Kombajn chodnikowy KTW-150

Komentarze

Transkrypt

Kombajn chodnikowy KTW-150
WAMAG SA
Charakterystyka kombajnu chodnikowego KTW-150
Kombajn chodnikowy KTW-150 jest kombajnem
przewidzianym do drążenia wyrobisk korytarzowych o wielkości obudowy ŁP 8 ÷ 12 wg PN-93/G
15000/02 w pokładach zagrożonych wybuchem metanu i/lub pyłu węglowego.
Cecha przeciwwybuchowości: I M2Ex.
Napięcie zasilania: 3x1000V.
Temperatura otoczenia: +5° ÷ +40°.
Nachylenie wyrobiska: wzdłużne ±18°;
poprzeczne ±5°.
Kombajn może być sterowany:
Kombajn może być wyposażony w cztery rodzaje
układów zraszania zapewniających skuteczne gaszenie iskry i redukcję zapylenia:
zraszanie sektorowe (wewnętrzne), bezpośrednio
z uchwytów nożowych na organach urabiających,
zewnętrzne inżektorowe z ramki za organem
urabiającym,
zewnętrzne powietrzno-wodne z ramki za organem urabiającym,
sektorowe (wewnętrzne) łącznie z powietrznowodnym z ramki, przeznaczone do urabiania
skał ze skłonnością do iskrzenia oraz wysokiego
poziomu metanu w pokładzie.
z pulpitu w kabinie obsługi,
z pulpitu przenośnego (zdalne sterowanie do 15 m
od kombajnu),
z pulpitu na stanowisku wydzielonym, oddalonym
(za kombajnem) o ~ 50 metrów, w warunkach
szczególnego zagrożenia np. wyrzutami metanu,
skał lub zagrożeniem wodnym (wykonanie opcjonalne).
W kabinie obsługi oraz na stanowisku wydzielonym
znajduje się monitor wyświetlający informacje i komunikaty o stanach maszyny podczas pracy, stany
awaryjne oraz informacje serwisowe.
Funkcja programowalnego urabiania wraz ze specjalnym systemem orientacji kombajnu względem
osi wyrobiska, pozwala na podniesienie wydajności kombajnu dzięki eliminacji zbędnych czynności
kontrolnych, manewrów i pozycjonowania maszyny.
Pulpit przenośny pozwala na precyzyjne sterowanie
wybranymi funkcjami kombajnu z miejsc o dobrej widoczności.
Wielkość mocy podstawowych silników elektrycznych kombajnu:
silnik organu urabiającego: 135/150 kW,
silnik układu hydraulicznego: 100kW,
silniki przenośnika zgrzebłowego (dwubiegowe):
3,7/7,5 kW.
Układ elektryczny, sterowania i oprogramowania
kombajnu spełnia wymagania n/w dyrektyw i norm:
Dyrektywy ATEX 94/9/WE i norm zharmonizowanych,
Dyrektywy EMC 2004/108/WE Kompatybilność
elektromagnetyczna,
Dyrektywy Maszynowej 2006/42/WE i norm zharmonizowanych,
przewidziane jest spełnienie norm IEC Ex w kolejnych egzemplarzach.
Kombajn chodnikowy KTW-150
Lp.
Parametr
Wartość
1.
Całkowita zainstalowana moc [kW]
250/265
2.
Moc silnika organu urabiającego [kW]
135/150
3.
Wytrzymałość urabianej skały na ściskanie [MPa]
4.
Obudowa [wielkość]
5.
Wysokość urabiania [mm]
4479
6.
Szerokość urabiania [mm]
6054
7.
Podcięcie spągu [mm]
353
8.
Pochylenie poprzeczne wyrobiska [º]
±5
9.
Pochylenie wzdłużne wyrobiska [º]
±18
10.
Nacisk na spąg [MPa]
0,12
11.
Prędkość jazdy - robocza [m/min]
0÷6
12.
Prędkość jazdy - manewrowa [m/min]
0÷10
13.
Napięcie zasilania [V]
1000
100
ŁP 8, 9, 10, 11, 12
Zespół Ciągnikowy SKZ-81 z podwójnym systemem napędowym
Charakterystyka techniczna

Podobne dokumenty