Warto przeczytać

Komentarze

Transkrypt

Warto przeczytać
Warto przeczytać:
MAŁY JUBILEUSZ
WIEŚCI Z POWIATU
ODZNACZENIE
DLA OSIECZANINA
Z
PRZESZŁOŚCI
Mały jubileusz
Najstarsi mieszkańcy Osieka i Głębowic spotkali się
już po raz 15 na świątecznym Opłatku.
Spotkanie rozpoczęło się mszą św. w kościele pod wezwaniem św. Andrzeja. Na sali powitała gości kierownik
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, pani Maria Kufel,
wójt Jerzy Mieszczak i przewodniczący Rady Jerzy Czerny.
Złożyli oni zebranym gościom życzenia wielu radosnych dni, pełnych szczęścia, spokoju i nadziei w 2007 r.
Wójt Gminy Osiek wręczył wiązanki kwiatów najstarszym mieszkańcom obecnym na sali, pani Irenie Sali, lat
84 z Głębowic i panu Janowi Adamusowi, lat 93 z Osieka. Podziękował również wszystkim osobom
bardzo aktywnie zaangażowanym w
organizację spotkania: paniom Marii Kufel, Zofii Żmudzie, Marii Luranc, Teresie Lenart, Barbarze Hałat, Weronice Jekiełek, Stanisławie
Orlickiej, Irenie Adamus, Elżbiecie
Sobeckiej, Zofii Walus panu Andrzejowi Sobeckiemu. Pan Mieszak
podziękował również pomysłodawcy i pierwszemu współorganizatorowi kiędzu Stanisławowi Caderowi.
Nasze jubileuszowe spotkanie
uświetnił obecnością i występem
chór „Osieczanie” pod kierownictwem pana Stanisława Grabowskiego,
któremu
serdecznie podziękował Wójt Gminy.
Członkowie
Stowarzyszenia
Inicjatyw
Społecznych
w Osieku w osobach: Anna Woszczyna, Monika Luranc, Kinga Naglik, Angelika Matlak, Sabina Adamus, Marcin Kawczak, Bartłomiej
Kasperczyk oraz Aleksandra Kasperczyk, Barbara Klęczar i Lidia
Mrzygłód aktywnie zaangażowali
się w pomoc przy obsłudze spotkania.
W imieniu organizatorów dziękujemy naszym sponsorom firmie
„AKSAM” pana Adama Klęczara,
firmie przewozowej pana Kazimierza Płonki, państwu Jackowi i Ewie
Sikora, oraz wszystkim osobom zaangażowanym w organizację spotkania, a szanownym gościom za
udział.
Artur Kwaśniak
2
ZMIANY
W
REDAKCJI
Szanowni Czytelnicy
Z tym wydaniem dwumiesięcznika „Echa Osieka” zostałam redaktorem naczelnym naszej gminnej gazety.
W dalszym ciągu gazeta będzie wydawana przez Gminną Bibliotekę Publiczną. Chcę zaznaczyć, że dwumiesięcznik z założenia
nadal będzie gazetą apolityczną.
Chciałabym, żeby gazeta była współredagowana przez osoby zainteresowane współpracą. Z tą prośbą zwracam się do wszystkich placówek działających na terenie naszej gminy, do szkół, przedszkoli, do wszystkich organizacji, klubów, stowarzyszeń, do
młodzieży, zwracam się do księży proboszczów, a także do Szanownych Czzytelników i mieszkańców.
Proszę by Państwo napisali, zatelefonowali, wysłali e-maila, o czym życzyliby sobie przeczytać. Może warto zaprezentować
w gazecie zdjęcia Państwa pociech, czy zdjęcia ślubne? Proszę o sygnał, co najbardziej Czytelników interesuje, a zespół redagujący postara się spełnić Państwa prośby.
Z nowym Rokiem życzę wszystkim Czytelnikom i Waszym Rodzinom zdrowia, pomyślności, zadowolenia w pracy i w życiu
osobistym, radości z każdego nadchodzącego dnia, błogosławieństwa Bożej Dzieciny i wszystkiego co najlepsze, przede wszystkim spełnienia marzeń.
Szanowny Panie Redaktorze!
Rozalia Ćwiertnia
Serdecznie dziękujemy za wieloletnią pracę przy tworzeniu i redagowaniu naszej lokalnej gazety. Czternaście lat temu byliśmy jedną z pierwszych gmin w okolicy, która zaczęła wydawać własne czasopismo. Powstało ono głównie dzięki Pana
entuzjazmowi i zaangażowaniu. Przez te lata nasi czytelnicy mogli uczestniczyć w
życiu wsi i parafii, poznawać historię swojej miejscowości, którą badał Pan i przedstawiał Czytelnikom wraz z nieocenionym historykiem Panem Bronisławem Janią.
Gazeta zawsze otwarta była na głosy czytelników, również te krytyczne.
Pana energia i charyzma mobilizowała do współpracy wiele osób, a bogata osobowość i poczucie humoru nadawały niepowtarzalny styl i charakter „Echom Osieka”.
Życzymy wszelkiej pomyślności Pracownicy Gminnej Biblioteki Publicznej w Osieku
i współpracownicy Redakcji
Szanowni Czytelnicy!
Uznaliśmy, że nadszedł czas rozstania się z naszą gazetą. Przez czternaście lat
byliśmy „tropicielami” bogatych dziejów Osieka i bacznymi kronikarzami współczesności. W tym czasie udało nam się zgromadzić i opracować na łamach „Echa
Osieka” olbrzymi materiał historii wsi, odkryć nieznane fakty i ciekawostki.
To właśnie dzięki gazecie Osieczanie, a później mieszkańcy Głębowic, mogli
poznać bliżej dzieje swojej „małej Ojczyzny”.
Redagowana przez nas gazeta zainspirowała wiele osób do zainteresowania się dziejami Osieka. Na podstawie materiałów zgromadzonych przez nas powstało 5 prac magisterskich i kilkadziesiąt prac dyplomowych uczniów w okolicznych szkół średnich.
Przez cały okres regularnego wydawania gazety byliśmy wierni naszej deklaracji założycielskiej:
apolityczności,
integrowania społeczności gminy,
nie wikłania się w rozgrywki interpersonalne.
Kiedy w maju 1993 roku wyszedł pierwszy numer gazety wielu nie wierzyło, że „Echa Osieka” doczekają więcej niż 5 numeru,
optymiści mówili o 10 numerach, a tu wyszło ich 93.
Szanowni Czytelnicy! Dziękujemy Wam za wieloletnią wierność gazecie, za życzliwość, cenne uwagi, za ciekawe informacje, którymi dzieliliście się z nami.
Dziękujemy także stałym naszym współpracownikom, korespondentom i wszystkim, którzy swoją pracą i zaangażowaniem przyczynili się do wydawania gazety.
Pozostawiamy po sobie niekwestionowany dorobek faktograficzny, a także spore archiwum fotograficzne (około 500 sztuk).
Nowej Redakcji życzymy wytrwałości na dalsze 14 lat „życia gazety”.
z poważaniem
mgr Adam Hałatek
mgr Bronisław Jania
Osiek, 25. stycznia 2007 r.
Wydają: Gminna Biblioteka Publiczna w Osieku.
Nakład 900szt.
Redaguje Kolegium w składzie: Rozalia Ćwiertnia - red. naczelny, Artur Kwaśniak,
Małgorzata Boba - sekretarz redakcji
Dział sportowy- Magdalena Jasińska, Stanisław Kusak
„Echa szkolne” - Anna Kacorzyk, Alicja Handzlik, Anna Woszczyna, Magdalena Kramarczyk, Bogumiła Handzlik, Ewa Studzińska
Korekta - Maria Danek
Adres redakcji: 32 - 608 Osiek, ul. Główna 125, tel.: 8458 - 155, e-mail: [email protected]
Konto BS Oświęcim 16 8123 0000 0031 9955 2000 0010.
Dyżury redakcyjne: wtorek - godz. 9.00 - 12.00. Ogłoszenia przyjmowane są codziennie w Gminnej Bibliotece Publicznej - I piętro. Zapraszamy na stronę internetową: www.echaosieka.iaw.pl
Nie zamówionych materi�
.
3
WYDARZENIA
Samorząd
Piłkarzyki w Klubie
Komisja budżetowa Rady Gminy
omówiła i dokonała korekt w budżetach
wszystkich jednostek organizacyjnych
gminy oraz jej całego budżetu na 2007
rok. Najbliższą sesje planuje się na 6 lutego 2007 r. na której będzie głosowanie
nad zatwierdzeniem budżetu na bieżący
rok mówi wójt Jerzy Mieszczak.
Inwestycje
Sala gimnastyczna na Górnym Osieku planowane jest przyspieszenie w realizacji zadania. Są zabezpieczone środki na
inwestycje, gmina występuje o dofinansowanie tego zadania do departamentu
Edukacji i Sportu Urzędu Marszałkowskiego w Krakowie.
Kanalizacja - jesteśmy na etapie przygotowania nowego wniosku do funduszy
unijnych.
Po wielkich trudnościach w grudniu
nareszcie został odebrany chodnik przy
ulicy Kościelnej.
W dniu 30. 01. 2007 r. w klubie Centrum
odbyła się ciekawa impreza sportowa,
były to rozgrywki Turnieju Drużyn „Piłkarzyki”. Do konkursu stanęło 10 2 - osobowych drużyn damskich, mieszanych
i męskich. Rozgrywki, po wcześniejszym
losowaniu, prowadzone były systemem
pucharowym. Drużyny reprezentowały
różny poziom zaawansowania, ale wszyscy byli pełni entuzjazmu i z poświęceniem walczyli o punkty.
Najlepszymi drużynami okazały się:
I - „Kojoty” w składzie Damian Matej
ko, Dawid Zadora.
II - „San - Siro” w składzie Łukasz Kra
marczyk, Przemysław Klęczar.
III - „Sędziowie Sqad” w składzie Paweł
Dusik, Michał Drabczyk.
Miejsca medalowe zostały uhonorowane
drobnymi nagrodami rzeczowymi.
R. Ćwiertnia
Godziny otwarcia Biblioteki
Gminna Biblioteka Publiczna w Osieku informuje, iż nastąpiły zmiany w godzinach
otwarcia placówki. Obecnie Biblioteka jest
czynna również we czwartki.
Poniedziałek 10.00 - 18.00
Wtorek
8.00 - 16.00
Środa
10.00 - 18.00
Czwartek
8.00 - 16.00
Piątek
10.00 - 18.00
Zapraszamy
1.a, 2 b, 3 a, 4 b, 5 c,
6 b, 7 b, 8 c, 9 c ,10a,
Każda prawidłowa odpowiedź to jeden punkt,
10 punktów prawidłowych odpowiedzi - jesteś celujący z rzadko używanych słów,9 ocena -bardzo dobra, 8- ocena -dobra, 7 ocena
mniej niż dobra, 6 -0 zachęcam do czytania i
przeglądania encyklopedii.
Ale to tylko zabawa !!!
Remonty dróg
Wystosowałem pismo do Urzędu
Marszałkowskiego, w którym zwróciłem
się z prośbą o ujęcie w budżecie wojewódzkim na 2007 rok środków finansowych na realizację przebudowy skrzyżowania dróg wojewódzkich na Tarniówce
i drogi przez Osiek w kierunku Polanki.
Ponadto w budżecie ujęto dalszy remont
ulicy Karolina, planuje się kontynuować
budowę chodników przy ulicy Głównej,
oraz przebudowę ulicy Wiśniowej na
Górnym Osieku. Aktualnie zlecono do
opracowania projekt przebudowy mostu
na tej ulicy.
Wydzielono środki na zakup 1500
ton kamienia łamanego na uzupełnienie
nawierzchni dróg gminnych i wewnętrznych o nawierzchni żwirowej i tłuczniowej. Zabezpieczono również środki
na po zimowe remonty cząstkowe dróg
gminnych o nawierzchni asfaltobetonowej.
Zostały spisane protokoły szkód
najbardziej uszkodzonych przez ostatnią
wichurę budynków w gminie. Przymierzamy się poprzez GOPS do finansowego wsparcia ich właścicieli.
GBP zaprasza dzieci ze szkół podstawowych do udziału w zajęciach zespołów tańca współczesnego. Zajęcia odbywają się na
sali WDK w Osieku i są bezpłatne.
Zapisy prowadzi instruktor - choreograf p.
J. Kobiela w każdy poniedziałek w godz.
15.00 -17.30. Równocześnie przypominamy, że zajęcia gimnastyki dla pań odbywają się w poniedziałek o godz. 17.30,
w środę o 16.00 na sali WDK w Osieku
oraz w środę o godz. 18.00 na sali WDK
w Głębowicach.
W klubie „Centrum”
W klubie „Centrum” w okresie przedświątecznym odbyły się warsztaty, na których panie z terenu Osieka mogły poznać sztukę robienia stroików, od tych okazjonalnych bożonarodzeniowych czy wielkanocnych po ozdoby całoroczne. Zajęcia
prowadziła pani Zofia Gąsiorek przewodnicząca koła gospodyń w Gierałtowicach.
Sztuka wyrabiania tych wszystkich pięknych rzeczy wymaga wytrwałości, wielkiego
skupienia i zdolności manualnych. Tych cech nie brakowało wszystkim naszym
paniom, które wzięły udział
w spotkaniach. W warsztatach wzięło udział 12 pań z
terenu Osieka. Jest to już 3
tego rodzaju przedsięwzięcie. Organizatorem spotkań
jest pani Zofia Piechocińska
- pracownik Gminnej Biblioteki Publicznej. Spotkania te
dowodzą, że sztuka wyrabiania rękodzieła jest nadal
żywa i jak najczęściej powinna być eksponowana przy wszystkich nadarzających się
okazjach. W prostocie tkwi piękno i jest to dowód na to, że rzeczy piękne często
nie wymagają dużego nakładu finansowego. Na koniec nasuwa się jeszcze jedno powiedzenie „chcieć to móc” i motto to najlepiej określa końcowe efekty pracy. Kilka
zdjęć określających różnorodność i wręcz bajeczną kolorystykę tych indywidualnych
kompozycji przedstawiamy w naszym nieco zmienionym, pierwszym tegorocznym
wydaniu „Echa Osieka”.
4
WYDARZENIA
Staro - nowy Prezes
Prace wykonane
Stowarzyszenie GEiRG
21stycznia tego roku Stowarzyszenie Górników Emerytów i Rencistów Górniczych
wybierało nowego prezesa. Stowarzyszenie liczy 124
członków i jest najliczniejszą stowarzyszoną grupą w
gminie Osiek. W głosowaniu udział wzięło 58 członków czyli 46,8%, należało zatem odczekać 15 minut
i po tym czasie zebranie i głosowanie uznano za prawomocne, czyli zgodne ze statutem Stowarzyszenia.
Skład zarządu:
Stanisław Gąsiorek ponownie został prezesem z 58
głosami
Jerzy Płonka - zastępca prezesa, głosów 57
Wiesław Klęczar - skarbnik, głosów 51
Ludwik Nowak - sekretarz, głosów 32
Stefan Drabczyk, Jerzy Matlak i Jan Płonka zostali członkami zarządu
Po ukonstytuowaniu się nowego Zarządu i Komisji Rewizyjnej, której przewodniczącym został Tadeusz Bies, przewodniczący zebrania czyli staro - nowy prezes Stanisław Gąsiorek życzył nowo wybranym wielu sukcesów w pracy.
W wyniku dyskusji zaproponowano ramowy program na ten rok:
* Uroczyste spotkanie dla członkiń Stowarzyszenia z okazji Dnia Kobiet,
* Ognisko z kiełbaską (zielone Świątki i Sobótka),
* Wycieczka,
* Prażone,
* Uroczystości „Barbórkowe”.
Wiesław Klęczar
Podziękowanie i powitanie
29. stycznia tego roku na zasłużoną emeryturę po wieloletniej pracy odszedł
p. Władysław Klęczar, dyrektor SP ZOZ w Osieku. Podziękowania za trud, wiedzę
i czas poświęcony mieszkańcom złożył wójt Jerzy Mieszczak, przewodniczący Rady
Gminy Jerzy Czerny, z - ca wójta Marek Jasiński i sekretarz Gminy Helena Banasiak.
Powitano nowego dyrektora SP ZOZ w Osieku panią
Iwonę Grygoruk. Włodarze
Gminy życzyli pani dyrektor samych sukcesów
w pracy, życiu osobistym.
Na zakończenie spotkania
wręczono nowej dyrektor
nominację na stanowisko
dyrektorskie.
Redakcja
CZĘŚCI ZAMIENNE
POLAR, ZELMER, ARDO
MPM PRODUKT,
MASTERCOOK,
AMICA, WHIRLPOOL, BOSCH
INDESIT, ARISTON I INNE
Anna MIODOŃSKA
WIEPRZ 47
tel. 875-50-28
2 000 różnych części
3 km od centrum Wieprza
w stronę Andrychowa
NISKIE CENY!
5
w Głębowicach
Na drogach powiatowych
W pasie drogowym, przy ulicy Wadowickiej, zostało wyciętych siedemnaście
drzew, wyremontowano trzy mostki dojazdowe do pól, zabudowano dwadzieścia sześć korytek na rowie wodnym.
Na ul. Andrychowskiej zrobiono
przepust do ulicy Olszynowej, na Zamkowej wyremontowano mostki dojazdowe i przepust pod drogą przy posesji p.
Nowaka. Odremontowano też centrum
wsi.
Na drogach gminnych
Na Słonecznej zrobiono rów, wykonano jedenaście mostków dojazdowych
do pól i posesji. Przywieziono tłucznia
na drogi i 20 samochodów żwiru z Wieprzówki też na drogi. Na wlocie do ulicy Kwiatowej wykonano nowy przepust
z rur ciśnieniowych.
Czyn społeczny
Mieszkańcy Głębowic w czynie społecznym wykonali dwa chodniki z płytek
i krawężników uzyskanych z likwidacji
starego chodnika z centrum wsi. Ułożono chodnik z 640 płytek do kościoła
i chodnik z 242 płytek do WDK.
Sołtys Grzegorz Klęczar
Oświata
Rada Rodziców i dyrektor Zespołu
Szkolno - Przedszkolnego z Głębowic
zwrócili się z prośbą o nadanie jednostce
imienia Jana Pawła II.
W tym roku Urząd przymierza się do
powołania Zespołu Szkolno - Przedszkolnego Nr 1 w Osieku, a w przyszłym roku szkolnym Zespołu Szkolno
- Przedszkolnego Nr 2.
Naniesiono niewielkie zmiany w wynagradzaniu nauczycieli roku szkolnym
2006/2007. Dodatek funkcyjny pozostał taki sam we wszystkich placówkach
oprócz Głębowic. Tam podniesiono
z 30% do 35% pensji zasadniczej dyrektora. Natomiast dodatek motywacyjny
do 28 lutego tego roku będzie wypłacany w wysokości 20% pensji zasadniczej. Pozostałe dodatki dla dyrektorów
i nauczycieli pozostają bez zmian. Dodatek za wysługę lat wynosi 1 % za każdy
przepracowany rok nie więcej niż 20%
wynagrodzenia zasadniczego. Za wychowawstwo w klasie dodatek miesięczny wynosi 40 zł, w oddziale przedszkolnym 30 zł, za funkcję opiekuna stażysty
WYDARZENIA
40 zł. Dodatki przyznaje dyrektor .
Przysługuje również wynagrodzenie za
zastępstwa i godziny ponadwymiarowe
wg stawki zaszeregowania z uwzględnieniem warunków pracy. Wysokość
minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego; z tytułem magistra
z przygotowaniem pedagogicznym wynagrodzenie wynosi dla stażysty 1.160
zł, dla nauczyciela kontraktowego 1.375
zł, mianowanego 1.742 zł i dla dyplomowanego 2.090 zł. Pozostałe stawki
z uwzględnieniem niższego wykształcenia zasadniczo maleją.
Omówiono los absolwentów szkoły gimnazjalnej, stypendia socjalne dla uzdolnionych uczniów oraz drobne remonty
i jako priorytet budowę sali gimnastycznej przy SP nr 2.
Forum wójtów
Odbyło się 25 stycznia w Krakowie Forum wójtów, burmistrzów i prezydentów,
na którym został wybrany nowy zarząd
Forum oraz odbyły się spotkania i dyskusje z wojewódzkim Kuratorem Oświaty,
Wojewodą Małopolskim i jego służbami
oraz Marszałkiem Województwa Małopolskiego. Tematem Forum były sprawy
oświatowe i rozwoju regionalnego woj.
małopolskiego.
R. Ćwiertnia
Na Sesji Rady Gminy
w Osieku 28 grudnia 2006
Sesję otworzył Przewodniczy Rady Gminy pan Jerzy Czerny. Sesja rozpoczęła
się od stwierdzenia prawomocności obrad oraz przyjęcia protokołu z ostatniego posiedzenia. Wójt Jerzy Mieszczak,
przedstawił sprawozdanie z podjętych
uchwał i wniosków ostatniej sesji oraz
przedstawił informacje o pracy Wójta.
Podjęte zostały uchwały:
Uchwała dotycząca zbiorowego zaopatrzenia w wodę, realizowanego na terenie sołectwa Głębowice. Ustala się taryfę
w wysokości 2,87 zł za 1 m3 dostarczonej wody.
Uchwała dotycząca zatwierdzenia taryf
dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę
i zbiorowego odprowadzania ścieków realizowanego na terenie sołectwa Osiek.
Ustala się taryfę wysokości 3,40 zł. za 1
m3 dostarczonej wody oraz opłatę 2,97
zł za 1 m3 odprowadzanych ścieków.
Podjęto uchwałę dot. regulaminu określającego niektóre składniki wynagro-
KONCERT SCHOLI NA GÓRNYM OSIEKU
14 stycznia, po mszy świętej o godzinie 11-tej, na Górnym Osieku po raz pierwszy
koncertowała Schola, której
repertuar i oprawę muzyczną
przygotowało wspólnie rodzeństwo Żurków.
Do wysłuchania krótkiego
koncertu zaprosiła Justyna
Żurek, obecnie studentka drugiego roku etnologi i pierwszego roku edytorstwa na
Uniwersytecie Jagiellońskim
w Krakowie.
Życzyła wszystkim spełnienia marzeń jak w piosence: „Przekażmy sobie znak pokoju”, podziękowała również za zaproszenie na koncert. Grający i śpiewający w składzie: gitara - Ewelina Żaba,
Justyna Żurek, skrzypce Marta Żurek, bongasy - Jakub
Żurek, śpiew: Magdalena Błazenek, Anna Jekiełek, Sylwia
Zygmunt, Barabara Tobiczyk,
Klaudia Kasprowska, Martyna Walus, Katarzyna Wojtala,
Katarzyna Bożenko, Daria
Mitoraj i Zuzanna Pilarz. Wykonali kilka kolęd i pastorałek
melodyjnie wpadających w
ucho, chwilami nawet zapraszających po podrygiwania.
Za ten króciutki koncert podziękował serdecznymi słowami ks. proboszcz Stanisław Czernek używając porównania, „taki koncert jak wasz i spotkanie z wami,
więcej czasem dają miłych
przeżyć niż rekolekcje.” Podziękował też wójtowi Jerzemu Mieszczakowi za udział
we mszy św. i wysłuchanie
młodzieżowego koncertu .
Od redakcji:
Naszej Scholi brak opiekuna, a dokładniej osoby która prowadziłaby próby i zwyczajnie zajęła się młodzieżą,
oczekujemy na zgłoszenia.
R. Ćwiertnia
INFORMACJE
Urząd Gminy w Osieku informuje mieszkańców gminy Osiek o obowiązkowej
wymianie wszystkich dowodów osobistych do 31 grudnia 2007 r. wydanych przed
1.01. 2001 r. Uprzejmie prosi się o wcześniejsze wykonywanie wymiany, aby uniknąć
długiego oczekiwania w grudniu.
Osoby z terenu sołectwa Głębowice posiadające nowe dowody osobiste, wydane
przed wprowadzeniem nazewnictwa ulic również zobowiązane są do ich wymiany.
B. Hałat
MAŁOPOLSKA IZBA ROLNICZA
4. II. 2007 r. odbyły się wybory do Rad Powiatu oświęcimskiego Małopolskiej Izby
Rolniczej. Więcej na ten temat w następnym wydaniu.
S. Gasidło
6
WYDARZENIA
Zimowe - Wieści z powiatu
Od kilku miesięcy mieszkańcy ziemi oświęcimskiej mają możliwość załatwiania swoich spraw w nowej siedzibie administracji powiatowej przy ulicy Wyspiańskiego w Oświęcimiu. Wszyscy, którzy odwiedzili w tym czasie starostwo, zauważyli
jednak, że ciągle jeszcze dokonywane są ostatnie kosmetyczne zabiegi. Decyzją rady
powiatu przeobrażeniu uległa też struktura organizacyjna starostwa. Zmiany mają
jednak tylko i wyłącznie charakter organizacyjny związany z likwidacją jednego stanowiska etatowego w Zarządzie Powiatu.
Godziny przyjęć:
32-600 Oświęcim ,ul Wyspiańskiego10
Tel. (033) 844-96-00, faks (033) 844-96-19
Poczta elektroniczna ; sekretariat @ powiat.oswiecim.pl
Starostwo jest czynne od poniedziałku do piątku od godz. 7.30 do 15.30, a we wtorki
od 8.00do 17.00. niektóre wydziały, ze względów organizacyjnych , przyjmują strony
nieco krócej.
Tymi wydziałami są:
- Wydział komunikacji i Transportu : poniedziałek – piątek od 7.30 do 15.00, wtorki
od 8.00fdo 16.00
-kasa Starostwa : poniedziałek – piątek od 7.45 do 15.15, wtorek od 8.15 do 16.30
-Powiatowy Rzecznik Konsumentów- dyżury ; wtorki od 9.00 do 17.00 , czwartki od
8.00 do 15.00 tel. ( 033) 844 97 33
W szkołach ponadgimnazjalnych, prowadzonych przez powiat, odbyły się już
studniówki i trzecioklasiści intensywnie przygotowują się do egzaminu dojrzałości.
Wiosną odbędą się w Oświęcimiu targi edukacyjne. Mają one na celu ułatwić absolwentom gimnazjów wybór odpowiedniej szkoły. Rada powiatu w tym roku ma skupić
swoją uwagę właśnie na problemach młodzieży. Pragnie zainspirować i patronować
działaniu Rady Młodzieży Powiatu Oświęcimskiego. W Radzie Młodzieży zasiadać
będą przedstawiciele wszystkich szkół, którymi opiekuje się Zarząd Powiatu, delegaci studentów wyższych uczelni z Oświęcimia i Kęt oraz wytypowane osoby z innych
szkół ponadgimanzjalnych. Młodzi ludzie mają ułatwiać władzom regionu rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów tej grupy mieszkańców, oraz rozwijać nowe inicjatywy kulturalne, sportowe i edukacyjne.
W najbliższych miesiącach władze powiatu ocenią realizację programu gospodarczego w poprzednich latach i podejmą decyzję o kierunkach najważniejszych
działań w latach 2007 - 2013. Projekt ten, pod nazwą Plan Rozwoju Lokalnego określi priorytety inwestycyjne w następnym okresie czasu i będzie jednym z ważnych
dokumentów do starania się o fundusze zewnętrzne, zwłaszcza z Unii Europejskiej.
Miejmy nadzieję, że inwestycje powiatowe - głównie drogowe, nie ominą gminy
Osiek.
Andrzej Kacorzyk
OSIEK W ALBUMIE
Na rynku czytelniczym ukazało się kolejne wydanie albumowe z serii „Polska”.
Tym razem przedstawiono krótką historię i najciekawsze zabytki regionu małopolskiego. Album nosi tytuł „Małopolska”. Całość opatrzona przepięknymi zdjęciami
z regionu. W albumie tym, z powiatu oświęcimskiego, zaprezentowano zabytki
Oświęcimia, Zatora, Osieka i Auschwitz - Birkenau. Możemy być dumni, że doceniono naszą wieś. Strona 39 albumu przedstawia krótki opis najpiękniejszego zabytku
Osieka drewnianego kościółka i zespołu pałacowo - parkowo - folwarcznego. Zdjęcie
pokazuje pałac, który jest zbudowany jako późnobarokowa rezydencja.
Redakcja
7
dzenia nauczycieli.
Podjęto uchwałę dot. nabycia gruntu dla
potrzeb Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Głębowicach od państwa Prugar.
Uchwałę podjęto jednogłośnie.
Podjęto uchwałę dot. zmiany statutu
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Osieku. Zmiana dot. § 4.
Uchwalono Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz Gminny Program
Przeciwdziałania Narkomanii na 2007 r.
(W programie ujęto m.in. remont pomieszczeń, finansowanie szkoleń i kursów specjalistycznych, finansowania
kółek dla dzieci itd.) Uchwałę podjęto
jednogłośnie.
Podjęto uchwałę dot. zmiany składu
Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w
Osieku. Podano dwie kandydatury panią
Klęczar Elżbietę oraz pana Marka Jasińskiego. Liczbą 13 głosów wybrano pana
Marka Jasińskiego: 1 osoba przeciw,
1 się wstrzymała.
Podjęto uchwałę dotyczącą zmian planu
budżetu gminy na 2007 r. oraz uchwałę
dotyczącą wydatków niewygasających
roku budżetowego stanowiącą załącznik
nr 2 do uchwały.
A. Kwaśniak
Wolne wnioski:
Radny pan Józef Kubajczyk zgłosił
remont ulicy Karolina oraz przedłużenia chodnika od sali OSP w kierunku ul.
Ogrodowej.
Dalszy remont ul. Karolina prowadzony
będzie w kierunku ul. Głównej. Nie przewiduje się w tym roku remontu chodnika
przy tej ulicy.
Planuje się w tym roku wykonać kolejny
odcinek chodnika przy ul. Głównej tj. od
wjazdu do OSP w kierunku Kółka Rolniczego. Obydwa te zadania realizowane będą przy współpracy ze Starostwem
Powiatowym w Oświęcimiu.
Radna pani Anna Klęczar złożyła
zastrzeżenia do nowego chodnika przy
ul. Kościelnej, gdyż w kilku miejscach
chodnik ten już się zapada i rozjeżdża.
Wójt Gminy poinformował, że
chodnik ten był już odbierany kilka razy.
Problem dotyczy podbudowy, która wy-
INFORMACJE
nosi 5 cm i jest za cienka. Nie jest to
wina wykonawcy, lecz inwestora, który
oszczędzał wydatki na tej inwestycji. Takie podejście musi być zmienione.
Radny, pan Jerzy Obstarczyk, zapytał
o datę remontu drogi Kulturowej i Ogrodowej.
Wójt poinformował, że na te drogi są
przygotowane projekty budowlano-wykonawcze, będące podstawą do przygotowania wniosków o środki Unijne.
STYCZNIOWA WICHURA NIE OMINĘŁA
OSIEKA
Nie ma żartów.
19 stycznia o godzinie 23.40 wichura porwała część dachu z domu, kilka arkuszy
blachy spadło i wyrwało gondolę z drutami elektrycznymi,
drugą część dachu wiatr poniósł ponad stodołą do ogrodu. Zostały wyrwane i połamane krokwie i łatki. O tym
Radny pan Stanisław Kusak pod- nieszczęściu
opowiedziała
kreślił konieczność starania się o finanse nam mama właściciela domu
z UE.
Dariusza Marszałka z ulicy
Modrzewiowej pani Teresa
Radna pani Ewa Graca-Czerw za- Marszałek .
pytała o kursy PKS-u ulicą Starowiejską.
Następnego dnia przed
Wójt zapewnił, że dwa kursy o godz. 5.40 południem, kiedy tam byz Malca przez Osiek RSP do Oświęcimia łam robić zdjęcia, zmęczeni,
oraz kurs o 15.20 z Oświęcimia przez zziębnięci właściciele i ich sąsiedzi naprawiali to, co w nocy zniszczyła wichura.
Osiek RSP do Malca będą utrzymane.
„Musimy się spieszyć, bo boimy się deszczu, gdyby napadało jeszcze więcej szkody by
Artur Kwaśniak
było” - skarży się pani Teresa. Właściciele oczekiwali na
przyjazd likwidatora szkód z
Szkolenia urzędników
PZU.
Informacje
Nie inaczej było z daW ubiegłym roku w listopadzie, grudchem w SP nr 2 na Górnym
niu i w styczniu tego roku odbyły się
Osieku, tam tez wichura zeszkolenia urzędników gminy. Szkolenia
rwała dużą część blaszanego
były na różne tematy np.: opłaty skarbodachu ze starego budynku
we, forum sekretarzy, i skarbników, meszkoły i uszkodziła więźbę.
tody pozyskiwania funduszy unijnych,
„PZU na oszacowanie szkód
o zasadach umieszczania w pasie droma 30 dni, dlatego nie jestegowym obiektów i urządzeń oraz prośmy jeszcze w stanie podać
wadzenie robót z tym związanych, przywyceny strat” - informuje
gotowania gminy do kontroli systemu
dyrektor szkoły Roman Rułka. Naprawa odbyła się od zaraz, wójt Jerzy Mieszczak
informatycznego, pomocy publicznej
w trybie pilnym, posłał ekipę remontującą.
w samorządzie, na temat opracowywaWiatr poszedł na zachód, od szkoły, wichura nie oszczędziła domu Władysława
nia wniosków operacyjnych MinisterHałata przy ulicy Głównej.
stwa Kultury i Dziedzictwa NarodoweZerwał ze wschodniej ściany
go. Całość szkolenia, za trzy miesiące,
prawie 40 metrów kwadratozamknęła się kwotą około 4 tys zł.
wych ocieplenia. „Siedziałem
Red.
i pilnowałem jeszcze ze dwie
godziny w nocy, bo baliśmy
się, że porwie z całego domu,
tak wiało. Czekam na ocenę
szkód i trzeba będzie się brać
za robotę” mówi
zapytany gazecie
I A KOM
Witold Jarzyna
Władysław Hakonta poczty elektronicznej
łat. Nie inaczej
domeny, strony www
było w Głębowiwizytówki internetowe
cach. Tam został
generatory stron www
uszkodzony dach na przybudówce u p. Adama Kuźmy przy ul. Akacjowpis na wyszukiwarkę gminną i powiatową
wej.
obecność firmy na oficjalnej stronie internetowej
W tym dniu, na Podbeskidziu, bez prądu było prawie 5 tys. domów.
Urzędu Gminy: www. osiek. pl oraz na stronie
Ponad 90 ekip beskidzkiej energetyki usuwało szkody po porywistym
powiatowej: www. oswiecimski. iap.pl
wietrze, który przeszedł nad regionem. Poza tymi przypadkami w naszej
Kontakt: tel. 844-29-73 ; 0 504-078-322
gminie w wielu gospodarstwach były nieznaczące zniszczenia, pozrywaE-mail: [email protected]
ne pojedyncze dachówki, rozbite okna, połamane gałęzie drzew, jednym
słowem dało się przeżyć.
Rozalia Ćwiertnia
8
INFORMACJE
Anomalie pogodowe
Rozpoczął się kolejny szósty najgorętszy rok w historii ziemi. Najgorętszy od
XVIII wieku, bo odtąd są notowane systematycznie temperatury na ziemi. Tak wysoka temperatura stycznia źle wpływa na nasze zdrowie. Człowiek przyzwyczajony
jest do jednostajności pogodowej, do czterech pór roku. Kiedy pory roku znikają,
cały skomplikowany mechanizm biologiczny człowieka rozregulowuje się i ulega
awarii. To nic dobrego dla zdrowia, większość z nas to odczuwa, źle się czujemy, jesteśmy bardziej podatni na choroby,
a zwłaszcza dzieci i starsi.
Z powodu braku mrozów bakterie, które zazwyczaj giną w niskich
temperaturach, obecnie mają dobre
warunki do rozwoju. Dobrze mają
się też owady, chociażby muchy, które co rychlej zaglądają do naszych
okien i tylko czekać kiedy odwiedzą
nasze mieszkania.
Bezpośrednim sprawcą zimowego
ciepła jest niegrzeczne albo niesforne Dzieciątko, po hiszpańsku El Nino. Taką nazwę ciepłym wiatrom nadali, dawno
temu, peruwiańscy rybacy, bowiem pierwszy raz El Nino powstał w okresie Bożego
Narodzenia.
Obecne te silne wiatry są symbolem
globalnego niebezpieczeństwa zagrażającego tysiącom ludzi.
W połowie stycznia Polskę, w tym
i Osiek nawiedziły silne wichury o
imieniu Cyryl i spowodowały wiele
zniszczeń w naszej gminie.
Wysokie temperatury w grudniu
i styczniu powinny być sygnałem
ostrzegawczym, a zarazem wyzwaniem dla lekarzy. Pamiętamy wszyscy fale upałów, które nawiedziły
Francję w 2003 roku, kiedy to ponad 4 tys. Europejczyków poniosło
śmierć. Cieplejszy świat to zwiększone ryzyko na choroby przenoszone
przez owady i gryzonie. Zima, która
przyszła pod koniec stycznia, nie potrwała długo, wiejące cieplejsze wiatry z zachodu szybko roztopiły śnieg.
Co będzie z wiosną, takie pytanie
zadajemy sobie, ale odpowiedzi nie
ma, trzeba czekać i mieć nadzieję, że
będzie dobrze.
R. Ćwiertnia
-
ZATRUDNIMY:
KIEROWCĘ DO ROZWOŻENIA PIZZY
W GODZINACH POPOŁUDNIOWYCH
OSOBĘ NA STANOWISKO: KELNER
-
BARMAN
WYMAGANE: DYSPOZYCYJNOŚĆ
DOŚWIADCZENIE
DOBRY KONTAKT Z KLIENTEM
KONTAKT:
TEL.
MIŁA APARYCJA
(033) 8458 207
LUB
501 074 313
9
Z kroniki policyjnej
*
W dniu 14. 01. 2007 r. godz. 7.00
Osiek. Nieznany sprawca dokonał włamania do lokalu rozrywkowego, z którego skradł sprzęt dyskotekowy, alkohol
oraz pieniądze. Straty - 8.700 zł.
*
W dniu 16. 01. 2007 r. Osiek, ul.
Główna. Policjanci KPP Oświęcim zatrzymali Eugeniusza H., lat 59 mieszkańca Osieka, który kierował rowerem w
stanie nietrzeźwym - 1,95 promila.
*
W dniu 20. 01. 2007 r. godz. 14.00
Osiek, ul. Kościelna. Nieznany sprawca
dokonał włamania do sklepu, a następnie po wejściu do wnętrza skradł słodycze oraz kosmetyki na szkodę. Straty
- 1.500 zł.
*
W dniu 29. 01. 2007 r. godz. 18.45
Grojec, ul. Beskidzka. Policjanci KPP
Oświęcim zatrzymali Daniela M., lat 24
mieszkańca Osieka, który kierował samochodem marki 126 p, będąc w stanie
nietrzeźwym 0,54 promila, mimo orzeczonego sądowego zakazu prowadzenia
pojazdów mechanicznych.
*
W dniu 29. 01. 2007 r. godz. 22.15
Oświęcim, ul. Chemików. Policjanci
KPP Oświęcim zatrzymali Marcina K.,
lat 29 mieszkańca Osieka, który kierował
samochodem marki Opel Corsa, będąc w
stanie nietrzeźwym - 0,69 promila.
*
W dniu 31. 01. 2007 r. godz. 14.30
Głębowice, ul. Brzozowa. Nieznany sprawca po wyłamaniu skobla w
drzwiach metalowej wiaty skradł siedem
gęsi. Straty 560 zł.
*
W dniu 31. 01. 2007 r. godz. 17.15
Osiek, ul. Główna. Policjanci KPP
Oświęcim zatrzymali Jacka S., lat 28
mieszkańca Osieka, który kierował samochodem marki Polonez w stanie nietrzeźwym - 1,30 promila.
Przysłowia na styczeń i luty.
Na świętą Martynę (30 stycznia) przybywa dnia o godzinę.
Kiedy w styczniu deszcz leje, złe robi
nadzieje.
Jak styczeń rozchlapany, to lipiec zapłakany.
Gdy św. Agata ( 5 lutego) po błocie brodzi w Zmartwychwstanie po lodzie chodzi.
Gdy luty z wiatrami, rychła wiosna przed
nami.
Gdy bez wiatrów luty chodzi, w kwietniu wiatr nie zawodzi.
Redakcja
PRZYRODA
Bez czarny w cieście naleśnikowym - to było ulubione danie cesarza
Franciszka Józefa miłościwie nam panującego w monarchii austrowęgierskiej.
Kiedy objeżdżał podległe mu ziemie na
terenie Polski, karczmarze częstowali go
tym właśnie przysmakiem, więcej z biedy niż jako smakołykiem.
Smażono bez następująco: kwitnące
białe kiście maczano w cieście naleśnikowym, opiekano na tłuszczu i polewano słodką śmietanką.
Kiedy podczas wiosennego spaceru
w lesie, zagajniku czy w parku poczuje-
CESARSKI BEZ
my duszny, mdły zapach i zobaczymy
cały w bieli krzew lub niskie drzewo - to
czarny bez. W Polsce ten krzew rośnie
w stanie dzikim. Bez czarny, nazwany
lekarskim, stosowany jest na przetwory
(marmolady, soki, galaretki, konfitury,
powidła, do produkcji win i nalewek).
Owoce zbiera się dojrzałe, to znaczy zupełnie czarne, niedojrzałe są trujące, natomiast baldachy zrywa się zaraz
po rozwinięciu kwiatów, i należy je suszyć powieszone na sznurku lub w rozgrzanym piekarniku( nie spalić). Można
je suszyć w upalne dni rozłożone poje-
Działalność ekologiczna w Szkole Podstawowej Nr 2
Od sześciu lat w naszej szkole bardzo aktywnie rozwija się działalność
ekologiczna. Zajmuje się tym kółko ekologiczno - turystyczne prowadzone przez
p. Jolantę Żurek. Przez cały rok uczniowie
uczestniczą w różnych zajęciach, których
efekty są prezentowane na corocznych
majowych obchodach Dnia Ziemi. Należą do nich teatrzyki i scenki ekologiczne,
piosenki
i
tańce,
pokazy
mody ekologicznej,
konkursy
literackie
i plastyczne, sadzenie roślin
doniczkowych, wykonywanie kartek
okolicznościowych,
przygotowanie i promowanie zdrowej
żywności, rajdy piesze i rowerowe z obserwacją przyrody, budowa i zawieszanie budek lęgowych, zbiórka żołędzi dla
Koła Łowieckiego „Orzeł”, całoroczna
zbiórka i segregacja surowców wtórnych,
współpraca z ogrodnikami, prezentacja
i sprzedaż roślin, sadzenie drzewek wokół szkoły i na własnych posesjach.
Na szczególną uwagę zasługuje
zbiórka surowców wtórnych. Początkowo sprzątano razem ze strażakami
koryto rzeki, a z rodzicami dzikie wysypiska. Następnie przystąpiono do segregacji śmieci. Surowce sprzedawano
w pobliskim punkcie skupu. Co roku nie
segregowanych śmieci jest coraz mniej,
co uważamy za nasz duży sukces. W ten
sposób pozyskiwano pieniądze, które
w całości przeznaczano na wycieczki
i zimowe wyjazdy na narty. Powoli
wdrożono mieszkańców w segregację
surowców. Wśród rodziców utworzyła
się grupa, która zbiera, zwozi i segreguje,
a nawet myje szkło z całej okolicy. Przez
te wakacje
zebrano
11,5 tony
tego surowca i podjęto
współpracę z hutą
szkła.
SP nr 2
w Osieku
w zbiórce
surowców
wtórnych
I miejsce
zdobyła
klasa V b w
kategorii szkoła i klasa w powiecie wadowickim, suskim i oświęcimskim.
Od roku młodzi ekolodzy włączają
się w akcję Ekoprzyjaciel. Przeprowadzony został konkurs, mający wyłonić
osobę, która zbierze w danej klasie najwięcej surowców. W pierwszej edycji
zwyciężyła klasa druga i w nagrodę wyjechała na narty. Każdego roku gajowy
wręcza klasom drzewka, które następnie
są przez nie sadzone na terenie szkoły.
W tegorocznej edycji konkursu,
która trwa nadal, zebrano już 4,5 tony
makulatury, 500 kg plastikowych butelek i 200 kg aluminiowych puszek.
M. Kramarczyk
10
dynczą warstwą.
Kwiaty czarnego bzu wywołują poty, są
pomocne przy gorączkach, chorobach
dróg moczowych. Owoce skuteczne są
przy nerwobólach, migrenie i ischiasu.
Mają lekkie działanie przeciwbólowe.
Kora i liście też są cennymi surowcami
leczniczymi.
R. Ćwiertnia
Ćwicz razem z nami
Pomyśl i odgadnij, która odpowiedź jest
prawidłowa,
1. Antrykot ;
a) płat mięsa wołowego
b) mały kot
c) grupa społeczna
2. Brokat
a) bezlitosny kat
b) jedwabny materiał ze złotą lub
srebrną nicią
c) jednoroczna roślina warzywna
3. Ciesiełka
a) rzemiosło ciesielskie
b) starodawna nazwa kostki masła
c) mała igła
4. Doktryner
a) inaczej dekorator
b) osoba mająca ciasne, sztywne po
glądy
c) uzyskiwać stopień doktora
5. Emablować
a) meblować dom na nowo
b) maglować pościel
c) nadskakiwać mężczyźnie lub ko
biecie
6. Fechmistrz
a) nauczyciel boksu
b) nauczyciel szermierki
c) nauczyciel pływania
7. Gratka
a) gęsta kratka
b) okazja, niespodzianka
c) gra słów
8. Humorysta
a) artysta malarz malujący chmury
b) górski turysta
c) człowiek z dużym poczuciem hu
moru
9. Irytacja
a) płukanie żołądka
b) licytacja- prościej
c) podekscytowanie, zdenerwowanie
10. Jubel
a) potocznie impreza
b) mały kubełek
c) duża bela materiału
odpowiedzi na stronie 4
ECHA MŁODZIEŻY
DODATEK
SPECJALNY MŁODZIEŻY
-
LUTY
1/4/2007
Co na walentynki?
Dla niej!
Walentynki to święto, o którym każdy chłopak
musi pamiętać i dokładnie 14 lutego musi zjawić
się u swojej ukochanej. Jednak to nie takie proste,
bo nie można przyjść z pustymi rękami. Oto kilka
podpowiedzi czym najlepiej obdarować swoją wybrankę, oto kilka przykładów:
• Kwiaty – na pierwszą myśl to najbardziej banalny prezent, jednak kiedy są to jej ulubione stokrotki,
prezent nabiera właściwego uroku.
• Perfumy – jeśli wiemy jaki zapach uwielbia
możemy się śmiało o nie pokusić.
• Kino – wypad na film, oczywiście romantyczny,
z pewnością jej się spodoba.
• Kartka – obowiązkowa do każdego prezentu,
będzie szczególnie urocza wykonana własnoręcznie.
Dla niego!
Prezent dla faceta to ciężka sprawa. Jeśli myślisz,
że żaden prezent go nie poruszy to się mylisz, bo
tak naprawdę jeśli jesteś ważna dla niego, wszystko mu się spodoba. Jednak, gdy nadal główkujesz
co takiego powinien dostać, mamy dla Ciebie kilka
propozycji:
• Słodki misiu – roztopi serca nawet największych twardzieli,
• „Walentynkowy” upominek – czyli np. świecące
serduszka, lub z napisem I LOVE YOU.
• Zdjęcie – jeśli jesteście ze sobą od dłuższego czasu możesz mu
podarować swoją lub
wspólną fotkę w ładnej,
własno ręcznie wykonanie
ramce.
Ada
11
Browar w Osieku
Na oficjalnej stronie internetowej Osieka przyciąga wzrok fotografia wyniosłego komina z bocianim gniazdem na szczycie. Tak właśnie zapamiętałem browar; jadąc od strony Polanki wyłaniał się
komin górujący nad lekko zapadłym dachem potężnego budynku. Intrygował mnie tak bardzo, że
przystanąłem raz i drugi aby obejrzeć tą budowlę
z bliska. I wtedy okazało się, że przez lata mieścił
się tu browar. Było w tym miejscu coś magicznego,
niezwykłego. Z czasem stało się ono stałym miejscem moich postojów. Pewnego dnia z niedowierzaniem stwierdziłem, że budynek znikł. No, może nie
do końca. Sterczały jeszcze jakiś okaleczone mury,
wszędzie poniewierał się gruz. Nie było już komina,
gniazda, bocian odleciał i chyba nigdy tu nie powróci, bo i nie ma do czego. Pozostał żal, tym większy, że o tym miejscu wiedziałem już dość sporo.
Na biurku leżał gotowy tekst o browarze. Ukazał się
w czasopiśmie „Pivaria” czytanym przez piwnych
pasjonatów. Nie sprawił mi wiele radości. Był jak
nekrolog, jak wspomnienie po kimś bliskim. Przybliżał historię tego miejsca, choć źródeł informacji
posiadałem niewiele. Ot, kilka rozproszonych informacji. Pozostał więc niedosyt i wiara, że kiedyś dowiem się o tym miejscu czegoś więcej.
Przejeżdżając przez Osiek już nie przystawałem
przy browarze. Ale ciekawość pozostała. Znajomi i czytelnicy „Pivarii” pytali: „co z Osiekiem ?
Obiecywałeś, że napiszesz coś więcej. Kiedy ?”
Postanowiłem więc nie czekać i... wziąłem się do
pracy. Przypuszczałem, że zachowało się niewiele
informacji, wystarczających najwyżej na niewielki artykuł. Myliłem się. W archiwach odnalazłem
dokumenty, które można liczyć na kilogramy (lub
– jak często robią to archiwariusze – na metry).
Z ich lektury wyłaniał się stopniowo obraz tego
miejsca, artykuł przemieniał się w coraz obszerniejszy tekst i nagle stało się jasne, że napiszę książkę.
Gdy poproszono mnie o podzielenie się moją wiedzą z czytelnikami „Echa Osieka” przystałem na
to z radością. Ale wkrótce pojawił się problem:
co wybrać ? Jest tego tak wiele. I wtedy pomyślałem o rzeczach, które wymykają się opracowaniu,
o naukowym przecież charakterze. O dwóch z nich
chciałem dzisiaj wspomnieć.
Czy wiecie Państwo jaki jest związek osieckiego
browaru z papieskimi kremówkami ? Otóż w roku
1911 wadowicki cukiernik Józef Lisko postanowił
sprzedać kamienicę przy ulicy Kościelnej. W domu
12
tym urodził się przyszły papież – Karol Wojtyła.
Pieniądze ze sprzedaży zainwestował Lisko w budowę rozlewni piwa, mając na uwadze uzyskanie
przedstawicielstwa któregoś z wielkich browarów.
Póki co, stał się kontrahentem Osieka i to od razu
jednym z największych. Niestety, na krótko. Około roku 1922 uzyskał przedstawicielstwo Żywca,
co wykluczało współpracę z innymi browarami.
J. Lisko nie zapomniał też o swym podstawowym
rzemiośle, przeznaczając część zarobionych pieniędzy na rozbudowę cukierni. A słynęła ona z pysznych kremówek. TYCH kremówek.
A czy wierzą Państwo, że istnieją przedmioty przynoszące pecha ? Otóż w latach dwudziestych browar
posiadał kilka samochodów, w tym jednego Forda.
Niestety, sprawiał on liczne kłopoty. A to uległ kolizji, taranując wóz tramwaju elektrycznego w Katowicach, a to najechał na kogoś w Kozach, to znowu
w Głębowicach przejechał Bogu ducha winnego
rolnika. Po leśnej zabawie w Brzeszczach pracownicy browaru zabierali próżne beczki. I wtedy wydarzyło się największe nieszczęście. Pod koła dostał się J. Płonka, świeżo zatrudniony jako robotnik
w browarze. Wskakując, zsunął się ze stopni szoferki. Natychmiastowa pomoc zdała się na nic. A co
z Fordem ? Otóż spłonął on w pożarze garażu. I od
tej pory odetchnęli ubezpieczyciele: osieckie pojazdy bez najmniejszych wypadków poruszały się po
okolicznych drogach.
A czy wiecie Państwo, że...? Stop. Na razie wystarczy. Zachęcam do lektury książki, która ukaże się
jeszcze w ty roku.
Przy okazji chciałbym do Państwa zaapelować: jeśli wiecie coś o browarze w Osieku, podzielcie się
swą wiedzą !!! Poszukuję fotografii browaru, urządzeń, załogi. Może u kogoś zachowały się jeszcze
jakieś dokumenty. Chętnie spiszę relacje byłych
pracowników. Takie opowieści ubogacą planowaną
publikację. Będzie bardziej ludzka, ciepła. Czekam
na kontakt: nr telefonu: 692 48 36 69, e-mail: [email protected] lub za pośrednictwem redakcji.
Sławomir Dryja
Kilka słów o książce oraz o autorze dowiecie się państwo
w następnym numerze dodatku „Echa młodzieży”, do lektury
którego wszystkich chętnie zapraszam.
Artur Kwaśniak
Boje o swoje (racje)
Naucz się, i ucz nie śmiecić!
W okresie dojrzewania każdy z nas, niezależnie od płci
i wieku, przeżywa swoją pierwszą miłość. Stan zakochania jest momentem zauroczenia i wzajemnej fascynacji drugą osobą,
z którą pragniemy spędzać jak najwięcej czasu.
Wspólnie przeżyte chwile chcemy zatrzymać
w pamięci na zawsze, zakładając, że nigdy nie będzie
inaczej. Tymczasem nie zawsze układa się według
naszych marzeń. Cechą zauroczenia jest to, że zaniedbane wygasa. Wcześniej pojawiają się konflikty i problemy związane z brakiem zaufania, czy po
prostu pomyłki w wyborze osoby. Poza tym wcześniejsze tzw. „ piękne chwila stają się codziennością
i nie zajmują myśli już swoją atrakcyjnością.
Zatem dlaczego tak trudno odnaleźć osobę, którą
się pokocha, skąd biorą się konflikty? Warto zastanowić się nad istotą związku kobiety i mężczyzny.
Spotkanie dwóch osób oznacza również dwa, odmienne, światopoglądy. Najważniejsza jest chyba
tolerancja własnej „odmienności”. Czułość pomaga
łagodzić emocje, a zwyczajna rozmowa wyjaśniać
i tłumaczyć inne punkty widzenia. Świadomość tego
pozwoli uniknąć bezpodstawnych pretensji i krytyki. Szacunek dla drugiej, tak samo ważnej osoby jak
„ja”, pozwala uniknąć niepotrzebnych emocji.
Zatem, żeby doszło do szczęśliwego zakończenia,
trzeba szukać rozwiązań kompromisowych i naprawiać błędy popełnione nawzajem. Choć, w trudnych sytuacjach pojawiają się często skrajne emocje, trzeba pamiętać, że miłość bycie z drugą osoba
nie może stać się walką.
Każdemu z nas przeszkadzają leżące na trawniku
i plątające się pod nogami śmieci. Papierki po chipsach,
batonach czy butelki z pepsi-coli, to z pewnością widok,
którego nie chcielibyśmy oglądać podczas drogi z lub do
domu. Jeżeli one nas irytują, to kto jest temu winien? Otóż
prawda jest taka, że my sami. Jest to bardzo śmieszne, bo
skoro porzucone papierki nam przeszkadzają, to dlaczego je tam zostawiamy. Kiedy przechodzimy i wyrzucamy papierki, najczęściej nie mamy wyobrażania o tym,
że ten śmieć przez nikogo nie podniesiony, pozostanie
w porzucanym miejscu przez najbliższe 1000 lat. Przecież
takie tworzywa sztuczne nie rozkładają się tak samo, jak
na przykład porzucony ogryzek jabłka. Jednak cóż nas
obchodzi los jednego z tych śmieci, kiedy on będzie leżał
w tym miejscu nawet jak nas nie będzie na tym świecie?
Każdy z nas na pewno znalazłby usprawiedliwienie swojego zachowania. Jedno z nich byłyby śmieszne, wręcz
głupie, inne zaś zgodne z prawdą. Takim wytłumaczeniem może być to, że gdzie te śmieci maja się podziać
skoro na naszych drogach nie ma koszów. Najczęściej
znajdują się one tylko w najbliższych okolicach urzędu
gminy, którego urzędnicy najwidoczniej dbają o estetykę
najbliższych trawników, a nie całej wsi. Coroczne akcje
zbierania śmieci z okazji „Dnia Ziemi”, nie wystarczą,
aby przez cały rok nasze trawniki błyszczały czystością.
Co więc, w takim przypadku, powinniśmy zrobić? Po
prostu nie wyrzucajmy śmieci na trawnik tylko zabierzmy je do kosza. Jednak to nie wystarczy, ponieważ na
naszych poboczach znajdują się śmieci, które niedawno
wyrzuciliśmy. Jednym ze sposobów byłoby podniesienie tych papierków i zabranie ich do koszów. Są również takie osoby, które o tym wszystkim nie mają pojęcia
i dalej wyrzucają swoje opakowania po słodyczach i nie
tylko, więc może zaistnieć potrzeba pouczenia swojego
kolegi o tym, by i on nie śmiecił. Być może doczekamy
się czasów, gdy ilość koszów w naszej wsi się zwiększy. Tymczasem apeluję do Was Drodzy Czytelnicy - nie
śmiećmy i starajmy się śmieceniu zapobiegać, ponieważ
od odniesienia jednego papierka jeszcze nikt nie zginął.
Sabina
13
THE CLASH to brytyjska grupa punk rockowa,
która została założona jako kwartet w czerwcu
1976 w Londynie. Działalność tego pionierskiego zespołu brytyjskiego punk rocka trwała 10
lat i jest powszechnie uważany za przełomowy w
kształtowaniu się tego stylu muzyki rockowej.
W burzliwym okresie końca lat siedemdziesiątych XX wieku, grupa The Clash konkurowała
o pierwszeństwo wśród zespołów grających punk
rocka z The Sex Pistols. Trzy dziesięciolecia później, po jej największym konkurencie, pozostała
tylko barwna legenda ( aczkolwiek niedawno media podały informacje o powrocie tej grupy, mam
nadzieję, że będą to nowe utwory), zaś muzyka
The Clash ciągle jest świeża i chętnie grana przez
radiostacje. Podczas gdy Sex Pistols uosabiali sobą
czysty nihilizm i muzyczny anarchizm, The Clash
tak w warstwie muzycznej, jak i podtekście ideologicznym pragnęło przynieść bardziej poważne
przesłanie. Artyści pragnęli swą muzyką walczyć
o sprawiedliwość społeczną i wiele tekstów jej piosenek mówiło o ówczesnych problemach bezrobocia, ubóstwa i społecznych konfliktach. W warstwie muzycznej grupa reprezentowała nieco lepszy
warsztat niż jej rywale, a jej produkcje miały bardziej profesjonalny charakter.
Powstanie grupy było wynikiem spotkania Micka Jonesa i Joe Strummera w kolejce do rejestracji w urzędzie dla bezrobotnych. Oboje byli pod
wrażeniem muzyki amerykańskiej grupy Ramones
i także pragnęli grać rock and rolla. Do nich dołączyli początkujący malarz, grający na gitarze basowej Paul Simonon, który wniósł do grupy dbałość
o artystyczną stronę tej muzyki oraz Terry Chimes,
grający na perkusji. W ten sposób powstała wyjątkowa mieszanka osobowości, której wynikiem była
niezwykły, grający niebanalną muzykę.
Członkowie zespołu inspiracje muzyczne,
a także tekstowe czerpali z bardzo różnych źródeł.
14
Stąd właśnie brała się oryginalność ich kompozycji.
Z jednej strony wpływ wywarły na nich pionierskie
zespoły punkowe, z drugiej jednak także reggae,
które słychać szczególnie na najbardziej znanych
albumach The Clash: „London Calling” i „Combat
Rock”. Joe Strummer zwrócił potem uwagę także
na funk.
Jeśli chodzi o teksty, oprócz aktualnych problemów społecznych Strummer, Jones i Simonon
śpiewali niemal o wszystkim: o uczuciach (Train
in Vain), świecie biznesu (Koka Kola), pijaczkach
i cwaniaczkach (Jimmy Jazz, Wrong’em Boyo),
wojnie domowej w Hiszpanii (Spanish Bombs), sytuacji w ubogich krajach Trzeciego Świata (Ghetto
Defendant), wojnie i żołnierzach (Inoculated City,
Straight to Hell). Przyjmowali postawę lewicową,
ale w centrum stawiali problemy ludzi, nie politykę. To zdaje się wskazywać na George’a Orwella,
jako pisarza i publicystę, z którego twórczości czerpali. Mimo często bardzo smutnych tematów, teksty Strummera były pełne poczucia humoru, ironii
i idealizmu.
Do najbardziej znanych piosenek grupy The
Clash należą Should I Stay or Should I Go, The
Guns of Brixton, Rock the Casbah, Complete Control, Clash City Rockers.
SKŁAD:
Główni członkowie:Joe Strummer - wokal, rhythm guitar (1976-1986), Mick Jones - gitara, wokal
(1976-1983), Paul Simonon - bass, wokal (1976-1986), Topper Headon - perkusja (1977-1982).
Pozostali: Terry Chimes - perkusja (1976-1977,
1982-1983), Keith Levene - gitara (1976), Rob Harper - perkusja (1976-1977).
DYSKOGRAFIA:The Clash (UK Version) (1977)
Give ‚Em Enough Rope (1978), The Clash (US Version) (1979), London Calling (1979) Sandinista!
(1980), Combat Rock (1982), Cut The Crap (1985).
Ada Sikora, Sabina Wojtyczek
ECHA
SZKOLNE
Szkoła Podstawowa nr 1
Uczniowie, pod opieką pań Ewy Jekiełek i Sylwii Nowak, brali
udział w konkursach plastycznych.
W konkursie „Mój wymarzony zawód”, zorganizowanym przez
Powiatowy Urząd Pracy w Oświęcimiu, I miejsce zdobył Mateusz Falas z kl. Ia. Mateusz chce w przyszłości zostać kierowcą TIR-a. Cenną
nagrodą był rower górski. Nagrodzone książkami zostały prace Patrycji Marszałek kl. IIIa, Patryka Machaczki kl. IIIb, Magdy Mieszczak
i Patrycji Walczyk z kl. VIc.
Z VI Powiatowego Konkursu Plastycznego „Hej kolęda, kolęda”
z pięknymi albumami wrócili Michał Marszałek kl Ia, Karolina Żmudka i Patrycja Walczyk z VIc.
W szkolnym konkursie „Mój ulubiony bohater baśniowy” wyróżniono kolorowe prace uczniów Emilii Płonki, Julii Płonki, Aleksandry
Kowalczyk, Eweliny i Karoliny Paszek, Aleksandry Płonki, Olgi Jureckiej, Adrianny Mazgaj, Karoliny Drabczyk, Wiktorii Niemiec, Patrycji Rączki i Marcina Płonki.
Gratulujemy wykonawcom pięknych prac.
Santa Claus
kolędami i piosenkami o tematyce świątecznej. Były małe,
zielone elfy, anioł, czerwononosy renifer Rudolf i mnóstwo
obdarowanych
prezentami
dzieci. Uczniowie świetnie się
bawili. Raz po raz wybuchali
śmiechem.
Po przedstawieniu każdy uczeń
otrzymał podarunek z rąk św.
Mikołaja.
6 grudnia pojawił się tradycyjnie św. Mikołaj, był to angielski Santa Claus. Przedstawienie pt. „The story of Santa
Claus” przygotowali uczniowie
kl. VIa, uczęszczający na kółko
j. angielskiego. W główną rolę
wcielił się Robert Kózka. Piękną scenografię wykonała p. Sylwia Nowak.
Opowiadanie o św. Mikołaju
wzbogacone było angielskimi
opr. M. Gunia
PDZIĘKOWANIE
...W każdym dniu i o każdej
porze jest co robić, kogo
kochać, o czym myśleć,
o kogo się martwić, za
czym tęsknić, z kim się
śmiać...
OGŁOSZENIE
Zamawiając prenumeratę „Gazety
Krakowskiej” dostajesz przez rok darmową gazetę „Echa Osieka”. Gazety
wraz z dostawą do domu + skrzynka.
Dla chętnych - promocyjne ceny!
Szczegółowe informacje pod numerem
513 125 909
SPONSOR
Firma „DAMIAN” - Usługi Kurierskie
Serdecznie dziękujemy
pani mgr Marii Gargas za
trud włożony w wychowanie i nauczanie naszych
dzieci, za pełną mądrości
i życzliwości obecność
w murach naszej szkoły.
uczniowie, rodzice
dyrekcja, nauczyciele i pracownicy szkoły
15
ECHA
SZKOLNE
Szkoła Podstawowa nr 2
Mikołajki
6 grudnia uczniowie „Dwójki” spotkali się z Mikołajem. Najpierw klasy
IV - VI miały możliwość zapoznania się z historią życia biskupa Miry, który
przybył do nich w towarzystwie Aniołka i Diabełka. Okazało się, że wszyscy
w tym roku byli grzeczni, otrzymali od niego prezenty.
Po południu Mikołaj odwiedził z kolei młodsze dzieci z Osieka Górnego. Oddział „O” i klasa I zaprezentowały dla niego przedstawienie pt. „Z
Mikołajem w Krainie Elfów”. Rodzice natomiast zadbali o bufet i kiermasz,
w czasie którego każdy mógł kupić wykonane własnoręcznie przez uczniów
ozdoby choinkowe i świąteczne oraz biżuterię. W wypełnionym po brzegi holu
przez cały czas było gwarno i wesoło. Spotkanie przygotowały p. Barbara Bies
i p. Joanna Zygmunt.
Szkolna Wigilia
Ostatni dzień przed świętami rozpoczęła akademia, podczas której zapoznaliśmy się z panującymi na świecie zwyczajami świątecznymi.
Następnie odbył się Szkolny Konkurs Kolęd. Każda klasa
Nowa Rada Rodziców
W Szkole Podstawowej Nr 2 odbyły się wybory nowej
Rady Rodziców, ponieważ skończyła się kadencja poprzedniej.
Przewodniczącą została p. Barbara Kasprowska, a zastępcą p.
Krystyna Kruczała. Skarbnikiem ponownie wybrano p. Marię
Szyszkę. Dyrektor szkoły i grono pedagogiczne składają ustępującej radzie serdeczne podziękowania za zaangażowanie w
pracę na rzecz szkolnej społeczności, a nowej życzą samych
sukcesów!
Magdalena Kramarczyk
Klub emerytów
od „O” do VI przygotowała swoją reprezentację. Było czego
posłuchać, bo w repertuarze konkursu znalazły się tradycyjne,
polskie kolędy, utwory w języku angielskim i niemieckim oraz
współczesne pastorałki. Jury miało bardzo trudne zadanie, bo
uczestnicy zaprezentowali się wspaniale. Po burzliwych naradach przyznano I miejsce wszystkim klasom, a dodatkowo
specjalne wyróżnienia otrzymały klasa „O”, I i Va. Nie zabrakło również wspólnego śpiewu kolęd i dzielenia się opłatkiem.
Oj, było głośno i radośnie w holu szkolnym.
Następnie uczniowie rozeszli się do klas, gdzie z wychowawcami spożyli potrawy wigilijne.
Wielka Orkiestra Świątecznej
Pomocy
Po raz drugi na rzecz WOŚP Samorząd Uczniowski zorganizował pocztę świąteczną i loterię fantową. Zebraliśmy
826 zł.
Klub emerytów i rencistów czynnie działa już od 1994r
Prezesem jest Edward Ogorzelec, kasą zajmuje się Irena Kramarczyk, a sekretarzem i organizatorem życia towarzyskiego
klubu jest Maria Tolarczyk.
Obecnie klub emerycki liczy 60 członków, spotykamy się
w każdą pierwszą środę miesiąca w Klubie „Centrum”. Jesteśmy wdzięczni Radzie Gminy , za to że nam klub udostępnia
nieodpłatnie i oby tak dalej było mówi gazecie Maria Tolarczyk.
Spotkania nasze odbywają się w starym stylu, najczęściej przy
ciastku i herbatce. Podczas spotkań śpiewamy dawne piosenki, czytamy wiersze, (ostatnio czytaliśmy wiersze wiejskiego
poety Władysława Kuchty), obchodzimy imieniny, to zasługa
Genowefy Kacorzyk i Teresy Kolasy.
W ubiegłym roku zorganizowaliśmy rekreacyjny wyjazd do
Międzybrodzia, grilowaliśmy kiełbaski i spędziliśmy miło
czas nad basenem i nad Sołą. W listopadzie obchodziliśmy
wewnętrzny dzień seniora. Na tym spotkaniu Stanisław Kojm
obchodził 80- te urodziny. Były kwiaty i życzenia. W naszym
emeryckim klubie nie ma nikogo z Głębowic, nie wiem może
mają taki klub u siebie w Głębowicach, a jeśli nie to chętnie
zapraszamy.
R. Ćwiertnia
16
ECHA
SZKOLNE
Zespół Szkolno - Przedszkolny w Głębowicach
Spotkanie pokoleń
29.XI w gorącej atmosferze odbyła się w szkole pierwsza
impreza
z zaplanowanego cyklu
S P O TKANIA
POKOLEŃ, która ma za
zadanie
m. in. poszerzyć
wiedzę
o regionie
i zaprezentować dzieciom ciekawych ludzi z Głębowic i okolicy. Dostojnym gościem uczniów kl. 0 - VI był miejscowy chór
„Wrzos”. W czasie uroczystości dzieci miały możliwość poznać jego historię, sukcesy, rolę, jaką pełni w środowisku oraz
posłuchać pięknego wykonania ludowych pieśni z regionu.
Koncert Chóru wywołał burzę gorących braw. Śpiewano także
wspólnie, a dodatkowo dzieci nauczyły się piosenki „Zielony
mosteczek”. Rodzice uczniów przygotowali poczęstunek, po
którym nasi goście zwiedzili szkołę.
To niezwykle miłe spotkanie zakończyli zwycięzcy KONKURSU SZKOLNYCH BAJARZY, którzy opowiedzieli zebranym miejscowe legendy. Byli to: Marta Lach (kl. III), Dawid Obstarczyk (kl. III) oraz Wojciech Kuwik (kl. IV).
Dziękujemy Chórowi za tę sympatyczną wizytę w naszej
szkole i życzymy dalszych sukcesów.
Grudzień w szkole i przedszkolu.
Z okazji Barb ó r k
i przedszkolaki
spotkały
się z górnikami: p.
P. Kowalskim, St.
Hałatem,
J.
Blarowskim.
Dzieci przedstawiły piękny program artystyczny, obejrzały
mundury górnicze, poznały pracę górnika. W prezencie od miłych gości otrzymały mnóstwo słodyczy.
6 grudnia w WDK odbyła się impreza mikołajkowa dla
przedszkolaków, uczniów klas I - III i środowiska. Najpierw
widownia z zapartym tchem oglądała bajkę pt. „Królewna
Śnieżka” przygotowaną przez p. U. Babińską i p. M. Kubień.
Potem Święty Mikołaj rozdał prezenty. Spotkanie było sympatyczne. Dorośli i dzieci mogli skorzystać z bufetu, zorganizowanego przez rodziców uczniów klas I - III.
Tradycyjnie przed świętami p. B. Ślesak, z uczniami kół-
17
ka plastycznego wykonała ozdoby, kartki świąteczne, które
były sprzedawane na kiermaszu . Można też było przesłać życzenia przez świąteczną pocztę.
Uczniowie chętnie wzięli udział w konkursie stroików, zorganizowanym przez SU. Wszystkie prace zostały nagrodzone
i ozdobiły szkolny korytarz.
Klasa II przygotowała uroczysty apel bożonarodzeniowy,
przybliżający tradycje i zwyczaje świąteczne. Swój program
zaprezentowały również przedszkolaki. Dzieci z przedszkola
i uczniowie naszej placówki wzięli udział we wspólnych wigiliach. Spotkanie zakończyło śpiewanie kolęd.
Nasze marzenia się realizują
W 2005 roku szkoła w Głębowicach przystąpiła do ministerialnego projektu SZKOŁA MARZEŃ . Chociaż nasz autorski
program nie został przyjęty, staramy się realizować zawarte w
nim oryginalne
pomysły.
Jednym
z nich jest
program
terapii
pedagogicznej,
mający
na celu
wyrównywanie
s z a n s
edukacyjnych uczniów. Dlatego w ubiegłym roku odbył się
w szkole cykl szkoleń dla nauczycieli i rodziców, a w grudniu
b.r. miały miejsce kolejne warsztaty tego typu
„ Stymulacja funkcji wyższych”. Nawiązaliśmy współpracę
z trener p. Teresą Jadczak - Szumiłło.
Ze środków zdobytych przez placówkę gromadzone są odpowiednie pomoce dydaktyczne - wyposażenie specjalnie
zorganizowanej sali terapii pedagogicznej. Szkoła zatrudniła
pedagoga szkolnego, logopedę i nauczyciela świetlicy. Ambicją naszego zespołu jest rozszerzenie działalności terapeutycznej na teren całej gminy, objęcie diagnozą i opracowanie
programu naprawczego. Planujemy również powołać do życia
Gminny Zespół Terapii Pedagogicznej.
E. Studzińska,B. Handzlik
WYDARZENIA
z KL Auschwitz” - podkreślił prezydent.
ODZNACZENIE DLA
OSIECZANINA
Ordery wręczyła Ewa Junczyk-Ziomecka, podsekretarz stanu w Kancelarii
Prezydenta RP. Pełna lista odznaczonych
zawierała ponad czterdzieści nazwisk,
jednak z uwagi na stan zdrowia, nie
wszyscy bohaterscy oświęcimianie byli
w stanie dotrzeć na uroczystość.
W sobotę 27 stycznia 2007 r. odbyły się, zorganizowane przez Państwowe
Muzeum Auschwitz-Birkenau, uroczystości 62. rocznicy wyzwolenia obozu
Auschwitz. Głównymi gośćmi obchodów
było kilkudziesięciu byłych więźniów,
a także 21 oświęcimian, którzy nieśli
pomoc więzionym w latach niemieckiej
okupacji. Za swe bohaterstwo zostali oni
odznaczeni krzyżami kawalerskimi i oficerskimi Orderu Odrodzenia Polski.
Prezydent Lech Kaczyński, w liście
do uczestników uroczystości, napisał, że
„świat nigdy dotąd nie docenił w pełni
ich heroicznego poświęcenia. Pozostawali w swej pamięci osamotnieni. Publiczna opinia światowa często odnosiła się do mieszkańców okolic jako do
całkowicie obojętnych na los więźniów.
Wobec takich krzywdzących wypowiedzi, które zakłamują fakty i hańbią naszą
historię, trzeba protestować” - napisał.
Prezydent przypomniał w liście, że
na początku wojny Niemcy wysiedlili
polską ludność z okolic obozu. Pomimo
tego istniała możliwość, niezwykle ryzykownych kontaktów, pomiędzy pracującymi poza obozem więźniami, a okolicznymi mieszkańcami: „Duża część
z nich w sposób bohaterski, z pełnym
poświęceniem, podjęła trud pomocy potrzebującym. Pomoc polegała na dostarczaniu lekarstw, żywności, na ułatwianiu
przekazu grypsów do rodzin, meldunków
obozowego ruchu oporu, wreszcie na
pomocy organizacyjnej dla uciekinierów
Jasełka 2007
28. I 07. w WDK w Głębowicach licznie zgromadzona publiczność obejrzała Jasełka wyreżyserowane przez p. Urszulę Babińską.
Aktorami były dzieci z zespołu szkolno - przedszkolnego, a w tym
roku, po raz pierwszy, w tego typu spektaklu poza uczniami podstawówki zaprezentowało się całe przedszkole.
Widowisko, oparte na tradycyjnym polskim scenariuszu, z pasterzami, aniołami, Herodem (D. Ślagor), śmiercią (I. Obstarczyk),
diabłem (M. Gałuszka) - ubarwiła humorystyczna postać Żyda (A.
Domasik) oraz występy małych kolędników i krakowiaków z przedszkola. Na szczególne brawa zasłużyli tu rodzice, którzy przygotowali najmłodszym aktorom piękne, widowiskowe kostiumy.
Jasełka jak zwykle bardzo się podobały.
B. Handzlik, E. Studzińska
18
Ogółem zaangażowanych w pomoc
więźniom było bardzo wielu mieszkańców Oświęcimia i okolic. Historycy
Muzeum ustalili nazwiska około 1,2
tys. z nich, z których żyje jeszcze tylko
110 osób. Nie wszystkim odznaczonym
udało się dotrzeć na uroczystość. Wśród
nich był urodzony w Osieku Jan Klęczar.
Prezydent przyznał mu krzyż kawalerski Orderu Odrodzenia Polski. Pan Klęczar urodził się 12 grudnia 1922 roku.
W czasie wojny był wysiedlony wraz
z rodzicami i rodzeństwem do Grojca,
a następnie do Głębowic. Był zatrudniony w Urzędzie Gminy w Osieku. Dostarczał kartki żywnościowe na zakup żywności dla więźniów, fałszywe dokumenty
dla uciekinierów z obozu, oraz lekarstwa
sporządzane przez jego ojca Kazimierza,
który zajmował się ziołolecznictwem.
Andrzej Kacorzyk
WYDARZENIA
Ogłoszenie
Nabór na trening
Zarząd LKS Brzezina Osiek zaprasza
wszystkich chętnych, którzy chcą trenować piłkę nożną. Zwracamy się w szczególności do młodzieży już od trzeciej
klasy szkoły podstawowej i starszych
o zgłaszanie się do naszego Klubu.
Wszyscy chętni mogą przyjść we wtorki
na godzinę 16.30 na małą salkę (dom parafialny)lub w sobotę na godzinę 14.00
na dużą salę. Informacje będą udzielane
na miejscu, u p. Władysława Jaromina.
Zarząd zaprasza
Informacja
Pod koniec grudnia nastąpiły zmiany
na stanowisku prezesa Ludowego Klubu
Sportowego „Brzezina” w Osieku. Po
wyborze Jerzego Mieszczaka na wójta
gminy Osiek, nowym prezesem został
Stanisław Kusak- gratulujemy!
Sukcesy naszych
uczniów
Już pierwsze zawody sportowe
w tenisie stołowym pokazały - że mamy
mistrzów w tej dziedzinie. W etapie
gminnym trzy pierwsze miejsca zajęli kolejno: Robert Szatan (kl. VI), Piotr
Baścik (kl. VI), Mateusz Nowak (KL.
V). Natomiast reprezentacja dziewcząt,
w składzie: Angelika Szatan, Barbara
Socała ( kl. IV) oraz Katarzyna Ryba (kl.
V), awansowała do etapu powiatowego.
W powiecie Robert Szatan zdobył V
lokatę i zakwalifikował się do rejonu.
Drużynowo Robert Szatan i Piotr Baścik
zajęli III miejsce ( op. B. Ślesak ).
Klasa VI także nieźle pokazała
się w etapie szkolnym konkursu humanistycznego, w tym roku związanego
z muzealnictwem. Prace Patrycji Pieróg
i Marty Wolas zdobyły wymagany procent punktów, ale nie zakwalifikowały
się dalej. W Konkursie matematyczno przyrodniczym Krzysztof Socała kl. VI
( op. L. Mołdawska, B. Tomczewska)
będzie reprezentował szkołę w etapie rejonowym.
W VI Powiatowym Konkursie Plastycznym „ Tradycje świąteczne i noworoczne ”HEJ KOLĘDA, KOLĘDA!!! wyróżnienia zdobyli: Bartłomiej Kawczak l. 5
( op. M. Lichańska ) , Jakub Siwek l. 9
( op. B. Handzlik ).
W hali sportowej BKS Stal
Bielsko - Biała
11stycznia w hali sportowej BKS Stal w Bielsku - Białej odbyło się drugie opłatkowe
spotkanie sportowców i działaczy Podbeskidzia, zorganizowane przez Biuro Promocji
Kultury i Sportu Kurii Bielsko - Żywieckiej oraz Bielski
Klub Sportowy STAL. Spotkanie było bardzo uroczyste, zaszczycił
je swoją obecnością ks. biskup Tadeusz
Rakoczy, władze Bielska -Białej, a także słynni olimpijczycy; bokser Zygmunt
Pietrzykowski, Marian Kasprzyk, gimnastyczka p. Wala, skoczek p. Kocjan
i wielu innych, oraz czynni sportowcy
na czele z drużyną siatkarek BKS Bielsko- Biała. Na spotkaniu dzieliliśmy się
opłatkiem, wspólnie kolędowaliśmy, ale
przez wszystkim spotkanie było okazją
do poznania się i zjednoczenia środowiska sportowego, poczynając od zasłużonych olimpijczyków poprzez czynnie
uprawiających sport i tych sportowców
sprzed lat, którzy stawiają kończąc na
najmłodszych stawiających pierwsze
kroki w sporcie.
Stanisław Kusak
1 % podatku przekaż na rzecz Ludowego Klubu Sportowego w Osieku.
Dokonując wpłaty od 2 stycznia do 30
kwietnia 2007 r. przed złożeniem PIT- u.
Wpłaty dokonaj na konto klubu:
96 81 23 00000032 29 55 20 000010
Zarząd Klubu z góry dziękuje Wszystkim,
którzy dokonają wpłaty na konto.
Prezes Klubu
Stanisław Kusak
Sport w Gimnazjum
W I semestrze odbyły się eliminacje powiatowe w grach drużynowych. Do finałów awansowały drużyny z Osieka:
- w piłce ręcznej dziewcząt i chłopców,
- w piłce siatkowej chłopców.
Natomiast w halowej piłce nożnej odbyły się już finały, w których chłopcy
z Gimnazjum w Osieku zajęli II miejsce
w powiecie, przegrywając z Chełmkiem
3 : 2. W drużynie grali: Łukasz Kulczyk,
Mateusz Niedziela, Szymon Kramarczyk, Piotr Majda, Mateusz Gros, Konrad Gregorczyk, Maciej Rusin, Łukasz
Jurecki.
W grudniu, podczas Halowych Mistrzostw Powiatu w lekkiej atletyce, Katarzyna Jasińska zajęła I miejsce w biegu
na 60 m, a także III miejsce w skoku w
19
dal Iwona Radwan zdobyła brązowy medal w skoku wzwyż.
Dobrze radzą sobie drużyny z naszej
szkoły startujące w Lidze Oświęcimskiej, zajmując w grupach eliminacyjnych II miejsca (adres internetowy:
www.ols.republika.pl <http://www.ols.
republika.pl>). Opiekunem drużyn jest
pani Magdalena Jasińska.
W czasie ferii zimowych, na sali w Osieku odbywały, się zajęcia sportowe. Pan
Jan Bulkiewicz prowadził treningi z lekkoatletyki, a pani Magdalena Jasińska
z piłki siatkowej, oraz zajęcia taneczne
z grupą „chearleaderek”.
M. Jasińska
Z
HISTORII
OSIEKA
Z przeszłości
SUPLIKA ( SKARGA) CHŁOPÓW
Z OSIEKA Z ROKU 1802.
Opracowanie na podstawie książki
Jana Stanka „ Z dziejów ziemi oświęcimskiej” wydanej w 1959 r.w Krakowie.
Usankcjonowany zwyczaj bicia chłopów
i przymuszania ich do prac ponad przewidywane obowiązkowe dni pańszczyźniane stosowano we wszystkich dworach
ziemi oświęcimskiej. Nie inaczej było w
Osieku z przysiółkami Włosień i Rzepowskie należącym do barona Larischa.
Pierwsza suplika z końca XVIIIw.
(bez daty), w której chłopi z przysiółka
Włosień zanoszą skargę do barona, na
krzywdy, które wyrządzał im ekonom
dworski Fidacy. Skarga ta zawierała 14
nazwisk chłopów i opisane krzywdy za
okres ostatnich trzech lat.
Widać żadnego odzewu z tej skargi nie
było, bo chłopi ponownie przypomnieli
o swej krzywdzie 28 września 1802 r.,
ale już nie do dziedzica Larischa tylko
do cyrkułu (komisariatu policji) myślenickiego, tam należał dwór osiecki.
Przytoczę dokładny tekst skargi.
My, niżej podpisani, cała gromada i pospólstwo ze wsi Osiek mając tak gwałtowną przemoc i krzywdę przez urzędnika dworskiego JM. pana Fidacego,
ekonoma tegoż Osieka, ten zostając na
tej funkcji od kilku lat zwyczaje jego,
zdrowia odbieranie, więzienie, pokrzywdzenie, kary, plagi cielesne i niesłuszne
przemoce, które pokrzywdzenia okazane
są niżej opisany sposób przez tegoż JM
.pana Fidacego, jako kmieci podupadłych na rolach spędzenie ich przemocą
i karami.
W tym miejscu następuje spis nazwisk
130 chłopów z podziałem na Osiek,
Włosień i Rzepowskie.
Oto kilka nazwisk ukaranych, naszych
osieckich przodków np:
Walenty Płonka - plag 8 kańczugiem
odebrał
Mateusz Kramarczyk - odebrał 8 batów,
przyczynione 3 dni robił
Karol Mrozik - 3 dni przyczynione niewinnie odrobił
Michał Loranc - plag 15 kijów harapem
odebrał, dni przyczynionych 7 odrobił,
w areszcie dni 7 siedział
Walenty Drzewiecki - plag 12 kijów
otrzymał, przyczynionych dni 15 odrobił, 3 plagi harapem odebrał
Jan Konieczny - odebrał plag 18 kijów,
siedząc wprzód przed karą w komórce
dzień 1, po karze pół dnia.
Skarga kończy się słowami:
Takowe plagi, kary kijami dawane najdawniej od 3 lat nastąpiły i oraz wyrażone krzywdy nam tak znacznie czynione.
Z rejestru tego wynika, że w majątku
osieckim w okresie 3 lat około 1800
roku, 130 chłopów musiało odrobić 460
dni dodatkowych i wymierzono im za te
pracę 1000 plag i batów. Kilku chłopów
bito, aż do omdlenia, jeden zmarł, w
areszcie dworskim siedziało 30 chłopów
zamkniętych przez 70 dni, kilku w kajdanach, niektórzy chłopi potracili konie,
woły i pieniądze.
Skarga ta, jak pisze autor książki,
jest jednym z ciekawszych dokumentów
naświetlających stosunki pańszczyźniane na wsi oświęcimskiej.
Opracowała Rozalia Ćwiertnia
Ogłoszenia
Odżywiaj się zdrowo razem z członkiniami KGW
Przedszkole Pubiczne w Osieku
zaprasza na świąteczny kiermasz od 19
marca.
Oferujemy:
* kartki świąteczne
* dekoracje stołu wielkanocnego (palmy,
pisanki, baranki)
* ozdoby wykonane ręcznie
Cena jednej sztuki 2 zł.
Pieniądze przeznaczymy na cel charytatywny.
Przewodnicząca KGW w Głębowicach
Helena Matyjasik poleca:
Przepis na roladki z mięsa mielonego
60 - 70 dkg mięsa mielonego
3 jajka
1 cebula
3 suche wafle prostokątne
mąka pszenna
tłuszcz, 1 bułka, pęczek koperku
1/3szklanki mleka, sól, pieprz
Cebulę pokroić w drobną kostkę i zeszklić, bułkę
namoczyć, odcisnąć i połączyć razem z mielonym
mięsem, wbić 1 jajko, dodać soli , pieprzu i wyrobić. Wafle posmarować masą mięsną i składać jeden
na drugim. Zwinąć w roladę i kroić w kromeczki. 2 jajka roztrzepać, dodać drobno
pokrojony koperek, mleko i mąkę (ciasto ma mieć gęstość kwaśnej śmietany). Kromeczki zanurzać w cieście i smażyć na tłuszczu z obu stron.
KGW z Głębowic wraz z przewodniczącą Heleną Matyjasik zorganizowały
W każdy pierwszy wtorek miesiąca dla swoich członkiń kurs gotowania.
od 15.30 do 16.30 w pokoju nr 30 Urzę- 12 grudnia 2006 r. instruktorka p. Jadu Gminy pełni dyżur Przewodniczący dwiga Sopicka wygłosiła wykład o
Rady Gminy p. Jerzy Czerny
zdrowej żywności. W kursie uczestniczyły 24 członkinie.
Redakcja ze względów organizacyjnych prosi o składanie materiałów, ogłoszeń i reklam najpóźniej do 23 marca do
kwietniowego wydania.
Dobre bo nasze
p. Majda
Smacznego !
20
W PARAFII
Katecheza
Święto zakochanych.
2 lutego to dzień Ofiarowania Pańskiego
Oto nasz Pan „przyjdzie z mocą sług swoich i oświeci serca
nasze. Alleluja. Zwracam się do wszystkich wiernych”.
Marzymy o wielkiej odzwajemnionej miłości. Nawet gdy
spotkamy takie uczucie, nie zawsze pamiętamy, by na co dzień
okazywać sobie czułość i ciepło. Wspaniałą ku temu okazją
są walentynki - święto wszystkich, którzy kochają i są kochani. Św. Walenty jest patronem zakochanych. W Polsce święto zakochanych obchodzone jest zaledwie od kilkunastu albo
od kilku lat. 14 lutego zakochani z wzajemnością, bądź bez
wysyłają sobie serduszka, karteczki z życzeniami, esemesy
i obdarowują się drobnymi prezentami. Tradycyjnie kartki
i życzenia powinny być anonimowe - podpisane Twój Walenty
lub Twoja Walentynka.
Walentynki - kocham cię
po angielsku: I love you
po czesku: miluji te
po francusku: je t’aime
po grecku: S’agapo
po holendersku: ik houd van jou
po islandzku: eg elska thig
po rosyjsku: ja tiebja ljubliu
po turecku: ben sni sviyorum
po japońsku: watakushi wa anata o
po brazylijsku: eu te amo.
Potoczna nazwa „Matki Bożej Gromnicznej”
nawiązuje do procesji ze
świecami, który to zwyczaj jest poświadczony
już w v wieku . Święto
wywodzi się z Jerozolimy, jego istnienie zaświadcza po raz pierwszy
hiszpańska
pątniczka.
W Rzymie przyjęło się
w VII wielu, przy czym
nazwa święta ulegała
zmianom, zostało przyjęte pod nazwą „Święta
Oczyszczenia Maryi”. Nazwa „Ofiarowanie Pańskie” przyjęta
została podczas ostatniej reformy liturgicznej.
Chociaż święto Ofiarowania Pańskiego przypada w okresie zwykłym, to jednak pod względem treści nawiązuje do cyklu obchodów tajemnicy Wcielenia. Istotny jest nie tyle fakt
wypełnienia przez Maryję i Józefa przepisu Prawa o wykupieniu pierworodnych, ile to, co przy okazji z woli Boga się
wydarzyło. Syn Boży po raz pierwszy przychodzi do świątyni
i zostaje w niej rozpoznany, jako Mesjasz przez sprawiedliwych pierwszego Przymierza, oraz ogłoszony chwałą swojego
ludu i światłem dla narodów.
Dzisiaj miejscem, w którym Syn Boży pragnie być rozpoznany i przyjęty, jest nowa świątynia Jego Ciała, którym
jest Kościół zgromadzony na celebracji Eucharystii. Często
przy okazji tego święta mówi się o ofiarowaniu samych siebie
Bogu. Pierwszymi najważniejszym tematem święta Ofiarowania jest ukazanie się Zbawiciela swojemu ludowi.
Zwyczaj procesji ze świecami jest bardzo ważny i powinno się go podtrzymywać. Procesję poprzedza Msza święta
i symbolizuje drogę ku spotkaniu z Chrystusem w liturgii Eucharystii. Ma ona jednocześnie wymiar eschatologiczny i jest
znakiem Kościoła pielgrzymującego ku ostatecznemu Spotkaniu z Chrystusem. Podążając w procesji ze świecami, ogłaszamy chwałę Chrystusa, światłość narodów i w ten sposób
kontynuujemy misję Symeona i Anny, zwiastujących swym
współczesnym obecność Zbawiciela.
Światło gromnic i świec towarzyszy człowiekowi przez
całe jego życie, stając się znakiem najważniejszych obrzędów,
źródłem pewnej stałości i ciepła, symbolem ładu i porządku.
W naszej obecnej kulturze zapalenie świec, czy to w świątyniach, czy w domach podczas ważnych wydarzeń odczytywane jest w kategoriach niezwykłych gestów, chociaż ostatnio
zaczyn być czymś normalnym. Świeca towarzyszyła człowiekowi wiele wieków, była znakiem jego kultury, obyczajów,
stylu życia. U biedniejszych była pożądana, u bogatych była
synonimem przepychu.
Świeca to też symbol największej literatury. To przy
świecy tworzyli swoje dzieła Szekspir, Dante, Słowacki i Mickiewicz.
Szczęść Boże Ks. Stanisław Czernek
21
Aforyzmy na Walentynki
Miłość to ludzka forma boskiej siły
W. Blake
Miłość jest cierpieniem. Człowiek
Musi kochać, ale nie chce tego.
J. W. Goethe
Miłość jest jak gorączka; rodzi się i gaśnie
bez najmniejszego udziału woli.
Sthendal
Kazimierz Klęczar
Opatrzność
Gdy cię życie zgnębi
Gdy cię spotka ciężki los
Nie rozpaczaj, nie narzekaj
Bo nad tobą czuwa ktoś
Jest to ojciec twój Niebieski
Który czuwa w dzień i w noc
On cię w trosce twej pocieszy
I przetrwania da ci moc
Gdy cię męczy ludzka zdrada
Gdy dostaniesz tę złą wieść
Niech cię rozpacz nie dopada
Lecz do Ojca oczy wznieś
On cię nigdy nie zawiedzie
Zawsze poda swoją dłoń
I pocieszy w wielkiej biedzie
Więc z ufnością zwróć się doń
Gdy cię spotka krzywdy los
Gdy cię zdradzi bliski ktoś
Nie rozpaczaj , nie narzekaj
Lecz i łaskę Boga proś
On ma zawsze zrozumienie
Z bólu rany twe wyleczy
Da ci smutku ukojenie
I w rozpaczy cię pocieszy
KRONIKA
Witamy wśród nas
IMIENINY
c.d. Listopad
Babrała Maksymilian Andrzej
Luranc Kamil
STYCZEŃ
Agnieszka
Osoba o tym imieniu jest wrażliwa , spokojna, z dużym poczuciem obowiązku. Obdarzona jest wielkimi ideałami. Charakter
stały, nie narzucająca drugim swojej woli. Cechuje je odwaga,
niezależność myślowa i w działaniu. Jest zawsze dobrą nauczycielką i wzorową matką.
Jarosław
Dąży do dominacji w swoim otoczeniu. Określony cel ma dla
niego nieraz tak wielkie znaczenie, że może prowokować do
działań negatywnych. Jest silny, zdecydowany, ceniący sobie
niezależność. Lubi kierować innymi. Nie stroni od romansów.
Niestety cechy te nie przysparzają mu licznych przyjaciół,
wielu z nich to jedynie pro- forma.
LUTY
Agata
Po grecku- „ dobra”, choć nie jest łagodna i opiekuńcza. Optymistycznie patrzy na świat. Kocha ruch, nie cierpi nudy. Jest
bardzo uzdolniona artystycznie, ze szczególnymi skłonnościami do rozwijania talentu literackiego. Na każdym kroku
ujawnia swój twórczy umysł, jest skłonna do dyplomacji. Ma
wspaniałe poczucie humoru, co ułatwia jej stosowne wychodzenie z sytuacji życiowych.
Maciej
Uczuciowy, oddany przyjaciel. Zbyt często daje się „ podprowadzać” Wielki marzyciel, podróżnik i przywódca średniego
szczebla. W pracy przeważnie doskonały. W miłości stały
i solidny. Czasami zbyt szeroki wachlarz zainteresowań. Chętnie pomaga, szczególnie kobietom, bywa że się pogniewa
i niechętnie przebacza.
Osiek
Osiek
Grudzień
Gurdek Dominika
Osiek
Styczeń 2007 r.
Tyran Bartłomiej Józef
Lenart Grzegorz Jerzy
Naglik Aleksandra Emilia
Lasatowicz Paweł Piotr
Wasztyl Piotr
Szostak Bartosz Jan
Głębowice
Osiek
Osiek
Osiek
Osiek
Głębowice
Na ślubnym kobiercu
Grudzień
Niesyczyński Dawid,
i Płonka Bożena,
Piotrowice
Osiek
Kasperek Maciej,
i Kawczak Sabina,
Nidek
Osiek
Pożegnaliśmy
Grudzień
redakcja
Wandor Adam Władysław
Osiek, ul. Beskidzka 91 - 57 lat
Kwaśniak Władysław
Osiek, ul. Główna 194 - 92 lata
TANIE NAGROBKI
SOLIDNIE, GWARANCJA
RATY NIEOPROCENTOWANE
Styczeń 2007
ZBIGNIEW KASPERCZYK
Pawełek Romuald
Głębowice, ul. Zamkowa 12 - 44 lata
Klęczar Maciej Piotr
Osiek, ul. Starowiejska 358 - 22 lata
Płonka Zofia Osiek, ul. Łąkowa 14 - 89 lat
POLANKA WIELKA, UL. POŁUDNIOWA 132
TEL. 033 8458 014 0509 327 258
Sytuacja demograficzna w Osieku i Głębowicach na 31.12.2006r.
liczba ludności
liczba urodzeń
w tym: chłopcy
dziewcząt
liczba zgonów
w tym mężczyzn
kobiet
przyrost ludności w
liczbach bezwzgl.
przyrost naturalny.
Osiek w ‰
zawarto małżeństw
śr. długość życia
Oprac. S.Gasidło
2002
Osiek
6425
65
31
34
43
25
18
22
2002
Głęb.
1350
16
97
10
8
2
6
2002
Gmina
7775
81
40
41
53
33
20
28
2003
Osiek
6457
67
38
29
42
21
21
25
2003
Głęb.
1345
9
2
7
16
7
9
-7
2003
Gmina
7802
76
40
36
67
28
30
9
2004
Osiek
6534
77
39
38
35
19
16
42
2004
Głęb.
1340
13
7
6
12
6
6
1
2004
Gmina
7874
90
46
44
47
25
22
43
2005
Osiek
6533
70
31
40
60
37
23
10
2005
Głęb.
1343
14
4
10
13
4
9
1
2005
Gmina
7876
84
35
50
73
41
32
11
3,4
4,6
3,6
3,8
-5,2
1,15
6,5
0,6
5,7
1,53
0,76
1,4
52
70
16
70
68
70
52
73,2
12
77,8
64
74,5
52
71
8
70
60
70,7
61
71,4
14
69,1
75
71
22
2006
Osiek
6579
72
37
35
43
23
20
29
2006
Głęb.
1340
15
7
8
14
8
6
1
2006
Gmina
7919
87
44
43
57
31
26
30
57
72,3
21
69,9
78
71,7
ŚWIĘTOWANIE
HEJ KOLĘDA, KOLĘDA
Ileż radości i wzruszeń dostarczają nam polskie kolędy, wiedzą tylko ci co ich śpiewają i słuchają.
14 stycznia w kościele pw. Św. Andrzeja Apostoła, po
wieczornej mszy św., odbył się półtoragodzinny koncert kolęd i pastorałek w wykonaniu chórów śpiewaczych „Wrzos”
i „Osieczanki”. Wszystkich zebranych powitał ks. proboszcz
Bogusław Wądrzyk, zwłaszcza wspaniałe głosy z Głębowic
i Osieka, życząc śpiewającym, aby opuściła ich trema, a ich
głosy niebiańskie zaniosły wszystkich słuchających chociaż
do szóstego nieba.
Dzisiaj rzadko wykonuje się kolędy zgodne z ich oryginalną rytmiką tak, jak to dawniej śpiewały nasze babcie.
Koncertujący przygotowali kolędy i pastorałki we własnych
aranżacjach.
W świątecznych strojach i odmłodzonym składzie już drugi
rok śpiewają z zespołem „Wrzos” Ola Matyjasik i Iza Sala.
Wszystkich słuchaczy zadziwiła doskonała harmonia i piękne
brzmienie głosów, zwłaszcza męskich. Z wielką dostojnością
wykonane utwory przez „Wrzos” dodały koncertowi podniosłego nastroju.
Koncertujący z Głębowic, pod batutą Leszka Górkiewicza,
zaśpiewali sześć kompozycji, nieco mniej znanych, ale świadczących o różnorodnym przekroju i wachlarzu gatunkowym
tych pieśni religijnych.
Kolędy i pastorałki, które słyszeliśmy, mówią o tym sa-
rałki zaś opowiadają tę samą historię, ale językiem znacznie
prostszym. Słowa pastorałek pisali zazwyczaj ludowi poeci,
a melodia ich jest skoczna i wesoła.
Najpiękniejsze w pastorałkach to ich polskość i charakter
pasterski. Żadna inna kultura nie posiada takiej ilości śpiewów
bożonarodzeniowych, kilka z nich usłyszeliśmy podczas koncertu „Wrzosu” i „Osieczan” .
Koncert chóru z Osieka wzbogacony grą trójki młodych dziewcząt, I skrzypce - Marta Żurek, II skrzypce Paulina Wysogląd, flet - Iwona Naglik i śpiewem „wschodzącej
gwiazdy” Magdy Błazenek, (jak to powiedział ks. proboszcz
Bogusław Wądrzyk) dały wszystkim słuchającym niezwykle
miłych przeżyć i wzruszeń. Nie na darmo wszyscy słuchacze
bili gromkie brawa tej utalentowanej dziewczynie, grającym
i całemu chórowi. Najbardziej podobały się kolędy i pastorałki
wykonane w rytmie oberka, walca, tańców góralskich
(regge) czy w rytmie poloneza. Całością od wielu lat kieruje
Stanisław Grabowski zasłużony dyrygent i bardzo utalentowany akordeonista.
W przerwach koncertu chórzystów przygrywał zespół
orkiestry dętej w składzie: flet - Zofia Kała, klarnet - Damian
Wysogląd, Bartłomiej Kruczała, Jacek Kała, trąbka - Adam
Grzesło, Michał Górkiewicz, Radosław Mitoraj, Adrian Giędłek, Radosław Wysogląd, tenor - Łukasz Wysogląd, Krzysztof Mozgała, baryton - Jakub Żurek, Artur Ziaja, puzon Grzegorz Kolasa, Marcin Rusin, tuba - Michał Kała, grali pod
kierunkiem Leszka Górkiewicza.
Wykonali kilka kolęd w taki sposób, że ich wspaniałe głosy
i piękna gra zaniosły wszystkich uczestników nie do szóstego,
ale aż do siódmego nieba. Dziękujemy wszystkim artystom za
chwile wzruszenia i miłe dla naszych uszu dźwięki. Czekamy
wszyscy na kolejne koncerty.
Nad całością imprezy czuwała Gminna Biblioteka Publiczna w Osieku.
Rozalia Ćwiertnia
NOWY SKLEP ODZIEŻOWY
„BAJAMIX”„ BAJAMIX”
ZAPRASZA OD 1.III. 2007 R.
*BARDZO
*NOWE
23
OFERCIE SKLEPU:
FIRANY PO BARDZO ATRAKCYJNYCH CENACH
OSIEK,
mym, różnica polega na tym, że kolędy mają charakter liturgiczny, ich słowa ukazują bardziej bóstwo Chrystusa. Pasto-
W
DOBREJ JAKOŚCI TANIA ODZIEŻ
UL.
(BUDYNEK GS,
STAROWIEJSKA 177
OBOK
OŚRODKA ZDROWIA)
24