załącznik pdf

Komentarze

Transkrypt

załącznik pdf
Gliwice/Wrocław, 29.10.2009
Posiedzenie Plenarne PK TMM nr 5
(2/2009)
AGH, Kraków, wtorek, 27.10.2009, godz. 11:15
Campus AGH, Bud. B2, sala 110.
W programie posiedzenia przewidziane były następujące punkty:
I. Część jubileuszowa i organizacyjna
I.1. Wspomnienie Prof. Marka Dietricha (członka PK TMM oraz przewodniczącego
Narodowego Komitetu ds. Współpracy z IFToMM) – uczczenie jego pamięci
I.2. Referat okolicznościowy z okazji 40-lecia IFToMM – Prof. J. Wojnarowski
I.3. Referaty okolicznościowe z okazji 40 lecia IFToMM – referuje Prof. A.
Gronowicz
I.4. Stan przygotowań do 22-giej Konferencji TMM’2010 w Augustowie – referuje
Prof. F. Siemieniako
I.5. Tablica 40-lecia IFToMM – referuje Prof. J. Wojnarowski
I.6. Znaczek 40-lecia IFToMM – referuje Prof. K. Kluszczyński
I.7. Informacje o stanie redakcji Informatora PK TMM – referuje Dr S. Zawiślak
I.8. Sprawy różne
II. Część naukowa
II.1. Dr inż. Michał Mańka - KRiM AGH - Zastosowanie technik CAD/CAE w
procesie symulacji zachowania samobieżnego pojazdu dwukołowego na drodze.
II.2. Dr inż. Piotr Kohut - KRiM AGH - Techniki wizyjne w badaniach konstrukcji
mechanicznych
W posiedzeniu uczestniczyło 28/58 Członków PK TMM oraz 6/15 Obserwatorów
1.
2.
3.
4.
Zebranie otworzył Gospodarz Prof. Tadeusz Uhl. Przywitał wszystkich przybyłych.
przekazał głos Przewodniczącemu PK TMM.
Prof. Józef Wojnarowski przywitał uczestników posiedzenia i podziękował
Prof. Tadeuszowi Uhlowi za zorganizowanie posiedzenia. Poprosił o głos Dziekana
Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Robotyki.
Prof. Janusz Kowal (także Członek PK TMM) – wyraził satysfakcję, że na miejsce
obrad wybrano AGH. Podziękował prof. Uhlowi i prof. Wojnarowskiemu. Życzył
wszystkim udanych obrad i miłego pobytu na AGH i w Krakowie.
Z okazji imienin Gospodarza Prof. J. Wojnarowski wręczył Mu jubileuszowe
wydawnictwo PK TMM z dedykacją i podpisami wszystkich Uczestników.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
Przystąpiono do realizacji programu. W punkcie /I.1/ Prof. J. Wojnarowski przedstawił
sylwetkę niedawno zmarłego Prof. Marka Dietricha – członka PK TMM oraz
Przewodniczącego Narodowego Komitetu ds. Współpracy z IFToMM.
Zebrani przez powstanie z miejsc i minutą ciszy uczcili pamięć Wybitnego Profesora.
Zgodnie z punktem /I.2/ – Prof. J. Wojnarowski przedstawił obszerny i ilustrowany
wieloma unikatowymi zdjęciami referat – opisujący działalność PK TMM w Polsce,
utworzenie IFToMM w Zakopanym oraz sposób uczczenia tej rocznicy poprzez
wmurowanie Tablicy Pamiątkowej w Hotelu Hyrny. Został zatem zrealizowany także
punkt /I.5/. Tablica powstaje z inicjatywy Prof. Marco Ceccareligo – Prezydenta
IFToMM-u. Zostanie odsłonięta 26. stycznia 2010 o godz. 9:00.
Prof. Gronowicz omówił ideę wydania książki zawierającej osiągnięcia Polskich
Naukowców z zakresu TMM. Książka taka mogłaby wspierać dydaktykę np. na II-st
studiów lub studiach doktoranckich. Byłaby też uczczeniem 40-rocznicy IFToMM.
Dyskusja. Głos zabierali: Prof. Kaliński (PG), Prof. Wojnarowski (P.Śl.), Prof.
Gronowicz (P.Wr.), Prof. Trzaska (WAT), Prof. Kluszczyński(P.Śl.), Prof. Galicki
(U.Z.). Poparto tę inicjatywę, wezwano Członków PK TMM do składania prac –
rozdziałów do tej książki. Powstał komitet Redakcyjny:
Profesorowie: A. Gronowicz, K. Kaliński, T.Bil.
Prof. F. Siemieniako (pkt. I.4) zreferował przygotowania do Konferencji PK TMM 2010
organizowanej przez Niego i Politechnikę Białostocką.
Termin: koniec czerwca 2010.
Miejsce: Augustów.
Koszt: ok. 1200-1500 zł.
Na temat publikacji rozpoczęto dyskusję: zaproponowano
Prof. Siemieniako: Zeszyty Naukowe P.B. oraz czasopisma:
Prof. Walicki:
International Journal of Applied Mechanics and Engineering
Prof. Kollek:
Napędy i sterowanie.
Artykuły byłyby rekomendowane do tych czasopism w zależności od poziomu oraz
tematyki.
Jest możliwe dofinansowanie konferencji – zatem ostateczna cena zostanie podana w
późniejszym terminie. Prof. Siemieniako rozdał roboczy Komunikat nr 1. Za kilka dni
zostanie rozesłany internetem – właściwy komunikat nr 1.
Sekretarz S. Zawiślak omówił sprawę ankiet. Zostanie ponowiona akcja zebrania ich
kompletu. Kto nie dostarczy – w wydawnictwie okolicznościowym podanie zostanie
jedynie Jego nazwisko.
Prof. K. Kluszczyński przedstawił sprawę znaczków, które będą wykonane przy okazji
konferencji PK TMM 2010. Zebrani zapoznali się możliwościami. Decyzję podejmie
Komitet Organizacyjny Konferencji – w momencie zatwierdzenia proponowanego
budżetu i ceny Konferencji.
W przerwie obrad zebrani zostali zaproszeni na poczęstunek przygotowany przez
Gospodarzy.
W części II obrad naukowej. Zebrani wysłuchali dwóch bardzo ciekawych referatów
referatów:
14.1. Dr M. Mańki - Zastosowanie technik CAD/CAE w procesie
symulacji zachowania samobieżnego pojazdu dwukołowego na drodze
oraz
14.2. Dr inż. Piotr Kohut - KRiM AGH - Techniki wizyjne w badaniach konstrukcji
mechanicznych.
Ad-14.1: Zebrano dane statystyczne o wypadkach. Ustalono najczęstszy rodzaj kolizji –
samochód-motocykl, zamodelowano kilka wersji pojazdów z różnymi systemami
zawieszeń, rozpatrzono układ człowiek-maszyna. Zastosowano przy tym szereg modeli
obliczeniowych ciała ludzkiego np. płaskie, 3D, złożone z prętów i przegubów itd. a
nawet masy skupionej na końcu wahadła. Przeprowadzono różne symulacje. Zestawiono
dane z wypadków i symulacji.
Ad-14.2: w pracy omówiono pomiary parametrów kinematycznych mechanizmów i
robotów za pomocą kamer, zestawów laser i kamera oraz systemów analizy obrazów.
Rozważano wizje (obrazy) wysokiego i niskiego poziomu. Możliwe są pomiary bez
dotykowe, bez czujników. Możliwe są np. wizualizacje drgań, rejestracja.
15. Prof. Wojnarowski i Uhl podziękowali za uczestnictwo i życzyli szczęśliwego powrotu.
Przewodniczący
PK TMM
Prof. Józef Wojnarowski
Sekretarz
PK TMM
dr. S. Zawiślak

Podobne dokumenty