Krajowa Spółka Cukrowa 2011-06-21 PRZETARG

Komentarze

Transkrypt

Krajowa Spółka Cukrowa 2011-06-21 PRZETARG
Krajowa Spółka Cukrowa
Źródło:
http://www.polski-cukier.bip-e.pl/ksc/ogloszenia/przetargi/przetargi-2011/2643,2011-06-21-PRZETARG-sprzedaz-plyt-betonow
ych-w-miejscowosci-Krzczonow.html
Wygenerowano: Środa, 8 marca 2017, 16:57
Wtorek, 21 czerwca 2011
2011-06-21 PRZETARG - sprzedaż płyt betonowych w
miejscowości Krzczonów
Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Toruniu ul. Kraszewskiego 40, działając w trybie
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie określania sposobu i trybu
organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku
komercjalizacji (Dz.U. Nr 27, poz.177 ze. zm.), ogłasza publiczny przetarg ustny na sprzedaż łączną:
Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Toruniu ul. Kraszewskiego 40, działając w trybie rozporządzenia
Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie określania sposobu i trybu organizowania przetargu na
sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz.U. Nr 27, poz.177
ze. zm.), ogłasza publiczny przetarg ustny na sprzedaż łączną:
1. płyt betonowych typu Mono o wymiarach 150 x 300 cm – 2363 szt.;
2. płyt betonowych typu Mono o wymiarach 150 x 300 cm – 641 szt.;
3. kostki betonowej (trylinka) o pow. 504 m²;
zlokalizowanych na byłym składzie buraczanym, w miejscowości Krzczonów Pierwszy, gmina Krzczonów, powiat lubelski,
województwo lubelskie.
Cena wywoławcza wynosi 450.000,00 zł, wadium wynosi 45.000,00 zł, minimalne postąpienie wynosi 10.000,00 zł. Do ceny
sprzedaży doliczony będzie 23% podatek VAT.
Przetarg odbędzie się dnia 12 lipca 2011 roku o godz. 11.00 w siedzibie DAZ Region Lublin w Lublinie, ul. Krochmalna 13.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium na rachunek bankowy KSC S.A. w banku BGŻ S.A. nr 98 2030
0045 1110 0000 0064 7950, w terminie do dnia 11 lipca 2011 r. Za datę wniesienia wadium uważa się dzień wpływu kwoty
wadium na wyżej wskazany rachunek. Wadium nie podlega oprocentowaniu. W celu przystąpienia do licytacji oferent
zobowiązany jest do przedstawienia Komisji Przetargowej oryginału dowodu wpłaty wadium oraz do podpisania oświadczenia
o zapoznaniu się ze stanem faktycznym i prawnym przedmiotu licytacji oraz warunkami licytacji jak również oświadczenia, iż
nie wnosi on żadnych zastrzeżeń, co do warunków licytacji.
Podmioty prawne oraz osoby prowadzące działalność gospodarczą, biorące udział w licytacji powinny posiadać:
- aktualny wypis z rejestru przedsiębiorstw lub ewidencji podmiotów gospodarczych,
- zaświadczenie o numerze REGON i decyzję o nadaniu numeru NIP,
- oryginał pełnomocnictwa do reprezentowania uczestnika przetargu
- oraz inne dokumenty potwierdzające tożsamość osoby.
Osoby fizyczne biorące udział w przetargu powinny posiadać dokument potwierdzający tożsamość osoby. Stawienie się
jednego uczestnika licytacji wystarcza do odbycia się licytacji. Sprzedaż nastąpi na rzecz uczestnika licytacji, który zaoferuje
najwyższą cenę. Zawarcie umowy sprzedaży w wyniku licytacji następuje z chwilą udzielenia przybicia. Nabywca jest
zobowiązany zapłacić cenę nabycia najpóźniej do dnia 20 lipca 2011 r. Wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy następuje
niezwłocznie po zapłaceniu ceny nabycia. Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli żaden z uczestników licytacji nie zaoferuje
ceny wywoławczej. Wadium złożone przez oferentów, którzy nie zostaną nabywcami, zostanie zwrócone po licytacji, nie
później jednak niż w terminie 5 dni od jej zakończenia. Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli oferent, który zaoferował
najwyższą cenę, uchyli się od zapłaty ceny nabycia we wskazanym terminie. Wadium złożone przez nabywcę zostanie
zarachowane na poczet ceny.Demontaż oraz transport nabytych płyt betonowych, wykonywany jest przez nabywcę i na jego
koszt. Nabywca zobowiązuje się do demontażu płyt i uporządkowania terenu po demontażu i wywiezieniu płyt w terminie do
dnia 31 sierpnia 2011 roku pod rygorem obciążenia kosztami składowania płyt po tym terminie.
Przedmiot przetargu można oglądać w dni robocze, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym 81/ 463 22 42, 695 650
356 lub 695 650 086. Pozostałe informacje dotyczące przetargu można uzyskać pod tymi samymi numerami telefonów.
Organizator przetargu zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyn z zastrzeżeniem
iż nastąpi to przed rozpoczęciem licytacji.
Metadane
Data publikacji 21.06.2011
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację:
Krajowa Spółka Cukrowa
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Aleksandra Paulska
Osoba udostępniająca informację:
Aleksandra Paulska
Osoba modyfikująca informację: