Protokół Nr 42/2014 z dnia 24.09.2014 r

Komentarze

Transkrypt

Protokół Nr 42/2014 z dnia 24.09.2014 r
Protokół Nr 42/2014 z dnia 24 września 2014 r.
Protokół Nr 42/2014
z posiedzenia
Komisji Edukacji i Promocji Powiatu
w dniu 24 września 2014 r.
Obecni wg załączonej listy obecności /zał. nr 1/.
Stan obecnych członków Komisji (9 radnych) stanowi kworum wymagane do podejmowania
wniosków.
Miejsce posiedzenia: sala konferencyjna budynku Internatu przy Powiatowym Zespole Nr 2
Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego i Technicznych w Oświęcimiu, ul. Bema 4.
Porządek posiedzenia:
Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu.
Pan Waldemar Klisiak - Przewodniczący Komisji Edukacji i Promocji Powiatu otworzył
posiedzenie komisji.
Projekt uchwały w sprawie:
 zmiany imienia Liceum Ogólnokształcącego Nr I im. Stanisława Konarskiego w Oświęcimiu–
druk 450 /zał. nr 2/.
Głosowanie projektu uchwały:
Za:
10
Przeciw:
0
Wstrzymało się:
0
Opinia pozytywna.
Na powyższym posiedzenie komisji się zakończyło.
Przewodniczący
Komisji Edukacji i Promocji Powiatu
Waldemar Klisiak
Protokołowała: Alicja Gut
Strona 1 z 1

Podobne dokumenty