Jak powstaje wykres?

Komentarze

Transkrypt

Jak powstaje wykres?
INFORMATYKA EUROPEJCZYKA
(klasy IV — VI szkoły podstawowej)
Rozkład materiału — wersja 3.1+2+2
Konspekt lekcji 7.3, 7.4, 7.5
Temat: Jak powstaje wykres?
Temat: Wykres w arkuszu kalkulacyjnym — ćwiczenia utrwalające
Temat: Ustawienie wydruku, wydruk gotowych prac — wykres
Czas realizacji: 3 godziny
Wymagane oprogramowanie
♦ system Windows lub Linux;
♦ Microsoft Excel lub OpenOffice;
Pomoce dydaktyczne
♦ podręcznik:
o str./nr rozdziału:
193/R.7.4;
198/R.7.5;
o zadanie 4, 6, 10, 13, 18 str. 199 — 201;
o ćwiczenia: 7.9, 7.10, 7.11;
♦ zeszyt ćwiczeń cz. II: R.1.11; 1.12, 1.13;
♦ uczniowskie stanowiska komputerowe;
♦ zadania dodatkowe z płyty CD dołączonej do podręcznika;
Pliki wykorzystywane na lekcji
Uczeń w czasie lekcji nie korzysta z gotowych plików.
Forma organizacji zajęć
♦ wykład;
♦ zajęcia warsztatowe;
♦ praca indywidualna.
Dominujące metody prowadzenia zajęć
♦ podające — wykład przeplatany ćwiczeniami;
♦ ćwiczeń praktycznych — wykonanie ćwiczenia wg instrukcji.
Obecne i przewidywane możliwości wykorzystania wiedzy i umiejętności opanowanych w toku
zajęć
Obecne
Uczniowie powinni umieć włączyć i wyłączyć komputer oraz komunikować się z komputerem za pomocą
myszki i klawiatury. Powinni również samodzielnie:
• prawidłowo rozpocząć i zakończyć pracę z programem;
• zapisywać pliki we właściwym miejscu na dysku, nadając mu odpowiednią nazwę;
• otwierać wcześniej zapisany plik;
• wykonywać podstawowe operacje na plikach i katalogach.
Opracowanie: Danuta Kiałka, © Wyd. HELION, Gliwice 2007
1/3
INFORMATYKA EUROPEJCZYKA
(klasy IV — VI szkoły podstawowej)
Rozkład materiału — wersja 3.1+2+2
Przewidywane
Po lekcji uczeń:
♦ w zakresie podstawowym:
o Według wskazówek nauczyciela uruchamia arkusz kalkulacyjny wykorzystywany na lekcji.
o Wprowadza dane do arkusza według wzoru.
o Z pomocą nauczyciela przygotowuje wykres.
o Zapisuje arkusz na dysku we wskazanym katalogu.
o Otwiera zapisany wcześniej arkusz.
o Przegląda zawartość arkusza kalkulacyjnego.
o Prawidłowo rozpoczyna i kończy pracę z programem.
♦ w zakresie ponadpodstawowym:
o Korzystając z instrukcji przygotowuje wykres.
o Tworzy wykresy dla przykładowych danych.
o Przygotowuje arkusz do wydruku i drukuje według instrukcji.
Cele zajęć
♦ zdobycie umiejętności korzystania z arkusza kalkulacyjnego;
♦ nauka zbierania danych, budowania i drukowania prostych wykresów;
♦ trening czytania ze zrozumieniem;
♦ posługiwanie się podstawowym słownictwem komputerowym;
♦ zaznajomienie z normami prawa przy wykorzystaniu programów komputerowych;
♦ przygotowanie do życia w społeczeństwie informacyjnym;
♦ w zakresie wychowania — przygotowanie uczniów do tego, aby:
o szanowali pracę innych i własną,
o przestrzegali regulaminu pracowni komputerowej.
Przebieg lekcji
♦ omówienie tematyki zajęć;
♦ opis programu na komputerze do demonstracji;
♦ praca z podręcznikiem – głośne czytanie przez kolejnych uczniów, nauczyciel powinien na bieżąco wyjaśniać
zagadnienia niezrozumiałe dla uczniów;
♦ wspólne wykonywanie ćwiczeń z podręcznika na komputerach uczniowskich;
♦ dokładne omówienie sposobu realizacji przykładów;
♦ praca z zeszytem ćwiczeń;
♦ konieczne jest omówienie sposobu rozwiązania zadań z zeszytu ćwiczeń przez uczniów.
Podsumowanie zajęć
Nauczyciel powinien przypomnieć cel i założenia lekcji, następnie pozytywnie ocenić najbardziej aktywnych
uczniów (np. dodatkowym punktem lub oceną) oraz uzupełnić punktację w zeszytach ćwiczeń. Dzieci mogą
pracować w zespołach dwuosobowych, pamiętajmy jednak, aby posadzić ucznia dobrego z dobrym, słabego ze
słabym. Pracują oni wówczas w równym tempie, odpowiednim do umiejętności.
Jeśli w trakcie wykonywania ćwiczeń przez uczniów potrzebna jest pomoc nauczyciela, to należy udzielać jej
indywidualnie w formie konsultacji.
Ocenianie uczniów
Oceniamy:
♦ praca na lekcji:
o wykonywanie poleceń;
o samodzielność podczas pracy;
o efektywność wykorzystania czasu pracy;
o aktywność na zajęciach;
♦ praca w grupie:
o umiejętność pracy w grupie;
o poszanowanie cudzej pracy i twórczości;
♦ pomoc innym uczniom:
o na ich prośbę;
o z własnej inicjatywy;
♦ kulturalne komunikowanie się:
o z nauczycielem;
Opracowanie: Danuta Kiałka, © Wyd. HELION, Gliwice 2007
2/3
INFORMATYKA EUROPEJCZYKA
(klasy IV — VI szkoły podstawowej)
Rozkład materiału — wersja 3.1+2+2
o
z kolegami;
♦ przestrzeganie regulaminu pracowni komputerowej oraz zasad BHP.
Opracowanie: Danuta Kiałka, © Wyd. HELION, Gliwice 2007
3/3