Nr 17 - Słupska Izba Przemysłowo Handlowa

Komentarze

Transkrypt

Nr 17 - Słupska Izba Przemysłowo Handlowa
KALEJDOSKOP
GOSPODARCZY
Biuletyn elektroniczny
Słupskiej Izby Przemysłowo-Handlowej
realizowany w ramach Projektu KIGNET
N R 2 (17) l u t y 2 0 0 7
W numerze:
AKTUALNOŚCI .................................................................................................................. 2
WARTO INWESTOWAĆ........................................................................................................ 4
RZEKA SŁUPIA – WĘDKARSKA I TURYSTYCZNA ATRAKCJA SŁUPSKA ........................................ 6
AKADEMIA PRZEDSIĘBIORCY ............................................................................................ 10
Z DZIEJÓW SŁUPSKA ....................................................................................................... 12
NASI PRZEDSIĘBIORCY .................................................................................................... 15
INFORMACJE O PRAWIE UNIJNYM ORAZ WYDARZENIACH W UE ISTOTNYCH DLA
PRZEDSIĘBIORCÓW......................................................................................................... 17
WIEŚCI GMINNE.............................................................................................................. 19
Z MIAST I REGIONU......................................................................................................... 24
WIADOMOŚCI GOSPODARCZE ........................................................................................... 29
KIGNET – IZBOWY SYSTEM WSPARCIA KONKURENCYJNOŚCI POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW..... 31
ZAPRASZAMY DO REKLAMY............................................................................................... 32
UNIA EUROPEJSKA
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego
KALEJDOSKOP GOSPODARCZY
N R 2 (17) l u t y 2 0 0 7
AKTUALNOŚCI
Spotkanie z Przewodniczącym Rady Miasta Słupsk
W dniu 01.02.2007 r. w siedzibie Izby odbyło się
spotkanie Zarządu SIPH z Przewodniczącym Rady Miasta
¾ działania inwestycyjne miasta;
¾ rozwój
spotkania
było
–
działania
wspierajace;
Słupsk Panem Zbigniewem Konwińskim.
Celem
przedsiebiorczości
wzajemne
przekazanie
¾ sytuacja na rynku pracy – stan szkolnictwa
zawodowego w mieście.
poglądów na szereg tematów w tym:
Pomorska Rada Ochrony Pracy
Słupska
Izba
Przemysłowo-Handlowa
jako
członek Pomorskiej Rady Ochrony Pracy rokrocznie
¾ ogólnym stanem zdrowia zatrudnionych
¾ wypadkami drogowymi
uczestniczy w jej posiedzeniach i mając na celu poprawę
Z badań przeprowadzonych w 2006 roku przez
stanu bhp w regionie słupskim ściśle współpracuje
ze Słupskim Oddziałem Państwowej Inspekcji Pracy.
inspektorów
Organizujemy spotkania pracodawców z inspektorami PIP,
poszkodowanych
pracy
wynika,
a także poprzez uruchomioną usługę "Codzienne problemy
z ciężkimi urazami do 62.
zmalała
do
że
32,
liczba
a
śmiertenie
poszkodowanych
w pytaniach" każdy z pracodawców może uzyskać poradę
z tego zakresu.
W
dniu
Wypadki w latach
25
stycznia
odbyło
się
w
Gdańsku
2003-2006 -wg danych OIP w
Gdańsku:
podsumowujące rok 2006 posiedzenie Pomorskiej Rady
¾ rok 2003 to 154 wypadki i 183 poszkodowanych
Ochrony Pracy. Na obszarze Okręgowego Inspektoratu
¾ rok 2004 to 176 wypadków i 239 poszkodowanych
Pracy w Gdańsku, do którego należy również Oddział
¾ rok 2005 to 166 wypadków i 209 poszkodowanych
Słupsk,
¾ rok 2006 to 144 wypadki i 146 poszkodowanych
działa
zatrudniają
około
około
738
199
tysięcy
tysięcy
zakładów,
pracowników
które
(dane
z grudnia 2006 roku). Dominują zakłady małe ok.96%.
Szczególne zgrożenia związane są z:
¾ eksploatacją urządzeń technicznych i środków
transportu
W 2006 roku inspektorzy pracy wystosowali do
pracodawców :
¾ 29.098 wnoisków zawartych w 4.820 wystąpieniach
¾ 34.559 zarządzeń nakazowych
¾ pracą na wysokościach
Poza tym inspektorzy:
¾ elektrycznością
¾ nałożyli 1962 mandaty (na kwotę 1.334.111 zł)
¾ pożarami i wybuchami
¾ skierowali 271 wniosków do sądu o ukaranie osób
UNIA EUROPEJSKA
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego
2
KALEJDOSKOP GOSPODARCZY
N R 2 (17) l u t y 2 0 0 7
pracownikom
odpowiedzialnych za wykroczenia
¾ uregulowanie decyzjami i wioskami sprawy oceny
¾ zastosowali 271 środków wychowawczych
¾ w 109 przypadkach złozyli wnioski do prokuratury
ryzyka zawodowego w 6 tys. przypadków
¾ wyeliminowanie
o podejrzeniu popełnienia przestępstwa
nieprawidłowości
dot.
nowo
budowanych obiektów
LICZBA KONTROLI W 2006 ROKU
OCENA
¾ 7 013 – ilość przeprowadzonych kontroli
WARUNKÓW
W
PRACY
ZWIĄZKU
I
Z
WNIOSKI
¾ 5 287- liczba skontrolowanych zakładów
SFORMUŁOANE
REALIZACJĄ
¾ 277 184 – ilość zatrudnionych osób
TEMATÓW KONTROLNYCH W 2006 ROKU
1. SKARGI PRACOWNICZE
SKARGI
¾ Liczba wniosków w ciągu ostatnich lat utrzymuje
W roku 2006 do OIP w Gdańsku wpłynęło 2 362 skarg-
się mniej więcej na stałym poziomie (niewielka
zakres tematyczny przedstawia się nastepująco (ilość
tendencja spadkowa). Skargi składają przeważnie
procentowa):
pracownicy, którzy nie pozostają już w stosunku
¾ 40,65 wynagrodzenia
pracy
¾ 20,7 stosunek pracy
Tylko 21%
¾ 15,7 warunki pracy
stosunku pracy. 3,5% skarg wniosły organizacje
¾ 12,7 czas pracy
związkowe.
¾ 2,1 urlopy
¾ 40%
¾ 1,6 wypadki
z
pracodawcą
(ok.
wnoszących
złożonych
skarg
50%
skargę
skarżących).
pozostawałow
dotyczy
wynagrodzeń
za pracę (66% uznano za zasadne)
¾ 1,6 mobbing i dyskryminacja
¾ 13%
skarg
to
skargi
anonimowe
i
dotyczą
¾ 0,2 układy zbiorowe
niewypłacania
¾ 0,1 upowaznienie zbiorowe
wynagrodzenia za pracę, dodatków za godziny
¾ 4,5 inne
nadliczbowe, ciężkich warunków pracy
i
nieterminowego
wypłacania
2. BEZPIECZEŃSTWO PRACY W BUDOWNICTWIE
PORADY I ZAPYTANIA PRAWNE W 2006 ROKU
Ogólna liczba porad prawnych wyniosła 131 294 w tym:
¾ 113 317 porady prawne
¾ w 11% przeprowadzonych kontroli prace budowy
nie były zabezpieczone przed dostępem osób
nieuprawnionych
¾ 17 977 porady techniczne
¾ w 39% przeprowadzonych kontroli stwierdzono
co doprowadziło do wyeliminowania potencjalnych
brak
zabezpieczenia
lub
oznakowania
strefy
niebezpiecznej
nieprawidłowości.
¾ 1888 osób zatrudnionych bez umowy uzyskało
status pracownika
¾ w 16% nie zapewniono pracownikom hełmów
ochronnych, odziezy ochronnej, ochrony oczu
POPRAWA STANU BHP
Kontrola i profilaktyka prowadzona przez inspektorów
pracy doprowadziła do poprawy stanu bhp. Zmiany można
zaobserwować m.in. przez:
¾ wyeliminowanie zagrożeń w stosunku do 1100
pracowników- zatrudnionych wbrew obowiązującym
przepisom
bezpośredniego
zagrożenia
dla życia lub zdrowia u 2777 pracowników
¾ poprawienie
warunków
pozbawiając pracowników mozliwości umycia się,
przebrania czy spożywania posiłków
¾ 121 pracowników otzrymało świadectwa pracy
¾ wyeliminowanie
¾ w 21% pracodawca nie dopełnił obowiązków
pracy
ok.
270
tys.
i twarzy
¾ w
8%
kontrolowanych
placów
budowy
¾ w 45% przypadków instalacje elektoenergetyczne
były
eksploatowane
z
naruszeniem
zasad
bezpieczeństwa
¾ sporadycznie
występowały
nieprawidłowości
z powodu braku szkoleń bhp, badań lekarskich
oraz kwalifikacji związanych z pracami budowlanymi
3. KONTROLE
PRZESTRZEGANIA
PRZEZ
UNIA EUROPEJSKA
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego
zle
wyznaczono miejsca składowania przedmiotów
3
KALEJDOSKOP GOSPODARCZY
PRACODAWCÓW
WYMAGAŃ
ze skargami
ZWIĄZANYCH
¾ najwięcej
TOWARÓW NIEBEZPIECZNYCH
uwzględniono
ryzyka
zagrożeń
wykazu
prac
osoby
nieprawidłowości
stwierdzono
¾ w 50% skontrolowanych zakładach zanotowano
nieprawidłowości zwiazane z terminem podpisania
towarów niebezpiecznych – w 60% przypadków
zpawewiono
przez
w zakładach pracy handlowo-naprawczych (33%)
przy
czynnościach zwiazanych z przewozem drogowym
¾ nie
złożonymi
poszkodowane do OIP w Gdańsku
Z BEZPIECZEŃSTWEM PRZEWOZU DROGOWEGO
¾ nie
N R 2 (17) l u t y 2 0 0 7
umowy o pracę
szczególnie
¾ w 70% przypadków stwierdzono nieprawidłowości
niebezpiecznych -20%
¾ nie określono podstawowych wymagań bhp
dotyczące treści i trybu wydawania swiadectw
¾ brak części wymaganych informacji w instrukcjach
pracy
¾ w 60% skontrolowanych zakładów nieprawidłowo
dla kierowców – w 20%
prowadzono akta osobowe
¾ w 20% nie zapoznano kierowców z instrukcja
bezpieczeństwa
związaną
z
¾ w
załadunkiem
PRZEPISÓW
traktowania
DOT.
kontroli
przepisów
nie
udostępniano
dot.
równego
w zatrudnieniu oraz nie zgłaszano
pracowników do ubezpieczenia społecznego
ZATRUDNIANIA PRACOWNIKÓW
¾ 46,7%
przypadkach
pracownikom
i przewozem cystern
4. PRZESTRZEGANIE
wielu
przeprowadzono
w
związku
WARTO INWESTOWAĆ
Urząd Miejski w Lęborku
ul. Armii Krajowej 14
84-300 Lębork
tel.(059) 8624280
fax: (059) 8622427
e-mail: [email protected]
www.lebork.pl
Burmistrz: Witold Namyślak
samorządu,
naszego miasta jest obszar zwany Lębork-Wschód. W tym
pełna planów i nadziei na najbliższe 4 lata. Władze
roku gotowy ma być miejscowy plan zagospodarowania
samorządowe Lęborka, oprócz realizacji bieżących
przestrzennego dla os. Lębork-Wschód. Jego opracowanie
zadań,
dróg,
pozwoli na przeznaczenie około 30 ha w rejonie obwodnicy
oświetlenia, rozwoju budownictwa komunalnego,
i ul. Witosa pod lokalizację nowych inwestycji. Rozległość
postawiły na stworzenie warunków i danie impulsu
terenu i atrakcyjne położenie w bezpośredniej bliskości
dla
drogi krajowej nr 6 pozwoli na poszukiwanie dużych
Rozpoczęła
w
tym
rozwoju
się
nowa
inwestycji
kadencja
m.in.
budowy
społeczno-gospodarczego
i perspektyw
życiowych
jego
miasta
mieszkańców
w następnych latach.
Jednym
z
inwestorów. Są też plany włączenia tego obszaru do
specjalnej strefy ekonomicznej.
najważniejszych
elementów
tych
Realizacja tych zamierzeń może być nowym i silnym
działań jest przygotowanie nowych terenów pod
impulsem do rozwoju gospodarczego naszego miasta
inwestycje oraz budownictwo mieszkaniowe.
i powstania nowych miejsc pracy.
Już wcześniej Miasto podjęło niezbędne kroki
przygotowawcze
-
opracowanie
miejscowych
planów zagospodarowania.
Ważnym
kierunkiem
Jednocześnie
pozostała
część
obszaru
Lębork-
Wschód, również ok. 30 ha, wydzielona będzie pod
budownictwo jednorodzinne – docelowo może powstać
rozwoju
przestrzennego
tam ok. 300 atrakcyjnych działek.
UNIA EUROPEJSKA
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego
4
KALEJDOSKOP GOSPODARCZY
¾ odbudowy mostu i ulicy Waryńskiego,
W ramach działań przygotowujących ten rozległy
¾ rewitalizacji bocznych uliczek w rejonie placu
obszar do wykorzystania i zwiększenia jego atrakcyjności,
Pokoju m.in. Basztowej, Derdowskiego, Curie-
niezbędne jest uzbrojenie tego terenu.
Skłodowskiej, Reja, Przyzamcze, Przymurnej,
W najbliższym czasie uchwalony zostanie gotowy już
plan
zagospodarowania
przestrzennego
w
¾ przebudowy ulic w rejonie al. Niepodległości-
rejonie
Kossaka,
Zwycięstwa-Niepodległości-Marcinkowskiego-Różyckiego-
¾ odtworzenia ulic w bezpośrednim sąsiedztwie
Węgrzynowicza, gdzie istnieją wolne, niezagospodarowane
placu Pokoju,
przestrzenie, które przeznaczone będą pod budownictwo o
¾ likwidacji
funkcjach usługowo-mieszkaniowych.
Rozpoczęły
się
też
N R 2 (17) l u t y 2 0 0 7
prace
nad
wymiennikowi
przy
ul.
Kard.
S.Wyszyńskiego,
planem
zagospodarowania w rejonie ul. Buczka. Na tym ponad 30
¾ nadania nowego wizerunku placowi Pokoju.
ha
Rewitalizacja
obszarze
będzie
mogła
powstać
zabudowa
najciekawsze
mieszkaniowa o niskiej intensywności.
Zmniejszenie
strefy
ograniczonego
użytkowania
Wschód,
planu
w centrum
przestrzennego
w
rejonie
umożliwi
indywidualnego
jak
rozwój
i
zarówno
budownictwa
wielorodzinnego,
jak
zyska
również
realizacja
zamierzeń
wymagają
inwestycyjnych
poważnych
nakładów
tych
zadań
może
być
sfinansowana
ze środków unijnych. Realne szanse na ich pozyskanie –
i tym
samym
przyspieszenie
planowanych
działań
-
zgodnie
stwarza rozpoczynający się w 2007r. nowy okres podziału
z potrzebami Miasto najbliższym okresie rozwinąć chce
środków unijnych. Samorząd Lęborka chce wykorzystać tę
budownictwo
szansę i w tym celu podjął już niezbędne działania –
komunalne,
będzie
a
i
miasta
Część
Przygotowanie nowych terenów pod budownictwo
miasto
jego
finansowych.
budownictwo jednorodzinne jak i przemysłowe.
mieszkaniowe
a
wydobyć
Zarówno przygotowanie terenów w obszarze Lębork-
samorząd, pozwoli na rozpoczęcie prac nad opracowaniem
zagospodarowania
elementy,
pozwoli
na atrakcyjności turystycznej.
wokół zmodernizowanej oczyszczalni ścieków o co zabiega
Komuny Paryskiej i ul. Pionierów, gdzie może rozwijać się
śródmieścia
też
wspomagać
budownictwo w ramach TBS-u i umożliwi dalsze działania
na tym polu developerom.
W
końcowym
zagospodarowania
Zakończenie
podstawę
do
Realizacja tych planów pozwoli na dalszy rozwój
etapie
opracowania
przestrzennego
tych
prac
rozpoczęcia
przygotowuje dokumentacje, kosztorysy.
jest
śródmieścia.
przygotowawczych
tak
plan
oczekiwanej
stworzy
odbudowy
naszego
miasta
mieszkańców,
a
i
poprawę
hasło
warunków
Wybierz
życia
Lębork!
jego
zostanie
zrealizowane poprzez powstanie nowych inwestycji, miejsc
pracy i atrakcyjny wizerunek miasta.
i zabudowy centrum Lęborka, m.in.:
UNIA EUROPEJSKA
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego
5
KALEJDOSKOP GOSPODARCZY
N R 2 (17) l u t y 2 0 0 7
RZEKA SŁUPIA – WĘDKARSKA I TURYSTYCZNA ATRAKCJA SŁUPSKA
Zarząd Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Słupsku
76-200 Słupsk,
ul. 3-go Maja 65 a
tel. 84-36-341
www.pzw.slupsk.pl
Rzeka Słupia - przepływająca przez miasto Słupsk
to najbardziej atrakcyjne miejsce połowów wędkarskich
Słupia jest rzeką o charakterze wody górskiej, jej
długość
wynosi
138,6
km.
Źródła
znajdują
się
Kwacza.
Z dopływów prawobrzeżnych należy wymienić liczącą
na Pojezierzu Kaszubskim w pobliżu Sierakowskiej Huty na
45,6 km Skotawę, Glaźną i Gnilną. Średni spadek rzeki
wysokości 178 m npm.
wynosi 1,3 promila.
Środkowy bieg rzeki leży na
Wysoczyźnie Polanowskiej, zaś bieg dolny na Równinie
Od zapory w Młynkach do
mostu kolejowego
Słupskiej oraz Wybrzeżu Słowińskim, kończy bieg w Ustce,
w Ustce rzeka Słupia jest w użytkowaniu Zarządu Okręgu
gdzie uchodzi do Morza Bałtyckiego. W swoim górnym
Polskiego Związku Wędkarskiego w Słupsku., i tu można
biegu rzeka przepływa przez szereg jezior: Tuchlińskie,
uzyskać wszelkie informacje dotyczące zasad wędkowania
Pręgożyno,
na poszczególnych odcinkach .
Skrzynka
,Trzebocińskie,
Gowidlińskie,
Węgorzyno, Żukowskie. W dalszym biegu przepływa przez
Na
całej
długości
oraz
w
licznych
dopływach
pstrąg
potokowy,
zbiorniki zaporowe w Konradowie i w Krzyni. Większymi
występują
dopływami lewobrzeżnymi są Parchowska Struga, Stropna,
lipień, troć wędrowna, łosoś, a także kleń , szczupak,
Bytowa, Kamienica, Brodek, Kamienna, Żelkowa Woda,
okoń, płoć .
atrakcyjne
gatunki
ryb:
UNIA EUROPEJSKA
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego
6
KALEJDOSKOP GOSPODARCZY
Poniżej jeziora Krzynia
Słupia ma charakter rzeki
N R 2 (17) l u t y 2 0 0 7
łososi i troci wędrownej.
trociowo- łososiowej. Tutaj można złowić piękne okazy
ZO PZW realizuje zadania w ścisłej współpracy
1.700 tys. ziaren ikry troci oraz 125 szt łososia w celu
z Komisją Zarybieniową IRS. Jednym z zadań są odłowy
pozyskania 100 tys ziaren ikry łososia. W okresie od 1
tarlaków i pozysk ikry troci na Punkcie Odłowu Troci
października do 30 listopada odłowionych zostało 761 szt
na rzece Słupi.
tarlaków troci o wadze 1.579,3 kg. Pozyskano 1.636 tys.
Zarządu
ziaren ikry troci przeznaczonej do dalszej inkubacji.Po
Województwa Pomorskiego w okresie od 1 października do
wykonaniu planu pozyskania ikry pozostało 26 szt/ 45 kg
15
Związku
nie wytartych samic troci, które wypuszczono z powrotem
Wędkarskiego w Słupsku otrzymał pozwolenie na odłów
do rzeki w celu złożenia przez nich ikry na naturalnych
z rzeki Słupi 3.500 kg tarlaków troci w celu pozyskania
tarliskach.
W
2006
grudnia
We
roku
zgodnie
Zarząd
wrześniu
2006
Okręgu
roku
z
decyzją
Polskiego
założono
2
skanery
identyfikowane przez pracowników IRS w Gdańsku. Do tej
do liczenia ryb przechodzących przez przepławki przy
pory stwierdzono, że przepłynęło
młynie i przy jazie w Słupsku. Wykazały one przepłynięcie
młynie
kilkunastu tysięcy różnych obiektów. Obecnie są one
w Słupsku
2700
szt
1900
oraz
szt
przez
troci
i
przez przepławkę przy
przepławkę
łososi.
Do
przy
jazie
rozpoznania
UNIA EUROPEJSKA
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego
7
KALEJDOSKOP GOSPODARCZY
pozostało jeszcze ponad 1100 szt obiektów. Pozostałe
N R 2 (17) l u t y 2 0 0 7
Zamontowana na wlocie z
przepławki kamera
obiekty odrzucono. W celach identyfikacyjnych zostaną
pozwoliła na obserwację przez Internet migracji ryb,
wykorzystane filmy, na których
natomiast druga kamera przekazywała obraz z codziennej
zarejestrowane zostały
ryby przepływające przez przepławkę przy jazie.
25
Do chwili
tarlakom
obecnej
potwierdzając, że
troci
4
założono
nadajniki
nadajniki
wciąż
nadają
pracy brygady rybackiej na Punkcie Odłowu Troci.
radiowe.
na realizację zarybiania udziela Urząd Miejski w Słupsku.
sygnały
Corocznie dokonywane jest zarybienie Polskich Obszarów
ryby są jeszcze w rzece w okolicy
Morskich
Bałtyku
ze
środków
Ministerstwa
Rolnictwa
i Rozwoju Wsi, w tym rzeki Słupi ok. 70 tys smoltów troci
Słupska.
Realizowane przez ZO PZW Słupsk zarybienia rzeki
i ok. 30 tys szt. smoltów łososia.
Słupi to 2000 szt smoltów łososia, 4000 szt smoltów troci,
Pozyskujemy również ikrę z tych ryb, inkubujemy
1150 tys szt. wylęgu troci, 62,2 tys. szt. wylęgu pstrąga
w naszej wylęgarni, w Ośrodku Zarybieniowym Damnica,
potokowego, 15 tys szt. narybku wiosennego pstrąga, 2
i zarybiamy Słupię i jej dopływy. 230 tys szt ikry troci
tys szt. narybku lipienia, 200 kg jazia, nie licząc zarybienia
zostało przekazane hodowcom smoltów.
zbiorników zaporowych na tej rzece. Pomocy finansowej
Nasze
rzeki
chronimy
przed
kłusownictwem.
Społeczna Straż Rybacka oraz utworzona w
2004 roku
Związkiem
Miast
i
Gmin
Dorzeczy
Słupi
i
Łupawy,
instytucjami rządowymi, samorządowymi i społecznymi
Grupa Szybkiego Reagowania SSR aktywnie współdziała w
dbając o ochronę przyrody, zakładając tarliska naturalne.
tym zakresie z Policją i Państwową Strażą Rybacką,
Organizujemy pokazy i informujemy mieszkańców naszego
Służbami
regionu o naszej pracy na rzecz utrzymania czystości wód
Ochronnymi
Parków,
Straży
Granicznych
i
i Towarzystw.
Współdziałamy ściśle z władzami Miasta Słupsk
zwiększania populacji ryb w Słupi i jej dopływach.
Dzień Otwartej Przepławki dla mieszkańców Słupska to
i Powiatu Słupskiego, Parkiem Krajobrazowym „Dolina
nasz
Słupi”,
i promocji przyrodniczo - wędkarskiej naszego regionu.
Towarzystwem
Proekologicznym
„Słupia”,
wkład
w
tworzenie
świadomości
ekologicznej
UNIA EUROPEJSKA
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego
8
KALEJDOSKOP GOSPODARCZY
Mieszkańcy śledzą wędrujące na tarło w górę rzeki
trocie i łososie pokonujące przepławkę, uczestniczą przy
W dniu 1 stycznia od wielu lat Zarząd Okręgu
Polskiego Związku Wędkarskiego w Słupsku organizuje
N R 2 (17) l u t y 2 0 0 7
sztucznym tarle, obserwują ryby wyskakujące z wody przy
jazie.
w Słupsku przy współudziale Urzędu Miejskiego w Słupsku
oraz Starostwo Powiatowe w Słupsku.
Patroni medialni to: TVP 1,TVP 3,Głos Słupski, Głos
Festyn Wędkarski na rzece Słupi w Słupsku.
W programie zawodów są:
Pomorza, Wędkarz Polski,
- Otwarty Konkurs Wędkarski o Największą Złowioną
Wiadomości
Wędkarskie,
Wędkarski Świat.
Rybę (Łosoś/Troć) ,
Zwycięzcy otrzymują nagrody rzeczowe, puchary
- Konkurs Wiedzy Ekologicznej,
i dyplomy.
- Konkurs Wiedzy Wędkarskiej.
Wszyscy
uczestnicy
pamiątkowe
plakietki
i gorący posiłek.
Organizatorami festynu jest Zarząd Okręgu PZW
Zapraszamy na łowiska!
UNIA EUROPEJSKA
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego
9
KALEJDOSKOP GOSPODARCZY
N R 2 (17) l u t y 2 0 0 7
AKADEMIA PRZEDSIĘBIORCY
Koncepcja zarządzania logistyczno-marketingowego
Powszechnie uważa się, że najlepiej zaplanowane strategie marketingowe mogą zawieść bez odpowiedniego wsparcia
w innych obszarach. I odwrotnie – inne działania też mogą stać się bezużyteczne bez przeprowadzenia badań marketingowych
i ustalenia wspólnych kierunków działania, czego przykładem są wzajemne powiązania w sferze marketingu i logistyki (rysunek
1) mające na celu maksymalizację zysków i minimalizację kosztów przedsiębiorstwa. Konieczna jest więc integracja
instrumentów i działań w tych dwóch obszarach, dzięki której wypracowany zostaje spójny system działania, którego podstawą
jest orientacja rynkowa. Na szczególną uwagę zasługuje tu powiązanie działań w sferze zbytu i zaopatrzenia, które „stanowi
bazę dla marketingowych, produkcyjnych i finansowych aktywów firmy”.
Niezbędne dopełnienie działań marketingowych, w warunkach współczesnego rynku, stanowi zapewniany przez logistykę
poziom obsługi klienta. Marketing pełni w tych działaniach rolę „kreatora” popytu, dystrybucja (logistyka) ten popyt
satysfakcjonuje. Zależności te powinny być optymalizowane. Przy czy zadowolenie klienta jest osiągane w wyniku
działań
marketingowych dotyczących „marketingu - mix”, wspomaganych przez działania innych obszarów.
Rysunek 1
Koncepcja zarządzania marketingowo – logistycznego
Zadowolenie klienta
- Dostawcy
- Posrednika
- Klienta finalnego
Zintegrowane działania
Zyski przedsiębiorstwa
marketingowo –logistyczne
- Marketing-mix (produkt,
cena, promocja,
dystrybucja)
- Logistics-mix (transport,
zapasy, składy, realizacja
- Maksyamalizacja zysków
długoterminowych
- Najniższe koszty globalne
przy akceptowanym
poziomie osługi klienta
zamówienia)
Źródło: M. Sołtysik, Podstawy zarządzania logistycznego, „Gospodarka Materiałowa i Logistyka” 1995 nr 5, s. 99.
Natomiast na osiągnięcie akceptowanego poziomu zysku w dłuższym okresie wpływają globalne koszty, przy zachowaniu
określonego poziomu obsługi klienta. Ustalając optymalny poziom obsługi rozpatruje się między innymi:
¾
o ile wzrośnie sprzedaż przy danym wzroście poziomu obsługi klienta,
¾
jakie przy tym ponosi się koszty.
UNIA EUROPEJSKA
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego
10
KALEJDOSKOP GOSPODARCZY
N R 2 (17) l u t y 2 0 0 7
Zazwyczaj podnoszenie poziomu obsługi klienta jest bardzo korzystne, gdyż przyrost sprzedaży jest większy od przyrostu
kosztów. Należy jednak zwrócić uwagę, że nadmierne jego zwiększanie - powyżej punktu optymalnego, może spowodować
spadek rentowności ze względu na progresywny charakter wzrostu kosztów z tym związanych.
Poziom obsługi klienta jest zależny od następujących elementów:
¾ ceny rynkowej produktów,
¾ jakości produktów,
¾ dystrybucji,
¾ reklamy,
¾ obsługi przed sprzedażą,
¾ obsługi po sprzedaży,
¾ asortymentu,
¾ gwarancji,
¾ załatwiania reklamacji.
Podany zestaw kryteriów oceny jakości usługi wydaje się oczywisty, jednak jego uwzględnienie w praktyce jest bardzo
trudne. Wymaga to nie tylko wszechstronnego przygotowania wysoko wykwalifikowanej kadry, lecz także ogromnej dbałości
o materialne elementy procesu świadczenia usługi, jak również stałej obserwacji i znajomości zachowań nabywców.
Połączenie tych elementów w dobrze funkcjonujący „organizm firmy” świadczy o sukcesie rynkowym.
Bardzo ważne jest także ustalenie, które elementy obsługi klienta są dla niego bardziej, a które mniej istotne - najlepiej
sprawdzić to za pomocą ankiet, w których określone są różne elementy i o różnym poziomie obsługi. Warto także porównać
stopnie logistycznej obsługi klienta u konkurencji i porównać korzyści, jakie one przynoszą, do czego nawiązuje artykuł
J. Szredera Benchmarking - dlaczego warto porównywać się z najlepszymi? zamieszczony w nr 11 Kalejdoskopu
Gospodarczego.
Marcin Musiałek
Wyższa Hanzeatycka
Szkoła Zarządzania
w Słupsku
Literatura:
1. Ciesielski M. red., Logistyka w tworzeniu przewagi konkurencyjnej firmy, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu,
Poznań 2001.
2. M. Ciesielski, Logistyka w strategiach firm, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Poznań 1999.
3. Dahlgaard J. J., Kristensen K., Kanji G. K., Podstawy zarządzania jakością, Wydawnictwo naukowe PWN, Warszawa 2000.
4. Sołtysik M., Podstawy zarządzania logistycznego, „Gospodarka Materiałowa i Logistyka” 1995 nr 5.
5. Szreder J., Benchmarking - dlaczego warto porównywać się z najlepszymi?, Kalejdoskop Gospodarczy nr 11, SIPH 2006.
UNIA EUROPEJSKA
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego
11
KALEJDOSKOP GOSPODARCZY
N R 2 (17) l u t y 2 0 0 7
Z DZIEJÓW SŁUPSKA
Kościół Zamkowy św. Jacka
W
ciągu
kolejnego
stulecia
kościół
obronnym w południowej części miasta – można polecić
padał
wielokrotnie
łupem
jeszcze co najmniej dwa inne widoki: jeden spod Zamku,
grabieżców, a podczas sławnych zajść w okresie
wielokrotnie i udanie wykorzystywany przez fotografów,
Reformacji
a także drugi, z przeciwległego brzegu rzeki zwanej dziś
(wraz z klasztorem)
został
całkowicie
ogołocony.
Przestał pełnić funkcje Domu Bożego i przez lata stał
Słupią.
opuszczony; około roku 1600 przypominał grożącą
zawaleniem
ruinę.
Mieszkająca
Wieża tego kościoła, ośmioboczna i nadzwyczaj
wówczas
smukła, przypomina igłę lub ołówek i dominuje nad bryłą,
w miejscowym Zamku Księżna Erdmut – wdowa po
obserwowaną z wymienionych miejsc. Zanim szczegółowo
Księciu Janie Fryderyku – poleciła kościół odbudować
opowiemy o tej budowli – przedstawmy kilka ważnych dat
i konsekrować pod wezwaniem (na pamiątkę swego
z jej historii.
zmarłego małżonka) Św. Jana.
W
1278
dominikanom
roku
z
książę
ówczesnego
Mestwin
Gdańska
II
podarował
plac
(położony
wewnątrz, przy południowo- wschodnim krańcu murów
miejskich
dawnego
męskiego.
W
Stolpu)
latach
pod
budowę
trzydziestych
klasztoru
ubiegłego
wieku
świadczyły o tym takie nazwy, jak Podwórzec Klasztorny
czy
ulica
Mnichów.
Przy
klasztorze
zbudowano
też
zapewne i kościół – z muru pruskiego, to jest w stylu,
w jakim budowano wówczas takie obiekty w tej okolicy.
Kościół nie przetrwał któregoś z licznych pożarów, jakie
pustoszyły miasto w przeszłości, i w końcu XV wieku
wybudowano w tym miejscu nową, tym razem już ceglaną
W
ciągu
z klasztorem)
świątynię.
padał
kolejnego
stulecia
wielokrotnie
kościół
łupem
(wraz
grabieżców,
a podczas sławnych zajść w okresie Reformacji został
całkowicie
ogołocony.
Przestał
pełnić
funkcje
Domu
Bożego i przez lata stał opuszczony; około roku 1600
przypominał
grożącą
zawaleniem
ruinę.
Mieszkająca
wówczas w miejscowym Zamku Księżna Erdmut – wdowa
po Księciu Janie Fryderyku – poleciła kościół odbudować
i konsekrować
pod
wezwaniem
(na
pamiątkę
swego
zmarłego małżonka) Św. Jana. Nastąpiło to 24 czerwca
(w dzień Św. Jana) 1602 roku. Kolejna znaczna renowacja
i ponowna konsekracja świątyni nastąpiły w roku 1875.
Kościół pw. Św. Jacka
Ośmioboczna
Źródło: www.slupsk.pl (Galeria – „Słupsk zimą”)
Niestety koscioła tego – prawie nie da się korzystnie
sportretować od zewnątrz. Obok widoków zalecanych
w przeszłości
dawnego
–
Ogrodu
z
południowo-zachodniego
Różanego
(dziś
jest
to
krańca
Park
im.
J. Waldorffa z pomnikiem K. Szymanowskiego, między
ulicami W. Jagiełły i Jana Pawła II) i z miejsca, w którym
skręca
się
z
dzisiejszej
ulicy
Zamkowej
ku
murom
na czworokątnej
ze ścian
jej
wieża
podstawie
korpusu
nie
zachodnia
w
taki
jest
sposób,
równoległa
spoczywa
iż
żadna
do
boku
podstawy. Zwieńczenie jej stanowi barokowy hełm z tak
zwaną „latarnią” i wyjątkowo smukłą iglicą. Sama budowla
jest dziś jednonawowa i na zewnątrz pozbawiona ozdób;
rytm nadają jej sylwecie jedynie przypory i trzyczęściowe
okna. Chór zamknięty jest prostą i gładką ścianą. Nad ową
UNIA EUROPEJSKA
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego
12
KALEJDOSKOP GOSPODARCZY
N R 2 (17) l u t y 2 0 0 7
ścianą z jednym szerokim, pięcioczęściowym oknem,
i ambonę. Ołtarz ten jest ozdobiony barokowymi rzeźbami
w większej części przysłoniętą przez budynek zamkowego
i odpowiednim zestawem obrazów. Na głównym obrazie
młyna, wznosi się szczyt północno- wschodni, stanowiący
widzimy fundatorkę i jej męża, klęczących pod krzyżem
specjalną, ale i jedyną ozdobę bryły. Widać go dobrze
i pogrążonych w modlitwie. Ptak u szczytu jest zapewne
z podwórza starego młyna. W odróżnieniu od Kościoła
gołębiem, więc gdy popatrzymy przez okno w ścianie
Mariackiego – Zamkowy nie jest dokładnie zorientowany
szczytowej na oko na drugiej ścianie, jak na oko Boga
geograficznie;
linii
Ojca – to otrzymamy obraz Przenajświętszej Trójcy. Filar
południowy zachód - północny wschód. Okrągłe otwory
podpierający ambonę ma postać brodatego mężczyzny.
w szczycie
Balustradę ambony zdobią portrety Ewangelistów, zaś
oś
jego
symetrii
przebiega
w
przypominają ozdoby Ratuszów w Lubece
i Stralsundzie.
wschodniej
Wieżyczka
nie
ma
po
stronie
i
właściwie
hełmu
południowo
-
w ogóle nie
balustrada schodków ozdobiona jest portretami Apostołów.
Zadaszenie
jest
bogato
ozdobione
rzeźbami.
Organy
przypomina wieży. Po stronie północnej kościoła można
świątyni – dar Księcia Ernesta Bogusława – są młodsze od
rozpoznać
ołtarza i ambony o około osiemdziesiąt lat, mają wysoki,
elementy,
świadczące
o
niegdysiejszym
istnieniu nawy bocznej.
Jest
to
bogato zdobiony złoconymi rzeźbami prospekt, za którym
świątynia
siedmioprzęsłowa.
Istniejący
kryje
się
właściwy
mechanizm
instrumentu.
cechą
Na balustradzie empory organowej znajduje się mała,
korzystną z punktu widzenia katolików, u których Msza
bogato zdobiona rzeźbionymi ornamentami i figurami
Święta była i jest ucztą dla wzroku. U ewangelików
imitacja prospektu organowego.
stosunek
długości
do
szerokości
kościoła
był
Cenniejsze
jednakowoż główną rolę we Mszy odgrywało głoszone
od
tych
wszystkich
elementów
Słowo Boże, więc nie wykorzystywali oni całej długości
wyposażenia, które przecież można w tej lub innej formie
nawy. Podczas odbudowy w 1602 roku cztery wschodnie
znaleźć we wszystkich kościołach – są dwa marmurowe
przęsła oddzielono ścianą. Dla wyrównania powstałej
epitafia, rozmieszczone po obu stronach ołtarza na obu
w ten sposób straty przestrzeni wbudowano później w tę
wzdłużnych ścianach nawy (tj. północno - zachodniej
stosunkowo wąską nawę dwie szerokie, umieszczone
i południowo - wschodniej). Linia męska rodu Gryfitów
jedna nad drugą empory, wskutek czego znacznie ucierpiał
wygasła, jak wiadomo, w momencie śmierci Bogusława
wyraz
rozwiązanie
XIV w 1637 roku. Jego siostra, Księżna Anna nazywała się
wymuszone, bowiem duchowny ewangelicki powinien był
po mężu – belgijskim księciu – de Croy en Arschot. Oboje
artystyczny
całości.
Było
to
przemawiać do wiernych zgromadzonych ściśle wokół
małżonkowie mieli syna, Księcia Ernesta Bogusława, który
niego. Oczom nie miał on nic do zaoferowania. Kruchta,
zmarł w roku 1684 – w dwadzieścia cztery lata po swej
powstała w zachodniej części świątyni, wykorzystywana
matce. W 1682 roku, na dwa lata przed swą śmiercią
była m. in. w przygotowaniach kandydatów do bierzmowania.
Książę ten polecił przygotować jego zmarłej matce i sobie
Stąd też wchodziło się schodami na empory, przez co
samemu dwa epitafia, które miałyby zostać umieszczone
można było zaoszczędzić przestrzeni w części wschodniej.
nad miejscami spoczynku obojga Księstwa pochowanych
Do wnętrza właściwej nawy prowadzą stąd niepozorne,
pod podłogą świątyni. Oba te dzieła dotrwały do naszych
wąziutkie drzwi. Prosty na zewnątrz, kościół również we
czasów w swojej oryginalnej formie. Doktor F. Kugler
wnętrzu pozbawiony jest niemal całkowicie wszelkich
w swojej „Historii kultury pomorskiej” z 1840 roku tak
ozdób i posiada zwyczajne sklepienie gwiaździste.
pisał o epitafium Księcia Ernesta Bogusława:
Tym cenniejsze są barokowe elementy wyposażenia
wnętrza
Kościoła,
z siedemnastego
i cenniejsze
z
pochodzące
prawie
wieku.
Elementy
starsze
punktu
widzenia
historyka
„Nazwisko twórcy tychże epitafiów nie zachowało się
wyłącznie
ani w pomorskich archiwach, ani też na samych dziełach.
(a
Piękne ozdoby pulpitu modlitewnego przypominały mi jako
więc
sztuki)
żywo
wielkiego
Andreasa
Schluetera.
Być
może
nie
pochodzące z pierwszych lat istnienia świątyni – padły
posuwam się tu zbyt daleko w przypuszczeniach, iż dzieła
pastwą
kataklizmów.
te pochodzą z okresu jego młodości i mają związek
ognia,
złodziei
i
przeróżnych
Odpowiednie wyposażenie ogołoconej ze sprzętów świątyni
z pracami jego nauczyciela Sapoviusa. Bliskość Danziga,
wydawało się fundatorce i jej następcom zadaniem na ich
w którym
miarę. Księżna Erdmut ufundowała w 1602 roku ołtarz
prawdopodobnym
mieszkał
ten
ostatni
przypuszczenie,
czyni
iż
Książę
całkiem
Ernest
UNIA EUROPEJSKA
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego
13
KALEJDOSKOP GOSPODARCZY
N R 2 (17) l u t y 2 0 0 7
Bogusław właśnie do niego zwrócił się o wykonanie
Sam Książę Ernest de Croy en Arschot zmarł wskutek
wspomnianych epitafiów.”
choroby w 1620 roku, podczas jednej z wojen nad Renem,
Ktokolwiek jednak nie byłby twórcą obu dzieł –
ledwie po roku małżeństwa. Wdowa po nim, Księżna Anna,
mamy przed sobą obiekty wielkiej wartości artystycznej,
mieszkała najpierw w dzisiejszym Szczecinie, swoich dni
godne pielęgnacji z naszej strony. Książę, ze wzrokiem
dożyła jednak na zamku w Słupsku. Zwłoki jej i jej syna
skierowanym ku górze i wzniesionymi w geście modlitwy
spoczywają
ramionami, siedzi w swoim stroju paradnym, złożonym
podłogą przed ołtarzem. W roku 2006 epitafium to zostało
w Kościele
Zamkowym,
pochowane
pod
z płaszcza i półpancerza, przy modlitewnym pulpicie,
poddane gruntownej renowacji.
bogato ozdobionym arabeskami i piękną główką dziecięcą.
Mosiężna chrzcielnica z siedemnastego wieku, stoi na
Różnica między tą anielską główką oraz głowami dzikich,
nowej, kamiennej podstawie z płaskorzeźbą wyobrażającą
którzy utrzymują całą tę konstrukcję na swoich barkach –
Grzech Pierworodny. Na ścianach znajdują się, w ramach
wskazuje wyraźnie, iż nad dziełem tym pracowało dwóch
za szkłem, wyhaftowane złotem, srebrem i kolorowymi
artystów
nićmi na niegdyś białym atłasie herby rodów szlacheckich,
o
mężczyzn
różnym
poziomie
utrzymujących
mistrzostwa.
całość,
dzierżą
Postacie
w
rękach
książęcych
i
elektorskich
z
Pomorza,
Saksonii,
drewniane maczugi, a o ich kolana opierają się tarcze,
Brandenburgii i Brunszwiku - Lueneburga. Są to dobrze
z których
Pomorza
zachowane, cenne dzieła sztuki, niosące „...niepowtarzalną
z gryfem. Na wysokim gzymsie znajdują się dwa wazony,
radość miłośnikom dawnych osobliwości”. Jak zatem widać
a w środku – książęcy herb de Croyów. Podobnie jak
– Kościół Zamkowy jest cennym pomnikiem historii,
napisy z epitafium Księżnej Anny, tak i te z epitafium
zarówno
Księcia
prawa
ozdobiona
jest
herbem
Stolpu
jak
i
Słupska,
pamiątką
po
dawno
tłumaczenia
wygasłym, książęcym rodzie Gryfitów. Przedstawiciele
na oddzielnych tabliczkach. Całe epitafium znajduje się
książęcego rodu Croyów żyli w Niemczech jeszcze w latach
za ozdobną, kutą, żelazną kratą. Epitafium to spoczywa na
trzydziestych ubiegłego wieku. Boczna linia tego rodu
równi z podłogą, zaś drugie, poświęcone Księżnej Annie,
miała swoje włości również w dawnym powiecie słupskim –
umieszczone zostało na ścianie nieco ponad nią. Ono
były to majątki m.in. w dzisiejszym Duninowie oraz kilka
również składa się z elementów architektury, wykonanych
mniejszych posiadłości.
zaopatrzone
były
w
niemieckie
z czarnego marmuru oraz figury z marmuru białego. U
góry
przedstawiono
trzymającą
w
lewej
Księżnę
ręce
siedzącą
książkę,
zaś
na
krześle
prawą
A sam Kościół – pod wezwaniem Św. Jacka –
i
powrócił krótko po wojnie jako pierwszy w Słupsku
ręką
do służby Bogu i wiernym. Służy do dziś i posłuży zapewne
rozdającą pieniądze (jest to symbol miłosierdzia dla
przez kolejne wieki.
ubogich). Ona sama przedstawia Miłość, podczas gdy
Wiara i Nadzieja siedzą odpowiednio po prawej i lewej jej
Wojciech M. Wachniewski
stronie. U dołu wielkiej tablicy umieszczono postać zmarłej
Słupsk
Księżnej Anny w nietypowej pozie – z twarzą, zwróconą w
stronę wnętrza świątyni i z głową na poduszce. Również tu
(Na
podstawie
fragmentu
– tym razem na obrazach po obu stronach tablicy z
i okolicach” z 1926 roku.)
„Przewodnika
po
Stolpie
tekstem – przedstawiono książęcą parę w pełni młodości.
UNIA EUROPEJSKA
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego
14
KALEJDOSKOP GOSPODARCZY
N R 2 (17) l u t y 2 0 0 7
NASI PRZEDSIĘBIORCY
Flair Poland Sp. z o.o.
ul. Kolejowa 21, 76-251 Kobylnica
PL8390405535
e-mail: [email protected]; www.flair.pl
KRS: 0000072620
Kapitał własny: 15.000.000 PLN
Firma Flair Poland Sp. z o.o., należąca do grupy
użytkowników mebli znaleźć można w takich krajach, jak
Schieder, jest producentem mebli wyściełanych.
Zakład,
założony
w
1992
roku,
produkcji kierowana jest na eksport, a zadowolonych
zatrudnia
400
Austria,
kraje
Beneluxu,
Czechy,
Francja,
Hiszpania
pracowników, a jego dzienna wydajność sięga trzystu
z Wyspami Kanaryjskimi, Irlandia, Liechtenstein, Niemcy,
kompletów mebli.
Portugalia, Republiki Nadbałtyckie, Słowacja, Szwajcaria,
Spółka produkuje meble wypoczynkowe, rowgówki,
tapczany, meble do siedzenia, sofy i tzw. megasofy,
Węgry, Wielka Brytania i Włochy.
Firma zaznacza swą obecność na krajowym rynku,
W
badaniach
współpracując
firmy
większość
wystawowych w całym kraju. W tym roku firma otworzyła
respondentów oceniła styl wyrobów jako nowoczesny
salon handlowo - wystawienniczy na terenie własnego
i ponadprzeciętny.
zakładu.
fotele,
fotele
(w
przeprowadzonych
tym
telewizyjne).
wśród
klientów
z
setką
dużych
i
średnich
salonów
Meble projektowane są przez specjalistów z Europy
Zachodniej, co pozwala dotrzymywać kroku najnowszym
trendom
projektowym
na
kontynencie.
Flair Poland Sp. z o.o. posiada certyfikat ISO 9001.
Większość
UNIA EUROPEJSKA
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego
15
KALEJDOSKOP GOSPODARCZY
N R 2 (17) l u t y 2 0 0 7
Sydkraft EC Słupsk Sp. z o.o.
ul. Słoneczna 15 D
76-200 Słupsk
tel. (059) 84-11-311
fax (059) 84-22-061
e-mail: [email protected]
Sydkraft EC Słupsk Sp. z o.o. produkuje i przesyła
Posiadamy certyfikaty ISO w zakresie:
energię cieplną w oparciu o nowoczesną automatykę.
Polityki Jakości - ISO 9001
Zarządzanie dostawą ciepła odbywa się dzięki zastosowaniu
Polityki Środowiskowej - ISO 14001
systemu nadrzędnego firmy Sauter, co pozwala na całodobową
Polityki BHP - OHSAS 18001
kontrolę parametrów pracy z poziomu dyspozytora.
Nasz
system
ciepłowniczy
zaliczany
jest
do najnowocześniejszych w kraju, poprzez co gwarantujemy
dotrzymanie właściwych parametrów nawet w ekstremalnych
warunkach pogodowych.
Wykazujemy dużą dbałość o środowisko.
Prowadzimy systematyczny monitoring emisji gazów
i pyłów za pomocą nowoczesnego sprzętu pomiarowego.
Monitoring pozwala nam również na kontrolę procesów
spalania, dzięki temu uzyskujemy produkt najwyższej
jakości.
ZAKŁAD DOSKONALENIA ZAWODOWEGO W SŁUPSKU
76-200 Słupsk, ul. Szczecińska 57, Tel. (059)845 27 27,
fax. (059) 845 37 88 www.zdz.slupsk.pl [email protected]
Nasz zakład jest jedną z najbardziej wszechstronnych
i najstarszych instytucji szkolących regionu Pomorza
Środkowego. Zajmuje się kształceniem zawodowym
dorosłych i młodzieży w systemie kursowym, szkolnym oraz
praktycznym
nauczaniem
zawodu
w
warsztatach
szkoleniowo – produkcyjnych. Od wielu lat jest znanym na
rynku krajowym i zagranicznym producentem maszyn
do obróbki metali. Gwinciarek GS-10, filtrów magnetycznych
i bibułowych o różnej wydajności do wszystkich rodzajów
szlifierek i urządzeń przemysłowych. Produkujemy również
urządzenia dla przemysłu energetycznego i stoczniowego.
FILTR
BLOK SRZYNI
MAGNETYCZNY
CIEPLNEJ
TYP FMA1
GWINCIARKA
STOŁOWA
TYP GS-10
UNIA EUROPEJSKA
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego
16
KALEJDOSKOP GOSPODARCZY
N R 2 (17) l u t y 2 0 0 7
INFORMACJE O PRAWIE UNIJNYM ORAZ WYDARZENIACH W UE ISTOTNYCH
DLA PRZEDSIĘBIORCÓW
luty 2007
Polska ma obniżyć deficyt w 2007 roku
Polska musi do końca roku obniżyć nadmierny
Komisja uważa, że zapowiadane przez Polskę
deficyt budżetowy finansów publicznych i ma czas do
zmniejszenie deficytu w 2007 roku do poziomu 3,4
27 sierpnia na wykazanie, że podejmuje odpowiednie
proc.
działania w tym zakresie - zaleciła w środę Komisja
publicznych;
Europejska.
ostrzega. Według najnowszych prognoz Komisji, polski
Dotychczasowe kroki podejmowane przez polski
rząd
Komisja
Europejska
oceniła
jako
wymaga
zdecydowanej
bez
niej
deficyt
reformy
będzie
wydatków
większy
-
deficyt finansów publicznych wyniesie w 2007 roku 3,7
proc. PKB (włączając koszty reformy emerytalnej).
niewystarczające, pisząc w ocenie polskiego planu
konwergencji, że polepszenie sytuacji budżetowej jest
Źródło: www.pap.com.pl
głównie wynikiem wysokiego wzrostu gospodarczego.
Komisja Europejska chce kar za przestępstwa ekologiczne
Komisja Europejska zaproponuje wprowadzenie
kar, takich jak grzywny i więzienia, za przestępstwa
z przestępstw,
Brukseli
jest
Zgodnie
tłumaczone
tym,
takie,
które
przyczyniają
się
do czyjejś śmierci.
ekologiczne popełniane w krajach Wspólnoty.
Posunięcie
czyli
z
dyrektywą,
za
poważne
zanieczyszczenie albo nielegalny transport materiałów
że niektóre kraje członkowskie UE traktują "zielone
nuklearnych
przestępstwa" poważniej niż inne, które zezwalają
więzienia. W przypadku spowodowania śmierci kara
na wykorzystywanie luk w prawie.
wyniosłaby do 10 lat.
Doświadczenie pokazuje, że istniejące systemy
groziłoby
od
dwóch
do
pięciu
lat
Unijny komisarz ds. środowiska Stawros Dimas
sankcji nie są wystarczające do egzekwowania praw
dążył
w zakresie ochrony środowiska - wyjaśniono w tekście,
w sierpniu
który cytuje "FT".
na Wybrzeżu Kości Słoniowej, wskutek czego 10 osób
do
opracowania
ubiegłego
dyrektywy
roku
po
toksycznych
porzuceniu
odpadów
Według dziennika, projekt dyrektywy wymienia
zmarło, a setki zachorowały. Niebezpieczny ładunek
dziewięć przestępstw, od nielegalnego składowania
został przetransportowany przez statek pod panamską
śmieci
flagą,
po
bezprawne
"niszczenie
lub
zbieranie"
chronionych roślin.
Komisja
najniższej
wyczarterowany
podobno
przez
firmę
holenderską.
Europejska
możliwej
chce
kary
też
za
wyznaczenia
najpoważniejsze
Źródło: www.pap.com.pl
Euroland na wyższych obrotach
Gospodarka 12 krajów eurolandu rozwijała się
proc. - podał Eurostat. Jest to wynik o 0,3 pkt proc.
w ubiegłym roku najszybciej od początku dekady.
lepszy od większości prognoz. W całym 2006 roku PKB
To rezultat
w
eurolandu zwiększył się o 2,7 proc., czyli najwięcej od
W ostatnim kwartale minionego roku wzrost
eksport i popyt wewnętrzny. - Sytuacja jest bardzo
długo
oczekiwanego
ożywienia
Niemczech i we Włoszech
gospodarczy 12 krajów strefy euro wyniósł aż 3,3
sześciu lat. Głównymi motorami rozwoju "12" był
dobra.
Ożywienie
gospodarcze
jest
silniejsze,
niż
UNIA EUROPEJSKA
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego
17
KALEJDOSKOP GOSPODARCZY
oczekiwałem
-
mówił
europejski
komisarz
ds.
finansowych i gospodarczych Joaquin Almunia.
Jednak
N R 2 (17) l u t y 2 0 0 7
według
prognoz
podwyżka
VAT
nie
powinna znacząco wpłynąć na pogorszenie nastrojów
Po wtorkowych informacjach Komisja Europejska
konsumentów
może zrewidować swoje prognozy dotyczące wzrostu
Opublikowany
gospodarczego na 2007 r., który według obecnych
gospodarczych instytutu ZEW wzrósł w lutym do 2,9
szacunków ma wynieść 2,1 proc. Jest szansa, że po
pkt, z minus 3,9 pkt w styczniu. Jest on obliczany
raz pierwszy od sześciu lat tempo rozwoju europejskiej
na podstawie prognoz gospodarczych 300 inwestorów
gospodarki zrówna się z tempem wzrostu w Stanach
i analityków.
Zjednoczonych.
Pozytywnym
Europy".
wczoraj
w
wskaźnik
tym
roku.
oczekiwań
Szybszy od oczekiwań wzrost gospodarczy może
zaskoczeniem
są
nazywanego
przedsiębiorców
Więcej podwyżek stóp
Włoskie ozdrowienie
obserwatorów
i
wyniki
do
gospodarki
niedawna
Włoska
dla
wszystkich
Włoch,
"chorym
gospodarka
wzrosła
kraju
jednak również doprowadzić do podniesienia przez
Europejski
Bank
Centralny
stóp
procentowych.
człowiekiem
Obecnie główna stopa znajduje się na poziomie 3,5
w
proc.
ostatnim
kwartale aż o 2,9 proc., licząc rok do roku. To głównie
Rynek oczekuje, że w marcu koszt kredytu
wynik ożywienia gospodarczego na całym świecie,
wzrośnie o 0,25 pkt proc., jednak dalsze ruchy banku
ponieważ Włosi eksportują bardzo dużo towarów.
kierowanego przez Jeana-Claude'a Tricheta są wielką
Ale do szybszego wzrostu mogą się również
przyczyniać
Romana
reformy
Prodiego.
liberalizacja
usług,
ograniczeń
w
przeprowadzane
Jedną
z
mająca
najważniejszych
na
celu
jest
zniesienie
komentował
strateg
banku
Nordea
Niels
Christensen.Jeżeli stopy procentowe w strefie euro
aptekarze,
po raz pierwszy w historii mogą one być na równym
piekarze, operatorzy stacji benzynowych, fryzjerzy czy
poziomie lub nawet wyższe niż w Polsce. Główna stopa
prawnicy.
NBP wynosi bowiem 4 proc. i nie wiadomo, czy w tym
Włochy
zawodów
wciąż
są
firm
oznaczać jeszcze więcej podwyżek w tym roku -
wzrosną do 4 lub 4,25 proc., będzie to oznaczało, że
takich
nowych
rząd
przez
przedstawicieli
zakładaniu
przez
niewiadomą. - Dane o wzroście gospodarczym mogą
jak
bowiem
pełne
tak
absurdalnych przepisów, jak na przykład ograniczenie
roku
wzrośnie.
liczby piekarni w jednej dzielnicy.
zrównanie
stóp
Zdaniem
może
niektórych
stworzyć
ekonomistów
barierę
przed
Niemieccy konsumenci w natarciu
umacnianiem się złotego. Obligacje w euro będą
Bardzo dobrze radzi sobie także gospodarka
bowiem dla inwestorów relatywnie bardziej dochodowe
naszego zachodniego sąsiada i głównego partnera
niż papiery dłużne w naszej walucie. Z drugiej jednak
handlowego,
kwartale
strony, na co wskazywał w niedawnym wywiadzie dla
tempo wzrostu PKB w tym kraju wyniosło 3,7 proc.
"Rz" członek Rady Polityki Pieniężnej Andrzej Wojtyna,
Przed końcem 2006 r. Niemcy rzucili się bowiem do
na przykład w Czechach stopy są aż o 1 pkt proc.
robienia
niższe niż w strefie euro, a mimo to czeska korona w
czyli
zakupów,
Niemiec.
obawiając
W
ostatnim
się,
że
styczniowa
podwyżka VAT o 3 pkt proc. doprowadzi do wzrostu
ostatnim roku drożała.
Źródło: www.rzeczpospolita.pl
cen.
UNIA EUROPEJSKA
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego
18
KALEJDOSKOP GOSPODARCZY
N R 2 (17) l u t y 2 0 0 7
WIEŚCI GMINNE
Gmina Kobylnica
Urząd Gminy Kobylnica
ul. Główna 20,
76 – 251 Kobylnica
tel. 059 842 96 17
tel./fax 059 842 90 70 do 72
e-mail: [email protected],
www.kobylnica.pl
Przewodniczący Rady Gminy: Józef Gawrych
Wójt Gminy: Leszek Kuliński
e-mail: [email protected]
Gmina
Kobylnica
położona
jest
w
północno-
wyniku
działań
wojennych
bądź
niewłaściwego
zachodniej części województwa pomorskiego w powiecie
wykorzystania,
słupskim.
Pozostały nieliczne pałace i parki przydworskie.
Swoją
atrakcyjność
zawdzięcza
dogodnemu
została
zniszczona
lub
rozebrana.
położeniu u zbiegu ważnych szlaków komunikacyjnych
oraz sąsiedztwu Słupska.
Ze
względu
na
położenie
zagospodarowania
terenu,
przedsiębiorców.
Realizowane
i
gmina
duże
jest
możliwości
atrakcyjna
inwestycje
dla
podnoszą
standard życia, zachęcają do inwestowania. Infrastruktura
oraz
oferowane
przez
władze
gminy
niższe
podatki
sprzyjają tworzeniu nowych firm, rozwijaniu produkcji oraz
wzrostowi
zatrudnienia.
Na
terenie
gminy
swoją
działalność prowadzą m.in. hipermarkety: „Real”, „OBI”,
przedsiębiorstwa:
Efektem
„Flair
Poland”,
realizowanych
infrastruktury
jest
„Krężel”,
inwestycji
także
w
„Plasmet”.
zakresie
dynamicznie rozwijające się
budownictwo jednorodzinne. Liczne inwestycje w gminie
podnoszą jej rangę i renomę. Władze samorządowe
dokładają
wszelkich
finansowych
starań
środków
w
unijnych
celu
pozyskiwania
dla
zwiększenia
atrakcyjności i rozwoju gospodarczego gminy.
Wiele miejscowości gminy ma bogatą historię, której
początki sięgają przełomu XI – XIII wieku. Gmina zasobna
jest
też
w
budownictwo
historyczne.
Jego początki
datowane są w wiekach średnich przez wiek XVIII aż do
XX.
Najliczniej
budownictwo
zespołów
reprezentowana
XIX
wieczne,
pałacowo
–
jest
architektura
począwszy
folwarcznych,
i
od kościołów,
do budownictwa
zagrodowego. W okresie od XIV do XVI w. na terenie
gminy założyły swoje majątki słynne rody: Masow, Boehn,
Putkamer, Zitzewitz. Większość z budowli pałacowych w
Na obszarze gminy zewidencjonowanych jest ponad
600 stanowisk archeologicznych, z których 334 objęto
ochroną.
Pasjonaci
do uprawiania
turystyki
jej
znajdą
tu
zróżnicowanych
dogodne
form.
warunki
Największe
potencjalne możliwości ma turystyka rowerowa, wędrówki
piesze,
kajakarstwo
i
wędkowanie.
Na
turystów
rowerowych i pieszych czekają wytyczone i oznakowane
ścieżki rowerowe i szlaki turystyczne, których główną
atrakcją jest bogactwo przyrodnicze, urozmaicona rzeźba
terenu, piękne krajobrazy i mało zmienione środowisko
oraz zabytki i osobliwości przyrodnicze. Najciekawszą
z polecanych tras jest ścieżka przyrodnicza „Szlakiem troci
i łososia”. Powstała ona w ramach projektu „Ochrona
ekosystemu rzeki Słupi”. Na czterokilometrowej trasie
zostało
rozlokowanych
10
przystanków
z
tablicami
informacyjnymi., dzięki którym w trakcie wędrówki można
zapoznać się z charakterystyką dorzecza Słupi. Piękne
UNIA EUROPEJSKA
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego
19
KALEJDOSKOP GOSPODARCZY
tereny
położone
„Dolina
w
Słupi”
granicach
sprzyjają
Parku
Krajobrazowego
tworzeniu
gospodarstw
agroturystycznych.
Na
adres e-mail, dzięki którym mieszkańcy mogą zgłaszać
swoje
uwagi,
W Urzędzie
terenie
gminy
znajduje
się
27
N R 2 (17) l u t y 2 0 0 7
spostrzeżenia,
Gminy
oraz
w
potrzeby
siedzibie
interwencji.
Straży
Gminnej
pomników
umieszczone zostały skrzynki kontaktowe, do których
przyrody. Są to głównie pojedyncze drzewa i grupy drzew,
mieszkańcy mogą wrzucać swoje uwagi. Od maja 2005 r.
wśród których dominują dęby szypułkowe. W okolicach
straż posiada nowoczesny fotoradar, który jest regularnie
Zagórek znajduje się okazały głaz narzutowy.
wykorzystywany
Ważne
i związane
znaczenie
nim
gospodarki
przetwórstwo
ma
piratami
drogowymi
niestosującymi się do przepisów ruchu drogowego.
W gminie funkcjonuje pięć jednostek oświatowych
w skład, których wchodzą: Zespół Szkół Samorządowych
ha,
w Kobylnicy, Zespół Szkół Samorządowych w Sycewicach
61,2%
–
z
spożywcze.
stanowi
rolno
rolnictwo
walce
Rolnicza przestrzeń produkcyjna w gminie zajmuje 14 923
co
z
dla
w
całkowitej
powierzchni.
W strukturze użytków rolnych przeważają grunty orne,
oraz
które stanowią 46,49% gruntów ogółem. Funkcjonuje tu
i Słonowicach. Największą inwestycją w roku 2003 była
588
modernizacja
gospodarstw
rolnych.
Średnia
powierzchnia
szkoły
podstawowe
gimnazjum
w
w
Kwakowie,
Kobylnicy
Kończewie
oraz
budowa
gospodarstwa to 9 ha. Prosperują również duże i dobrze
nowoczesnej hali sportowo – widowiskowej przy Zespole
działające przedsiębiorstwa rolne. Do gminnych specjałów
Szkół Samorządowych w Kobylnicy. Jeden z największych
zaliczyć
w regionie słupskim obiekt szkolno – sportowy jest piękną
można
smaczny
chleb
w
kilku
gatunkach,
wypiekany na specjalne uroczystości przez mieszkankę
wizytówką gminy.
Lulemina oraz miód z pasiek zlokalizowanych na terenach
ekologicznie czystych.
Gmina posiada w miarę dobrze rozwinięty system
infrastruktury technicznej oraz zagospodarowania terenu.
Sieć wodociągów pokrywa jej obszar w 100%, a do sieci
kanalizacyjnej podłączonych jest 32% ogółu mieszkańców
gminy. Ścieki doprowadzone są poprzez przepompownię
główną do układu kanalizacyjnego do Słupska. Budowa
kanalizacji będzie kontynuowana na terenie całej gminy.
Gmina
Kobylnica
odpadów.
nie
Masa
posiada
własnego
wytwarzanych
wysypiska
odpadów
jest
zagospodarowana przez PGK w Słupsku i unieszkodliwiana
na wysypisku odpadów w Bierkowie. Od roku realizowany
jest system selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.
W miarę
posiadanych
i
uzyskiwanych
środków
finansowych dokonywano zakupu pojemników na odpady
oraz wdrożono system selektywnej zbiórki.
W celu zapewnienia mieszkańcom gminy spokoju
i bezpieczeństwa powołano 30 grudnia 2004r. wspólną dla
Gminy Kobylnica i Gminy Słupsk Straż Gminną. Prowadzi
ona
szereg
działań
bezpieczeństwa
mających
mieszkańców,
na
m.in.
celu
poprawę
poprzez
kontrolę
przepisów o utrzymaniu czystości i porządku w gminie,
zabezpieczanie imprez masowych.
W sierpniu 2005 r. uruchomiono witrynę internetową
www.kobylnica.pl,
na
dla mieszkańców
gminy
Ponadto funkcjonuje
której
zamieszczane
informacje
całodobowy
nr
i
są
ważne
wiadomości.
telefoniczny
oraz
Zespół Szkół Samorządowych w Kobylnicy
Gmina
społeczne
realizuje
mające
informatycznej
i
oświatowych.
komputerowe
prowadzona
programy
na
celu
komputerowej
Wszystkie
z
rządowe i inicjatywy
tworzenie
szkoły
sal
w
dydaktyki
jednostkach
mają
pracownie
dostępem do internetu. W szkołach
jest
edukacja
ekologiczna
z
aktywnym
uczestnictwem we wszelkiego rodzaju konkursach oraz
akcjach o tej tematyce:„Sprzątanie Świata”, „Ekolandia”,
„Olimpiada Ekoludków”, „Dzień Zdrowej Żywności” oraz
ekologiczne rajdy i marsze na orientację. Organizowane są
imprezy o zasięgu krajowym t.j. „Wakacjada Taneczna” i
Grand
Prix
Polski
w
tańcach
standardowych
i latynoamerykańskich, zawody w darta i badmintona.
Upowszechnieniem kultury i sportu zajmuje się
Gminny Ośrodek Kultury w Kobylnicy. Na terenie gminy
UNIA EUROPEJSKA
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego
20
KALEJDOSKOP GOSPODARCZY
funkcjonuje
15
W Kobylnicy
działa
świetlic
wiejskich
kobiecy
zespół
i
4
ludowy
N R 2 (17) l u t y 2 0 0 7
biblioteki.
owocuje wymianą grup młodzieżowych, podczas których
„Ruczaj”,
młodzież uczy się języków obcych, poznaje zwyczaje
a w szkołach dziecięce zespoły wokalne i taneczne. GOK
i tradycje ludowe.
jest organizatorem wielu imprez sportowych, kulturalnych
Zapraszamy do złożenia wizyty w Gminie Kobylnica
turystycznych. Do największych należą: biegi na orientację
oraz do podejmowania w niej inicjatyw gospodarczych.
Wojewódzki
Gwarantujemy gościnne przyjęcie, otwartość i życzliwość
Przegląd Kabaretów Szkolnych „Humoriada”, Kobylnickie
oraz pomoc dla potencjalnych inwestorów. Nieustannie
Dni Literatury oraz corocznie organizowany konkurs o
dążymy do poprawy jakości pracy urzędników i obsługi
o
zasięgu
powiatowym
i
wojewódzkim,
zasięgu wojewódzkim „Wielkanoc na Pomorzu”.
Gmina
inicjatywy
Kobylnica
w
do współpracy.
od
kierunku
Od
lat
dawna
klientów. Potwierdzeniem tego jest fakt, iż w październiku
podejmuje
pozyskania
partnersko
różne
partnerów
współpracuje
ze
2006 r. Urząd Gminy Kobylnica otrzymał Certyfikat Jakości
ISO
9001:2000.
Systemu
Jesteśmy
Zarządzania
przekonani,
Jakością
że wdrożenie
zaowocuje
lepszymi
szwedzką gminą Östhammar, belgijską Durbuy, fińskimi
wynikami i doskonalszą pracą naszego urzędu, gdyż we
Uusikaupunki i Orimattila, estońską Valga, łotewską Valka
wszystkich poczynaniach na pierwszym miejscu stawiamy
i z polską gminą Kościelisko. Wkrótce do tego grona
zadowolenie naszych klientów.
dołączy
niemiecka
gmina
Weissenburg.
Współpraca
Kobylnica z lotu ptaka
UNIA EUROPEJSKA
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego
21
KALEJDOSKOP GOSPODARCZY
N R 2 (17) l u t y 2 0 0 7
Gmina Dębnica Kaszubska
GMINA DĘBNICA KASZUBSKA
Urząd Gminy Dębnica Kaszubska
ul. Zjednoczenia 16a
76-248 Dębnica Kaszubska, pow. słupski
tel. (059) 81-31-305, 81-31-387
fax. (059) 81-31-634
e-mail: [email protected]
www.debnica.pl
Wójt Gminy: Grzegorz Grabowski
INWESTYCJE W PODSTAWOWĄ INFRASTRUKTURĘ
ŚRODOWISKOWĄ - KOMPLEKSOWE PORZĄDKOWANIE
GOSPODARKI
ŚCIEKOWEJ
W
GMINIE
DĘBNICA
KASZUBSKA.
Jednym z głównych celów strategicznych gminy
Dębnica Kaszubska na najbliższe lata jest uporządkowanie
gospodarki ściekowej w gminie. Inwestycje w zakresie
infrastruktury
zachowaniu
środowiskowej
bogactwa
Krajobrazowego
służyć
przyrody
Dolina
Słupi
będą
gminy
i
nie
tylko
(teren
parku
Europejskiej
Sieci
Projektowany
Ekologicznej Natura 2000), ale i poprawie jej warunków
osiedleńczych i inwestycyjnych, co wpłynie na wzrost
konkurencyjności
gminy
w
regionie
i
jej
ogólny
Z uwagi na dążenia do uporządkowania gospodarki
w
gminie
aglomeracja
Dębnica
Kaszubska
została zgłoszona do Krajowego Programu Oczyszczania
Ścieków Komunalnych. Największym jak dotąd zadaniem
w tym zakresie, o strategicznym znaczeniu dla poprawy
funkcjonowania
gminy,
jest
przygotowywana
obecnie
inwestycja związana z budową I etapu gminnej kanalizacji
sanitarnej
dla
zlewni
Motarzyno,
obejmującej
miejscowości: Krzynia, Niemczewo, Motarzyno, Kotowo,
Budowo,
Niepoględzie,
wybudowana
komunalnymi
sieć
z
Gałęzów
kanalizacyjna
tych
i
Jawory.
dociąży
obszarów
Nowo
ściekami
rozbudowaną
i
zmodernizowaną w tym celu w latach 2005-2006 gminną
oczyszczalnię
ścieków
w
Dębnicy
Kaszubskiej,
która
zgodnie z przyjęta koncepcją porządkowania gospodarki
ściekowej w aglomeracji Dębnica Kaszubska odbierze
docelowo zanieczyszczenia płynne z terenu całej gminy.
2548
sanitarny
mieszkańców
obejmie
gminy
i
swoim
ponad
600
gospodarstw domowych! Zadanie obejmie budowę około
29
zrównoważony rozwój.
ściekowej
zasięgiem
kolektor
km
przewodów
tłocznych
i
ponad
11
km
sieci
grawitacyjnej oraz 12 przepompowni ścieków. Dzięki
realizacji tej inwestycji stopień skanalizowania gminy,
wyrażony
liczbą
mieszkańców
systemem
kanalizacji
sanitarnej
objętych
zbiorczym
wzrośnie
z
40,1%
do ponad 60%. W chwili obecnej dobiegają końca prace
pomiarowo-badawczo-projektowe
związane
z
budową
kolektora sanitarnego w ramach I etapu, wydana jest
decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz
zakończyły się uzgodnienia w związku z postępowaniem
w sprawie
oddziaływania
inwestycji
na
środowisko.
Szacunkowy koszt inwestycji wyniesie około 10 mln
złotych. W związku z powyższym gmina ubiegać się będzie
o dofinansowanie tego zadania ze środków zewnętrznych.
Aktualnie trwają prace związane z przygotowywaniem
wniosku
aplikacyjnego
Finansowego
EOG
Finansowego,
gdzie
i
w
ramach
Mechanizmu
Norweskiego
Mechanizmu
można
uzyskać
nawet
do 85%
refundacji poniesionych kosztów zadania. W przyszłości
gmina
ubiegać
się
będzie
również
o dofinansowanie
UNIA EUROPEJSKA
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego
22
KALEJDOSKOP GOSPODARCZY
N R 2 (17) l u t y 2 0 0 7
Funduszu
ściekowej w miejscowości Podwilczyn” w ramach konkursu
Województwa
„Czyste jeziora Pomorza”. Przedmiotem wniosku jest
Pomorskiego na lata 2007-2013. Po roku 2010 planowany
inwestycja związana z budową kanalizacji sanitarnej i
jest II etap budowy gminnego kolektora sanitarnego dla
lokalnej oczyszczalni ścieków w Podwilczynie. Aglomeracja
zlewni Borzęcino-Gogolewo, który zakończy kompleksowe
Mielno-Podwilczyn w gminie Dębnica Kaszubska wymagała
porządkowanie
wypracowania odrębnych rozwiązań, z uwagi na ich spore
przedsięwzięcia
Rozwoju
ze
środków
Regionalnego
w
Europejskiego
ramach
gospodarki
RPO
ściekowej
w
aglomeracji
oddalenie od oczyszczalni ścieków w Dębnicy Kaszubskiej
Dębnica Kaszubska.
Równolegle
gmina
Dębnica
Kaszubska
złożyła
(ok. 10 km). Szacunkowa wartość tego zadania wyniosła
wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
ponad 452 tys. złotych. W ramach złożonego wniosku
i
gmina ubiega się równolegle o dotacje i pożyczkę ze
Gospodarki
Wodnej
w
Gdańsku
na dofinansowanie
zadania pn. „Ochrona przyrody jeziora Rybiec i czystości
jego
wód
poprzez
przed
rosnącą
kompleksowe
eutrofizacją
środków WFOŚiGW w Gdańsku.
antropologiczną
uporządkowanie
gospodarki
Opracowała: Katarzyna Krzysiak
Piękno środowiska przyrodniczego gminy i związane z
Braku kanalizacji i związane z tym zanieczyszczenia
tym nadzieje na rozwój turystyki, decydują o tym, iż
trafiające bezpośrednio do środowiska jest powodem
inwestycje w ochronę środowiska należą do
ciągłego pogarszania się jakości wód
najważniejszych w gminie Dębnica Kaszubska.
powierzchniowych na terenie gminy.
UNIA EUROPEJSKA
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego
23
KALEJDOSKOP GOSPODARCZY
N R 2 (17) l u t y 2 0 0 7
Z MIAST I REGIONU
Modernizacja kanalizacji na europejskim poziomie
Słupska spółka "Wodociągi" stała się niekwestionowanym
Europejska. Pozostałą część środków na inwestycje muszą
liderem w swojej branży. Jej "Program gospodarki wodno-
wyłożyć słupskie "Wodociągi". Część inwestycji jest już
ściekowej w rejonie Słupska" jest jednym z największych
realizowana. W listopadzie podłączono do nowej instalacji
realizowanych w Polsce. Na ten cel spółka chce wydać 90
mieszkańców
mln zł. Pieniądze mają pochodzić w większości z unijnego
W styczniu
trzech
ulic
podpisano
w
części
umowę
na
starego
miasta.
realizację
budowy
funduszu spójności. Program gospodarki wodno-ściekowej
głównego kolektora ściekowego wraz z przepompownią
obejmuje teren trzech sąsiednich samorządów: miasta
w Słupsku. Fragment kolektora zostanie przeprowadzony
Słupska oraz gmin wiejskich Słupsk i Kobylnica. Na terenie
również pod dnem rzeki Słupi.
gmin
wiejskich
ma
zostać
rozbudowana
kanalizacja
ściekowa. Łączny koszt inwestycji zamknie się kwotą około
90
mln
zł.
Dwie
trzecie
kosztów
sfinansuje
Źródło: www.slupsk.naszemiasto.pl
Unia
Maciej Kobyliński Szefem Kapituły Konkursu „Modernizacja Roku”
Prezydent Maciej Kobyliński został Szefem Kapituły
Ogólnopolskiego
Ten prestiżowy
Konkursu
Konkurs,
„Modernizacja
który
doczekał
Roku”.
się
już
w dniach 25-26 stycznia w Ustroniu. Właśnie wtedy Maciej
Kobyliński został wybrany Szefem Kapituły. W czasie
takich spotkań zapadają ważne dla Konkursu i polskiego
X jubileuszowej edycji, ma na celu prezentację rozwiązań
budownictwa decyzje, poruszane są tematy dotyczące
architektoniczno-budowlanych zastosowanych w obiektach
realizacji remontowych, modernizacyjnych i konserwatorskich.
modernizowanych przy użyciu nowoczesnych technologii
i materiałów.
otrzymują
Zwycięzcy
statuetkę
poszczególnych
oraz
tytuł
kategorii
"Modernizacja
Roku".
Zgodnie z regulaminem Konkursu jego laureaci zostają
przyjęci w poczet członków Kapituły Konkursu, która ma
wpływ na przebieg kolejnych edycji Konkursu, a przez to
na
kształtowanie
budownictwa.
tendencji
Przypomnijmy,
i
że
kierunków
Słupsk
polskiego
brał
udział
w Konkursie już kilkakrotnie. Największym sukcesem była
przyznana w 2005 roku nagroda główna w kategorii
„Obiekty przemysłowe i inżynierskie” - za modernizację
Pan Maciej Kobyliński
ulicy Nowobramskiej. Doceniono wtedy odważną wizję
Prezydent Miasta Słupsk
zmiany charakteru części układu ulicznego starego miasta
w Słupsku, precyzję wykonania i atrakcyjne rozwiązania
To
właśnie
Członkowie
szczególnym uwzględnieniem elementów małej architektury.
wzorce w dziedzinie budownictwa. Spotkaniu towarzyszyły
Wcześniej
seminaria
wyróżniane
było
także
oraz
obrady
kreują
swoją
obecność,
miasto
spostrzeżenia
przez
funkcjonalno-przestrzenne w organizacji ruchu pieszego, ze
nasze
dyskusje,
Kapituły
Stowarzyszenia
najlepsze
Ochrony
w kategoriach: elewacja zabytkowa i termomodernizacja.
Narodowego Dziedzictwa Materialnego. Prezydent Maciej
Natomiast w 2006 roku otrzymaliśmy Dyplom Uznania za
Kobyliński
zaangażowanie, nadawanie nowych wartości oraz wkład
Ogólnopolskiego Konkursu „ Modernizacja Roku” Tadeusza
w ratowanie
Gabryelczyka, byłego starostę powiatu nowosolskiego.
narodowego.
obiektów
Zgodnie
z
materialnego
dziesięcioletnią
dziedzictwa
już
zastąpił
na
stanowisku
Szefa
Kapituły
tradycją
Konkursu „Modernizacja Roku”, co roku organizowane jest
Mariusz Smoliński
spotkanie jego Kapituły. W bieżącym roku odbyło się ono
Rzecznik Prasowy
Prezydenta Miasta Słupska
UNIA EUROPEJSKA
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego
24
KALEJDOSKOP GOSPODARCZY
N R 2 (17) l u t y 2 0 0 7
Rozmowy o rozszerzeniu współpracy gospodarczej z Rosją
Konsul Generalny Federacji Rosyjskiej w Gdańsku
odwiedził (02.02.07 r.) Słupsk. Na początku wizyty Jurij M.
więcej kontaktów tym więcej kontraktów. Z obu stron
trzeba więcej chęci” - mówił Jurij M. Aleksejew.
Aleksejew spotkał się w ratuszu z prezydentem Maciejem
Kobylińskim, z-cą prezydenta Ryszardem Kwiatkowskim
oraz dyrektorem Biura Promocji i Integracji Europejskiej
Przemysławem
Namysłowskim.
W
czasie
spotkania
omówiono możliwości zwiększenia współpracy gospodarczej,
turystycznej
i
kulturalnej,
wspólnych
przedsięwzięć
a
także
w
zintensyfikowania
zakresie
szkolnictwa
wyższego. Tak, aby studenci ze Słupska podejmowali
naukę w Rosji i odwrotnie. Zdaniem Jurija M. Aleksejewa
po zakończeniu kształcenia i powrocie w rodzinne strony,
stawaliby się oni naturalnymi ambasadorami miast, w
których studiowali. Konsul, który do naszego miasta
przyjechał
na
zaproszenie
Macieja
Kobylińskiego,
„Jeżeli chodzi o stosunki z Rosją to nasze uważam za
zauważył, że jest jeszcze dużo możliwości rozszerzenia
płaszczyznach,
bardzo udane” - powiedział z kolei prezydent Maciej
które dotąd nie zostały wykorzystane. Tego typu spotkania
Kobyliński. „Gino Rossi jest tylko jednym z przykładów.
mają to z mienić i w efekcie przynieść korzyści obu
Chcemy jednak jeszcze bardzie rozwinąć kontakty z Rosją
narodom. W Słupsku dobrym przykładem współpracy jest
angażując w to Słupską Izbę Przemysłowo-Handlową.
zajmująca się produkcją obuwia firma Gino Rossi, która
Mamy dobrą współpraca kulturalną. Podobnie układają się
już od dawna istnieje na rynku rosyjskim i wyrobiła sobie
kontakty między szkołami. Przypomnę, że w przyszłym
na nim doskonałą markę. W jej ślady powinny pójść inne
roku
przedsiębiorstwa.
swojej
porozumienia
przede
Natomiast jak zawsze najgorzej jest w biznesie i właśnie
Natomiast
o tym rozmawialiśmy. Pan konsul zadeklarował współpracę
współpracy
szansy
polsko-rosyjskiej
na
Słupsk
w
w przypadku
upatrywać
rosyjskiego
Obwodzie
chęci
wielu
powinien
ściągnięcie
wszystkim
na
kapitału
Kalinigradzkim.
inwestowania
w
Rosji
będziemy
o
obchodzić
partnerstwie
XX-lecie
Słupka
i
podpisania
Archangielska.
polscy
i chcemy żeby następne spotkanie było już typowo
przedsiębiorcy
powinni
zainteresować
się
terenami
biznesowe, żeby przedsiębiorcy z terenu Ziemi Słupskiej
na wschód
Moskwy
gdzie
jest
zaistnieć
spotkali się z biznesmenami z Rosji. Wizyta konsula była
od
łatwiej
i rozpocząć działalność. W Moskwie nastąpiło już tak duże
dla nas szansą zaprezentowania możliwości inwestowania
nasycenie
w Słupsku” - dodał prezydent.
kapitału,
że
niezmiernie
trudno
jest
tam
zaistnieć nowym firmom, dlatego swoje zainteresowanie
Po rozmowach w ratuszu konsul w towarzystwie
prezydenta odwiedzili słupską fabrykę Gino Rossi.
powinny one przenieść bardziej na wschód.
„Myślę, że polskie kręgi finansowe i przemysłowe
za mało wykorzystują już istniejące możliwości nawiązania
Mariusz Smoliński
współpracy,
Rzecznik Prasowy
chociażby
w organizowanych
w
poprzez
Rosji
różnego
uczestnictwo
rodzaju
Prezydenta Miasta Słupska
targach,
imprezach wystawienniczych i sympozjach, a przecież im
Wyjazdowe posiedzenie komisji Sejmiku Województwa Pomorskiego
Posiedzenie
Komisji
Strategii
Rozwoju
i
Polityki
zamierzeń
strategicznych
Przestrzennej Sejmiku Województwa Pomorskiego odbyło
Przewodniczący
się
na początku
5
lutego
br.
w
Jednym z głównych
Urzędzie
celów
Miejskim
spotkania
było
w
Słupsku.
omówienie
obradom
posiedzenia
oraz
priorytetów
prezydent
podkreślił
Słupska.
Maciej
Kobyliński
jak
ważnym
wydarzeniem będzie wspólna dyskusja nad rozwojem
UNIA EUROPEJSKA
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego
25
KALEJDOSKOP GOSPODARCZY
Ziemi
Słupskiej.
z działaniami
Prezydent
Powiatowego
zapoznał
Zespołu
zebranych
Roboczego,
który
stworzenie
N R 2 (17) l u t y 2 0 0 7
Inkubatora
Technologicznego
w
SSSE
we
Włynkówku, Reaktywacja lotniska w Redzikowie, budowa
realizuje prace nad dokumentem pn. Regionalny Program
Obwodnicy Miasta Słupska. Dużą uwagę skupiono nad
Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2007 –
oceną
2013.
w istotny
Maciej
Kobyliński
przedsięwzięć
o
przedstawił
znaczeniu
osiemnaście
ponadgminnym
przygotowania
sposób
wsparcia
wg
finansowych
ważności
w
rozwoju
społeczno
–
wpłyną
inwestycyjnych,
na
wzrost
które
atrakcyjności
inwestycyjnej miasta. Omówiono oczekiwania dotyczące
i ponadpowiatowym, które zespół powiatowy przedstawił
hierarchii
zadań
finansowego
na
lata
z
programowanych
2007
–
2013.
W
środków
rozmowach
gospodarczym Ziemi Słupskiej Marszałkowi Województwa
podkreślono istotę rewitalizacji obszarów miejskich, gdzie
Pomorskiego. Według zestawienia wartość przedsięwzięć
inwestycje
wynosi 157. 987.566,13 euro.
mieszkaniowej, społecznej, a przede wszystkim poprawy
Trzy
pierwsze
pozycje
z
tej
listy:
Zespół
Diagnostyczno – Terapeutyczny Chorób Nowotworowych w
dotyczą
układów
drogowych,
substancji
warunków życia i ochrony środowiska. Komisja wysłuchała
także
informacji
o
obecnie
realizowanych
zadaniach
Terenów
priorytetowych w Słupsku, tj.: Kompleksowym Programie
Strefie
Segregacji Odpadów w Bierkowie dla Miasta Słupska
Ekonomicznej w Redzikowie, oraz Centrum Rekreacji
i Powiatu Słupskiego – etap III, Kompleksowym Programie
Słupsku,
Kompleksowe
Pod Inwestycje
w
Uzbrojenie
Słupskiej
Specjalnej
Sportowej i Rehabilitacji w Słupsku (park wodny) zostały
Gospodarki Wodno – Ściekowym w Rejonie Słupska,
już poddane ocenie Departamentu Rozwoju Regionalnego
Przebudowie
i Przestrzennego pod względem gotowości ubiegania się
Mieszkaniowym w Rejonie ulic: Sołdka – Herbsta.
ul.
Przewodniczący
o wsparcie ze środków unijnych. Pozostałe będą zgłaszane
Gdańskiej
Komisji
oraz
Budownictwie
Rozwoju
i
Polityki
i rejestrowane w Pomorskiej Bazie Projektów prowadzonej
Przestrzennej Lech Żurek wyraził swoją aprobatę dla
przez
podejmowanych przez Słupsk przedsięwzięć inwestycyjnych.
Departament
Programów
Regionalnych
Urzędu
Marszałkowskiego. Zgodnie ze Strategią Miasta Słupska
Wyróżniająco
przedstawiona
roku
ze wskazaniem na popieranie przez Komisję Strategii
została
wizja
miasta
do
2010
ocenił
dotychczas
realizowane
inwestycje
z podkreśleniem spójności ze Strategią Rozwoju Społeczno
Rozwoju i Polityki Przestrzennej Sejmiku Województwa
– Gospodarczego Powiatu Słupskiego do 2011 roku,
Pomorskiego dążeń Słupska do uzyskania założonych
Strategią Rozwoju Województwa Pomorskiego do 2020
efektów i skutecznych rozwiązań w rozwoju społecznym
roku, Strategią Rozwoju Kraju i Rozporządzeniami Rady
oraz gospodarczym. Po spotkaniu w ratuszu Komisja
Europejskiej.
wizytowała Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Budowie
Priorytety
rozwoju
Słupska
wyznaczają
kierunki
w Słupsku oraz Aukcję Rybną w Ustce.
działań, które obejmują: tworzenie warunków do wzrostu
konkurencyjności
miasta
i
pożądanego
rozwoju
Komisja obradowała w składzie: przewodniczący:
Lech
Żurek,
wiceprzewodniczący:
gospodarki, rozwój kapitału ludzkiego opartego na wiedzy
członkowie:
i przedsiębiorczości, wzrost jakości życia jako elementu
Owczarczak, Piotr Zwara.
zrównoważonego rozwoju, aktywizację grup mieszkańców
zagrożonych
prezydent
wykluczeniem
Maciej
inwestycyjne,
Kobyliński
które
społecznym.
wymienił
„Sinfonia
rozbudowa
Baltica”,
tworzenie
Anna
Gwiazda,
Michał
W posiedzeniu uczestniczył także członek Zarządu
Ponadto,
Województwa Pomorskiego Wiesław Byczkowski, który
nadzoruje sprawy związane z Europejskim Funduszem
odpowiadają
siedziby
Biernacki,
Gontarek,
przedsięwzięcia
wymienionym
priorytetom, a są nimi: Budowa Szpitala Wojewódzkiego
w Słupsku,
Marek
Piotr
Polskiej
Komunikacji
Społecznym,
majątkiem
województwa
i
pomorskim
rynkiem pracy.
Filharmonia
Przyjaznej
Mariusz Smoliński
Środowisku, Rewitalizacja Miasta Słupska w obszarach:
Rzecznik Prasowy
„Traktu Książęcego”, „Podgrodzia”oraz obszaru w układzie
Prezydenta Miasta Słupska
ulic: Długiej, Sygietyńskiego, Ogrodowej, Paderewskiego,
UNIA EUROPEJSKA
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego
26
KALEJDOSKOP GOSPODARCZY
N R 2 (17) l u t y 2 0 0 7
Ruszył pierwszy oddział nowego Szpitala
Po 21 latach od rozpoczęcia budowy Wojewódzkiego
– jak powszechnie wiadomo – szpital leży w gestii
Szpitala Specjalistycznego w Słupsku, po raz pierwszy
Marszałka
w sposób bezpośredni korzystać będą mogli pacjenci.
w Słupsku, na wniosek prezydenta Macieja Kobylińskiego
Jest to
jedna
podjęła uchwałę, by do każdej sumy przekazanej przez
z najnowocześniejszych w Polsce Stacja Dializ. Stacja taka
Urząd Marszałkowski na realizację tej inwestycji miasto
powstała w Słupsku w 1987 roku i do dzisiaj funkcjonuje
dokładało 10 % ze swojego budżetu. Symboliczną wstęgę
przy ul. Kopernika, trudno ją jednak nazwać najnowocześniejszą.
przecięli: ks. bp Kazimierz Nycz, który poświęcił całość,
W piątek, 9 lutego 2007 roku oficjalnie oddana została do
słupscy parlamentarzyści Jolanta Szczypińska i Kazimierz
użytku Stacja Dializ nowego Wojewódzkiego Szpitala
Kleina,
Specjalistycznego
Oddziałem
Województwa Pomorskiego Leszek Czarnobaj, przedstawiciele
Nefrologicznym. Stacja licząca 13 stanowisk, wyposażona
Wojewody Pomorskiego, przedstawiciele środowiska służby
jest
oddział
w
na
miarę
wraz
nowoczesny
XXI
wieku,
z ośmiołóżkowym
sprzęt
prezydent
Pomorskiego.
Maciej
Rada
Kobyliński,
Miejska
Wicemarszałek
zapewniający
zdrowia i dyrektor szpitala Ryszard Stus, który dokonał
pacjentom bezpieczeństwo i znacznie lepszy komfort pracy
„ostatecznego cięcia”. Od poniedziałku 12 lutego 2007
personelowi
roku
medycznemu.
dializacyjny
Województwa
Stacja
wraz
z
Oddziałem
zajmuje powierzchnię 1,5 tys. m². Całościowy koszt robót
do
nowego
szpitala
przyjmowani
będą
pierwsi
pacjenci.
przy budynku 1 C, stan surowy i wykończeniowy, określa
się na kwotę ponad 22 i pół mln zł. Jest to kwota
Marek Sosnowski
realizowana w latach 2004 - 2006. Źródła finansowania
Biuro Promocji i Integracji Europejskiej
realizowanej inwestycji to: kontrakt wojewódzki, budżet
Urzędu Miejskiego w Słupsku
Samorządu Województwa i budżet Miasta Słupska, chociaż
Duńczycy wezmą wszystko?
Duże zmiany szykują się w słupskiej służbie zdrowia.
Duńska
firma
Lecznictwa
Falck
chce
Ogólnego,
kupić
a
Powiatowy
marszałek
POLO pozostał w naszych, polskich rękach. Niestety, silne
Obwód
lobby lekarskie chce sprzedać tę placówkę w obce ręce. Po
województwa
prostu chcą rozkawałkować i tak kulejącą już służbę
pomorskiego planuje przekazać miastu na utrzymanie
zdrowia.
pogotowie. Co na to słupscy samorządowcy? Na razie nie
mają koncepcji, jak utrzymać pogotowie - "kukułcze jajo".
Wiadomość
o
zamiarze
kupna
POLO
wywołało
dyskusję wśród zwolenników i przeciwników sprzedaży
Ryszard
staroście
dyrektor
regionalny
Falcka
Janusz
Grzybowski. Starostwo decyzji jeszcze nie podjęło.
szpitala
- Taki akces o kupno dopiero do nas dotarł informuje Stus. - Na pewno musimy coś postanowić.
wszystkim
należy
podliczyć
koszty,
wtedy
podejmiemy decyzję.
bo to ona podejmuje decyzję o sprzedaży - zastrzega
Sławomir Ziemianowicz, starosta słupski.
słupskiego
ewentualna sprzedaż POLO.
Przede
- Na ten temat musi się wypowiedzieć Rada Powiatu,
dyrektor
czy dojdzie do prywatyzacji i jak będzie wyglądała
obcemu kapitałowi polskiej placówki. Propozycję kupna
złożył
Stus,
i przewodniczący Rady Powiatu Słupskiego na razie nie wie
W ub.r. długi POLO wynosiły ok. 600 tys. zł.
Obsługuje ono ok. 9 tysięcy pacjentów. Z dyrektorem
Tymczasem plany przejęcia POLO przez Duńczyków
POLO
Kazimierzem
Czyżem
nie
udało
nam
się
nie podobają się wielu osobom, m.in. radnym klubu Prawa
porozmawiać. Przebywa na zwolnieniu lekarskim. Duński
i
Falck jest już właścicielem NZOZ w Ustce i poradni
Sprawiedliwości
ze
Słupska.
Zdaniem
Tomasza
Rosińskiego, członka tego klubu, jeśli POLO zostanie
sprzedane,
to
Słupsk
pozbędzie
się
kolejnej
ostoi
gastrologicznej w Słupsku.
Podobnie jak radni powiatowi, także miejscy będą
wkrótce
polskości.
musieli
podyskutować
o
zdrowiu.
Urząd
ośrodków
Marszałkowski w Gdańsku uważa, że władze Słupska
zdrowia przez tę firmę - mówi Rosiński. - Najlepiej, aby
powinny przejąć na swój garnuszek pogotowie ratunkowe.
-
Jestem
przeciwny
prywatyzowaniu
UNIA EUROPEJSKA
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego
27
KALEJDOSKOP GOSPODARCZY
Z taką koncepcją wystąpił podczas wizyty w Słupsku
wicemarszałek Leszek Czarnobaj. Według niego, dobrze
N R 2 (17) l u t y 2 0 0 7
Małgorzata Pisarewicz, rzecznik prasowy marszałka.
-Zarząd
województwa
chce
a
lokalne
sobie
byłoby, aby pogotowie znalazło się w nowo budowanym
placówki
szpitalu przy ul. Hubalczyków. Jak miałoby się odbyć to
samorządowcom. Te z kolei mogłyby je przekształcać lub
przekazanie - nie wiadomo.
prywatyzować - wyjaśnia Pisarewicz.
chce
ponadregionalne,
pozostawić
przekazać
- Prezydent prowadzi rozmowy w tej sprawie, bo
Jest jeszcze jedna koncepcja, o której nie mówi się
podjąć decyzję jak najlepszą dla mieszkańców
jak na razie głośno. Pogotowie również mogłoby trafić
Słupska - wyjaśnia Mariusz Smoliński, rzecznik prasowy
w ręce duńskiego
prezydenta.
przejąć słupskie pogotowie. Wtedy mu się nie udało.
-
Musimy
zadecydować
czy
przejąć
pogotowie. Jeśli tak, to pojawiają się następne pytania czy
będziemy
je
utrzymywać
czy
przekazania
pogotowia
już kiedyś próbował
Czy jeszcze raz podejmie próbę?
przejmiemy
i sprywatyzujemy. Musimy się nad tym zastanowić.
Koncepcję
Falcka. Falck
Źródło: www.slupsk.naszemiasto.pl
potwierdza
UNIA EUROPEJSKA
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego
28
KALEJDOSKOP GOSPODARCZY
N R 2 (17) l u t y 2 0 0 7
WIADOMOŚCI GOSPODARCZE
Rosjanie grożą Polsce wojną handlową
Zaognia się spór o embargo nałożone przez
wszystkim, że każdy, kto pozwoli sobie wywierać
Rosję na import polskiego mięsa. Kreml planuje
nacisk na Rosję, musi się liczyć z nieprzyjemnymi
kolejne
konsekwencjami - powiedział "Rz" Fiodor Łukjanow,
ograniczenia
na
nasze
towary
-
poinformował dziennik "Kommiersant"
redaktor naczelny czasopisma "Rosja w Globalnej
- Nie ma żadnego postępu ze strony polskiej
w rozwiązywaniu
naruszeń
celnych
-
powiedział
Polityce".
- Spór o mięso jest sporem o to, czy Rosja musi
Siergiej Jastrzembski, doradca prezydenta Rosji ds.
uznawać,
rozwoju kontaktów z UE. Jego zdaniem Polska nie
z obowiązującym w tej chwili porozumieniem Rosja -
uczyniła niczego, by "uspokoić wątpliwości" strony
Unia Europejska Rosja tego rodzaju metod zastosować
rosyjskiej.
nie może. Jeżeli je zastosuje, to Polska w żadnym
Gdyby Rosja wprowadziła kolejne ograniczenia
na nasz import, kosztowałoby to polskich eksporterów
nawet 2 mld dolarów rocznie. Według "Kommiersanta"
nowe
restrykcje
miałyby
wejść
w
życie
za
trzy
że
Polska
należy
do
Unii.
Zgodnie
wypadku nie wycofa się ze swojego weta - powiedział
wczoraj premier Jarosław Kaczyński.
Zdaniem
wprowadzenie
rozmówców
tak
"Rz"
w
drastycznych
Brukseli
ograniczeń
miesiące i objąć wyroby z tworzyw sztucznych, leki i
importowych jest mało realne. - To by kompletnie
materiały budowlane. "Rozkaz opracowania szeregu
pogrzebało szanse na wejście Rosji do WTO - mówi
uzasadnionych kroków w tym kierunku już został
nam wysoki rangą urzędnik Komisji Europejskiej.
wydany odpowiednim resortom" - podkreślają źródła
Od zgody UE zależy, czy Rosja stanie się członkiem tej
gazety. Zdaniem gazety embargo wejdzie w życie, jeśli
organizacji.
Warszawa
nie
rozpoczęcia
ograniczeń w eksporcie. Kraj, który na to się decyduje
negocjacji
umowy
i współpracy
w świetle wejścia do Światowej Organizacji Handlu,
pomiędzy Rosją a Unią Europejską. Zgłosiliśmy je
naraża się na pewne konsekwencje - powiedział
w odpowiedzi na nałożenie w listopadzie 2005 r.
wczoraj minister gospodarki Piotr Woźniak.
wycofa
o
weta
wobec
partnerstwie
-
Mamy
już
dość
ograniczeń
i prób
embarga na import polskiego mięsa do Rosji
-
Ta
groźba
to
forma
zakomunikowania
Źródło: www.rzeczpospolita.pl
Zapowiedź bezpłatnych seminariów dla przedsiębiorców nt. oznakowania CE
Począwszy od drugiego kwartału 2007 r. polscy
bliźniacza
realizowana
jest
przez
Austrię
–
jako
przedsiębiorcy będą mogli wziąć udział w bezpłatnych
starszego oraz Słowenię jako młodszego partnera
seminariach i warsztatach na temat oznakowania CE,
projektu.
prowadzonych przez ekspertów z Austrii i Słowenii.
pochodzą z Austriackiego Instytutu Normalizacji (ON),
Będą one oferowane w ramch tzw. umowy bliźniaczej,
Słoweńskiego Instytutu Jakości i Metrologii SIQ, TÜV –
finansowanej ze środków Unii Europejskiej.
Austria oraz WIFI – Austria.
Eksperci
pracujący
w
ramach
projektu
Aby wesprzeć małe i średnie przedsiębiorstwa we
W ramach tej umowy działania mające na celu
wdrożeniu dyrektyw nowego i globalnego podejścia
wsparcie przedsiębiorstw wdrażane będą począwszy od
oraz w kwestiach związanych z oznakowaniem CE,
drugiego kwartału 2007 roku do drugiego kwartału
Ministerstwo Gospodarki i Polska Agencja Rozwoju
roku 2008, a obejmować będą seminaria i warsztaty
Przedsiębiorczości zdecydowały o realizacji umowy
organizowane w różnych miastach Polski. Uczestnictwo
bliźniaczej (finansowanej ze środków UE). Umowa
w tych spotkaniach jest bezpłatne.
UNIA EUROPEJSKA
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego
29
KALEJDOSKOP GOSPODARCZY
Pierwszy etap projektu to cykl jednodniowych
seminariów
na
temat
ogólnych
założeń
dyrektyw
zorganizowane
N R 2 (17) l u t y 2 0 0 7
zależeć
przedsiębiorców,
wskazanego
w
zapotrzebowania
pierwszej
ponosi
jaką
uczestnicy będą mogli zdobyć wiedzę praktyczną na
należy sporządzić, procedury oceny zgodności wyrobu,
temat oceny ryzyka poszczególnych grup wyrobów,
deklaracja zgodności, władze nadzoru rynku. Po części
zharmonizowanych normom europejskich (EN), treści
ogólnej odbywać się będą sesje robocze (warsztaty)
dokumentacji technicznej, wymagań, jakie powinny
dotyczące
spełniać
dokumentacja
poszczególnych
techniczna,
dyrektyw
(wyrobów).
instrukcje
dwudniowych
części
projektu.
wyrób,
czasie
od
nowego podejścia: odpowiedzialność, jaką wytwórca
za
W
będą
użytkowania,
warsztatów,
treści
deklaracji
Zostaną również zorganizowane odrębne seminaria
zgodności, sposobu przeprowadzania oceny zgodności i
dotyczące wspólnotowego oznakowania ekologicznego
informacji,
Eco-label.
uczestniczyć powinny jednostki notyfikowane.
Druga
część
projektu
to
cykl
seminariów
kiedy
w procesie
oceny
zgodności
Więcej informacji: http://www.parp.gov.pl/konf_ce.html
omawiających poszczególne dyrektywy. Szczegółowa
tematyka
oraz
miasta,
w
których
zostaną
Źródło: www.euroinfo.org.pl
one
Rekordowe wpływy do państwowej kasy
Tak dobrze jeszcze nie było. W styczniu wpływy
do kasy
państwa
miliarda
złotych.
przekroczyły
wydatki
o
1,4-1,5
dobrego wykonania budżetu za styczeń ważne jest
To
wszystkim
zasługa
również to, że państwo nie zdążyło się przygotować
przede
wysokich zaliczek na podatek dochodowy od dobrze
zarabiających Polaków.
O
dobrywch
procentową stawką tego podatku. Dla wyjątkowo
do tegorocznych wydatków.
Zgodnie
wynikach
ustawą
budżetową
na
2007
rok
"Rzeczpospolita"
wydatki państwa mają sięgnąć 258, 9 miliarda złotych
Szczegółowe wyniki wykonania budżetu za styczeń
a wpływy 228,9 miliarda złotych. Deficyt wyniesie więc
będą znane dopiero za kilka dni.
30 miliardów złotych. Zdaniem Ministerstwa Finansów
"Rzeczpospolitej"
udało
pisze
z
się
jednak
dotrzeć
wykonanie
tegorocznego
do tych informacji wcześniej. Wiceminister finansów
zagrożone.
"Potwierdza
Elżbieta Suchocka Roguska powiedziała dziennikowi,
ponadpięcioprocentowy wzrost gospodarczy, który ma
że dochody podatkowe, głównie z podatków od osób
wpływ na dobrą realizację budżetu. Takich wyników
fizycznych, rosną w tempie bardzo zadowalającym.
nie było jeszcze rok temu" - pisze dziennik.
budżetu
to
nie
wydaje
utrzymujący
się
się
Do kasy państwa wpływa więcej pieniędzy z tytułu PIT.
Pod koniec 2006 roku zarabialiśmy coraz więcej, więc
Źródło: www.money.pl
wielu Polaków zostało więc objętych najwyższą 40
UNIA EUROPEJSKA
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego
30
KALEJDOSKOP GOSPODARCZY
N R 2 (17) l u t y 2 0 0 7
KIGNET – IZBOWY SYSTEM WSPARCIA KONKURENCYJNOŚCI
POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW
Słupska
Izba
Przemysłowo-Handlowa
Spotkanie to wywołało duże zainteresowanie, co
realizując uczestnictwo w projekcie KIGNET, a szczególnie
było
działając w ramach podsieci Rynki Zagraniczne,
gospodarczą i polityczną tego kraju oraz położeniem
poszukuje rynków zbytu dla przedsiębiorców z regionu
geograficznym jako etapem ekspansji na inne rynki
słupskiego.
afrykańskie,
Po spotkaniu w Słupsku w grudniu ubiegłego roku
podyktowane
a
zapewne
także
jak
stabilną
wynika
z
sytuacją
badań,
dużą
chłonnością marokańskiego rynku.
z przedstawicielami Rządu Republiki Iraku w dn.
Zainteresowanie strony marokańskiej skierowane
7.02.2007 uczestniczyliśmy w kolejnym zorganizowanym
jest przede wszystkim na import małych i średnich
przez
traktorów,
Krajową
gospodarczą
Izbę
Gospodarczą
Królestwa
reprezentowane
Maroka,
z
delegacją
które
było
przez Pana Mohanda Laensera-
młockarni,
urządzeń
do
nawożenia,
siewników, roztrząsaczy nawozów oraz innych maszyn,
urządzeń
i
narzędzi
do
produkcji
rolnej.
Ministra Rozwoju Rolnictwa Królestwa Maroka.
Zainteresowani
W spotkaniu
uczestniczyli
ziemniaków i zbóż. Wyraziły również chęć nawiązania
przedstawiciele
Ambasady
Warszawie
oraz
liczni
również
Królestwa
delegaci
udział
Maroka
w
są
również
importem
warzyw,
współpracy z instytutami rolniczymi.
marokańskich
przedsiębiorców i stowarzyszeń gospodarczych. Obecni
byli również członkowie rządu RP.
Zdzisław Andrzej Walo
Dyrektor Izby
Spotkanie z Panem Mohandem Laenserem-Ministrem Rozwoju Rolnictwa Królestwa Maroka
Źródło: www.kig.pl
UNIA EUROPEJSKA
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego
31
KALEJDOSKOP GOSPODARCZY
N R 2 (17) l u t y 2 0 0 7
ZAPRASZAMY DO REKLAMY
Zapraszamy do reklamowanie swojej firmy, usług i produktów na łamach naszego biuletynu, jak również
na internetowej stronie naszej Izby (kontakt: Małgorzata Borkowska, tel. (059) 842 50 98). Obecnie reklamują
się na niej następujące firmy:
¾ Elektrownie Wodne Słupsk Sp. z o.o.
¾ Pomorska Agencja Rozwoju Regionalengo S.A.
¾ Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno – Drogowych KRĘŻEL Sp. z o.o.
¾ Stanmet Sp. z o.o.
¾ WODOCIĄGI SŁUPSK Sp. z o.o.
¾ Zakład Usług Inwestycyjnych SUMABUD Roman Małkiewicz Spółka Jawna
Słupska Izba
„Kalejdoskop Gospodarczy”
Przemysłowo – Handlowa
- biuletyn elektroniczny SIPH redagują:
ul. Jana Pawła II 1
76-200 Słupsk
tel. (059) 842-50-98
tel/fax. (059) 842-68-97
e-mail: [email protected]
Zdzisław Andrzej Walo – kierownictwo
Małgorzata Borkowska – informacje z regionu i miasta,
wiadomości gospodarcze, reklama
Aleksandra Gólcz – informacje o projekcie KIGNET
www.siph.slupsk.pl
UNIA EUROPEJSKA
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego
32

Podobne dokumenty