pogotowie przedsi biorcモw

Komentarze

Transkrypt

pogotowie przedsi biorcモw
,
roducent butów dostaje dobrze p³atne i bardzo pilne zamówienie na 2 tys. par obuwia wojskowegodla ¿o³nierzy
wyje¿d¿aj¹cychdo Iraku. By
je uszyæ,bêdzie potrzebowa³
przezmiesi¹cdziesiêciudodatkowych pracowników;Prezessiecisupermarketów dobrze wie, ¿ew czasieœwi¹tobroty
zwiêksz¹siêdwukrotnie, wiêc bêdziepotrzebowa³ 200 dodatkowych pracowników, ale
tylko na dwa miesi¹ce. Podobny problem,
choæna mniejsz¹ skalê,bêdziemia³ szefma³egowydawnictwa, który siê dowie, ¿ejego
ksiêgowa z³ama³anogê i przez miesi¹c nie
bêdzie obecnaw pracy.Wszyscyzwróc¹ siê
do agencjipracy tymczasowej,która dostarczy im pracowników. W 2004 r. za poœrednictwem takich agencji(najwiêkszez nich to
polski Work Servicei zagraniczneAdecco,
Randstad oraz Manpower) pracowa³o ju¿
ponad 100 tys. Polaków.W przysz³ymroku
bêdzieich przynajmniej o 30 tys. wiêcej.
Rynek pracy tymczasowej jest jednym z
najdynamiczniejrozwijaj¹cych siêrynków w
Polsce. Tylko w 2004 r. jego wartoή
zwiêk-
szy³asiê z 300 mln z³ do 520 mln z³. Agencje pracy tymczasowej rosn¹ jak na dro¿d¿ach,bo oferuj¹ przedsiêbiorstwom
niezwy-
k³e chodliwytowar: si³êrobocz¹,za któr¹
pracodawcap³acitylko wtedy,gdy jej potrzebuje.jeœliwynajêtypracownik siênie sprawdzi lub zachoruje,agencjadostarczyzmiennika najpóŸniejw ci¹gu 48 godzin.Dziœpracownicy tymczasowi,zwani czêsto"czasownikami", pracuj¹ praktyczniedla wszystkich
operatorów telefonicznych,sieci supermarketów, dla potentatów bran¿ymotoryzacyjnej. Ponad10 proc. z nich stanowi¹ pracownicy wysoko wykwalifikowani. Agencjepracy tymczasowejs¹ swoistymby-passempod³¹czonym do krwiobiegu polskiej gospodarki: ratuj¹ j¹ przed groŸb¹ zawa³uspowodowanego restrykcyjnym kodeksempracy.
EUROPROTEZA
Wynajmowanie pracowników wymyœlono
ponad 30 lat temu. Amerykañska firma Kelly Services przedstawi³a wówczas ofertê wypo¿yczania pracowników (Kelly Girls) skierowan¹ do firm, w których okresowo nastêpowa³o spiêtrzenie pracy. Dziœw USA co
roku na ró¿nych stanowiskach (od pracowników biurowych po specjalistów od zarz¹dzania) pracuje w ten sposób 2,5 mln osób.
Amerykañskie firmy wydaj¹ na pracowników tymczasowych 30 mld USD rocznie.
W USA wynajmowanie pracowników to
i racjonalizacja kosztów; i wygoda. W kontynentalnej Europie praca tymc¯asowa sta³a
siê panaceum na restrykcyjne kodeksy pracy, które powoduj¹, ¿e zatrudnianie na etat
staje siê dla pracodawców zbyt kosztowne.
Dziêki agencjom pracy tymczasowej pracodawcy bez ryzyka finansowego mog¹ siê
przekonaæ, czy pracownik jest kompetentny
i przydatny w firmie. W razie czego bez problemu bêd¹ mogli siê z nim rozstaæ,bowiem
ca³a odpowiedzialnoœæza zatrudnienie pracownika spoczywa na agencji pracy tymczasowej. Nieprzypadkowo najbardziej liberalne prawo dotycz¹ce pracy tymczasowej maj¹ naj dynamiczniej rozwijaj¹ce siê pañstwa
Europy Zachodniej, czyli Wielka Brytania,
Irlandia i Holandia, gdzie poziom bezrobocia nie przekracza 3-4 proc. By walczyæz bezrobociem, na pracê tymczasow¹ zezwoli³y
w sierpniu 2004 r. tak¿e W³ochy.
W Niemczech od pocz¹tku 2004 r. obowi¹zuje natomiast przepis nakazuj¹cy prywatnym agencjom zapewniaæpracownikom
tymczasowym takie same wynagrodzenie, jakie maj¹ pracownicy zatrudnieni na sta³e.Na
skutki zabójczej mieszanki (restrykcyjny kodeks pracy plus restrykcyjne prawo pracy
tymczasowej) nie trzeba by³o d³ugo czekaæ.
W styczniu 2005 r. liczba bezrobotnych w
Niemczech pierwszy raz w historii przekroczy³a 5 mln osób.
13 lutego 2005 WPROST 39
WROC£AWSKI KNOW-HOW
Naturalny poziom zatrudnienia pracowników tymczasowych w gospodarce (czyli taki jak w znanych z liberalnego rynku
pracy Stanach Zjednoczonych) wynosi
oko³o 2,5 proc. osób czynnych zawodowo. W Polsce ten wspó³czynnik wynosi
oko³o 0,8 proc. Z szacunków Zwi¹zku
Agencji Pracy Tymczasowej wynika, ¿e
przez najbli¿sze piêælat rynek bêdzie rós³
przynajmniej o 30 proc. rocznie.
Polskajest wiêc europejskim eldorado dla
us³ug wynajmu pracowników, o czym
œwiadcz¹stuprocentowe (sic!) wzrosty rocznych przychodów agencji pracy czasowej.
Na naszym rynku obecne s¹ najwiêksze
œwiatowefirmy, takie jak Adecco, Randstad
i Manpower, dzia³aj¹ce w ponad 70 krajach
œwiata.To jednak nie one zdoby³y u nas
prymat, a firma Work Service za³o¿ona w
1999 r. przez Tomasza Misiaka (25 lat) i
Tomasza Szpikowskiego (23 lata), studentów kierunku zarz¹dzanie zasobami
ludzkimi. Naszymi atutami by³y wiedza i chêædo pracy - mówi Misiak. Tak
PRZYJACIELE INWESTORÓW
Agencje pracy tymczasowej nie tylko
umo¿liwiaj¹ obni¿enie kosztów i poprawê konkurencyjnoœci rodzimych firm, ale
s¹ te¿ znakomitymi akwizytorami inwestycji zagranicznych w Polsce. Zagraniczne koncerny przenosz¹ produkcjê do krajów z tañsz¹ si³¹ robocz¹. Zanim to zrobi¹, musz¹ mieæ pewnoœæ,¿e znajd¹ odpowiednio wykwalifikowan¹ kadrê. - Tu
zaczyna siê nasza rola - mówi Dariusz
Ptak, dyrektor zarz¹dzaj¹cy Adecco w
Polsce. Na przyk³ad Adecco zapewni³o
ostatnio pracowników dla koncernu General Motors (przenosi produkcjê z Bohum do Gliwic).
Przy niemal 20-procentowym bezrobociu agencje pracy tymczasowej powinny
byæ ho³ubione przez rz¹d. Nic bardziej
mylnego! Podobnie jak w wypadku samozatrudnienia pracê tymczasow¹ zwalczaj¹
w Polscei zwi¹zki zawodowe, i urzêdnicze
-
naprawdê liczy³ siê jednak pomysl.
Know-how wymyœlonym przez wroc³awskich studentów okaza³a siê gwarancja wystawiana na pracê wynajmowanego pracownika. - je¿eli wynajmowana od nas kasjerka myli siê, to my
ponosimy koszty - t³umaczy Misiak.
Obecnie nale¿¹ca do Misiaka (wiceprezesa)i Szpikowskiego (prezesa)agencja
Work Servicejest najszybciej rozwijaj¹c¹ siê polsk¹ firm¹. Piêælat po za³o¿eniu zosta³aliderem na rynku pracy tymczasowej (ma w nim 20-proc. udzia³)
i notuje ponadstuprocentowy roczny
wzrost przychodów (z 80 mln z³
w 2003 r. do 215 mln z³ w 2004 r.).
40
WPROST 131uteao 2005
lobby, dla którego istnienie bezro³
o których trzeba siê troszczyæ,jest
nym warunkiem egzystencji. D
agencji pracy tymczasowej znaczni
nia ustawa uchwalona w lipcu 20C
sami SLD i UP,której rezultatem n
utrata pracy przez tymczasowo za
nych. Ustawa zak³ada, ¿etymczas(
cownik mo¿e przepracowaæu jedn
codawcy w ci¹gu trzech lat tylko
siêcy. Takie ograniczenie istnieje
Polsce. Skutek bêdzie taki, ¿e fin
musia³y zwalniaæ dobrych praco
czasowych. - je¿eli prawo nie,
zmienione, w ci¹gu dwóch lat:
osób straci pracê - przewiduje
Szpikowski. Lewicowy rz¹d Mar
argumentuje, ¿e "jest za wczesl
twierdziæ, ¿e miejsca pracy zosra
cone". Nie dostrzega on, ¿e gdyb
20 tys. urzêdników pañstwowy(
dów pracy, na których pensje ³o¿y
milionów z³otych rocznie (o.
.J innych kosztów utrzymania b
cji), by³o równie wydajnych
watne agencje pracy tymc2
Kim s¹ pracownicy czasowi (w proc.)
rocznie ci urzêdnicy znajd,
pracê dla 2 mln Polaków (ocz
pracownicy
nisko
specjaliœci
gdyby by³o to w ogóle mi
wykwalifikowani
- Wniosek jest prosty: nale¿)
pracownicy
personel
przemys³u dowaæ urzêdy pracy. Jedyn
administracyjnopracy,jaki mo¿eefektywnie j
precyzyjnego,
-biurowy
rzemios³a, nowaæ,to prywatne firmy - pl
us³ug je Andrzej Sadowski, wicepI
Centrum im. Adama Smitha. ]
zatrudnieni
w rolnictwie
j¹c siê na utrzymywanie obecr
i rybo³ówpracownicy
nu rzeczy, rz¹d Belki de facto
stwie
us³ug
za 20-procentowym bezrobol
PRACANA CZAS
pracownicy
sprzeda¿y
Ipomoc
~~
\ kadrakierownicza
Wspó³praca:Aleksand.

Podobne dokumenty