GIODO w sprawie ustawy deregulacyjnej

Komentarze

Transkrypt

GIODO w sprawie ustawy deregulacyjnej
GENERALNY INSPEKTOR
OCHRONY DANYCH
OSOBOWYCH
dr Wojciech R. Wiewiórowski
DOLiS - 033 - 992/12/MK/29971
Warszawa, dnia 16
maja 2012 r.
Pan
Wojciech Kuc
Prezes
Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości
ul. Świętokrzyska 36 lok. 8
00 – 116 Warszawa
e-mail: [email protected]
w odpowiedzi na pismo z dnia 22 marca 2012 r. (data wpływu do Biura Generalnego Inspektora
Ochrony Danych Osobowych) – znak: I-136/2012 – sygnalizujące zaniepokojenie Polskiej
Federacji Rynku Nieruchomości w związku ze zmianami w zakresie dostępu do zawodów
pośrednika w obrocie nieruchomościami i zarządcy nieruchomości, będącymi oczekiwanym
skutkiem zakończenia prac legislacyjnych nad ustawą o zmianie ustaw regulujących
wykonywania niektórych zawodów, uprzejmie dziękuję za zainteresowanie problematyką
ochrony danych osobowych i zasygnalizowanie zagadnienia mogącego budzić ewentualne
wątpliwości pod kątem zapewnienia ochrony takich danych w procesie ich przetwarzania, którego
odpowiedni standard pozostaje przedmiotem niesłabnącej troski Generalnego Inspektora Ochrony
Danych Osobowych.
Informuję jednocześnie, że przedmiotowy projekt – przedstawiony organowi do spraw
ochrony danych osobowych przy piśmie z dnia 7 marca 2012 r. (znak: GPM-002-1/11/12)
do zaopiniowania – został przez niego przeanalizowany w celu oceny, czy jego postanowienia,
w tym dotyczące sygnalizowanej grupy zagadnień, są akceptowalne z punku widzenia zasad
prawidłowego przetwarzania danych osobowych wyrażonych w przepisach o ich ochronie,
w szczególności ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r.
Nr 101, poz. 926, z późn. zm.) i na tym etapie prac legislacyjnych, w swej zasadniczej części
nie wzbudził on zastrzeżeń.
Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych będzie jednak miał na względzie
przedmiotową kwestię, uczestnicząc w dalszym toku procesu legislacyjnego i jeśli zajdzie taka
potrzeba, poweźmie stosowne kroki.
Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych
z up. Z-ca Generalnego Inspektora
Andrzej Lewiński
2

Podobne dokumenty