in
die Grundbücher und Unterstützung der
Büroarbeiten in Grundbuchabteilungen
umfasst. Im Rahmen des Projektes ist die
Zentrale Grundbuchdatenbank entstanden, die den öffentlichen Verwaltungsorganen ermöglicht, Grundbücher nach
einem gewählten Kriterium auszusuchen.
Das Neue Grundbuch ist allgemein zugänglich, was bedeutet, dass jeder die
Grundbucheintragung jederzeit und unentgeltlich prüfen kann. Man kann auf
diese Weise u.a. das Vermögen des konkreten Schuldners feststellen.
Das Justizministerium arbeitet auch an
der Gründung des Immobilienkatasters,
also eines öffentlichen und vollständigen
Grundstück- und Gebäuderegisters mit
Angaben zu den Eigentümern und Verwaltern. Als erstes wird das Stadtamt
Tychy mit dem Gericht einen elektronischen Austausch von Informationen
über die Änderungen im Grundstückund Gebäuderegister führen. Zurzeit
läuft ein diesbezügliches Pilotprojekt.
Es soll zu einem schnelleren Informationsaustausch führen und die in verschiedenen Registern enthaltenen Immobiliendaten vereinheitlichen. Es ist
sehr wichtig, denn auf der Grundlage des
Grundstück- und Gebäuderegisters werden u.a. Steuern festgesetzt.
Informationsportal
Der Kontakt mit der Justiz ist gewöhnlich schwierig und erfordert ein umfangreiches Wissen. Aus diesem Grund
entstehen in Polen Gerichtsinforma­
Das System der Aufnahme
von Verhandlungen
Das elektronische Protokoll besteht aus
zwei Komponenten. Dazu gehören:
• die Tonaufnahme (oder die audiovisuelle Aufnahme) – Bild und Ton (oder nur
Ton) als im teleinformatischen System
in Form einer Datei aufgezeichnete
Aufnahme einer öffentlichen Verhandlung; mehrmalige Wiedergabe mittels
verschiedener Träger ist möglich
• das verkürzte Protokoll – der schriftliche Teil des E-Protokolls; es wird vom
Protokollführer unter der Anleitung des
Vorsitzenden erstellt; es enthält die
wichtigsten Informationen über das
Verfahren und die Tätigkeiten, die von
den Verfahrensbeteiligten vorgenommen werden
tionsportale, dank denen man eine Gerichtsinformation über das Internet einholen kann. Es ist eine völlig neue Form
der Kommunikation mit Gerichten.
Heute bilden die Informationsportale
der einzelnen Gerichte den sog. Einzelzugangspunkt zu Informationen über
die anhängigen Verfahren. Diese Informationen werden nach Überprüfung der
Identität mittels des Vertrauensprofils
ePUAP, also der unentgeltlichen digitalen Signatur, die für jeden Staatsbürger in Polen zugänglich ist, erteilt. Das
Informationsportal ermöglicht, Daten
auszusuchen und sie zu sortieren sowie
den Verlauf der Prozesse wiederzugeben,
wobei die Daten vor unbefugtem Zugriff
und Einführung von unbefugten Änderungen geschützt werden. Eine Person,
die am Gerichtsverfahren beteiligt ist,
kann über das Informationsportal folgende Informationen bekommen:
zz Bearbeitungsstand der Sache (d.h. auf
welcher Etappe ist jetzt der Gerichtsprozess),
zz anberaumte Sitzungstermine,
zz durch das Gericht in elektronischer
Form generierte Dokumente in der
Sache (z.B. Beschlüsse, Begründungen, Verhandlungsprotokolle),
zz Angaben zum Verfahren in niedrigerer Instanz,
zz elektronisches Protokoll mit Abhörmöglichkeit.
Das Informationsportal bietet eine
sehr bequeme Funktion der automatischen Erzeugung von E-Mail-Mitteilungen – dadurch erfährt der Benutzer
von allen Änderungen in seiner Sache.
Seitdem das Gericht eine digitale Registrierung der Verhandlungen in Zivilsachen vor ordentlichen Gerichten ins
Leben gerufen hat, haben die Teilnehmer
einen leichten Zugang zu den Sitzungsaufnahmen. Bis vor kurzer Zeit wurden
Protokolle in digitaler Form erstellt, man
konnte sie jedoch nur gegen Gebühr und
auf CD-Platten bekommen. Das Informationsportal ermöglicht dagegen einen
direkten Zugang zum E-Protokoll – der
Internetbenutzer kann bereits am nächsten Tag nach der Registrierung im Portal Einsicht in das Protokoll nehmen. In
Zukunft soll ein gemeinsames Internetportal entstehen, über das der Benutzer
u.a. einen Zugang zu Verfahren erhält, an
denen er beteiligt ist.
Elektronisches Protokoll
In den Ländern, die eine elektronische
Aufnahme von Gerichtsprozessen eingeführt haben, hat sich die Zeit des Gerichtsverfahrens durchschnittlich um
einen Drittel verkürzt. Diese „Sparmaßnahme“ ergibt sich aus der Änderung der
Methode der Protokollerstellung. Früher
hat der Richter dem Protokollführer diktiert, was von den Aussagen der einzelnen Zeugen im Protokoll festgehalten
werden soll. Jetzt, wo die Verhandlungen
digital aufgenommen werden, werden
die Aussagen der Teilnehmer wörtlich
festgehalten, wodurch der Prozess nicht
verlängert wird. Das Problem mit Unterbrechungen, Auslegung von Gese­
tzen und Verkürzung längerer Aussagen
durch die Richter ist verschwunden.
– Zurzeit werden Gerichtsverhandlungen in Zivilsachen vor Bezirksgerichten und Berufungsgerichten aufgenommen. Eine digitale audiovisuelle
Aufnahme oder nur Tonaufnahme, also
das elektronische Protokoll, bildet eine
neue Form der Dokumentation des
Verlaufs von Ereignissen im Verhandlungsraum. Sie ersetzt das schriftliche
Protokoll, das vom Protokollführer nach
Anweisungen des Richters angefertigt
wurde – sagt Sylwia Kotecka, Leiterin des
IT w Administracji
49
CeBIT 2013
Zentrums für Kompetenzen und Informatisierung des Gerichtswesens am Berufungsgericht Wrocław.
Ein wichtiger Teil des E-Protokolls ist
das sog. verkürzte Protokoll. Es wird auf
knappe Formulierungen reduziert, die
nur die Schlüsseletappen der Gerichtsverhandlung beschreiben. Das verkürzte
Protokoll enthält beispielsweise eine Information darüber, dass eine konkrete
Person vernommen wurde, aber es enthält nicht den Wortlaut ihrer Aussage. – Das verkürzte Protokoll wird vom
Richter oder Protokollführer niedergeschrieben, ausgedruckt und unterzeichnet. Einen wesentlichen Teil des Protokolls bilden die sog. Vermerke, die Links
zu entsprechenden Fragmenten der
Aufnahme in elektronischer Form bilden. Sie ermöglichen, leicht und schnell
nötige Fragmente des elektronischen
Protokolls auszusuchen. Die neue Form
des Gerichtsverhandlungsprotokolls besteht aus einer digitalen Aufnahme, der
Links (Vermerke) beigefügt sind, sowie
einem verkürzten Protokoll, das u.a.
ausgedruckte Vermerke enthält – erklärt
Kotecka.
Nach der Reform der Protokollaufnahme muss der Verfahrensteilnehmer zu im
Gerichtsraum installierten Mikrophonen
sprechen. – In Verhandlungsräumen der
Bezirksgerichte befinden sich auch je zwei
Kameras. Die eine ist auf die Stelle, wo der
Zeuge aussagt, und die andere auf die Zuschauer gerichtet. In Berufungsgerichten
wurden keine Kameras, sondern nur Mikrophone installiert – erzählt Kotecka.
Das elektronische Protokoll wird die
Führung von Gerichtsprozessen bestimmt beschleunigen und erleichtern.
Es vereinfacht vielleicht auch das Aussuchen von Zusammenhängen zwischen
verschiedenen Sachen und minimiert das
Problem der Differenzen bei Auslegung
der Gesetze durch die Richter. – Das
elektronische Protokoll ist die Verwirklichung des Grundsatzes der Offenheit
des Gerichtsverfahrens. Dank diesem
Protokoll schwinden Kontroversen in
Bezug auf den tatsächlichen Verlauf der
Gerichtsverhandlung. Es gibt auch kein
Problem mit Berichtigung des Protokolls
mehr: der Richter kann den Verlauf der
Gerichtsverhandlung oder eines Teils der
50
IT w Administracji
Gerichtsverhandlung jederzeit wiedergeben und den Wortlaut der Aussagen erneut analysieren – bemerkt Kotecka.
Urteilssprüche im Netz
2012 wurde das Portal für Urteile Ordentlicher Gerichte ins Leben gerufen.
Das System stellt Urteile aller Berufungsgerichte bereit und in Zukunft wird es
auch Urteile der Bezirks- und Amtsgerichte umfassen. Im Februar 2012 wurde am Berufungsgericht Wrocław ein
Internetportal als Pilotprojekt in Betrieb
genommen. In diesem Portal wurden bereits über 1300 Urteile veröffentlicht. Der
Internetbenutzer kann sich über das Portal für Urteile Ordentlicher Gerichte mit
fast der ganzen aktuellen Rechtsprechung
der Berufungsgerichte vertraut machen.
Eine Ausnahme bilden Beschlüsse, die im
Internet nicht veröffentlicht werden, weil
sie einen besonders heiklen Charakter
haben, z.B. manche Beschlüsse in Sachen
Scheidungen oder Entmündigung.
Die Veröffentlichung von Urteilen im
Portal besteht aus fünf Etappen. Dazu
gehören:
zz Import von Urteilen,
zz automatische Anonymisierung,
zz Überprüfung der Richtigkeit der Anonymisierung durch einen Mitarbeiter des Gerichts,
zz Ergänzung der Qualifikationskarte
des Urteils durch Eintragung eines
thematischen Passwortes und der
Rechtsgrundlage des Urteils,
zz Feststellung der Veröffentlichung des
Urteils.
Die Veröffentlichung der Gerichtsurteile kann jedoch nicht unter Verletzung
des Datenschutzes erfolgen, deshalb ist die
Anonymisierung des Inhaltes erforderlich.
– Die automatische Datenanonymisierung
beruht darauf, dass aus dem Inhalt des
Urteils alle Personaldaten sowie sonstige
Informationen, die die Identifikation von
Personen oder der Sache ermöglichen, entfernt werden. Das Anonymisierungsverfahren bildet einen Kompromiss zwischen der
Bereitstellung von Informationen zwecks
Veröffentlichung und der Einhaltung der
geltenden gesetzlichen Vorschriften, die
den Schutz bestimmter persönlicher Güter
garantieren. Aus diesem Grund wird die
Funktion der Urteilsportale durch die Mitarbeiter beaufsichtigt, die das Anonymisierungsverfahren überprüfen und den Stand
der teleinformatischen Sicherheit kontrollieren – sagt Krzysztof Kamiński, Koordinator vom Department für Informatisierung
und Gerichtsregister im Justizministerium,
und er gibt hinzu: – Das alles erfordert von
den Beamten viel Arbeit. Aber wenn man
die Vorteile für die Gesellschaft aufgrund
der Bereitstellung von Urteilen auf elektronischem Weg in Betracht zieht, ist das eine
notwendige Mühe.
Die Justiz hat den Weg der virtuellen
Wirklichkeit eingeschlagen, aber die Probleme des Gerichtswesens und die dort
geltenden Regeln bleiben real. Eine lange
und interessante Strecke wartet auf diejenigen, die eine Verständigung zwischen
der Vielschichtigkeit der Rechtsordnung
und den endlosen Möglichkeiten der neuen Technologien suchen.
Das Landesstrafregister informiert das Gericht
Zur Erhöhung der Sicherheit im Wirtschaftsverkehr
wurde die Übermittlung
von Informationen vom
Landesstrafregister (KRK)
an Gerichte Anfang dieses
Jahres bedeutend verbessert. Diese Änderung soll
u.a. zur Vermeidung der
Situation führen, wo eine
aufgrund eines rechtskräftigen Gerichtsurteils
verurteilte Person – ent-
gegen den gesetzlichen
Bestimmungen – eine
andere Wirtschaftstätigkeit aufnimmt.
Dank den neuen Lösungen
erhalten die Registergerichte vom Landesstrafregister Informationen,
ob die der Eintragung im
Landesstrafregister oder
Landesgerichtsregister
unterliegende Person ein
Verbrechen gegen: Infor-
mationsschutz, Glaubwürdigkeit von Dokumenten,
Vermögen, Wirtschaftsverkehr, Geld- oder Wertpapierverkehr begangen
hat. Falls sich herausstellt,
dass im Landesstrafregister eine Person eingetragen ist, die wegen
eines dieser Verbrechen
verurteilt wurde, wird sie
im Landesgerichtsregister
gelöscht.
Sonderausgabe
Interview
Wrocław – eine
Kommunikationsstadt
„Wir streben danach, dass es in Wrocław keine Stellen ohne Internetzugang gibt.
Deshalb realisieren wir u.a. das Projekt des sog. städtischen Internets, also eines
unentgeltlichen, drahtlosen Internetzugangs für die Stadteinwohner und Gäste“.
Gespräch mit Rafał Dutkiewicz, Präsidenten der Stadt Wrocław
IT in der Verwaltung: Aus welchem
Grund hat sich das Stadtamt in Wrocław
entschieden, städtische Call Center ins
Leben zu rufen?
Rafał Dutkiewicz: Durch die Einführung
des Call-Center-Systems öffnet sich
Wrocław noch mehr auf seine Einwohner,
die ihre Angelegenheiten immer häufiger
über die sog. virtuelle Wirklichkeit erledigen wollen. Wir streben danach, die Zeit
der Erledigung noch mehr zu verkürzen
und das höchste Niveau der Bedienung
der Stadteinwohner zu erreichen.
Straßenbahnen hat. Ein Teil des Systems
sind sog. Straßenbahnlinien Plus, die
große Wohnsiedlungen und Sportobjekte
mit dem Stadtzentrum verbinden. Diese
Fahrzeuge bieten den Stadteinwohnern
einen erhöhten Standard von Transportleistungen. In Zukunft möchten wir noch
weitere Linien in diesem Standard bereitstellen. Sie werden große Wohnsiedlungen
mit dem Stadtzentrum und Gebieten mit
besonders hoher Wirtschafts- und Handelsaktivität verbinden. Sie werden zum Kern
des städtischen öffentlichen Verkehrs.
Wrocław setzt sich für den Vorrang
des städtischen Verkehrs vor dem
Pkw-Verkehr – je näher zum Zentrum,
desto leichter sollen sich öffentliche
Verkehrsmittel vorwärtsbewegen. Auf
welche Weise trägt das Integrierte
Schienverkehrssystem zur Realisierung
dieses Anliegens bei?
Das Projekt des Integrierten Schienenverkehrssystems ist ein Komplex von
Investitions-, Modernisierungs- und Organisationsmaßnahmen, die den Einwohnern der Stadt Wrocław und des ganzen
Ballungsgebietes ein attraktives Angebot
des öffentlichen Verkehrs unterbreiten
soll. In den letzten vier Jahren haben wir
zwei integrierte Umsteigeknoten erbaut,
über 12 km Straßenbahngleise erbaut
und über 57 km Gleise nebst begleitender Infrastruktur renoviert. Wir haben
auch 47 neue Straßenbahnen gekauft. All
das ist ein gewaltiges Vermögen, das die
Straßenbahn-Infrastruktur verbessert.
Ein sehr wichtiges Element des Projektes ist
das zurzeit eingeführte Intelligente Transportsystem (IST), das einen entscheidenden
Einfluss auf die Steigerung der Verkehrsgeschwindigkeit und Zuverlässigkeit der
In der Stadt funktioniert die Stadtkarte
UrbanCard. Auf welche Weise hat sie
die Nutzung des städtischen Verkehrs in
das Internet „übertragen“?
UrbanCard ist eine elektronische kontaktlose Chipkarte, die einen modernen und
multifunktionalen Träger von Dienstleistungen und Produkten bildet. Auf der Chipkarte kann man die Tickets der städtischen
öffentlichen Verkehrsmittel kodieren, sie
kann als Bibliothekskarte oder elektronischer Studentenausweis dienen. Man
kann auf der Karte die Zoo- oder Aquaparkeintrittskarten aktivieren oder mittels der
Karte ein Fahrrad aus dem Stadtfahrradsystem leihen. Über die UrbanCard haben die
Schüler einen Zugang zur Schulmailbox und
ihre Eltern zum elektronischen Klassenbuch.
Wie sieht Wrocław als die größte Stadt
und zugleich Leader Niederschlesiens
seine Rolle im Kampf gegen die digitale
Kluft der Woiwodschaftseinwohner?
Die Stadt Wrocław realisiert ein lokales
Projekt des Aufbaus des städtischen teleinformatischen Netzes, sog. MAN Wrocław.
Das Marschallamt Niederschlesiens realisiert
dagegen das Projekt Niederschlesisches
Rafał Dutkiewicz hat im Jahr 2010 die
dritte Wahlperiode als Präsident der
Stadt Wrocław angefangen. Zur Zeit des
Polnischen Ausnahmezustandes von
1981 bis 1983 war er mit der Solidarität
verbunden. In den Jahren 1991-2002
war er Berater und nachher Direktor
einer Consultingfirma. Er ist Absolvent
der Technischen Hochschule in Wrocław
und promovierter Logiker. Er beherrscht
Deutsch, Englisch und Russisch. Er ist
Autor des Buches „Nowe Horyzonty“. Er
wurde mit dem Orden Polonia Restituta für hervorragende Leistungen zur
Entwicklung der Kommunalverwaltung
ausgezeichnet.
Skelettnetz. Die Wirtschaft entwickelt sich so
schnell, wie schnell wir Gedanken und Waren
tauschen können. Wir streben danach, dass
es in Wrocław keine Flächen ohne Internetzugang gibt. Aus diesem Grund realisieren
wir u.a. das Projekt des sog. städtischen Internets, also des unentgeltlichen, drahtlosen
Internetzugangs für die Stadteinwohner und
Gäste. In Wrocław wurden bereits über 120
Punkte installiert, die die Nutzung der Internetbestände durch Smartfon-, Laptop- und
Tabletbenutzer ermöglichen.
Das Interview wurde von Martyna Wilk geführt
IT w Administracji
51
CeBIT 2013
Sprechen Sie
mit der Stadt
CALL CENTER
Böse Zungen behaupten, „eine Telefonnummer“ für Kontakte mit öffentlichen Einrichtungen
funktioniere seit Jahren, weil die Beamten die Verantwortung gern auf andere abwälzen.
Von dieser legendären Ignoranz ist jedoch inzwischen nicht viel geblieben – heute sucht die
Verwaltung nach Kontaktmöglichkeiten mit dem Bürger.
Martyna Wilk
T
eleinformatische Bedienungszentren werden immer populärer.
Aber die Idée Fixe, die den öffentlichen Dienst beherrscht hat, betrifft etwas mehr, als nur die Herstellung eines
telefonischen Kontaktes zwischen dem
Kunden und dem Beamten. Es geht darum, dass die Verwaltung in sowohl für
den Kunden als auch für den Mitarbeiter
verständlicher Weise handelt.
Poznan*Kontakt
Das erste städtische Call Center in Polen
wurde vor vier Jahren in Poznań gegründet. Das Büro für Teleinformatische Information Poznan*Kontakt übte anfangs
die Funktion der telefonischen Unterstü­
tzung des Kunden bei Fahrzeugzulassung
und Besorgung von Personenstandsurkunden aus. Heute umfasst das Angebot
des Büros die meisten routinemäßigen
Sachen, die im Stadtamt erledigt werden.
In Poznan*Kontakt arbeiten 14 Berater – 12 von ihnen sind Behinderte.
Die Stelle bedient über 20 000 Verbindungen monatlich, voriges Jahr wurden
fast 300 000 Gespräche durchgeführt.
Im Laufe der Zeit ändert sich der Umfang der vom Büro ausgeübten Funktionen. – Wir vermitteln immer häufiger
bei öffentlichen Konsultationen. Wir
nehmen Meinungen der Stadteinwohner
52
IT w Administracji
entgegen und unterstützen sogar die
Stadt bei Eintreibung von örtlichen Gebühren – sagt Konrad Zawadzki, Leiter
des Büros für Teleinformatische Information des Stadtamtes Poznań.
Das Call Center als Arbeitsstelle muss
zahlreiche Anforderungen erfüllen, z.B.
die Arbeitsrechtsvorschriften über die
Arbeitszeit mit dem differenzierten Bedarf (im Laufe des Tages, des Monats, des
Jahres) an telefonischem Service in Einklang bringen. Aus diesem Grund muss
man im Call Center die Pflichten der
Mitarbeiter flexibel aufteilen. Die Stadt
Poznań schafft das nicht schlecht, die
Beschäftigung von Behinderten ist auch
kein Problem. – Wenn man Behinderte
einstellt, muss man das Risiko häufiger
Arbeitsunfähigkeit wegen Krankheit einkalkulieren. Vertretungen sind ein Ausdruck von Verantwortungsgefühl und
gegenseitiger Hilfe. Dank einer solchen
Einstellung bleibt das Team stabil und
professionell – gibt Zawadzki hinzu.
Versicherungen am Telefon
Die Sozialversicherungsanstalt (ZUS)
hat ihr eigenes Telefonisches Kunden-
Informationsfluss unter „einer Nummer“
SCHRITT 1
Der Einwohner ruft mit einer Anfrage
auf „eine Nummer“ an.
EINWOHNER
SCHRITT 3
Der Expert beantwortet die Frage
des Einwohners.
OPERATOR
SCHRITT 2
Nach der Erkennung der Anfrage als eine
Frage außer der Liste der Standardfragen
informiert der Operator den Einwohner
über die Überweisung der Anfrage
an den Experten oder über einen Rückruftermin.
EXPERT
Ein Einwohner, der das Call Center in Wrocław anruft, bekommt gewöhnlich gleich die
Antwort. Manchmal, wenn die Frage vertiefter Kenntnisse bedarf, wird er an den Experten der zweiten Unterstützungslinie durchgestellt.
Sonderausgabe
dienstzentrum (COT) gegründet. Die
Einrichtung entstand in den Dienststellen in Węgrów und Mińsk Mazowiecki
– dort fehlen, ähnlich wie in anderen
kleinen Ortschaften, Arbeitsstellen für
junge, ausgebildete Leute. Im Zentrum
sind 126 Personen, darunter Behinderte
beschäftigt.
Über den Berater des Telefonischen
Kundendienstzentrums können die
Bürger Zugang zu den Daten auf ihrem
individuellen Konto bei der Sozialversicherungsanstalt erhalten, einen Antrag
oder Reklamation stellen oder auch einen Termin in beliebiger Dienststelle
der ZUS vereinbaren. – Internetchat,
elektronische Mailbox oder die zurzeit analysierte und auf die Einführung
vorbereitete Dienstleistung Skype Connect sowie Verbindungen von den sog.
Amts-Automaten in den Dienststellen
der ZUS sind Kontaktmöglichkeiten,
die den telefonischen Kontakt mit den
COT-Beratern ergänzen. Im Chat kann
ein Benutzer dem Berater eine beliebige
Frage stellen, die sich auf allgemeine,
nicht personenbezogene Informationen
bezieht – erzählt Zbigniew Derdziuk,
Geschäftsführer der ZUS. Die einzige
Beschränkung und Anforderung beruht
darauf, dass sich der Wortlaut der Gespräche auf das Sozialversicherungssystem bezieht.
Eine Nummer,
viele Angelegenheiten
Auch Wrocław als eine Stadt, die gern neue
Technologien nutzt, setzt auf die Gründung des eigenen Call Centers. Die Einwohner können mit dem Stadtamt Kontakt
aufnehmen, indem sie die leicht zu merkende Nummer 777 77 77 wählen.
Die telefonische Erledigung von Angelegenheiten im Stadtamt Wrocław
ist nicht kompliziert. Die Einwohner
wählen die Nummer 777 77 77; wenn
sie eine standardmäßige Frage stellen,
erhalten sie sofort die Antwort. Bedarf die Frage vertiefter Kenntnisse,
wird der Telefonierende mit einem
Experten der zweiten unterstützenden Leitung verbunden. Das ist
ein Mitarbeiter einer konkreten Abteilung, der über entsprechende Qualifikationen verfügt. Es kann natürlich
68
Prozent der Sachen, wegen deren die
Einwohner das Call Center in Wrocław
anrufen, werden gleich beim ersten
Gespräch erledigt. Alle anderen werden
an die zweite Unterstützungslinie, also
an sachliche Abteilungen des Stadtamtes weitergeleitet.
vorkommen, dass der Experte zum jeweiligen Zeitpunkt nicht da ist. Dann
übermittelt der Berater – mit Zustimmung des Einwohners – die Aufnahme des Gesprächs dem Experten und
dieser nimmt mit dem Einwohner
zum vereinbarten Termin, maximal innerhalb von drei Werktagen, Kontakt
auf. – Nachdem der Experte mit dem
Einwohner Kontakt aufgenommen hat,
erhält der Berater vom Experten eine
Rückinformation über die Erledigung
der Sache und der Status der Sache ändert sich in „informiert“. Der Einwohner muss also nicht feststellen, welche
Abteilung in seiner Sache zuständig ist,
das macht für ihn das Call Center und
genauer gesagt der Berater, wenn er
die entsprechende Information nicht
selbst erteilen kann – erklärt Mariusz
Kiciński, Koordinator des Programms
Teleinformatisches
Einwohnerbedienungszentrum des Stadtamtes Wrocław.
Die Berater vom Call Center in
Wrocław arbeiten in einem der Gebäude, die dem Stadtamt gehören. An den
Bedarf des Zentrums wurde ein OpenSpace-Raum speziell angepasst. Man hat
sich überlegt, ob die Berater nicht Fernarbeit leisten sollen, ab es wurde darauf
verzichtet, denn es stellte sich heraus,
dass die Projektkosten aufgrund von
Anforderungen an die Sicherheit der
Infrastruktur und den Datenschutz wesentlich gestiegen wären. Das bedeutet
jedoch nicht, dass Fernarbeit in Zukunft
nicht möglich ist.
Wir setzen
auf Entwicklung
Die Stadt will die technologischen Möglichkeiten des Call Centers möglichst gut
nutzen. – In nächster Zeit möchten wir
ein Kundenkontakt-Managementsystem
einführen. In einer Ausschreibung wurde bereits ein Unternehmen gewählt,
das dieses System in die organisatorischtechnische Struktur des Stadtamtes einbinden wird. Es wird nicht nur die Abteilung, die für telefonische Kontakte mit
den Einwohnern zuständig ist, sondern
auch andere städtische Einrichtungen,
die wichtige Aufgaben im Stadtalltag
zu erfüllen haben, unterstützen – sagt
Kiciński. Außerdem verfügt das teleinformatische System des Call Centers in
Wrocław über ein eingebautes analytisches Modul. Es ermöglicht die Verfolgung des telefonischen Verkehrs und der
Arbeit der Berater sowie die Erstellung
von Effizienzberichten. Es ist ein bequemes Werkzeug, das die Bedienungsqualität beurteilen sowie Bestände planen und künftige Kosten der Einrichtung
voraussehen lässt.
Das Call Center ist für Wrocław eine
Chance für die Verbesserung der Beziehungen mit den Einwohnern, um
so mehr, als es einen Kontakt über bequeme Kanäle der elektronischen Kommunikation ermöglicht. – Die Präsenz
des Stadtamtes in sozialen Netzwerken,
Meinungsumfragen zur Qualität von
Dienstleistungen per E-Mails, Telefon,
WWW-Formulare und eine schnelle Übersendung von Informationen an
Empfänger mittels Chat und SMS ist ein
Erfordernis der heutigen Zeit. Ein Erfordernis, das von Wrocław ohne Schwierigkeiten erfüllt wird.
Teleinformatische Bürgerbedienungszentren werden sich ändern. Vielleicht
werden sie bisher unbekannte Maßnahmen ergreifen. Voriges Jahr hat das britische Justizministerium – wobei es sich
amerikanische Lösungen zum Maßstab
genommen hat – angesagt, dass Call
Center in Strafvollzugsanstalten gegründet werden. Es soll eine neue Methode
der Gefangenenresozialisierung sein. Es
scheint, dass die kommunikative Realität
der virtuellen Welt große Nützlichkeitskapazitäten hat.
IT w Administracji
53
CeBIT 2013
Ein neues Leben öffentlicher
Informationen
OPEN DATA
Öffentliche Einrichtungen stellen Bürgern ihre Bestände immer häufiger bereit. Sie zeigen auf
diese Weise, dass sie zur Zusammenarbeit bereit sind und neue Lösungen schaffen möchten,
die nur durch den Erfindergeist der Programmierer sowie Sicherheitsfragen und Schutz der
Privatsphäre der Benutzer beschränkt sind.
Alicja Bar
D
ie Nutzung von Ideen und Projekten der Bürger ermöglicht
nicht nur die Entwicklung von
staatlichen Einrichtungen, sondern
schafft auch neue Produkte und Dienstleistungen, die jedem Benutzer Vorteile
bringen können. Die Eröffnung des API
– der Schnittstelle zur Anwendungsprogrammierung, die ein einheitliches
Kommunikationsformat ist – ermöglicht praktisch jedem Benutzer, Anwendungen für Mobilanlagen zu entwickeln.
Auch die öffentliche Verwaltung profitiert davon: dank dem Engagement der
Programmierer in Bildung von Services
und Dienstleistungen können sie sich
gemäß den Erwartungen der Benutzer
entwickeln und zahlreiche Zusätze, wie
z.B. Spiele und Anwendungen anbieten.
Poznań eröffnet das API
Von der Bereitstellung von Beständen ist
in der Novelle des polnischen Gesetzes
über die Bereitstellung von öffentlichen
Informationen von 2011 die Rede. Sie
betrifft u.a. die Einführung der Richtlinie
über die Weiterverwendung von Informationen des öffentlichen Sektors. Wichtig ist jedoch nicht nur die Bereitstellung
von Inhalten, sondern auch die Vorbereitung der Inhalte in solcher Form, dass
jeder Benutzer sie ohne weiteres wieder
und automatisch nutzen kann.
54
IT w Administracji
In Polen ist das Magistrat der Stadt
Poznań der Wegbereiter im Bereich
der Bereitstellung öffentlicher Informationen. Es hat ein vollautomatisches
Herunterladen von Inhalten, die vom
Stadtamt gebildet werden, und die
Wiederverwendung dieser Inhalte ermöglicht. – Eine solche Vorgehensweise wurde in der 2010 verabschiedeten „Entwicklungsstrategie der Stadt
Poznań bis 2030“ bekräftigt. Sie sieht
vor, dass das Stadtinformationsblatt
(poznan.pl) und das Bulletin für Öffentliche Informationen (bip.poznan.
pl) in das Informationsbrokersystem,
das das Herunterladen von Inhalten
und die Unterbringung dieser Inhalte
in internen Informations- und Dienstleistungsservices aufgrund von offenen
Standards ermöglicht, verwandelt werden – erklärt Wojciech Pelc, Leiter der
Informationsserviceabteilung des Stadtamtes Poznań. Das bedeutet, dass die im
Stadtportal zusammengestellten Daten
und Inhalte als öffentlicher Informationsbestand behandelt werden sollen
und von Einwohnern, die neue Technologien nutzen, verwendet und verarbeitet werden können.
Das jetzige im Internet zugängliche
Informations- und Dienstleistungssystem der Stadt Poznań umfasst zwei
Stadtplattformen: das offizielle Stadtportal und das Bulletin für Öffentliche Information (BIP). Es werden
automatisch Inhalte von thematischen
Kanälen (z.B. aktuelle Nachrichten),
Anzeigen oder Ankündigungen von
Ereignissen übermittelt. Ein wichtiges
Element des Systems ist die sog. POIListe (Point of Interest, Gemeinnützige
Stelle) nebst mit den beschriebenen
Objekten verbundenen Geolokalisierungsdaten. Zu den Stadtinhalten kann
man auf verschiedene Weise Zugang
erhalten und konkret über: traditionelle
Webseite, Webleistungen, RSS-Kanäle,
SMS-Mitteilungen sowie mobile Versionen von Informationsservices, die für
das Betriebssystem Android vorbereitet
Elemente des
Informationsbrokers
in Poznań
• traditionelles Stadtportal
• mobile Portalversion
• QR-Code-System, das einen Zu•
gang zu mobiler Portalversion sowie dem Stadtfahrplan ermöglicht
ein System von mobilen Stadtführern, die von den Webseiten
automatisch heruntergeladen
werden
spezielle Anwendung, die Mitteilungen über erforderliche Interventionen in über zehn Themenkategorien an die Stadtdienste
übermittelt
•
Sonderausgabe
sind. Das Informations- und Dienstleistungssystem der Stadt Poznań setzt
auf Interaktion, deshalb wurde es mit
Rückmeldekanälen ausgestattet. Sie ermöglichen den Benutzern, Anfragen zu
schicken und sich in die Ergänzung von
Informationsbeständen dank speziellen
Formularen und dem Interventionsanmeldungsmechanismus einzubinden.
durchzuführen – erzählt Pelc und gibt
hinzu: – Die öffentliche Verwaltung verfügt über sehr viele Daten, die sowohl im
Business als auch im Alltag der Stadteinwohner von Nutzen sein können. Es geht
darum, diese Daten bereitzustellen und
darauf Firmen aufmerksam zu machen,
die diese Angaben bei ihren Lösungen
verwenden können.
Das offizielle API des Portals poznan.
pl ist unter der Adresse http://poznan.pl/
api erhältlich. Diejenigen, die Interesse
daran haben, können mit den Autoren
Kontakt aufnehmen und die Entwicklung in einem Newsletter beobachten.
Not macht erfinderisch
Der Aufbau des städtischen Informationsund Dienstleistungssystems hat Arbeiten
an der Bereitstellung des API ermöglicht.
Im Oktober 2011 wurde das API des Stadtportals poznan.pl veröffentlicht. An der
Einführung war das Supercomputer- und
Netzzentrum Poznań beteiligt, das an dem
Stadtportal seit 1998 mitwirkt.
Im Rahmen einer der Plattformen, die
Anwendungen für Mobilanlagen mit installiertem Android-System bereitstellt,
wurden zwei Dienstleistungen unentgeltlich zur Verfügung gestellt: Grabstellenortung und Sakrales Poznań. Es werden
dort Daten aus der vor einigen Jahren in
Poznań in Betrieb genommenen Friedhofs-Suchmaschine genutzt. Die erste
Anwendung integriert diese Daten mit
einem interaktiven Werkzeug, das auf optimale Anreise an den genannten Ort mit
öffentlichen Verkehrsmitteln hinweist,
und die andere ergänzt die ursprüngliche
Dienstleistung u.a. durch Informationen
über berühmte Stadteinwohner, die in
der Stadt beigesetzt wurden. – Nach der
erfolgreichen Einführung und Analyse
der ersten Erfahrungen führte der nächste
Schritt zur Vorbereitung des Bulletins für
Öffentliche Informationen auf ein automatisches Herunterladen seiner Inhalte.
Im Rahmen dieser Arbeiten wurde eine
Pilotsammlung von Schnittstellen mit
Anwendungen, die Daten aus dem Bulletin zur Verfügung stellen, vorbereitet –
erklärt Pelc.
Auszeichnung für Kreativität
Da die Eröffnung neuer Schnittstellen zur Anwendungsprogrammierung
immer noch eine Seltenheit ist, hat
das Magistrat der Stadt Poznań einen speziellen Wettbewerb für junge
Programmierer, das sog. Hackathon,
organisiert. Der Wettbewerb und die
Kontextbezogenheit
als Schlüssel
Die Anwendung Sakrales Poznań ist mit
dem Gedanken an Personen entstanden,
die Gräber ihrer Angehörigen besuchen
möchten. Sie soll erleichtern, Grabstätten konkreter Personen sowie Friedhöfe
und Kirchen in Poznań zu finden.
Veröffentlichung des API endeten mit
dem angestrebten Ergebnis – innerhalb
von wenigen Tagen sind erste mobile
Dienstleistungen durch externe Einrichtungen aufgrund von Daten und
Inhalten, die automatisch vom Stadtserver heruntergeladen werden, entstanden (Es wurde dort die Schnittstelle für die Grabsuchmaschine genutzt).
– Die Hackathonteilnehmer, die sich
mit der dem API gewidmeten Webseite
poznan.pl beschäftigt haben, haben sich
für die Nutzung unserer Daten beim
Aufbau von mobilen Stadtführern interessiert. Die Inhalte unserer Webseiten
können jedoch auf verschiedene Weise
verwendet werden. Ich habe mich davon
bei dem letzten Hochwasser überzeugt.
Wir haben damals Informationen über
den Wasserstand in der Warthe veröffentlicht. Als sich unsere Kollegin einmal
mit der Angabe dieser Daten verspätet
hat, hat uns ein Inhaber einer Brunnenbohrfirma angerufen. Es stellte sich
heraus, dass diese Informationen für
ihn sehr wichtig waren, denn er wusste
dadurch, ob es sich lohnt, die Arbeiten
Zurzeit wird der Stadtinformationsbroker um weitere Elemente erweitert.
– Wir führen eine mobile Version des
BIP sowie spezielle Schichten der digitalen Karte von Poznań ein, die eine
bessere Präsentation mancher Verwaltungsentscheidungen ermöglichen. Die
mobile Version des BIP wird mit dem
QR-Code-System integriert, das einen
direkten Zugang zu Beschreibungen
der Verwaltungsprozeduren und der
Teleadressdaten der städtischen Einrichtungen ermöglicht. Die Kartenschichten werden wir mit speziellen
Suchmaschinen ausstatten, die eine
genaue Überprüfung der Bereiche von
Entscheidungen erleichtern, die für die
Systembenutzer von Interesse sind –
zählt Wojciech Pelc auf.
Die Bereitstellung von öffentlichen
Registern in interaktivem Modus ist
ein Welttrend. Dadurch entstehen Tausende von neuen – mehr oder weniger
nützlichen – Anwendungen. Zwischen
den durchschnittlichen kommen jedoch
immer einige vor, die die Herzen oder
Gemüte der Benutzer erobern. Die Verwendung von solchen Anwendungen hat
zur Folge, dass die Anzahl der Besuche
auf der Webseite der Stadt und die Loyalität der Stadt gegenüber steigen. Alle
profitieren also – die Einwohner haben
einen noch schnelleren Zugang zu Informationen und die Stadt gewinnt den Ruf
einer innovativen Ortschaft, für die die
Bedürfnisse der örtlichen Bevölkerung
wichtig sind.
IT w Administracji
55
CEBIT 2013
Interview
Shareconomy in Poznań
„Es gibt kein Zurück von Bereitstellung von öffentlichen Informationsbeständen.
Die Kommunalbehörden können daraus aber auch Nutzen ziehen.
Die Bereitstellung von Beständen und Anwendung von offenen Standards
können zur Erzeugung von zusätzlichen Dienstleistungen und neuen Ideen
für Anwendungen, die sich auf diese Quellen stützen, führen“.
Interview mit Ryszard Grobelny, Präsidenten der Stadt Poznań
IT in der Verwaltung: Über das Projekt
des Haushalts der Stadt Poznań für
2013 haben Sie sich in einem Chat mit
den Internetbenutzern unterhalten.
Wie sind Sie auf die Idee einer solchen
Konsultation gekommen?
Ryszard Grobelny: Ich schätze sehr die
Möglichkeit eines direkten Kontaktes mit
den Stadteinwohnern, deshalb nutze ich
auch die neuen Kommunikationstechnologien. Und das Haushaltschat hat bereits
eine mehrjährige Tradition – das erste fand
im Dezember 2008 statt. Die Nutzung von
Internet zur Führung von sachlichen Debatten ist für mich eine Selbstverständlichkeit.
Die Gespräche mit den Stadteinwohnern
haben einen zusätzlichen Bildungsvorteil:
ein Gespräch über den Stadthaushalt
bedarf der Kenntnis der Quellenunterlagen.
Seit Jahren veröffentlichen wir im Internet
Informationen über den Stadthaushalt. Die
Einwohner machen sich damit vertraut und
dadurch steigt stets die Qualität unserer
Diskussionen, denn wir sind alle immer
besser darauf vorbereitet.
Poznań hat das Hackathon – einen informellen Workshop für Programmierer,
die auf einer gemeinsamen Arbeit am
Quellencode des Portals poznan.pl
beruhen – organisiert. Wozu sollte
diese Veranstaltung dienen?
Wir wollten zeigen, dass die Stadt Quelle
einer Riesenmenge von Inhalten ist, die
man im Modell offener Daten nutzen
kann. Im Jahr 2010 haben wir die „Entwicklungsstrategie der Stadt Poznań bis
2030“ verabschiedet. Sie sieht u.a. den
Aufbau des sog. Stadtinformationsbrokers
aufgrund von im Internet zugänglichen
Datenbeständen und Inhalten vor. Eines
der Elemente des Brokers war eben die Er-
56
IT w Administracji
Ryszard Grobelny ist Diplomkaufmann
von Beruf. Er war in drei Wahlperioden
Mitglied des Stadtrates Poznań, wo
er die Funktion des Delegierten zum
Landtag der Woiwodschaft Poznań, des
Vorsitzenden des Finanzausschusses
und des Mitglieds des Vorstandes der
Stadt Poznań ausübte. Zum Präsidenten
der Stadt Poznań wurde er zum ersten
Mal im Dezember 1998 gewählt. Da
er die Präsidentenwahl gewonnen hat,
verzichtete er auf das Stadtratmandat. Im
Februar 2003 wurde er zum Präsidenten
des Verbandes Polnischer Städte, einer
Organisation, die 264 polnische Städte
vereint, gewählt.
öffnung des API [Application Programming
Interface – Anm.d.Red.]: zuerst des Stadtportals und anschließend des Bulletins
für Öffentliche Bekanntmachungen. Und
solche Veranstaltungen wie Hackathon
sollen das in den bereitgestellten Daten
und Inhalten steckende Potential zeigen.
Bereits weinige Tage nach der Bereitstellung des API poznan.pl erschienen zwei
Dienstleistungen für mobile Anlagen.
Das Ministerium für Digitalisierung arbeitet am Gesetz über die Bereitstellung von
Beständen in öffentlichen Einrichtungen,
das hervorragend zur Shareconomy-Idee
passt. Poznań hat in diesem Bereich eine
große Erfahrung. Was können Sie denjenigen sagen, die von der Re-Use-Idee
nicht begeistert sind?
Es gibt kein Zurück von Bereitstellung
von öffentlichen Informationsbeständen.
Die Kommunalbehörden können daraus
aber auch Nutzen ziehen. Die Bereitstellung von Beständen und Anwendung von
offenen Standards können zur Erzeugung
von zusätzlichen Dienstleistungen und
neuen Ideen von Anwendungen, die sich
auf diese Quellen stützen, führen, ohne
dass öffentliche Mittel investiert werden
müssen. Die Qualität der öffentlichen Konsultationen steigt auch – schon heute nutzen Stadteinwohner und gemeinnützige
Organisationen im Internet zugängliche
Bestände, indem sie eigene Ausarbeitungen und Projekte vorbereiten.
In Poznań arbeiten Wissenschaftler und
Geschäftsleute im Rahmen des Projekts
„Wissenschaft für die Wirtschaft“ zusammen. Mit welchem Ergebnis?
Dieses Projekt ermöglicht die Anpassung
des Studienprogramms und der Methode
der Absolventenbildung an den Bedarf der
Unternehmer. Das Wesen des Projektes
beruht darauf, dass sich die Unternehmer
in die Festlegung des Studienprogramms
engagieren. Es wurden einige neue
Studienrichtungen gegründet und ein Teil
der Vorlesungen wird von den Vertretern
der Industrie und des Business gehalten.
Die Studenten absolvieren Praktika in
Anstalten und Einrichtungen, die am Projekt beteiligt sind. Ein wichtiges Element
dieses Programms ist die Arbeitsmesse.
Das Interview wurde von Martyna Wilk geführt
Interview
Tychy – eine Stadt
guter Möglichkeiten
„Die allgemeine Zugänglichkeit von informatischen Lösungen und Leichtigkeit,
mit der man heute das Internet nutzen kann, können manchmal
zum Scheineindruck führen, dass wir in einer »Technowelt« leben“.
Gespräch mit Michał Gramatyka, Stellvertreter des Stadtpräsidenten in Tychy
IT in der Verwaltung: Es scheint, dass Tychy viel macht, um eine für die Einwohner der Region und die Stadtamtbeamten
freundliche Stadt zu werden. Sie haben
ein Qulitätsmanagementsystem eingeführt und das Zertifikat ISO 9001 erlangt.
Was haben Sie dadurch gewonnen?
Michał Gramatyka: Das Zertifikat ISO 9001
wurde uns bereits 2002 verliehen. Es hat
die Vorgehensweise nicht nur in internen
Angelegenheiten der Stadtverwaltung, sondern auch vor allem in den Kontakten mit
den Kunden unseres Stadtamtes optimiert.
Jede Sache, die von einem Stadteinwohner
erledigt wird, hat ihre „Dienstleistungskarte“ mit Schritt für Schritt dargestellten
Prozeduren und Informationen über die
zustehenden Rechtsmittel. Wir haben 180
solche Karten bearbeitet. Beurteilungen
der Amtsarbeit sammeln wir seit 2005 und
vor zwei Jahren haben wir ein Internetwerkzeug zur Untersuchung der Qualität
unserer Dienstleistungen bereitgestellt.
Die Effektivität des Systems wird durch
Zufriedenheitsstudien bestätigt, in denen
wir sehr gut beurteilt wurden.
Sie bemühen sich, die digitalen Kompetenzen der Stadteinwohner zu steigern.
Worauf beruht die Ausführung des EInclusion-Projektes in Ihrer Region?
Die allgemeine Zugänglichkeit von informatischen Lösungen und Leichtigkeit, mit der
man heute das Internet nutzen kann, können manchmal zum Scheineindruck führen,
dass wir in einer >>Technowelt<< leben.
Die E-Mails sehen wir in unseren Handys
durch, das Geld von Geldautomaten zahlen
wir ohne EC-Karte aus, denn es reicht eine
SMS; mit den besten Freunden unterhalten wir uns häufiger über das Internet als
von Angesicht zu Angesicht. Den Enthusi-
mit gebührenfreiem Internet bekommen.
Ohne unsere Unterstützung hätten sie sich
diesen Luxus nicht leisten können.
Michał Gramatyka hat 1999 an der
Schlesischen Universität Katowice den
Doktorgrad für Rechtswissenschaften
erlangt. Er war 11 Jahre lang Stadtrat
in Tychy. In den Jahren 1998-2000 und
von Oktober 2006 bis Juni 2009 war er
Vorsitzender des Stadtrates. Er initiierte
damals u.a. die gesellschaftliche Kampagne „Sicheres Tychy – wir schweigen
nicht mehr“ und das Programm „3+
Kinderreiche Familie“. Von 2009 an war
er als Vertreter des Stadtpräsidenten in
Tychy für die Raumwirtschaft zuständig. Er leitete zahlreiche Projekte zur
Erleichterung der Kommunikation der
Bürger mit dem Stadtamt ein. Er trug u.a.
zur Zahlung für die Dienstleistungen
des Stadtamtes mittels der EC-Karte
und zur Einführung des Systems der
„sofortigen SMS“ bei.
asten von neuen Technologien kann man
manchmal schwer zum Verstehen geben,
dass neben ihnen eine Zone existiert, in der
ein Computer oder das Internet Luxuswaren sind. Zum Glück sieht die Europäische
Kommission dieses Problem und hat sich
entschieden, riesige Mittel für den Kampf
gegen die digitale Kluft einzusetzen. Der
Stadt Tychy ist es gelungen, eine Finanzierung für das Programm zu besorgen, das
darauf beruht, dass 100 Familien Computer
Plant das Stadtamt weitere Schritte, die
eine noch bessere Informatisierung der
Region zum Zweck haben?
Wir planen nicht nur, sondern realisieren dieses Vorhaben bereits! Wir haben
gerade 30 Stadtbusse mit Access Points
ausgestattet. Inhaber von Smartfons
können sich einloggen, sobald sie einen
Platz im Bus nehmen. Die Hot Spots sind
offen und die Reisenden brauchen sich gar
nicht einzuloggen. Und die Busse mit Wi-Fi
sind leicht zu erkennen – sie haben einen
charakteristischen „Buckel“ auf dem Dach,
wo die Gasflaschen aufbewahrt werden. Es
ist natürlich Kraftstoff für die Busse, nicht
für die Access Points.
Im Frühling erscheinen in der Stadt 15 Infokiosks, die für EU-Gelder erbaut werden.
Später kommen weitere 15 hinzu – dafür
haben wir auch bereits Mittel zusammengestellt. Die Infokiosks werden einen Zugang zum Stadtplan, Fahrplan von Bussen
und O-Bussen sowie Nachrichten von den
wichtigsten Infoservices bieten. Jeder Kiosk
wird in das Hot-Spot-Netz eingebunden.
Wir arbeiten auch an der Einführung von
Erleichterungen für die Stadteinwohner, die
Sachen im Stadtamt zu erledigen haben.
Als die erste Stadt in Polen haben wir eine
Vereinbarung mit dem Amtsgericht und mit
dem Justizministerium über die Durchführung eines Pilotprojektes zur elektronischen Datenübermittlung zwischen dem
Grundbuchregister und dem Grundstückund Gebäuderegister unterschrieben.
Das Interview wurde
von Martyna Wilk durchgeführt
IT w Administracji
57
CeBIT 2013
Das Internet im öffentlichen
Raum der Stadt
WI-FI
Die polnischen Kommunalbehörden investieren immer lieber in den gebührenfreien
Zugang zum Netz. Für eine solche Lösung hat man sich u.a. in Tychy, einer schlesischen Stadt,
die zielstrebig den Plan offener Internetzugangspunkte realisiert, entschieden.
Eryk Chilmon
E
ines der Elemente des in der letzten
Zeit populären Konzepts einer intelligenten Stadt ist eine stark informatisierte Infrastruktur und ein freier Zugang
der Einwohner zum Netz. Das sind Fundamente, auf die sich die städtische Informationsgesellschaft stützen soll. Die polnischen
Kommunalbehörden nutzen gern die Möglichkeit, die ihnen das Gesetz im Bereich von
gebührenfreien Hot Spots in öffentlichem
Raum (siehe: Textrahmen Megagesetz) gibt.
Auf diese Weise können sie der digitalen
Kluft vorbeugen sowie für Vorteile sorgen,
die mit der Vielfalt von Telekomleistungen
verbunden sind. Investitionen, die mit dem
Breitband-Internetzugang verbunden sind,
werden meistens im Rahmen von EU-Programmen finanziert: Entwicklung von Ostpolen, Innovative Wirtschaft und 17 regionale operationelle Programme. Für die Jahre
2007-2013 hat Brüssel Polen ca. 1 Mrd. Euro
für Entfernung von Barrieren beim Zugang
zu Telekomleistungen zugesprochen. Immer mehr polnische Städte, Kleinstädte und
sogar Dörfer entscheiden sich für die Montage gebührenfreier Internetzugriffspunkte,
die sowohl von Einwohnern als auch Touristen gern genutzt werden. Einer der in diesem Bereich aktivsten Orte ist Tychy.
Immer mehr Hot Spots
Manche Kommunalbehörden haben
schnell die Chance bemerkt, die mit der
Internetrevolution und insbesondere
58
IT w Administracji
mit der Verbreitung des Wi-Fi-Netzes
verbunden ist. Ein freier Internetzugriff im städtischen Raum führt zur
Änderung des Stadtmanagements und
der Lebensqualität der Stadteinwohner.
In Tychy, wo zurzeit fast 130 000 Menschen wohnen, umfasst das System der
städtischen Zugriffspunkte 12 Stellen,
wo ein gebührenfreier Internetzugriff
bereitgestellt wird. Die Nutzungsgrund-
sätze sind in der städtischen Hot-SpotOrdnung geregelt. Im Rahmen des
neuen Projekts, das aus den Mitteln des
Regionalen Operationellen Programms
der Woiwodschaft Schlesien mitfinanziert wird, fängt 2013 der Bau von weiteren Zugriffspunkten auf Plätzen und
in Parks, wo es bisher keinen gebührenfreien Netzzugang gab.
Davon, dass diese Art Verbindung mit
dem Internet sehr populär ist, zeugen die
Verbindungsstatistiken, die bei der laufenden Nutzung des Systems ermittelt
werden. – Die ersten Zugriffspunkte wurden Ende 2010 in Betrieb genommen und
bereits 2011 wurden 2788 Verbindungen
durch die Hot-Spot-Benutzer verzeichnet. Die Angaben für das vorige Jahr zeigen, dass sich die Zahl der Benutzer des
städtischen Internetzugriffs im Vergleich
zum Jahr 2011 verdreifacht hat – sagt Sebastian Wika, Leiter der Informatikabteilung des Stadtamtes Tychy.
Internet im Bus
Die graphische Schnittstelle und manche
Funktionen der Infokiosks können mit dem
in Tychy genutzten mobilen Stadtführer
„treespot Tychy“ identisch sein. Der Benutzer erhält einen freien Zugang z.B. zum
vollen Fahrplan von Bussen und O-Bussen,
er kann auch den Stadtplan durchsehen,
auf den Webseiten der Stadt veröffentlichte Informationen prüfen oder E-Mails
verschicken.
Polnische Städte investieren gern in
drahtlose Zugriffstechnologien in den
städtischen Verkehrsmitteln. Sie nutzen
sie zur Aufsicht und Optimierung des öffentlichen Verkehrs und der öffentlichen
Verkehrsmittel und bei Gelegenheit zur
Bereitstellung gebührenfreien Internetzugriffs für Fahrgäste. Gemäß den in Tychy herrschenden Trends hat man auch
beschlossen, diese Lösung zu nutzen.
Zurzeit ist das Internet in 31 städtischen
Sonderausgabe
Bussen zugänglich. Die Zugriffsanlagen
werden in allen neuen Fahrzeugen des
Stadtverkehrsunternehmens installiert. –
Die Idee kommt aus Kopenhagen. Dort
haben die Fahrgäste in der S-Bahn einen freien Internetzugriff. Ein Schlüssel,
der die Hot Spots öffnet, ist die E-MailAdresse des Benutzers in der Datenbank.
Für das Verkehrsunternehmen wird
die Chance geschaffen, seinen Kunden
wichtige Informationen zu übermitteln
– E-Mails von der dänischen S-Bahn bekomme ich bis zum heutigen Tag. Natürlich in dänischer Sprache – erinnert sich
Michał Gramatyka, Vertreter des Präsidenten der Stadt Tychy.
Eine charakteristische Eigenschaft der
neuen Busse ist das höher gelegene Dach –
die Fahrzeuge werden durch Druckerdgas
aus Behältern, die eben am Dach untergebracht sind, angetrieben. In den Bussen
sind Access Points installiert, die Internetzugang über das 3G-Netz herstellen. Da
sich die Fahrgäste im Bus nur kurze Zeit
aufhalten, ist der Zugang in keiner Weise
beschränkt: – Wir haben keine Prozedur
zum Einloggen im System eingeführt. Das
Smartphone findet einfach das WI-FINetz, das System teilt automatisch die IPAdresse zu und man kann die Netzbestände nutzen – erklärt Michał Gramatyka.
Ein Infokiosknetz
Solche Einrichtungen, wie Krankenhäuser, Schulen, Bahnhöfe, Ämter, Bibliotheken und Museen, sind Orte, in denen
sich die sog. Infokiosks gut bewähren.
31
Busse in Tychy wurden bis jetzt mit Hot
Spots ausgestattet. Die Zugangsanlagen werden in allen neuen Bussen des
Stadtverkehrsunternehmens installiert.
Sie erleichtern den Zugang zu Informationen, die nicht nur mit der jeweiligen
Einrichtung verbunden sind. Man kann
sie schnell ans Internet oder Netz der jeweiligen Organisation anschließen und
aus diesem Grund können die Kunden
z.B. einen Antrag durchblättern, ausfüllen und an das Amt schnell abschicken,
ohne Schlange stehen und mit den Mitarbeitern des Amtes Kontakt aufnehmen
zu müssen. Der Zugang zum Netz kann
beschränkt werden, damit die Kunden
nur konkrete Sachen, die mit der jeweiligen Einrichtung verbunden sind, erledigen können. Dann hat der Benutzer
keine Möglichkeit, frei zu surfen.
Auch in Tychy hat man die Vorteile
solcher Terminals bemerkt. Man hat beschlossen, sie in für den Verkehr wichtigen Punkten der Stadt aufzustellen. Die
Stadtbehörde bemüht sich um Besorgung
der Finanzierung zu diesem Zweck. Die
Mitarbeiter des Stadtamtes Tychy, die für
Das Megagesetz
Gemäß den Vorschriften
des Gesetzes über die
Förderung der Entwicklung
von Dienstleistungen und
Telekommunikationsnetzen,
also des sog. Megagesetzes,
das am 7. Mai 2010 verabschiedet wurde, können die
Kommunalbehörden den
Breitband-Internetzugang
ohne Gebühren oder gegen
Gebühren, die niedriger
als die Marktgebühren
sind, anbieten. Eine
Voraussetzung hierfür ist
die Erfüllung bestimmter
Anforderungen und Erlangung der Genehmigung des
Präsidenten des Amtes für
Elektronische Kommunikation. Die maximale Datenübertragungsrate – sowohl
für die Übersendung als
auch für den Empfang der
Daten – beträgt 256 kBit/s.
In wenigen Fällen wird die
Datenübertragungsrate auf
512 kBit/s beschränkt. Die
einmalige Download-Session kann nicht länger als 60
Minuten sein. Das Megagesetz legt einen großen
Wert darauf, dass die Aktivität der Kommunalbehörden
transparent bleibt und die
Entwicklung gleichberechtigter und erfolgreicher Konkurrenz auf den Telekommunikationsmärkten nicht
stört. Der erste Bescheid
im Bereich der Bereitstellung des gebührenfreien
Internetzugangs wurde am
30. Dezember 2010 für die
Stadt Przasnysz erteilt.
das Projekt verantwortlich sind, teilen mit,
dass nach der Unterzeichnung des Finanzierungsvertrages eine Werbeaktion gestartet und der Projektingenieur gewählt
wurde. Für die Realisierung der geplanten
Investition wird die Stadt nur 15% der
Gesamtkosten bestimmen, denn der Rest,
also fast 1,5 Mio. Zloty stammt aus den
Mitteln des Regionalen Operationellen
Programms der Woiwodschaft Schlesien.
Im Rahmen des beschriebenen Projektes werden in der Stadt 15 Infokiosks
in der Nähe der größten Bushaltestellen
und Stationen – der größten Umsteigestellen – entstehen. – Jeder Kiosk wird mit
einer Anlage zum drahtlosen Internetzugang im Umkreis von über zehn Metern
ausgestattet. Man kann also während der
Wartezeit nicht nur die Webseiten der
Stadt, sondern auch andere Internetseiten
durchsehen – sagt Sebastian Wika. Außerdem hat die Stadt Tychy Ende vorigen
Jahres eine Finanzierung für ein anderes
mit der Verbreitung des öffentlichen
Netzzugangs in der Stadt verbundenes
Projekt – „Tychy im Netz der Möglichkeiten – Bau von drahtlosen Internetzugriffspunkten“, im Rahmen dessen 15
weitere öffentliche Netzzugangspunkte
entstehen werden, bekommen.
Einrichtungen, die ein Infokiosksystem
gründen, entscheiden sich oft für die Beschränkung der Funktionen, die mittels
der Terminals solcher Art zur Verfügung
gestellt werden. Die in Tychy installierten
Anlagen stellen den Netzzugang in einem
breiten Umfang bereit. – Wir haben uns
entschieden, alle städtischen Infokiosks
mit einem kompakten und übersichtlichen informatischen System auszustatten, dessen graphische Schnittstelle und
manche Funktionen mit dem in Tychy
genutzten Stadtführer „Treespot Tychy“
identisch ist. Ein Infokioskbenutzer wird
einen freien Zugang z.B. zum vollen Fahrplan von Bussen und O-Bussen haben
und die Linien und Haltestellen wählen
können. Er wird auch den Stadtplan nutzen können, um einen bestimmten Ort zu
finden, oder auf den Webseiten der Stadt
veröffentlichte Informationen lesen. Dank
den Anlagen werden auch E-Mails mit
Foto an die Adresse der elektronischen
Post verschickt werden können – zählt Sebastian Wika auf.
IT w Administracji
59
CeBIT 2013
Interview
We’re reaching
for good examples
“The network of interrelations between the particular areas
of administration is so complex that none of them
can function fully independently. Thus, we want to approach
informatization in an integrated manner.”
Interview with Michał Boni, Minister of Administration and Digitization
IT in Administration: Is Poland already
a digital country or still an analogue one?
Michał Boni: Poland is both an analogue
and digital country. As a country we already have a lot of digital services such
as the Land and Mortgage Registers, KRS
(National Official Business Register),
e-taxes, eWUŚ (Electronic Beneficiary
Entitlement Verification), but there are
still lots of fully analogue services left.
The thing is that there must be more and
more of the digital ones. Our society
as a whole as well as our business are
able to make better and better use of
the digital technologies, and the young
people – similarly as in other European
countries – are the “digital natives”. It’s
very important for us to use the opportunities given us by digitality with every
step we take. Currently we are working
on the Operational Program “Digital
Poland” in which we will present the full
plan of digital development. We know
that the progress in e-administration
is very important: introduction of the
eWUŚ system showed that informatization based on efficient well-coordinated
steps brings effects. It is a simple example showing the essence of changes
that are important for us – the full plan
of the development of e-administration
will be presented soon in the Programme of Integrated Country Digitization 2.0+.
62
IT w Administracji
In 2011, while inaugurating the operation of the Ministry of Administration
and Digitization, you mentioned the
necessity of getting the Augean stable
clean. Is the “stable” clean yet?
When, at the end of autumn 2011, we
started to look closer at the e-administration projects, it became obvious to us
that the irregularities can become the
reason for the European Commission
to withhold the funds for these projects.
And, unfortunately, that happened. However, the Country 2.0 report prepared
by the Ministry of Administration and
Digitization (MAC) and the Remedial
Action Plan have solved this problem.
Upon the implementation of changes,
the projects are executed increasingly
better, as it has been confirmed by EC,
unblocking the co-financing in September last year. We’ll be able to spend 3.3
billion zloty on the improvements for the
citizens to the end of the financial perspective, i.e. to 2015. This is important
since it allows to introduce particular
improvements the funds for which would
be difficult to find otherwise. We will
introduce, for instance, new functionalities of CEIDG, fiscal and customs system,
electronic support for social welfare
([email protected]). However, we are well aware
of the fact that the stable will not stay
clean forever – it is a continuous process
of keeping it clean.
The IT projects can be seen as high
risk investments. It’s not only about
the costs, but also about the time limits. Do we have to accept the fact the
most solutions will be implemented
with a delay?
There is no consent for a delay in implementation of the IT solutions, however
the previous experience shows that they
are difficult to carry out – especially in
terms of the large projects – on time.
Thus, we’re reaching for good examples
to show what can be done better. Previously, the focus was put on what we
mustn’t or shouldn’t do while performing a public procurement. It’s high
time to promote the proper approach,
to indicate what should we do in order
to achieve the goal. Also in the countries
with a long tradition and consolidated
procedures of public procurement there
are some delays. We may set Great
Britain as an example where the cycle
of public procurement regarding a large
IT system is 2.5 years. This is also why
Great Britain is heading towards smaller,
easier to manage projects – we’ll also
follow this path.
The government has accepted the draft
amendments to the informatization
act. What will the amendment bring?
First and foremost, it is to facilitate the
contact of the citizens with the offices.
Special edition
Interview
Michał Boni is a graduate of
the University of Warsaw, he
was awarded the PhD degree
in culture sociology. After
1989 he held numerous public
positions, for instance he was
the head of the Ministry of
Labour and Social Policy in the
government of Jan Krzysztof
Bielecki. He was appointed
the Minister of Administration
and Digitization in November
2011. His duties include the
supervision over the activities
connected with development
of strategic directions and
programmes within the scope
of the information society
and expressing opinions on
them as well as over the issues
connected with counteracting
digital exclusion.
There are to be more e-services and the
procedures are to be faster. Everybody
will save money and time if it’s less frequently necessary to appear in the office
in person. The amendment will impose
on the offices the obligation of using
the electronic inbox, keep specified
standards (nowadays, there are inboxes
which reject filed documents), it will
allow to place in the ePUAP (Electronic
Platform of Public Administration Services) portal also the services rendered
by other entitles if they perform public
tasks, it will expand the network of
confirmation points of the trusted ePUAP
profile with the units of Poczta Polska
and banks. The public entities obliged
to establish the templates of documents
will be also charged with the obligation
of reporting the templates of the electronic documents to the central repository of the electronic documents. Then,
they will have to provide a description of
the service possible to be rendered with
the use of this template in order to place
it in the service catalogue on ePUAP
as well as to make the electronic form
available. It is the first step towards the
necessary changes – the next one will
come soon.
Is it possible to meet the expectations
of the society, i.e. to make a doctor
appointment, without comprehensive
and integrated informatization of the
state administration?
Maybe it’s possible, but it is difficult
to speak about a fully efficient and reliable service since the use of the so-called
prostheses, i.e. alternative solutions will
be unavoidable. The network of mutual
relations and dependencies between the
particular areas of administration functioning is so complex that none of them
can function fully independently. Thus,
in such a situation, we want to approach
informatization in an integrated manner,
taking into account putting the public
registers in order and providing efficient
use of the data collected in them, guaranteeing interoperativeness, preparation
and requires close cooperation also inside
the state administration: of the government and self-governments.
In what way should we support the
development of computerization of
the public administration and increase
the digital competences of the clerks
and citizens?
The experience indicates that the most
important thing is to eliminate the mental
barrier. Currently, it’s no longer about
computerization understood as application of computers in order to support
performance of the given duties on the
work station, as this stage has already
been completed. Now, we need to skilfully
use the information resources for the management purposes, in order to improve the
economic activity, gain more knowledge,
etc. This requires information on the information resources and services available
on the Internet as well as on the manner
of accessing them. This is why, in our
opinion, the entire process of digitization
is based on three pillars – not only on providing the access to the Internet, creation
of resources and services, but also on
supporting the digital skills of the citizens.
However, the development of digital skills
cannot consist only in such “operation
courses” – each of us will use programs,
applications and devices in several years
which do not exist nowadays and we have
to be prepared for that. Therefore, we all
need to learn how to constantly learn
new things. This knowledge is best to be
gained from the early school years to the
Our society as a whole as well as our business are able
to make better and better use of the digital technologies,
and the young people – similarly as in other European
countries – are the “digital natives”
of the legal grounds for the implemented
solutions in advance as well as providing
the organisational framework for the construction of the national IT system where
each department or unit will have their
specified place and scope of responsibilities. It is also important to build digital
competences in administration and in the
society, including the entrepreneurs. The
matter we are talking about is complex
end of our professional activity. Therefore,
we conduct such a programme as “Digital
School” which is to develop the competences of students and teachers within the
scope of use of information and communication technologies or the programme
entitled “Digital Poland Lantern Keepers”
– for people from the 50+ generation.
Interview by Eryk Chilmon
IT w Administracji
63
CeBIT 2013
Public administration
conceived anew
E-SERVICES
The ICT projects implemented by Poland are to transfer the country’s administration
into the age of digital decisions. There are already plenty of e-services,
so now the most important task seems to be convincing the citizens to use them.
Eryk Chilmon
T
he Internet has revolutionised the
social and economic life. Nowadays, it is difficult to imagine the
world, e.g. without the electronic banking system. Thus, it’s not surprising that
the public administration continues
to implement new IT solutions, as the
functioning of the entire country will
depend on them to a larger and larger
extent. Both Polish central and local authorities are aware of the opportunities
and challenges constituted by creation
of efficient e-administration. There have
already been various tools created which
are to increase the effectiveness of functioning of the offices and to make the life
of the citizens easier. There are still new
solutions being created.
From the point of view of putting in order and coordination of all actions within
the scope of informatisation of public
administration, was crucial the establishment of the Ministry of Administration
and Digitization (MAC) on 21st November 2011. The new department had to face
a difficult task at the very beginning of its
64
IT w Administracji
operation, constituted by addressing the
threat of blocking of the EU funds for the
performance of projects necessary for the
informatisation of the country within priority axis 7 of the Programme Innovative
Economy. The success of the MAC’s initiative entitled “cleaning the Augean stable”
allowed to guarantee the assets assigned
by the European Commission for the development of digital services for the citizens. To the end of 2015 Poland can apply
for this purpose for the amount of 3.3 billion zloty. A closer look at several already
implemented solutions allows to assess
where on the route to informatisation of
services the Polish public administration
is right now.
Integrating platform
The key element of the entire system
of digital administration is the Electronic Platform of Public Administration Services (ePUAP). The system is
to provide communication between
the citizens and entrepreneurs and the
administration as well as public administration institutions. It is also to function as an access broker for the services
performed by other systems and institutions which will integrate the IT resources and allow for communication
between the systems.
It is possible to deal with multiple office affairs by means of ePUAP today. All
you need to do is to log in at www.epuap.
gov.pl and fill in the application. The
number and type of cases possible to be
dealt with via the electronic route are determined independently by the particular
units. The electronic application is signed
by means of the qualified certificate or
trusted ePUAP profile, i.e. a free of charge
method of identity confirmation in electronic contacts with administration.
Therefore, it is possible to refer to ePUAP
as a centralised IT system, allowing the
public entities to make their services
available to the citizens via the Internet.
The platform is constantly under development and during the trade fair
taking place at this moment its new possibilities are to be presented. “CeBIT
is a good place and time for a debut of
a new ePUAP function. I’m talking about
a mobile application which will allow
to send a document to the office, manage
Special edition
one’s account on the platform as well as
to access the database of information on
it”, announces Agnieszka Boboli, head of
the IT Projects Centre, a governmental
agency responsible for the development
and implementation of new IT projects.
ePUAP eliminates the necessity of construction by public entities of their own
systems of contact of citizens with an institution as well as of dealing with the office matters via the Network. It also gives
access to the functions of the electronic
inbox (ESP) which allows the public administration entities to fulfil their statutory obligation of accepting documents
in an electronic form.
Worthy of distinction
The development of public e-services
throughout the recent years in Poland
has been rapid and it will become even
faster due to the Union funds. It is obvious that among the systems implemented
within the framework of the Polish public
administration, there are both innovative
and successful systems as well as such
which require corrections and additional
development. Wojciech Cellary, the head
of the Department of Information Technology at the Faculty of Informatics and
Electronic Economy of the Poznań University of Economics and, concurrently,
an expert of the European Union, indicates three implementations, distinctive
in his opinion, which can be included in
the first group: the system for the national
census prepared by the Central Statistical
Office, e-Court (see: p. 76) as well as the
ystem of international payments in the
National Bank of Poland (NBP).
The last implementation is particularly
worth more attention, as the experts indicate its high level of advancement and
integration with the European Union
solutions. As a result of launching of
the SORBNET-EURO system and EuroELIXIR system as well as NBP’s participation firstly in the TARGET system
and then in TARGET2 system as well as
in the STEP2 and EURO1 systems, the
Polish payment system was connected
to the payment system functioning in the
European Union. “NBP was the first participant of the TARGET system of central banks of the 10 new member states.
As a result of accession to the TARGET
system and, later, of the transfer to the
TARGET2 system, it could provide the
banks with solutions alternative to the
previously applied correspondent banking as well as possess direct influence
on the effectiveness of clearings in euro,
especially on the shortening of time of
execution of the trans-border payments
and significant reduction of risk”, says
Adam Tochmański, head of the Payment
System Department in NBP.
Declarations via the Internet
Although filing of paper declarations remains the most popular manner of tax
clearing, the Polish people are becoming more and more willing to do it via
the Internet. The e-Declaration system
is an Internet platform launched by the
Ministry of Finance which allows the taxable persons and taxpayers to file the tax
declarations and other fiscal documents
by electronic route. This system provides
the citizens with the possibility of submitting declarations, statements, information, applications, notifications, reports
A system awarded
with a prize
During the European Congress on
Cardiothoracic Surgery (EACTS) in
October 2012 in Barcelona, the
National Register of Cardiac Surgeries KROK was distinguished. The
European leaders in cardiac surgery
set KROK as an exemplary solution,
worth following. The register is the
most important and most reliable
source of information regarding
the cardiac surgeries conducted
on children and adults in Poland. It
collects the data on the number of
performed surgeries as well as their
type and results. All Polish cardiac
surgery centres are obliged under a
contract with the Ministry of Health
to enter data to KROK. The data are
transferred online and are subject
to external and internal verification.
The procedures allow for continuous
monitoring of availability and quality
of cardiac surgery services in Poland.
connected with PIT, CIT CAT returns and
other taxes to the tax office. In total, there
are several dozen documents. Every year
the number of declarations submitted
by electronic way is increasing. Last year
there were over 2 million PIT tax returns
sent this way. In relation to 2011, the number of declarations increased by ca. 1 million. What distinguishes this system is the
lack of necessity to use the safe electronic
signature. The citizen confirms his/her
identity by stating, apart from the basic
data, the amount of income resulting from
the tax return or from the annual tax calculation for the tax year of the declaration
from two years before the year in which
the declaration is submitted.
The “e-taxes” system is to be launched
in 2015 it will expand the possibilities of
Internet contact with the fiscal administration substantially. The greatest facilitation for the citizens can be the preliminarily generated tax return. Today,
everybody has to collect the data on their
earnings and prepaid amounts by themselves and then enter them in the form. In
the new system the fiscal authorities will
propose what the annual PIT tax return
of particular person should look like.
There are other possibilities to be made
available earlier which will be welcomed
especially by the entrepreneurs. The so-c­alled Taxable Person’s Portal will allow
everybody to gain access to the data on
their tax settlement. It will be also possible to obtain in a quick manner the certificates required with other authorities
or financial institutions.
Facilitations for the insured
One of the most awaited by the citizens
IT systems was the Electronic Services
Platform (PUE) which has been functioning in the National Insurance Institution (ZUS) since 14th June 2012. It is the
largest undertaking of this agency within
the scope of e-services and its main assumption is to expand the access of the
clients to the services of ZUS rendered
on electronic way.
The central element of the system is
the New Information Portal (NPI) where
ZUS places general access contents for all
service recipients as well as the contents
for the registered service recipients. It is
IT w Administracji
65
CeBIT 2013
possible to use the services of a virtual
adviser and virtual inspectorate without
registration. The virtual adviser, i.e. an
avatar, will answer the question entered
by the user in the appropriate window in
real time. Whereas the virtual inspectorate is a service presenting to the clients
the manner of organisation of the service
in the ZUS units. There is also a chat with
the COT (Telephone Service Centre)
consultant available as well as the possibility of posing questions to which the
client will receive an e-mail reply.
The interest in e-services of ZUS is
constantly increasing, especially at the
end of the last year we could notice an intensified increase in the number of PUE
users. As of 16th December 2012, there
have been almost 52 thousands of PUE
profiles registered.
Digital social support
In 2008 the project entitled „[email protected] –
Communication Platform of the Social
Security Area” was initiated as a reaction to the difficulties of service rendering in the social security area. The basic
problems of the public administration
units were connected with the lack of
integration of the ICT systems which resulted in the lack of possibility of rapid
obtaining of the information necessary
for effective functioning and monitoring of work of the administration units,
ineffective information flow between the
units and cooperating institutions. The
lack of cooperation of the IT systems
resulted in insufficient availability of
services rendered by the social security
area administration, inconsistent level
of rendering of these services and longer
period of dealing with a particular matter in the office. The project implementation was to change this. “Its beneficiaries
are both the persons taking advantage of
the social and family benefits, including
the disabled whose number is estimated
to be over 5 million, as well as the employees of the institutions engaged in
the distribution of these benefits. There
are over 40 thousand clerks from about
11 thousand units on all levels of administration working for the good of the
persons requiring support. One can also
say that the project is addressed to entre-
66
IT w Administracji
3.3
billion zloty from the Programme
Innovative Economy can be applied
by Poland until the end of 2015 for
the IT projects in public administration.
preneurs. I am referring to the providers
of services related to execution of benefits within the area of social security”,
explains Katarzyna Kosiewicz from the
Ministry of Labour and Social Policy,
head of the [email protected] project.
Opening of spatial data
The GEOPORTAL.GOV.PL project gave
the authorities, companies and citizens
a free access to the current spatial data. As
a result of the INSPIRE directive which
laid the foundations for the European
system of exchange of spatial information, the Head Office of Land Surveying
and Cartography has made the governmental Geoportal available, compliant
with the provisions of the said directive.
The project constitutes an infrastructure
of nodes of the National Spatial Information Infrastructure (KIIP), cooperating
with each other and rendering services –
from browsing and making data available
to data analysis. The Geoportal functions
as a broker making the geo-spatial data
and services available by means of browsing of the desired information. One of the
requirements of the constructed solution
is providing interoperability understood
as a possibility of cooperation of the infrastructure nodes, regardless of the hardware, system and programme platform.
The GEOPORTAL.GOV.PL project
makes the studies and geo-spatial data
available, including also cadastre data
(containing information on the geometry of the registered plots), studies of
the aviation and satellite orthophotograph maps, data on the border lines of
the country territorial division units as
well as data from the national register of
geographical names. The portal includes
also geo-spatial information in the form
of re-directing or references to external
data (any services with spatial data registered in the system). It can also function
as an access point to data, indicating the
data source (the so-called one stop).
Standardization
and integration
The review of the selected implementations makes us aware of the vastness of
the scope of implemented changes and
of the great number of disciplines concerned. However, we must not lose sight
of the main goal of this large-scale administration reform. The meaning with
informatisation is the improvement of life
of citizens, whereas its real measurement
are advantages for the citizens and not, for
instance, the quantity of purchased equipment or the amount of money spent. Only
this way we can assess if the implemented
changes yield effects. However, to provide
the citizens with the possibility of use of
the information, it is necessary to conduct
the less visible work – optimisation of processes and procedures.
Informatisation of simple and useful
services which can make the life of large
groups of citizens easier in a short time
is well justified. However it is necessary
to standardize the formal processes and
procedures, as the great majority of services cover multiple authorities, especially the large quantities of data kept in
the record and register systems by the offices. Without integration of services and
optimisation of processes we can only
talk about “data supplementation” by the
client and issuing of certificates and acknowledgements. A good example of the
area of integrated services is the uniform
cadastre system covering the New Land
and Mortgage Register, Land and Building Register and the county real property
tax systems connected with the PESEL
(Universal Electronic System for Registration of the Population) and TERYT
(National Official Register of Territorial
Division of the Country) registers. According to the announcements of MAC,
the Polish e-administration will head in
this direction.
Advertorial
Pomerania Technology Park –
a place to develop innovative business
The heart of new
technologies in Szczecin
The Pomerania Technology Park is an organization supporting the development of innovative micro-, small-sized and mediumsized enterprises. The Park is crucial for
Szczecin and the entire region. It is located
in the centre of the city, among parks and
recreational zones. It borders the Northern
districts of Szczecin – the most go-ahead
part of the city. The institution’s operations
are a perfect match for the strategic vision
for the development of the city, as this is
aimed at supporting innovative business
initiatives and building a knowledge-based
economy.
Rapid development
of innovative companies
Thanks to modern and extended infrastructure and comprehensive support
programs, the Pomerania Technology
Park provides the best possible conditions for ICT companies to develop and
expand, for start-ups to incubate, and for
enterprises already operating in the marketplace to consolidate. The first building of the Pomerania Technology Park,
upgraded in 2010, now has 21 companies running their businesses there.
Businesspeople avail themselves of the
range of support services offered by the
park. These include conducting advisory
programs tailored to meet the specific
needs of businesspeople, running training courses and hosting industry events,
facilitating cooperative relationships with
academia, providing legal and accounting services, and assisting in securing
external finance. The Pomerania Technology Park also prepares feasibility studies,
technical designs and business plans for
IT projects. Almost 20 IT projects have
so far been implemented for local government authorities all over Poland.
Stimulating infrastructure
The infrastructure of the Pomerania Technology Park is going to be extended in
2013. There will be three new buildings
with offices and conference rooms to house
the Data Centre and aid the development of
the next few dozen innovative companies.
The server room is going to be the biggest
facility of its kind in the region and one
of the biggest in Poland. As the services
provided by the centre use the cloud computing model, local companies and public
institutions can expand and enhance their
operations without any need to invest in IT
infrastructure.
The server racks and the server-room
cooling facilities are going to be installed
by Rittal. This company is a technological
partner of the Pomerania Technology Park
and a world leader in supplying complete
systems and energy-efficient modular solutions for data centres. Rittal handles
everything from server racks, to powerdistribution and climate control systems,
right up to innovative physical security
concepts and data protection for IT infrastructure systems.
Technical specifications
of the Data Centre
Facility:
•usable floor space: 1,700 m2
•server chamber floor space: 602 m2
•170 47U server racks
•floor space of storage areas and
technical rooms
•freight elevator
Power supply:
•medium voltage power supply from 2
different transformer switching stations,
delivered over different cabling routes
•separate transformer stations
•UPS systems, a power generator
Cooling:
•energy-efficient air-conditioning
utilising stand-by Free Cooling plus
technology, devices with the highest
availability factors, designed to meet
the TIER III and IV standards
•standard scalable cooling capacities
per Rack cabinet of up to 5 kW,
10 kW, 15 kW, 25 kW, with redundancy over the same power ranges
Fire protection:
•fire detection system with a gas
dump fire suppressant system
•early smoke detection system with
laser detectors
Security:
•central round-the-clock CCTV monitoring system
• zone access control system
Connectivity:
•fibre-optic connections to several
telecommunications operators.
67
CeBIT 2013
Interview
Without unnecessary
formalities
“The electronic circulation of data from the motions as well as possibility
of selection of any county office where we can file the motion have
limited the time and minimised the costs of company registration.
Moreover, the safety of economic circulation has been increased”.
Interview with Dariusz Bogdan, Deputy Minister of Economy
IT in Administration: Central Registration
and Information on Business (CEIDG)
has been one of the best IT projects
prepared and performed in Poland in
the recent years. What has contributed
to the success of CEIDG in your opinion?
Dariusz Bogdan: The success of CEIDG
results from the idea. The project
facilitates the conducting of a business
activity, simplifies the application of the
related legal provisions as well as makes
the functioning of administration itself
more efficient. What is more, the safety
of economic circulation has also been
increased by means of central availability
of information regarding, among other
things, concessions, licences, permits and
entries to the register of regulated activity.
I believe that one of the important components of the unquestionable success
of CEIDG was surely the commitment and
determination of the project team. There
were many experts from the Ministry of
Economy and other central departments
as well as county offices cooperating at
the construction of CEIDG.
During the construction of CEIDG it
turned out that there was a change of
regulations necessary. However, changing the law is a long process and, in some
terms, a risky one. Weren’t you afraid that
it would have a negative influence on, for
instance, timeliness of the project?
68
IT w Administracji
In order to implement an efficient system
on time we had to improve the regulations,
reflecting the new technical capabilities
and organisational-legal conditioning of
the created central register. Fortunately,
the parliament accepted the majority of
the proposed changes. Without these
reforms the system would not execute its
basic goals and the mission of the Ministry
of Economy, aiming at the creation of best
conditions for conducting a business activity in Europe.
tion has become transparent due to the
integrated registration form CEIDG-1.
Moreover, CEIDG is directly connected
to 10 different institutions participating
in the process of registration of a business activity. The Ministry of Economy has
entered into direct cooperation with each
of these institutions, signing agreements
guaranteeing the observance of the principles of cooperation as well as the level
of the services rendered for the benefit of
the entrepreneurs.
In what way does CEIDG contribute
to the improvement of safety of
economic circulation in Poland and
European Union?
The increase of safety of the economic
circulation takes place by means of, among
other things, providing and transparency
of the information published on the generally available CEIDG website. The entries
published in CEIDG are verified by several
offices and reflect the current status of
the entrepreneur. The identity of the
person filing the motion is verified as well
as the possible prohibitions to conduct
a business activity. The information on
all controlled activity registers (licences,
concessions, permits, entries to the
registers of regulated activity) regarding
entrepreneurs entered in CEIDG and KRS
have been published in CEIDG since 1 July
2012. The process of company registra-
Within what scope can the foreigners
use CEIDG? What are the benefits of
functioning of the central registration
for the entrepreneurs from abroad?
According to the act on the freedom of
business activity, the registration in CEIDG
without any additional formalities can be
done by the citizens of all EU member
states and the citizens of Iceland, Liechtenstein, Norway and the Swiss Confederation
as well as the USA. In case of other persons,
the act stipulates detailed additional requirements to be met – one of them is, for
example, possession of the Pole’s Card or
permission for residence. If there is nothing
that could raise any doubts, the verification
is processed automatically. In ambiguous
situations, the motion is analysed by the
staff members of the registration body. The
principles of the registration are the same
for everybody – both Polish and foreign en-
Special edition
Interview
Dariusz Bogdan has been acting
in the capacity of Deputy Minister of Economy since 2007. He
is an active member of several
Sejm commissions. He is also
the president of the Electronic
Economy Panel, Supervisory
Board of the Polish Agency for
Enterprise Development, Offset
Contracts Committee as well as
the co-president of the Tripartite
Arms Industry Panel. He graduated from the Faculty of Mechatronics of the Warsaw University
of Technology, and then he
completed the post-graduate
studies within the scope of
Telecommunication, Information
Technology and Management at
the Faculty of Electronics and
IT Techniques of the Warsaw
University of Technology.
trepreneurs. The foreigners can also choose
the English version of the application. The
person establishing a company is required
to provide a qualified signature, trusted
profile or to report to any county or city
office. it is also possible to register by mail,
however in such a case it is necessary
to have the signature certified by a notary
public, i.e. to have the identity of the entrepreneur certified.
business activity has shortened to several
minutes thanks to the integrated form.
The electronic circulation of data from the
motions as well as possibility of selection
of any county office where we can file the
motion have limited time and minimised
the costs of company registration. Another
important aspect – which has also been
mentioned before – is the increased safety
of economic circulation.
The overall cost of one entry in CEIDG is
ca. 5 zloty, so really not much. What financial benefits did CEIDG bring for the
state budget, taking into account that
the project cost over 28 million zloty?
Was this investment profitable?
Firstly, an important information: the entry
to CEIDG is free of charge. The unit cost resulting from the value of system creation
is low, but it is difficult to talk about the
direct financial benefits for the budget in
terms of keeping of a register. It’s rather an
optimisation and decrease of the administrative costs. And the real profit – fast and
free of charge company registration – is
provided to the entrepreneurs. Instead of
running their affairs in various offices they
can focus on running their business.
CEIDG has become an “interface” for
data modification in other registers –
Central Statistical Office, Tax Office,
etc. It arises from the statistics that the
entrepreneurs use these possibilities
actively. What will be the next system
development stages?
It’s true that an entrepreneur can at any
time check his entry online and report
And what are the other, non-financial
benefits of launching CEIDG?
As I have already mentioned, the entrepreneurs save time. The registration of the
income tax payment is selected. It is also
possible to register oneself as the VAT
payer. Our aspirations, however, reach
further. We want to simplify the process of company registration to a single
contact with CEIDG. Additionally, the
amendments to the legal provisions will
allow other public bodies to add data
changes to CEIDG and will eliminate the
necessity of going to ZUS (National Insurance Institution). Furthermore, upon the
connection of CEIDG with the registers of
concessions, licences and permits, the entrepreneurs will no longer have to inform
the particular registers on the changes
introduced to the entry in CEIDG.
Another project connected with
enterprise being implemented by the
Ministry of Economy is the Single
Contact Point (PPK) – it is to facilitate,
among other things, the establishment of a business activity. What does
it consist in?
Maintenance of the Contact Point is the
statutory obligation of the Minister of
Economy. This obligation is also an effect
of the implementation of the directive regarding services on the domestic
market in our country. The task of the
points functioning in every EU state is,
mainly, making the information regarding conducting of a business activity in
the member states available as well as
allowing to perform the administrative
procedures via electronic route. We intend
to connect CEIDG to the Electronic Contact
Point. Thus, in the connected ceidg+eugo
portal at www.biznes.gov.pl there will be
the Doing Business portal created which
will show and allow for the performance of
CEIDG facilitates the conducting of a business activity, simplifies
the application of the related legal provisions as well as makes
the functioning of administration itself more efficient
the necessity of change or any possible
deviations from the actual condition.
After all, he is obliged to do that within 7
days from the day of occurrence of the
change. The integrated form CEIDG-1
transfers the information to other systems and registers. Along with the motion
for company registration, the form of
the procedure from the perspective of life
circumstances of the entrepreneur. The information contained in it will be available
in Polish and English. We trust that this
tool will bring us even closer to the idea of
a Uniform European Market.
Interview by Jacek Orłowski
IT w Administracji
69
CeBIT 2013
Safe economic circulation
provided by IT
ENTREPRENEURSHIP
On 1st July 2011 the Ministry of Economy launched the CEIDG system which allows the
entrepreneurs who are natural persons to register their business activity and introduce
changes to the entry via the Internet, without the necessity of personal visit at the office.
Artur Pęczak
T
he Central Register and Information on Business (CEIDG) is
a centralised list of the entrepreneurs who are natural persons and who
conduct their business activity in the
territory of Poland. Within the scope
of the CEIDG project, the data from
county registers was migrated to the
central register, kept in an IT system
which allowed for delocalization of all
procedures connected with the business
activity register, which means that they
no longer belong to the place of conducting the business activity or to the
place of residence of the entrepreneur.
CEIDG allows to register the business
activity as well as to introduce changes in the entry via electronic route.
This list is maintained in an IT system
by the Minister of Economy and it was
financed within the framework of the
Operational Programme Innovative
Economy for years 2007–2013.
A single desk
through the Internet
The scope of the CEIDG includes the
maintenance of the firma.gov.pl portal
where the future and present entrepreneurs can register or suspend a company
as well as resume or wind up the conducted business activity or change its type. It is
also possible to modify the data in the entry in the register of entrepreneurs via the
70
IT w Administracji
Internet without the necessity of personal
visit at the county office. The CEIDG-1
application for registration of the business activity constitutes concurrently an
application for social insurances (ZUS
[National Insurance Institution] /KRUS
[Agricultural Social Insurance Fund]), application to the Tax Office as well as application for the award of the REGON [National Official Business Register] number
(GUS [Central Statistical Office]).
Since 1st January 2012, the entrepreneurs who have a safe electronic signature can append the registration or update application within the scope of tax
on goods and services (VAT-R form)
to the application. There has been also
a possibility introduced to include in
the application for the entry to CEIDG
the data of a attorney-in-fact authorised
to conduct the affairs of the entrepreneur. In this context, the firma.gov.pl
portal constitutes a reflection of the idea
of a single desk. “The objective of the
CEIDG project was to allow to perform
the entire procedure of registration of the
business activity at one place, with minimal formalities and in the shortest possible time”, explains Sebastian Christow,
director in the Department of Electronic
Economy of the Ministry of Economy.
Project objectives
The general objectives of the CEIDG project were: centralization of the database of
the register of business activities, with the
possibility to perform the activities in the
register via electronic route, simplification of the procedures and shortening of
time necessary for the establishment of
the company, unification of principles of
entrepreneur service as well as increase
of safety of economic circulation. An example of a facilitation implemented in the
CEIDG portal is the application wizard. It
helps to fill out the CEIDG-1 electronic
form, “We have analysed the results of the
conducted survey and it arises that almost
a half of the Polish society at a production
age wants to conduct their own business.
Unfortunately, the majority of people
from this group indicated that the main
reason discouraging them from establishing their own company is bureaucracy”,
says Michał Pierzchalski, expert from the
Department of Electronic Economy of
the Ministry of Economy, working on the
CEIDG project.
Fully electronic path
In order to register a business activity via
the Internet, it is necessary to visit the
website firma.gov.pl and then fill out the
interactive CEIDG-1 application. It is possible to prepare the application in two ways
– with the use of the wizard or by means
of filling out a standard form. Both these
methods are also available when one wants
to change the data in the entry, suspend,
resume or wind up the business activity. Filing of the application via electronic
route requires confirmation of one’s iden-
Special edition
tity by means of one of the two available
forms of electronic signatures: by means
of an electronic signature verified with
the qualified certificate or the ePUAP
[Electronic Platform of Public Administration Services] trusted profile. In this
case we can see a full electronic path
which allows to run all affairs connected
with the registration of the business activity via the Internet without the necessity
of visiting the office.
Concurrently, the authors of the project have envisaged the possibility of
sending the CEIDG-1 application without the electronic signatures affixed on
it. The future entrepreneur has 7 days
to confirm his identity to the employee of
the county office who will complete the
formalities. It is the so-called intermediate electronic path.
Entrepreneur browser
The key element of the CEIDG system is the base of entrepreneurs with
a browser. The data in the register are
open, thus any natural person or institution can obtain the information from
the register using the available browser.
The printout from the CEIDG website is
a certificate of the entry to CEIDG. At
the same time, due to the fact that the
system is also available to public administration, its bodies cannot require presentation or appending the certificates
of the entry to the register of entrepreneurs to the applications.
The browsing of entrepreneurs can be
conducted on the basis of various criteria, including NIP [Tax Identification
Number] or REGON number, company’s business name and the name of the
person conducting the business activity.
The base allows to obtain detailed information on the entrepreneur within the
scope of conducted activity. Access to the
data is free of charge.
Counties – the beneficiaries
of the project
The main beneficiaries of the project
are its users – entrepreneurs conducting
a business activity, city and county offices, other units of public administration
issuing concessions, licences, permits
as well as the citizens and institutions
obtaining information from the register
of business. “The clerks working in the
central institutions and units of the local self-government can administer the
distribution of work in their office, check
the status of a case, generate reports or
even conduct proper registration for
their area and scope by means of the system”, enumerates Pierzchalski.
Within the framework of the project
the data regarding the entries of entrepreneurs were transferred from almost 2500
county registers to a single central register. “For the purpose of data migration
we applied IT solutions which allowed
us to transfer ca. 3 million entries in less
than 5 months. Unfortunately, it turned
CEIDG for foreigners
The CEIDG portal has been
made available in two
language versions – Polish
and English. The platform
is available 24 hours a day
via the Internet from any
place on Earth and, what
is important, it accepts
electronic signatures issued outside the borders
of Poland. This allows
the foreigners to register
their business activity and
introduce updates of the
entry with the use of their
own electronic signature.
As the representatives of
the Ministry of Economy
inform, the activity in Poland will be possible to be
conducted without any
limitations for the citizens
of all EU member states,
entire EEA as well as for
the citizens of other countries who have an appropriate residence status. The
activities connected with
the undertaking and conducting of a business activ-
ity, similarly to the Polish
citizens, can be performed
via electronic route. The
foreign entrepreneurs have
the possibility to verify
their contractors from
Poland in CEIDG. Even if
the printout from CEIDG
is not accepted in a given
country as a certificate, the
entrepreneur can obtain
the apostille in the Ministry
of Foreign Affairs or validation of this document for
international circulation.
out that the data were of not the best quality”, comments Pierzchalski. Thus, the implementation of CEIDG was an impulse
to put the information on companies in
Poland into order. The migration process
showed that the local (county) registers
contain a lot of mistakes and deficiencies, e.g. it was normal that the entries of
business activity had no PKD attributed.
To a great extent the reason for this situation were the changes of the provisions
introduced throughout the years regarding the registers of entrepreneurs. “For
the purpose of the process of migrations
of the entries to CEIDG, we applied verification and supplementation of the necessary data on the basis of the registers
of GUS (REGON) and of the Ministry
of Economy (CRP KEP [Central Register of Entities of the National Taxpayers
Records]). Moreover, we prepared forms
allowing the entrepreneurs to supplement
the entries which got negative verification
results by themselves as well as to remove
the multiplied entries”, informs Marcin
Szokalski, expert from the Department
of Electronic Economy of the Ministry of
Economy, working at the CEIDG project.
Single Contact Point
Another project of e-administration
conducted by the Minister of Economy is the Single Contact Point (PPK).
An information portal has been made
available at www.eu-go.gov.pl, including detailed guidelines regarding the
procedures and formalities connected
with conducting a business activity in
Poland, contact details of public institutions, along with the scope of their
competences, information regarding the
manners and conditions of access to the
public registers and databases as well as
the legal conditions regarding conducting and settling disputes between the
entrepreneur and bodies of public institutions. “According to our plans, CEIDG
is to become a part of a larger undertaking performed within the scope of a new
action we are undertaking at a rapid
pace, that is the construction of a Single
Contact Point, in compliance with the
Union directive. Within the scope of
construction of PPK, we want all procedures connected with the undertaking
IT w Administracji
71
CeBIT 2013
Doing Business in Poland
Sebastian Christow
Director in the Department of Electronic Economy,
Ministry of Economy
Registration of a company
is only the beginning of
business. Acceleration
and unloading of the
registration process
definitely eliminates the
entry barrier, however it is
not the only limitation for
the enterprise. There are
still obstacles connected
with the knowledge and
necessity of observance
of multiple procedures
required for conducting
a business activity, including those connected
with taxes, insurance,
potential concessions,
licences, permits or
information requirements.
We must also remember
about the barrier of access to co-financing.
In order to overcome these
obstacles, firma.gov.pl portal is being transformed in
the Doing Business portal –
biznes.gov.pl. It is assumed
to render information
and transaction services
at the registration and
conducting of a busi-
and conducting of business activity to be
available in a simple manner via the Internet. CEIDG, as one of the processes,
will be a supplementation of these procedures”, says Pierzchalski.
The Polish Single Contact Point is
developed on the basis of the project
entitled “Facilitation of the Procedures
Connected with Undertaking and Conducting a Business Activity by Means of
their Electronization and Implementation
of the Idea of a »Single Desk«”, referred
to in short as UEPA which is performed
within the framework of the Operational
Programme Human Capital (PO KL) for
years 2007–2013. Concurrently, PPK aims
at the fulfilment of the guidelines set forth
in Directive 2006/123/EC of the European Parliament and European Council of
12th December 2006 regarding services
on the internal market, imposing on the
member states of the European Union the
obligation to conduct review and facilitation of the administrative procedures
connected with conducting a business activity as well as creation of Single Contact
Points, along with providing easy access
to the information contained by them
to all service providers and recipients.
72
IT w Administracji
ness activity. The system
cannot also be deprived
of an e-mail or telephone
support line which, as it
used to be, will be connected with the physical
service points if the entrepreneur will need such
a form of support. All this
is a part of the European
network of contact points
rendering this type of
services in the particular
member states according to the one stop shop
principles.
Procedure mapping
The leader of the UEPA project is the
Ministry of Economy and the partners
are the Institute of Logistics and Warehousing (ILiM) and the Polish Chamber
of Commerce (KIG). One of the detailed
objectives of the project is to conduct
analysis, mapping, preparation of proposals of simplification and electronization of the procedures connected with
registration and conducting of a business
activity. Until now, the project allowed
to identify almost 1200 administrative
procedures and over 600 of them have
already been described and mapped.
“Within the scope of the UEPA project,
the Institute of Logistics and Warehousing is conducting works on the administrative procedures within the scope of
three interrelated processes: mapping,
simplification and electronization. The
effect of mapping is the description of
the administrative procedure published
at www.eu-go.gov.pl as well as the BPMN
scheme (Business Process Modelling Notation). Within the framework of simplification, the Simplification Proposal
Document (DPU) was drawn up which
contains all prepared and consulted pro-
posals of simplifications of the administrative procedures. Whereas the result of
electronization are the electronic forms
ready for implementation which allow
for the performance of the administrative procedures”, informs dr Marcin
Kraska, Assistant Manager of the Electronic Economy Centre of ILiM.
Presence and future
Since the launch of the register, the
CEIDG system has processed over 2 million applications. Last year its functionality was expanded by the possibility of
appending the VAT-R registration form
to the application as well as availability of the register of powers of attorney.
“A key service launched in 2012 is also
the Register of Regulated Activity. All offices issuing authorisations to the entrepreneurs have registered in CEDIG and
they transfer the information regarding
the issued licences, concessions, permits”, says Pierzchalski.
The works on the UEPA project are
still being conducted and there are still
changes implemented in the functioning
of the CEIDG portal. “In 2013 we will
continue the development of the system
and enriching of the information content of the portal as well as modify the
template of the application for an entry
to CEIDG. The attorney-in-facts specified in the entries of the entrepreneurs
in CEIDG will be given the possibility of conducting their activities via the
electronic route. The planned legislative
changes included in the draft on an act
facilitation of the conditions of conducting a business activity will allow to use
the powers of attorney entered in CEIDG
also in proceedings conducted by the tax
and fiscal bodies. We will be encouraging
the Ministry of Finance and other offices
to provide the attorney-in-facts entered in
CEIDG with the possibility of conducting
certain activities also via electronic route”,
announces Marcin Szokalski. The expert
of the Ministry of Economy counts also on
the rapid entry into force of the changes
included in the amendment to the provisions regarding CEIDG prepared in his
department. The planned changes are
to introduce further facilitations for the
entrepreneurs and their contractors.
Advertorial
New standard of data protection
The latest DIN 66399 standard allows
for retaining the little fragments of data
carriers even at the highest level of confidentiality. The LiquiDATA technology sets
the standards much higher as the disks
are turned into ecological liquid during
the destruction process. Recovery of data
destroyed this way is impossible nowadays.
The limit of data recovery
During the World Trade Center attack on
11 September 2001, thousands of tonnes
of collapsed buildings covered broke and
destroyed everything that was inside,
including also the computers’ hard disks.
High temperature, fire, water, ubiquitous
dust. Even all this was not enough to irrevocably destroy the computer data. “(…)
it is burned, contaminated, partly sunk in
concrete, but I am sure that we can fix it
(…),” said a representative of CONVAR to
Heute Journal (3/11/2002). He kept his
word. A laser scanning technology was
used and data from the destroyed carriers
was simply transferred onto the new, working ones. The cost of recovery amounted to
approx. USD 20,000-30,000 per disk.
The impossible has
become possible
It is mobility and effectiveness:
• other 100% effective methods
are NOT mobile,
• other mobile methods
are NOT 100% effective.
LiquiDATA is the only mobile method
which ensures 100% effectiveness.
The Columbia hard disc data was recovered. The shuttle crashed during entering
Professional laboratory was able to restore data even from the carriers found
after the World Trade Center and the Columbia catastrophes.
What is the competitive
advantage of LiquiDATA?
into the atmosphere in February 2003 and
one of its hard disks was found. The disk,
which had fallen from several thousand
metres, was burned, its internal platters
were scratched. Thanks to the advanced
technology, over 99% of the half full disk
was recovered.
Therefore, in order to effectively destroy
data on the used disks, the LiquiDATA
technology has been created.
At the end of the process, only a small
amount of ecological liquid is left.
World’s unique car-laboratory, which turns disks
into a liquid. Destruction
may be done at
any location.
LiquiDATA is the method
of chemical destruction
of the data:
• Unique
• Irreversible
• Ecological
• Mobile & Fast
• Economical
• Proven
LiquiDATA - turning disks into a liquid
CeBIT 2013
Interview
Informatization
of justice
“The development of new technologies advances at an unimaginable
pace. The functionalities that not so long ago used to be only an illusive
science fiction concept have nowadays become a standard”.
Interview with the Deputy Minister of Justice, Jacek Gołaczyński
IT in Administration: In September 2012
yourself and some Polish judges and
prosecutors had a meeting with German
referendaries. What did the talks refer to?
Jacek Gołaczyński: The judges of the Appellate Court in Braunschweig as well as
courts subject to this court met with me
in the Ministry of Justice. The subject of
our meeting was an exchange of experiences regarding the informatisation of
the jurisdiction system. I presented the
achievements of the Polish courts in this
area and listened to the opinion on this
matter expressed by the colleagues from
Germany. First and foremost, I indicated
the advanced project of informatization
of the Land and Mortgage Registers – the
possibility of their review via the Internet
and the plans of filing the petitions for entry by electronic route. I also described the
system of the electronic court functioning
in Poland, comparing it to the similar bodies functioning in Germany. At the end,
I presented the concept of the electronic
protocol in a shape unknown in the German practice. This last subject gave rise
to a discussion and acclaim due to the
Polish undertaking of the difficult task of
reforming the court trial recording system.
You are not only the Deputy Minister
of Justice but also the manager of the
Research Centre for Legal and Economic
Issues of Electronic Communication
74
IT w Administracji
(CBKE). This institution gathers specialists
from Poland and Europe. What does the
research work of the Centre consist in?
CBKE is a scientific-research unit operating at the Faculty of Law, Administration and Economics of the University of
Wrocław. CBKE was established in order
to conduct scientific research regarding
the electronic contracts, telecommunication law, computer crime and protection
of the personal data processed with the
use of IT techniques. We also deal with
the issues of use of the modern technologies in the jurusdiction system, protection
of intellectual property on the Internet,
electronic administration, legal information technology, electronic media law as
well as legal aspects of the access to public information.
Why has CBKE joined the international
HEMOLIA project?
This scientific-research project is conducted within the scope of the 7th Framework
Programme for Research and Technological Development of the European
Commission. CBKE has been participating in it since May 2011. HEMOLIA is an
acronym of the following words: “Hybrid
Enhanced Money Laundering, Intelligence,
Investigation, Incrimination and Alerts”.
The term “hybrid” pertains to the concurrent analysis of data referring to various
financial transactions and electronic com-
munication. The objective of the HEMOLIA
project is creation of a prototype of the
software automatizing the analysis conducted by the investigation bodies and
financial investigation unit. This project
is also to lead to the determination of
the legal conditions of application of the
software under development in order
to provide both the certainty of detection
of criminal actions connected with money
laundering as well as the protection
of privacy of persons and entities who
have not breached the law. The HEMOLIA project consortium is composed of
technological and consulting companies,
state institutions connected with the prosecution bodies, representatives of banks,
telecommunication enterprises as well
as academic units – the University of Amsterdam and University of Wrocław. The
CBKE specialists’ task is to determine the
functionalities of the HEMOLIA software
as well as the conditions of its application. Thus, they are to make sure that the
analysis conducted for the purpose of
counteracting money laundering does
not infringe the international regulations
regarding the protection of personal data
and the right to privacy.
Let us go back to the Polish reality. At
what stage are the works on the speech
identification system in the transcription of the e-protocol?
Special edition
Interview
Jacek Gołaczyński is the manager of the Research Centre for
Legal and Economic Issues of
Electronic Communication and
a staff member of the Institute
of Civil Law and International
Private Civil Law Institute at the
Faculty of Law, Administration
and Economics of the University
of Wrocław. He is a member
of the Civil Law Codification
Commission. He has directed
the panel of experts appointed
by the Minister of Justice for
the purpose of preparation of
the draft of an act on electronic
court proceedings in civil cases.
He is the National Coordinator
for the coordination of implementation of IT systems in the
common courts.
Currently there is no software for identification of speech in the Polish language
which could allow to process a recording
into a text without a transcriber’s intermediacy. The transcription of recordings from
the system of digital court trial registration is performed manually. The specially
trained transcribers listen to the recordings and process them into text – they
transcribe the content of the recording.
Their work is supported by an IT system
facilitating, for instance, the determination of time of occurrence of speech of
persons participating in the court trial.
In September 2012 the Ministry of
Justice conducted tests of possibilities
of use of the semi-automatic transcription, i.e. such where the transcriber
dictates the content of the recording
to the speech identification system. The
tests have show that the semi-automatic
transcription with the use of the speech
identification system is insignificantly
faster than manual transcription, however it is very tiring for the transcribers.
They need to render the recordings
into speech which is then rendered
into a text by the speech identification
system and, finally, they must correct
the identification results “manually”. The
Poznań Supercomputing and Network
Centre is conducting works on the
automatic spontaneous speech identification. However, they are still at their
preliminary stage and they will probably
last at least next two, three years. As it
is partially a research work, we do not
know what its result will be like.
In what way will the standard project
of the Ministry of Justice – e-Court
develop?
Currently the works on the e-Court are
conducted in two disciplines: on the
IT and legal level. The technical works
aim at, among other things , even faster
operation of the ICT system which
is responsible for the service of the
electronic writ-of-payment proceedings, verification of the PESEL (Universal
What else must be done to be able
to say that the Polish jurisdiction system is fully informatized?
The informatisation of the Polish jurisdiction system is a complicated project
covering multiple levels. It was initiated
many years ago when the computers
began to replace the well-used typing
machines. Today, it is difficult to imagine
the work of the secretariats without
the IT systems. The “written work” is
increasingly frequently superseded
by the “digitalised” word. There are still
many projects still in the process of performance, as the electronic protocol or
Internet portals of the common courts.
Part of the projects, e.g. the electronic
Bank Enforcement Title (eBTE) is only at
the pilot stage. I believe that the crowning achievement of the entire reform
will be the production implementation
of the Electronic Day-Book Office that
will fulfil the postulate formulated multiple times by various professional environments regarding the full communication between the court and proceedings
participants via the Internet.
However, will the performance of this
project allow to state that the Polish
court system has been fully informatized? Perversely, I should say no! The
development of new technologies
advances at an unimaginable pace.
The functionalities that not so long
ago used to be only an illusive science
fiction concept have nowadays become
a standard. The following years, further
Years to come, further technical novelties will determine
the new trends in the informatization of the court system.
This process will evolve in the same direction
as the information society will
Electronic System for Registration of
the Population) number of the defendant as well as efficient management of
the submitted claims. Apart from that,
in cooperation with the users of the
portal for the service of the electronic
writ-of-payment proceedings – with
judges, court referendaries, professional
attorneys-at-law, that are to make the
current procedures more efficient.
technical novelties will determine the
new trends in the informatization of the
court system. This process will evolve
in the same direction as the information society will, introducing further
modern technological solutions.
Interview by Martyna Wilk
IT w Administracji
75
CeBIT 2013
Jurisdiction under
the rule of IT
JUSTICE
The Polish jurisdiction system is developing advanced projects. Obviously, the implementations are complex and mistakes can happen. However, the changes must be introduced
regardless of the difficulties and – frequently justified – criticism.
Martyna Wilk
T
he lack of knowledge of the law
is as detrimental as ignoring the
technological progress. Thus, informatization of the public administration is necessary. This regards also the
institutions subordinate to the Ministry
of Justice and mostly the courts. What
to begin with? What to put emphasis on?
Is the electronic media supervision more
important, or maybe the possibility of reviewing the Land and Mortgage Registers
on the Internet? Should we introduce IT
solutions to the work of the clerks first, or
maybe to the communication of the citizens with the courts? The rapid development of technology forces us to take care
of everything at the same time. However,
from the citizens point of view, the most
useful are actions which make the jurisdiction system more accessible.
Electronic court
The showpiece project of the Ministry of
Justice is the National Electronic Court
(the so-called e-Court) the seat of which
is located in the District Court in Lublin.
e-Court has been functioning since 2010
and reviews cases in electronic writ-of-payment proceedings which is to be a solution
to the overloading of the traditional courts.
The electronic court is sometimes
criticised for the issue of unjustified
decisions. The unfair debt recovery
companies use the gaps in law to extort
76
IT w Administracji
by means of the e-Court for the payment
of time-barred or non-existent debts.
The injured are mostly the citizens who
are unaware of their rights. Meanwhile,
every defendant can question the decision issued via electronic route. Filing
of an appeal from the sentence causes its
invalidation and the e-Court transfers
the case to the court in the district where
the defendant lives. Judges and the Polish Ombudsman for Citizen Rights have
stood up for those injured by the e-Court
and the Ministry of Justice has already
announced that it will introduce changes
which will reduce the unfair proceedings. Apart from that, there are works
being conducted which will increase the
Support of the
substantive processes
The efficiency of functioning of the
public institutions is inseparably
connected with transparency of
their structure and easy access to
their resources. Thus, the department of justice intends to create a
uniform electronic repertory, i.e. the
IT System Supporting Substantive
Processes. It is to allow for central
collection and processing of data as
well as making the data available in
an electronic form to the court workers, parties to court proceedings,
prosecution, bailiffs and offices.
efficiency of the writ-of-payment proceedings, identification of the defendant
(PESEL number [Universal Electronic
System for Registration of the Population]) and management of lawsuits.
Court register and land
and mortgage registers
The National Court Register has been
functioning in Poland for several years. It
contains information on the enterprises,
social and professional organisations as
well as insolvent debtors. The Department of Justice has launched electronic
access to the National Court Register
(KRS). This allows to file a motion for
a transcript (or change of entry) to KRS
via the Internet. Moreover, an Internet browser, which doesn’t require any
registration, has been created to allow
to find an entity according to its name or
number. The electronic KRS makes also
a special module available which allows,
for instance, to submit and send documents and collect correspondence from
the courts via electronic route. In order
to use the module, it is necessary to have
a safe electronic signature.
The introduction of IT solutions
to the Polish Land and Mortgage Registers is being observed with great interest in Europe. The New Land and Mortgage Register (NKW) is an advanced
project of the Department of Justice, it
covers establishing and keeping of the
Land and Mortgage Registers in an IT
Special edition
system, transfer of the content of the
registers to the IT system, issue of transcripts from the registers in the form of
printouts, direct access to the registers
as well as support of the office work
in the departments of land and mortgage registers. Within the scope of the
project there has been the Central Database of Land and Mortgage Registers
created, allowing the bodies of public
administration to find the registers according to the specified criterion. NKW
is generally available which means that
every person can check an entry in the
register on a current basis and free of
charge. This allows, for instance, to find
the property of a given debtor.
The Ministry of Justice is also working on the construction of the real estate
cadastre, i.e. a public and full register
of data regarding lands and buildings
as well as their owners and administrators. The Municipal Office of Tychy will
be the first one to conduct the electronic
exchange of information with a court
regarding the changes in the records of
lands and buildings as well as Land and
Mortgage Registers. Right now, the pilot programme of this implementation
is being performed. This will lead both
to faster information exchange as well as
will help to unify the data on real properties included in different registers. It is
even more important since the Land and
Building Registers are the basis for tax
calculation, etc.
Information portal
Every contact with the jurisdiction
system is usually very difficult and
requires great knowledge. Therefore,
in Poland there are court information portals being created which allow
to obtain the court information via the
Internet. It is an entirely new form of
communication with the courts.
Today, the information portfolios of
the particular courts are the so-called
single point of access to the information
on the reviewed cases. The information
is provided upon verification of identity
by means of the trusted profile of ePUAP
(Electronic Platform of Public Administration Services), i.e. an electronic signature available to all Polish citizens free
Hearing recording system
The electronic protocol consists of two
components. These include:
audio recording (or audio-visual) - image and sound (or only sound) being a
recording from the open session saved
in the ICT system in a form of a single
file; it is possible to read it multiple
times with the use of various carriers.
abbreviated protocol - the written
part of the e-protocol; it is drawn up by
the court clerk under the supervision
of the presiding judge; it contains the
most important information regarding
the case and actions undertaken by the
parties to the proceedings.
•
•
of charge. The information portal allows
to browse and sort data as well as reconstruct the course of the trial, protecting
against unauthorised access and introduction of unauthorised changes. The
person who is a party to a case can gain
the following information by means of
the information portal:
zz case status (e.g. at what stage the trial
is at the given moment),
zz dates of hearings,
zz case documents generated by the
court in an electronic form (e.g. decisions, justifications, trial protocols),
zz data regarding the lower instance proceedings,
zz electronic protocol with possibility of
listening to it.
The information portal offers a very
comfortable function of automatic generation of e-mail notifications which
provide the user with information regarding all changes in his case. Furthermore, since the court launched the
digital trial course recording in the civil
proceedings before common courts,
their participants have been provided
with easy access to the recordings from
the sessions. Until recently, the protocols drawn up in digital form used to be
issued against payment and on CDs.
Whereas the information portal provides a direct access to the e-protocol
– the Internet user can check them already on the day of registration in the
portal. The target is to create a single Internet portal through which the Internet
user will have access to the cases he is
a party to, etc.
Electronic protocol
In the countries which have introduced the
electronic court trial recording the time
of the court proceedings have decreased
by one-third on average. These “savings”
result from the change of the manner of
drawing up of the protocol. Before, the
judge would dictate to the clerk the parts
of the witnesses’ testimonies which had to
be entered in the protocol. Now, when the
trials are recorded digitally, the statements
of the persons participating in them are recorded literally, but it doesn’t prolong the
process. The problem of interruptions, interpretation and abbreviation by the judges
of longer statements which have to be entered in the protocol has disappeared.
“Currently, the court trials in civil cases
conducted by the regional and appellate
courts are recorded. The digital audio-visual or only audio recording, i.e. the electronic protocol, constitutes a new form of
documentation of the course of actions
in the court room. It replaces the written
protocol drawn up by the clerk according
to the dictation of the judge”, says Sylwia
Kotecka, head of the Centre of Competences and Informatization of the Court System
in the Appellate Court in Wrocław.
An important part of the protocol is
the so-called abbreviated protocol. It is
reduced to concise statements which
describe only the key stages of the court
session. For example, the abbreviated
protocol contains information on the
fact that the given person was interrogated, but it doesn’t contain the content
of the testimony. “The abbreviated protocol is drawn up, printed and signed
by the judge and clerk. Its essential part is
constituted by the so-called annotations
which in the electronic version constitute
links to the appropriate fragments of the
recording. This allows to find the necessary fragments of the electronic protocol
in an easy and fast manner. Thus, the new
form of the protocol from the court session is a digital recording to which links
(annotations) are attached as well as
a paper abbreviated protocol, containing,
among other things, the printed annotations”, explains Kotecka.
IT w Administracji
77
CeBIT 2013
Upon the reform regarding the preparation of protocols, the participant of the
proceedings speaks to the microphones
installed in the court. “There are also
two large cameras installed in the court
rooms of the regional courts. One is directed to the place where the witness testifies and the other towards the audience.
There have been no cameras installed in
the appellate courts – there are only microphones”, says Kotecka.
The electronic protocol will certainly
accelerate and facilitate the court trials. It may also simplify the search of
connections between various cases and
minimise the problem of excessive differences in the interpretation of law
by the judges. “The electronic protocol constitutes full implementation of
the principle of proceedings openness.
This will allow the controversies regarding the actual course of the court trial
to disappear. What is more, the problem
of protocol correction disappears: the
judge can at any time open the course
of the trial or its part on a computer and
analyse again the content of the testimonies”, notices Kotecka.
Judgements on the Internet
The Common Courts’ Judgements Portal
was launched in 2012. The system makes
the judgements of all appellate courts
available and it will also cover the regional and district courts in the future. An
Internet portal was launched within a pilot programme in the Appellate Court in
Wrocław in February 2012 where over
1300 judgements have already been published. The Internet user can familiarize with almost all current judgements
of the appellate courts by means of the
Common Courts’ Judgements Portal.
An exception is constituted by the decisions not published on the Internet due
to their specifically delicate nature, e.g.
certain decisions regarding divorces or
legal incapacitation.
The judgement portals implement the
principle of openness of the court proceedings in a literal manner. They also
allow to check if, for instance, the judgements of different judges in similar cases
are analogous or if they are significantly
different. The process of publication of
78
IT w Administracji
the judgements on the portal consists of
five stages. These include:
zz import of judgements,
zz automatic anonymization,
zz verification of proper anonymization
by the clerk,
zz supplementation of the judgement qualification sheet by the clerk by means of
entering the subject keyword and the
legal basis of the judgement,
zz acknowledgement of the publication
of the judgement.
However, publication of the court
judgements cannot be detrimental to the
protection of personal data, therefore
anonymization of the content is necessary. “The automatic anonymization
of data consists in the removal of all
personal data as well as other information allowing to identify the persons or
the case itself, from the content of the
judgement. The process of anonymization constitutes a compromise between
the availability of information for the
purpose of its publication and the need
to observe the governing legal standards
guaranteeing protection of specified
personal interests. Thus, the functioning
of the judgement portal is supervised
by employees who verify the process of
anonymization and control the ICT safety condition”, says Krzysztof Kamiński,
coordinator of functioning of the Department of Informatization and Court
Registers in the Ministry of Justice and
adds: “It requires a lot of work from the
clerks. However, taking into account the
benefits which come from electronic
availability of the judgements for the society, it is a necessary effort.
The functions available in the service
allow to move in the tangle of information in an effective manner. “The portal
contains software for advanced browsing of the published judgements on the
basis of various criteria, e.g. reference
number, court, date, type of judgement
or keyword. In addition, it is equipped
with the functions of hints and corrections of the erroneously entered data.
Having selected the judgement, you can
familiarize not only with its content, but
also with the specification containing
the reference number, date of issue and
adjudicating composition. There are also
works conducted regarding the possibility of adding theses to the judgement”,
explains Kamiński.
The content of the judgement placed
on the portal can be printed out or
downloaded in a digital form, e.g. as
a pdf. file. What is important, everything
takes place preserving ICT safety. The
civic aspect of the solution is particularly
important. “We must remember that the
judgement portal is a tool which serves
unification of the judgement line as well
as exercising social control over proper
functioning of the jurisdiction system.
Moreover, it inevitably fits the trend of
informatization of the court system”,
says Kamiński.
The jurisdiction system has entered
the virtual reality. However, the problems of the jurisdiction system and its
rules remain real. There is a long and
interesting way ahead of those who seek
agreement between the complexity of
the legal order and the endless possibilities of new technologies.
The National Criminal Record will inform the court
For the purpose of increase of safety of the economic circulation, the manner of
transferring the information from the National Criminal Record (KRK) to the courts
was made significantly more efficient. This change is to result in, among other
things, elimination of situations when a person sentenced with a final judgement
commences – illegally – another business activity.
The new solutions provide the registration courts with information from KRK
stating if the person subject to the entry to KRK or KRS has committed an offence
against: protection of information, reliability of documents, property, economic
circulation, money circulation or trading in securities. If it turns out that there is
an entry in KRK of a person sentenced for any of these offences, he or she will be
crossed out from the register.
Special edition
Interview
Wrocław – the city
of communication
“Our aim is to make Wrocław a city where there are no places without access
to the Internet. Thus, we are implementing the project regarding the so-called municipal
Internet, i.e. free wireless access to the Internet for the residents and visitors.”
Interview with Rafał Dutkiewicz, President of the City of Wrocław
IT in Administration: Why has the
Municipal Office of Wrocław decided
to launch the municipal call center?
Rafał Dutkiewicz: Introducing the call
center system, Wrocław opens even more
to its residents who wish to manage their
affairs through the so-called virtual reality
more and more frequently. Our aim is
to shorten the time of dealing with an
affair and to obtain the highest quality of
service for the city residents.
Wrocław gives priority to public transport
over the car transport – the closer to the
centre the easier it is to be for the public
transport vehicles to move. In what manner does the Integrated Rail Transport
System contribute to these assumptions?
The Project of the Integrated Rail Transport
System is a combination of investment,
modernisation and organisation actions
which will lead to the creation of an attractive public transport offer for the residents
of Wrocław and the agglomeration. Within
the last four years we constructed two integrated tram change nodes, we constructed
over 12 km and modernised over 57 km of
tram tracks along with the accompanying
infrastructure. We have also bought 47 new
trams. All this constitutes substantial assets
improving the tram infrastructure.
A very important element of the project
is the currently implemented Intelligent
Transport System (ITS) which has a determining influence on the increase of
communication speed and reliability of
tram routes. A part of the ITS constitute the
so-called Plus Tram lines, connecting large
residential estates and sport facilities with
the city centre. These vehicles provide
the residents with an increased standard
of transport services. In the future we are
going to implement further several lines
in this standard. They will connect large
residential estates with the city centre and
with the areas of special economic and
commercial activity. They will be the core
of the municipal public transport system.
The city has introduced the UrbanCard
Municipal Card. In what manner has
it “transferred” the use of the public
transport services to the Internet?
The UrbanCard is an electronic proximity
card which is a modern and multi-functional carrier of services and products. The card
allows to encode the tickets of Wrocław
public transport, it can perform the functions of a library card or an electronic
student’s ID. In addition, it is possible to activate a zoo or aqua park ticket on the card
as well as rent a bike on its basis within the
scope of the public bike system functioning
in the city. Apart from that, the students are
provided with the access to the electronic
mail and their parents – to the electronic
teacher’s notebook through the UrbanCard.
The introduction of the UrbanCard made
Wrocław the first city in Poland where the
public transport tickets can be bought
via the Internet. There are more and more
residents of Wrocław who decide to use
this comfortable and safe type of transactions. Concurrently, for the purpose of
passengers’ comfort, in every tram and bus
there are mobile ticket machines where
you can also buy a ticket.
How does Wrocław, as the largest city
of Lower Silesia and its leader, perceive
its role in the fight against digital exclusion of the voivodship residents?
Wrocław is implementing the local
project of construction of the Wrocław
Rafał Dutkiewicz commenced his third
term as the President of Wrocław in
2010. In the period of the martial law
he was an activist of Solidarność. Within
years 1991–2002 he was a consultant
and, later, a director of a consulting company. He is a graduate of the Wrocław
University of Technology and has a PhD
degree in logics. He speaks German,
English and Russian. He has written a
book entitled “Nowe Horyzonty” (New
Horizons). He has been awarded the
Officer’s Cross of the Order of Polonia
Restituta for outstanding merits for the
development of the territorial self-government.
ICT network, the so-called MAN Wrocław.
Whereas the Lower Silesia Marshal’s Office
is implementing the project of the Lower
Silesian Backbone Network. The economy
is developing as quickly as we can exchange thoughts and goods. Our aim is
to make Wrocław a city where there are no
places without access to the Internet. Thus,
we are implementing the project regarding the so-called municipal Internet, i.e.
free wireless access to the Internet for the
residents and visitors.
Interview by Martyna Wilk
IT w Administracji
79
CeBIT 2013
Talk
to the city
CALL CENTER
Mean people claim that “one number” to public institutions has functioned for years due
to the clerks “let George do it” attitude. Meanwhile, not much of the legendary ignorance
has remained to these days – now it’s administration that seeks contact with the citizen.
Martyna Wilk
T
he ICT service centres enjoy
growing popularity. However, the
idée fixe that has dominated over
the public services regards something
more than the establishment of a telephone contact of the applicant and the
clerk. The thing is that administration
must function in a manner comprehensible both for its clients and employees.
Poznan*Kontakt
The first municipal call centre in Poland
was created four years ago in Poznań. At
the beginning Poznan*Kontakt ICT Information Office served as a telephone
client support during registration of
vehicles and in obtaining vital records.
Nowadays, the offer of the office covers
most routine city affairs.
There are 14 consultants working in
Poznan*Kontakt – 12 of them are disabled persons. The unit services over 20
thousand calls monthly, last year it conducted almost 300 thousand telephone
conversations. The scope of functions
fulfilled by the office changes over time.
“We intermediate social consultations
increasingly more often. We receive the
opinions of the residents and even support the city in the obtaining of local payments”, says Konrad Zawadzki, the manager of the ICT Information Office of the
Municipal Office of Poznań.
Call centre as a work place must fulfil
80
IT w Administracji
68
per cent of affairs in relation to which
the residents call the Wrocław call
center are dealt with during the first
conversation. Other reports are transferred to the 2nd support line, thus to
the subject divisions of the office.
multiple requirements, e.g. it must reconcile the legal provisions regarding work
time with the diversified (throughout the
day, month, year) demand for the telephone service. Therefore, the performance
of duties by the employees must be flexibly managed in the call centre. Poznań
deals well with this, the disability of the
members of the call center team is also
not a problem. “Employing disabled persons it is necessary to calculate the risk of
increased sickness absences. The coverage
is a reflection of responsibility and mutual
help. This approach makes the team stable
and professional”, adds Zawadzki.
Insurance by telephone
The National Insurance Institution (ZUS)
has established its own Telephone Service
Centre (COT). The unit has been established in the ZUS divisions in Węgrowo
and Mińsk Mazowiecki – there, as well as
in other small towns, is not enough work
places for your educated people. The centre employs 126 persons, including the
disabled.
Through the COT consultant a citizen
can gain access to the data collected in
his individual ZUS account, file a motion, complaint or reserve a visit in any
ZUS unit. The centre offers also other
possibilities of communication with the
citizen. “The Internet chat service, electronic mail or Skype Connect service, analysed and prepared for implementation,
and the calls from the so-called office-automatons installed in the organisational
units of ZUS, constitute supplementary
to the traditional telephone calls channels of contact with the COT consultant.
The user can leave any question for the
consultant in the chat regarding general,
not personalised information”, describes
Zbigniew Derdziuk, president of ZUS.
The only limitation and requirement is
that the content of conversation must regard the social insurance system.
One number, many matters
Wrocław, as a city eager to use new
technologies, has also put emphasis on
the implementation of its own call center. The residents can contact the office
dialling an easy to remember number
777 77 77. “Such solutions function and
Special edition
prove to be effective around the world
in large agglomerations such as Berlin,
Edinburgh, Leeds, Rotterdam, Madrid,
London. Obviously, the superior objective of the call center is to facilitate the
service of the residents’ issues in the office as well as increase of the quality of
such services”, says Mariusz Kiciński,
coordinator of the programme entitled
ICT Resident Service Centre of the Municipal Office of Wrocław.
For the city authorities this project
is a favour for the residents who wish
to contact public institutions virtually.
In other words, the municipal call centre was created, because the social expectations change along with the growing popularity of modern technologies.
“The public institutions must follow the
changes brought by time, because this allows for faster information exchange and
improvement of the relations of the residents and offices”, says Kiciński.
Running affairs by telephone is very
easy in the Wrocław office. The resident
calls 777 77 77; if he has posed a standard
question, the answer is given immediately.
If he asks a question requiring greater
knowledge, the petitioner will be switched
to an expert of the 2nd support line. It is
a staff member of the particular division
who possesses appropriate information.
It can of course happen that the expert is
absent at the given moment. Then – upon
the resident’s consent – the consultant
transfers the recording of the conversation
to the expert who contacts the resident at
a specified date, however not later than
within three working days. “After the expert has contacted the interested resident,
the consultant receives feedback from
the expert regarding the performance of
the case and the change of its status into
“informed”. Thus, the call canter doesn’t
impose the obligation of identification
of the appropriate subject division in the
office providing the given knowledge on
the resident. It is done by the consultant
if he can’t provide information himself ”,
explains Kiciński.
In Wrocław the idea of call center
functions bilaterally. “The residents are
becoming increasingly willing to share
the information regarding the events
in the city. This way, they contribute
to faster reaction to all reported problems. This allows to develop the local
community and to promote the civil
responsibility attitude. The office, as the
co-host of the city, is significantly interested in it”, notices Kiciński.
The consultants of the Wrocław call
centre work in one of the office buildings. An open space type of room has
been adapted specially for the purpose
of the centre. The possibility of remote
work of the consultants was taken into
consideration, however this solution
was withdrawn from, as it turned out
that the requirements regarding safety of
Information flow in “one number”
STEP 1
The resident calls the "one number"
supprt line with a question.
RESIDENT
OPERATOR
2nd line
of support
STEP 3
The expert answers the resident's
question while on the line, or calls
the resident back with an answer
on the date given by the operator.
EXPERT
STEP 2
If the question is not included on a list
of standard questions, the operator
informs the resident that he will be
put throught to an expert, or tells
the resident when he can expect a call back.
The resident calling the Wrocław call center receives an immediate answer.
Sometimes, if he asks a question requiring greater knowledge, the petitioner
will be switched to an expert of the 2nd support line.
infrastructure and data would substantially increase the costs of the project.
This, however, doesn’t mean that remote
work won’t be possible in the future.
Development is the key for us
The city wants to use the technological possibilities of the call center to the
broadest possible extent. “The nearest
plans focus on the creation of the Client Relations Management System. Its
developer who will introduce the CRM
into the organisational-technical structure of the office has already been selected by way of the conducted tender.
It will support not only the office unit
established for telephone contacts with
the residents, but also other municipal
units fulfilling important tasks in the
everyday functioning of the city”, says
Kiciński. Apart from that, the ICT system of the Wrocław call center possess
a build-in analytical module. It allows
to track the telephone traffic and work
of the consultants as well as to draw
up reports regarding effectiveness. It is
a convenient tool, as it helps to assess
the service quality and plan the resources as well as to envisage the future costs
of unit’s functioning.
The call center is an opportunity for
Wrocław to improve the relations with
the residents, especially that it provides
contact by convenient electronic communication channels. “The presence of
the municipal office in the social networks, research regarding the opinion
on the service quality with the use of
e-mails, telephone, WWW as well as
rapid information sending with the use
of chat and SMS is a requirement of
these times. A requirement which is fulfilled without any problems by Wrocław”,
claims Kiciński.
The ICT citizen service centres will
undergo changes. Maybe they will even
initiate actions not known before. Last
year, the British Ministry of Justice has
announced, following the American solutions, the creation of call centers in the
penitentiary institutions. It’s supposed
to be a new way of social rehabilitation of
the prisoners. It seems that the communicative reality of the virtual world has
a great usefulness potential.
IT w Administracji
81
Advertorial
Niezbędne ogniwo
w każdym data center
– monitoring akumulatorów
Emerson Network Power zwraca uwagę
przedsiębiorstwom posiadającym systemy
zasilania gwarantowanego na istotną kwestię
dotyczącą obsługi baterii zapewniających
podtrzymanie napięcia w przypadkach
całkowitego zaniku.
Jak stwierdza Bartosz Biernacki, dyrektor sprzedaży ds. klientów
kluczowych Emerson Network Power: Kwestia monitorowania baterii
jest często pomijana w trakcie budowy data center, a przecież jest
to istotne ogniwo w systemach zasilania gwarantowanego. Chcieliśmy zwrócić uwagę na ten fakt i podzielić się z Państwem naszymi
doświadczeniami w tym zakresie – zauważamy bowiem, że klienci,
wybierając baterie bezobsługowe zamknięte szczelnie w plastikowych pojemnikach, często nie zastanawiają się nad procesami tam
zachodzącymi – co więcej, nie analizują nawet sposobu kontroli tej
niemałej inwestycji.
Zacznijmy od podstawowego pytania:
Po co monitorować akumulatory?
Zestawy akumulatorów często dołączane czy to do siłowni telekomunikacyjnych DC czy też do UPSów łączone są w tzw. stringi
i umieszczane w odpowiednich pomieszczeniach, gdzie zgodnie
82
z zaleceniami producentów utrzymywane są odpowiednie warunki
temperaturowe i niekiedy także jest kontrolowana wilgotność tych
pomieszczeń. Ponadto przeprowadzane są przeglądy raz na rok
lub co 3 miesiące – przeglądy naturalnie podstawowe, polegające
na ogólnym wizualnym sprawdzeniu i pomiarach napięcia cel lub
monobloków.
Typowe problemy i procesy szkodliwe zachodzące w bateriach to:
– błędy produkcyjne,
– zasiarczenie, korozja, przyspieszone efekty starzenia poprzez
przeładowanie, niedoładowanie, przeciążenia.
Emerson Network Power dostarcza system monitorowania stanu baterii (akumulatorów) informujący użytkowników w czasie
rzeczywistym – podczas procesów ładowania i korzystania z energii zgromadzonej w akumulatorach – o tym, jak one się zachowują.
Połączone stringi akumulatorów można najłatwiej porównać
do lampek choinkowych: gdy jedna z lampek ulega awarii – cały
ciąg nie świeci. W przypadku akumulatorów jest podobnie: gdy
jedna cela lub monoblok ulega awarii, wówczas w najlepszym
przypadku reszta akumulatorów w stringu jest jedynie przeciążona.
Odpowiedni system monitorowania poinformuje nas o wszelkich
nieprawidłowościach niemalże natychmiast, wskutek czego szybko
jesteśmy w stanie wymienić wadliwe ogniwo w stringu i uniknąć
sytuacji jak na poniższych zdjęciach.
Advertorial
Zauważamy, że często
kwestia monitorowania
baterii jest pomijana
w trakcie budowy
data center, a przecież
jest to istotne ogniwo
w systemach zasilania
gwarantowanego.
W najgorszym przypadku w razie awarii jednej celi w krótkim
czasie możemy utracić całą naszą inwestycję w akumulatory.
Różnice w typowych systemach monitorowania baterii a unikatowym rozwiązaniem Alber są przedstawione na poniższym
rysunku. Unikatowa metoda pomiaru DC rezystancji wewnętrznej baterii zapewnia sprawdzony, najbardziej wiarygodny sposób
oceny stanu baterii oraz jej pojemności. Pomiary są wykonywane
podczas różnych trybów pracy baterii i mogą być uzupełnione
o dodatkowe pomiary temperatury poszczególnych cel oraz ilości
elektrolitu w celach lub jego gęstości.
Jakie korzyści płyną z zastosowania
systemu Alber?
Jest ich kilka, a najważniejszą naturalnie zwiększona ochrona całkowitej inwestycji w baterie, która zwraca się w postaci:
– znacznego zmniejszenia częstości usług serwisowych, a co się
z tym wiąże – kosztów obsługi
– optymalizacja czasu pracy baterii, nasza inwestycja może nam
posłużyć nawet 25 lat!
– unikniecie niezapowiedzianych niespodzianek w postaci nagłych awarii, minimalizacja MTBF
Z biznesowego punktu widzenia systemy monitorowania
baterii są kompletnie niedoceniane w naszym kraju. Z drugiej
strony znane są przypadki, gdzie krytyczne dla podmiotów data
center zatrzymywały się na skutek zaniedbań w serwisowaniu
nie tylko baterii ale również i systemów ich chłodzenia. Straty
spowodowane nawet krótkim zanikiem zasilania w data center
są nieporównywalnie większe niż jakakolwiek inwestycja w system pozwalający na realną informację o kondycji naszej infrastruktury. Takim systemem w instalacjach baterii jest system
Alber. Zapewnia przede wszystkim spokojny sen osoby zarządzającej serwerownią.
83
CeBIT 2013
New life of public
information
OPEN DATA
Public institutions more and more often make their resources available to the citizens.
This way they show that they are ready to create new solutions which are limited only
by the creativity of the programmers as well as the issues of safety and privacy of the users.
Alicja Bar
T
he use of ideas and projects of the
citizens allows not only for the
development of national institutions, but also to create new products
and services which can bring benefits
to everybody. The opening of API – application programming interface, being
a uniform communication format – allows virtually any person to develop applications for mobile devices. It is also
beneficial to the public administration:
due to the commitment of the programmers’ community in the creation of websites and services, they can develop according to the expectations of the users
themselves, offering various additions,
e.g. games and applications.
Good examples from America
The first one to open its resources was the
city hall of New York which has been organising an annual competition of applications using the available data for four
years. This allowed for the creation of
multiple programmes for mobile phones
and WWW services. The examples from
New York have been implemented by the
administration of Barack Obama which,
since 2009, has been conducting the
project of opening of the governmental
resources according to the principle: “everything that is not classified and is made
by means of public funds should be generally available”.
84
IT w Administracji
Elements of the Poznań
information broker
• traditional city website
• Mobile portal version
• QR-codes system providing ac•
•
cess to the mobile version of the
portal and the public transport
timetable
system of mobile guides downloaded from websites
special mobile application allowing to send reports on the
necessary interventions in several
theme categories to the municipal services.
The leader of open data in Europe is
Great Britain. It was the place of creation
of, among other things, the application
allowing to report the problems of the
citizens (such as rubbish in the streets or
broken city lights) as well as the application making the data on schools available, created, for example, on the basis of
information on the distance of the family
homes of the students from the university. The latter is presented, for example,
in Google Maps.
Poznań opens API
The need of making the resources available is mentioned in the amendment
to the Polish act on the access to public information of 2011 which regards,
among other things, the implementation
of the European directive regarding the
reuse of the public information. However, it is not only important to make the
content available, but also to prepare it in
such a form, so that every interested user
can use it again and automatically without any obstacles.
In Poland, the pioneer in the opening
of the access to the resources of public
information is the city hall of Poznań
which has made it possible to download
the contents created by the government
automatically and to use them again.
“This approach is reflected in, among
other things, in the “Strategy of Development of the City of Poznań to year 2030”
adopted in 2010. It plans the transformation of the Municipal Multimedia Guide
(poznań.pl) and the Public Information
Bulletin (bip.poznan.pl) into a simplified information broker system, allowing
to download the content and place it in
the external information-service portals
on the basis of open standards”, explains
Wojciech Pelc, head of the Department
of Information Services of the Municipal Office of Poznań. This means that the
data and contents collected on the municipal portal must be treated as a public
resource of information and that they
can be used and processed by the residents using new technologies.
Currently, the Poznań informationservice system available on the Internet covers two main city platforms: the
Special edition
official city website and Public Information Bulletin (BIP). The contents
from the theme channels (e.g. news),
advertisement boards or events announcements are redistributed automatically. A significant element of the
system is the list of the so-called POIs
(Point of Interest, public utility point)
made available, along with the geolocalisation data related to the described
facilities. The access to the municipal
contents can be gained in several ways,
to be exact by means of: traditional
website, web services, RSS channels,
SMS messages and mobile versions of
the information services prepared for
the Android operating system. The
Poznań information-service system is
focused on interaction, thus it has been
equipped with feedback channels. They
allow the users to send inquiries and
to participate actively in the supplementation of the information resources
with the use of special forms and the
intervention reporting mechanism.
Necessity is the mother
of inventions
The construction of the municipal
information-service system allowed
to commence the works on making API
available. Already in October 2001, API
of the municipal portal poznan.pl was
published. The Poznań Supercomputer
and Network Centre, co-creating the city
website since 1998, participated in the
implementation.
Within the framework of one of the
platforms making the applications available for the mobile devices with installed
Android system two services have been
made available free of charge: Grave
Localiser and Sacral Poznań. They employ the data from the Poznań cemetery
browser launched several years ago. The
first application integrates the said data
with an interactive tool indicating the
optimal manners of getting to a specified
place with public transport, and the other
supplements the original service with, for
instance, information regarding famous
Poznań residents buried in the city. “After the success of this implementation
and the analysis of the gained experience, another challenge was to prepare
ways. I learned about it during the last
flood, when we were publishing the information on the water level in Warta.
Once our colleague was late with providing the said data and an owner of a company drilling wells called us. It turned
out that this is a very important information for him, as it tells him it it is worth
to conduct works”, tells Pelc and adds:
“The public administration has a lot of
data useful in business and everyday life
of the residents. The thing is that the access to them must be available and the
companies which use them in their solutions must be interested in them”.
The official API of poznan.pl website
is available at http://poznan.pl/api. The
interested persons can contact its authors
and track its development by means of
the newsletter.
The Sacral Poznań application was created in consideration of the persons
planning the visits at the graves of their
relatives. Its aim is to make finding of the
graves of the particular persons easier
as well as browsing of cemeteries and
churches in Poznań.
the Public Information Bulletin to the
possibility of automatic download of its
content. Within the scope of these works,
a pilot collection of the application interfaces making the data from BIP available
was prepared”, explains Pelc.
Prize for creativity
As the opening of public API is still
a rarity, the city hall of Poznań has organised a special competition for young
programmers, the so-called hackathon.
The competition and publication of API
have brought the intended effect – after
several days there were the first mobile
services created, made by the external
entities on the basis of data and content
downloaded automatically from the city
website (the interface for the Poznań
cemeteries grave browser was used for
this purpose). “The participants of hackathon dedicated to API of the poznan.pl
website were interested in the use of
our data for the construction of mobile
guides. However, the contents from our
websites can prove useful in various
The context is the key
Currently, the municipal information
broker is being developed with other elements. “We are implementing the mobile
version of BIP as well as special layers of
the digital map of Poznań, allowing for
better presentation of certain administrative decisions. The mobile version of
BIP will be integrated with the system
of QR-codes, allowing for direct access
to the descriptions of administrative
procedures and contact details of the
municipal organisational units, and the
dedicated map layers will be equipped
with special browsers facilitating exact
verification of the areas covered with the
decisions the system users are interested
in”, enumerates Wojciech Pelc.
Making the public registers available
in the interactive mode is a world trend.
This allows for creation of thousands of
new applications – some are less and
other are more useful. However, among
all the mediocre applications there will
always be some that will win the hearts
and minds of the users. Their use results in the substantial increase of the
number of visits on the city website as
well as of the loyalty towards it. So, everybody benefits from it – the residents
have even faster access to information
and the city gains the name of an innovative and local community needsoriented one.
IT w Administracji
85
Interview
Shareconomy in Poznań
“There’s no turning back from making the public information resources available.
After all, the self-governments can only benefit from that. The opening
of resources and use of open standards should bring the creation of new services
and new application ideas on the basis of these sources”.
Interview with Ryszard Grobelny, the President of Poznań
IT in Administration: You have talked
about the 2013 budget project for
Poznań with the internet users on a chat.
Where did the need of such a consultation route come from?
Ryszard Grobelny: I really value the possibility of direct meetings with the residents, so
I use the new communication technologies
regularly. And the budget chat is already
a several-year-long tradition – the first one
took place in December 2008. The use of
the Internet for the purpose of conducting
subject-oriented debates is an obvious thing
for me. The conversations with the residents
of Poznań have an additional educational
quality: talking about the budget requires
familiarisation with the source documents.
We have been publishing the information regarding budget on the Internet for years. The
residents get familiarised with it which allows
the quality of our conversations to increase,
as we are all better prepared for them.
Poznań has organised hackathon –
informal workshops for programmers,
consisting in cooperative work on the
source code of the poznan.pl website.
What was the purpose of this event?
We wanted to show that the city is a source
of a vast amount of content which can be
used in the model of open data. In 2010
we took on the “Strategy of Development
of the City of Poznań to year 2030”. Among
other things, it envisages the construction
of the so-called city information broker on
the basis of the data resources and contents
available on the Internet. One of the elements of its construction was the opening
of API [Application Programming Interface
– editor’s note]: first the municipal website,
and later the Public Information Bulletin.
Such events as hackathon are to show the
potential of the data and contents being
86
IT w Administracji
from that. The opening of resources and use
of open standards should bring the creation
of new services and new application ideas
on the basis of these sources without the
necessity of investing any public funds.
Moreover, the quality of social consultations
will increase – the residents and non-governmental organisations already use the municipal resources available on the Internet while
preparing their own studies and projects.
Thanks to the citizens’ use of the available
reference data, the administration can obtain
substantial support from the social partners.
Ryszard Grobelny used to be a councillor
during all three terms of the Poznań City
Council in which he acted in the capacity
of a delegate to the Self-government
Assembly of the Poznań Voivodship,
president of the Finances Commission
and member of the Board of the City of
Poznań. He was elected the president
of Poznań for the first time in December
1998. In 2002 he was a candidate for
the City President and councillor of the
Poznań City Council at the same time. As
he was elected the President of Poznań,
he resigned from the councillor mandate.
In February 2003 he was elected the President of the Association of Polish Cities,
an organisation of 264 Polish cities.
available. Only several days after making API
poznan.pl available, two services for mobile
devices appeared.
The Ministry of Digitization is working
on an act on the opening of the resources in public institutions which fits the
idea of shareconomy very well. Poznań
is well experienced in this matter. What
would you say to those who are not
convinced about the re-use idea?
There’s no turning back from making the
public information resources available. After
all, the self-governments can only benefit
What is the influence of the portal
Wielkopolska Innovation Platform (WPI)
on the relations of the world of science
and business?
It is a project implemented since 2005 in cooperation with the universities and scientific-re­search institutions from Poznań. It is
to help with the commercialisation of the
scientific achievements of higher schools.
In brief, the task of WPI is to facilitate the
contacts and cooperation between those
who create innovations and those who need
them. The patent agents of the universities
and specialists in the transfer of technology and commercialisation of the scientific
research results are engaged in this project.
The scientific and business communities
in Poznań cooperate within the framework of the project “Knowledge for the
Economy”. What are the effects?
This project allows to fit the programme
of studies and manner of education of the
graduates to the needs of the entrepreneurs. The essence of this project is direct
involvement of the entrepreneurs in the
formation of the studies programme.
Interview by Martyna Wilk
Special edition
Interview
Tychy of possibilities
“The commonness of the IT solutions and the ease of use of the Internet
nowadays can sometimes give rise to a deceptive impression that we live
in a »techno-world«”.
Interview with Michał Gramatyka, the Vice-president of the City of Tychy
IT in Administration: It seems that Tychy
is doing a lot in order to become a city
friendly both for the residents of the region as well as for the employees of the
municipal office. You have introduced
the quality management system and
obtained the ISO 9001 certificate. What
did you achieve from this?
Michał Gramatyka: We were awarded the
ISO 9001 certificate already in 2002. This
has significantly improved the efficiency
of proceedings not only in the internal
matters regarding city administration
but, first and foremost, in the relations
with the clients of our office. Each issue
dealt with by the resident has its “service
sheet” with the procedures described step
by step and an information regarding the
appeal remedies the resident is entitled
to. We have 180 such sheets. We have
been collecting the opinions regarding the
functioning of the office since 2005 and
we have launched an Internet tool for the
study of the quality of our services two
years ago. The effectiveness of the system
is confirmed by the satisfaction studies
the results of which are really good.
You are trying to improve the digital
competences of the residents. What
does the implementation of the e-inclusion project in your region consist in?
The commonness of the IT solutions and
the ease of use of the Internet nowadays
can sometimes give rise to a deceptive
impression that we live in a “techno-world”.
We check our electronic mail on the mobile
phones, we withdraw money from the
cash machine without a card, as an SMS is
enough; we talk with our friends via a chat
more often than face to face. The enthusiasts of new technologies are often reluctant
to recognise that there is a realm near them
Michał Gramatyka was a councillor in Tychy for 11 years. He acted in the capacity
of the chairman of the City Council. Then,
he initiated, among other things, the social
campaign “Safe Tychy – No More Silence”
and the “3+ Large Family” programme.
He has been acting in the capacity of the
vice president of the city of Tychy for
spatial development since 2009. He has
initiated multiple projects facilitating the
citizen’s communication with the office.
Among other things, he has contributed
to creation of the possibility of card
payment for services in the office as well
as to the implementation of the system
called “naTYCHmiastowy SMS”.
where the computer or Internet are luxuries.
Fortunately, this problem has been noticed
by the European Commission which decided
to apply significant funds to counteract the
phenomenon of digital exclusion. Tychy
has managed to obtain co-financing for the
programme consisting in providing computers with free Internet to 100 families who
couldn’t afford it.
Does the office have any plans regarding further steps aiming at even better
informatisation of the region?
We are not only planning, but we are
already implementing! We have just
equipped 30 municipal buses with
on-board access points. The owners of
smartphones will be able to log in having
taken a seat in the vehicle. The hotspots
are open and, bearing in mind the comfort
of the passengers, do not require logging.
The spring will bring 15 info-kiosks to the
city, constructed with the use of the Union
assets and, later on, further 15 kiosks will
appear – we already have funds for them.
The info-kiosks will offer access to the
city plan, bus and trolleybus timetable as
well as news obtained through RSS from
the basic information websites. Every
info-kiosk will be also connected to the
municipal hotspot network. We are also
working on the introduction of facilitations for the residents of the city who conduct their affairs in the office. As the first
office in Poland, we have signed an agreement with the District Court and Ministry
of Justice regarding the pilot project of
electronic data transfer between the Land
and Mortgage Register and Land and
Building Register.
You have also implemented the “naTYCHmiastowy SMS” (immediate SMS) service
in the office. What does it consist in?
It is a system of free SMS information
in the office – residents relation. The
subscribers who joined the programme
can also use free-of-charge SMS notification on the cultural and sports events in
the city. Upon request, the system will
also inform about important city events
such as social consultations or road traffic
problems. An important functionality of
“naTYCHmiastowy SMS” is also sending codes giving access to the municipal
hotspot network.
Interview by Martyna Wilk
IT w Administracji
87
CeBIT 2013
Internet in the municipal
public space
WI-FI
The Polish self-governments are increasingly willing to invest in free Internet access.
Such a solution has been selected in Tychy, a Silesian city consistently implementing
the plan of construction of open Internet access points.
Eryk Chilmon
O
ne of the elements of the recently
popular concept of an intelligent
city is the strongly informatized
infrastructure and free Internet access
provided to the residents. These are the
foundations the information society is
to be built on. The Polish self-governments
make use of the possibilities provided
to them by the law within the scope of
creation of free hotspots in public places
(see: frame Mega act) which allows them
to implement their actions against digital
exclusion as well as provide benefits resulting from the diversity of ICT services.
The investments connected with the access to broadband Internet are financed
mostly within the framework of the Union
programmes: Development of Eastern Poland, Innovative Economy and 17 regional
operational programmes. For years 2007–
2013 Brussels has awarded Poland with
ca. 1 billion euro for the removal of barriers in the access to ICT services. The number of Polish cities, towns and even villages
which decide to install free Internet access
points is increasing and the points are used
willingly by the residents and tourists. One
of the most active centres in Poland within
this scope is Tychy.
More and more hotspots
Some self-governments have quickly
noticed opportunity for development
brought by the Internet revolution and,
88
IT w Administracji
in particular, popularisation of the WiFi network. Free access to the Internet in
the municipal space changes the process
of city administration and the manner
of functioning of its residents. In Tychy,
currently having the population of ca. 130
thousand, the system of municipal access
points covers 12 locations where the free
Internet access is provided under the principles specified in the municipal hotspots
use regulations. Within the framework
of the new project co-financed from the
assets of the Regional Operational Programme of the Silesian Voivodship, the
construction of next access points covering squares and parks without Internet
access will begin in 2013.
The popularity of this manner of connection with the Internet is manifested
by the statistics of calls noted during the
current use of the system. “The first access points were commissioned at the
end of 2010 and already in 2011 there
were 2788 calls made by the hot spot network users recorded. Whereas, it results
from the estimated data from the previous year that in relation to 2011 we have
seen almost a three times higher number
of people using the municipal Internet
access”, says Sebastian Wika, head of the
Department of Information Technology
of the Municipal Office in Tychy.
Internet in the bus
The graphic interface and certain functions
are to be identical to those in the mobile city
guide “treespot Tychy” used in Tychy. The
user will have direct access to the full bus and
trolleybus timetable, he will be able to use
the city plan to find the location he is interested in or check the information published
on the city websites and send an e-mail.
Polish cities are willing to invest in the
technologies of wireless communication
in public transport. They use it to supervise and optimise the public transport
and city traffic as well as to provide the
passengers with free Internet. The mobile Internet access contributes to the
improvement of the quality of life of the
residents: the traffic in the city is unloaded and the access to the hotspots
available in the means of public transport
compensates the time wasted in traffic
jams to the passengers. There are also
benefits for the city authorities, as they
Special edition
can manage the transport fleet better,
control the work time of the drivers and
obtain instant information on potential
dangers. According to the current trends,
the city of Tychy has also decided to use
this solution. Currently, the Internet is
available in 31 Tychy buses. The access
devices are installed in all new vehicles
used by Przedsiębiorstwo Komunikacji
Miejskiej (Municipal Public Transport
Enterprise). “The idea was drawn from
Copenhagen. There is a free Internet access on-board of the urban railway. The
key opening the on-board hotspots is
the e-mail address of the user stored in
the database. This provides the transport
enterprise with an opportunity to deliver
important information to the clients of
public transport – I still receive e-mails
from the Danish urban railway to this
day. Obviously in Danish”, says Michał
Gramatyka, the vice-president of the city
of Tychy.
The characteristic feature of the new
buses is their raised roof – the power supply of the vehicle is constituted by natural gas from bottles placed on the roof.
The access points installed in the buses
provide access to the Internet by means
of a 3G network. Due to the short time of
presence of the passenger in the bus, the
access is not limited in any manner: “We
haven’t introduced any system logging
procedure. The smartphone simply finds
the Wi-Fi network, the system grants the
IP address automatically and you can
use the resources of the Internet”, says
Michał Gramatyka.
Info-kiosks network
Such units as hospitals, schools, offices,
libraries and museums are places where
info-kiosks prove themselves useful. Info-kiosks are devices providing easy access to the information connected with
the given unit and not only. Due to the
fact that it is possible to connect them
to the Internet or the network of the
given organisation, the applicants can
quickly and without any queues review,
fill out and send a motion to an office, etc.
without any contact with its employee.
The access to the network can be limited
in such a manner so as to serve only running of certain affairs connected with the
Mega act
According to the provisions
of the act on the support
of development of services
and telecommunication
networks, i.e. the so-called
mega act, adopted on 7th
May 2010, the local self-government must render
the services of broadband
Internet access without
any charges or against payments lower than market
prices. It is necessary to
fulfil specified require-
ments and obtain the permit of the President of the
Electronic Communication
Office. Most frequently, the
maximal throughput of the
connections, both for upload and download of data,
is specified at the level of
256 kbit/s. In some cases
the data rate is limited to
512 kbit/s. The time of a
single session within the
scope of free access cannot
exceed 60 minutes. The
given institutions – the user has no possibility of free surfing.
The city of Tychy has also noticed the advantages of such terminals and a decision
has been made to place them in the key locations from the point of view of public transport. The city authorities have commenced
their attempts to obtain co-financing for
this purpose. As the clerks responsible for
the project inform, having signed the contract regulating the matters of financing,
there have been promotion actions conducted and the project engineer has been
selected. The city will apply only 15% of the
total amount for the performance of the
planned investments as the remaining part,
i.e. almost 1.5 million zloty, will come from
the funds of the Regional Operational Programme of the Silesian Voivodship.
Within the framework of the described
project, Tychy will become richer by 15
info-kiosks located near to the largest
bus stops and city stations – the main
vehicle changing spots. “Every kiosk will
31
buses in Tychy have already been
equipped with hotspots. The access
devices are installed in all new vehicles
of the municipal carrier.
mega act emphasises that
the activity of the self-governments must be
transparent and it cannot
disturb the development of
equal and effective competition on the telecommunication markets. The first
decision within the scope
of the services of Internet
access rendered without
payments was issued on
30th December 2010 for
the city of Przasnysz.
be equipped with a device allowing for
wireless Internet access within the range
of several meters, thus the time of waiting for the means of transport can be used
for browsing of the city portals or other
websites”, says Sebastian Wika. In addition, at the end of the previous year Tychy
were awarded co-financing for another
project connected with the populatization of public Internet access in the city
– “Tychy in the Network of Possibilities –
Construction of the Network of Wireless
Internet Access Points” within the framework of which another 15 public Internet
access points will be created.
It is frequently the case that the institutions creating the system of info-kiosks
decide to limit the functions made available by the machines. The devices installed in Tychy will provide a wide range
of access to the Internet. “We have decided to cover all municipal info-kiosks
with a concise and clear IT system with
a graphic interface and certain functions
identical to those in the mobile city guide
“treespot Tychy” used in Tychy. The user
of the info-kiosk will have direct access
to the full bus and trolleybus timetable,
with the possibility of selection of the line,
stop, etc., he will be able to use the city
plan to find the location he is interested
in or check the information published on
the city websites. The device will be also
equipped with the possibility of creating
and sending an e-mail with a photograph
attached to an electronic mail address”,
enumerates Sebastian Wika.
IT w Administracji
89
Advertorial
Oxeris with Intel® Anti-Theft
Technology already this year!
IT Asset Management combined with data
and hardware protection – in the second
half of 2013, Oxeris Anti-Theft Service
Enabled by Intel Anti-Theft Technology
is expected to go into market!
Oxeris is a system not just for IT Asset Management but also for localization of mobile
devices. When a PC or a smartphone is lost
the system can also copy and delete sensitive or private data from the device as well
as block the mobile device. Additionally
Oxeris can take a picture of the unauthorized
person who uses the misplaced device.
Thanks to the Intel®Anti-Theft Technology
Oxeris will get another functionality – ability to remotely lock down laptops/ultrabooks.
The solution is unique, as it is embedded in
the hardware. It means, that owners of the
devices can be sure that no unauthorized
person will have access to their data when
they will lock down a stolen laptop, even if
the thief removes, replaces or reformats the
hard drive.
The device locked by Oxeris with
Intel®Anti-Theft Technology will be completely useless for people, who are trying to
use it against the will of its owner.
The new solution will be available on the
market in the middle of 2013. BTC experts
are currently working on the solution.
Microaudit – manage IT
Assets in the cloud
At the CeBIT Fair, the BTC Group presents
its latest solution in the Cloud – a unique
platform for remote IT Asset Management.
Microaudit is a service which conveniently
enables managing your IT Assets. The service helps managers monitoring organization’s IT Assets remotely from any place at
any time virtually any place and at any time.
Additionally, they may provide software compliance audits themselves as well as consult
with experienced auditors online. The cloud
model makes complex IT asset management
processes simpler and cheaper (already from
0,04 Euro/1 devide per day).
Solutions provided by Microaudit:
– License Compliance Audit
– Files Inventory
– License Management
– Hardware Inventory
– Software Asset Management
– License Compliance Certification
– Compliance Auditor’s consultations
How can we manage IT Assets
to improve company’s profitability?
IT Asset Monitoring Since IT infrastructure
management is a complex task, managers
need knowledge about licensing, matching
IT Assets to work stations, as well as cost
optimization and creation of such procurement policy that will optimize IT investment
costs and improve profitability in a company
or institution.
For this reason, e-Auditor was developed
to automate a large part of IT manager‘s
tasks. For nine years the solution has been
successfully used on the Polish market, and
now it is also promoted abroad. The system
is used to provide IT audits and remote ongoing monitoring of operations in an organization regardless whether offices are in one
venue or dispersed in a hundred locations.
90
Key system functionalities:
• Hardware and Software Inventory
• Software License Compliance
• IT Asset Monitoring
• Certified IT Asset Management
• Reporting
Benefits for IT Asset Managers:
• saves working time
• reduces cost to 40%
• enhances efficiency
• increases safety
• ensures 100% software compliance
• enables concentrating
on core business
•improves company‘s image as
compliant and trustworthy organization
BTC, a consulting company, whose competences stem from years of experience in
providing license compliance audits and development and implementation of software
for IT Asset Management. BTC joins together very specialized IT with business values (business security, consulting, tools). It
introduces to the Polish market new IT asset
management standards in cooperation with
International Association of IT Asset Managers (IAITAM). The company introduces its
products to the American, British, German,
and Russian markets. The company has received many prestigious innovation awards.
It is classified as one of the most innovative
companies from the CEE region.
IT Asset Management Policies must
be automated to be effective
Jedyny miesięcznik w Polsce tworzony
w całości z myślą o informatykach
i menedżerach IT sektora publicznego
 e-urząd i prawo
 technologie i praktyka IT
 przykłady wdrożeń
 testy sprzętu
www.itwadministracji.pl
Cykl regionalnych spotkań informatyków
zatrudnionych w administracji publicznej
• 10 województw
• blisko 800 uczestników
• ponad 100 poruszanych tematów
Zapraszamy w 2013 roku
MAJ
KWIECIEŃ
LUTY
WRZESIEŃ
PAŹDZIERNIK
LUTY
MARZEC
LISTOPAD
GRUDZIEŃ
CZERWIEC
www.konwent.itwadministracji.pl
Patroni konwentów 2011– 2013
KRZYSZTOF HETMAN
Patronat Honorowy
Marszałka
Województwa
Podlaskiego
INOWŁÓDZ

Podobne dokumenty