SPECYFIKACJA

Komentarze

Transkrypt

SPECYFIKACJA
SPECYFIKACJA
Warunków przetargu pisemnego nieograniczonego na ustanowienie i przeniesienie
odrębnej własności lokalu mieszkalnego przy ul. Osiedle Młodych 5)48.
1. Przedmiotem przetargu jest ustanowienie i przeniesienie odrębnej własności lokalu
mieszkalnego używanego. Lokal oznaczony nr 48 usytuowany jest na III piętrze budynku
mieszkalnego wielorodzinnego położonego w Ostródzie przy ul. Osiedle Młodych 5.
Powierzchnia użytkowa lokalu wynosi 51,30m², który składa się z dwóch pokoi, kuchni,
łazienki wraz z wc - z własnością, którego związany będzie udział wynoszący 0,0109
części w prawie współwłasności gruntu, stanowiącego działkę numer 101/35 o obszarze
0,5251 ha i w częściach wspólnych budynku oraz innych urządzeniach, które nie służą
wyłącznie do użytku właścicieli poszczególnych lokali. W ramach udziału we
współwłasności nieruchomości wspólnej członek korzystać będzie na zasadzie
wyłączności z pomieszczenia piwnicznego oznaczonego numerem 48 a znajdującego się
w tym budynku. Lokal posiada instalację centralnego ogrzewania wyposażoną w zawory
termostatyczne i podzielniki kosztów, instalację zimnej i ciepłej wody wyposażoną w
liczniki, gazową, elektryczną oraz RTV po podpisaniu umowy z jednym z operatorów tj.
TV „Vectra” lub „Multimedia”.
2. Przetarg ogłasza się w formie:
a) przetargu nieograniczonego, w którym zostaną rozpatrzone oferty wszystkich osób
zainteresowanych.
3. Przy otwarciu ofert i wyborze decyduje najkorzystniejsza zaoferowana wartość rynkowa
lokalu. Oferta złożona z propozycją ceny wywoławczej nie będzie brana pod uwagę.
4. Cena wywoławcza 115.000 zł/słownie: sto piętnaście tysięcy zł. /
5. Oferty pisemne na przetarg nieograniczony powinny być złożone na piśmie wraz z
załączonym dowodem wpłaty wadium w kwocie 5.000 zł /słownie: pięć tysięcy złotych
na konto jak w pkt. 9/ w zamkniętej kopercie w sekretariacie Sp- ni pokój 206 do dnia
13.07.2009r. do godz. 15ºº z napisem „Przetarg nieograniczony na mieszkanie ul.
Osiedle Młodych 5)48”. Ponadto w złożonej pisemnej ofercie, oferent powinien podać:
imię i nazwisko, adres zamieszkania, wysokość zaoferowanej ceny, sposób i termin jej
zapłaty.
Dodatkowo w ofercie należy oświadczyć, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu,
przyjmuje je bez zastrzeżeń i zwizytował lokal, który jest przedmiotem przetargu.
6. Oferent, który nie jest członkiem, będzie zobowiązany złożyć deklarację przyjęcia w
poczet członków Sp-ni, wpłacić udział członkowski, wpisowe – podstawa prawna Statut
Sp-ni § 10 ust. 1 pkt. 5 i § 14.
7. Otwarcie ofert nastąpi o godz. 11ºº w dniu 14.07.2009r w świetlicy Sp-ni przy
ul. Jagiełły 37,
8. Wybór najkorzystniejszej oferty i ogłoszenie wyników nastąpi dnia 14.07.2009r.
o godz. 14ºº.
9. Osoba, której oferta zostanie wybrana, będzie zobowiązana wpłacić na konto Spółdzielni
w PKO BP Ostróda Nr 08 1020 3613 0000 6902 0002 5197 lub PKO S.A. I O)Ostróda
Nr 60 1240 1620 1111 0000 1363 8711 zaoferowaną przez siebie wartość rynkową lokalu
w terminie nie dłuższym niż 20 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu.
10. Po rozstrzygnięciu przetargu, dopełnieniu warunków finansowych przez oferenta
określonych w pkt. 6, 9,11, Spółdzielnia:
a). zawrze umowę o ustanowieniu i przeniesienie odrębnej własności lokalu przed
Notariuszem - zgodnie z art. 11 ust. 2 Ustawy z dnia 15 grudnia o spółdzielniach
mieszkaniowych,
b) przekaże protokołem zdawczo-odbiorczym lokal i od tej daty będzie naliczała czynsz.
11. Wynagrodzenie Notariusza za ogół czynności notarialnych oraz koszty sądowe w
postępowaniu wieczystoksięgowym obciążają wygrywającego przetarg.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest zwizytowanie lokalu. Szczegółowe
dodatkowe informacje o lokalu można uzyskać w pokoju 205 tel. 0 89 642-32-12.
12. Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu przed jego rozstrzygnięciem
lub rezygnacji z wyboru oferenta bez podawania przyczyn.
13. Spółdzielnia w terminie 7 dni roboczych od rozstrzygnięcia przetargu
wypłaci wadium oferentom, którzy nie zostali wybrani a wybranemu zaliczy
na poczet zaoferowanej wartości rynkowej lokalu.
14. Osoba, której oferta zostanie wybrana, a nie dopełni warunków objętych specyfikacją,
traci prawo uzyskania tytułu prawnego do lokalu mieszkalnego oraz do zwrotu
wpłaconego wadium.