Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Komentarze

Transkrypt

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółka:
Work Service S.A.
Raport bieżący nr:
67/2014
Data:
24 września 2014 r.
Temat:
Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Akcjonariuszy Work Service S.A. wraz z treścią projektów uchwał
Zarząd Work Service S.A. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Gwiaździstej 66, wpisanej do Rejestru
Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000083941, której akta
rejestrowe przechowywane są przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej, VI Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wysokość kapitału zakładowego wynosi 5.994.799,60 zł,
wpłacony w całości, REGON 932629535, NIP 897-16-55-469 („Spółka”), działając na podstawie art.
399 § 1 i art. 4021 § 1 i 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2013
r., poz. 1030 ze zm.) („Kodeks spółek handlowych”) oraz § 10 ust. 3 Statutu, zwołuje Nadzwyczajne
Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w dniu 20 października 2014 r., o godz. 12:00, w siedzibie
spółki we Wrocławiu przy ul. Gwiaździstej 66.
I. Porządek obrad
1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania
uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie większą
nie większą niż 591.243,80 zł poprzez emisję w trybie oferty prywatnej nie więcej niż 5.912.438
akcji zwykłych na okaziciela serii S z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych
akcjonariuszy, zmiany Statutu Spółki w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego,
dematerializacji akcji Spółki serii S oraz ubiegania się o dopuszczenie akcji Spółki do obrotu na
rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie.;
proponowana w tej uchwale zmiana Statutu Spółki dotyczy nadania § 6 ust. 1 nowego
następującego brzmienia:
„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 6.003.950,80 zł (słownie: sześć milionów trzy
tysiące dziewięćset pięćdziesiąt złote 80/100) i nie więcej niż 6.595.194,50 zł (sześć milionów
pięćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sto dziewięćdziesiąt cztery złote 50/100), oraz dzieli się na:
a) 750.000 (słownie: siedemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji serii A o wartości nominalnej po 10
(słownie: dziesięć) groszy każda,
b) 5.115.000 (słownie: pięć milionów sto piętnaście tysięcy) akcji serii B o wartości nominalnej po
10 (dziesięć) groszy każda,
c) 16.655.000 (szesnaście milionów sześćset pięćdziesiąt pięć tysięcy) akcji serii C o wartości
nominalnej po 10 (dziesięć) groszy każda,
d) 100.000 (słownie: sto tysięcy) akcji serii D o wartości nominalnej po 10 (dziesięć) groszy
każda,
e) 100.000 (słownie: sto tysięcy) akcji serii E o wartości nominalnej po 10 (dziesięć) groszy każda,
f) 7.406.860 (siedem milionów czterysta sześć tysięcy osiemset sześćdziesiąt) akcji serii F o
wartości nominalnej po 10 (dziesięć) groszy każda,
g) 2.258.990 (dwa miliony dwieście pięćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt) akcji
serii G o wartości nominalnej po 10 (dziesięć) groszy każda,
h) 9.316.000 (dziewięć milionów trzysta szesnaście tysięcy) akcji serii H o wartości nominalnej po
10 (dziesięć) groszy każda,
i) 1.128.265 (jeden milion sto dwadzieścia osiem tysięcy dwieście sześćdziesiąt pięć) akcji serii K
o wartości nominalnej po 10 (dziesięć) groszy każda,
j) 5.117.881 (pięć milionów sto siedemnaście tysięcy osiemset osiemdziesiąt jeden) akcji serii L o
wartości nominalnej po 10 (dziesięć) groszy każda,
k) 12.000.000 (dwanaście milionów) akcji serii N o wartości nominalnej po 10 (dziesięć) groszy
każda
l) 91.511 (dziewięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset jedenaście) akcji serii P o wartości nominalnej po
10 (dziesięć) groszy każda,
ł) do 5.912.438 (pięć milionów dziewięćset dwanaście tysięcy czterysta trzydzieści osiem) akcji
serii S o wartości nominalnej po 10 (dziesięć) groszy każda.”.
6. Wolne wnioski.
7. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.
Informacje dotyczące przedmiotowego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki znajdują się
na stronie internetowej Spółki www.workservice.pl, w sekcji Relacje inwestorskie w zakładce WZA.
Podstawa prawna:
1. Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów
finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr. 184,
poz. 1539 z 2005 r. z późn. zmianami)
2. § 38 ust. 1 pkt. 1) i 3) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie
informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych
oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa
niebędącego państwem członkowskim i art. 4021 i 4022 Kodeksu spółce handlowych.
Załączniki:
1. Pełna treść ogłoszenia.
2. Treść projektów uchwał.
3. Treść uchwały Zarządu uzasadniającej pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy Spółki
prawa poboru akcji serii S.
Podpisy:
Tomasz Hanczarek – Prezes Zarządu
Dariusz Rochman – Wiceprezes Zarządu