styczeń

Komentarze

Transkrypt

styczeń
Nr
226
Wieści
Mirska
Cena 1,00 zł
STYCZEŃ 2016
ISSN 1506-4697
MIESIĘCZNIK SAMORZĄDU LOKALNEGO
Zima w Gierczynie
zdj. G. Honcek
2
Wieści Mirsk
Mirskaa
WIEŚCI Z R
ATUSZA
RA
Rok 2016 niedawno się rozpoczął i jeszcze niewiele się
wydarzyło w naszych gminnych działaniach. Natomiast tak jak wszyscy mamy
swoje plany i zamierzenia.
Każdy nowy rok przynosi
nowe wydarzenia i zmiany
w naszym życiu, dlatego w
kilku zdaniach, chciałbym
przedstawić mieszkańcom te najważniejsze tematy. Te,
które są istotne z punktu widzenia osoby zamieszkującej
Gminę Mirsk. Sprawa najważniejsza to wysokość podatków w roku 2016, wysokość opłat za wodę i ścieki, sprawa zaopatrzenia w wodę, odbiór odpadów i opłaty za tę
usługę, no i oczywiście sprawa funkcjonowania szkół w
kontekście działań rządu, jak i planów gminnych. Istotne dla rozwoju naszej gminy są również dwa tematy:
otwarcie nowej trasy narciarskiej dla kolei gondolowej i
budowa masztu telefonii komórkowej w celu poprawy
łączności w gminie.
PODATKI
Po raz pierwszy od wielu lat, rok 2016 jest rokiem, w którym nie wzrosną lub wzrosną w niewielkim stopniu podatki dla mieszkańców i prowadzących działalność gospodarczą. Podatek rolny będzie nawet niższy niż w roku
2015, a podatek leśny będzie nieznacznie wyższy, ale dotyczy on głównie Lasów Państwowych. Osoby prowadzące działalność gospodarczą będą płacić podatki na poziomie roku poprzedniego, jedynie stawki za grunty związane z działalnością gospodarczą ulegną nieznacznemu
zmniejszeniu, dokładnie o 1 grosz w stosunku do roku
poprzedniego. Dla większości naszych mieszkańców istotne są stawki podatkowe za budynki mieszkalne, garaże
czy grunty na których usytuowane są te budynki. Mam
dla nich dobrą wiadomość, stawki nie wzrastają. Duży
wpływ na to miała sytuacja gospodarcza w kraju, tzw.
deflacja, nie powodowała ona wzrostu cen. Podsumowując, większość stawek podatkowych na rok 2016 nie wzrasta i jest to powód do zadowolenia. W poniższej tabeli
L.p.
przedstawiam informację na temat wysokości stawek podatku na rok 2016 i porównanie jej do stawek roku 2015.
WODA
Największym problemem roku 2015 był brak wody spowodowany suszą. Z tym brakiem borykały się samorządy w
wielu miejscach w całym kraju. Wody brakowało w ujęciu
gminnym, ale również w studniach naszych mieszkańców. Do 2015 roku, nie myśleliśmy, że taka sytuacja może
nastąpić, ale ocieplenie klimatu i susza zweryfikowały
nasze myślenie. Mieliśmy duże niedobory wody, w wielu
miejscach jej brakowało. Musieliśmy wodę dowozić do
gospodarstw domowych, ale też do gminnego ujęcia w Krobicy. Aby zapobiec tej sytuacji wywierciliśmy 90-metrową
studnię, która ma zapewnić dostawę 5 m3 wody na godzinę. W tej chwili ta ilość zaspokoiła nasze potrzeby, ale
zdajemy sobie sprawę, że nadal istnieje zagrożenie brakiem wody w kolejnych latach. Największy pobór zauważamy przy okazji świąt (Boże Narodzenie, Wielkanoc) i
w soboty. Wtedy nasze rezerwy są mocno eksploatowane.
W związku z tym podjąłem decyzję o wywierceniu jeszcze jednej studni w pobliżu ujęcia. Mam nadzieję, że ta
druga studnia zabezpieczy nas na wypadek długotrwałych wysokich temperatur i braku opadów. Oczywiście,
gdybyśmy w przyszłych latach, chcieli z tego ujęcia wodociągować kolejne miejscowości w gminie, to nie unikniemy konieczności dowiercenia kolejnych dwóch studni.
Na rok 2016 w budżecie gminy są zabezpieczone środki
na dofinansowanie budowy studni przydomowych przez
mieszkańców. W pierwszej kolejności wsparcie otrzymają
mieszkańcy, którzy mieli największe problemy z brakiem
wody. Są to gospodarstwa, do których wodę dowozili strażacy. Można będzie otrzymać 50% wartości budowy studni, ale nie więcej niż 6 tys. zł. Na ten cel przeznaczone
jest 100 tys. zł więc można za to będzie dofinansować
budowę ok. 17 studni. To oczywiście niewiele biorąc pod
uwagę skalę problemu, ale mam nadzieję, że w kolejnych
latach, jeśli budżet gminy na to pozwoli, będziemy mogli
kontynuować takie wsparcie.
Wszyscy, którzy korzystają z sieci wodociągowej zainteresowani są, czy wzrosną ceny wody i ścieków. Informuję,
RODZAJ PODATKU
ROK 2015
ROK 2016
1.
2.
3.
ROLNY
LEŚNY
OD NIERUCHOMOŚCI I GRUNTÓW
55,00 zł
41,55 zł
53,75 zł
42,19 zł
1.
2.
OD GRUNTÓW ZWIĄZANYCH Z DZIAŁALNOŚCIĄ GOSPODARCZĄ
OD NIERUCHOMOŚCI ZWIĄZANYCH Z PROWADZONĄ
DZIAŁALNOŚCIĄ GOSPODARCZĄ
W ZAKRESIE WYCIĄGÓW NARCIARSKICH, NARTOSTRAD
I PASAŻERSKICH KOLEI LINOWYCH
OD NIEUCHOMOŚCI ZWIĄZANYCH Z UDZIELANIEM ŚWIADCZEŃ
ZDROWOTNYCH
OD BUDOWLI % ICH WARTOŚCI
OD BUDYNKÓW MIESZKALNYCH
POZOSTAŁE BUDYNKI tj. KOMÓRKI, GARAŻE
OD GRUNTÓW POZOSTAŁYCH
0,90 zł od 1m2
22,00 zł od 1 m2
0,89 zł od 1 m2
22,00 zł od 1 m2
0,50 zł od 1m2
0,50 zł od 1m2
4,70 zł od 1m2
4,65 zł od 1m2
2%
0,74 zł od 1 m2
6,10 zł od 1 m2
0,36 zł od 1 m2
2%
0,74 zł od 1 m2
6,10 zł od 1m2
0,36 zł od 1 m2
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Wieści Mirsk
Mirskaa
3
że nie da się uniknąć podwyżek. Przy okazji problemów z I jeszcze dla ciekawych i zainteresowanych informacja o
suszą pojawiło się wiele niestandardowych działań, któ- ilości odbieranych od Państwa odpadów segregowanych i
re wygenerowały duże koszty. Cena, którą do tej pory niesegregowanych. Zwracam uwagę jak zmieniła się ilość
proponował Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszka- odpadów zmieszanych i wysegregowanych. Zdecydowaniowej uwzględniała tylko koszty dostarczenia wody i nie ilość odpadów segregowanych wzrosła. To jest powód
utylizacji ścieków, a chcielibyśmy żeby, od następnego do zadowolenia z pracy wybranej firmy i coraz większej
okresu taryfowego, uwzględnić też tzw. rezerwę na na- świadomości mieszkańców gminy.
Ilości odpadów odebranych
prawę lub wymianę części sieci i takie nieprzewidywane
z
terenu
miasta
i gminy Mirsk od lipca 2013 r., w tonach
działania, jak w roku 2015. Gminna sieć jest siecią starą,
występuje w niej dużo nieszczelności, przez które woda
Rodzaj odpadów
2013
2014
2015 RAZEM
ucieka. Z jednej strony my zwiększamy wydajność ujęcia, budujemy nowe studnie, a z drugiej, nieszczelność
zmieszane
877,96 1045,60 688,44 2612,00
sieci powoduje jej ubytki. Od 1 kwietnia 2016 r. nastąpi
tworzywa sztuczne
13,48
59,2
56,81 129,49
wzrost stawek wody i ścieków. Na jakim one będą pozioopakowania szkło
17,83 115,50 111,34 244,67
mie określi wniosek taryfowy ZGKiM.
papier
1,78
2,6
28,42
32,8
ODPADY
odpady ulegające
Od roku 2013, za gospodarkę odpadami odpowiada tylko
biodegradacji
40,08
82,36
122,21 244,65
zmieszane odpady
i wyłącznie gmina. W związku z tym odbiór odpadów z
z budowy i remontów,
nieruchomości odbywa się za pomocą wyłonionej w drogruz
0,9
490,17 487,01 978,08
dze przetargu nieograniczonego firmy. Ona, na podstaodpady
wie przygotowanego harmonogramu, w określonych
wielkogabarytowe
1,5
5,54
53,78
60,82
dniach, odbiera odpady segregowane i niesegregowane.
tekstylia
32,00
40,32
72,32
W roku 2016 nic się nie zmieni ponieważ umowa z firmą
zużyte
urządzenia
odbierająca odpady obowiązuje do końca tego roku. W
elektryczne
drugim półroczu 2016 roku będzie przeprowadzony przei elektroniczne
7,4
10,81
18,21
targ na usługę odbioru na dwa lub trzy kolejne lata. Jeszopony
18,00
10,73
28,73
cze nie zostało to dokładnie ustalone, ale na pewno bęodpady z czyszczenia
dzie to okres dłuższy niż rok. Jeśli chodzi o ceny, to do
ulic i placów
0,63
84,97
85,6
końca roku nie przewiduję żadnych zmian. Cena na rok
inne odpady bio
6,2
5,92
11,56
23,68
2017 i kolejne lata będzie uzależniona od stawek, jakie
inne szkło
1,1
0
1,1
zaproponuje nam firma, która wygra przetarg. W zasaRAZEM
959,73 1866,02 1706,4 4532,15
dzie, gmina powinna tę stawkę podwyższyć ponieważ
opłaty wnoszone przez mieszkańców nie pokrywają (a SZKOŁY
powinny) kosztów wykonywanych usług. Gmina ponosi Tematem, który zelektryzował większość samorządów były
koszty odbioru odpadów od mieszkańców, utrzymania zaproponowane przez nowy rząd rozwiązania w sprawie
PSZOK-u, likwidacji dzikich wysypisk, które, co mnie dzi- szkół. Został już zniesiony obowiązek szkolny dla sześciowi, nadal powstają oraz koszty związane z utrzymaniem latków. Powrócono do poprzedniego rozwiązania, które
pracowników. W naszej gminie 1,5 etatu jest przeznaczo- nakładało obowiązek szkolny na dzieci siedmioletnie. To
ne na obsługę gospodarki odpadami. To wszystko powin- spowoduje, że od 1 września 2016 r. nie będzie odpowiedno być wliczone do opłat, ale w tym roku jeszcze zmian niej ilości dzieci by tworzyć nowe oddziały szkolne. To
nie zaplanowaliśmy. W drugiej połowie roku, po rozstrzy- skutkuje też tym, że nie wszyscy nauczyciele, w nowym
gnięciu przetargu, będziemy wiedzieli, jakie stawki będą roku szkolnym, znajdą zatrudnienie. Bardziej dotkliwym
obowiązywać w kolejnych latach. Prowadzenie gospodarki skutkiem tego działania będzie fakt, iż dzieci sześcioletodpadowej i stawki wzbudzały wśród naszych mieszkań- nie będą objęte obowiązkiem przedszkolnym, co spowoców wiele kontrowersji, dlatego poniżej przedstawiam duje, że dla młodszych dzieci, miejsc w przedszkolach
szczegółową informację na temat wpływów z opłat miesz- będzie mniej. Praktycznie dla dzieci trzyletnich tych miejsc
kańców oraz poniesionych przez gminę kosztów w po- po prostu zabraknie, ponieważ gmina ma obowiązek zaszczególnych latach. Zobaczycie Państwo, ile gmina mu- pewnić miejsca dzieciom sześcio-, pięcio- i czteroletnim.
siała dopłacać do tej działalności. Zwracam uwagę na Zastanawiam się z dyrektorem Zespołu Szkolno-Przedkolumnę nr 5 i kwotę 154 218,96, która określa ile z bu- szkolnego jak tę sytuację najlepiej rozwiązać, ale jeden
dżetu gminy zostało dopłacone, aby zbilansować usługę budynek jest w stanie pomieścić określoną liczbę dzieci.
Brak dodatkowych pomieszczeń ogranicza nasze możlizagospodarowania odpadów.
Zbiorowe zestawienie z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komumalnymi w Gminie Mirsk
w okresie 01.07.2013 r. -31.12.2015 r.
L.p.
NALICZENIE
WPŁATA
WYDATKI
RÓŻNICA 4-3
RÓŻNICA 4-2
ROK
2
3
4
5
6
1
1.
605
622,00
589
664,62
638
334,90
48
670,28
32
712,90
2013
2.
1 226 562,00
1 266 802,94
1 348 852,00
82 049,06
122 290,00
2014
3.
1
357
896,00
1
339
100,38
1
362
600,00
23
499,62
4 704,00
2015
RAZEM
3 190 080,00
3 195 567,94
3 349 786,90
154 218,96
159 706,90
4
Wieści Mirsk
Mirskaa
wości w tym zakresie. W poprzednim roku wszystkie złożone przez rodziców wnioski o przyjęcie dziecka do przedszkola zostały rozpatrzone pozytywnie. W tym roku pewnie tak nie będzie. Podejmujemy również próbę rozwiązania, zasygnalizowanego przez rodziców, zapotrzebowania na pracę przedszkola w soboty. Po ocenie zainteresowania taką usługą podejmę stosowne decyzje.
Kontrowersje wzbudziła informacja rządu o planach likwidacji gimnazjów. O ile początki ich działania nie były
łatwe i same szkoły nie były dobrze oceniane, o tyle dzisiaj, po wielu latach, wyraźnie widać, że te szkoły funkcjonują coraz lepiej. Mam nadzieję, że rząd nie będzie
kontynuował tej polityki. Przypominam, że po utworzeniu gimnazjów, nasza gmina w celu stworzenia prawidłowych warunków nauczania, wybudowała nowy budynek
na ul. Wodnej. Wydaliśmy na budowę i remont istniejącego obiektu 4 mln złotych. Na ten cel zaciągnęliśmy kredyt
w wysokości 2, 2 mln zł i w tym roku spłacamy ostatnią
ratę kredytu w wysokości 219 tys. zł. Oczywiście z powodu likwidacji gimnazjów budynku nikt nam nie zabierze,
lecz jak wykorzystać jego powierzchnię gdy zabraknie
uczniów?
Sytuacja finansowa gminy nie wygląda najlepiej, zmuszeni
jesteśmy szukać nowych rozwiązań. Niż demograficzny
w gminie mocno nas dotyka i tak w 2015 roku do szkoły
poszło ponad 50 dzieci mniej niż w roku 2014. W wymiarze finansowym to ok. 8 tys. złotych mniej na każde dziecko i stoimy przed decyzją co dalej? Chcielibyśmy by dzieci miały jak najlepsze warunki do nauki, ale nie stać nas
na utrzymanie wszystkich szkół w gminie. W związku z
tym, na grudniowej sesji, Rada Gminy przyjęła wniosek
dotyczący likwidacji szkoły podstawowej w Krobicy ponieważ tam dzieci jest najmniej i tam gmina ponosi najwyższe koszty w przeliczeniu na jedno dziecko. Budynek
jest w stanie technicznym, który wymaga wielu nakładów finansowych, na które gminy nie stać. Oczywiście
decyzja ostateczna o zamknięciu szkoły jeszcze nie zapadła. Na początku stycznia odbyło się spotkanie burmistrza i radnych ze społecznością lokalną, rodzicami, nauczycielami w celu przedstawienia uzasadnienia tej decyzji, która nie jest dobrze przyjmowana przez zainteresowanych dalszym funkcjonowaniem placówki. Ale wskaźniki demograficzne i ekonomiczne są jednoznaczne. Nic
nie wskazuje, że będą korzystniejsze. Do końca lutego br.
Rada Miejska Gminy Mirsk ma czas na ostateczne podjęcie uchwały w tej sprawie.
MASZT TELEFONII KOMÓRKOWEJ
Istotnym tematem interesującym mieszkańców gminy jest
budowa na terenie gminy wieży przekaźnikowej i stacji
bazowej telefonii komórkowej. Od dłuższego czasu mieszkańcy skarżą się na problemy z korzystaniem z telefonów komórkowych ze względu na niedostateczny zasięg.
Zmienić to mogą tylko operatorzy sieci komórkowych,
którzy dotychczas nie byli zainteresowani budową takiej
wieży. Jedną z przeszkód, na którą się powołują, były
zapisy w planie zagospodarowania przestrzennego miasta Mirsk oraz w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Gminy Mirsk, które określają, że taki
przekaźnik może stanąć w odległości nie mniejszej niż
500 metrów od zabudowań mieszkalnych. W 2000 r. była
próba lokalizacji takiej wieży na terenie byłego SKR-u,
ale mieszkańcy sąsiedniej nieruchomości zareagowali
sprzeciwem. W mojej ocenie słusznie, ponieważ była to
lokalizacja w odległości 50 metrów od ich mieszkań. Ostatecznie operator nie zrealizował swoich zamierzeń, ponieważ Rada Miejska Gminy Mirsk, w opracowanym w
tamtym okresie studium i planie ustaliła, że budowa wieży nadawczej może być realizowana w odległości nie bliższej niż 500 metrów od zabudowań mieszkalnych. Czas
pokazał, że ta odległość była skuteczną przeszkodą dla
operatorów, którzy zgodnie twierdzili, że przy tej odległości nie są w stanie zagwarantować właściwego zasięgu.
W związku z tym, w roku 2013, radni rozpoczęli rozmowy
z operatorami sieci na temat możliwości budowy masztu
na terenie gminy. W zasadzie jedynym zainteresowanym
okazał się operator T-Mobile, ale akceptowana lokalizacja nie spełniała wymogów przepisu o wspomnianych
wcześniej 500 metrach. Miejscem, które operator zaakceptował jest teren ZGKiM-u przy ul. Mickiewicza. Oczywiście ta lokalizacja nie jest idealna i budzi szereg kontrowersji – z jednej strony zmniejsza się odległość od zabudowy mieszkaniowej przyjęta w planie zagospodarowania, z drugiej usytuowana prawie w centrum miasta
wieża nie będzie szczytem kunsztu architektonicznego.
Jest to wieża stalowa, kratowa, niezbyt ładna. Ale trzeba
wybrać pomiędzy ładnym krajobrazem, a poprawą jakości usług telekomunikacyjnych. Aktualnie na ukończeniu
jest zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Gminy Mirsk, pozwalająca na budowę wieży
na wskazanym terenie i w odległości od zabudowy mieszkaniowej mniejszej niż 500m. Zmiana jest na etapie dyskusji publicznej i każdy zainteresowany może się z nią
zapoznać oraz wnieść uwagi. Jeżeli nic nie stanie na przeszkodzie, w miesiącu lutym, studium zostanie uchwalone
przez radę. Następnym etapem jest konieczność wykonania zmiany planu zagospodarowania przestrzennego miasta. Czeka nas więc jeszcze jedna, roczna procedura, po
której inwestycja będzie mogła być realizowana. Jeśli lokalizacja i inwestycja nie wzbudzi emocji na etapie planistycznym to inwestor będzie mógł przystąpić do budowy w roku 2017.
DRUGA TRASA KOLEI GONDOLOWEJ
Kolejną ważną dla rozwoju gminy kwestią są próby uruchomienia nowej, drugiej trasy zjazdowej dla kolei gondolowej. Od początku powstania kolei było wiadomo, że
jedna trasa narciarska będzie niewystarczająca dla tego
ośrodka narciarskiego. Z jednej trasy korzystają mało i
średniozaawansowani narciarze oraz jeżdżący bardzo
dobrze. Właściciel ośrodka miał świadomość, że musi powstać kolejna nartostrada. Ostatecznie w 2014 r., do Gminy Mirsk, wpłynął stosowny wniosek o opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego w celu wyznaczenia nowej trasy. Procedura rozpoczęła się we wrześniu
2014 r. i po przeszło dwunastu miesiącach dowiedzieliśmy się, że nie przyniosła spodziewanego efektu. Nie ma
zgody na kolejną trasę. Wymaganych jest wiele pozytywnych uzgodnień i je uzyskaliśmy. Jedynie Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska zaopiniował trasę negatywnie ze względu na możliwość jej negatywnego oddziaływania na środowisko (siedliska cietrzewia). Stwierdził,
Wieści Mirsk
Mirskaa
5
że na skutek budowy drugiej trasy, zlokalizowane ok.
150 m od planowanej trasy siedliska ulegną zniszczeniu.
Tym samym zakończył marzenia o kolejnej trasie zjazdowej. Po rozmowie z inwestorem, firmą Ski&San, postanowiliśmy, że podejmiemy jeszcze jedną próbę rozwiązania
przebiegu trasy. Przedstawiam je na mapce poniżej.
To rozwiązanie oddala trasę od siedlisk cietrzewia o ok.
230 m, a tym samym, mamy nadzieję, pomoże w uzyskaniu pozwolenia na budowę. Będziemy próbowali RDOŚ
przekonać do tego rozwiązania. Przed nami długa droga
bo od rozpoczęcia procedury (złożenia wniosku) do jej
zakończenia minie ok. 15 miesięcy. Jeśli więc wszystko
pójdzie po naszej myśli, budowa trasy ma szansę się rozpocząć w roku 2018.
BUDŻET GMINY
Na kolejnych stronach przedstawiam budżet gminy przyjęty przez Radę Miejską Gminy Mirsk na rok 2016. Dokładnie plan rzeczowo-finansowy bo on jest najbardziej
czytelny, dokładnie widać na jakie zadania i ile pieniędzy zostało przeznaczonych. Dochody Gminy Mirsk w tym
roku nieco przekroczą 25 milionów, natomiast wydatki 24
mln. Różnica wynika z faktu, iż ok. 1 mln zł przeznaczony jest na spłatę kredytów i pożyczek. Budżet jest niższy
od zeszłorocznego ponieważ są mniejsze wpływy z podatków i nie możemy jeszcze pozyskiwać środków zewnętrznych, ponieważ nie ma jeszcze naborów na planowane
przez nas działania. Dopiero rok 2017 przyniesie odpowiedź ile środków europejskich będziemy mogli uzyskać.
Tradycyjnie, najwięcej wydatkować będziemy na oświatę i szkoły. Musimy na nie przeznaczyć prawie 44% budżetu. To bardzo duża kwota, blisko 10,64 mln złotych, z
czego prawie 7 mln uzyskamy z subwencji oświatowej,
resztę środków musimy zabezpieczać z własnych dochodów. Bardzo duży wydatek, ok. 22%, to wydatki na pomoc społeczną – 5,2 mln złotych. W większości środki pochodzą z budżetu państwa. To są dwie najbardziej kosz-
towne pozycje budżetowe, w których mamy łączne wydatki w kwocie 15,84 mln zł. Dochody gminy są niewielkie, dlatego wydatki inwestycyjne nie są zbyt duże. Oczywiście potrzeb w tym zakresie jest dużo, ale możliwości
finansowe nie pozwalają na realizacje naszych zamierzeń.
W budżecie zabezpieczone są środki na przygotowanie
inwestycji rekultywacji składowiska odpadów w Karłowcu i tzw. e-Ratusz – inwestycja w informatyzacje usług
publicznych. Ok. 230 tys. zł przeznaczamy na realizację
zadań zaproponowanych przez sołectwa w ramach funduszu sołeckiego. Korzysta z niego 16 sołectw. W planie
rzeczowo-finansowym można sprawdzić dokładnie jakie
zadania będą realizować poszczególne sołectwa.
Rok 2016 będzie przeznaczony na pozyskiwanie środków
unijnych. W większości wnioski są już przygotowane.
Czekamy tylko na nabory. Oczywiście musimy dla każdego z tych zadań zabezpieczyć tzw. wkład własny. Dofinansowanie jest na poziomie 70-85%. Pozostałą kwotę
gmina musi zabezpieczyć we własnym zakresie. Można
powiedzieć, że w roku 2016 zadań inwestycyjnych będzie
niewiele, skupimy się na przygotowaniach do pozyskania
jak największej kwoty ze środków zewnętrznych.
6
Wieści Mirsk
Mirskaa
PLAN RZECZOWO - FINANSOWY NA 2016 ROK
Treść
Dział
Plan na 2016 rok
010
Rolnictwo i łowiectwo
400
Wytwarzanie i zaopatrwywanie w energię elektryczną, gaz i wodę
Budowa studni na nieruchomościach zabudowanych budynkiem mieszkalnym
100 000,00
100 000,00
600
Transport i łączność
1. Oznakowanie ulic
2. Remonty dróg gminnych
3. Utrzymanie obiektów mostowych
4. Utrzymanie dróg gminnych
5. Zimowe utrzymanie dróg gminnych
6. Utrzymanie kanalizacji deszczowej
7. Wmontowanie korytek, remont muru oporowego na drodze gminnej nr 112705D w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Giebułtów
8. Położenie asfaltu na drodze gminnej nr 378 w ramach funduszu sołeckiego sołectwa
Giebułtów
9. Montaż progów spowalniających w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Giebułtów
10. Zakup i montaż tablic informacyjnych i ogłoszeniowych w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Mlądz
11. Zakup i ustawienie tablic kierunkowych w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Mroczkowice
12. Zakup i ustawienie tablic kierunkowych w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Przecznica
13. Ubezpieczenie dróg
14.Wiaty przystankowe
15. Zajęcie pasa drogowego /opłata za wbudowanie urządzenia w drogi wojewódzkie i
powiatowe/
16. Ocena stanu technicznego obiektów oraz uaktualnienie i wdrożenie systemu ewidencji
dróg, opłaty za przeglądy dróg
540 430,00
21 000,00
150 000,00
100 000,00
30 000,00
150 000,00
15 000,00
6 660,00
3 000,00
4 900,00
4 000,00
3 200,00
1 230,00
450,00
20 000,00
10 000,00
12 650,00
15 000,00
630
Turystyka
1. Rozwój turystyki
2. Rewitalizacja linii kolejowej pasażersko - turystycznej
3. Utrzymanie obiektów turystycznych
91 410,00
10 000,00
10 000,00
71 410,00
700
Gospodarka mieszkaniowa
1. Gospodarka gruntami i nieruchomościami
2. Zagospodarowanie terenu rekreacyjno - wypoczynkowego w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Gajówka
3. Zagospodarowanie terenu "Skałki" w Giebułtowie - Augustowie w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Giebułtów
4. Zagospodarowanie placu spotkań w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Grudza
5. Zagospodarowanie placu wypoczynkowego w ramach funduszu sołeckiego sołectwa
Krobica
6. Zagospodarowanie placu rekreacyjno - sportowo - turystycznego w ramach funduszu
sołeckiego sołectwa Przecznica
7. Odszkodowanie dla Spółdzielni Mieszkaniowej z tytułu niedostarczenia lokalu socjalnego
77 927,56
25 000,00
710
Działalność usługowa
Plan zagospodarowania przestrzennego
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy
Opracowania geodezyjne i kartograficzne
750
Administracja publiczna
1. Urząd Wojewódzki
2. Rada Miejska Gminy Mirsk
3. Urząd Gminy
8 194,48
2 300,00
7 000,00
12 000,00
5 511,08
17 922,00
119 300,00
94 300,00
5 000,00
20 000,00
2 465 701,00
65 423,00
214 000,00
1 991 577,00
7
Wieści Mirsk
Mirskaa
4. Wydatki związane z poborem podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych
5. Promocja gminy
6. Druk materiałów promocyjnych /gazeta lokalna/ w ramach funduszu soleckiego sołectwa Giebułtów
7. Promocja sołectwa w ramach funduszu soleckiego sołectwa Mlądz
8. Pozostała działalność
9. Inwestycyje ogółem:
E-Ratusz
60 152,00
15 000,00
4 000,00
250,00
65 299,00
50 000,00
50 000,00
751
Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa
Aktualizacja rejestrów wyborców
1 806,00
1 806,00
752
Obrona narodowa
754
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
1. Ochotnicze straże pożarne, w tym:
a) Ochotnicze straże pożarne
b) Zakup materiałów i wyposażenia dla OSP w ramach funduszu sołeckiego:
Giebułtów
Gierczyn
Krobica
Kwieciszowice
Proszowa
Przecznica
c) Wykonanie projektu rozbudowy remizy OSP Krobica - Orłowice w ramach funduszu
soleckiego sołectwa Orłowice
d) Inwestycyje ogółem:
zakup agregatu prądotwórczego w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Proszowa
2. Wydatki na obronę cywilną
3. Straż gminna
4. Dotacja dla GOPR
287 452,00
159 598,00
134 016,00
18 582,00
2 822,00
1 860,00
1 500,00
5 400,00
3 000,00
4 000,00
757
Obsługa długu publicznego
300 000,00
758
Różne rozliczenia
433 523,00
801
Oświata i wychowanie
I. Szkoły Podstawowe ogółem, w tym:
1. Szkoła Podstawowa w Mirsku
2. Szkoła Podstawowa w Rębiszowie
3. Szkoła Podstawowa w Giebułtowie
4. Szkoła Podstawowa w Krobicy
5. Główny Księgowy szkół
6. Inwestycyje ogółem:
Modernizacja szkół w Giebułtowie, Krobicy i Rębiszowie
7. Zakup i montaż okien do Szkoły Podstawowej w Giebułtowe w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Giebułtów
II. Przedszkola
1. Przedszkole przy szkole w Mirsku
2. Przedszkole przy szkole w Giebułtowie
3. Przedszkole przy szkole w Rębiszowie
4. Przedszkole przy szkole w Krobicy
III. Przedszkole Publiczne
1.Przedszkole Publiczne w Mirsku
2.Dotacja na przedszkole
IV. Gimnazjum w Mirsku
V. Licea ogólnokształcące
1. Liceum w Mirsku
2. Dofinansowanie dla powiatu uczestnictwa w systemie elektronicznego naboru uczniów
VI. Szkoły zawodowe - technikum
200,00
2
5
5
1
121
5
000,00
000,00
000,00
000,00
854,00
000,00
10 548 474,00
4 287 937,00
2 217 681,00
637 620,00
698 283,00
634 937,00
64 916,00
30 000,00
30 000,00
4
320
70
66
87
97
1 062
837
225
2 153
1 198
1 197
1
667
500,00
988,00
407,00
166,00
295,00
120,00
804,00
796,00
008,00
337,00
912,00
712,00
200,00
497,00
8
Wieści Mirsk
Mirskaa
VII. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych
1. Zespół Szkolno - Przedszkolny w Mirsku
VIII. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych
1. Szkoła Podstawowa w Krobicy
2. Zespół Szkolno - Przedszkolny w Mirsku
3. Zespół Szkół Licealno - Gimnazjalnych w Mirsku
IX. Nagrody dla uczniów
X. Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
XI. Dowożenie uczniów do szkół
XII. Odpis na FŚS nauczycieli emerytów i rencistów
XIII. Organizacja sportowych imprez szkolnych
304
68
42
192
6
49
320
100
25
851
Ochrona zdrowia
1. Zwalczanie narkomanii
2. Przeciwdziałanie alkoholizmowi
163 790,00
3 500,00
160 290,00
852
Pomoc społeczna
1. Placówki opiekuńczo - wychowawcze
2. Domy Pomocy Społecznej
3. Rodziny zastępcze
4. Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie
5. Wspieranie rodziny
6. Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
7. Składki na ubezpieczenia zdrowotne
8. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
9. Dodatki mieszkaniowe
10. Zasiłki stałe
11. Terenowy Ośrodek Pomocy Społecznej
12. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
13. Pozostała działalność
14. Dofinansowanie zadań stowarzyszeniom w zakresie pomocy społecznej dla ludzi ubogich i osób niepełnosprawnych
854
Edukacyjna opieka wychowawcza
I . Świetlice szkolne ogółem
1. Świetlica szkolna w Giebułtowie
2. Świetlica szkolna w Mirsku
3. Świetlica szkolna w Krobicy
4. Świetlica szkolna w Rębiszowie
5. Świetlica szkolna przy Gimnazjum
II. Stypendia szkolne
III. Inne formy pomocy dla uczniów
900
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
1. Gospodarka odpadami
2. Oczyszczanie miasta i wsi
3. Utrzymanie czystości w sołectwie w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Przecznica
4. Utrzymanie zieleni w mieście i gminie
5. Utrzymanie parku w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Gierczyn
6. Utrzymanie zieleni przy świetlicy w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Mlądz
7. Oświetlenie ulic, placów i dróg
8. Opłata za konserwację oświetlenia ulic i dróg oraz usługi w zakresie wymiany oświetlenia
9. Opieka nad zwierzętami
10. Opłata za korzystanie ze środowiska
11. Składki na rzecz Związku Gmin "Kwisa" na utrzymanie schroniska dla zwierząt
12. Utrzymanie składowiska odpadów komunalnych
13. Inwestycje, w tym:
51 460,00
51 460,00
183,00
974,00
327,00
882,00
500,00
643,00
000,00
213,00
000,00
5 270 686,00
25 050,00
260 000,00
58 954,00
300,00
32 015,00
2 774
49
772
190
355
588
17
132
806,00
900,00
250,00
000,00
000,00
974,00
040,00
397,00
14 000,00
327 594,00
262 844,00
15 589,00
110 349,00
41 752,00
31 141,00
64 013,00
60 750,00
4 000,00
2 479 870,44
1 362 600,00
166 624,00
550,00
80 000,00
7 000,00
258,44
400 000,00
193
10
2
38
46
172
400,00
000,00
000,00
808,00
000,00
630,00
9
Wieści Mirsk
Mirskaa
921
budowa kanalizacji i wodociągowanie gminy
rekultywacja składowisk odpadów komunlanych przy ul.Mickiewicza w Mirsku i w Karłowcu
110 630,00
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
1. Imprezy masowe, w tym
a) Zespół Folklorystyczny „Bogdanki”
b) Zespół Folklorystyczny „Chabry”
c) Zespół Folklorystyczny „Kwisowianie”
d) Instruktorzy muzyczni
e) Organizacja imprez integracyjno - rekreacyjno - okolicznościowych w sołectwach w
ramach funduszu sołeckiego:
Brzeziniec
Giebułtów
Gierczyn
Grudza
Kamień
Karłowiec
Kłopotnica
Krobica
Kwieciszowice
Mlądz
Mroczkowice
Orłowice
Proszowa
Przecznica
Rębiszów
f) Zakup materiałów dla Zespołu "Podgórzanie" w ramach funduszu sołeckiego sołectwa
Kamień
g) Zakup strojów dla Zespołu "Kwisowianie" w ramach funduszu sołeckiego sołectwa
Giebułtów
h) Zakup materiałów promocyjnych i reklamowych dla Zespołu "Podgórzanie" w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Mroczkowice
i) Dofinansowanie organizacji imprez kulturalnych, świąt państwowych oraz Izerskiej
Gali
2. Świetlice wiejskie ogółem:
a) Utrzymanie świetlic wiejskich :
Brzeziniec
Gajówka
Giebułtów
Gierczyn
Grudza
Kamień
Kłopotnica
Krobica
Kwieciszowice
Mlądz
Proszowa
Przecznica
Rębiszów
b) świetlice wiejskie :
c) zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy wiejskiej w ramach funduszu sołeckiego:
Brzeziniec
Gajówka
Gierczyn /w tym do remontu/
Grudza
Kłopotnica
Kwieciszowice
Mlądz
Proszowa
Przecznica
717 792,84
240 884,84
6 000,00
4 000,00
4 000,00
12 394,00
62 000,00
40
5
1
3
2
3
490,84
000,00
198,00
500,00
671,32
000,00
500,00
1 200,00
2 000,00
2 000,00
2 150,00
3 500,00
2 000,00
1 857,92
3 500,00
6 413,60
1 000,00
1 500,00
1 500,00
170
188
64
3
2
5
7
4
1
1
2
5
3
2
3
20
41
30
5
2
3
4
000,00
100,00
051,00
020,00
696,00
513,00
176,00
696,00
718,00
544,00
546,00
414,00
744,00
544,00
440,00
000,00
607,00
355,52
911,68
400,00
500,00
000,00
381,08
3 162,76
3 400,00
600,00
1 500,00
10
Wieści Mirsk
Mirskaa
925
926
Rębiszów
d) zagospodarowanie terenu wokół świetlicy w ramach funduszu sołeckiego sołectwa
Kłopotnica
e) zagospodarowanie terenu wokół świetlicy w ramach funduszu sołeckiego sołectwa
Rębiszów
f) zakup materiałów i remont świetlicy wiejskiej w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Krobica
g) zakup i montaż garażu blaszanego w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Mlądz
h) zakup materiałów do utrzymania terenu wokół świetlicy w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Proszowa
i) Inwestycje, w tym:
wykonanie projektu budowy świetlicy wiejskiej w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Kamień
zakup i montaż kontenera na świetlicę wiejskią w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Karłowiec
wykonanie projektu budowy świetlicy wiejskiej w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Mroczkowice
zakup wału do wałowania boiska wiejskiego w ramach funduszu sołeckiego sołectwa
Rębiszów
3. Utrzymanie sali miejskiej
4. Dofinansowanie zadań stowarzyszeniom w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa
narodowego
5. Dotacja podmiotowa dla biblioteki
6 000,00
267 808,00
Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej
przyrody
Utrzymanie pomników przyrody
3 000,00
3 000,00
Kultura fizyczna
1. Obiekty sportowe
2. Zagospodarowanie boiska sportowego w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Orłowice
3. Zakup i montaż plastikowych krzesełek na boisku sportowym LKS "Sudety" w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Giebułtów
4. Dofinansowanie zadań stowarzyszeniom w zakresie kultury fizycznej i sportu
OGÓŁEM WYDATKI:
Burmistrz Miasta i Gminy Mirsk
Andrzej Jasiński
przyjmuje interesantów
w każdy poniedziałek miesiąca
w godz. 13.00 - 16.00.
Osoby starsze i niepełnosprawne mogą być przyjęte
przez burmistrza w czytelni biblioteki, na parterze
ratusza, po zgłoszeniu się w Centrum Informacji Turystycznej.
W uzasadnionych sytuacjach osoba zainteresowana
może być przyjęta w inny dzień tygodnia, po wcześniejszym, telefonicznym uzgodnieniu terminu wizyty.
5 500,00
6 000,00
11 000,00
804,08
2 700,00
200,00
31 382,40
7 450,92
8 698,80
10 232,68
5 000,00
15 000,00
320 250,96
85 113,00
11 637,96
3 500,00
220 000,00
24 255 867,80
DYŻURY RADNYCH
W BIURZE RADY
1. Małgorzata Myślicka - Łoś - w każdą środę miesiąca od 10.00 do 13.00
2. Piotr Cybulski - w każdą środę miesiąca od 10.00
do 13.00
3. Krzysztof Menke - w każdą środę miesiąca od
10.00 do 13.00
4. Bogusław Nowicki - w każdy poniedziałek miesiąca od 11.15 do 12.15
UWAGA ZMIANA!
Od 1 stycznia 2016 r. Urząd Miasta i Gminy Mirsk
czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 - 15.30.
11
Wieści Mirsk
Mirskaa
Z ¿ycia Rady Miejskiej Gminy Mirsk
XIV sesja Rady Miejskiej Gminy
Mirsk odbyła się 29.10.15 r. Głównym
tematem posiedzenia było zatwierdzenie projektu budżetu na rok 2016.
Uchwalanie budżetu następuje według
określonych procedur. ”Pierwsze czytanie” odbywa się w domach radnych.
„Drugie czytanie” ma miejsce na komisjach stałych Rady. Radni zadają
burmistrzowi pytania, zgłaszają uwagi, projekty poprawek. Wnioski dotyczące zmian w budżecie, zgłaszane
przez radnych, głosowane są w komisjach. Te, które uzyskają akceptację,
stają się oficjalnymi wnioskami do
zmian w budżecie. Komisje wypracowały następujące wnioski:
1. Komisja Rewizyjna - wniosek dotyczący przeniesienia środków finansowych w kwocie 10.000,00 zł z działu
750 „Administracja Publiczna” rozdziału 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” do działu 630
„Turystyka” rozdziału 63003 „Rewitalizacja linii kolejowej pasażersko - turystycznej” i ujęcia tego przedsięwzięcia w zadaniach inwestycyjnych
(wniosek nr 1),
2. Komisja Rewizyjna - wniosek o usunięcie nazw stowarzyszeń i organizacji pozarządowych z załącznika nr 4
projektu uchwały budżetowej na 2016
(wniosek nr 2),
3. Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia
i Spraw Socjalnych – wniosek dotyczący przeniesienia środków finansowych w kwocie 10.000,00 zł z działu
630 „Turystyka” rozdziału 63003 „Zadania w zakresie upowszechniania
turystyki” na dotację celową na dofinansowanie budowy studni na terenie
nieruchomości zabudowanych budynkiem mieszkalnym (wniosek nr 3),
4. Komisja Rozwoju - wniosek dotyczący przeniesienia środków finansowych w kwocie 50.000,00 zł z działu
921 „Kultura i ochrona dziedzictwa
narodowego” rozdziału 92105 „Pozostałe zadania w zakresie kultury” (organizacja Izerskiej Gali) na dotację
celową na dofinansowanie budowy
studni na terenie nieruchomości zabudowanych budynkiem mieszkalnym
(wniosek nr 4),
5. Komisja Rozwoju - przeniesienie
środków finansowych w kwocie
10.000,00 zł z organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących
działalność pożytku publicznego na
remont toalet w Szkole Podstawowej
w Rębiszowie (wniosek nr 5).
Zgodnie z procedurą uchwalania budżetu burmistrz ustosunkował się do
wyżej wymienionych wniosków. Wnioski nr 1,2,3, w ramach autopoprawki
burmistrza, zostały wprowadzone do
projektu budżetu na 2016 r.
Natomiast odnosząc się do wniosku nr
4 burmistrz stwierdził, że środki na
dotację na budowę studni przesunął
z działu 801 „Oświata i wychowanie”
rozdziału 80101 „Szkoły podstawowe”.
Dodał, że zdecydował się zmniejszyć
kwotę na działania w szkołach, gdyż
będą one podejmowane dopiero w
okresie wakacyjnym. Zapewnił, że
środki z działu 801 zostaną uzupełnione z wolnych środków za br. Wyjaśnił, że ograniczenie środków na organizację Izerskiej Gali nie było wcześniej omawiane, a podjęcie takich
działań wymaga przygotowań i rozmów. Podkreślił, ze organizacja Izerskiej Gali kosztuje ok. 120 tys. zł, pozostała suma środków (50 tys. zł)
przeznaczana jest na przygotowanie
m.in. Jarmarku Bożonarodzeniowego,
Dożynek. Burmistrz, uzasadniając
nieuwzględnienie w projekcie budżetu wniosku nr 5, powiedział, że kwota 245 tys. zł została podana stowarzyszeniom i organizacjom pozarządowych na etapie konsultacji programu współpracy gminy z tymi podmiotami. Stowarzyszenia dopytywały, czy
na pewno wskazana kwota została
zarezerwowana w projekcie budżetu
na 2016 r. Obiecał, że remont toalet, o
który wnioskowała komisja, zostanie
przeprowadzony z wolnych środków
za 2015 r., gdyż wymaga on zaangażowania większej kwoty niż 10 tys. zł.
Na skutek wniesionych autopoprawek
i wyjaśnień burmistrza przewodniczący Komisji Rozwoju poinformował, że
komisja wycofuje wnioski nr 4 i 5.
Przewodniczący komisji zawnioskował o zabezpieczenie środków finansowych na remont toalet w Szkole
Podstawowej w Rębiszowie z wolnych
środków za 2015 r.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
poinformował, że komisja wycofała
drugą część wniosku nr 1 dotyczącą
ujęcia przedsięwzięcia pn. „Rewitalizacja linii kolejowej pasażersko - tu-
rystycznej” w zadaniach inwestycyjnych. W dyskusji stwierdzono, że budżet na rok 2016 jest bardzo skromny. Maleją przychody, rosną wydatki,
szczególnie na oświatę. Brakuje środków na inwestycje. Po uwzględnieniu
zgłoszonych autopoprawek i wniosków Rada jednogłośnie przyjęła budżet na rok 2016.
W toku obrad podjęto również niżej
wymienione uchwały dotyczące:
- zmian budżetu na 2015 rok,
- niewygasania niezrealizowanych
wydatków z upływem roku budżetowego 2015,
- przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej w 2016 r.,
- przyjęcia i wdrożenia do realizacji
„Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla
Gminy Mirsk”,
- zasad i trybu udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji służących gospodarce wodnej oraz sposobu jej rozliczania,
Ostateczny projekt uchwały w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji
celowej na dofinansowanie kosztów
inwestycji służących gospodarce wodnej oraz sposobu jej rozliczania
(uchwały dotyczącej dofinansowania
budowy studni) powstał po kilku spotkaniach zainteresowanych tym tematem radnych i Sekretarza Gminy
Mirsk.
- zatwierdzenia planu pracy Rady
Miejskiej Gminy Mirsk na I półrocze
2016 roku,
- zatwierdzenia planu pracy Komisji
Rewizyjnej Rady Miejskiej Gminy
Mirsk na I półrocze 2016.
Na sesji Rada przyjęła także protokół z kontroli wycinki drzew na działce nr 566/2 obręb 2 Mirsk. Przyjęto
również dwa bardzo istotne wnioski:
- wprowadzenie częściowego zwolnienia z podatku od nieruchomości, w
następnym roku, dla osób, które korzystają z ekologicznych systemów
grzewczych
- rozpoczęcie procedury likwidacji
Szkoły Podstawowej w Krobicy (wniosek Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia
i Spraw Socjalnych)
Wniosek został przyjęty 8 głosami
„za”, przy 2 głosach przeciwnych i 4
głosach wstrzymujących się.
RMGM
12
Wieści Mirsk
Mirskaa
XV sesja Rady Miejskiej Gminy
Mirsk odbyła się 26.11.2015 roku. Wiodącymi tematami były: możliwości
skorzystania z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020,
a także analiza efektywności ekonomicznej gospodarki odpadami komunalnymi oraz gospodarki wodno-ściekowej w gminie.
Prezes Stowarzyszenia LGD Partnerstwo Izerskie p. Bożena Mulik przedstawiła wyniki z warsztatów i konsultacji społecznych na obszarze działania Lokalnej Grupy Działania oraz
możliwości pozyskania środków unijnych między innymi na poniższe cele:
- podejmowanie działalności gospodarczej,
- tworzenie i rozwój inkubatorów przetwórstwa lokalnego,
- rozwijanie przedsiębiorstw,
- podnoszenie kompetencji osób,
- rozwój rynków zbytu, z wyłączeniem
targowisk,
- rozwój ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej lub
kulturalnej.
Więcej informacji dotyczących zakresu działania LGD i samego programu
można uzyskać na stronie internetowej www.lgdpartnerstwoizerskie.pl
lub w biurze stowarzyszenia Ubocze
300, tel. 75/7813163.
W dalszej części obrad burmistrz p.
Andrzej Jasiński przedstawił:
- wysokość opłat i wydatków z tytułu
gospodarowania odpadami komunalnymi w gminie w okresie od lipca 2013
r. do października 2015 r.,
- liczbę złożonych deklaracji, ilość odpadów odebranych z terenu miasta i
gminy z podziałem na grupy,
- zestawienie długości sieci i przyłączy oraz wartości kosztorysów inwestorskich wg. stanu na 2009 r.
Radnych zaniepokoił fakt, że grupa
mieszkańców gminy nie reguluje należności za odpady i w związku z tym
muszą być one uiszczone z budżetu
gminy. Radni byli także zainteresowani, czy firma wywożąca odpady
sprawdza zgodność złożonych deklaracji ze stanem faktycznym, uzyskali
odpowiedź, że losowo jest to sprawdzane. Niepokój radnych wzbudziła
również informacja na temat stanu
technicznego sieci wodociągowej w
mieście Mirsk, która od wielu lat nie
była modernizowana, co skutkuje
ubytkami wody na poziomie 30 procent.
W dalszej kolejności podjęto następujące uchwały:
- w sprawie przyjęcia wieloletniej
prognozy finansowej w 2015 r.
- zmian budżetu na 2015 rok,
- zmiany uchwał podatkowych (kosmetyczne poprawki mające na celu
dostosowanie ich do nowo wprowadzonych zmian w prawie).
- przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Mirsk z organizacjami
pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 rok.
Radni wprowadzili do projektu
uchwały pięć poprawek, które zasadniczo zmieniły jej treść. Poprawki te
były wynikiem społecznych konsultacji z przedstawicielami stowarzyszeń
działających na terenie gminy.
- zmiany planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Gminy Mirsk na
II półrocze 2015 roku.
Radni nie przyjęli uchwały w sprawie
zasad i trybu udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji służących gospodarce wodnej
oraz sposobu jej rozliczania, czyli
krótko mówiąc uchwały dotyczącej
dofinansowania budowy studni. Do
projektu uchwały zgłoszono wiele poprawek, których celem było stworzenie uchwały przejrzystej, czytelnej i
zrozumiałej dla każdego zainteresowanego, jak również zwiększenie kwoty dofinansowania z 5 tys. do 6 tys.
Do projektu uchwały Rada wróci na
kolejnej sesji.
ZMIANY W PODATKACH W 2016 ROKU
Burmistrz Miasta i Gminy Mirsk informuje, iż z dniem 1
stycznia 2016 r. wchodzą w życie zmiany w ustawie z
dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych
(Dz. U. z 2014 r. poz. 849, z późn. zm.), ustawie z dnia 15
listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2013 r. poz.
1381 oraz z 2014 r. poz. 40) oraz ustawie z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2013 r. poz.
465), wynikające z ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. o
zmianie ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r.
poz. 1045 ze zm.).
Najważniejsze zmiany wprowadzone w/w ustawą to:
1. Doprecyzowanie pojęcia przedmiotów opodatkowania,
które nie są i nie mogą być wykorzystywane do prowadzenia działalności gospodarczej ze względów na ich zły
stan techniczny tj.:
a. względy techniczne nie obejmują już gruntów,
b. względy techniczne mogą dotyczyć wyłącznie budynków, budowli lub ich części,
c. warunkiem wykluczenia nieruchomości z kategorii
„związane z prowadzeniem działalności gospodarczej”
jest wydanie jednej z dwóch decyzji:
• decyzji o nakazie rozbiórki (art. 67 ust. 1 ustawy Prawo budowlane – jeżeli nieużytkowany lub niewykończony
obiekt budowlany nie nadaje się do remontu, odbudowy
lub wykończenia, właściwy organ wydaje decyzję nakazującą właścicielowi lub zarządcy rozbiórkę tego obiektu
i uporządkowanie terenu oraz określającą terminy przy-
stąpienia do tych robót i ich zakończenia) lub
• decyzji ostatecznej organu nadzoru górniczego, na
podstawie której trwale wyłączono budynek, budowlę lub
ich części z użytkowania.
2. Postępowanie podatkowe nie będzie wszczęte, a już
wszczęte zostanie umorzone jeżeli wysokość zobowiązania podatkowego na dany rok podatkowy nie przekracza
określonych, na dzień 1 stycznia danego roku podatkowego, najniższych kosztów doręczenia przesyłki poleconej za potwierdzeniem odbioru (w obrocie krajowym),
aktualna kwota 6,10 zł.
3. Gdy jednorazowa płatność nie przekroczy 100,00 zł podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego (nie dotyczy
podatku od środków transportowych i opłat lokalnych),
podatek będzie płatny jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty.
4. Nowe zasady przeliczania następujących użytków rolnych:
• rowy – 1 ha fiz. = 0,2 ha przeliczeniowy
• grunty rolne zabudowane – 1 ha fiz. = 1 ha przeliczeniowy
• grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych
– 1 ha fiz. = 0,2 ha przeliczeniowy
• grunty pod stawami niezarybionymi – 1 ha fiz. = 0,2 ha
przeliczeniowy
• grunty, dla których nie można ustalić przelicznika – 1
ha fiz. = 1 ha przeliczeniowy
Wieści Mirsk
Mirskaa
PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI
ODPADÓW KOMUNALNYCH - PSZOK
Na terenie Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mirsku, ul. Mickiewicza 38, 59-630 Mirsk,
od 20 września 2013 r. funkcjonuje Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) dla Gminy
Mirsk.
PSZOK stworzony został m.in. w celu ułatwienia mieszkańcom pozbywania się odpadów, a co za tym idzie
ograniczenie tworzenia się dzikich wysypisk śmieci.
Mieszkańcy Gminy Mirsk w ramach ponoszonej comiesięcznej opłaty mają możliwość przekazywania odpadów
firmie dokonującej odbioru na zlecenie gminy. Przekazaniu podlegają odpady zmieszane, tworzywa sztuszne,
szkło, papier, odpady biodegradowalne i metale. Pozostałe odpady, szczególnie wielkogabarytowe, mieszkańcy
mogą oddać do PSZOK-u. Firmy i instytucje nie moga korzystać z PSZOK-u. Odbiór odpadów innych niż te, które
odbiera się na podstawie deklaracji, firmy i instytucje zlecają odpłatnie podmiotom, które posiadają wpis do
rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów na terenie gminy.
PSZOK czynny jest w poniedziałek w godzinach od 8.00 do17.00,
od wtorku do piątkuw godzinach od 8.00 do 15.00
W PSZOK od mieszkańców przyjmowane są nieodpłatnie odpady powstające w gospodarstwach domowych zbierane selektywnie, tj.:
- opakowania z papieru i tektury,
- opakowania z tworzyw sztucznych,
- opakowania z metali,
- opakowania wielomateriałowe,
- opakowania ze szkła,
- szkło,
- metale,
- tworzywa sztuczne,
- odpady ulegające biodegradacji,
- odpady kuchenne ulegające biodegradacji,
- zużyte baterie i akumulatory,
- zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
- odpady wielkogabarytowe,
- zużyte opony,
- odzież, tekstylia,
- przeterminowane leki,
- zużyte środki ochrony roślin,
- chemikalia (farby, tusze, farby drukarskie, kleje)
- odpady budowlane i rozbiórkowe, które powstały w wyniku prowadzenia drobnych robót remontowych (w
ilości do 1m3 rocznie na gospodarstwo domowe).
Transport odpadów do PSZOK mieszkańcy zapewniają we własnym zakresie.
Przed przekazaniem odpadów do PSZOK należy zapoznać się z Regulaminem Punktu Selektywnej Zbiórki
Odpadów Komunalnych w Mirsku.
Numer telefonu do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
w Mirsku: 75 78 34 467
13
14
Wieści Mirsk
Mirskaa
15
Wieści Mirsk
Mirskaa
ZŁOTE GODY
Państwo Teresa i Jan Tyrcz z Woli Augustowskiej niedawno
obchodzili Jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego. Uroczystość odbyła się w Urzędzie Stanu Cywilnego w Mirsku 21 listopada 2015 r.
Pani Teresa pochodzi z Czarnocina. To malutka miejscowość koło Mińska Mazowieckiego. Mieszkała tam z rodzicami i rodzeństwem (4 siostry i dwóch braci). Tato gospodarzył na 6 hektarach, mama pomagała. Potem, gdy dzieci
dorastały, też pracowały na gospodarstwie razem z ojcem. Było ciężko i dość biednie, ale w domu nie brakowało miłości, troski i wzajemnego zrozumienia.
Po ukończeniu szkoły podstawowej i średniej, jako szesnastolatka, w maju 1960 roku, przyjechała do Mirska, do
siostry, która tu już mieszkała i rozpoczęła pracę w Giebułtowskich Zakładach Bawełnianych, jako tkaczka.
Przepracowała w nich dwanaście i pół roku. Po urodzeniu dzieci musiała zrezygnować z pracy i zajęła się ich
wychowywaniem oraz domem. Najpierw, po trzech latach
małżeństwa, urodziła się córka Beata (47 lat), a rok później syn Józek. Beata skończyła giebułtowską podstawówkę, szkołę zawodową i technikum w Szkole Rzemiosł Artystycznych w Jeleniej Górze i kilka lat pracowała w giebułtowskich zakładach. Obecnie pracuje w firmie Polmex.
Syn obecnie mieszka w Anglii. Raczej, do Polski, nie wróci. Założył rodzinę i już się tam zadomowił. Tam z pewnością żyje się lepiej, spokojniej, bez większych problemów
finansowych – mówią p. Tyrczowie, choć widać że za synem bardzo tęsknią.
Pan Jan urodził się na Kresach Wschodnich, na terenie
dzisiejszej Ukrainy. Jako sześciolatek, w 1946 roku, z rodzicami i rodzeństwem, został przesiedlony do Polski.
Zamieszkali w Woli Augustowskiej, tu gdzie obecnie p.
Jan mieszka z małżonką. Po skończeniu edukacji pracował jako kierowca w zakładach w Giebułtowie, w mleczarni, w filii Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Robót
Wiertniczych w Krobicy. 1970 roku uległ dość groźnemu
wypadkowi, popracował jeszcze w przedsiębiorstwie ale
na innym stanowisku i przeszedł na rentę zawodową.
Państwo Tyrcz pobrali się w 1965 roku w USC w Mirsku,
po pięciu latach znajomości. A poznali się na zabawie
zorganizowanej z okazji święta 22 lipca, w sali miejskiej
w Mirsku. Przegadali i przetańczyli ze sobą całą noc.
I… zaiskrzyło.
Podczas uroczystości w USC
Zaczęli się spotykać, ale trzeba było się rozstać bo p. Jan
dostał powołanie do wojska. Przez całe dwa lata przyjeżdżał do domu rodzinnego, odwiedzał p. Teresę, bo czuł,
że to jest właśnie miłość jego życia, której nie może wypuścić z rąk. W 1964 r., po wyjściu z wojska poprosił o rękę
p. Teresę i jej rodziców. I został przyjęty.
Zaczęło się życie codzienne ze wszystkimi jego radościami i troskami, ale zgodnie udało im się przeżyć pół wieku.
To bardzo długi okres czasu i oboje potwierdzają, że bywało różnie. Nieraz jedno drugiemu musiało ustąpić.
Ważne, że zawsze rozmawiali, próbowali się zrozumieć,
nie uciekali przed problemami.
Z wnukami
Państwo Tyrcz, oprócz dwójki dzieci doczekali się siedmiorga wnuków. Cała rodzina jest ze sobą zżyta, spotykają się, kiedy to tylko jest możliwe.
Zapytani, czego im życzyć, jak wiele długoletnich par,
odpowiadają - zdrowia, bo ono jest najważniejsze. Życzę
więc p. Teresie i p. Janowi Tyrczom wielu lat zdrowia,
pogody ducha i tylko szczęśliwych dni.
Od siebie jeszcze dodam, że oboje są przesympatycznymi
ludźmi, u których wizyta sprawiła mi wielką radość.
D.Wołosecka
Teresa i Jan Tyrcz
16
Wieści Mirsk
Mirskaa
WOŚP ZAGRAŁA PO RAZ 24
10 stycznia br. w Zespole Szkół Licealno- Gimnazjalnych
w Mirsku odbył się XXIV Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Podobnie jak w poprzednich latach dołączył do nas Świeradów-Zdrój pod aktywnym przewodnictwem pani Teresy Fierkowicz.Tym razem zbieraliśmy pieniądze na wyposażenie oddziałów pediatrycznych oraz
godną opiekę nad seniorami. Razem ze 120 tysiącami wolontariuszy w Polsce i na świecie uczniowie ZSL-G kwestowali na terenie gminy zachęcając mieszkańców do
wspierania „Orkiestry”. Mieszkańcy gminy bardzo chętnie włączali się "do wspólnego grania" wrzucając monety
i banknoty do puszek. Symboliczne serce przyklejane
przez kwestujących było znakiem wspierania tego szczytnego celu.
Sztab WOŚP mieścił się w szkole przy ul. Wodnej i tutaj
odbywały się imprezy towarzyszace. Na początek od godziny 15 w szranki stanęli sportowcy gdyż zorganizowany został I Noworoczny Turniej Piłki Siatkowej WOŚP Cup.
Turniej wygrali licealiści przed drużyną policji, gimnazjum chłopców oraz wyjątkowo gościnnych w tym roku
nauczycieli. Warto wspomnieć tutaj również o turnieju
piłki nożnej o puchar Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk,
który od rana odbywał się w hali przy Szkole Podstawowej w Mirsku. Tam również prężnie swoją działalność
zaznaczył sztab. Imprezę swoją obecnością uświetnił również występ miejscowego ludowego zespołu „Bogdanki”
pod egidą Krystyny Zimkowskiej- Trzcińskiej. O godzinie 19.00 zagrał koncert zespół T.n.T., którego liderem
jest Rafał Waszkiewicz. Przed zespołem, dużym zainteresowaniem, cieszył się pokaz naszego byłego ucznia Szymona Mateckiego Beatboxera oraz dwóch raperów Pege i
Prymuxa. Publiczność rozruszał również zespół taneczny Mała Awangarda pod opieką p.Tomasza Gajewskiego.
Sam pan Tomasz również zademonstrowal swoje umiejętności z zakresu Zumby, co spotkało się z pozytywnym odbiorem.
Tradycyjne „Światełko do nieba” - pokaz sztucznych ogni,
o godz. 20.00 uświetnił XXIVFinał WOŚP .
Na terenie szkoły zorganizowano również kawiarenkę z
domowymi wypiekami obsługiwaną przez uczniów Technikum Hotelarsko -Turystycznego naszej szkoły, pod nadzorem pani A. Kulesy. W godzinach porannych domowe
wypieki można było zakupić również na mirskim rynku,
za co dziękujemy uczniom, rodzicom oraz pani Edycie
Kotarbie. Nie zabrakło sklepiku „1001 drobiazgów”, który powstał dzięki zaangażowaniu nauczycielek: I. Krzyśków i I. Łupickiej. K. Jędruch i A.Czerwieńska zorganizowały wyjątkowe miejsce - kącik malucha, gdzie odbywały się zabawy, pląsy i inne atrakcje dla najmłodszych.
W murach szkoły podziwialiśmy również galerię prac plastycznych uczniów przygotowaną przez E.Trałkę-Rogowską. Była również możliwość odprężenia się w salonie gier autorstwa p. Pawła Tomczuka.
Ekstremalnym przeżyciem dla chętnych okazała się możliwość przejażdżki samochodem terenowym OFF ROAD
pod opieką T. Gackiego i P. Dobrzyńskiego. Dodatkową
atrakcją, w tym roku, było Mini Zoo zorganizowane przez
panią Edytę Mazur. Nad naszym bezpieczeństwem czuwały służby porządkowe: Policja, Straż Pożarna i Straż
Miejska - dziękujemy za wzorowe pełnienie obowiązków.
Dziękujemy również pani Ewelinie Dyjur za ugotowanie
pysznego bigosu, dzięki któremu zmarznięci wolontariusze i osoby zaangażowane w organizację przedsięwzięcia mogły posilić się i ogrzać. Dziękujemy po raz kolejny
panom Kazimierzowi Pirogowi i Mirosławowi Wasilewskiemu za zorganizowanie transportu dla wolontariuszy.
Serdecznie dziękujemy za zaangażowanie, skrupulatność
i cierpliwość komisji rozliczającej puszki wolontariuszy:
W. Manikowskiej, E. Chmielowskiej - Podraza, U. Wieczorek, P. Tomczukowi, D. Wołoseckiej, K. Wołoseckiej, A.
Bielakowi, P. Śliwińskiemu, K. Tomków.
Dziękujemy właścicielom Supermarketu Fraszka M. i W.
Klimkowskim za wielkie serce w tegorocznej akcji. O na-
Wieści Mirsk
Mirskaa
17
szej akcji było głośno nawet nad morzem, o czym świadczy pomoc byłego mieszkańca gminy Mirsk p. Jerzego Półchłopka z Koszalina. Właśnie dla niego, właściciela firmy Cergraf, wielkie podziękowania za piękne kubki oraz
specjalnie przygotowane na tę okazję słodycze.
Za okazane wsparcie dziękujemy Burmistrzowi Miasta i
Gminy Mirsk panu Andrzejowi Jasińskiemu, nauczycielom, Dyrekcji ZSL-G oraz wszystkim wspierającym nas
osobom, w szczególności wyjątkowo zaangażowanym
uczniom Gimnazjum, Liceum Ogólnokształcącego, Technikum Hotelarskiego w Mirsku, rodzicom i pracownikom
szkoły.
Na koniec, ale równie mocno dziękujemy raz jeszcze sponsorom, dzięki którym mogliśmy zorganizować tegoroczny
Sztab WOŚP. Finansowo i rzeczowo wsparli nas: Urząd
Miasta i Gminy Mirsk, Hurtownia Owoców i Warzyw B.
Morzecki; Piekarnia Łukasz Horbacz, Sklep CukierniczoMonopolowy S. Wojciechowski; Sklep AGD Dom P. Jasek;
Skarbek - Zabawki Artykuły Szkolne i Biurowe B. Prochownik; Salon Kosmetyczny G. Dziedzic, Auto Myjnia P.
Konsur, Sklep wielobranżowy M. Baszak, Apteka Mixtura
Spółka Jawna Gabryś, Restauracja Paprotka H. Rosik,
Salon fryzjerski Lissa - S. Lisowska, Salon fryzjerski Sabina - S. Kwiecień, Salon stylizacja paznokci Lejdis - A.Warecka, Sklep warzywny Karotka, Sklep po schodkach, Zakład fryzjerski Magdalena, Sklep wielobranżowy To i Owo,
Sklep Zielarsko - Medyczny Olimpia M.Krasicka, J. Krasnopolski, J. Ostrowski, Sklep Lewiatan - K. Kulczycka,
Muzyczne Radio Jelenia Góra.
I już ostatnie, gorące podziękowania specjalne dla Świe-
radowa-Zdroju, który tradycyjnie już, wspierał mirski
Sztab WOŚP organizując szereg imprez wraz ze zbiórką
pieniędzy. Aktywnością wolontariuszy, świetną organizacją i przede wszystkim ludzką dobrocią udało im się
zasilić nasz sztab kwotą blisko 18 tysięcy złotych. Nasze
współdziałanie, od kilku lat, jest przykładem wzorowej
współpracy w szczytnym celu. Dziękujemy Wam jeszcze
raz.
Na pewno wyjątkowe i ciepłe podziękowania należą się
jeszcze pani Lucynie Smaroń, Ilonie Witkowskiej oraz Katarzynie Kamyk. To w głównej mierze dzięki waszemu
zaangażowaniu mogliśmy wspólnie zagrać w XXIV finale
WOŚP. Wielkie ukłony w Waszą stronę.
Być może zapomniałem wymienić wszystkich zaangażowanych (lista byłaby jeszcze baaaardzo długa), lecz dziękuję wszystkim – jesteście WIELCY!!! Do zobaczenia za
rok na jubileuszowym XXV finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.
Dzięki Państwa
wielkiemu sercu,
szczodrości i wsparciu
udało nam się zebrać
kwotę 29105.67 zł
i około 1000 zł w walucie obcej
(wraz ze Sztabem
w Świeradowie-Zdroju).
Szef sztabu:
Jarosław Wichowski
zdj. Grzegorz Honcek
18
Wieści Mirsk
Mirskaa
II JARMARK ŚWIĄTECZNY NA MIRSKIM RYNKU
Bożonarodzeniowy jarmark
odbył się w ciepłą, grudniową sobotę, 19 grudnia
2015 r., między godziną
16.00 a 20.00. Przyciągnął
tłumy mieszkańców gminy i
gości. Wielkim powodzeniem cieszyły się stoiska
wystawców, wśród których
nie zabrakło mirskich szkół,
stowarzyszeń, zespołów
folklorystycznych. Można
było kupić świąteczne ozdoby i przepyszne dania wigilijne oraz ciasta.
Na scenie wspaniale zaprezentowały się: szkoły podstawowe z Krobicy i Rębiszowa, Zespół SzkolnoPrzedszkolny z Mirska,
Smolniczanie z Pobiednej,
Podgórzanie z Mroczkowic
i Kamienia, Chabry z Kwieciszowic, Bogdanki z Mirska, Kwisowianie z Giebułtowa oraz chór parafialny
parafii p.w. Zwiastowania
Najświętszej Marii Panny z
Mirska.
D.W.
19
Wieści Mirsk
Mirskaa
KOMUNIKAT MGOPS
W MIRSKU
Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mirsku informuje, że z dniem 01.01.2016 r. do katalogu świadczeń
rodzinnych dodane zostało nowe świadczenie rodzicielskie oraz mechanizm „złotówka za złotówkę”.
Świadczenie rodzicielskie otrzymają rodzice, którym nie
przysługuje zasiłek macierzyński, m.in. matki bezrobotne, studentki, osoby pracujące na podstawie umów cywilnoprawnych nieobjęte dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym. Świadczenie przysługuje osobom uprawnionym
niezależnie od dochodu. Świadczenie to wynosi 1000 zł
miesięcznie przez okres:
1) 52 tygodni - w przypadku urodzenia jednego dziecka
w jednym porodzie lub przysposobienie jednego dziecka;
2) 65 tygodni - w przypadku urodzenia dwojga dzieci przy
jednym porodzie lub przysposobienia dwojga dzieci;
3) 67 tygodni - w przypadku urodzenia trojga dzieci lub
przysposobienia trojga dzieci;
4) 69 tygodni - w przypadku urodzenia czworga dzieci
lub przysposobienia czworga dzieci;
5) 71 tygodni - w przypadku urodzenia pięciorga i więcej
dzieci.
Świadczenie rodzicielskie nie będzie przysługiwało, jeżeli osoby te pobrały już na dziecko zasiłek macierzyński
lub skorzystały z przedłużenia okresu pobierania zasiłku
dla bezrobotnych.
Mechanizm „złotówka za złotówkę” umożliwia wypłacenie zasiłków rodzinnych również po przekroczeniu kryterium dochodowego. Świadczenia te będą wypłacane w
wysokości różnicy między przysługującą kwotą świadczeń
tzn. łączną kwotą zasiłków rodzinnych z dodatkami, a
wysokością dochodu ponad kryterium dochodowe, czyli
w wysokości pomniejszonej o kwotę, o jaką dochód rodziny przekroczył obowiązującą kwotę uprawniającą daną
rodzinę do zasiłku rodzinnego pomnożoną przez liczbę
osób w danej rodzinie.
Wnioski o w/w świadczenia należy składać w siedzibie
Kierownik MGOPS
MGOPS w Mirsku
Elżbieta Ławniczak
OGŁOSZENIE
Przypominamy przedsiębiorcom prowadzącym sprzedaż napojów alkoholowych, iż z dniem 31 stycznia
2016 r. upływa termin:
1. składania oświadczenia o wartości sprzedaży napojów alkoholowych za rok 2015 w danym punkcie
sprzedaży,
2. wniesienia opłaty (I rata) za korzystanie z zezwolenia w 2015 r.
Opłatę w należnej wysokości można uiścić w kasie
urzędu lub na rachunek bankowy urzędu PKO BP 68
1020 2124 0000 8102 0011 0221.
Na przelewie należy wpisać numer zezwolenia.
FERIE 2016
Środowiskowy Klub
Profilaktyczno-Integracyjny
zaprasza dzieci i młodzież
codziennie
od poniedziałku do piątku (1-12 luty)
w godz. 9.30 - 15.00
na: FERIE 2016
W programie:
- gry, zabawy i konkursy klubowe
- turnieje tenisa stołowego, warcaby, piłkarzyki
stołowe
- quizy i karaoke
Oferta specjalna:
W dniu 5 lutego 2016 r. o godz. 10.30
spektakl Teatru Animacji
pt. „Śpiaca królewna”
(wstęp wolny!)
Szczegółowy program na plakatach.
Serdecznie zapraszamy
Burmistrz
Miasta i Gminy Mirsk
informuje iż zarządzeniami nr:
181/2015 z dnia 14.12.2015 r.
01/2016 z dnia 07.01.2016 r.
zostały wytypowane nieruchomości stanowiące
własność Gminy Mirsk przeznaczone do sprzedaży lub dzierżawy.
W/w zarządzenia znajdują się na stronie internetowej tut. Urzędu (www.mirsk.pl - BIP, w zakładce: komunikaty
20
Wieści Mirsk
Mirskaa
WSCHODNIE KLIMATY
Dnia 29 grudnia 2015 r., o godz. 18.00,
w sali miejskiej w Mirsku, z inicjatywy starostwa powiatowego we Lwówku Śląskim i Urzędu Miasta i Gminy
Mirsk, odbył się koncert trzyosobowego zespołu „Wschodnie klimaty”.
Solistka zespołu Natalia Tutajewa Molec pochodzi z egzotycznego Uzbekistanu i w towarzystwie dwóch panów: Zdzisława Kocika i Mariana
Chyli, zaprezentowała niemal półtoragodzinny recital złożony z kolęd, romansów i pieśni ukraińskich oraz
przebojów cygańskich. W dyskretnym,
scenicznym oświetleniu pięknie prezentowały się trzykrotnie zmieniane
kreacje. Licznie zgromadzona publiczność (ok. 130 osób) gorącymi brawami nagrodziła występ, doceniając
kunszt wykonawczy wokalistów i muzyków.
Wieczór ten był kontynuacją nastojów
świątecznych i wprowadzał w noworoczny klimat. Widzowie w przerwach
raczyli się domowymi wypiekami,
przygotowanymi przez członków zespołów „Bogdanki” i „Podgórzanie”
oraz aromatyczna, pachnącą kawą.
Pozostaje mieć nadzieję, że tego typu
propozycje artystyczne będą kontynuowane nie tylko w jesienno-zimowe
wieczory.
B.F.
„A NADZIEJA ZNÓW WSTĄPI W NAS …”
17 stycznia 2016 roku w świetlicy wiejskiej w Rębiszowie odbyło się spotkanie opłatkowe społeczności lokalnej.
O godzinie 16.00, do odświętnie przystrojonej sali, przybyło liczne grono
mieszkańców. Wszystkich gości serdecznie przywitał Piotr Cybulski sołtys sołectwa Rębiszów i poprosił księdza Zbigniewa Pacyniaka proboszcza
parafii Rębiszów o rozpoczęcie uroczystości. Wszyscy w skupieniu wysłuchali fragmentu tekstu Ewangelii, następnie zaśpiewali kolędę „Wśród nocnej ciszy”. Tekst kolędy jest ponadczasowy i jednoczy podczas śpiewania wywołując wzruszenie. Każdy
otrzymał opłatek i nastąpił najbardziej wzruszający moment – składanie sobie życzeń i dzielenie się opłatkiem. Ponieważ w tak małej społeczności wszyscy się znają, więc życzenia były szczere, osobiste i prosto z
serca płynące. Na sali panowała życzliwość, uśmiech gościł na wszystkich
twarzach.
Gdy gwar przycichł i obecni zajęli
swoje miejsca, nastąpiła część artystyczna. Uczniowie Szkoły Podstawowej w Rębiszowie zaprezentowali się
w montażu muzycznym, na który złożyły się przepiękne pastorałki.
Dźwięczne melodie wypełniły całą
salę, cudowny występ zachwycił ludzi.
Gromkie brawa trwały długo, były zasłużone. Głęboki ukłon dla pani Małgorzaty Husak nauczycielki muzyki z
tutejszej szkoły za profesjonalne przygotowanie do występu śpiewającej
grupy. A zebrani, biorąc przykład z
uczniów, śpiewali kolędy te najbardziej znane, śpiewane często w kościele.
Żeby duch nie osłabł i siły do śpiewania nie ubyło, na stołach pojawiły różnorodne ciasta upieczone przez
mieszkanki Rębiszowa, słodycze, owoce, kawa, herbata, napoje. Jednym
słowem – dla każdego coś dobrego.
Miły nastrój sprawił, że trudno się było
rozstać. Za rok, jak wszystko pójdzie
dobrze, zorganizujemy kolejne spotkanie opłatkowe. Mamy taką nadzieję.
Wszystkim mieszkańcom sołectwa
Rębiszów, parafii Rębiszów i nie tylko
życzymy w Nowym Roku zdrowia i
pomyślności w codziennym życiu.
Do Siego Roku!
Rada Sołecka
i sołtys
sołectwa Rębiszów
21
Wieści Mirsk
Mirskaa
ZAGRODY EDUKACYJNE
W dniach 18 - 20 listopada 2015 r. Centrum Doradztwa
Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie wespół z
Podkarpackim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Boguchwale zorganizowali „III Ogólnopolski Zlot Zagród
Edukacyjnych”. Konferencja finansowana była ze środków Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich. Uczestniczyło w
niej ponad 200 osób działających na rzecz rozwoju Sieci
Zagród Edukacyjnych. Jej celem była integracja i wymiana doświadczeń środowiska działającego na rzecz
rozwoju Ogólnopolskiej Sieci Zagród Edukacyjnych oraz
upowszechnienie wiedzy specjalistycznej mającej znaczenie dla rozwoju gospodarstw edukacyjnych w Polsce, a co
za tym idzie wspieranie rozwoju obszarów wiejskich.
Przedstawicielkami powiatu lwóweckiego, które uczestniczyły w konferencji były p. Bogusława Muszka - Sobiecka i p. Danuta Pejska z Radoniowa.
T. Polesiak
TRADYCYJNE STOŁY WIGILIJNE
Święta Bożego Narodzenia zajmują ważne miejsce w polskiej
i dolnośląskiej tradycji.
W sobotę 12 grudnia
2015 r. w Pasażu
Grunwaldzkim we
Wrocławiu można
było poczuć ducha
tych najpiekniejszych
w roku świąt. Dwadzieścia sześć Kół Gospodyń Wiejskich z
Dolnego Śląska prezentowało tradycyjne
potrawy bożonarodzeniowe na przygotowanych przez siebie
stołach. Przystając
przy nich można było
posłuchać ciekawostek o dawnych obrzędach i zwyczajach,
skosztować
świątecznych specjałów lub wspólnie po-
kolędować.
Istotną rolę w zachowaniu tradycji odgrywają kobiety, szczególnie te zrzeszone w
Kołach Gospodyń
Wiejskich. To one
znają regionalne legendy,
gromadzą
przepisy kulinarne,
odtwarzają stare
techniki dekoracyjne,
czy prowadzą kroniki, ocalając od zapomnienia stare zwyczaje i obrzędy.
Celem „Prezentacji
Wojewódzkich Tradycyjnych Stołów Wigilijnych - Dolny Śląsk
2015” było promowanie oraz kultywowanie różnorodności tradycji i zwyczajów wigilijnych, które są nieodłączną
częścią
Świąt Bożego Naro-
Kwisowianie przy swoim stole
dzenia. Organizatorem prezentacji był
Dolnośląski Ośrodek
Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu oraz
Urząd Marszałkowski
Województwa Dolnośląskiego. Uroczystego otwarcia dokonał
Dyrektor
Pasażu
Grunwaldzkiego Maciej Sanetra, Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego
Ewa Mańkowska oraz
Dyrektor Dolnośląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego
we Wrocławiu Ryszard Czerwiński.
Podczas prezentacji
można było wysłuchać kolęd i pastorałek prezentowanych
przez cztery zespoły
ludowe: Wiadrowianie z Wiadrowa, Kwisowianie z Giebułtowa, Pierstniczanie z
Pierstnicy, Olszaniacy
z Olszan.
Partnerami wydarzenia byli Pasaż Grun-
waldzki we Wrocławiu oraz Zawiązki
Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych
na Dolnym Śląsku.
Patronat medialny
nad imprezą objęło
Polskie Radio Wrocław, które na bieżąco informowało słuchaczy o wydarzeniach.
Powiat lwówecki reprezentowały dwa
Koła Gospodyń Wiejskich z Giebułtowa i
Grudzy.
Podczas prezentacji
odbyło się również
podsumowanie wojewódzkiego konkursu
Ekologiczna Ozdoba
Choinkowa. W konkursie uczestniczyło
22
Wieści Mirsk
Mirskaa
dwadzieścia jeden dolnośląskich klubów edukacyjnych
4H. Konkurs miał na celu pobudzenie inwencji twórczej
dzieci oraz poznanie tradycji i zwyczajów bożonarodzeniowych. Poszczególne ozdoby wyróżniała pomysłowość i
oryginalność, estetyka wykonania, dekoracyjność i kolorystyka. Jurorzy podziwiali oryginalny dobór materiałów
ekologicznych, z których wykonano poszczególne elementy
ozdób choinkowych. Pierwsze miejsce zdobyli Kolumbowie z Okmian, drugie - Biskumisie z Biskupic Oławskich,
a trzecie - Inkarnatki z Miszkowic i Spytkowskie Słoneczka ze Spytkowa.
Wyróżnienia przyznano Talenciakom z Siedlec, Ale Mądralom z Kuźnicy Cieszyckiej i Trzepakom z Rząsin.
T. Polesiak
KONKURSOWE DEKORACJE
W niedzielę 20.12. 2015 r. na
rynku w Lubomierzu odbył
się VIII Jarmark Bożonarodzeniowy, podczas którego
przeprowadzono konkurs
„Dekoracji Bożonarodzeniowych”.
Komisja w składzie: Jadwiga Sieniuć – przewodnicząca, Teresa Cierlik - reprezentująca zespół folklorystyczny "Rząsinianki" z
Rząsin, oraz Justyna August reprezentująca Urząd
Gminy i Miasta w Lubomierzu wyłoniła następujących
zwycięzców w poszczególnych kategoriach:
W kategorii zespołów –
młodzież szkolna:
I miejsce - Szkoła Podstawowa w Pławnej,
II miejsce - Klub 4H „Słoneczka z Pławnej”,
III miejsce - Szkoła Podstawowa w Lubomierzu.
Specjalne wyróżnienie
otrzymało Przedszkole Miejskie w Lubomierzu.
Nagrodę w kategorii zespołów - dorośli:
I miejsce - sołectwo Milęcice,
II miejsce - sołectwo Wojciechów,
III miejsce - sołectwo Janice.
W ostatniej z kategorii „In-
dywidualni”:
I miejsce – Beata Kulińska,
II miejsce – Wioleta i Kamila Podobińskie
III miejsce – Adam Kulikowski.
Specjalne wyróżnienie
otrzymali: Ewa Borejko,
Emilia Pełka i Daria Sękowska.
za pomoc w organizacji VIII
Gminnego Kiermaszu Bożonarodzeniowego w Lubomierzu:
OKiS w Lubomierzu
PZDR we Lwówku Śląskim
UGiM w Lubomierzu
ZUOK IZERY w Lubomierzu
Jelenia PLAST Sp. z o.o.
Bogdanowi i Albinie Rudak
Mariuszowi Kozłowskiemu Przewodniczącemu RGiM
Lubomierz
Bogusławie Muszce-Sobieckiej - Z-cy Przewodniczącego RGiM Lubomierz
Józefowi Hajdasz - Radnemu RGiM Lubomierz
T. Polesiak
SEZON NARCIARSKI RUSZYŁ
Celem prezentacji było promowanie tradycyjnych produktów lokalnych Pogórza
Izerskiego.
Organizatorem imprezy był
Powiatowy Zespół Doradców we Lwówku Śląskim
oraz Ośrodek Kultury i
Sportu w Lubomierzu.
Uczestnicy prezentacji
otrzymali pamiątkowe dyplomy, podziękowania i prezenty.
Podczas imprezy można
było podziwiać występy zespołów muzycznych: Kargulinki oraz Chapter One z
OKiS w Lubomierzu oraz
zespoły folklorystyczne Kwisowianie z Giebułtowa i Rząsinianki z Rząsin.
Organizatorzy składają
szczególne podziękowania
Miłośnicy białego szaleństwa odetchnęli z
ulgą, gdy Ośrodek
Ski&Sun ogłosił, że 6
stycznia 2016 r. otwiera
stok. Mimo ewidentnych
braków naturalnego
śniegu, pracownikom
gondoli udało się przygotować na tyle dużo sztucznego
śniegu, że mogli otworzyć nartostradę. Pierwszego dnia
około 1300 osób postanowiło przetestować warunki panujące w ośrodku zarówno podczas jazdy dziennej, jak i
nocnej. Niektóre okoliczne stacje narciarskie ruszyły trochę wcześniej, ale stan przygotowań stoków nie był najlepszy. Na szczęście mrozy sprawiły, że mieszkańcy gminy Mirsk mogą już w pełni korzystać z Ośrodka Ski&Sun.
Otwarta jest nartostrada o długości 2,5 km, wyciąg orczykowy przy dolnej stacji, szkoła narciarska, serwis oraz
wypożyczalnia sprzętu. Warunki na stoku są dobre. Jest
też kolejna dobra informacja dla mieszkańców gminy
Mirsk – dzięki Karcie Przyjaciela Ski&Sun mogą zapłacić nawet o 30% mniej za karnety. Regulamin promocji
oraz aktualny komunikat narciarski (także z okolicznych
wyciągów) można znaleźć na gminnej stronie internetowej oraz na stronie ośrodka.
J.Trudzińska
23
Wieści Mirsk
Mirskaa
WIEŚCI Z BIBLIOTEKI
Amy Ewing
„Klejnot”
Otoczone dzikim
oceanem Samotne
Miasto podzielone
jest na pięć położonych koncentrycznie
dzielnic. Najbiedniejszy, zewnętrzny
krąg to Bagno. Centralny, zamieszkały
przez elitę, nosi
dumną nazwę Klejnot. Mieszkanki Klejnotu, które pragną
mieć zdrowego potomka, kupują na dorocznych Aukcjach surogatki - obdarzone
nadzwyczajnymi Auguriami dziewczęta,
pochodzące z uboższych kręgów miasta.
Violet Lasting jest jedną z nich. Kupiona
przez Diuszesę Jeziora dziewczyna trafia
do pięknego pałacu i szybko przekonuje
się, że za olśniewającą fasadą kryje się
świat dalece bardziej okrutny, niż mogłaby sobie wyobrazić. Odziana w piękne suknie lecz pozbawiona wszelkich praw Violet
jest tylko zabawką w rękach okrutnej
szlachcianki, która nie cofnie się przed niczym, by osiągnąć cel. Jedyną szansą dla
Violet jest niespodziewana przyjaźń, która może przerodzić się w zakazany romans. A w Klejnocie za nieposłuszeństwo
grozi śmierć...
Marie Jalowicz Simon
„Żyłam w ukryciu”
Halina Kowalczuk
„Dwórka królowej”
Amelia trafia na
dwór królowej, by
dbać o jej jadłospis.
Początki są niezwykle trudne, ale
dziewczyna może liczyć na wsparcie kilku osób, w tym samej
królowej. Pomaga
jej też tajemniczy
książę Carlos Abrego, z którym łaczą ją
nie tylko wspólne zainteresowania, ale rodząca się miłość. Jednak na przeszkodzie
ich szczęściu staje zazdrosna Viktoria i jej
matka. Sprawę komplikuje też tajemniczy
obowiązek ciążący na księciu Abrego. Czy
Amelii uda się pokonać wszystkie przeciwnośći losu i stawić czoła ludziom, którzy
jej zagrażają? Czy książę Carlos pokona
wroga, który stanowi śmiertelne niebezpieczeństwo? Oboje będą musieli walczyć o
swoje szczęście, niejednokrotnie poświęcając więcej niż by chcieli.
Alison Atlee
„Miłość pisana na maszynie”
Kiedy Batsey wysiadła z londyńskiego
pociągu na stacji
nadmorskiego kurortu, miała ze soba
jedynie stara walizke i równie starą klatkę z kanarkiem. Dopiero co straciła posadę maszynistki, bo
wyszło na jaw, że
przygotowała fałszywy list polecający. Bez
środków do życia i referencji nie miała
żadnych perspektyw. Gdy wydawało się, że
gorzej być nie może, los przygotował dla
Batsey miłą niespodziankę. Spotkanie na
peronie z mężczyzną, który czekał na inną
kobietę, było początkiem niezwykłej odmiany w życiu dziewczyny. Młody inżynier
okazał się jedynym, który w nią uwierzył.
Berlin 1942: aresztowanie przez Gestapo
wydawało się nieuchronne. Młodziutkiej Marie Jalowicz
jednak udało się
przeżyć...w ukryciu.
Ponad 50 lat później,
po raz pierwszy opowiedziała swoją historię, nagraną na
77 taśmach, na podstawie których powstała ta książka - niezwykłe świadectwo minionego czasu. W sposób otwarty i bezpośredni, dzień po dniu, opisuje wszystko, co Dla dzieci...
Gerard Moncomble, Paweł Pawlak
składało się na rzeczywistość nazistow„Kotek, który merdał ogonem”
skiego Berlina. Żeby przeżyć potrzebowaPsot i Kleks mieszła fałszywych dokumentów, bezpiecznych
kają obok siebie.
kryjówek oraz ludzi, którzy byli w stanie
Przyjaźnią się? Ależ
jej pomóc. Bezskutecznie próbowała wyskąd! Czy kot i pies
emigrować z Niemiec, próbując zawrzeć
mogą się lubić?
fikcyjne małżeństwo z Chińczykiem czy
Kleks chodzi do
przez Bułgarię uciec do Palestyny. W mięszkoły. Psot też by
dzyczasie znalazła schronienie w środochciał, ale szkoła
wisku artystów. Za każdym razem z oprejest tylko dla psów...
sji ratowały ją ogromna odwaga i błyskoCo robić?
tliwość.
Eowyn Ivey
„Dziecko śniegu”
Jack i Mabel zawsze
marzyli o dziecku.
Szukając ukojenia,
przeprowadzili się
na Alaskę. Chcą rozpocząć życie od
nowa, z dala od ludzi. W jednej niesamowitej chwili beztroski lepią ze śniegu postać dziewczynki. Kiedy budzą się następnego ranka,
figurki już nie ma. Dostrzegają jedynie
ślady niewielkich stóp oraz postać dziecka znikającą miedzy drzewami. Gdy dziewczynka pojawia się w ich domu, oboje
pragną poznać jej tajemnicę i obdarzają
gorącym uczuciem. To spotkanie odmienia ich życie na zawsze.
Dla młodzieży...
Jorn Lier Horst
„Zagadka salamandry”
CeciliaGaathe
mieszka w pensjonacie Perła nad idylliczną Zatoką Okrętów. Razem ze swoimi przyjaciółmi,
Leo, Ume i psem
Egonem, odkrywa,
że w szacownym
pensjonacie, którego
właścicielem i zarządcą jest jej ojciec, zatrzymało się kilku
podejrzanych typów. Czy mają oni jakiś
związek z mężczyzną, którego ciało woda
wyrzuciła na pobliską plażę?
Jennifer L. Armentrout
„Obsydian”tom 1
Kiedy przeprowadziliśmy się do Zachodniej Wirginii,
zanim zaczęłam mój
ostatni rok w szkole,
musiałam przyzwyczaić się do dziwacznego akcentu, rwącego się łącza internetowegio i całego morza otaczającej mnie
nudy... Aż do momentu, kiedy spotkałam mojego nowego, wysokiego sąsiada, o zielonych oczach. Kiedy zaczęłam z nim rozmawiać okazało się,
że jest arogancki i wyniosły. Zupełnie nam
nie po drodze. Ale kiedy wpadłam w kłopoty i groziło mi śmiertelne niebezpieczeństwo to Daemon był blisko, a to była gwarancja wyjścia z tego cało.
A. K - G.
24
Wieści Mirsk
Mirskaa
ZABAWA MIKOŁAJKOWA
27 grudnia 2015 r. dzieci oraz młodzież z sołectw Kamień
i Mroczkowice bawiły się na zabawie zorganizowanej
przez sołtysów, Rady Sołeckie, Towarzystwo Kulturalne
„Podgórzanie” oraz stowarzyszenie „Mroczkowice – Nasza Mała Ojczyzna”.
Nasi najmłodsi mieszkańcy chętnie uczestniczyli w konkursach.
W trakcie zabawy pojawił się najbardziej wyczekiwany
gość – św. Mikołaj, przed którym dzieci chętnie demonstrowały swoje wokalne talenty. Przewodnicząca Towarzystwa Kulturalnego „Podgórzanie” pani Teresa Malczewska, w imieniu organizatorów, wręczyła specjalną
nagrodę Kewinowi Wawrzeńczykowi za szczególne osiągnięcia sportowe w 2015 roku.
Zabawę zakończył pokaz sztucznych ogni. Za zapewnienie bezpieczeństwa dziękujemy panu Ryszardowi Hnydyszynowi oraz całej OSP Mirsk.
W swoim imieniu dziękuję wszystkim zaangażowanym w przygotowanie zabawy dla dzieci. Wspólne przedsięwzięcia
zawsze jednoczą mieszkańców więc mam nadzieję, że w nowym roku będzie ich więcej i zostaną wpisane w kalendarz wydarzeń obu sołectw. Takich możliwości do integracji społecznej życzę wszystkim mieszkańcom Kamienia i
Marta Pazowska
Mroczkowic.
OPŁATEK Z KOLĘDĄ U „PODGÓRZAN”
W Kamieniu, w pięknie odmalowanej przez sołtysa
Romana Marczyka, Jerzego
Łotyszonka i Mieczysława
Gąsiorowskiego świetlicy, 9
stycznia 2016 roku odbyło
się 40 spotkanie opłatkowe
z kolędą. Oprawę duchową
sprawował nasz wieloletni
przyjaciel ksiądz prałat dr
Józef Stec, proboszcz parafii pw. Matki Bożej Miłosierdzia w Cieplicach. Przybyli
na nasze spotkanie szanowni goście m. in. Poseł na
Sejm RP Zofia Czernow,
Burmistrz Mirska i Gminy
Mirsk Andrzej Jasiński z
małżonką, Prezes Dolnośląskiej Izby Rzemieślniczej
Zbigniew Ładziński, wierny
przyjaciel „Podgórzan” Zbigniew Pindelski, radny Gminy Mirsk Bogdan Żemojcin,
Krystyna Trzcińska z delegacją „Bogdanek” i koła
PZERiJ w Mirsku, Waldemar Waszkiewicz z „Chabrami”, Dorota Cinciruk –
dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Mirsku, Irena Kojpasz – przewodnicząca
Koła Emerytów i Rencistów
w Świeradowie-Zdroju z
małżonkiem, nasi przyjaciele – sponsorzy z Mirska,
„Podgórzanie” z rodzinami
i niewielu mieszkańców naszych wiosek.
Przy zapalonych świecach
– świetle pokoju, ks. Józef
Stec wygłosił ewangelię,
pobłogosławił zebranych i
przypomniał, żeby przy
składaniu życzeń trzymać
opłatek w lewej ręce – powiedzieć podstawowe słowa: przepraszam, dziękuję,
życzę i ucałować trzy razy.
Przy wspaniałych tradycyjnych potrawach wykonanych przez Podgórzanki i
Podgórzan, przy muzyce
Jana Truszkowskiego bawiono się do wczesnego niedzielnego poranka. Były
atrakcje – konkurs na najładniej zaśpiewaną kolędę,
startowało 5 zespołów. Nagrody ufundowali poseł Zofia Czernow i ks. Józef Stec,
oni byli też jurorami. Wystąpił zespół „Podgórzanie” z
małym koncertem „śpiewamy dla przyjaciół”. Tradycyjnie już, kierownik kapeli Edward Cybulski przygotował teksty piosenek dla
wszystkich gości. Wspólnie
zaśpiewano: „Złotą karetę”,
„Mały kościółek” i nauczono się pastorałki „Bosy pastuszek”. Pamiętaliśmy o 93
urodzinach członkini zespo-
łu Rozalii Poławskiej – której zaśpiewano „Sto lat to za
mało…” i wręczono piękny
kosz kwiatów, a po północy
złożyliśmy życzenia urodzinowe Halinie Wszoła.
Dziękujemy serdecznie naszym sponsorom Karolinie i
Bogdanowi Morzeckim, Marii i Wojciechowi Klimkowskim, Alicji i Tadeuszowi
Bujko, Alinie i Stanisławowi Wojciechowskim.
Dziękuję Antoninie Rogoży,
Kazimierzowi Wszoła i Romanowi Marczykowi za pełnienie obowiązków gospodarzy imprezy. Paniom i panom
„Podgórzanom” za przygotowanie potraw, wspaniałą
obsługę całego spotkania i
oczywiście świetną zabawę.
12 stycznia odwiedziliśmy z
opłatkiem i upominkami
nasze seniorki: Bronisławę
Chmielowską, Leokadię
Romanowicz, Czesławę
Szwałko i Janinę Łotyszonek.
Pani Bronisława Chmielowska, w imieniu „Podgórzan”, składa wszystkim
czytelnikom „Wieści Mirska” staropolskie życzenia:
Na gabok, na szczęście, na
zdrowie, na ten Nowy Rok
żeby to Dzieciątko, które
się narodziło swoją rączką
błogosławiło. Zdrowia,
szczęścia, błogosławieństwa Bożego. Na te święta i
na ten Nowy 2016 Rok.
Teresa Malczewska
Wieści Mirsk
Mirskaa
25
Zarząd
MKS „Pri Bazalt - Włókniarz” Mirsk
zwraca się z prośbą
do kibiców i sympatyków
piłki nożnej i ręcznej
o przekazywanie 1% podatku
rozliczenia finansowego za rok 2015.
W rozliczeniu z Urzędem Skarbowym
wystarczy wypełnić odpowiednie rubryki w drukach PIT.
Dokładna nazwa to: Pri Bazalt Włókniarz
Mirsk, nr KRS: 0000070987
Przekazane środki zostaną przeznaczone na szkolenie grup młodzieżowych klubu.
26
Wieści Mirsk
Mirskaa
Zarządzanie
Wspólnotami Mieszkaniowymi
Spółdzielnia Mieszkaniowa "Gryf" z Gryfowa Śląskiego to firma o wieloletnim doświadczeniu w administrowaniu i zarządzaniu nieruchomościami, działająca na rynku od 1995 roku. Dysponuje fachową, wykwalifikowaną kadrą pracowników, mającą duże doświadczenie w branży oraz w kontaktach i współdziałaniu z mieszkańcami.
Zespół pracowników kierowany jest przez osobę o
wieloletniej praktyce w zarządzaniu nieruchomościami. Wykwalifikowana i wykształcona kadra finansowo-księgowa jest gwarantem solidnego, zgodnego z
prawem rozliczenia nieruchomości i właścicieli nieruchomości. Profesjonalne zarządzanie wspólnotami
mieszkaniowymi obejmuje m.in. nadzór nad pracami
remontowymi, przeglądy budowlane oraz utrzymanie
wszystkich obiektów na nieruchomości w pełnej
sprawności technicznej.
Spółdzielnia dysponuje specjalistyczną, fachową
obsługą prawną.
Jeśli Jesteś właścicielem nieruchomości
i szukasz profesjonalnego zarządcy:
Przyjdź do Nas - Gryfów Śląski ul. Kolejowa 64,
Zadzwoń do Nas - 75/78 13 440 lub 75/78 13 411,
Napisz do Nas - [email protected]
27
Wieści Mirsk
Mirskaa
SZLACHETNA PACZKA
Uczniowie Zespołu Szkół Licealno - Gimnazjalnych w Mirsku, jak
zawsze, stanęli na wysokości zadania angażując się w przygotowanie i realizację projektu „Szlachetna Paczka’’, który pomaga
potrzebującym w taki sposób, aby sami zaczęli sobie radzić
w życiu. SZLACHETNA PACZKA dociera do osób żyjących w niezawinionej biedzie, czyli takich które z niezależnych od siebie przyczyn, znalazły się w trudnej sytuacji. Społeczność szkolna przygotowała paczkę dla rodziny pani Marceliny i pana Damiana, którzy wychowują dwoje dzieci. Mama straciła pracę i jedynym żywicielem rodziny jest pan Damian, który pracuje dorywczo
jako budowlaniec. Rodzina wśród najważniejszych potrzeb wskazała: żywność trwałą, środki czystości, odzież zimową, obuwie,
pościel oraz pomoce szkolne. Czas skompletowania paczki wynosił 3 tygodnie, a jej przekazanie rodzinie nastąpiło 12 grudnia
2015 r.
W imieniu organizatorów chcielibyśmy podziękować za
zaangażowanie, wielkie serce i poświęcony czas (po lekcjach i w
dzień wolny) naszej wspaniałej młodzieży, nauczycielom, pracownikom szkoły, rodzicom, babciom i dziadkom, nieznanym ludziom
dobrej woli, sponsorowi, dzięki którym mogliśmy przekazać rodzinie 22 paczki z darami! Wiemy, że niektórzy z darczyńców dzielili
się, tym co mieli, chociaż sami skromnie egzystują i za to składamy szczególne wyrazy wdzięczności. Buduje nas taka postawa
uczniów, ich altruizm i obietnica, że w przyszłym roku też zgłaszamy się do akcji Szlachetna Paczka.
W relacji przekazania paczki przez wolontariusza i opiekuna potrzebującej rodziny czytamy:
Drogi Darczyńco, razem daliśmy rodzinie w trudnej sytuacji
nadzieję na lepsze jutro!
Dziękujemy za czas, zaangażowanie w przygotowanie paczki.
Miłość wyraża się w trafionym prezencie, który nie jest banalnym podarkiem, ale strzałem prosto w serce. Sami wiemy,
jak się czujemy, gdy ktoś trafi w nasze marzenia, zwłaszcza
kiedy wydają się nierealne.
„Nigdy nie jest tak, żeby człowiek,
czyniąc dobrze drugiemu, tylko sam był dobroczyńcą.
Jest równocześnie obdarowywany,
obdarowany tym, co ten drugi przyjmuje z miłością.”
św. Jan Paweł II
Te słowa Państwu przekazuje wolontariusz:
„Serdecznie dziękuję za owocną współpracę i
pomoc okazaną rodzinie. Szczególnie dziękuję za dołożenie do paczki rzeczy od siebie. Z
wyglądu i jakości przygotowanych rzeczy
wnioskuję, że zaangażowanie w przygotowanie paczek było wielkie. Życzyłbym sobie w
przyszłości takich darczyńców. Któregoś dnia
osobiście przyjadę i wręczę prezent od obdarowanej przez Państwa rodziny.”
Rodzina obdarowana napisała:
„Dziękujemy serdecznie za wszystko, co otrzymaliśmy, a zwłaszcza za cudowny gest niesienia pomocy oraz serce włożone w przygotowanie paczek i pomoc naszej rodzinie.”
Marzena Kulczycka
SZLACETNA PACZKA W LICZBACH
(2015 rok)
53 661 414zł - łączna wartość pomocy
przekazanej przez darczyńców rodzinom w potrzebie
1 006 603 osoby - łączna liczba połączonych osób
20 752 rodziny - liczba rodzin, które
otrzymały pomoc
2 583 zł - średnia wartość paczki
43 osoby - średnia liczba osób tworzących jedna paczkę
28
Wieści Mirsk
Mirskaa
UCZNIOWSKIE SUKCESY SPORTOWE
Za nami seria kolejnych startów w zawodach w wykonaniu sportowców z Zespołu Szkół Licealno-Gimnazjalnych
w Mirsku. Jeszcze na koniec listopada w ramach rywalizacji mistrzostw Szkolnego Związku Sportowego w szranki
stanęli koszykarze i koszykarki z gimnazjum. Miejsce na
najniższym stopniu podium zajęły zarówno dziewczyny
pod opieką p. Agnieszki Cichoń oraz chłopcy pod wodzą
p. Bogdana Nowickiego. Listopad to czas rywalizacji w
bardzo popularnej w naszym kraju piłce siatkowej. Tym
razem rywalizowały szkoły ponadgimnazjalne. Dziewczęta
pod opieką p. Ilony Witkowskiej znalazły się tuż za podium kończąc rywalizację na czwartym miejscu, grając
w szkole w Rakowicach Wielkich. Drużyna męska powtórzyła sukces sprzed roku bezapelacyjnie pokonując inne
szkoły z powiatu lwóweckiego w hali we Lwówku Śląskim.
Tutaj przygoda naszych siatkarzy się nie skończyła, gdyż
uzyskując awans do półfinału strefy jeleniogórskiej zawodnicy wraz z p. Jarosławem Wichowskim udali się do
Kamiennej Góry. Po dramatycznym boju z drużyną z Jeleniej Góry nasza szkoła uzyskała historyczny awans do
finału strefy. W finale strefy jeleniogórskiej, który odbył
się 09.12.15 roku w hali w Kamiennej Górze, przy głośnym
dopingu gospodarzy turnieju, ZSL-G Mirsk zajął trzecie,
jakże wysokie, miejsce. Wielkie gratulacje dla drużyny
bo z pewnością jest to olbrzymi sukces szkoły.
Skład zwycięskiej ekipy: Swarzyński Adam, Górny Krzysztof, Marczuk Adrian, Krawiec Adrian, Fijałkowski Emil,
Krzyśków Jakub, Rotkiewicz Jakub, Deliman Wojciech,
Radowicz Seweryn (kapitan), Leśniański Igor, Karoń Dawid, Fościak Piotr.
Jeszcze przed świętami Bożego Narodzenia znowu do rywalizacji stanęli sportowcy ostatniego etapu edukacji.
Tym razem w piłce koszykowej. Tutaj świetnie spisały się
dziewczęta pod opieką p. Agnieszki Cichoń, które zajęły
drugie miejsce. Przed nami uplasowała się tylko szkoła
ze Lwówka Śląskiego. Chłopcy wraz z p. Wichowskim
musieli, tym razem, uznać klasę przeciwników i ostatecz-
Mistrzostwa szkół gimnazjalnych w piłce koszykowej
nie zajęli 4 miejsce.
Po dłuższym wypoczynku w okresie świątecznym do rywalizacji sportowej wróciły szkoły ponadgimnazjalne.
Tym razem tematem zmagań była piłka nożna halowa.
Arena rywalizacji to hala SP w Mirsku. Pierwsze do walki
przystąpiły dziewczęta pod opieką p. Ilony Witkowskiej.
Drużyna zajęła wysokie drugie miejsce ustępując tylko
ekipie z Lubomierza. W kolejnym dniu rywalizowali już
chłopcy, którzy już od lat wygrywają te zawody. Tym razem nie mogło być inaczej. Nasza szkoła tracąc tylko
jedną bramkę w 4 spotkaniach uzyskała awans do finału
strefowego. Miejmy nadzieję, iż piłkarze pod wodzą p.
Jarosława Wichowskiego powtórzą sukces sprzed roku
gdzie w wielkim finale, po dogrywce, ulegli szkole z Kamiennej Góry. Życzymy wygranej.
Skład zwycięzców: Swarzyński Adam, Górny Krzysztof,
Drzymała Piotr, Krawiec Adrian, Szkudlarek Paweł, Jędrzejczak Oskar, Dasiak Jakub, Stępień Kacper. Niedługo kolejne starty naszych młodych sportowców. Życzymy
jak najwiekszych sukcesów i zdrowej sportowej rywalizacji w duchu fair play.
J. Wichowski
Wieści Mirsk
Mirskaa
29
30
Wieści Mirsk
Mirskaa
KRONIKA
POLICYJNA
Więcej
informacji na stronie internetowej
Policji Dolnośląskiej
www
.lwowek
-slaski.policja.gov
.pl
www.lwowek
.lwowek-slaski.policja.gov
-slaski.policja.gov.pl
w odnośniku biuletyn
KOMENDANT WOJEWÓDZKI POLICJI
WE WROCŁAWIU
INFORMUJE O ROZPOCZĘCIU PROCEDURY
KWALIFIKACYJNEJ DLA KANDYDATÓW
DO SŁUŻBY W POLICJI NA TERENIE
WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO
W NASTĘPUJĄCYCH JEDNOSTKACH
ORGANIZACYJNYCH:
- w Komendzie Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu, w Oddziale Prewencji Policji we Wrocławiu, w Samodzielnym
Pododdziale Prewencji Policji w Legnicy,
- w Komendzie Miejskiej Policji w Jeleniej Górze, w Legnicy, w Wałbrzychu i we Wrocławiu,
- w Komendzie Powiatowej Policji w Bolesławcu, Dzierżoniowie, Głogowie, Górze, Jaworze, Kamiennej Górze,
Kłodzku, Lubaniu, Lubinie, Lwówku Śląskim, Miliczu, Oleśnicy, Oławie, Polkowicach, Strzelinie, Środzie Śląskiej,
Świdnicy, Trzebnicy, Wołowie, Ząbkowicach Śląskich, Zgorzelcu, Złotoryi.
TERMINY I LIMTY PRZYJĘĆ DO SŁUŻBY
W POLICJI NA TERENIE
WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO
- 07 marca 2016 r. - 107 osób;
- 06 czerwca 2016 r. - 57 osób;
- 12 września 2016 r. - 84 osoby;
- 28 listopada 2016 r. - 79 osób;
SŁUŻBĘ W POLICJI MOŻE PEŁNIĆ:
- obywatel polski o nieposzlakowanej opinii, który nie był
skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo
lub przestępstwo skarbowe, korzystający z pełni praw publicznych;
- posiadający co najmniej średnie wykształcenie;
- posiadający zdolność fizyczną i psychiczną do służby w
formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować;
- dający rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji
niejawnych;
- ponadto osoby podlegające kwalifikacji wojskowej powinny posiadać uregulowany stosunek do służby wojskowej.
Osoby zainteresowane podjęciem służby w Policji powinny osobiście złożyć dokumenty w punkcie obsługi interesantów w holu głównym Komendy Wojewódzkiej Policji we
Wrocławiu, wejście od ul. Podwale 31/33, lub w siedzibach
wymienionych na wstępie komend miejskich i powiatowych Policji województwa dolnośląskiego w dni powszednie od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do
15.00
WYMAGANE DOKUMENTY:
• podanie o przyjęcie do służby w Policji;
• wypełniony kwestionariusz osobowy (część A i B);
• dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie i
kwalifikacje zawodowe (kserokopie oryginały dokumentów do wglądu), w przypadku wystawienia tych dokumentów w językach obcych – ich tłumaczenie;
• kserokopie świadectw pracy lub służby z poprzednich
miejsc pracy lub służby (oryginały dokumentów do wglądu), jeżeli wcześniej kandydat do służby pozostawał w
stosunku pracy lub służbie;
• książeczka wojskowa, jeżeli kandydat do służby jest
objęty ewidencją wojskową.
UWAGA: kandydaci do służby w Policji zgłaszający się z
wyżej wymienionymi dokumentami powinni legitymować
się dokumentem potwierdzającym tożsamość.
Formularze kwestionariusza osobowego można pobrać
zarówno w Komendzie Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu jak i komendach powiatowych (miejskich) Policji województwa dolnośląskiego. Wymieniony formularz dostępny jest także na stronie internetowej Komendy Głównej
Policji (www.policja.pl) oraz na stronie internetowej Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu (www.dolnoslaska.policja.gov.pl).
INFORMACJE DOTYCZĄCE PROCEDURY KWALIFIKACYJNEJ MOŻNA UZYSKAĆ:
• na stronie internetowej Komendy Głównej Policji
(www.policja.pl) i stronie internetowej Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu (www.dolnoslaska.policja.gov.pl);
• w komórkach właściwych w sprawach kadr i szkolenia
jednostek Policji województwa dolnośląskiego;
• pod numerem telefonu 71 340 40 44.
Podstawę prawną procedury kwalifikacyjnej stanowi rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 18
kwietnia 2012 r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Policji (Dz. U. z 2012 r. Poz. 432 ze zmianami).
REKRUTACJA DO SŁUŻBY W POLICJI ODBYWA SIĘ
W SPOSÓB CIĄGŁY - dokumenty można składać w dowolnym terminie.
Złożone dokumenty nie będą odsyłane.
BĄDŹ WIDOCZNY NA DRODZE
Większość Polaków posiada odblaski, dzięki którym są
widoczni na drodze, ale tylko 13% nosi je zawsze – wynika z przeprowadzonych badań na rzecz ogólnopolskiej
akcji społecznej "Bezpieczny, bo widoczny”, propagującej noszenie odblasków. To zdecydowanie za mało.
Przypominamy: od 31 sierpnia 2014 r. każdy pieszy, który
porusza się po zmierzchu, po drodze poza obszarem zabudowanym, musi mieć odblask umieszczony w sposób
widoczny dla kierujących. Za brak elementu odblaskowego grozi mandat w wysokości 100 zł.
Dane są niepokojace. Tylko w 2015 r. policjanci na Dolnym Śląsku ujawnili blisko 3.5 tysiąca wykroczeń związanych z niestosowaniem się przez pieszych do obowiązku noszenia elementów odblaskowych.
Nadal bardzo szybko zapada zmrok. Zadbajmy więc o swoje bezpieczeństwo.
31
Wieści Mirsk
Mirskaa
DOLNOŚLASKA LIGA MŁODZICZEK
Trzynastka jednak pechowa dla mirskich szczypiornistek, które 17 stycznia
br., w hali sportowej w Mirsku, uległy rówieśniczkom z Dobroszyc 15:29 (4:14).
Na stałym poziomie zagrały Hasiak i Thomczik oraz rewelacyjna Burak, która obroniła 4 z 6 podyktowanych rzutów karnych.
Teraz przed dziewczętami 5 tygodni przerwy w rozgrywkach ligowych, w
trakcie której będą mogły w spokoju trenować i pracować nad poprawieniem
swojej formy.
MKS Włókniarz Mirsk - UKS Dobroszyce 15:29 (4:14)
Włókniarz skład (bramki): Grońska
(1), Hasiak (5), Thomczik (6), Kowalik (2), Machnik, Krasowska, Radecka, Chroł (1), Konsur, Doskocz, Burak
Widzów: 40
D. Plitt
zdj. G. Honcek
GMINNE ZAWODY PIIŁKI RĘCZNEJ
Gminne zawody piłki ręcznej dziewcząt i chłopców - pierwszy poważny sprawdzian czwartoklasistów z klasy sportowej Szkoły Podstawowej w Mirsku.
W dniu 11 stycznia 2016 r., w hali sportowej Szkoły Podstawowej w Mirsku, odbyły się gminne zawody w mini piłce ręcznej dziewcząt i chłopców. W zawodach udział wzięły reprezentacje SP w Mirsku oraz SP w Rębiszowie, której to należą się wielkie gratulacje i szacunek bo jako
jedyna szkoła z gminy podjęła wyzwanie stając naprzeciwko żyjącej piłką ręczna szkole z Mirska. Ze względu
na mała liczbę drużyn rozegrano po jednym meczu w kategoriach dziewcząt i chłopców. W obu przypadkach zwycięstwo odniosła reprezentacja Szkoły Podstawowej im.
Osadników Ziemi Mirskiej w Mirsku wygrywając odpowiednio 22:2 (dziewczęta), 7:0 (chłopcy). Wśród dziewcząt
należy wyróżnić Aleksandrę Konsur, zdobywczynię 10 bramek oraz debiutantkę, uczennicę klasy czwartej Aleksandrę Chmielewską 2 bramki (obie SP Mirsk). Wyróżniającą
postacią wśród gości z Rębiszowa była Natalia Zabawa,
szlifująca swego czasu umiejętności na treningach z młodziczkami MKS-u Włókniarz Mirsk. Chłopcy stworzyli bardziej wyrównane widowisko głównie za sprawą świetnie
dysponowanego bramkarza Jakuba Malinowskiego.
Gościnnie, poza turniejem, swój pierwszy oficjalny mecz
rozegrały drużyny dziewcząt i chłopców uczęszczających
od września do czwartej klasy szkoły podstawowej o profilu piłki ręcznej. Sukces odniosły dziewczynki, które to
pokonały reprezentację SP w Rębiszowie wygrywając 4:2,
natomiast chłopcy musieli uznać wyższość starszych koD. Plitt
legów z Rębiszowa przegrywając 9:0.
32
Wieści Mirsk
Mirskaa
SPORT • SPORT • SPORT • SPORT
IZERY CUP
Tradycyjnie już, wraz z początkiem
stycznia w Mirsku, na hali sportowej
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
odbył się turniej futsalu IZERY CUP.
W 2016 roku była to już IV edycja rozgrywek halowych, które na dobre
wpisały się dla wielu drużyn jako inauguracja przygotowań do rundy wiosennej. Organizatorami turnieju byli:
Urząd Miasta i Gminy Mirsk oraz MKS
„Pri Bazalt Włókniarz” Mirsk. Tym razem w turnieju uczestniczyło 8 drużyn, podzielonych na 2 grupy, w których każdy zagrał z każdym, a dwie
najlepsze ekipy awansowały do półfinałów. Tytułu broniła drużyna Granicy Bogatynia, która i tym razem miała spore szanse na powtórzenie sukcesu sprzed roku, ale po kolei.
W grupie A spotkały się ze sobą ekipy
Włókniarza Mirsk, Włókniarza Leśna,
Olszy Olszyna oraz Czarnych Rokitki. Grupa B to drużyny Granicy Bogatynia, Łużyc Lubań, Sparty Zebrzydowa i Piasta Dziwiszów.
W półfinałach zagrały ze sobą drużyny Włókniarza Mirsk i Granicy
Bogatynia oraz Piasta Dziwiszów z Olszą Olszyna.
Półfinały
1. Włókniarz Mirsk - Granica Bogatynia2:3
2. Piast Dziwiszów - Olsza Olszyna 0:1
Mecz o 3 miejsce
Włókniarz Mirsk - Piast Dziwiszów 1:0
Finał
Granica Bogatynia - Olsza Olszyna 1:2
Wyniki rozgrywek grupowych
grupa B
grupa A
1. Granica - Sparta 1:2
1. Mirsk - Olsza 2:0
2. Łużyce - Piast 0:3
2. Czarni - Leśna 0:0
3. Sparta - Łużyce 1:0
3. Olsza - Leśna 4:3
4. Granica - Piast 2:3
4. Mirsk - Leśna 3:1
5. Sparta - Piast 1:2
5. Olsza - Leśna 2:2
6. Granica - Łużyce 3:0
6. Mirsk - Rokitki 6:1
Tabela grupy A
Miejsce
Drużyna
Punkty Punkty
1. Włókniarz Mirsk
9
11 - 2
2. Olsza Olszyna
4
6-7
3. Włókniarz Leśna
2
3-5
4. Czarni Rokitki
1
4 - 10
Tabela grupy B
Miejsce Drużyna
Punkty
1. Piast Dziwiwszów
9
2. Granica Bogatynia
4
3. Sparta Zebrzydowa 4
4. Łużyce Lubań
0
Punkty
8-3
6-4
3-3
0-7
Tak więc dosyć niespodziewanym, aczkolwiek zasłużonym
tryumfatorem IV edycji turnieju została drużyna Olszy Olszyna, ubiegłoroczny zwycięzca Granica Bogatynia tym razem musiała zadowolić się drugą lokatą, trzecie miejsce
zajął gospodarz Włókniarz Mirsk, a czwarte dziwiszowski
Piast. Na kolejnych lokatach sklasyfikowane zostały ekipy
Sparty Zebrzydowa, Włókniarza Leśna, Czarnych Rokitki
oraz Łużyc Lubań.
Najlepszym zawodnikiem Turnieju wybrany został Paweł
Niemienionek z Włókniarza Mirsk. Najlepszym strzelcem został Jędrzej Koman z Olszy Olszyna, strzelec 5
bramek, natomiast najlepszym bramkarzem wybrany
został również zawodnik Olszy, Krzysztof Szczerbnicki.
Indywidualne wyróżnienia w postaci sprzętu sportowego
otrzymali Radosław Pietkiewicz z Granicy Bogatynia,
Tomasz Woźniczka z Piasta Dziwiszów oraz bramkarz
R. Kuźniar
Włókniarza Adam Swarzyński.
Wydawca: Urząd Miasta i Gminy Mirsk, pl. Wolności 39, tel. 64-70- 440, fax 64 704 69
e-mail: [email protected] Redagują: Danuta Wołosecka – redaktor naczelny z zespołem.
Redakcja zastrzega sobie prawo dokonywania skrótów i zmian stylistycznych materiałów. Za treść ogłoszeń i materiałów obcego autorstwa redakcja nie odpowiada. Termin nadsyłania materiałów upływa
15 dnia każdego miesiąca.Nakład: 800 egz. Druk: PPU STOLGRAF Stanowice

Podobne dokumenty

Zespół folklorystyczny „Podgórzanie”

Zespół folklorystyczny „Podgórzanie” gramów polsko - czeskich, w których zakresie niestety nie ma możliwości naprawy, czy budowy chodników. W związku z tym gmina opracowuje dokumentację techniczną budowy i rewitalizacji chodników w ca...

Bardziej szczegółowo