Produkty - LTA Lufttechnik GmbH

Komentarze

Transkrypt

Produkty - LTA Lufttechnik GmbH
Produkty
LTA – specjalista od rozwiązań filtracyjnych
Obszerna oferta usług LTA
Efektywna wydajność
odsysania (ASL)
m3/h
Obróbka na sucho
High end/ wersje specjalne
Automatyka
30 000
24 000
20 000
y
e
ow
ni
tk
ka
da
o
rd
ilt
16 000
DF 2008 Jet / DF 2080 Jet
le
ow
P
DF 2006 Jet / DF 2060 Jet
DF 900 Jet
DF 2003 Jet
6 000
DF 600
F
DF 600 Jet
4 000
DF 400 Jet
AC 500 Solid
20
Zmętnienie
2 LTA
2 LTA
35
90
160
AC 12001
AC 12002
AC 8001
AC 8002
AC 16001 Solid
AC 16002 Solid
AC 303X
AC 302X
AC 3002
45
AC 12001 / AC 12002
Solid
0
50
AC 8001 / AC 8002
Solid
AC
AC 2002
Solid
ne
ęp
st
w
AC 2000
Solid
ka
le
w
Po
e
ni
AC 1000
Solid
Je
SD
Z-
90
DF
DF 60
t
7
500
AC 3001
DF 90
800
AC 3001
Solid
1 000
AC 1000
DF 140
AC 306X
ne
ęp
st
y
e
w
DF 140 Jet
DF 2000 Jet
ni tko
ka
le oda
w
d
Po iltr
F
ne
p
ę
st
y
DF 90 Jet
DF 2000 Jet
w
ow
e
ni
tk
ka oda
e
l
w
rd
Po Filt
w
AC 2004 / AC 2040
Solid
1 500
DF 2000 Jet
DF 200 Jet
DF 200
ne
ęp
st
w y
e
i
w
n
ka atko
le
w
od
Po tr d
li
F
AC 304X
DF 300 Jet
DF 300
2 000
AC 16001
AC 16002
DF 2002 Jet
AC 2003
Solid
DF 400
3 000
AC 20001 / AC 20002 Solid
AC 24001 / AC 24002 Solid
DF 2004 Jet / DF 2040 Jet
DF 900
ne
ęp wy
st
w tko
e
i
a
n
d
ka
do
le
w Filtr
Po
AC 20001 / AC 20002
AC 24001 / AC 24002
12 000
9 000
ne
ęp
st
w
fa a
re w
St ścio
j
ze
r
p
Obróbka na mokro
Low Cost
Wysoka zawartość pyłu
Olej
Średnia zawartość pyłu
Emulsja
Niewielka zawartość pyłu
Powietrze nieoczyszczone
mg/m³ aerozole
FILTR POWIETRZA LTA
Czyste powietrze się opłaca
Dzięki szerokiej ofercie urządzeń filtracyjnych LTA i licznym indywidualnym rozwiązaniom każdy znajdzie w firmie
LTA urządzenie filtrujące odpowiednie do określonych warunków otoczenia. Potrafimy spełnić wszystkie specyficzne potrzeby klienta, niezależnie od branży. Jednocześnie umiemy wykorzystywać istniejącą energię cieplną do
indywidualnych celów. Zarówno duże firmy, jak i zakłady rzemieślnicze mogą elastycznie dopasować urządzenia
LTA do różnych zastosowań.
Oferta produktów LTA obejmuje następujące obszary:
- Filtry mgły olejowej i emulsyjnej (urządzenia kompaktowe i urządzenia duże z oddzielnymi dmuchawami)
- Filtr pyłowy
- Urządzenia zabezpieczające do obrabiarek chłodzonych olejem
Separacja na mokro
Wszędzie tam, gdzie powstaje mgła olejowa i emulsyjna, znajdują zastosowanie systemy oczyszczania powietrza
firmy LTA, idealnie spełniające określone oczekiwania klientów. Są to rozwiązania przeznaczone do szlifierek, tokarek i frezarek lub centrów obróbczych pracujących w trybie powietrza wylotowego i obiegowego.
Separacja na sucho
W przypadku odsysania pyłu i wiórów, obróbki na sucho oraz wychwytywania i separacji dymu lutowniczego,
spawalniczego i olejowego produkty LTA zapewniają rozwiązania spełniające potrzeby klientów.
Elektrostatyczne lub mechaniczne urządzenia
Natomiast w przypadkach, w których użycie filtra elek-
filtracyjne
trostatycznego jest dozwolone warunkowo, zastoso-
W ramach ścisłej współpracy z producentami maszyn
wanie znajdują „skrojone na miarę” mechaniczne sys-
i urządzeń firma LTA wykorzystuje dwie strategie.
temy filtracji. Chodzi przy tym o optymalizację
Niżej podano powody preferowania elektrostatycznych urządzeń filtracyjnych przy separacji aerozoli.
Charakteryzują się one bardzo wysoką skutecznością
(nowe urządzenie do > 99%*), a ponadto współpracują
z całkowicie regenerowalnymi i niemal wolnymi od
strat ciśnienia elementami filtracyjnymi.
warunków przepływu w taki sposób, aby przy niewielkich wartościach natężenia przepływu możliwe było
zapewnienie optymalnego odsysania. Dzięki tym optymalizacjom można przy minimalnym zużyciu energii
zagwarantować wychwytywanie aerozoli, a także
wydłużyć do maksimum żywotność elementów
filtrujących.
Umożliwia to zminimalizowanie mocy wentylatorów
transportujących, przy czym koszty utylizacji są ogra-
Filtry powietrza LTA spełniają wymagania
niczone tylko do kosztów usuwania brudnej wody po-
dyrektywy ErP
dczas czyszczenia filtrów. Kolejną zaletą jest to, że
(Energy related Products-Directive).
dzięki przejściu do fazy gazowej podczas elektrostatycznej separacji utracona zostaje minimalna ilość cieczy
Zgodnie z dyrektywą ErP Unia Europejska ma obowiązek
chłodząco-smarującej.
do 2020 roku zredukować emisję CO² o przynajmniej
20%.
* Skuteczność separacji wynosząca > 99 % określona została dla cząsteczek o wielkości < 1 μm. Wartości są mierzone i potwierdzane przez
niezależny instytut ILK Dresden.
LTA 3
Urządzenia kompaktowe
FILTR MGŁY OLEJOWEJ I EMULSYJNEJ
AC 500 / AC 500 Solid
- Elektrostat lub filtr fazy stałej
- Efektywna wydajność odsysania: do 800 m³/h
- Możliwość bezpośredniego montażu na maszynie
- Bardzo niskie zużycie energii
Filtr powietrza AC 500 do odsysania mgły olejowej i
Zużycie energii przez filtr mgły olejowej i emulsyjnej AC
emulsyjnej charakteryzuje się kompaktową konstrukcją,
500 jest bardzo małe i wynosi tylko ok. 0,5 kW. Układ
umożliwiającą bezpośredni montaż na maszynie. Ruch
elektroniczny jest całkowicie zintegrowany z filtrem
powrotny oddzielonego medium również odbywa się
powietrza, przy czym nie jest wymagana dodatkowa
bezpośrednio na maszynie.
szafa sterownicza. Filtr powietrza AC 500 charakteryzuje się bardzo dobrą skutecznością separacji (> 99%)
Filtry wstępne zamontowane są w obudowie, natomi-
i jest bardzo cichy (< 75 dB(A)).
ast wkłady filtra można w całości myć. Filtry panelowe
mają uniwersalną konstrukcję i można je stosować
Napięcie zasilania dostarczane jest opcjonalnie w for-
zarówno do filtracji oleju, jak i emulsji.
mie prądu przemiennego lub opcjonalnie prądu trójfazowego. Urządzenie filtrujące jest przeznaczone do
efektywnego natężenia przepływu do 800 m³/h, co
oznacza, że filtr nadaje się do chłodziwa o ciśnieniu
maks. 20 barów (chłodzenie wewnętrzne) i maszyn o
objętości wnętrza maks. 4 m³, niezależnie od tego, czy
chodzi o olej, czy emulsję.
Filtr powietrza dostępny jest również w wariancie z
wkładem filtra fazy stałej jako model „Solid”. Ponadto
można zastosować opcjonalny filtr dodatkowy z
różnymi filtrami panelowymi, np. do dymu, lub w
wersji z węglem aktywnym do neutralizacji zapachów.
4 LTA
FILTR MGŁY OLEJOWEJ I EMULSYJNEJ
Urządzenia kompaktowe
Dane techniczne
Nazwa
AC 500
Wersja
x Elektrostat x
Wariant
230 V
400 V
Wydajność dmuchawy (m³/h)
1315
1950
Wydajność odsysania do (m³/h)
800
800
Przyłącze (V, Hz, kVA)
230, 50-60,
0,6
400, 50,
0,45
Różnica ciśnień (Pa)
490
780
Poziom hałasu ok. (dB (A))
75
75
500 x 500 x
590
500 x 500 x
610
Ciężar ok. (kg)
50
50
Nazwa
AC 500 Solid
Wersja
Filtr
fazy stałej
x
x
Wymiary: dł. × szer. × wys. (mm)
Wariant
230 V
400 V
Wydajność dmuchawy (m³/h)
1200
1950
Wydajność odsysania do (m³/h)
700
800
Przyłącze (V, Hz, kVA)
230, 50-60,
0,18
400, 50,
0,45
Różnica ciśnień (Pa)
700
780
Poziom hałasu ok. (dB (A))
75
75
500 x 500 x
610
500 x 500 x
610
42
48
Wymiary: dł. × szer. × wys. (mm)
Ciężar ok. (kg)
LTA 5
Urządzenia kompaktowe
FILTR MGŁY OLEJOWEJ I EMULSYJNEJ
AC 1000
- Elektrostat lub filtr fazy stałej
- Efektywna wydajność odsysania: do 800 m³/h
- Możliwość bezpośredniego montażu na maszynie
- Bardzo niskie zużycie energii
- Opcja: wersja stojąca
Podobnie jak AC 500 również model AC 1000 charak-
Urządzenie AC 1000 charakteryzuje się zużyciem ener-
teryzuje się kompaktową konstrukcją, umożliwiającą
gii wynoszącym tylko 0,5 kW, a także bardzo dobrą
bezpośredni montaż na maszynie. Ponadto jest
skutecznością separacji > 99 % i emisją hałasu na po-
dostępny zarówno w wersji poziomej, jak i pionowej.
ziomie 75 dB(A), dzięki czemu jest wyjątkowo
energooszczędne i przyjazne dla środowiska. Dzięki
W przypadku AC 1000 filtry wstępne zamontowane są
temu, że układ elektroniczny jest całkowicie zintegro-
w obudowie, natomiast stosowane elementy filtracyj-
wany z filtrem powietrza, nie jest wymagana dodatko-
ne można w całości myć. Filtr powietrza można
wa szafa sterownicza.
wykorzystywać do separacji oleju i emulsji. Komora
kolektora jest kompatybilna z naszymi filtrami typos-
Do zasilania elektrycznego można wykorzystywać op-
zeregu AC 3000 i AC 8000 – AC 24000, co zapewnia
cjonalnie prąd przemienny lub trójfazowy. Urządzenie
łatwą i niedrogą konserwację.
filtracyjne przeznaczone jest do efektywnego
natężenia przepływu do 800 m³/h, a także do chłodziwa
o ciśnieniu maks. 20 barów (chłodzenie wewnętrzne) i
maszyn o objętości wnętrza maks. 4 m³.
AC 1000 jest dostępne zarówno w wersji Elektrostat,
jak i jako filtr cząstek stałych AC 1000 Solid. Opcjonalnie
można zastosować filtr dodatkowy z różnymi filtrami
panelowymi, np. do dymu lub w wersji z węglem aktywnym do neutralizacji zapachów.
6 LTA
FILTR MGŁY OLEJOWEJ I EMULSYJNEJ
Urządzenia kompaktowe
Dane techniczne
Nazwa
AC 1000
Wersja
x Elektrostat x
Wariant
230 V
400 V
Wydajność dmuchawy (m³/h)
1315
1950
Wydajność odsysania do (m³/h)
800
800
Przyłącze (V, Hz, kVA)
230, 50-60,
0,6
400, 50,
0,45
Różnica ciśnień (Pa)
490
780
Poziom hałasu ok. (dB (A))
75
75
830 x 595 x
310
845 x 595 x
310
68
68
Wymiary: dł. × szer. × wys. (mm)
Ciężar ok. (kg)
LTA 7
Urządzenia kompaktowe
FILTR MGŁY OLEJOWEJ I EMULSYJNEJ
AC 2000 Solid
- Filtr fazy stałej
- Efektywna wydajność odsysania: do 2500 m³/h (możliwość modułowego rozszerzenia do 10 000 m³/h)
- Bardzo długi okres użytkowania
- Bezobsługowe rozwiązanie
- Opcja: Wersja kompaktowa do montażu bezpośredniego na kołpaku maszyny
Filtr cząstek stałych AC 2000 Solid do odsysania mgły
W przypadku średniego (lub normalnego)
olejowej i emulsyjnej wyróżnia się długim okresem
załadunku gazem surowym gwarantujemy
użytkowania i bezproblemową obsługą. Nadające się do
następujące okresy trwałości kaset filtracyj-
mycia filtry wstępne są zamontowane w obudowie,
nych:
natomiast filtr główny w wariancie „Primus B” jest
- Zastosowania emulsyjne: 3000 godz.
całkowicie regenerowalny.
- W przypadku mniejszego załadowania gazem surowym (zależnie od warunków eksploatacyjnych) ten
Urządzenie zasilane jest prądem trójfazowym. Ponad-
okres może wydłużyć się do kilku lat.
to ten typoszereg filtrów można modułowo
rozszerzać do AC 2004, dzięki czemu nadaje się do
Oferujemy również pomiary umożliwiające optymalną
systemów odsysania dużych maszyn, a także do sys-
konfigurację urządzenia.
temów odsysania grupowego kilku maszyn.
Dodatkowo można zastosować opcjonalny filtr dodatkowy z różnymi filtrami panelowymi, np. w wersji z
węglem aktywnym do neutralizacji zapachów. Ponadto to urządzenie wolno stojące dostępne jest również
w wersji kompaktowej do montażu bezpośredniego
na kołpaku maszyny.
Dane techniczne
Nazwa
AC 2000 Solid
Wersja
Filtr fazy stałej
Wariant
Wydajność dmuchawy (m³/h)
4500
Wydajność odsysania do (m³/h)
2500
Przyłącze (V, Hz, kVA)
400, 50,
2.35
Różnica ciśnień (Pa)
2100
Poziom hałasu ok. (dB (A))
Wymiary: dł. × szer. × wys. (mm)
Ciężar ok. (kg)
8 LTA
Urządzenie wolno
stojące
75
700 x 700 x
2000
295
Przyłącze: System zaginania DN 250
FILTR MGŁY OLEJOWEJ I EMULSYJNEJ
Urządzenia kompaktowe
AC 2002 Solid / AC 2003 Solid
Dane techniczne
Nazwa
AC 2002 Solid
Wersja
Filtr fazy stałej
Wariant
Urządzenie wolno
stojące
Wydajność dmuchawy (m³/h)
9000
Wydajność odsysania do (m³/h)
5000
Przyłącze (V, Hz, kVA)
400, 50,
4,7
Różnica ciśnień (Pa)
2100
Poziom hałasu ok. (dB (A))
Wymiary: dł. × szer. × wys. (mm)
Ciężar ok. (kg)
75
1400 x 700 x
2000
590
Nazwa
AC 2003 Solid
Wersja
Filtr fazy stałej
Wariant
Urządzenie wolno
stojące x
Wydajność dmuchawy (m³/h)
13500
Wydajność odsysania do (m³/h)
7500
Przyłącze (V, Hz, kVA)
400, 50,
7,05
Różnica ciśnień (Pa)
2100
Poziom hałasu ok. (dB (A))
Wymiary: dł. × szer. × wys. (mm)
Ciężar ok. (kg)
Przyłącze: System zaginania DN 250
75
2100 x 700 x
2000
885
Przyłącze: System zaginania DN 250
LTA 9
Urządzenia kompaktowe
FILTR MGŁY OLEJOWEJ I EMULSYJNEJ
AC 2000 Solid / AC 2002 Solid – urządzenie kompaktowe
Dane techniczne
Nazwa
AC 2000 Solid
Wersja
Filtr fazy stałej
Wariant
Wydajność dmuchawy (m³/h)
4400
Wydajność odsysania do (m³/h)
1500
Przyłącze (V, Hz, kVA)
400-460, 50-60,
3,2
Różnica ciśnień (Pa)
1800
Poziom hałasu ok. (dB (A))
Wymiary: dł. × szer. × wys. (mm)
Ciężar ok. (kg)
75
800 x 1230 x
1315
200
Nazwa
AC 2002 Solid
Wersja
Filtr fazy stałej
Wariant
8800
Wydajność odsysania do (m³/h)
3000
Przyłącze (V, Hz, kVA)
400-460, 50-60,
6,4
Różnica ciśnień (Pa)
1800
Wymiary: dł. × szer. × wys. (mm)
Ciężar ok. (kg)
Przyłącze: System zaginania DN 250
Urządzenie
kompaktowe
Wydajność dmuchawy (m³/h)
Poziom hałasu ok. (dB (A))
10 LTA
Urządzenie
kompaktowe
75
1500 x 1230 x
1315
400
Przyłącze: System zaginania DN 250
FILTR MGŁY OLEJOWEJ I EMULSYJNEJ
Urządzenia kompaktowe
AC 2000 Solid (olej) – filtr koalescencyjny
Dane techniczne
Nazwa
AC 2000 Solid (olej)
Wersja
Filtr koalescencyjny
Wariant
Urządzenie wolno
stojące
Wydajność dmuchawy (m³/h)
4500
Wydajność odsysania do (m³/h)
1200
Przyłącze (V, Hz, kVA)
400, 50,
3,2
Różnica ciśnień (Pa)
2100
Poziom hałasu ok. (dB (A))
Wymiary: dł. × szer. × wys. (mm)
Ciężar ok. (kg)
75
700 x 700 x
2500
250
Przyłącze: System zaginania DN 250
LTA 11
Urządzenie
kompaktowe
Kompaktgeräte
FILTR MGŁY OLEJOWEJ I EMULSYJNEJ
AC 3000 / AC 3000 Solid
- Elektrostat lub filtr fazy stałej
- Wariant 1-stopniowy lub 2-stopniowy
- Efektywna wydajność odsysania: do
1200 m³/h (możliwość modułowego
rozszerzenia do 7200 m³/h)
- Możliwość bezpośredniego montażu na
maszynie
- Bardzo niskie zużycie energii dzięki zastosowaniu techniki EC (opcja przy 400 V)
- Opcja: Wersja mobilna z ramieniem
odsysającym, wersja magnezowa
Model AC 3000 jest kompaktowym filtrem mgły olejo-
Tak jak w przypadku wszystkich filtrów powietrza LTA
wej i emulsyjnej, który można montować bezpośrednio
również urządzenie AC 3000 charakteryzuje się niskim
na maszynie. Ponadto dostępny jest z 1- i 2-stopniowym
zużyciem energii i bardzo dobrą skutecznością separacji
układem czyszczenia elektrostatycznego. W celu
> 99%, a także poziomem hałasu < 75 dB(A). Dzięki
umożliwienia usuwania dużych zabrudzeń i przedłużenia
układowi
okresu użytkowania można wyposażyć go w odpowied-
bezpośrednio z filtrem powietrza nie jest wymagane
nio dopasowane filtry wstępne.
zastosowanie dodatkowej szafy sterowniczej.
elektronicznemu
zintegrowanemu
Ponadto filtr można wyposażyć w dmuchawę EC o bardZastosowane w modelu AC 3000 elementy filtracyjne
zo dobrej skuteczności. W przypadku trybu dwuzmiano-
można w całości myć, natomiast filtry wstępne są za-
wego z ok. 4000 godzinami pracy na rok użytkowanie
montowane w obudowie.
dmuchaw EC amortyzuje się po 1,3 roku lub po 5400
Wszystkie wkłady filtra są kompatybilne z naszymi
godzinach pracy.
dużymi filtrami typoszeregów AC 8000 – AC 24000,
poza tym komora kolektora jest kompatybilna z nas-
Napięcie zasilania dostarczane jest opcjonalnie w formie
zym typoszeregiem AC 1000, co zapewnia łatwą i
prądu przemiennego lub opcjonalnie prądu trójfazowe-
niedrogą konserwację.
go. Jednostopniowy filtr AC 3001 przeznaczony jest do
chłodziwa o ciśnieniu maks. 40 barów (chłodzenie
wewnętrzne) i maszyn o objętości wnętrza maks. 6 m³.
Dwustopniowy filtr AC 3002 przeznaczony jest do
chłodziwa o ciśnieniu maks. 80 barów (chłodzenie
wewnętrzne) i maszyn o objętości wnętrza maks. 6 m³,
niezależnie od tego, czy chodzi o olej, czy emulsję. Ponadto ten typoszereg filtrów można modułowo
rozszerzać do AC 3061 / 3062, dzięki czemu nadaje się
on do systemów odsysania dużych maszyn, a także do
systemów odsysania grupowego kilku maszyn.
Również model AC 3000 dostępny jest jako filtr cząstek
stałych AC 3000 Solid. Dodatkowo można zastosować
opcjonalny filtr dodatkowy z różnymi filtrami panelowymi, np. do dymu lub w wersji z węglem aktywnym
do neutralizacji zapachów. Ponadto filtry tego typoszeregu dostępne są również w wersji mobilnej z ramieniem odsysającym do odsysania dymu spawalniczego, a także w wersji magnezowej, która dopuszczona
jest do obróbki magnezu przy użyciu emulsji i oleju.
12 LTA
FILTR MGŁY OLEJOWEJ I EMULSYJNEJ
Urządzenia kompaktowe
Konstrukcja modułowa / AC 3001
Konstrukcja modułowa (AC 3000 – AC 3062)
Budowa
H = konstrukcja poziomae
V = konstrukcja pionowa
1 = filtr jednostopniowy
2 = filtr dwustopniowy
Dane techniczne
AC 3001
Nazwa
Wersja
x Elektrostat
Wariant
230 V
400 V
Wydajność dmuchawy (m³/h)
2400
3200
Wydajność odsysania do (m³/h)
1200
1200
Przyłącze (V, Hz, kVA)
230, 50-60,
0,78
400, 50,
1,23
Różnica ciśnień (Pa)
840
980
Poziom hałasu ok. (dB (A))
75
78
800 x 625 x
610
770 x 625 x
610
100
110
Wymiary: dł. × szer. × wys. (mm)
Ciężar ok. (kg)
AC 3001
AC 3001 Mobil
LTA 13
Urządzenia kompaktowe
FILTR MGŁY OLEJOWEJ I EMULSYJNEJ
AC 3001 Solid / AC 3002
Dane techniczne
Nazwa
AC 3001 Solid
Wersja
Filtr
fazy stałej
x
x
Wariant
230 V
400 V
Wydajność dmuchawy (m³/h)
2400
3200
Wydajność odsysania do (m³/h)
1000
1000
Przyłącze (V, Hz, kVA)
230, 50-60,
0,63
400, 50,
1,08
Różnica ciśnień (Pa)
840
980
Poziom hałasu ok. (dB (A))
75
78
800 x 625 x
610
770 x 625 x
610
80
90
Wymiary: dł. × szer. × wys. (mm)
Ciężar ok. (kg)
Nazwa
AC 3002
Wersja
Feststofffilter
Elektrostat x
x
Wariant
Standgerät
230 V
400 V
Wydajność dmuchawy (m³/h)
2400
3200
Wydajność odsysania do (m³/h)
1200
1200
Przyłącze (V, Hz, kVA)
230, 50-60,
0,93
400, 50,
1,38
Różnica ciśnień (Pa)
840
980
Poziom hałasu ok. (dB (A))
75
78
1130 x 625
x 610
1100 x
625 x610
130
135
Wymiary: dł. × szer. × wys. (mm)
Ciężar ok. (kg)
14 LTA
FILTR MGŁY OLEJOWEJ I EMULSYJNEJ
Urządzenia kompaktowe
AC 3021-H / AC 3022-H
Dane techniczne
Nazwa
Wersja
AC 3021-H
x Elektrostat
Wariant
230 V
400 V
Wydajność dmuchawy (m³/h)
4800
6400
Wydajność odsysania do (m³/h)
2.00
2400
Przyłącze (V, Hz, kVA)
230, 50-60,
1,55
400, 50,
2,13
Różnica ciśnień (Pa)
840
980
Poziom hałasu ok. (dB (A))
75
78
800 x 1105
x 610
770 x 1105
x 610
170
175
Wymiary: dł. × szer. × wys. (mm)
Ciężar ok. (kg)
Nazwa
AC 3022-H
Wersja
x Elektrostat x
Wariant
230 V
400 V
Wydajność dmuchawy (m³/h)
4800
6400
Wydajność odsysania do (m³/h)
2400
2400
Przyłącze (V, Hz, kVA)
230, 50-60,
1,55
400, 50,
2,28
Różnica ciśnień (Pa)
840
980
Poziom hałasu ok. (dB (A))
75
78
1130 x
1105 x 610
1130 x
1105 x 610
270
270
Wymiary: dł. × szer. × wys. (mm)
Ciężar ok. (kg)
Dostępna również wersja pionowa
Dostępna również wersja pionowa
LTA 15
Urządzenia kompaktowe
FILTR MGŁY OLEJOWEJ I EMULSYJNEJ
AC 6002 CIP / AC 6022 CIP
- Elektrostat
- Bardzo długi okres użytkowania
- Efektywna wydajność odsysania: do 1200 m³/h
- Tylko regenerowalne elementy filtracyjne
(możliwość modułowego rozszerzenia do 2400
- Stale wysoka skuteczność separacji > 99%
m³/h)
- Możliwość bezpośredniego montażu na maszynie
- Automatyczne czyszczenie
- Bardzo niskie zużycie energii
Model AC 6000 CIP jest kompaktowym filtrem powie-
W normalnym trybie filtrowania oddzielna pompa
trza z funkcją automatycznego czyszczenia. Dzięki
tłocząca tłoczy ciecz chłodząco-smarującą z lokalnej in-
kompaktowym wymiarom filtr AC 6000 CIP optymalnie
stalacji centralnej do zbiornika pośredniego filtra.
nadaje się do bezpośredniego montażu na maszynie.
Następnie ciecz może opcjonalnie zostać rozgrzana.
Zawierające aerozol powietrze wylotowe przepływa
Można określić czas czyszczenia filtra. Ewentualnie
przez dwustopniowy, elektrostatyczny filtr powietrza.
można wysłać odpowiedni sygnał do filtra, np. w przy-
Jednocześnie zawarte w powietrzu cząsteczki (aerozo-
padku przestojów lub przezbrojeń maszyny. Aby
le) zostają naładowane, zwrócone w innym kierunku
zmniejszyć straty oleju, klapa zamykająca dmuchawy jest
przez pole elektryczne między płytami kolektora, a
zamknięta w czasie czyszczenia. Elementy filtracyjne są
następnie odseparowane. Napięcie podłączone do ko-
czyszczone za pomocą pompy wysokociśnieniowej, przy
lektora i jonizatora jest zmienne, co umożliwia jego
użyciu specjalnych dysz płuczących. Zabrudzenia
dopasowanie do określonych potrzeb, np. do stoso-
oddzielają się w wyniku rozgrzania medium lub zostają
wania z olejem, emulsją itp. W przypadku AC 6000 CIP
usunięte pod wpływem działania ciśnienia przepłukiwania.
stosowane są wyłącznie regenerowalne elementy
Po zakończeniu czyszczenia brudne medium płuczące
filtrujące. Umożliwiają one, łącznie z automatycznym
przepływa z powrotem do urządzenia centralnego.
urządzeniem do płukania, dowolnie częste czyszczenie
Dzięki temu w trakcie następnego cyklu płukania
filtrów, dzięki czemu nie występują koszty utylizacji i
możliwe jest ponowne tłoczenie cieczy chłodząco-
zakupu filtrów zapasowych. Ponadto urządzenie za-
smarującej jako medium płuczącego z powrotem z
pewnia stale wysoką skuteczność separacji > 99%, a
urządzenia centralnego. Do programowania i regulowa-
także ciągłą gotowość do pracy.
nia procesu czyszczenia służy sterownik PLC. Dzięki
temu automatyczne czyszczenie można indywidualnie
dopasować do określonych wymogów klienta.
16 LTA
FILTR MGŁY OLEJOWEJ I EMULSYJNEJ
Urządzenia kompaktowe
Dane techniczne
Nazwa
AC 6002 CIP
Wersja
Elektrostat
Wariant
400 V x
Wydajność dmuchawy (m³/h)
3200
Wydajność odsysania do (m³/h)
1600
Przyłącze (V, Hz, kVA)
400, 50,
1,38
Różnica ciśnień (Pa)
980
Poziom hałasu ok. (dB (A))
75
Wymiary: dł. × szer. × wys. (mm)
Ciężar ok. (kg)
1130 x 570 x
1550
370
Nazwa
AC 6022 CIP
Wersja
Elektrostat
Wariant
400 V x
Wydajność dmuchawy (m³/h)
6400
Wydajność odsysania do (m³/h)
3200
Przyłącze (V, Hz, kVA)
400, 50,
2,76
Różnica ciśnień (Pa)
980
Poziom hałasu ok. (dB (A))
75
Wymiary: dł. × szer. × wys. (mm)
Ciężar ok. (kg)
Wymagane przyłącze sprężonego powietrza
1130 x 1140 x
1550
700
Wymagane przyłącze sprężonego powietrza
LTA 17
Urządzenia duże
FILTR MGŁY OLEJOWEJ I EMULSYJNEJ
AC 8000 – AC 24000
- Elektrostat lub filtr fazy stałej
- Wariant 1-stopniowy lub 2-stopniowy
- Przepływ powietrza: 8000 – 36 000 m³/h
- Niewielkie zużycie energii dzięki zoptymalizowanej pod kątem przepływu konstrukcji
- Opcja: Automatyczne czyszczenie, zespół dmuchawy
Filtry powietrza AC 8000 – AC 24000 charakteryzują się
Filtry powietrza są dostępne również w wariancie z
wytrzymałą konstrukcją. Są optymalnym rozwiązaniem
wkładem filtra fazy stałej jako model „Solid”. Opcjonalnie
do grupowych i centralnych układów odsysania mgły
do dużych filtrów dostępne są kompletne zespoły
olejowej i emulsyjnej w maszynach i centrach obrób-
dmuchawy, a także automatyczny układ czyszczenia.
czych lub w całych halach fabrycznych. Dzięki
modułowej konstrukcji są idealnie dopasowane do
Automatyka czyszcząca:
określonych potrzeb. Ponadto dostępne są z 1- i 2-sto-
- Opcjonalny system czyszczenia do dużych modułów
pniowym układem czyszczenia elektrostatycznego. W
- Czyszczenie poszczególnych poziomów filtra za
celu umożliwienia usuwania dużych zabrudzeń i
pośrednictwem wbudowanych przewodów kola-
przedłużenia okresu użytkowania można wyposażyć je
nowych z odpowiednimi dyszami pełnostożkowymi
w odpowiednio dopasowane filtry wstępne.
- Czyszczenie bez dodatków chemicznych lub rozt
worów wodnych
Filtry wstępne zamontowane są w obudowie, natomiast wkłady filtra można w całości myć. Filtry panelowe
mają uniwersalną konstrukcję i można je stosować
- Ponowne uzdatnianie oleju czyszczącego za pomocą
wirówki
- Oddzielenie urządzenia filtracyjnego w czasie
zarówno do filtracji oleju, jak i emulsji. Wszystkie wkłady
czyszczenia za pomocą sterowanych elektrycznie
filtra są całkowicie kompatybilne z naszymi filtrami ty-
klap zamykających
poszeregu AC 3000, poza tym komora kolektora jest
kompatybilna z naszym typoszeregiem AC 1000, co
zapewnia łatwą i niedrogą konserwację. Dzięki zoptymalizowanej pod kątem przepływu konstrukcji zużycie
energii jest bardzo niskie.
Filtry charakteryzują się bardzo dobrą skutecznością separacji (> 99%). Moduł podstawowy jest zasilany
napięciem 230 V. Do zasilania urządzenia i zespołu
dmuchawy wykorzystywany jest prąd trójfazowy. Jednostopniowy filtr charakteryzuje się przepływem powietrza 8000–30 000 m³/h, natomiast dwustopniowy filtr AC
8002 – przepływem powietrza 8000–36 000 m³/h,
niezależnie od tego, czy chodzi o olej, czy emulsję.
18 LTA
Automatyka czyszcząca
AC 8001 / AC 8002
AC 12001 / AC 12002
Nazwa
Wersja
Przepływ powietrza (m³/h)
Przyłącze (V, Hz, kVA)
Wymiary: dł. × szer. × wys. (mm)
Ciężar ok. (kg)
AC 8001
FILTR MGŁY OLEJOWEJ I EMULSYJNEJ
Urządzenia duże
Dane techniczne
AC 8002
x Elektrostat
8000
- 10000
8000
- 12000
230,
50-60, 0,5
230,
50-60, 1,0
650 x
1115 x
2300
1300 x
1115 x
2300
300
600
Wariant 1-stopniowy AC 8001
Nazwa
Wersja
Przepływ powietrza (m³/h)
Przyłącze (V, Hz, kVA)
Wymiary: dł. × szer. × wys. (mm)
Ciężar ok. (kg)
AC 12001 AC 12002
x Elektrostat
12000
- 15000
12000
- 16000
230,
50-60, 0,5
230,
50-60, 1,0
650 x
1580 x
2300
1300 x
1580 x
2300
400
800
Wariant 1-stopniowy AC 12001
LTA 19
Urządzenia duże
FILTR MGŁY OLEJOWEJ I EMULSYJNEJ
AC 16001 / AC 16002
AC 20001 / AC 20002
Dane techniczne
Nazwa
Wersja
Przepływ powietrza (m³/h)
Przyłącze (V, Hz, kVA)
Wymiary: dł. × szer. × wys. (mm)
Ciężar ok. (kg)
AC 16001 AC 16002
x Elektrostat
16000
- 20000
16000
- 24000
230, 50-60,
1,0
230,
50-60, 2,0
650 x
2230 x
2300
1300 x
2230 x
2300
600
1200
Wariant 1-stopniowy AC 16001
Nazwa
Wersja
Przepływ powietrza (m³/h)
Przyłącze (V, Hz, kVA)
Wymiary: dł. × szer. × wys. (mm)
Ciężar ok. (kg)
AC 20001 AC 20002
x Elektrostat
20000
- 25000
20000
- 30000
230, 50-60,
1,0
230,
50-60, 2,0
650 x
2695 x
2300
1300 x
2695 x
2300
700
1400
Wariant 1-stopniowy AC 20001
20 LTA
AC 24001 / AC 24002
Nazwa
Wersja
Przepływ powietrza (m³/h)
Przyłącze (V, Hz, kVA)
Wymiary: dł. × szer. × wys. (mm)
Ciężar ok. (kg)
FILTR MGŁY OLEJOWEJ I EMULSYJNEJ
Urządzenia duże
Dane techniczne
AC 24001 AC 24002
x Elektrostat
24000
- 30000
24000
- 36000
230, 50-60,
1,0
230, 50-60,
2,0
650 x
3160 x
2300
1300 x
3160 x
2300
800
1600
Wariant 1-stopniowy AC 24001
LTA 21
Zespół dmuchawy do urządzeń dużych
ZESPÓŁ DMUCHAWY
G 8008 / G 12008
Cały zespół dmuchawy składa się z następujących
elementów:
- Wanna denna z konsolą montażową
- Obudowa dmuchawy (opcjonalnie z izolacją dźwiękową)
- Łącznik do urządzenia filtracyjnego
- Centralna szafa sterownicza z wyłącznikiem głównym
- Dmuchawa trójfazowa z amortyzatorami drgań
Dane techniczne
Nazwa
Zastosowanie
Natężenie przepływu (m³/h)
AC 8001 / 8002
8000
Nazwa
Zastosowanie
Natężenie przepływu (m³/h)
G 12008
AC 8002
12000
Przyłącze (V, Hz, kVA)
400, 50,
4,0
Przyłącze (V, Hz, kVA)
400, 50,
7,5
Różnica ciśnień (Pa)
1000
Różnica ciśnień (Pa)
1000
Poziom hałasu ok. (dB (A))
Wymiary: dł. × szer. × wys. (mm)
Ciężar ok. (kg)
22 LTA
G 8008
75
1570 x 1000 x
1705
200
Poziom hałasu ok. (dB (A))
Wymiary: dł. × szer. × wys. (mm)
Ciężar ok. (kg)
76
1570 x 1350 x
1705
250
G 12012 / G 16012
G 16016 / G 20016
Nazwa
Zastosowanie
Natężenie przepływu (m³/h)
G 12012
AC 12001 / 12002
12000
Nazwa
Zastosowanie
Natężenie przepływu (m³/h)
G 16012
AC 12002
16000
Przyłącze (V, Hz, kVA)
400, 50,
7,5
Przyłącze (V, Hz, kVA)
400, 52,
11,0
Różnica ciśnień (Pa)
1000
Różnica ciśnień (Pa)
1500
Poziom hałasu ok. (dB (A))
Wymiary: dł. × szer. × wys. (mm)
Ciężar ok. (kg)
Nazwa
Zastosowanie
Natężenie przepływu (m³/h)
76
1710 x 1350 x
1750
250
G 16016
AC 16001 / 16002
16000
Poziom hałasu ok. (dB (A))
Wymiary: dł. × szer. × wys. (mm)
Ciężar ok. (kg)
Nazwa
Zastosowanie
Natężenie przepływu (m³/h)
77
1710 x 1940 x
1750
300
G 20016
AC 16002
20000
Przyłącze (V, Hz, kVA)
400, 52,
11,0
Przyłącze (V, Hz, kVA)
400, 46,
15,0
Różnica ciśnień (Pa)
1500
Różnica ciśnień (Pa)
1500
Poziom hałasu ok. (dB (A))
Wymiary: dł. × szer. × wys. (mm)
Ciężar ok. (kg)
77
2175 x 1940 x
1900
300
Poziom hałasu ok. (dB (A))
Wymiary: dł. × szer. × wys. (mm)
Ciężar ok. (kg)
FILTR MGŁY OLEJOWEJ I EMULSYJNEJ
Urządzenia duże
Dane techniczne
78
2175 x 2400 x
1900
350
LTA 23
Zespół dmuchawy do urządzeń dużych
24 24
LTALTA
ZESPÓŁ DMUCHAWY
G 20020 /G 24020 G 24024
Nazwa
Zastosowanie
Natężenie przepływu (m³/h)
G 20020
AC 20001 / 20002
20000
Przyłącze (V, Hz, kVA)
400, 46,
15.0
Różnica ciśnień (Pa)
1500
Poziom hałasu ok. (dB (A))
Wymiary: dł. × szer. × wys. (mm)
Ciężar ok. (kg)
Nazwa
Zastosowanie
Natężenie przepływu (m³/h)
FILTR MGŁY OLEJOWEJ I EMULSYJNEJ
Urządzenia duże
Dane techniczne
78
2222 x 2400 x
2280
350
G 24020
AC 20002
24000
Nazwa
Zastosowanie
Natężenie przepływu (m³/h)
G 24024
AC 24001 / 24002
24000
Przyłącze (V, Hz, kVA)
400, 48,
15,0
Przyłącze (V, Hz, kVA)
400, 48,
15,0
Różnica ciśnień (Pa)
1500
Różnica ciśnień (Pa)
1500
Poziom hałasu ok. (dB (A))
Wymiary: dł. × szer. × wys. (mm)
Ciężar ok. (kg)
79
2222 x 2700 x
2280
400
Poziom hałasu ok. (dB (A))
Wymiary: dł. × szer. × wys. (mm)
Ciężar ok. (kg)
79
2300 x 2700 x
2400
400
LTA 25
Urządzenia duże
FILTR MGŁY OLEJOWEJ I EMULSYJNEJ
AC 8001 Solid / AC 10001 Solid
Możliwe jest stosowanie zintegrowanej dmuchawy
lub zewnętrznych zespołów dmuchawy.
Dane techniczne
Nazwa
AC 8001 Solid
Wersja
Filtr fazy stałej
Przepływ powietrza (m³/h)
Wymiary: dł. × szer. × wys. (mm)
Ciężar ok. (kg)
2500 x 710 x
1580
450
Nazwa
AC 10001 Solid
Wersja
Filtr fazy stałej
Przepływ powietrza (m³/h)
Wymiary: dł. × szer. × wys. (mm)
Ciężar ok. (kg)
26 LTA
8000
Opcja: Wersja z kasetami koalescencyjnymi
10000
3170 x 710 x
1580
630
Opcja: Wersja z kasetami koalescencyjnymi
AC 16001 Solid / AC 20001 Solid
Nazwa
AC 16001 Solid
Wersja
Filtr fazy stałej
Przepływ powietrza (m³/h)
Wymiary: dł. × szer. × wys. (mm)
Ciężar ok. (kg)
16000
2500 x 1420 x
1580
900
Nazwa
AC 20001 Solid
Wersja
Filtr fazy stałej
Przepływ powietrza (m³/h)
Wymiary: dł. × szer. × wys. (mm)
Ciężar ok. (kg)
FILTR MGŁY OLEJOWEJ I EMULSYJNEJ
Urządzenia duże
Dane techniczne
Opcja: Wersja z kasetami koalescencyjnymi
20000
3170 x 1420 x
1580
1260
Opcja: Wersja z kasetami koalescencyjnymi
LTA 27
Filtr kieszonkowy
FILTR PYŁOWY
DF
- Filtr kieszonkowy
- Efektywna wydajność odsysania: 600 m³/h – 2000 m³/h
- Czyszczenie ręczne lub pneumatyczne
- Zmienny pojemnik zbiorczy
- Opcje: Wersja mobilna, oddzielacz wstępny z kąpielą wodną, filtr dodatkowy: Filtr dokładny klasy E11-H13
Filtr kieszonkowy typu DF przeznaczony jest do
Czyszczenie filtrów kieszonkowych odbywa się –
prostych zastosowań przemysłowych, można go
zależnie od wersji – ręcznie lub pneumatycznie. Po-
również używać w przypadku braku zasilania
nadto zbiornik charakteryzuje się zmiennością.
sprężonym powietrzem i/lub urządzeń mobilnych.
Dostępny jest także opcjonalny filtr dodatkowy z
Zależnie od modelu (DF 60 / 90/ 140 / 200) filtry pyłowe
wkładami filtracyjnymi klasy filtracji dokładnej E11-H13.
mają efektywną wydajność odsysania, wynoszącą 600
Kolejnymi elementami opcjonalnymi są oddzielacz
m³/h – 2000 m³/h. W przypadku większych wymogów
wstępny z kąpielą wodną oraz mobilna wersja filtra
nasze filtry pyłowe są również dostępne jako filtry z
pyłowego.
wkładem typu DF Jet, o efektywnej wydajności odsysania do 20 000 m³/h.
28 LTA
DF 60 / DF 90 / DF 140 / DF 200
Dane techniczne
Nazwa
DF 60
Nazwa
DF 90
Wersja
Filtr kieszonkowy
x
Wersja
Filtr kieszonkowy
x
Wydajność dmuchawy (m³/h)
800
Wydajność dmuchawy (m³/h)
1100
Wydajność odsysania do (m³/h)
600
Wydajność odsysania do (m³/h)
900
Przyłącze (V, Hz, kVA)
400-460, 50-60, 1,35
Przyłącze (V, Hz, kVA)
400-460, 50-60, 1,65
Różnica ciśnień (Pa)
1050
Różnica ciśnień (Pa)
1200
Wymiary: dł. × szer. × wys. (mm)
70
650 x 550 x 1205
Poziom hałasu ok. (dB (A))
Wymiary: dł. × szer. × wys. (mm)
72
650 x 550 x 1205
Ciężar ok. (kg)
88
Ciężar ok. (kg)
90
Pojemność pojemnik na pył (l)
45
Pojemność pojemnik na pył (l)
45
Nazwa
DF 140
Nazwa
DF 200
Wersja
Filtr kieszonkowy
x
Wersja
Filtr kieszonkowy
x
Wydajność dmuchawy (m³/h)
2000
Wydajność dmuchawy (m³/h)
2600
Wydajność odsysania do (m³/h)
1400
Wydajność odsysania do (m³/h)
2000
Przyłącze (V, Hz, kVA)
400-460, 50-60, 2,9
Przyłącze (V, Hz, kVA)
400-460, 50-60, 4,2
Różnica ciśnień (Pa)
1600
Różnica ciśnień (Pa)
1800
Poziom hałasu ok. (dB (A))
Wymiary: dł. × szer. × wys. (mm)
74
750 x 850 x 1775
Poziom hałasu ok. (dB (A))
Wymiary: dł. × szer. × wys. (mm)
FILTR PYŁOWY
Filtr kieszonkowy i z wkładem
Poziom hałasu ok. (dB (A))
76
750 x 850 x 1775
Ciężar ok. (kg)
175
Ciężar ok. (kg)
180
Pojemność pojemnik na pył (l)
80
Pojemność pojemnik na pył (l)
80
LTA 29
Filtr z wkładem
FILTR PYŁOWY
DF Jet
- Filtr z wkładem
- Efektywna wydajność odsysania: 600 m³/h – 2500 m³/h
(możliwość modułowego rozszerzenia do 20 000 m³/h)
- Automatyczne czyszczenie
- Zmienny pojemnik zbiorczy
- Opcje: Zespół powlekania wstępnego do kleistych pyłów lub wilgoci związanej, filtr dodatkowy:
Filtr dokładny klasy E11-H13
Filtr z wkładem typu DF Jet jest używany w zasto-
Czyszczenie filtrów z wkładem odbywa się automaty-
sowaniach przemysłowych o wyższych wymaganiach,
cznie przy użyciu impulsów Jet. Ponadto zbiornik cha-
w przypadku specjalnych wymagań klienta i/lub
rakteryzuje się zmiennością.
zastosowań w obszarach zagrożonych wybuchem.
Dostępny jest także opcjonalny filtr dodatkowy z
Zależnie od modelu (DF 60 / 90 / 140 / 200 / 300 / 2000
wkładami filtracyjnymi klasy filtracji dokładnej E11-H13.
Jet) filtry pyłowe mają efektywną wydajność odsysania
Opcjonalnie dostępny jest zespół do powlekania
wynoszącą 600–2500 m³/h. Ponadto filtr typu DF 2000
wstępnego do kleistych pyłów lub wilgoci związanej.
Jet można modułowo rozbudować do DF 2008 Jet
(wydajność odsysania do 20 000 m³/h), co umożliwia
zastosowanie w grupowym lub centralnym systemie
odsysania kilku maszyn. W przypadku zwykłych wymogów nasze filtry pyłowe dostępne są również jako filtry kieszonkowe typu DF, o efektywnej wydajności odsysania do 2000 m³/h.
30 LTA
DF 90 Jet / DF 200 Jet / DF 300 Jet
Dane techniczne
Nazwa
DF 90 Jet
Nazwa
DF 200 Jet
Wersja
Filtr z wkładem
x
Wersja
Filtr z wkładem
x
Wydajność dmuchawy (m³/h)
1100
Wydajność dmuchawy (m³/h)
2600
Wydajność odsysania do (m³/h)
750
Wydajność odsysania do (m³/h)
2000
Przyłącze (V, Hz, kVA)
230, 50, 1,1
Przyłącze (V, Hz, kVA)
400-460, 50-60, 2,2
Różnica ciśnień (Pa)
1000
Różnica ciśnień (Pa)
1550
Wymiary: dł. × szer. × wys. (mm)
78
650 x 750 x 2270
Poziom hałasu ok. (dB (A))
Wymiary: dł. × szer. × wys. (mm)
76
950 x 850 x 2920
Ciężar ok. (kg)
100
Ciężar ok. (kg)
230
Pojemność pojemnik na pył (l)
95
Pojemność pojemnik na pył (l)
95
Liczba wkładów
2
Liczba wkładów
2
Nazwa
DF 300 Jet
Wersja
Filtr z wkładem
x
Wydajność dmuchawy (m³/h)
4000
Wydajność odsysania do (m³/h)
3000
Przyłącze (V, Hz, kVA)
400-460, 50-60, 3,45
Różnica ciśnień (Pa)
1750
Poziom hałasu ok. (dB (A))
Wymiary: dł. × szer. × wys. (mm)
FILTR PYŁOWY
Filtr kieszonkowy i z wkładem
Poziom hałasu ok. (dB (A))
77
950 x 850 x 2920
Ciężar ok. (kg)
230
Pojemność pojemnik na pył (l)
95
Liczba wkładów
2
LTA 31
Filtr z wkładem
FILTR PYŁOWY
DF 2000 Jet / DF 2002 Jet
Dane techniczne
Nazwa
DF 2000 Jet
Wersja
Filtr z wkładem
x
Wydajność dmuchawy (m³/h)
6200
Wydajność odsysania do (m³/h)
2000
Przyłącze (V, Hz, kVA)
400, 50, 5,9
Różnica ciśnień (Pa)
2700
Poziom hałasu ok. (dB (A))
Wymiary: dł. × szer. × wys. (mm)
920 x 975 x 2970
Ciężar ok. (kg)
240
Pojemność pojemnik na pył (l)
10
Liczba wkładów
4
Nazwa
DF 2002 Jet
Wersja
Filtr z wkładem
x
Wydajność dmuchawy (m³/h)
12400
Wydajność odsysania do (m³/h)
4000
Przyłącze (V, Hz, kVA)
400, 50, 11,8
Różnica ciśnień (Pa)
2.700
Poziom hałasu ok. (dB (A))
Wymiary: dł. × szer. × wys. (mm)
32 LTA
75
76
1620 x 975 x 2970
Ciężar ok. (kg)
480
Pojemność pojemnik na pył (l)
20
Liczba wkładów
8
DF 2003 Jet / DF 2004 Jet
Dane techniczne
Nazwa
DF 2003 Jet
Wersja
Filtr z wkładem
x
Wydajność dmuchawy (m³/h)
18600
Wydajność odsysania do (m³/h)
6000
Przyłącze (V, Hz, kVA)
400, 50, 17,
Różnica ciśnień (Pa)
2700
Wymiary: dł. × szer. × wys. (mm)
77
2320 x 975 x 2970
Ciężar ok. (kg)
720
Pojemność pojemnik na pył (l)
30
Liczba wkładów
12
Nazwa
DF 2004 Jet
Wersja
Filtr z wkładem
x
Wydajność dmuchawy (m³/h)
24800
Wydajność odsysania do (m³/h)
8000
Przyłącze (V, Hz, kVA)
400, 50, 23,6
Różnica ciśnień (Pa)
2700
Poziom hałasu ok. (dB (A))
Wymiary: dł. × szer. × wys. (mm)
FILTR PYŁOWY
Filtr kieszonkowy i z wkładem
Poziom hałasu ok. (dB (A))
78
3020 x 975 x 2970
Ciężar ok. (kg)
960
Pojemność pojemnik na pył (l)
40
Liczba wkładów
16
LTA 33
Urządzenia zabezpieczające
34 LTA
URZĄDZENIA ZABEZPIECZAJĄCE LTA
do obrabiarek
W przemyśle obróbki metalu stosowane są duże ilości
Jeśli w obrabiarkach stosowane są niemieszające się z
do cieczy chłodząco-smarujących, zwłaszcza w proce-
wodą ciecze chłodząco-smarujące, można użyć szere-
sach
gu środków zwiększających bezpieczeństwo.
obróbki
skrawaniem.
Są
to
najczęściej
niemieszające się z wodą, nowoczesne oleje. W wyniku
przekroczenia temperatury zapłonu powstają wybu-
Firma LTA Lufttechnik opracowała specjalny system
chowe mieszaniny par i powietrza. Można temu zapo-
ochrony przed pożarem i wybuchem, który został po-
biec, wybierając smary o możliwie najwyższej tempe-
ddany ocenie przez niezależny instytut (IBEXU).
raturze zapłonu. Nie można zapobiec powstawania
aerozoli wskutek atomizacji lub rozpylenia cieczy. Są
one wybuchowe również w temperaturze niższej od
temperatury zapłonu. W przypadku stosowania emulsji olej/woda (mieszające się z wodą ciecze chłodzącosmarujące) można zapobiec zapłonowi dopiero przy
LTA 35
URZĄDZENIA ZABEZPIECZAJĄCE LTA
do obrabiarek
udziale wody przekraczającym 80 %.
EUROPE
LTA Lufttechnik GmbH
Erwin Junker
Maschinenfabrik GmbH
Junkerstraße 2
77787 Nordrach
Germany
[email protected]
+49 (0)7838 84-245
www.lta.de
Junkerstraße 2
77787 Nordrach
Germany
Erwin Junker
Grinding Technology a.s.
Plant Holice
Pardubická 332
534 13 Holice
Czech Republic
Erwin Junker
Grinding Technology a.s.
Russia Branch Office
Prospekt Tolbukhina 17/65
150000 Yaroslavl
Russian Federation
[email protected]
+49 (0)7838 84-0
www.junker.de
[email protected]
+420 466 003-111
www.junker.cz
[email protected]
+7 (4852) 20 61 21
www.junker-russia.ru
Erwin Junker
de Mexico, S. de R.L. de C.V.
Blvd. Bernardo Quintana #7001
Torre 2, #1203
Centro Sur Querétaro
Qro., C.P. 76079
Mexico
Erwin Junker
Máquinas Ltda.
Centro Administrativo Rio Negro
Edifício Jaçari - Bloco A
13° andar cj. 132/133
Alameda Rio Negro 585
CEP 06454-000
Alphaville – Barueri, São Paulo
Brazil
AMERICA
Erwin Junker
Machinery, Inc.
2541 Technology Drive, #410
Elgin, IL 60124
USA
[email protected]
+1 847 488 0406
www.junker-usa.com
[email protected]
+52 442 199 5111
www.junker.com.mx
[email protected]
+55 11 4153 9645
www.junker-group.com.br
ASIA
Erwin Junker
Maschinenfabrik GmbH
Shanghai Representative Office
Unit 1003, Floor 10
Tower II Kerry Ever Bright City
Enterprise Center
No. 209 Gonghe Road
Shanghai 200070
P.R. China
[email protected]
+86 21 6143 8528
www.junker.com.cn
www.lta.de
Erwin Junker
Maschinenfabrik GmbH
India Branch Office
Office No. 104, City Square
29-2, K.M. Gandhi Path
Bhamburda, Shivaji Nagar
Pune 411 005
India
[email protected]
+91 20 255 33 896
www.junker.in
Erwin Junker
Makina Sanayi Ticaret LTD. ŞTİ.
Esentepe Mah.
Milangaz Cad. No:75
Monumento
Kartal/Istanbul
Turkey
[email protected]
+90 216 504 28 11
www.junker-turkey.com.tr
ZEMA Zselics Ltda.
Estrada do Capivari 741
Cep 09835-450
S.B. do Campo, São Paulo
Brazil
[email protected]
+55 11 4397 6000
www.zema.com.br

Podobne dokumenty