regulamin przetargu (licytacji) na sprzedaż nieruchomości

Komentarze

Transkrypt

regulamin przetargu (licytacji) na sprzedaż nieruchomości
REGULAMIN PRZETARGU (LICYTACJI) NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI
§ 1.
1. Niniejszy regulamin przetargu (licytacji), zwany dalej regulaminem, określa
zasady uczestnictwa i przebiegu przetargu (licytacji) w sprawie zbycia
nieruchomości ATLAS Sp. z o.o. zwanym dalej też Sprzedającym.
2. Przedmiotem przetargu (licytacji) jest jednoczesna sprzedaż nieruchomości
zabudowanych położonych w Ruścu, gm. Nadarzyn, przy Al. Katowickiej
nr 213, na które składają się działki nr 78/1, 78/2, 78/3, 78/4 objęte księgą
wieczystą nr KW
00001444/8 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w
Pruszkowie, V Wydział Ksiąg Wieczystych i działki nr 79/2
i 92 objęte
księgą wieczystą nr KW 00039648/3, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w
Pruszkowie, VI Wydział Ksiąg Wieczystych
3. Z uczestnikiem przetargu, który wygra licytację zostanie zawarta umowa
sprzedaży w formie aktu notarialnego.w terminie 14 dni od wygrania
przetargu(licytacji) z zastrzeżeniem §4 pkt 8 niniejszego regulaminu.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
§ 2.
Przetarg prowadzi Sprzedający a na jego zlecenie podmiot gospodarczy,
zwany „prowadzącym przetarg” tj. Bydgoski Dom Aukcyjny Sp. z o.o. z
siedzibą w Zamościu, gmina Szubin.
Przetarg ma formę publicznego przetargu ustnego - licytacji.
Licytację prowadzi osoba fizyczna wyznaczona przez prowadzącego
przetarg, zwana „licytatorem”.
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest potwierdzenie zapoznania się z
treścią obwieszczenia/ogłoszenia z dnia 4 października 2011 r.
opublikowanego w „Gazecie Wyborczej” w dziale „Komunikaty”oraz
niniejszym regulaminem, wpłacenie wadium w wysokości i terminie
wskazanym w ww. obwieszczeniu/ogłoszeniu i okazanie licytatorowi, przed
otwarciem przetargu, oryginału dowodu wpłaty oraz złożenie
oświadczenia, o którym mowa w ust. 8 poniżej, a także przedstawienie
stosownych dokumentów wskazanych w ust. 5, 6 i 7 poniżej. Wpłaty
wadium należy dokonać na konto bankowe Sprzedającego nr BRE Bank
S.A. O/K Łódź 37 1140 1108 0000 2246 3800 1031 z dopiskiem „Wadium
ATLAS NADARZYN” w terminie do 14 października 2011 r. Za datę wniesienia
wadium uważa się dzień jego wpływu na wskazany rachunek. Wadium nie
podlega oprocentowaniu.
Osoby fizyczne przystępujące do przetargu (licytacji) winny legitymować
się dowodem osobistym.
Przedsiębiorcy zobowiązani są przedstawić aktualny odpis z KRS-u oraz akt
założycielski, albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji
działalności gospodarczej oraz zgodę odpowiedniego organu jeżeli taki
obowiązek wynika z aktu założycielskiego.
Osoba trzecia działająca w imieniu oferenta obowiązana jest przedłożyć
oryginał stosownego pełnomocnictwa udzielonego w formie notarialnej.
Uczestnicy przetargu (licytacji) złożą stosowne oświadczenie o zapoznaniu
się (i akceptacji) z treścią obwieszczenia/ ogłoszenia o przetargu (licytacji)
z dnia
4 października 2011 r., niniejszego regulaminu, wzoru umowy, a
także ze stanem prawnym i technicznym licytowanych nieruchomości,
oraz zgoda małżonka w formie aktu notarialnego jeżeli oferent występuje w
imieniu współmałżonka (dotyczy osób fizycznych pozostających we
współwłasności małżeńskiej). Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 1 do
niniejszego regulaminu.
§3.
W przetargu jako Oferenci nie mogą uczestniczyć osoby, które pozostają z
prowadzącym przetarg w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że
może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności
prowadzącego przetarg.
§ 4.
I. Zasady przeprowadzenia przetargu ustnego.
1. Nieruchomości określone w § 1 niniejszego regulaminu , będą licytowane
zgodnie z Obwieszczeniem/ogłoszeniem o przetargu w drodze publicznej
licytacji publikowanym w Gazecie Wyborczej „Komunikaty” w dniu 4
października 2011 r.
2. Po otwarciu licytacji licytator prowadzący go poda do wiadomości
przedmiot licytacji (wg wcześniej określonych zasad), jego cenę
wywoławczą, termin uiszczenia ceny nabycia, zmian w stanie faktycznym i
prawnym przedmiotu licytacji, które zaszły po ogłoszeniu o licytacji, nazwy
(firmy) lub imiona i nazwiska oferentów, którzy wpłacili wadium i zostali
dopuszczeniu do licytacji.
3. Licytacja rozpoczyna się od podania ceny wywoławczej nieruchomości
przeznaczonych do sprzedaży oraz postąpienia.
4. Licytacja odbywa się poprzez podniesienie ręki i wskazanie sumy, za którą
uczestnik licytacji chce nabyć nieruchomości.
5. Zaoferowana cena przestaje wiązać uczestnika licytacji, jeżeli inny
uczestnik zaoferował cenę wyższą,.
6. Po ustaniu postąpień licytator uprzedzając obecnych, że po trzecim
obwieszczeniu dalsze postąpienia nie będą przyjęte,
po trzecim
obwieszczeniu zamyka licytację i udziela przybicia oferentowi, który
zaoferował najwyższą cenę.
7. Z chwilą przybicia dochodzi do wygrania przetargu (licytacji) .
8. Oferent, który wygra przetarg zobowiązany jest do zapłaty wylicytowanej
ceny w takim terminie, aby najpóźniej w dniu podpisania umowy sprzedaży
nieruchomości w formie aktu notarialnego rachunek bankowy
Sprzedającego został uznany ceną sprzedaży.
9. Do przeprowadzenia przetargu wystarczy uczestnictwo jednego licytanta i
zaoferowanie ceny nabycia w wysokości odpowiadającej cenie
wywoławczej powiększonej o co najmniej jedno postąpienie.
10. Sprzedaż nastąpi na rzecz uczestnika przetargu, który wylicytuje najwyższą
cenę.
11. Przekazanie przedmiotu przetargu nastąpi w uzgodnionym przez strony
terminie, nie wcześniej jednak niż po zapłaceniu całej wylicytowanej ceny i
zawarciu umowy w formie aktu notarialnego.
II. Inne ustalenia.
1. Brak wpłaty przez oferenta, któremu udzielono przybicia ceny sprzedaży
skutkuje przepadkiem kwoty wadium na rzecz Sprzedającego.
2. Sprzedający zastrzega sobie prawo do przerwania przetargu ustnego –
licytacji na każdym etapie jego trwania bez uzasadnienia, co ogłasza
prowadzący przetarg.
3. Obwieszczenie/ogłoszenie dostępne jest na stronie internetowej Spółki
ATLAS
www.atlas.com.pl
oraz
Bydgoskiego
Domu
Aukcyjnego
www.bydgoskidomaukcyjny.pl.
4. Dodatkowych informacji dotyczących przedmiotu przetargu udziela osoba
wyznaczona przez Sprzedającego, Pan Jan Kucharski pod nr tel. 500 10 38
71
5. ATLAS Sp. z o.o. w Łodzi zastrzega sobie prawo do odwołania lub
unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.
§ 5.
1. Wadium przepada na rzecz Sprzedającego, jeżeli żaden z uczestników
przetargu nie zaoferuje ceny wywoławczej powiększonej o co najmniej
jedno postąpienie.
2. Wadium złożone przez oferentów, których cena zostanie przebita, zostanie
zwrócone bezpośrednio po licytacji na wskazane konto bankowe.
3. Wadium zwraca się niezwłocznie, jeżeli Sprzedający odstąpi od
przeprowadzenia przetargu lub go przerwie.
4. Wadium złożone przez nabywcę zostanie zarachowane na poczet ceny
zakupu, proporcjonalnie do wysokości ceny ustalonej dla każdej z
nieruchomości.
5. Wadium przepada na rzecz ATLAS Sp. z o.o., jeżeli oferent, który zaoferował
najwyższą cenę, uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości.
Nabywca, który nie uiści wylicytowanej ceny nabycia, w terminie
wskazanym w § 4 pkt 8 i § 1 pkt 3 niniejszego regulaminu, traci prawo do
zawarcia umowy sprzedaży oraz traci złożone wadium.
6. Koszty zawarcia Umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego ponosi
nabywca. Umowa sprzedaży nieruchomości zostanie zawarta przed
notariuszem Mariuszem Wróblewskim prowadzącym Kancelarię Notarialną
w Łodzi ul. Sienkiewicza 33/1.
Załączniki:
1. Oświadczenie
Załącznik nr 1
____________________________
IMIĘ NAZWISKO/NAZWA FIRMY
Łódź, dnia _.10.20111
__________________________________________
PEŁNY ADRES TELEFON KONTAKTOWY
__________________________________________
____________________________
NIP (dla firm)
OŚWIADCZENIE
Niniejszym oświadczam, że:
1) Zapoznałem się z treścią obwieszczenia/ogłoszenia z dnia 4 października 2011 r.
opublikowanego w „Gazecie Wyborczej” w dziale Komunikaty, warunkami i
regulaminem przetargu oraz projektem umowy i nie wnoszę do nich zastrzeżeń.
2) Dokonałem zgodnie z wymogami wpłaty wadium w wysokości ________zł i
przedstawiam w załączeniu dowód wpłaty.
3) Osobiście zapoznałem się z przedmiotem przetargu, który jest przedmiotem
mojego zainteresowania i nie będę wnosił zastrzeżeń przy jego odbiorze.
4) Zobowiązuję się w przypadku wygrania licytacji do zawarcia umowy w terminie
podanym przez Sprzedającego.
5) Występuję/ nie występuję* w imieniu współmałżonka (dotyczy osób fizycznych
pozostających we wspólności majątkowej małżeńskiej).
*Niepotrzebne skreślić
_______________________
Podpis osoby (osoby upoważnionej)