Numer 10/2014

Komentarze

Transkrypt

Numer 10/2014
Typ raportu
Numer
Raport bieżący
10/2014
Podmiot
Trust Spółka Akcyjna
Tytuł: informacja dotycząca wykupu obligacji serii A, B i C
Zarząd spółki TRUST S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”), że Fundusz TRUST Fundusz
Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych stał się większościowym Obligatariuszem obligacji
wszystkich serii wyemitowanych przez TRUST SA.
Fundusz na chwilę obecną posiada:
•
•
•
19 650 obligacji serii A
3 949 obligacji serii B
13 214 obligacji serii C
Fundusz deklaruje chęć odkupienia wszystkich pozostałych obligacji serii A, B i C wyemitowanych
przez TRUST SA i dlatego prosi o bezpośredni kontakt w przedmiotowej sprawie
Jednocześnie Spółka informuje, że po zakończeniu procesu skupu obligacji przez Fundusz, nastąpi
rozpoczęcie realizacji inwestycji deweloperskich, w ramach spółek celowych utworzonych przez
Fundusz i Spółkę.
Podstawa prawna: § 4 w zw. z § 5 pkt. 1 Załącznika Nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu
Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów dłużnych instrumentów
finansowych w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst".
§ 4 w zw. z § 5 pkt. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu
organizowanego przez BondSpot S.A. "Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów
instrumentów dłużnych ".
Osoby reprezentujące spółkę:
Paweł Bugajny - Prezes Zarządu