Transport i magazynowanie papieru w rolach

Komentarze

Transkrypt

Transport i magazynowanie papieru w rolach
Transport i magazynowanie
papieru w rolach
Dział Techniczny SCA Publication Papers
Produkty papiernicze
Produkty papiernicze
Fabryki SCA Publication Papers produkują drzewne papiery publikacyjne. Nasza oferta obejmuje papiery LWC i SC, niepowlekane papiery do
druku offsetowego oraz papiery gazetowe.
Papier LWC jest cienkim papierem wytworzonym ze ścieru świerkowego,
wzmocnionego niewielką domieszką celulozy siarczanowej. Jest on powlekany warstwą, której najważniejszym składnikiem jest drobnoziarnista
glinka.
Papier satynowany (SC) wytwarzany jest z mieszanki ścieru drzewnego,
celulozy siarczanowej oraz wypełniacza – przeważnie rozdrobnionej glinki. Zastosowane komponenty o wysokiej jakości wpływają ostatecznie na
ukształtowanie papieru o szczególnych właściwościach odpowiednich do
zadruku w technikach heatsetowej i rotograwiurowej.
Niepowlekany papier do druku offsetowego oraz papier gazetowy wytwarzane są ze świeżego ścieru świerkowego.
Zależnie od rodzaju papieru, zalecana jest różna siła nacisku chwytaka.
Przy zbyt dużej sile rola papieru może ulec odkształceniu.
Opakowanie chroni papier przed uszkodzeniem i
zabrudzeniem
Do pakowania papieru stosowany jest laminat papier-PE-papier, zapewniający ochronę roli przed zawilgoceniem. Oznacza to, że nie zostanie
ona uszkodzona przez niewielki deszcz czy suchy śnieg. Rola nie może
jednak stać w wodzie, ani być narażona na działanie wody pod ciśnieniem. Opakowanie zapewnia także dobrą ochronę przed uszkodzeniami
mechanicznymi, kurzem i zabrudzeniami z powietrza. Ponadto nadaje się
do ponownego przetworzenia.
Rozładunek
Przy dostawie
Jeszcze przed rozładunkiem papieru, należy sprawdzić, czy role nie
zostały uszkodzone. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia, należy
nanieść na liście przewozowym (zarówno na kopii dla przewoźnika jak i
kopii odbiorcy) uwagę zawierającą ilość i numery uszkodzonych rol.
Należy uważać na wystające zaczepy mocujące, starając się nie ciągnąć ani
nie popychać zwojów podczas wyładunku!
Podłogę ciężarówki należy regularnie zamiatać. Nawet niewielki kamyk, śruba lub podobny przedmiot
mogą poważnie uszkodzić rolę.
Przechowywanie
Stosować osłony zwojów.
Nieostrożna jazda może spowodować poważne uszkodzenie roli
papieru.
W magazynie
Jeśli to możliwe należy podzielić przestrzeń magazynu na
numerowane obszary i zaplanować je tak, by różne partie
papieru były zawsze dostępne, bez zbędnego przestawiania
zwojów.
Pozostawić odpowiedni odstęp między „wieżami” z rol papieru.
Należy zwracać uwagę, aby spiętrzone zwoje nie wykraczały poza wyznaczony obszar.
Przechowywanie
Nierówne nakładanie kolejnych zwojów może powodować
uszkodzenia ich krawędzi a nawet poważane wypadki zagrażające zdrowiu i życiu pracowników magazynu.
Nakładając lub zdejmując kolejną rolę papieru należy kontrolować wysokość jej położenia i odległość od ustawionej konstrukcji.
Jest niezmiernie ważne, aby podłoga w miejscu składowania
była regularnie zamiatana: nawet niewielki kamyk lub śrubka
mogą spowodować liczne uszkodzenia roli.
Podłoga w miejscu składowania musi być sucha. Nigdy nie
należy stawiać zwoju w wodzie.
Siła nacisku
Siła nacisku
Siła nacisku mierzona jest zwykle w kiloniutonach (kN).
1 kN (1000 N) odpowiada działaniu na zwój ciężaru ok.
100 kg. 30 kN odpowiada oddziaływaniu na rolę ciężaru
ok. 3000 kg.
Maksymalna dopuszczalna siła nacisku
jest uzależniona od wagi roli
Jakość papieru
Współczynnik nacisku
Niepowlekany papier do druku
offsetowego i papier gazetowy
1.0-1.4
SC
1.6-1.8
LWC
1.7-2.0
Przykład:
Całkowita waga roli 2000kg x współczynnik 1.3 = łączny
nacisk = 26 kN.
Siła nacisku powinna być regularnie kontrolowana.
Precyzyjne systemy kontroli nacisku
chwytaka
Systemy te automatycznie kontrolują siłę nacisku chwytaka,
zapewniając użycie minimalnej wymaganej siły przez cały
okres transportu. Ogranicza to w znacznej mierze ryzyko
odkształcenia czy upuszczenia roli.
Dlaczego niezbędna jest właściwa siła
nacisku?
Nadmierny nacisk może spowodować:
• Deformację roli
• Owalne odkształcenie przekroju roli
• Uszkodzenie gilzy
Niedostateczna siła nacisku może spowodować:
• Upuszczenie zwoju
• Teleskopowe odkształcenie roli
W przypadku pytań dotyczących prawidłowej siły nacisku
chwytaka prosimy o kontakt z działem technicznym SCA.
Dane kontaktowe można znaleźć pod adresem internetowym: www.publicationpapers.sca.com
Siła nacisku
Bezpieczny transport roli wymaga
sprawdzenia:
Bezpieczna jazda wózkiem wymaga
sprawdzenia:
• ciężaru transportowanych zwojów
• maks. i minimalnej średnicy
• szerokości roli
• wymaganej siły nacisku
• rodzaju powierzchni ciernej (nakładki chwytaka)
• rozmieszczenia i sposobu przechowywania ról
• liczby zwojów transportowanych jednocześnie
• konieczności obracania roli
• rodzaju chwytaka
• bezpiecznego udźwigu wózka
• wysokości przewożonych towarów
• funkcji hydraulicznych
• funkcji przechyłu
• mocowania chwytaka
Transport
Przeciążenie/nieprawidłowy transport
By zrekompensować dodatkowy ciężar zwojów umieszczonych powyżej chwytaka, siła nacisku zwiększa się nawet do
dwukrotności zalecanego poziomu, co może spowodować
odkształcenie lub uszkodzenie zwojów (w chwytaku). Taka
forma przewożenia ról papieru jest niebezpieczna także dla
osób przebywających w pobliżu, ponieważ górny zwój może
łatwo spaść, powodując poważne obrażenia, a nawet śmierć.
Ryzyko odkształcenia roli. Zawsze umieszczać chwytaki w środkowej części zwoju.
Przed obróceniem roli sprawdzić odległość od podłoża. Nie przemieszczać się ze zwojem trzymanym w położeniu poziomym.
Ryzyko uszkodzenia krawędzi i odkształcenia roli. Zawsze
umieszczać chwytaki w środkowej części zwoju.
Ustawić maszt w położeniu pionowym!
Chwytaki
Nakładki chwytaka
Nakładki są najważniejszą częścią chwytaka. W większości
przypadków podczas transportu nakładki stanowią jedyną
część chwytaka stykającą się z rolą papieru.
Niezbędna jest ich regularna konserwacja. Należy sprawdzać
i czyścić powierzchnię cierną, kontrolować, czy krawędzie
nakładek nie są uszkodzone/ostre, co mogłoby spowodować
poważne szkody.
Nakładki o zużytych powierzchniach ciernych wymagają siły nacisku 3 lub 4 razy większej niż w przypadku chwytaka w dobrym
stanie. Trzeba regenerować ich powierzchnię lub wymieniać zużyte części.
Numeracja zwojów SCA
Identyfikacja numeru roli
Papier LWC
Numery ról mają następującą postać:
ABBCCCDD
A = numer maszyny papierniczej
BB = tydzień produkcji
CCC = numer tamboru w tygodniu
W latach parzystych dla tamborów używamy numerów 001399, w nieparzystych 501-899. Numery tamborów 401-499
stosowane są do oznakowania zwojów przewiniętych w latach
parzystych, natomiast 901-999 - w latach nieparzystych.
DD = zestaw i pozycja w zestawie
01-15 dla zwojów z zestawu 1.
16-30 dla zwojów z zestawu 2.
31-45 dla zwojów z zestawu 3.
Prosze nie sczytywać tego kodu!
Role o numerach 1, 15, 16, 30, 31, 45 itd. są rolami skrajnymi.
Kodu:
Papier gazetowy
Zazwyczaj w zestawie jest 10 lub mniej wstęg papieru, a
numer zwoju ma następującą postać:
ABBCCCDE
A = numer maszyny papierniczej
BB = tydzień produkcji
CCC = numer tamboru w tygodniu
W latach parzystych używamy numeracji 001-499, w nieparzystych - 501-999.
D
= numer zestawu. Jeżeli numer zestawu wynosi 7, 8 lub 9, zwój jest przewinięty.
E = pozycja w zestawie
Papier SC
Numery zwojów mają następującą postać:
(YY) PVVTTTSB
(YY) = rok produkcji pierwszego tamboru (zwój macierzysty)
P = numer maszyny papierniczej: (0 = MP 10, 1 = MP 11)
VV = tydzień produkcji pierwszego tamboru lub tydzień przewinięcia
TTT = kolejny numer tamboru w tym samym tygodniu produkcji. Zwoje przewinięte zaczynają się od numeru 800
SB = połączenie pozycji zwoju w tamborze oraz numeru zestawu. Numeracja rozpoczyna się od przedniej części maszyny papierniczej.
Z wyjątkiem zwojów przewijanych, zwój skrajny po stronie
napędu maszyny papierniczej otrzymuje najwyższy numer
(19, 39, 59, 79 i 99).
A BB C C C DD
Procedury reklamacyjne
Kopia faktury handlowej
Jest to document potwierdzający wartość towaru. Podaje on
także warunki dostawy i wskazuje, na kim spoczywa ryzyko
transportowe a także, kto jest uprawniony do rekompensaty
z tytułu ubezpieczenia transportowego.
Kopia listu przewozowego
List przewozowy potwierdza, że ładunek został podjęty i
wskazuje wykonawcę usługi transportowej.
Uwagi o stanie ładunku
Faktura handlowa.
• adnotacja w liście przewozowym jest udokumentowaniem stanu ładunku w chwili dostawy do siedziby kupującego/
odbiorcy.
• brak adnotacji w liście przewozowym uważany jest za potwierdzenie, że towar został dostarczony w dobrym stanie i zgodnie z prawem transportowym.
• adnotacja dotyczy widocznych uszkodzeń oraz uszkodzeń, które powinny być widoczne, gdyby przeprowadzono kontrolę stanu ładunku.
Ważne: adnotacja musi być zrobiona zarówno na kopi listu
przewozowego przewoźnika, jak również na kopi odbiorcy
ładunku.
Dlaczego dokumentacja jest ważna
List przewozowy.
Aby móc uzyskać odszkodowanie od niesolidnego przewoźnika konieczne jest przedłożenie w uzupełnieniu reklamacji
prawidłowo wypełnionego i podpisanego listu przewozowego oraz kopii faktury handlowej.
Uzyskiwanie odszkodowania od firmy
transportowej lub z tytułu ubezpieczenia
towaru
W razie odrzucenia towaru w miejscu dostawy, pozostaje
on własnością papierni, która wraz z działem reklamacji
SCA oraz ubezpieczycielem towaru zadecyduje o podjęciu
odpowiednich działań.
Istnieje kilka możliwości:
•negocjowanie obniżenia ceny za towar
•sprzedaż papieru przez papiernię zainteresowanej stronie trzeciej
•przygotowanie odbioru i transport papieru z powrotem do terminalu SCA
•przejęcie własności towaru przez firmę ubezpieczeniową, która decyduje o jego dalszych losach
Potografie: Per-Anders Sjöquist. Ilustracje: Originaldesign Sweden.
Druk: Tryckeribolaget, Kwiecień 2010. FSC nr SGS-COC-00332
Zarówno papier jak i drukarnia posiadającertyfikat FSC.
publicationpapers.sca.com
Ponieważ nasze produkty ułatwiają życie
Tobie oraz milionom ludzi na całym świecie.
Ponieważ nasze zasoby oraz nasz sposób pracy stanowią
naturalną część cyklu życia świata. I ponieważ nam zależy.

Podobne dokumenty