EUD CIifd LA ri CI -vlf"f KG N AWCUY

Komentarze

Transkrypt

EUD CIifd LA ri CI -vlf"f KG N AWCUY
"FIEMER"
s.c.
RaComul. Narutougicza
1
tel./fax.(0-48)
369- 02 - 10
PRCIJEKT
EUDCIifdLAr.iCI-vlf"fKGNAWCUY
i
WEhITYLACJII4ECHANICZT.JEJ
I KL!F,{AT\'.ZACJI
na)
{czp6{budo,wlanc-instalacaj
r ' l n t E | 1 T| ,
\lt4LE!\
.
SALEWYK-.LA,DOWE
nr 3'!3- -317
WYDZIALUCYBERNEryKIWAT
V'VARSZAWA
ui.Sylwestra
Kaiiskiego
2
f-,
-. .,INWESTOR:
WOJSKOWA.
AKADEMI-ATECHNICZN-A.
W.
00-908 ARSZAWAul. SytwestraKatlskiego2
PROJEKTA.NT:
SPRAWDZA-JA$Y:
ngr in2.MarekLis
ini. .lan Bochnia
-lll.K-7
upr. ff GP
Uzl I 59I 92
.
Radom 04. 200?
-='_---'\
UN,ZADWOJEWODZKI
W BADOMIU
Rado-, daie^2o.€nrdnia.'.1g€4
ri
waDzlar.
PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO,
URBANISTT'KI, AECHITEKTURY
I NADZORU BUDOWLANEGO
uAN-rr-K-8r86,/}-\/ 114/ 84
STWIERDZENIE
PRZYGOTOWANIA
ZAWODOWEGO
do pelnienia samodzielnych lunkcji
technicznych w budownictwie
pki...4 ..Ii!r..'a...i.....b.'.....S....ir...u.st......2.'
'u€,t ...-.:1....
Na podstawie
.$...?
S ...-'1.,
i $ 13 ust. 1 rozpolzqdzeniaMinistra Gospodarki Terenolvej j Ochrony Srodowiskaz clnia
20 lutego 1975 r. w sprawie samodzielnychfunkcji technicznychw budownictwie (Dz.U.
Nr 8, poz. 46)
stwierdza
siq, Ze:
irIS.............
oBywArEL .. . .11{P.nK...zBrGNIdit.....
..na8isier
in2y nier
(vymieric
inZlEierii.
lytur :.lodovr)
..srodo,viska..........
posiada przygotowanie zawodowe, upowaZniajqce do wykonywania
samodzielnej funkcji
n.^iaLi.Fi.
w specjalnosci ...... ics
i
"aLacJ
jla
..-. iciiJlierli
i n < i : r ' 1r n i i
joe j
Ji. zakresie...s j.eJi . .. .. .
sanii,rhl^h
jest uPowatnionY do
I/
spo rz 4dz al:ia pro je ki;6ie insta].ac j i sanliarrry ch, sie c i rvodocj-4Jo!
??c4,
tK, a
- *o-3l . l ri -z-r^a-u, J
i - - , ^ l u. l r
JI!j/
J-
.ia^lh{.h
r- r- ?- -h-r"^- i- ^- *h i r
t-p- -r -al ru r
2,/ w budoHni"ct'die os6b fizyczrrych - do hi-erorrania, naizoxo!:iania i kontrolowania budo',,ry,kierowania i kont:olo J,'aniav{ytrvarzania konstrukcyjnJch efeneni6w sieci i instalacji
oxaz oceniania i badat
e
c
h
n
i
c
z
n
e
g
o
insialacji sanitaralch, si.eci wcdociqEonia sianu
v'{ych, kanalizacyjnrch i c ie-o1nJch.
0b. l,{arek Zbigniest lis
,r ' l
L,,c^^inckiac^
26 - 600
Lzcnr.
25 n'1
?adon
z-d Nt 2 -
1547/3,1
1000szt. A{
vWy''-
Radom,
... .....1992-11-2+
WOJEWODA
MDOMSK]
ru,....G.P.;-Il,I'-.7342/159/92
STI{IERI]'TANIE
PRZIGOTOWANIA
ZA$OOOIT
EO{)
do lclnllnlN srmodrllldtch l{lkli
l€chlcuy.h v lttdowlt[ttle
..4..us.i.,..a, ..i. ?r. - ,-,
.Na^podlr.u,t. S...1.3...u.3.t.....:1...f,ki...A...ILt^._e_..i...b.s...S
S 2ust. 1Dk:61
I 5 13 E!r. I rozpo.ad.crt,!Mrnrsrrrcorpodlrrr rlrcnonreJI ochlonDsroriooista, dni. 20 lure
1975!. ur .pr{uric &modzlclnuch
funlcJtrcchntcznDch
ru budor::ntcru.,tc
(Dz.U. Nr a, por. {6)
/ z p6hni-eiszwi znianar: /irurlcrdza
rrq, rc:
.ra$......30cRiTA..J.AN...SI"A.N.ISa_S3,..
.. ... .. . lrqJ4ie r i!-zt4+g'!ii 6rp4pqjqgs .
(r4sl.rlC
rprll [email protected])
urodzonrdni. -.-................
i.1..Eai4. L956...I'.....q..!q4,o'.n'iu
poai!d. prtggotourntc zaruodoue,upousrDhrrc. do uruLonBu,a[ta,.modztclncj tunlcll
- - - . - ...iqsia].acJ' jno.-.=._lniEniel*ine
ur .p.€rEtDodct
j-...!r...Zakle.S
i9
s:-aci..-aaliie,.r!J_ch-..i....ing,!a-l.a9 j.r-..s e!.i ta:nJ c.ll
.-................._....._!.sr\,.....3Oc:::tNtA..J.3"L\...ST.$*\.I'r5i,.*&'..
t..l
u p o u r a r n t o ndUo
projekt6c,, s:eci sanitajcoycb, obej:auj4c7ch sieai wocic1/ s:)orz4dze-A:,,a
c:e:goFre, kaneLizacy jne i gazoece,
sporz4dzlnia projekiow instalacjj- sanite-raych obejnujaelcb. insia].a^2/
'
cje wodociq€owe, kalelizacJjne,
gazowe i cieploe,
i/ w brjdowor.ctBriejednorodz j-n-q;rn,za;[email protected] oraz iooJch bud_vakach
o kubaiu-rze do IOOO in, - do kiexowenia, na<izorowanla i koaitolo,icaaia
budos;r, kierocca.nia ! konirololcaoia wylwa-rzania konstrukoy j nycb.
eleneotorv instalac ji obejoujqeJch insialacje wodoci4gowe, karalizactjner Bazolye i ciellne oraz oceaiania i badaaia stanu techniczEego
rns;aiacjr
wodociE€ow7
cir., kanalizacy jcJch, ge.zowyci:i cie-rl:g c:.
z ra.\'iO-Eil j) !
'iS&4Ali
c<:::_: rr i ::;:\i_.r
WOJEIYODZI{IE BIURO
PLANOWANIA PEZESTRZENNEGO
2 6 _ 6 0 0R A D O M '
ul. Zeromskiego53
Radon,
'tr)ardzis.r!1ke re79..,.
dda4?
Nr w:3F_=rL--E=9J
A6ia.
198/ ?g
STWIiIRDZENIE
PRZYGOTOWANIA
ZAWODOWEGO
do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownicfwie
Na podstawie
. S 6.rs-i.......r-r....S..7-;.....S.-.jr.....u.st.-..1.._.pkt....2;
$ F.....us.t.:....'1.;
. .
i E L3 ust. 1 rozporzqdzeniaMinjstra Gospojarki Terenowej i Ochrony Sroalowisiiaz dnia
20 lutego 19?5 r. !v spmwie samodzielny.h lunkcji rechnicznychw budownictwie (Dz. U.
Nr B, poz- 46)
s t w i e r d z as i e ,, e :
OBl'WATEL
T.4,EmZ..IISZ_ARD
. SoEo&OWSKI
iarJi9.r..-budorquictwe
{v:7h!enia
urodzony
dnia ...
tynl
awadowr)
I4d,o.wego.. ....
..
. ...........28
.paedziernika ..1950. r....r..Radoniu
posiada przygotowanie zawodowe, upowainiajqce do \rykonywania. samodzielnej {r_rnkcji
p.rojekta.nta. gra"z kler-9-wrika...,bsdosy.
i .mbot
w specjatnosci
konstrukcyJno
- budowlalej
oBywArEL
rAtEusz .rIsz,ARDsOrCE
@6Er
jest upowaZnionydo
1 / spo rzEd-za!.ia pro j ekt 6w q zakre gie ro zw-lEza:r. ko !.s trukcJ jno-budo woraz inaJch budowli, z tr7i4czen} exati-nii, wgzt6w
}"!{gb.}"gggk?n
r stacji_ kolejowych, drog oxaz lotnigkoryc[ dr6g sialtowych
1 r0anJpu1acJjoy ch, nost6w, budowli hydmtecb.ai cinych l z;tlorecj l
wodnJch,
2/ sporzqdze-nia w budownictaj.e os6b flzTcznycb. projericw r zakresie
ro_zwiqzaa . a:cb.itekloruiczDy cb, :
a,/ oudynkow iowentarsLioh i gospods:czJ ch r adaptacji pr.ojeki6!e
qrporych 1 powcarzal.nJeh
a
_fnDJcb budJr*,5w or-az siori4di""r
11,,,,,,,,,,,,,,,,?r9f
,za€ospodaxowa!.lad_zia2kizxlqzel3ychzreeLlzdc j4t-Jch
ouqy!'Kow.
b/ bud6wlt ile bgd4cycbbudyukeri,
-
ierbe
-
SPIS TRESCI
do
PROJEKTT}BTIDO\^'I,ANO.WYKONAWCZEGO
wentvlacii mechanicznei klimatvzacii
dla sal w,vkladouych
WojskowejAkademii'Iechniczncj
w Warszawie,
ul. Sylwestra
Kalisk-iego
1
Projekt zawicra :
I OPIS TECHNICZNY
l. Pt'zedmint i zakrec nnr.'r.nrvan.ia
? Pnds.fawr onracor,vania
1 Onic rnh6l hndnrvlenrrch
4. Opisinstalacjiwentvlacjimechanicznej
i klimatvzacji
5. Obliczeniai dob6rurz4dzei
6. Specyfikadaelement6wwentylacyjnych
7. Wykes i-x
rr cz\sc RYSUNKOWA
1. RzutIII piqtra
rys.nr 1
2. Rzutdachu
rys. nr 2
3. PrzekojeA-A, B-B, C-C dla salinr 313
rys.ff -3
4. PrzekrojeA-A, B-8, C-C dla salinr 314
rys.nr 4
5. PrzekrojeA-A, C-C dla sali nr 315
rys.nr 5
A-A, B-8, C-Cdla salinr 316
6. Przekroje
rys.nr 6
7. PrzekrojeA-A, B-B, C-C dla salinr 317
rys.ff 7
8. Konstukcja wsporczaKW 1 (dlacentralklimatyzacyjnych) rys.nr 8
9. KonstukcjewsporczeKW 2,3(dIa agregat6w
chlodniczych) rys.ff 9
10.Wykazmaterialu(stali)dla konstukcjij.w.
rys.nr 10
i OPIS TECFTNIICZNY
l.Przedmioti zakresopracowania
Przcdmiotemopracowaniajestprojekt budowlano-w)konawczyinstalacji wentylacji mechanicznej
i klimatyzacji dlasal *ykladowych Wydzialu CybcrnetvkiWojskowejaiademii tichnicznej
rv Warszawie
pzy ul. SylwestraKaliskiego2.
Zakes opracowania
obejmuje:
- instalaciE
wentylacjimechanicznej
i klimaryzacjidlasat\\yktado.r\ych
m il3-il7 zlokalizorvnych
na III piQtrzebudynkudydaktycznegoWydzialu CybemetykiWojskowej Atademii Technicmej
- us)tuowaniecental dachow-vch
klima4'zac),jnychnawiewno-wFviernych na dachubudynkuj.w.
- usltuowameagregat6wchlodniczlch na dachubudynkuj.w.
- konstmkcjewsporczepod centraiedachowei agegaty qhlodnicze
2,Podstawaopracowania
Projek opracowano
w oparciuo'
a) zleceniei umowaz lnwestorem
c) prqekt i inwentaryzacjabudynk-udydakrycznego
d) inwentaryzacja
do cel6wprojektowych( wizja lokalna)
e) prsmonr 47,AVIz dn.02.04.2002
z uwagamidotlczecymikoncepcjiklimaryzowania
sal
$ykladowych
f) rvarunkitechnicznejakim
powinnyodpowiada6
budynkii ich usltuorvanie,
DzU. w 15/1999
g) warunkitechnr'czne
wykonaniai odbio.urob6tbudowlano-monta2owvch.
Tom ll.lnslaltcje
sanitame
i przemyslowe.
W-*a 1988
h) aktualnekatalogibranzowe
3. Opis rob6t budowlanvch
P.ojektujesiQusltuolvaniecentraldachowy-ch
i agresat6wchlodniczych
na konstrukcjach
stalowych
prz1,t$rerdzonych
do stropunadIII pietrem.
Konstrukcjezaprojeklowanoz ksztaltownik6wze stalj SI3SXi usltuorvanow taki sposdbaby sp6d
zarowno-oentral
wentylacyjnychjak i agregatd* chlodniczychznajdowalsiq co najmniej 30 cm nad
poiacr4oacnowa
Rl,sunkikonstrukcjirvsporczych
twazz llykazetnstalizamieszczono
na rys.n. 8-10.
W ceiuposadowienia
konstrukcjiwsporczych
nalezy:
- zerwa6pokryciedachorve
rv miejscuusytuo*aniaurz4dzcri
- zdjqi p\'ty dacho\.ve
- prz)'twierdzid
konstrukcjewsporczedo podlo2a
- zanrontowae
plj/tydachoweoriu rvykonainiezb€dne
wylewkibetonowe1vmiejscachus).tuotvania
podpari konshukcji wsporczych
- wykonai nowe pokrycie dachowez papy termozgrze.rvalnej
W celu wykonaniaprzej3ckanal6wwentylacyjnychpzez stropIII piQtra,nalezywykonai otwory
w pusiakachstropuAckermanaw taki spos6b,abynie naruszyekonslrukcji zebra.
Aby dostosowaimiejsceus],tuowania
otwa.6ww strcpiedo przej6ikanal6wwentylacyjnych,
nieokre6lono
dlugoSci"L" niekt6rycheioment6wwentylacyjnych.
Naleryje ustalicw lrakciemontazuinslalacji.
Przewidujesig klimatyzacjpnawiewno-tywiewn4 sal wykladowychnr 3 l3-317.
Dla salnr 3 i3, 314,316,317dopb.wSwie2ego
powi€trzaodblnvasippoprzeznawiewnikiwirowe
sufitowe f-my STIFAB-FAREX,karalami wentylacyjnymit1p AJ i ALp z pianki poliuretanorvq
o gub.2l mm o.az4 centaie klimatyzacyjnenawiervno-wywiel,nedachowetyp aV_D t-_myVtS
( po 1 centrali dla kazdegopomieszczenia)z odzyskiemciepla i chlodu.
Zastosowanenawiewniki *irowe f-my STIFAB,FAREX charakteryzuj4siQrl,sokim
wspolczlnrLikiemindukcji powietrzanawiewanegoi powietrzawewngtrznego.
Dzipki temumog4bydstosowane
w pomieszczeniach
o wys 2,5-4,0m, niepowodujqcuczucia
"chiodu".
Dla saliru 315doplyw6wie2ego
powietrzaodbywasiqpoprzeznawiewniki6c:enne
f-my STIFAB-FAREX,kanalamiw€dtllaryjnymi 1p AJ i AIp z pianki poliuretanowejo grub.21D n
oraz centralQklimatyzacyjnqnawiewno-w1.wiewn4
dachow4t1p CV-D f-ny VTS
z odzyskiem
cieplai chlodu.
Przewodywentylacine prowadzonenad dachempr4'JQtoz blachy stalowejocynkowanej AI
fp
w izolacji z welny mineralnejgrub.5omm typ LamellaMaVfoil alu f-my RbCKWOOL
orazw pilaszczuzblachy staiowej.
Ka2dqcentralQdachow4przewidzianousltuorva6na dachuobiektubezpo6rednonad sa14lykladorv4
kt6r4 obsluguje.
Pozwolilo 10na ulrzlmanie rdwnomiemegorozpt)ryu powielza !v kanaiachwentylacyjnl,ch,
rezygnacjQz dodatkotych element6wreguluj4cychprzeplpv strumieniapowietrzaoraz
zmniejszenie
dlugoscici4gdwwentyiacyjnych
zardwlo narviewnychjak
i wywiermych.
Przy lokalizacji cental dachowychprzr€to nastQpuj4ce
zalozenia:
- odlegloSir1'rzutnipowietrzaod okien
- min. 3,0m
- odleglorii czerpnipowietza od lvlnvieu'ekkanaiizacyjnych - min. 8,0 m
Wyriewkq kanalizacyjn1
nadsal4ru316przewidziano
do demontatui zaslqpieniujejzaworem
napou,retftajacym
6110PCW,usltuowanympodstropemIII pie-tra.
Centrales4RJposazone
sAw falowniki,kompl€tautomatykiorazdodatkoweakcesoria
w]-kazane
w zal4cznikachdo opisutechnicznego.
W celuograniczenia
halasuprzewidujesiq montaztlumik6wakustyczn,u-ch
p\towlch na kanalach
wentylacyjnch
nawiewnych,
pomiqdzycentraiamia sieci4przewod6rv
rozprowadzaj4cych.
Prowadzeniekanal6wwentylacyjnychnawiewnychodbywasiq pod stropemIIi pigtra na kor1lazu,
nadistniej4cym
stopempod\\,ieszonym
w salachnr 316 i 317,orazpodstropempomieszczeil
rv salach
nr 313 315.
Wl,nviewpowietrzaz salnr 313,31.1,316i 317 odbywasiqpoprzezuyrviewliki sufitowe
f-my STIFAB-FAREX,kanalamiweatylacyjnymitlp AI i AI-P z pianki poliuretanowejo grub.2i mm
j.w. (po I centralidla ka2dego
omz4 centraleklimaryzacyjne
pomieszczenia).
wywew powetta z sah i l5 odbywasie poprzezrywiewniki Scienne
f-my STIFAB-IAREX,
kanalamiwentyiacyjtymi typ AI-P z pianki poliuretanowejo grub.21mm orazcentralg
klimatyzacyjn4j.
w.
Prorvadzeniekanalowwentylacyjnychwywiervnychjak w prrypadku kanalorvnawieuarych.
Centraleklimatyzacyjne$yposa2ones4w nagrzewnicepowietrzaelcktryczneo mocy 15kW
( pojedaejdla kazdejcentraliklimatyzacyjnej
).
Centlale klimalzacyjn€ wyposazones4 .dwni€z we fieonowe chloddce powietrzarvsgilpracuJ4ce
z dachoryrni agegatami chlodniczl,rnifmy COOL.
Prz)4qto2 agregab/
chlodniczeo mocypo 47 kW dla4 centraidachowych( saleru 313,314,
316i3l7 ), otaz I agegatchlodniczyo mocy23,5kW dla centralidachowejobsluguj4cej
salqnr 315.
IloSi powietrzawenfylacyjnegodla sal oke6lono na podslawiezyskdrvoiefa i podanow dalszej
cze6cioDisu.
Do obliczen
pr ,je-to
nastgpuj4c€
zaloz€nia:
- min. ilosi powietrzana 1 osobgw okesie lata
- min.ilo6i powietrza
na I osobgw okresie
zimy
- tempe.atura zcwnQtnna w okesie lata
- 30m3,&
- 20 m3,tr
-+350C
- temperatura
zewnQtrzna
w okesie zimy
--goc
- temperatuawewnetzna w okresielata
-+26oC
- temperalurlrwe\rngtrznaw okresiezimy
-+200c
- max. prQdkoSipowietrzaw kanalach
- 5,5m/s
- narviewnikii wywiewniki
- f-my STtrAB FAREX
- centraleklimatyzacyjne
- f-my VTS CLIMA
- a$egaty chlodnicze
- tny COOL
- zastosowanyczlnnik chlodniczy
- &eonR407C(ekologicmy)
- pelnaklinatyzacja i wentylacjaw okresielata
- pelnawenfylacjaw okesie zimy
- ilo$ os6bdlasal313,317
- po 125
- ilosdos6bdlasal314- 316
- po 130
- Scianazewngtrznasal
- p6lnocno-wschodnia
- okna w salachzaopatrzoncw 2aluzjewewnEtrzne
- dob6rnawiewnik6w i wyrvieptik6w dokodanow oparciu
o programkomputerowyPROAIR 1,2f-my pM LUFT Lewaco
UWAGA:
Niniejszaopracowanie
nie obejmujeautomatykii eleltryki.
5. Obliczeniai dob6r urzqdzeri
5 1. Obliczenie4'sk6w ciepladla salwykladowychnr 313-317
Zr6dlo zyskdwciepla
1.
stronaPd.-Zach.
3.
4.
i.
.
7.
stronaZach.
stronaPIn.-Zach.
stronaPln.
g\la- przezprzenikanie
poJedyncza
szyba
podr.v6jna
szyba
Scian!'muroryane
m-r4
tn2
m2
m2
n't2
Ludzie
odpoczywaj4cy
9.
10.
Silnikielektrrczne
I i.
Otwarte przejfcia do pom.
nieklimatvzowanvch
n^tk1ry
zalrvje
70
80
80
70
70
125
l,l0
It0
210
i50
100
110
150
mz
bez
)ah4i
190
250
240
240
350
47Q
350
m
2
rn234
x
x
x
x
: eto
20
toniirutiji
lekka
30
60
ciQzka
20
= 525
30
x
30
x
x
100
50
10
=525
x
x
x
60
x
10
: 1440
s^125
s
a
x
x
120
250
:15000
W3200
W
W
x
x
x
I
1,2
- 3200
t5
= 3600
10
1 4
m
x
290
M
Wspnicrymikbezp.5%
t zapotrzeb.na
zimno
5 ] Tlo(ioowietrza
nawiewanepo
do nomieszczenia
V - ^ . . . = 1 91 4 0r l . l i 0 . 5 ix l - 1 6 3x l l
:2720
m2
zeu.nptrzna3cianapolnocna
m
pozostaleScianyzewnQtrzne
m 17,5
Scianywewn.oddzielaj4ce
pomieszczenia
niekiimatyzowane!n17.5
Scirnydrewnirne
beztynl<u
m
pod\rojnalcianabezizolacji
m
podw6jnaSciana+tynk-izolacja m
Dach
nieizolowany
m
?
+
dach izolacja
m2744
sufit
m
z
Podloga
bezpodlogina gullcie
Iubnadpi*,nic4
m2144
pracujqcy
fizycznie
OSwietlenie
zarowei wyposazenie
elekt.
Jarzenrowe
9grzcrdallc
8.
Jednostkowezyski ci€pla Wynik
Wa-od naslonecznienia
strona
Pln.-Wsch.
stronaWsch.
strona
Pd.-Wsch.
stronaPd.
2.
llo56
4 7 2 0m ? h
- 1392
- 29240W
Dla
Vpo,, = 4720m3,4rdobranocentralQdachowawentylacyjno-klimatyzacyjn4
lloligi !9w1jtr11
typ CV-D 2PX-1386AJ1-1
f-my VTS CLIMA.
Dla iio3ci powietrzaVpov :4720 m3,4rdobrano8 nawie\anik6wsufito*ych, wirouych
typ TDYc 315-600+ ALSb250-315fmy STIFAB-FAREX.
.
Dla ilo6ci powietrzaVpow= 4720m3/hdobrano8 wywiermik6w sufitorych
typ PMLb315+ AlSb 250-31sf-my STIFAB-FAREX.
Krotno(cwymianypowietrzaw pomieszczeniu
k= Ypo*N : 47201144
x 3,8= 8.6w/h
IloScpowietrzana 1 osob€
v = Y po-li : 4'120lI25 : 3&n3&.
5.3.Obliczenie
zvsklvoiephdlasalwyktadowych
rLr314- 316
Zr6dlo 4vsk6wciepla
1.
IloS{
Jednostkowezyski ciepla Wynik
Q}_A-od nostt necznienia
wewn.
bez
markizry 2a1pzj9----:bfui
stonaPln.-Wsch.
stronaWsch.
m239
m2
70
80
'70
n]
m2
nf
70
95
140
110
stronaPd.-Wsch.
stronaPd.
stonaPd.-Zach.'
stona Zach.
2.
3.
strona
Pln.-Zach.
stronaPln.
Qkr.a-pnezPrzenikanie
pojedyncza
szyba
podw6jnasz-vba
mz
80
t25
100
110
150
210
150
190 = 3120
250
244
240
350
470
350
m2
r l : P x
Scianymurowane
45
20
:780
konstrukcja
lekka
ciQzka
z e w n g t r z n a s c i a n a p o l n o c n a m x 3 0 2 0
:570
pozostale
iciany zervnQtrzne
m19
x
60
30
Scianywewn.oddzielajape
:570
pomieszczenia
nieklimatyzowanem19
x
30
.'5cra.lJirerdll3.ue
beztynku
m
podwdjna6cianabezizolacji
m
podw6jnaSciana+tynkiizolacja m
5. Daeh
nieizolowany
m
2
m2l5o
dach+ r'zolacja
sufit
m
2
6.
Podloga
bezpodlogina guncie
lub nad pirvnic4
7
Ludzie
odpoczyrvajapy
pracuj4cyfizycznie
x
x
x
100
50
10
x
x
x
60
25
10
= 3750
10
: 1500
120
250
:1s600
:3200
szti 30
s^
x
W3200
W
W
x
x
x
I
1,2
10. Silnikielektryczae
W
x
1,4
11- OtwarteDrzeiiciado oom.
ni€klimatvzowanych
m
x
290
8.
9.
0(* ietlenie
zarowei wlposazenie
€lekr.
jarzeniowe
Ogrzewanie
5.4.Ilosi powietrzanawiewanego
dopomieszczenia
v p o , u' i 0 7 1 5r i . l / 0 . 5 j x l . l 6 j r l l - 5 - 0 4 0 ! o 3 l b
:
Razem
Wspolcrynnik
bezp5 %
= 29261
: 1464
t zapotrzeb.lazimno
= 30725W
Saleqvkladowenr 314i 316
:
Dh
fj:
tg:t1fl _Voo,, 5040n3,4rdobranoccnrat€dachow4wentylacyjno-ktimatyzacyjne
q/p CV-D 2PX-1386AJ1-1
f-rny VTS CLIMA.
-
Dla iloscipowiefzaVpow: 5040m3/hdobraao9 nawiewnik6wsufitowych,wirowych
typ TDYc 3i5-600+ ALSb250-315f-my STIIAB-FAREX.
Dla ilofti powietEaVpow= 5040m3,hdobrano9 wlrviewnik6wsufito$ych
!p PMLb 315+ AlSb 150-31sf-my STIFAB_IAREX.
.
Krotnoicwymian)po\\ietzaw pomieszczeniu
k : vpow,^/= 5040/150x 3,8: 8.8w/h
IloS6powietrzana 1 osobQ
v: Vpow/i:5040 /130= 39 @3/h
Salawykladorvanr 3 i 5
Dla iioScipowietrzaVDow= i040 m3,41
dobranocentralQ
dachow4wentylacyjno-khrnatyzacyjnq
typ CV-D 2PX-1386AJ1-1
f-my VTS CLIMA.
Illa ilosci powtet.zaVDow= 5040m3/hdobrano12 nawiewnik6wijciennych,
tW SLAa 4-900 + SLAT 900 f-my STIIAB-FAREX.
.
DIa iloscipowietrzaVpow: 5040ml/h dobrano6 \rf,wie\!nik6w(ciennych
S? GRLo400 x 200 + TRGc {250 f-my STtrAB-FAREX
Krotnosctvlmianypowietrzaw pomieszczeniu
k : Vpow,ry= 50401150
x 3,8 = 8,8w/h
Ilo6i powietza m I osobQ
v : Vpoy,/i= 5040/130 : 39-!q3/h.
6. Specylikacja
etementrlw
rrentylacljn)ch
6.1.Salawvkladowanr 3 i3
6.1.1.Navia,
1
1-01
Konstrukcja)vsporczacentraliwg rysu.k6w konsrmkcyjnychnr 8 i i0
Centrala
klimatyzacinanawie'maO? CV-D 2p X-lj86A/ l-t (prawa)
wrazz auromaivk4
f-myVTSCLntA
- kpl. 1
I - 02 Kr6ciecelastyczny
950x 660mm,L : l10nn
- szt. I
I - 0i Kszta+tka
went),iacyjna
typ AI950 x 660/1000x 500mm,L- ustaliiw t.akcjemontazrr
-s, 1
l-04
Tlumikakustyczny,
t000x
5o0mm,
L=
l000mm
tfiowy
typ TP-I 00-51 00- I 000x500-t 000 f-mv INSTAL W-wa
I - 0{ trojnik 'orlowy' ryp Al 1000\ 500/500\ 500/\00^ 50omm,L1] - 750,15OOn
qr
-sa I
t - 06 Kolanowenrylaciretyp AJ 500x soomin,d = 90o,L/tI = 750/75omm
I - 07 Ksztaltkawentylacyjnary? AJ 500]( 500/500x 250mn, L = 500mm
- s,.2
I - 08 Kanalwenrylacyjny
- szl. 2
6,?Al500 x 250nrm,L - ustaliiw trakciemontazu
t - 09 Kolanowenrylacineq,p ALP 500x 250mm,cr= 9Oo,L,ti = 500/500nm
-s, 2
1-10 T.ojnikwenryiacl,jny
rrp AIp 500x 250/250x250/250x250mm.L,4I= s00/600mm
- sd.2
1- 1l Kolanowentylacyjne
ryT'ALp 2i0x ?50nrm,a = 45o,L?T{= 150/350mm
I - tl Kanalwentylacfnytyp ALP 250x 250mq L- 2050mm
- szt-7
1 - 13 Trojnikwentylacinytlp AIP 250x ?s0/?50x 2s0l250x 2s0mn.
I4l -b00/j50mmCeden
krocrec
2Jdellosrn\)
- s4. 2
I 14 Kolanowenqrlacyjne
=
j50/:50mn
=
ALP
250
x
250mm,
a
9Oo,
LA-I
- szl.2
ryp
l - l5 Kanalwenrylacinytyp ALP 250x 250mnr,L - usraliaw rrakciemontazu
l-16
Kolanowentylaor,jne
tlp Alp 250x 250nn,cr = joo, L/H= 550/450mn
I - 17 Kanalwentylacyjny
typ ALP 250x ?50mn,L = 4300mm
1 - 18 Odsadzka
wenrylacyjna
- sa. 2
t? AlP. 250x 2s0mm,L,4{ = 900/500mm
1-19 Kana}wentylactany
AIP250x2s0lrm.
szl2
L=900mm
ryp
I - 20 Tr6jnik"or{owy"rt? ALP 250x 250/2s0x 250/250x ?s0mm,Lrfi = 500/50omn
I - 2l Ksztahkawentylacyjna
250 x 150/Ot50mm,
- szt 8
L : 200mm
I - 22 Kanalivenq'lacyjny
pOL
qip Sonodec
-STOUGST - szt 8
elasryczny
25,O250mrn,
L-2000mm,f-my
I - ?i NawiewniksufitoNy,wilowy ry? TDyc 315-600ze skzy*4 rozpraznq
- szt.8
b" AISb 25&3 15, oraz przepustrjcEregulacyjn4t-ny STIIAB FAREX AB
6.1.2.WJt'ie
2-01
2-03
2-04
2-05
2-06
2 - 08
2-09
2- i0
2- I I
2 - 1?
2-13
2- lia
2 - la
2-16
Centrala
kftnatlzacina wywietwab? CV-D 2P X-tjS6-A"/tI (tewa)
wraz z autonatvk4 f-my VIS CUIIA
K6ciec elastliczny
950x 660mn.L - I lomm
Ksaaltkawentylacyjna
!,p A1950x 660/1000x 500mm,L, ustali6rv trakciemontiu
Tlumjkakustyczny,
plytoivy1000x 500mm.L= l000mm
typ TP-10G5-I 00-1000x50G
I 000f-myINSTAL W-wa
Kanalwenrylacyjo]t}? AI 1000'\ 500mm,L = 1000mn
Koiano wentylacyjneilp AJ I 000 x 500mm,c.(= 90o, L,4I = 750/750mm
KszahkawenMacr,.jna
R" AI 1000x 500/500x 500/500x 500nm,
UH= 1150/50onm
(wg pzekrojuCl Cl)
Kolanowenrylacyjne
ryp Al 500x 500mm,cr= 45o,L,4I= 650/650mm
Ksztahkayventylacijna
tp AI500 x 500/500x ?50,L = 500mm
Kanalwenl,lacyjnytyp Ai 500x ?50mm,L - ustali6w rrakciemontazu
Kolanowentylacyjne
t? AIP 500x 250nm,q = 90o,LA{ = 500/i00mm
Tr6jnik\.ventyiacyjny
t? ALP 500x 2s0l250x:50/2s0 x 250nm,L,/H= 500/600mn
Kanalweniylacinytyp ALP 250x 250mrn.L= 3150mm
Kolanowentylacyjne
ryp AlP ?50x 250mm,ct= 45o,L I=350850mm
Trojnikwenrylacyjny
typ ALP 250x 250/250x 250/250x 250mn,
L,4I = 600/350mm6edenkr6cieczadeklowany)
Kolanowentylacyjne
4? ALP:50 x 250mm,cr= 9oo,L^j = l5o650nm
Kanatwenfyiacyjny!p ALP 250 x 2501nm,L - uslali6w rrakciemonta2u
Tr6jnikwentylacyjny
2s0 x ?s0/250x 250/0250mm,
L,4I= 500,550mm
Ksztahkawentylacfna250 x 250/O?50mm,
L - 200nrn
Kanal wentytacyjnyelastycarytyp Sonodec25, S250mm,L=1250nm, f,my ?OL ,STOWEST
Kanal wentylaciny elastycznyt? Sonodec25, {250mm. L=2500mm,f my POL -STOWEST
, s^.2
, s^.?
- szr.4
-s1".1
-s7j'.4
- szr.4
- szr.4
typALSb250-3t 5, orazpzepustnic4
.egulacinAf-mySTIFABFAREXAB
-sr 8
2 18
2-19
2-20
2 - ? 1 WlvieMik
sufitoqy, tW pLMb 315 a skrzlok4 .ozpigaa
- kpl. I
- szt.I
- szt 1
- szt I
- szr I
- szl.2
6 : Salawrkladowa
nri l4
i
2
1 - 0l
1- 02
I - 03
1-04
1-05
I - 06
I - 07
1- 08
1 - 09
1- 10
I - 1l
I - 12
1 - lj
I - 14
i-15
t - 16
l - 17
Konstrukcja
wsporcza
centraliwg rysunk6wkonstrukc'lnych
nr 8 i I O
Agregatchlodniczy
{ieonowyq'p 2WPG20EMRKDO 2p f-myCOOL
dlasalnr 3ll, 314wrz z aurornaryk
i konsrukcjA
wspo.czQ
Centrala
klimatlzaqjnanawiewna
typ CV-D ?PX-13S6t l-t (prawa)
wrazz automatyke
f-myVTSCLII{A
k'r6ciec
elastyczny
950* 660mm.
L= 110mm
Kszhhkara,entylacyjna
tlp AI950 x 660/t000x 500flr,nL - ustaliiw rrakciemonrazu
TtumikahNtfczntpblowf 1000x500mm,
L= t000mm
typT?-100,5-1
00-1000x5001000f-myINSTAI-W-wa
Trojnik"orlowy"t?AI t000xs00/500x500/s00
x 500min.
L,ir{= 750/ls00mm
=
Kolanowenrylacyjre
c[:90o. L/,H 750r5omm
B? AI500x 500mm,
Ksztahkawentylacyjna
rypAI 500x 500/500x 250nn, L = 500rnm
IQnalw€nwlacyjny
q? AI 500x 250mm,L - ustali6w trakciemontazu
Kolanowedylacyjne
!,p ALP500x 250mm,c!= 90o,L/H = 500/500rn
Trojnjkwedylacyjnyqp ALP 500x 250/400x 250/250x 25omm,L,tI = 600/600nm
Trojnikjw.lecz500x 250D50
x 250/250
x zsomn,L,{I: so0/60omnr
Kolanowentylacyjne
typAIP 400x 250nm,c.= 45o.Lrl - j50./350nm
Kolanowentylacinej.w
lecz250x 250mm
Kanaiwentlacyjny
tW AI-P400x 250nrrLL :2100hn
Kanai
wenrjlaciny
rypAlP250x250mm,L=
t950mm
Tr6jnikwenrylacyjny
typALP400x 250/250
x 250/250
x 250mm.
L,4I= 600/js0nn
Tr6jnikwentylacyjny
typAIP 2s0x2501250
x 2s0l250x2s0mm,
L/H = 600650rnrnCed€rkr6cieczadeklowany)
1 - 1 8 Kolaro wentylacyjtrert? ALP 250 x 250mm,a = 90o, L,/H = 350/35omm
l - 1 9 Kanalwentylacrnytfp AIP 150x 250mm.L = 2900mm
I - ? 0 Kanalwentylacyjnyryp ALP 250 x ?50mrn,L - usralii r rrakciemonra
1 - 2 1 Odsadzkawenrylacyjnagp ALP, 250 x 250mn, L,/H = 800/400rnn
1 - 2 2 Kolanowentylactneb? ALP 250x 250nn, c = 30o,L/H = 550/4j0mm
t - ? : l Kanalwenrylacyjny
fyp ALP 250x 250nm,L = 900mm
Kanalwentylacinytyp ALP 250x ?50mm,L = 4300mm
Ksztahkawentylacyjna250 x 250ld250min,L = 200rxn
,
2
6
1
Kanalwenrylactjny
SPIRO.O250nm,
L:6100mm
1 - 2 1 Kolanowentl,lacyjne
sPIRO,425onrm,
L,4I- 350/350mm
1 - 2 8 Tr6jnik"ortowy"iyp AIP 250x 2s0l2s0x 2s0/250x250mm,Lni = 500/500mm
t - ? 9 Kanalweniylagjnyelasryczny
25, O250mm,
L=2000mm,f:ny POL -STOWEST
ryp Sonodec
I - 3 0 Nawiewnik sufito*1,.wirowy tW TDYC 3I 5-600 ze skr4nk4 rozpr9znE
tW AlSb :50-i I 5, orazp.zepustnicaregulacyjn4lmy STIFAB FAREX AB
- kpl. 1
- kpl I
- kpl. l
-si 1
- sd. 1
- sa.2
- s,.2
- szl.2
- szt.2
- sd. 1
- szt.2
- sd.2
- s^. 2
- szr 3
- szt.1
- s^ z
- szt.4
szt.2
-szt.2
- sa 9
-yr I
- sr. I
_ szt.4
, szt 9
- szt. 9
6.2.2. W1,ia'
2 - 01 Centrala
klimaryzacyjna
wyw:ieMatyp CV-D 2P X-1386A/1-1(lerva)
wraz z auiomatyk4f-my VTS CLIMA
2 - 4 2 Kr6ciecelasrJczny
950x 55|mm,I- = I lomm
2 - 0 3 Ksztaftkawen4,lacina typ AI 950 x 660/ I 000 x 500mm.L - ustalidw trakciemorrazu
plytowy1000x 500mm.L = 1000mm
z - 0 4 Tlumikakustyczny,
t}? TP-t0G5-100-i000x500-1000
f-myINSTAI [Lwa
2 - 0 5 Kami wentylacgny
t p AI 1000x 500mq L = l000mm
: - 0 6 Kolano wenrylacyjneryp AI 1000x 500mm,d = 90o, L,/H = 750/7j0mm
2 - 0 7 Ksztahkawed)'lacyjna
ryp AI 1000x 500/500x 500/500x 500mm,
L/H= 1r50/500m (wg przekrojuC2 - C2)
2 - 08
2 - 09
2 - 10
2- t I
2 - il
2-13
2-11
2-15
2-t6
2-17
2-13
2 - 19
2 - 20
2-21
Kolanowentylacyjne
typ AI 500x 500mm,c.= 45o,L4{ = 650/650mm
Kszalikawenrylacyjna
b" AI 500x 500/500x 250,L = 500nm
Kanalwenrylacyjny
rypAJ 500x 2i0nm, L - ustaliiw aakciemonta-a
Kolanowentylacyjne
rypALP 500x 250mm,s = 90o,LH = 500/500mm
Trqnik wenrylacinyt$ AIP 500x 250/400x 250/250x 250mn,L/E = 600/600mm
Trojnikj.wl€czs00x2501250
X250DSA
x 250,L/H = 500/600mm
Kolanowentylacyjne
typALP400x 250mm,
a= 45o,UH= 350650mm
Kolanowentylacyjne
t? AIP 250x 250m.n,
cr=45o,Lrl{ = 350650nrm
Kanalwentylaq-jry
!? ALP400x 250 m,L=3I50mm
Kanalwent.ylaqny
|'? AIP 250x250mn,L - 3200rnm
qp AIP 400x 250/250
T.ojnikwenq?lacyjny
x 2501250
x ?50mm,
L,4l=600/3s0nun
=
Kolanowentylacine
tlp ALP250x 250mm,
o. 90o,L/H 350650mm
KanalwenrylacinytW ALP250x 250mnr,L = l000mm
Trojnikwentylacyjay
x 250/250
x250rnn,
W NP 250x2s0/25o
(tedenk6ciec zadeklowany)
L,4I = 600/350mm
2 - 22 Kaml wentylacinyt)? AI"P250x 250mm,L - ustali6w aakciemontaa
- kpl.1
- sa. I
- szr I
- szt.I
sa. i
- sa.2
- s^.2
- ezl.2
- szt.1
- gzt. I
-sd 2
- szl.2
- sa. I
- szt,1
- sz!. I
- szt. 3
- sd.2
2 - 23
2 - 24
2-25
?-26
2 - 27
t - ?8
2- ?9
Ksztahkawentylacyjna
250x 250/4250nm,
L = 200mm
_s^. 4
Kanalwenqaciny SPIRO,O250mm,
L ustalidw trakciemontai
- szt. I
Kolanovrentylacyjre
SPIRO,O250fin,
Ml= 350850mm
_s^ |
Trojnikwentylacyjny&ALP250x 250/250
x 250/0250mn,
-sz'.4
L^I - j00/350mm
Kanaiwentylacyjny
pOL
elasryczny
n/p Sonodec
_STO\tr]EST - sa. 4
25,O25omnlL=t250mm,f-my
Kgnalwentylacyjny
elasbczny
typ Sonodec
25,O250mm,
L-2500mm.f-mypOL _STOWEST _szr 5
Wrviewniksufitowy,fr? PLMb315zeskrzynlarozprezn4
tlp ALSb250-315.
orazprzepustnicq
regulagir4f-mySTIFABFAREXAB
_szt.9
6 3. Salawvkiadowa
nr315
I
2
Konstrukcja
nsporczacentraliwg rysunk6wkonstrukc.vjnych
nr 8 i 10
Agregatcuodniczyfreonowyr}? 2Wpc 10EMKD OpCpCEf-myCOOL
wrnzz automatykq
i konstukcjq
wsporcza
l-01 Centrala
klimatyzacina
nawiewna
rr? CV-D 2? Xl386A/ 1-l (prawa)
&razz automatyk4
Fny VTS CLIMA
I-02 K.6ciecelasrycay
9J0x 660nm.L: llOmm
1 - 0i KsaahkawentylacJ,jna
r}? AI 950x 660/1000x soomtn,L - uslali6w rakcie montazu
l-04 Tlumikakustyczny,
pvowy 1000x500nm,L= 1000mm
t}? TPl0&5-10G1000x5001000f-myINSTAIW-wa
I-05 Trqdik"ortowy"t}? AI 1000x 500/500
x 500/500
x 5o0rnm.
L,fI - 750/tsoomrn
I - 06 Kolanow€ntylactjn€
=
=
ca 90o,L^{ 750r50rnm
!p AI 500x 500mm,
I - 07 Ksztaltkawentylacinat)" AI 500x 500/500x 250mm.L = 5OOmm
I - 08 Kalal w€ntylaoyjny
r}? AI 5OO
x 250mrqI- - ustaliiw rrakciemonirzu
i - 09 Kolanowenrylacyjne
rypAlP 500x 250nn, ct= 90o,L,4I - S00/5OOmm
1-i0 Koianowenrylacine
t}p AIP 500x 250rnnr,o.=9Oo,L/H=
t5)/75o.fr,m
l-11 Kanalwentylacyjny
rypAIP 500x 250mn,L= 6100mn
I - 12 Kanalwenb,lacyjnyj.uleczL - usialiiw trakciemontzr
I - 13 Kolanorvenrylacine
typ ALP 500x 250mm,cr= 45o,L,4I= 800/7o0mrn
I - la T.6jnikwentylacyjny
t'? ALP500x 250/500
x zs0/0200,
L,/H= 10OO/600mm
I - 15 Kanalwenlvlacyjny
rypALP 500x 250mm,L = 2o0mm
I - 16 Ksztaltkawentylacyjna
b,pALP 500x 250/400x 250mrn,L = :00rnm
l-17 Trojnikwentylacyjny
tlp ALP400x 250/400x 250/9200.
L/H= i0o0/500mm
l-18 Ksaaltka
wenrylacfna
x250mm,
L=200mm
O?AD 400x 250/3i5
l-t9 Tr6jniklventylacyny
UH= r000/4tsnm
rypAIP 31s:250/31sx 250/d200mm,
I - 20 Kszlahka
wenb.iacyjna
i15 x 250/250
x 250mnrL =:0omm
I - 2l Trojnikwentlacyjnyry! ALP250x 2s0250x 250/0200mnl
L,4l = I 000/350mm(jedenk6cieczadektowany)
I 12 NawiewnikScienny,
gT SLAT900.
rypSLAa4-900zeskftynk4rozprazn4
przepustnic4
r€ulacyjn4f-mySTIFABFAREXAB
orazkanalem
elastyczn],rn
t ! Sonodec
25O200nq L = 600mm
6.3.2.W)rriar
?-01
Centrala
klimattzacina
u)"wiewna
tlp CV-D 2P X-ll86d/t-l (lewa)
wrazz automatyk4
f-myVTSCLII!{A
2 - 0 2 Kr6ciecelastyczny
950x 660nm,L = llOmm
2 - 0 3 Ksztahkawentylac'tna
typ AI 950x 660/1000x 500m'n,L - ustali6w rrakciemontazu
2 - 0 1 Ttumik akustyczry,p\towy 1000x 500mm,L - l000nm
typ TP-i 00-5-100-100Ox500I 000 f-ny INSTAL W-wa
? 0 5 Kanalwcntylacyjny
1],pAI 1000x 500mft,L - 1000mm
2 - 0 6 Kolanowentylacyjne
!,? AI 1000x 500mm,Ia = 90o,L/H = ?50/750mm
2 - 0 7 Kszrahkawen5'lacyjmq? AI I 000 x 500/500x 500/500x 500mm,
LAI= I ls0/s00mm(wg p.,ekrojuCl - C:l)
? - 08
2 - 09
2 - 10
2- I I
2 - 12
2 - 1i
2-t4
2-15
2 - 16
2- 17
Kolanowenrylacyjne
rW AI 500x 500mm,
a = 45o,l//r{ = 650/650mm
Ksaahkawentylacyra
x 250,L = 500mn
t? Al 500x 500/500
q,?AI 500x:50mm,L - usrali6w trak€iemonratl
Kanalwentylacyjny
Kolanowenq,lactnet}! ALP 500x 250mrn,c, = 90o,L,H = 500/500nn
Kanaiwenfylacyjny
tW ALP 500x 250mm,L - usraliiw tmkciemontazlr
Kolanowentylacyjne
tlp ALP500x 250mm,
d = 90o,L4l = 750/75omm
Trojnikwenrylaciny
x 250/0250mm,
L,4i= 1000/600mm
t? AIP 500x 2s0/a00
Tr6jnikj.wlecz400x 250/400
x 250/S25
Ornm,
L,4I 1000/500mm
Ksztahka
wenrylacira400
x 250,/3
i5 x 250,L = 600mn
Trdjnikwenlylaciryi 15x ?50/315
x 250/025
Omq
L,iH= 1000/41sn1rn
(jedenkr6cieczadeklowany)
2 - 13 Kanalwenlylacyjny
€last)'czny
tlp Sonodec
25,O?somtn,
L=500mm,fny POL -STO14tsST
2-19 W)viwnik S.ciermy,
typ CRIE 400x ?00z€ skrzynkqrozprA2n4
q. TRG?BO:50,
orazprzepu$ric4regulacyjna
f-mySTtrAB FAREXAB
2 -24 Kanalwent/lacyjnyelastyczny
25,O250rnm,
L=1250mm,
f-myPOL-STOWEST
O? Sonodec
wlqieMik Sciedx 5. CRL. 400 x 200 ze skrzlnkq rozprezsqt? TRGc-K 42s0,
oraz przepustnic4regulacyjn4imy STIFAB FAREX AB
- kpl. I
- kpl I
- kpl. I
- szt. I
- szt. I
- szt. 1
- szt.2
- sa.2
-sa-2
- szl. z
- s?l.2
- szt. 2
-sn 2
- szt.2
- szl'.2
-sz] 2
- szl.2
- szl.1z
- kpl. I
- sa. I
- sur.1
- szt l
- 5Zr l
szt.1
- szr.2
- szt.2
- s?'-2.
- s21.2
- szt.2
- szt. 2
- szl.2
- s,.2
- szt.?
- s4.2
- szt-4
- sd. h
^ szr.2
- sd.2
64 Salawvkladowa
nr316
1
Konstrukcja
wsporcza
centraliwg r,sunk6wkonstrukginycbnr 8 i I O
I - 01 Cenrrala
klimatyzacyjna
nawiewna
tlp CV-D 2p X-ljS6A,/ t-l (prawa)
wrazz automarykE
f-my\rTS CLIMA
1 - 0? Kr6ciecelasrycany
950x 660mm,L = 110mm
qenrylacvina
1 0j K.azhka
r}? Al q5Ox oo0/1000\ 500mm.
L - usral,c
w lralciemonra2l1-04 Tlumikakusryczdy,
pvoFy 1000xsoonft,L= looomm
ty?TP-100-5-10G100ox5001000f-myINSTALW-wa
l-0s Tr6jnik"orlo*y"rypAI1000x 500/500
x 500/500
x 5o0mm,
L./H= 750/l500mm
I - 06 Kolanowenrylacinetlp AI 500x 500mm.C[= 90o,L,t{ = 750r50mrn
1 - 07 Ksaah:ka
lvenrylacinaryp AI 500x 500/500x 250mm,L = 500mm
1- 08 KanalwentylacinyiW AI 500x 250mn,L - ustatidw rrakciemonla2r
I - 09 Kolarowenrylaclnetyp ALP 500x 25tum, q = 90o,LA{ = 500/500mm
I - t0 Trqnikwenn/acinyr}? ALP500x 250/400
x 250/250
x 250mm,
L,4{= 600/600mm
I - I I Trojnikj.w.lecz
s00x250/250
x 250/250
x 2s0mm,
L/!{ = 500/6o0mn
I - 12 Kolanowentylacineb,T,AI-P400x 250nn, c.= 45o,L,+l = 35065&nm
1-13 Kolanowenrylacyjfle
c.= 45o,L/H = 350/350mm
t? AIJ ?50x 250mm,,
I - 14 Kanaiwentylacyjny
b,pALP400x 250nm.L = 2200mm
i - 15 Kanalw€ntylagjny
!p ALP250x 250nm,L = 2250mrn
I - 16 Trojnikwentylacyjny
x 250/2so
x ?50'1n.LAI - 600/350m
t? ALP400x 250/250
I - 17 Trojnikwerrylacyjny
t ? ALP250x 250250x 250/250
x 2s0mn!
1 -l 8
1 -1 9
I -20
r -21
t-22
1-23
I -24
t-25
1-26
1 -2 7
1-28
1-29
l,{l = 600/350mm(jedenkr6ci€czadeklowany)
Kolanowentylacyjn€
typ ALP 250x 250mm,cr= 90o,L/H = 350/350mm
Kanatwentylaclnytp ALP 250 x 250rnm.l = 2700mm
Kanal wenllaclny Vp AI-P 250 x 250mm,L - ustali{ w trakciemonra:Zu
Kolano wentylaclne t)" ALP 250 x 250nm, c' = 90o, LA{ = 350/350mm
Kolano wentylacyjneq? AI-P 250 x 250mm,c. = 30o, LAI = 550/450mm
Kanalwenrylaciny!p ALP 250 x 250mm,L = 4300mm
Ksztaltkawet4'lacyjna
250x 250/O250rnrn,
L = 200nrm
=
Kanal wentylacyny SPlRO,O25onn!L 5000mm
Kolaio rventylacine SPIRO,4:50mn, L,[I= j50650mn
Trojnik"orlowy"rypAIP 250x250/250x2sol2sAx ?50mm,L,/H= s00/500mm
Kanalwentylacfnyelastyczny
ryp Sonodec?5, O:50mm,L=?Ooomm,
f-mypOL -STO$EST
Nawie*nik sufitouy, wirowy tt? TDYC 315-600 ze sbzynkQrozprAzna
q? AtSb 250-3I 5, orazprzepustnic4regulac_vjnA
f-my STFAB FAREX AB
- kp]. I
- kpl l
- szt. 1
- sa. l
- szt 1
- szt.I
- sn.2
- sa. I
- szt.I
- szt.2
- szt.2
- szt 2
- szr l
- szr.5
- s^ 2
, sz1..!
-sz l
-sa.g
- szt.)
, sz'.4
- sz!.9
- szj 9
6.4.2. W!r'i6t
: - 0l
z^..
2-02
2 - 0l
2-A4
2-05
2-06
2-A7
2 - 08
2 - 09
2 - 10
2- ll
2 - i2
2 - 1i
2 - 14
2 - 15
?-16
2 - 17
2- 18
2 - 19
2 - 20
2 - 2t
2 - 22
2 - 23
? - 24
Centrala
klimat_vzacyjna
wy ewnatyp CV-D 2P X-1386A/t-l (lewa)
wraz z sulomatyk4f my VTS CLIMA
9j0 x 6o0mm.L l10.nm
Krociecelastyczny
Ksaahka wentylacyjnatyp Al 950 x 660/ i000 x 500mm,L - usrali6w trakcie montazu
Tlumik akusrycmy,plltorvy 1000x 500nm, L = 1000m'1
tt? TP-i3G5-100-100o^s001000
f-my INSTAL W-wa
Kanalwent'lacyjnyq,pAl 1000x 500nm.L = 1000mm
KolatrowenrylacyjneUp Al 1000 x J00mm.c| = 90o, L,4{ = 750/75omm
Ksztattka
wenryiacinarypAI 1000x 500/500x 500/500x 500mm,
L.4l: I I50/500mm(wg przekoju C4 - C4)
Kolanowentylacyjne
rypAI 500x 500mm,11= 45o,LAI = 650/65omm
Ksztaltkawengacyjnaryp AI 500x 500/500x 250,L = 500mm
Kanal w€dylacyjny typ AI 500 x 250rnn, L - ustalii w trakciemontazu
Kolano wentylaqjne g? AI-P 500 x 250ll1rr'q = 90o, LAI = 500/500mm
Tr6jnikwentylacinyB? ALP i00 x 250/400x 250/2s0x 250mm.L^I = 600/600mm
Tr6jnikj w lecz500x150/250x250/250x 250,L/H= 500/600mm
Kolano wenttlaqlne tlp ALP 400 x 250mr4 a = 45o, L,4I = 350/i50nm
Kolanowenryiacfnet,? ALP 250x 250mm,s = 45o,L,t{ = 350/35omm
KanalwenryladnyrypAIP 400x 250 n., L=35oonnn
Kanal wentylacyjnytW AI-P 250 x 250nm, L = 2250mm
Trojnik wentlacyjny q? ALP 400 x 250250 x 25ol250x 250mq L,& = 600/350nm
Kolanowentylacfnet)" ALP 250x 250nn! e= 90o,L,4l = 350/3s0mm
Kanal wentylacyjnyqp AI-P ?50 x 250nm, L = 3000mm
Tr6jnik wentylacyjnytlp AL? 250 x 250/250x 250/250x 250mm.
L,4l = 6mB50rnrn (jed€nla6ciec zadeklowany)
Kzr€l we,i-ryla."Jjny
!? AIP 250 x 250rnnr,L - ustali6w trakciemontaZu
Odsadzkaweirtylacyjnal? Al-P, 250 x 250mm,L/H = 900/50ftnrt
lcztahka wentylactana250 x 250/025&tun,L : 200mm
- kpl I
- szt.I
- szt.I
- szt l
-sa I
- szt.2
, sz].2
- sa.2
-sn 2
- szt.2
- sa. 1
- szl. l
- s21.l
- szl- 2
- szl.4
- szi. ]
- szt.5
2 - 25
2 - 26
2 - 27
2-28
K^nalwentyl^c\nySflRO,O25Omm,
L = 1o50mm
Kanalwentlacyjnyelastyczny
typ Sonodec
25,O250mn,L=1250mm,
f-myPOL-STOWEST - sd. 5
K^Ml wentt4aqjnyelasttcznytyp Sonod€c
25,S250ffn,L=2500m4f-myPOL-STOWEST - szi. 4
Wlq,iewmksufito*y,gp PLMb315ze skztrkq rozprQ:tn4
-sa.9
typ AISb 250-315, orzzpzepustlic4regulacyjne
f-mySTIFABFAREXAB
6.5. Salawakladowanr 317
6.5.1. N/,rie|'
I
2
I - 01
-
1-42
1 - 03
I-04
.
I - 05
1-06
I - 07
1 - 08
i - 09
1 - l0
1- I I
I - 12
1 - t3
--\
,
1- 14
I - i5
1-16
l-17
I - 18
I - 19
I - ?0
I - 21
i - 22
I - ^i
Konstrukcjawsporczacentraliwg rysunk6wkonstrukcyjrychnr I i I 0
Agregatchiodniczyfieonowy ryp 2W pG20E MRKD O 2p f-rny COOL
dh salnr 3 16,317 waz z auiomaryk4i ko'stukcj4 wsporcz4
Centala klimatyzacina nawiewnat_WCV-D 2p XI3S6A/ l-1 (prawa)
rvrazz automat_vkE
f-nly VTS CLNTA
Krociecelastyczny
950x 660mm.L = 1iomm
Ksztahkawenq'lacyjnaB? AI 950x 660/ 1000x 500mm,L - usrrlii w trakcie monrazu
Tturiik akusrycay,pvory t000x 500rnnr,
L= t000rnm
tvp TP-100-5100-1000x500-1000
f-myINSTAI W-wa
Tr6jnik"oriowy"t? AI1000x500/500x 500/500x500mm,
L^I= 750/i500mm
Kolanowenrylacyjne
AJ
500
x
500nm,
c.:90o,LEI:'j5O/7sl'llim
t?
Kszialtka wentylacyjnatW Al 500x 500/500x 250mm.L = soomm
Kanal wenrylacyjnytyp A] 500x 250m!\ L - uslalic w trakcie moniazu
Kolanonenryiacinetlp AIP 500x 250nr4 cr= 90o,L^l - 500/500nm
Trojnikwenrylacfnyrlp AIP 500x 250/250x 250/250x 250mm,L/H = S00/600mm
Koleo wenrylacyjne
b" AIP 250x 250mn,a : 45o,L,t{: 350/35onn
Kanalwentylacyjny
iyp ALP 250x 250mm.L = ?050nm
Tro.inikweniylacinyryp ALP 250x 250/250x 250/250x 250mm,
L,4i = 600850mm (jedenk6ciec zadekiowany)
Kolanowenrylacyjne
t? AIP 250x 250inn,cr = 90o,L,TI= 3S0/t50nm
Kanatwenlylacyjny
tr'p ALP 250 x 250mm.L - ustatiiw trakciemonazu
Kolanowenrylacineryp ALP 250x:50nm, c. = 30o,Lfi = 550/45omm
Kanalwentylaclnyb? ALP 250x ?50nm,L =4l00mm
q? ALP, 250x 250mm,L/H = 900/500mm
Odsadzka
wentylacyjna
Kanatwenrylact'jny
ryp ALP 250x ?50mm.L = 900mm
Trqnik "orlowy"t)" AI-P?50x 250/250x 250/250x 2j0rn4 L,/H= 500/500nm
Kszlaltkawenrylacyjna
250 x 250/d250orm,
L = 200mnr
Kanalwentylacyjny
elastyczny
f/p Sonodec25,S250mm,
L=?000mm,f-mvpOL -STOWEST
NawjeM;Lsunlow. wjro$ tle fDYc J t5 o0O,e skp/n kq rozprc^q
typ AlSb 250-3I 5, oraz przepustnic4regulacyjn4f-my STIFAB FAREX AB
- Kpl, 1
- kd. r
- kpl. l
- sz. I
- szt. I
- szt. 1
- szl.2
- szl.2
- szt.l
- szt.?
- sa.2
- szl.2
-szl 1
- szf.2
- szt.2
- szt.2
- szr.2
- szt.8
- szt 8
- szt. 8
6.5.2. Wt eiev
2-01
Centralaklimatyzacyjna
\rl,ri/iewna
fyp CV-D 2P X-l386dt-t (lewa)
eraz z automarvkqf,ny mS CLIMA
2 - 0 2 Kr6ci€celastycmy
950x 660mm,L = l l0mn
2 - 0 : Ksztaltkarentylac]'jnatyp AI950 x 660/1000x 500mm,L - ustalicw trakciemonrazu
2 - M Tlunik akustyczry,p*Fowy 1000x 500mnr L = l000mm
Rp TP-100-5-100-r00sr500-1000f-myINSTAL w-wa
2 - 0 5 Kanalwentylacyjny
typ AI 1000x 500mn,T,= I000mm
2 - 0 6 Kolanowenqacrne rypAI 1000x 500rnm,c[ = 90o,1,4I= 750/75omm
Ksztahkawentylac)inat? AI 1000x 500/500x 500/500x 500nm,
L,4l = 1150/500mm
($g przekrojuC5 - C5)
2 - 08
2 - 09
2- 10
2- I I
2 - 1?
2-13
^
'
Kolanowentyiacljne
typA1500x 500mm,
c.= 45o,L/H= 650/650mm
Kszlahka
wenrylacyjna
t ? Al 500x 500/500
x ?50,L = 500mm
Kanalwentylaciny
t}? A1500x 250mn,L - Lrslalji
wt.akciemonrazlr
Kolanowenrylacinetyp ALP 500x ?50mm,c!= 90o,|/H = 500/500nm
Tr6jnikwenrylaciny
tlp AIP i00 x 2i0l250x 250/250
x 250nm,LAj = 500/6o0mm
Kanal
wenrylaciny
tt? ALP250x?50mm,
L=3150mm
2 - 134 Kol&o wentylacinet}? ALP 250x 250nm,c.:45o, L/H - i50/350ddt
2 - 14 Tr6jnik wentyiacyjnytyp ALP ?50x 250/250x 250/250r 250nlm,
(edenk6ciec zadeklowany)
L/H= 600/350mnr
2-15 Kolanowenrylacyjne
t}? AIP 250x 2l0mm, c.= 90o,1,/H= 3s0/350m
2 - i 6 Kanal wenryiaqjny tt? AIP 250 x 250nlm,L - usElid w trakciemoniazu
2 - I7 Ksztaltkawenfylacyjna250 x 250/O250nrn,L = 200mm
2-18 Tr6inikwentylac),jny
250x2501250
x 250/0250nm.L,/H= 500/350mm
2 - 19 Trojnik wentylacyjnyd250/0250/O250mrn,
L/Il = 500/350mm
2 - Iga Trojnik wen5'lacyjny250 x 2501250x 250l625Amrn-L,4l = 500/350r1n,
- kpl. l
- szt I
- szt I
- szt l
- szt. I
- szt.1
- szl..2
- szt.?
- szt.2
- s21.2
- s4.2
- szt. l
- szt.1
- sz!.2
leczjeden
kocieczdeldowany
1300
q.pAIP 250x 250mm,L = i300mnr
2 - 2 4 Kanalwenrylacyjny
z - 2 1 Kanalwentylacyjny
elastycmy
25,O250mm,
Lt500mm, f-myPOL-STOWEST
9? Sonodec
W)."iewdk sufitor\y,tW PLMb315zeskr4{*4 rozpr€trE
q? ALSb25Gi I5, o:azprzepustnicq
regulacinqf-mySTITABFAREXAB
- sz. I
- szr.2
- szr 8
- szt. 8
""rffiffi{fr
,"trdlffife:
(10?N / m,)
Cisnienie
oarywodnei/Steamp.sssurc
0
5 1 0
1 5
2 A
2 5
o
6
(,
- e u
--4-
zimq
--/q$o
AilkJl
ri \Tq/
3ocs
\:'
ir',,.',
j, r,l ,.-,
l---'l
Enlalpia/ Enrhalpy i 1 k J 1
\I;/
i-r
SJ.eoqo
,%
'r,
i'i",--r'
'., ti '\
\i
I
',
I
2'a
'i1l{\
-,tt
\o
;
I'.tl_ r.'i..r'
5
T
t
.
l
_f..T
I
''t_
t0
... BTU/hx
I,163
0,252
3024
8,33.10s
f
t_i-t
35
zawariosi
wilsoci/
r',.ariv r (fr)
Speciric
... BTU x
I
.._KCal
.-. kcal,tl
...cfm x 4,719x 10'
... lb
x
0,4536
\...F-32)t1.4
"REMER"
s.c.
Radom ul. Narutowicza1
tel./fax.{0-48)
369- 02 - 10
Radom,28 03.2002
WOJSKOWA
AKADEMIA
TECHNICZNA
V\ryDZIAt"
INWESTYCJI
Warszawa
ul.Sylwestra
Kaliskiego
2
dot. wentylacjai klimatyzacja
sal wykladowych
nr 313 - 3'17
Zgodniez umowEna praceprojektowedot.wentylacjii klimatyzacji
sal wykiadowych
nr 313 317 WydzialuCybernetyki
WojskowejAkademiiTechnicznej,
przedkladamy
w dniu
dzisiejszym
opracowanie
koncepcyjne
na w/w prace.
zwracamysie z prosbqoWznaczenie,w mozliwiejak najLrotszym
Jednoczesnie
czasie,
projektowego
spotkaniazainteresowanych
stroni uzgodnienia
ostatecznego
tazwiqzania
wentylacjii klimatyzacji
wymienionych
sal wykladowych.
Jr*"t-"KJERO'WNIK
SEKCJIT:CHNICZi$EGN
[email protected]]0 oSC3t'Al
4o;)
xr" ^n tf)1orPro. P/oio
z
Z powa2aniem
0 : : 0 1 0 : 1 l r 1 B F_\r s0-18r62903!
OD I
MLS.ILTAT
Aw
RE}IERGS]I
rE_F0NUi'{B 32 6E591?9
62 KUr. [email protected]
14t41
dA
rast
dlt
WdJSKOWAil<-4.bql',llAIECI+{CZNA
t!!.JdGtIqqtsorrli4o
u' .!f [At
a l(.t!.ii!!
D,ti...q
d, sr.S.Rdli6li€o t
,19
lS9{8 wEE$!
Tdd.o€er 58191'ts
R.f,MERs"c
rd Narutowicza 1
RAI}OM
teUfrr s-44 369 02 l0
w odpoe/iedri trs pisn$ 2 2E-0i 2Mi r i itf4cz'tr{ koi\c-F'c;Qklirnarylolralia 3s1
or&Mowr"ch or 3 tJ-317, rgbs2r]]t dlsrqptrje4€u*sgl:
mireineabc odlegloiri czFrpnj od w$liowu
I h-zy lokaliraci cenrral cqzgldxjt
ltqaelgr€k
k3ra[.'.)
pcw.
d
(srzeeplde czspnia
prz{{,ciee P Lo+ol:n Eytonac tradl'ctnie vnaz
na
dacbu
z
Z ir**ndv *eoryticyjne
blatbl oc1t!.
3. Zoidmalizowec ilo$4krzyiowanis si* prze\'tod6w.
Pooa&onaiezv*lrowsddc do F|siebu lafiqpuj4c{ itrfo:rtrs4]e
gbc]4ie0'la
I
ua-roeiniaobli.zenja ilo4ci qowieE-!2 ertrvlsctnego t'B Dodsra*ie
cicdnt*6 Dorai€a2c7cnia
040, dma)
prot€gl obr6b[i powi$ra trBcrykrel!€ i-\
przrdssv.ieBie
ssl-.ic;lst
e.
'powietaa
otaz za$osowloc oaqierroi)'r vnnny uw?€i€dnial)
l.
rozA;*r
rozllicSzctctricaicdrjsk{odatnj rrqd ok. 1 ra 'l]td ?odfog4},
'epid, bhP' p poz '
4
koniecaraopiniarzeczobe$c6w do lprla': [email protected]
orazopinii ahreryr4
5. t'ra! r,rsobyErardzajqcei
'*odi*o# -*oeo'*asis
w agregacieDa fteqn R":: im€ '?Fuih
e- pctxierdsii
.koloddtie (zlktz R-22),
aox'"czenit kisdo'.r AI'P do cgolrteso
' i..o.r"r
7. ;;;;;;;;;"tv'
"'ro;u
slo30F?da
Do \uidonolc|
Xiera*'r'il Shrdi6t)
Nizjtacior*wch WC{' Prkngr E. CHPABAK
02/0+ ' 0 ? 1 d : 1 1
fl/RI
nn-
5701
P01
"REMER"s.c.
Radom ul. Narutowicza
1
tel.ffax.(048)
369- 02- 10
PR.OJEKTOWBT]DOWLANO-WYI(ONAW CZY CH
instalacji klimatyzacji sal wykladowychnr 313-317
Wojskowej Akademii Technicznej,wydz. Cybernetyki
w Warszawieul. S. Kaliskiego2 "
UZGODNIENIA
L.P.
BRANZA
NIIEDZYBRANZOWE
IMIE I NAZMSKO
PODPIS
Tadeusz
Sokotowski \6 -
2. iNST.WENTYLACJIIvIECH-Mareklis
3. INST.ELEKTRYCZNE
4. KOSZTORYS
WENTYLACII
5. KOSZTORYSELEKTRYIC
ArlurMetlerski
Mareklis
ArturMetlerski
Jty,ft"*
;l{[
,.,&/
Odwiadczamy,2eprzedmiotowadokumentacjazostalawykonanazgodniez
umowq obowi4zuj4cymi
przepisamii normami,warunkamitechnicznymi
oraz sztuk4inzynierskq.
Zostajewydanaw staniekompletnymz punktuwidzeniacelu,kt6remuma
stu2y6.
Wykoz moteriofu
oblckr
.V!!144...Cy.8$x
ltl.:.J.41f.../.t!{.!!AQf9.../.f:.31.3-.:..1.17...........
aenat .{Qt!lf.8.1/.
K,Ql
{...!v5?.
-aK4-...,,.f U_:.1,.?r.3..!1....
Profit
Gruboscb[ i szerol.osc
Pa?AKt//4rP.400x,/00r5
SP2RCZA,, '(y/-? " s|t.2
g
I?A?A flr/hnF.400x./0?rs
_/?-
y''tooi4ane
l4o5O \2,o/Qts
wspeczA,, r(3 " sLl.4
itutsr?uKcJA
2
'tooxiooFs
i tun rr+eoe.
4l3o
i
4v4o i40408 |
4 ./0015
6
i + too's
, Kl.4.81 /t/AKPirK/r/.4
c' y' /tt-40 /rnav tttr4
I [email protected]
ti0/0r409
1.2.4
ProAir1.2
rq
-;I
Copydghtby SlifabFarexAB, Stockholm,Sweden,1997
- 313,317
Klimalyzacja
i\4arekLis
Salawyk'.
17,0
8,0
26,0
17,A
3,8
1300,0
136,0
9,6
200243-21
516,8
'14040,0
0,2 Mieszajaca
103,2
Rzutpomieszczenia
ltosc Przeptt'.r(us)
1 TDYC315€00+ALSb250-315,roiation,open
Reg.(Pa)
16,8
8
7
6
5
3
2
1
0
powoduja
poziomda,vieku
r6wny33dB(A)mieeonypodnawiewnikiem
o najwyzszej
Nawiewniki
ptzypodlodze
przepustnicy
glosnosci
przyoiwartej
umieszczonego
lubw odleglosci
1 n odnawiewnika
lub pod oknem. Koncowypoziom dzwiekubedziewynosil 35 - 37 dB(A) Predkosckoncowa na rys. u
0,20nts.
96rywynosi
Nolatk
&.
1_25
ProAir1.2
Copyight by Slifab FarcxAB, stockholm,Sweden,1997
- 313.317
Klimatyzacja
17,0
8,o
26,0
17,0
Sala wyk3.
Marek Lis
f36,0
'1300,0
9,6
516,8
14040,0
2002-0321
0,2 Mieszaiaca
103,2
PrzebiegzawartosciCO2w pomieszczeniu
125.IloscC02 wydzielanaptzezosobyw pomieszczeniu:
18 llh.
Zalozonailoscos6bw pomieszczeniu:
95%zalozonejzawadosciC02 wynosi0 h 23 min.
Czasdo osiagniecia
t.
FroAir1.2
Copyrightby Slitab FarcxAB, Stockholn,Sweden,1997
- 313 ,31 7
Klimatyzacja
SalawyK.
17,0
8,0
26,0
17,0
3,8
1300,0
200243-21
l\4arekLis
136,0
9,6
516,8
14040,0
0,2 Mieszajaca
103,2
Widokpomieszczenia
z p6lnocy
TDYc315-600+ALSb
250-315,
rotation,
open
Skorygowany
zasieg(10,2)=4,1 m Pzeplyw= 162.5l/s Predkosc
koncowa= 0,2m/s
Pred.w st,efe pzebywani: < 0,25 fiVs Poziomdzwieku= 32V34/35dB(A) Cisnieniepomiarowe
1.2!
ProAir1.2
Aopyrighiby Stfab [email protected], $ockholn, Sweden,1997
- 313,317
Klimatyzacja
Sala wyl{.
17,0
8,0
26,0
1'7,O
3,8
1300,0
200243-21
lvlarek Lis
136,0
9,6
0,2 Mieszaiac€
516,8
14040,0
103,2
Widokpomieszczenia
ze wschodu
TDYc315-600+ALSb
250-315,
rotation,
open
Skorygowanyzasieg (10,2)- 4,1 m Ptzeplw = 162,5l/s Pfedkosckoncowa= 0,2 m/s
: 15,8Pa
dB(A) Cisnieniepomiarowe
P€d. w slreileptzeblwania< 0,25m,rsPoziomdzwieku: 34134/35
.2.5
ProAir1.2
Copyrjghi
by StitubFarexAB,Stockholm,
Sweden,
1997
)-t-t
'- a
4 -- .-=
- 313,317
Klimalyzacja
SalawYk3.
17,0
8,0
3,8
26,0
17,0
1300,0
MarekLis
136,0
2042-43-21
0,2 l\4ieszajaca
516,8
'103.2
14040,0
Daneproduktu
TDYC315-600+ALSb
250-315.
rotation.
ooen
Charakterystyka
Daneakustyczne
dzwiekudB(A)
200
150
63
125
250
500
1K
2K
4K
8K
3'
100
20
-'I
50
6
7
14
'10
10
30
20
10
40
150
100
Ai
9
150
300
Wymiary
Widok
A=
B=
C=
6d =
aO=
E=
F=
G=
H=
595
622
388
315
245
385
340
215
580
n
6
2
-1
-16
-24
:26
1.2.5
ProAir1.2
Copyigtn by Slifab FarcxAB, Stockholm,Sweden,1997
Klimatrzacia311,316
Salawyk".
MarekLis
2AO2-O3-21
Notaai
19,0
8,0
26,0
17,0
152,0
1400,0
577,6
0,2 Mieszajaca
15120,0
KZUI OOmleSZCZenla
tuzepttfu (/s)
1 TDYC315600+ALSb25G315,rotation,open
Res.(Pa)
155,6
7
6
5
3
2
1
0
o najwyzszej
powodujapoziomdzwiekur6wny33 dB(A)mierzonypod nawiewnikiem
Nawiewniki
ptzypodlodze
umieszczonego
glosnosciptzyotwartejpeepustnicylubw odleglosci1 m od nawiewnika
Predkosc
koncowa
na rys u
lub pod oknem.Koncowypoziondzwiekubedziewynosil35 37 dB(A)
96ry wynosi 0,20 fi/s.
ProAir1.2
"-q
-?
q
1.2.s
Copydghlby SlitabFarexAB, Slocknolm,Sweden,1997
- 311,316
Klirnalyzacja
'4.\
'+
Sala wyk3.
19,0
8,0
26,0
17,O
3,8
1400,0
Marek Lis
152,4
577,6
2AA203-21
0,2 Mieszajaca
15120,0
PrzebiegzawartosciGO2w pomieszczeniu
130.l,oscCO2wydzielanaprzezosobyw pomieszczeniu:
Zalozonailoscos6bw pomieszczeniu:
18 l/h.
950/6
zalozonejzawartosciCO2wynosi0 h 23 minCzasdo osiagniecia
12
. _a
ProAir1.2
Copynght
by St'hb Far€xAA,$ockholm,Sweden,1997
- 311,316
Klimatrzacja
Salawvk".
(m)
Dlusosc
lvlarek
Lis
200243-21
szerolosc(m)
19,4
Iemp.w pom.(c)
B,O
26,0
17,O
3,8
'1400,0
152,0
577,6
0,2 l\4ieszajaca
'15120,0
Widokpomieszczenia
z p6lnocy
250-315,
roiation,
TDYc315-600+ALSb
open
Skorygowany
zasieg(10,2)= 3,9 m Pzeplyw= 155,6l/s Predkosckoncowa= 0,2 m/s
= 32133/34
= 15,4Pa
pomiafowe
dB{A) Cisnien;e
ia < 0,21m/s PoziomdzwrekLr
ProAir1.2
Copyrightby Slihb FarcxAB, Slocklblm,Sweden,1997
- 311,316
Klimatyzacja
Data
Sala wyk'.
8,0
Temp.naw{c)
17,0
26,0
3,8
1400,0
IvlarekLis
152,0
577,6
2002-03-21
o,2 Mieszaiaca
15120,O
ze wschodu
Widokpomieszczenia
250-315,
rotation,
TDYc315-600+ALSb
open
koncowa= 0,2 nr/s
skorygowany
zas;eg(10,2)= 3,9 m Pfteplnv- 155,6/s Predkosc
= 15,4Pa
<O,21rr/s Poziomdzwieku= 32133/34
pomiarowe
dB(A) Cisnjenie
Pred.w sifellep.zebylvania
,'(\
.e
1.2
ProAir1.2
Copydghtby Slilab Fa.exAB, Stock'olm, Swede., 1997
q.t^ll
Klimaiyzacja-314,316
-f
Salawyk'.
2A02-43-21
MarekLis
(m)
3,8
8,0
26,0
17,O
152,0
o,2Mieszajaca
577,6
15120,0
1400,0
Daneproduktu
250-315,
rotation,
open
TDYC315-600+ALSb
Daneakustyczne
Charakterystyka
?00
150
44,
I
63
125
254
500
1K
2K
4K
8K
*
100
,%/
50
o
16
6
7
10
10
30
20
l0
40
150
50
100
300
A
eg
150
240
500
Wymiary
Widok
Ie
A =
B =
C =
@d=
oD=
E=
FG:
H:
595ll =
6221J =
388 K =
315
249
385
340
215
580
555
555
145
4
12
6
2
-t
-24
-26
PMLb
1.1
Sufitowakratka nawiewno-wyciegowa
oPls
pzeznaczqa do zabudawy w sulicitelub zawievenia potJ
PMLb to penorcwana [email protected] nawiewna-vryciEgowa,
sufiten. Krav<apayslosowaf]a jest do ptacy ze stafyn lub zniennw przepwen powietna. Tenpeatura powietrza nawtewanego noie byc nizsa a t2'C ocl lenpentury w ponieszczeniu.
KROTKACHAMKTERYSTYKA
r-\
.
.
.
.
.
Mozliwosdwyborukietunk6wwypb$/upowiel,za
Kdlki zasiegsltumienia
Moolazze skzynkarczpeznaALSb
czyszcze.ia
Mo2liwosd
Szerckizak.esregllacji
wsTEPNvDOB6R
100
't25
160
204
250
315
400
32
46
65
90
120
170
400
PI!1Lb
Wielkce
ALSb
Wielko{6
100
125
160
2AO
250
315
400
80100
100-125
125-160
160-200
200-250
250-315
315-400
25dB(A)
15
24
37
54
83
125
190
37
54
75
'110
140
195
4€0
43
63
89
125
160
225
520
30 dB(A)
3s dB(A)
20
31
50
7A
100
140
220
25
38
65
90
150
',165
274
Danedla katki nawiewnejz otwarl4pzepuslnicqi +kierunko'rym
wyplywiepowielza.Danedla kratkize skEynkqrozpQznqALSb
dotycz4calkowilegocisnienia50 Pa.
sTlFAa FAFEX 63rzesa ebie p.6N oo *r"@dada
*=
4i.n
ddntd ledrnaaph
1
1.1
wyciqg
PMLb200+ ALSb 160-200,
PMLb250+ ALSb 200-250,wyciqg
'dt"
"
)r
''"|
Y
\
\
>/i
1\
Pl\4Lb400+ ALSb 3'15400,wyciqg
PMLb315 + ALSb250-315,wyciag
zl'-"\
--
t
?92-
,
,.)'
l.(
I \
>/
wYMtaRvI ctEzAR
PMLb + ALSb
100
125
160
2W
250
3'15
400
'100
125
160
200
2fi
315
400
PMLb + ALSb
FA
B
25A
304
404
500
600
600
600
227
242
342
404
504
622
767
192
217
252
288
332
388
488
79
99
124
159
199
249
314
F
G
H
Kot
160
1ao
204
239
279
340
400
146
156
168
186
206
231
252
200
277
320
382
477
587
722
c a D q d E
45
80
80
100
120
145
180
100
125
160
200
250
315
404
f {---
!
B-f
216
236
260
295
335
396
440
cie2ar,(q
205 1.8
255 2_7
355 3.5
455 4,5
555 6.3
555 9.3
555 12.8
\ r , '
: III
WymiaroMorumonla2owego
STIFABFARE-X
alpega
ebr:e prM do wpMd2ed€ aian danydrledmi*iF
r.
9
1.,25
'
A
YroAtr 1.2
Copyrighlby StiiabFarexAB, Stockholm,Sweden,1997
Klimaiyzacja-sala
wk"adowa nr 315
pomi*zcz-eni€
6C&ekl
MarekLis
sala wykl.
19,0
26,0
9,0
'1400,0
Data
2002,03-27
0,25Mieszajaca
171,0
649,8
a,2
15120,4
88,4
Rzutoomieszczeniattosa Peepryt (us)
12
900,1-way
1 SLAa4-900+SLAT
Res.(Pa)
116,7
9
8
7
6
5
3
2
1
0
10
11
13
11
15
17
18
19
o najwyzszej
powodujapoziomdz'viekur6wny33 dB(A)mierzonypod nawiewnikiem
Nawiewniki
pzy podlodze
glosnoscipzy otwariejpzepustnicylubw odleglosci1 m od nav,/iei"nika-umieszczonego
na rys u
koncowa
iub pod oknem.Koncowypoziomdzwiekubedziewynosil35 37 dB(A).Predkosc
g6rywynosi0,20m/s.
1.2.4
ProAir1.2
Copyightby StifabFarexAB, Stockholm,Sweden,1997
Klimatyzacja-sala
wyk"adowa
n. 315
sala wykl.
200243-27
Marek Lis
Nolatki
3,8
19,0
26,0
17,O
'1400,0
171,0
4,2
649,8
15120,0
0,25l,,lieszajaca
88,4
PrzebiegzawartosciCO2w pomieszczeniu
Zalozonailoscos6bw pomieszczeniu:
130.IloscC02 wydzielanaprzezosobyw pomieszczeniu:
18 l/h.
95%zalozonejzawartosciCO2wynosi0 h 26 min.
Czasdo osiagniecia
1500
1.2.4
ProAir1.2
Copyright
by Slihb FarexAB, Stockholm,
Sweden,1997
Klimatvzacia-sala
wvkladowanr 315
*.
MarekLis
salawykl.
200243-27
Notatti
9,0
17,O
26,0
1400,0
171,0
649,8
4,2
15120,O
0,25lrieszajaca
84,4
Daneproduktu
900,1-way
SLAa4-900+SLAT
Daneakustyczne
Charakterystyka
49/
da4jek! dB(A)
200
150
63
125
250
o
30//
t0o
20
50
1K
2K
4K
8K
"/
22
6
7
9
13
7
'10
11
30
\
20
10
40
50
150
0
Yr
I
Zasieg
10.2(m)
100
o
20a
300
150
500
2OO
m34'
Wymiary
Widok
-_----ii-
lnr-"-----*t:t
wJ
I
t1"t
t=--;--l-
r1).
\-i_,/
A=
9 3 6J =
C :
aD=
E=
F=
G =
H=
130
199
244
380
100
240
I
=
1
6
9
917
0
12
5
-3
-2
-9
-22
-24
GRLc
5.2
Kratkaz nieruchomymilopatkamido montaiu w suficie lub Scianie
oP,s
GRLCnoze byc stosawana jako katka wyciesowa tub [email protected] Dteki duzei ,lotnei pawietzchni wypty$u, kratka stawia
niskie opory ptzeplywu- Kratke moZna mantowaC ze skEynkq rozpreZnq TRGC.
KR6TKA cH ARAKTERy
srv KA
wSTEPNY
DoB6R
. 91%powieachni
przeplykratkilo wolnapowiezchnia
Moziwo6i zastosowaniapel duLych ptzepltNach poMoZliwoSC
wyposazenia
w liltr
I\,lo2liwoSa
monLi2uze sk.zynk4rozpr€2rE
TRGc
Mo)liwaseczyszczenia
200x100
300x100
400x100
500!100
300x150
400r150
500x150
400x200
500x200
600r200
600:300
25
40
47
7D
80
115
100
115
'125
145
215
40
70
80
f05
'120
150
165
195
265
280
400
55
100
130
150
160
1S0
234
270
350
375
510
ptzy
DanedotyczqkralkiwyciqgowejzeskrzynkaTRGc
spadkuci6nienia50 Pa.
STIFABFAREXzastzega sobieprM dowpwadzBnja *ian d.nycn [email protected]
1
GRLc
wvMtaRYI ctEzAR
Ramka rnocujEcaz pnepustnice FHAa
GRLC
i
5
t
wymiarykratkiuzyskujesie dodajacdo w)4niaCalkowite
|6w nominalnych
wa*o6cinaniesione
na rysunku.
iwymiary
UWAGAIWymiary
nominalne
narlsu.kachpoda-
Ramkamocujeca FHBa
Wymiaryotworu= wymiarynominalrE.
Zestawienie Wmiar6w i cietat6w (kg)
Nominalszerokoso
200 300 400 500 600 800 1000 1200
100
150
200
[email protected]
0.3 05 0.6 0.7
0.7 0.8 0.9
1.1 1.3 1.5
400
500
600
,,H=r
EJ
Wymiaryz tabeli,ki6rymodpowiada
ciQz?f,
s4wielkogciami
I
STIFAAFAREXz*t_uega $bie p€rc do tr!rcMdaia
dian danydriecinicaydl,
5.2
WYMIARYI CIEZAR
TRGc
A
B
C
OD
F
I
G Ciezalkg
.200-:!90203 [email protected] 80 124 175 85 195 2.7
:90e1003B lm lm 159 210 100 230 3.9
-4OGl00,l403
:[email protected]€
:30G150 303
'400-150 400
'
50c15O 500
,40G?qq
. 403
.50r>20058
;60G20066
600-300 603
!m 1m 159
1(p 120 1*
150 120 18
150 145 249
150 145 249
200 145 249
200 180 314
U0 180 314
300 2t5 399
210 100 230 4.7
245 1m 274 7.5
270 130 2'10 5.3
305 150 320 6.8
305 150 320 7.4
330 160 320 8.5
360 175 387 9.8
360 175 387 11.0
495 245 447 13.2
TRGc
sTtFABFAREXalrzega $bi€ ptu
do wptoMtfz6niehi6n dany.h l6hnl.2nych
9
GRLc
wa anly po.lleczeniaskrzynki TRGC
SPECYFIKACJA
Kraika wyciqgowa
Palrzlabela
wyposaaeniedoda*owe
Skrzynkarczpre2naz wyjmowalneTRGCaaa- tDb - c44- d
pzepusbicq i sondqpombrowe
300,400
Nom. szeroko56200,
500, 600
150,200,
Nom. wysoko56100,
PRZYKLADSPECYFIMCJI
S€dnica
125,160,200
pod}'?.czenia: 254, 3 1 5
EGXX
Prostokqtnakratka wyciqgowa Siifab Fa|ex typu GRLC,
ptzeznaczana
do monlazuw 6ciade/suficie
ze skrzynka
rozp.eznq
TRGCposiadajqca:
B,K,L
Wariantpodlqczenia:
Standardowy
zakres:240-100-125
300-100-160
300-150-200
400-100-160
400-150-250
400-200-250
500-100-200
500-150-250
500-200-315
600-200-315
- Nieruchomeiopatki
- Bialewykoiczenie
- Mo2liwo66czyszczeniaskzynkirozpre2nejTRcczwyciqgane pzepusinicqposiadajqce
mo2liwos6unietuche
mienianastawy.iunkcjepomiarowqzniskimpoziomem
bledupomiaruorazwnetze wylozonematedalemd:wiekochlonnymze wznocnjonq powierzchnia
Wielkola:CRLCaaa- bbbzTRGCaaa- ccc- d xxsziuk
z p.zepusinicE
FHAa aaa - bbh
Nom-szeroko66
Nom. wysoko54
Ramka mocujqca
FHBa aaa - bbb
Nom. szerckosc
Nom. wysokos6-
10
SIIFAB [email protected]$bie prM do wpoMdzenia aian [email protected]
VTs clima Sp. z o.o.
75
ul. Zeromskiego
26-600Radom
tel.:0483660081
fax: 0483660082
[email protected]\'+sclima.com
VTS CLIMA
oarat02"04-12
313117
Fax:048
Telefon:0483623535
Stron:3
:JacekMaidaiski
Opracowa{a)
(KN)
NAZWA:MAREL PROJEKT S.C.
Adres:ul. R. Traugutta54./12
Miasto:26-600RTADOM
t.oz.:Q !6
Oferta: 025G/RA/2002
Do: Sz.P. MarekLis
Ooiyczy:WATWarszawa
na Paistwazapytanie
wyfobamiVTSClima.W odpowiedzi
DziQkujemyza Paristwazaintercsowanie
warunkach:
ofertowez dnia: 02-04-11 mamypeyjemnos6zaoferowaiuftqd2eniana nastepujqcych
I. ZAKRESOFERTY:
1
2
(PLN
lloselcena{PLN)| Warros6
zwaurzadzenia
LP
C1/-D 2P X-1386A/1-1
C\.-D 2" x-1385A/1-1
1
1
2
3
1
lllE ( 1
1
$!E ( 1
1
llFE ( 1
1
EtrE ( 1
2
2
2
2
3
3
3
3
25 2rO
25 310
50 424
?5 930
AUTOMATYKA
1
2
ex-266R { I ) o z . 1 )
AX-255R lF)oz .2 )
INNE
1 !.100-022 EFE (poz.l.)
2 ri]lr
falownika 1100-022-040
3 L1OO-022 nAE {poz.1)
4 l.ilt!
falo'rhika
L100-022-040
5 !100-030 sEE (poz.2)
6 Filt!
fafomi]<a !100-022-040
'1 t tgo-o22 IlrE (poz.2)
8 ril!!
falownika I-100_022-040
00
430
700
430
920
430
700
430
400
860
400
850
I 760
\ 290
I 100
1 290
Ofertaiest wa2na90 dni (dla AKV7 dni) od datyjej pr2estania.
207 110 PLN
L4cznawarto{6 oferty:
VAT-7%)
podatku
GVAG2'
AVAG2
(Cenyniezawieraj4
VAT-22%,dla
elementywcenieuzqdzen)i
StandardVTS Clima (wszystkie
. Technologia
monoblok6w
monoblok6w'
lechnologie
sqw oparciuo nowoczesnq
uzqdzeniaCV-Ai CV-Dprodukowane
na
gwaiantujqcej
mostk6wcieplnychi miejscstratciepla.Monoblokosadzonyjest
zmniejszenie
sztywflosdkonstirkcji.
dodatkowq
wsp6lnejmmiezapewniajqcei
. Zwiekszonaizolacjacieplna
urzqdzeniaCV--Ai CV-Dto izolacjacieplna70 mm (pi^y poziom€)i izolacja50 mm (pl}.tvpionowe)40
w izolacjQ
CV-Pwyposazone
pzenjkaniaciepla1,07Wm2K - ceniralepodwieszane
wsp6tczynnik
przenikania
ciepla0,8 wm2K
mm - wspdlczynn;k
. Nowo56 ! system okablowaniacentral cv-A i cv"D
wewnqltz
automalyki(24\4zamonlowanych
element6w
wszystkich
zawieratof kablowyi po+qczenia
pzew6d
w
opcji
dostepne
sterowniczy
polaczenie
4
m
ze
sterownicqelement6w
oraz
lych
uEadzei
zacze.
odPowiednie
Przedfu
. Technologiablach Aluzinc Plus - 5 lat gwarancji
dziekiczemuposiadajq
pokr!'tewarstwqstopucynkui aiuminium,
slosowaneblachysq obustronnie
wlasnosciantykorozylne
i
wysokie
atmosferycznych
dzialanie
czynnik6w
bardzodobrqodior;osa na
wszystkich
krawedzii bzeg6w
katodowe
zabezpieczenie
}[email protected]']
I r s o s o of friG
. Petenpakietwyposa2enia
CV-Ai CV-O
ogwiellenie
drzwii panele,
ptzepustnice
wewnqtzurzadzei,ukosowane
systemprzetloczei,
czerpnia
lransporlowe'
monta2,
zabezpieczenia
ufat\/iajqce
wizjery,poziomnice
wewn4ttz
central,
(CV-D)'...
ochronnym
(CV-D),
centraldaszkiem
zabezpieczenie
polqczona
z odkraplaczem
GWARANCJI:
II.WARUNKI
'1. Gwarancja
lypucV wynosi3 lata oddatywydania
nauzqdzenia
do5lat
uEqdzeitypuCVjestwydlu:ona
i elementy
konstrukcyjne
naobudowe
2. Gwarancja
od daiywydania.
przezVTS Clima(w tym elementyautomatyki)
wynosi
na pozoslaleuzqdzeniaprodukowane
3. Gwaa€ncje
daty
wydania.
lata
od
2
magazynuVTS Clima,zawartqw karciegwarancyjnej.
4. Za datQwydaniauwazasie dateopuszczenia
w formiepaczki.
5. VTS Climagwarantujektientombezplatne zlo2enie!E qdzeniawyslanego
sq
dotyczqcegwarancjiokresione
warunki.zakresi innepostanowienia
6. Szczeg6lowe
gwarancjiVTSClima".
w "Warunkach
III.WARTOSE OFERry I WARUNKIPLATNOSCI
- 30V" zallczki ptzy zlo2eniuzam6wienie
. pozosta+a
p+atnose
(70%) w przeddzieli
odbioruuzqdze'i
ODBIORU
IV.TERMINI MIEJSCE
. 5 tygodni od datyzlozeniazam6wienia
i wplaceniazaliczki
jesl
. Cenynie obejmujqkoszt6wtransportu
uwzglednione
z Pog6za (odbi6rw'lasnyzamawiajqcego),
opakowanie
lranspoftowe.
standardowe
. Miejsceodbioru: VTS Clima,ul. Ptk.Dqbka338,Pog6rze,81-198
Kosakowo,
woj Pomorskie
V. UWAGI:
Powyzszecenynieobejmujq:
. monlazuelement6wautomatyki,
zasilania(silnik,nagzewnica
rozruchuurzadzeiorazpodlqczenia
elekiryczna,
sterownica)
. okablowania
pozacentralq
element6wautomatykizamontowanych
. koszt6winsialacjii uruchomienia
uzadzenia
nr infolinii0800248 727Informacjenatematfirm seMisowychmoznauzyska6podbezplatnym
. zmianakursuwalulo wigcejni257omozespowodowa6
korckt€ceny
. prcducentzastrzegasobieprawodo aldualizacji
wyrobu
oferly,zwiqzanejz unowoczesnieniem
parametr6w
technicznych
nie pogarsza.iqcym
. w ptzypadkuakceptacjiofefty,zam6wienie
prosimykierowa6na adresP.oducenla
VTS CLIMASp. z o.o. 81-198Kosakowo, ul. Plk,Dqbka338, Pogdrze
tel.:0-58628.13-54 fax.:0*58628-13.22
oEz przeslac
naadresPrzedstawicielstwa:
ul.Zeromskiego
75
Radom,
VTSClimaSp.z o.o.26.600
tel.:048366008'1
fax:0483660082
. zam6wienie
winnozawiera6
dokladne
danezamawiajacego:
Nazwa,FormaFrawna,Adres,NlP,Telefon,Fax,lmieiNazwiskoosobyprowadzqcej.
. platnosci
pfosimykiefowac
na naszekonto:
DeutscheBankPolskaS. A. OddzialGdafisk18800003-2100003-0000-PLN
rsoeool((
2
"ii*L
ry
w
r
L_-
r.'l
f-_l
t___-]
t
l
E
I | ,+-.vll
l\iryl
l - 1tl € ,l l
l-
"*
@ IrFl
T-- ;::::-:::-
l_l
- ,l o " l
G E
\r,i \,/
I
nro,
widokod spodu
centraIi (wszystkie
rogi)
podkotwy
Wymiary
otuvordw
Its= R
**
t
a
r
6
L!
E
^
fN
F.884;
&
E
€ €.Pii!i+
dyF$85
i
=T
g5
!iii
r r S sE i E " i
€vE
b
c s 3F
493;R::39
R
IY
ti
3.c
UO
a i f;.
I
xa
9* gb
E ! E B
I
EtN_
€
U
lfs;+cEF.
!2
-cdl4;9!9ai
5ii
3
R
e
-E
. l 5r , E
3
-. E.
s
gE
<R
o N
i!!
d :
: P
siE
=96
u, .9.:-
""i
a
I
= aR
-g" € Eg..P
S[s
r.$:
Ei Y
{
5 A
eb63
rrSrEiP
<.:
X]
3 g R P N i l .< 8 . 3 3 8 4 3 6 3
R
F
x!a
N
53
4:
E
3 9
a
:eecB
gElfisE*cEi, i
E E
g
5a E
: B ; 9 * d
!*3i€sea5
I
€
i
!
la5
e e F FF P s
El1E
FA
c=gHsHB-ss
>5
6X
Co-
s3
€
ile
o6?g\a
(
" . E s+
'6
EEEX! q
-
"
J
*
j
!4:o9'
>
.
5e
''
:
EEtiE,
.:0==
3i:;
i r 3 . & a3 c *
c 9 q t r
t i
E
VTS CLIMA
WS Cllma81-198lGsalowD,Pog6zeldcd),rli,ul- P{k Dqbka338
lel. 058 0251354,fax 05€ 6252022
Dala:024+12
LISTAELEMENTOW
AUTOMATYKI
MARELPRoJEKIs.c.
RAOOM
ObieK:
0256tR4.12002
1
O
Aplikaciaautomatyki: AX-266R
sc:K-IJI -}J.tr-7E2 | 2 / 2,2
sieromlca
central
klinatyzacyjn,ech
Regulatof, nikroProcesoro{y
l
sterowntca nagrzemicy
1
Pohleszczeniowy
Kanaliwy
c?ujnlk
elektrycinej
nodui stelul acY
temperatury
\4'S
t
1
Czujnlk r62nicy ciSniei
Siloun!i
plzepusiricy
I
Si:ownik pr2epustnicy
1
Si:.,nik
F,rzepust.icy
Kanarowv czujnik
O
1
025G/R4t2002
temper2rult
I
c:ujnlk
I
c:ujnrk .62ni.y cr4nren
climacAD
v3.3
ws
!62nicy ciSnlei
SlronaI
IH= R
*= -#
:i>
a
tr
E
^
*i
Re€EEE
9
N
&
*
i-.q
;
- !9
J
:F'$*
is
i
o
-=.;
r r S eE I E
^
diti
5
g g tr
!
>9
It
ir
sl
()o
a
vE
<.q
<i
^{
<B-5Pes-N;
R
!a I
€
gBE
g*86.r$E-:
* lisE+cE-1I
:9
C
:f;
R
E
.9
"lSi,
,g
E
E
a
N
$
o N
-
q F
E E l $gFg:
=i;
{.;X
=53
at:
Ei
"-N
e3
_
*
O E.E
f
E r F l E s , x p S *E i E
8
!
E
I
E E
^R
E R E & U*-e n i l g $ i E
3 E
I
t
!^ s 2
.
;
;
r
q
.
5
E
?el
5
g:E,$E
,Eia,95r 9€! 9s4g+ : . 8 *
=
g
a
I
{:';
E:
o ;
'S
.i
6X
Ca
pslF PP *
E YE
& 5 >9
:
I
UJ.q
3n 3a^
BsqBsR;-EB
e ^ ----'^ = e*cE
v E oaigY
';;Ea
9q
ti
a
la FE;iae
B :;:;:aa
€gE
=*
s
R
vTs c MA
VTs Cllma81-198Ko6akowo,
Pog6zeVcdyni, ul. Plk. oqbka33a
tel. 058 6251354,iax 0546-252022
Dala:V4+12
LtsrAELEMENTOw
nurorunrvxt
Nazw-a
klienla:
Miaslo:
ObieK:
Nroreiy:
Nr ur2qdzenia:
.-\
ITARELPRoJEm s-cRADOI'.I
WAT
025G/R4t2002
1
Aplikaciaautomatyki:Ax-266R
scK-1,t1-NF-1!3/2 , 2
Si:eromica
central
klinatyzac'-.,!,ch
Requlai:ox nikroprocesorowy
Ste!o*ica
nagr:ernicy
Ponies2c?enio*Y
Kanalowy czujn:k
czujnik
!62bi.y
T
1
o25G/RA,2002
ci6nten
p!zepustnicy
Silornik
p!zepustnicy
C uu j . i k
CllmaCAD!3.3
x6zni.y
ste!!t4cy
temperaluly ws
s:lowntk
Kanalowy czuinik
O
nadl']
er4!.tryc:nel
tenperatury
l/rs
ci6nied
Strona1
FILIA:
KONTO;
25.619 Kielcc
ul
C\&\biriskiego42/ I I
6
WBKSA
ldtnl0t6,lLl30rr?lr-u0r)
NIP iz4-ooo-02-78
trl.ljiK (i).1l) ;,15561
(cl 106(E) i7 7ll4{t
KielceI 1.04.200?
Ofe*a handlowadla
Sz.PanMarekLis
oferti nn agregaty
Na podstalyieinfbrliacii otlzlmanychod PanaPrzedstarviam
prz-eznaczonv
do zasilaniacentralklimatyzlciinycho wydajnoicichlodniczej
chkr<lnicze
r ol - 6 C t z * l 0 C
c z l n n iR
k 4 0 7 Cr e k o l o g r c zr n
l.rnoc43kW
Z.lnoc 25 kW czynoikR 407 C ( ekologiczn]') to r"6Ctz + 30 C
1
Dare teohnicale
2W PC 2OEMRKD
wldajno36ch.]odnicza
[kw]
Zu4'cieenergii( chlor.tzenie
) [ kWI
Max, prqdpracy
IA ]
Masaagregalu
Waltoii urzadzenir netto
47,0k1V(n.\,-6oci-
14,6ktv
2x16,4A
R 407
Ok. 450kg
euro
6103,00
li."f" ."b"r;;.^l*;
970,00eulo
Danioss
lauromaryka
429,00euro
@
euronetto
7502,00
MTZ 100 lirmy ', ManeuroP" z tltozlrl'oscr{
A$ egatopaflJje$1o 2esp6ldloch spr€zarek
R 407C
50-100o'o c.Jnnil chlodniczy
'rvdcin<,{"i
reaulacii
'
ciinienraskrrLplnni.a
z"1l"iJ"nril:ii"pr."z rv wersjiklimaqzacljnej pisiadastabilizaciq
pozlom
pEydatnerl okresiezimo\wm Sknplaszw lvr'rsllclchobrerznej
cojestszszegoinie
halasuok. 60 dB z l0 m w olwartejprzestzenl
W skladwvposa2eniadodatkoweqoagreqatuwchodze;
. \wl4cznikdskiegoi \ ysokicgociinienia
' $zalka olej'u, \uiemik oleju
. odolejacz
. szafazabezpieczai4ca
I temicanezabezpieczenie
uzwojeisilnikaspre2arki
. presostntKP -5 do regulacji ci4r[eniaskraplanig
. temistorowezab€?piecz-eoje
silnikaweotylatarask.aplaczo.
. Autom&t-vka
chlodniczaniezbgdnado podl4czeniaagregatuz central{
CtloSdzamknigtaw estetycznejkompaktorvej
obudorvie
Wymiarfdlu.l7io/'szer.890/uys
1173ram
)
Dane tecbniczne
Model
2!Y PG t0
Wvdajno([chlodniczaIkW]
ZuTyciecnergii( chlodzenii) | kW l
23,5kW(to,rp.+66C,:1?:_A :
7"3kW
Max,pr4dpracyf
Al
Czynnikchlodniczy
Masaagregatu
Ok. i00 ke
Warto$durzadzenianetto
3432,00euro
Szafazabez,pi
eczajaca
694,00euro
AutomaNka
Danfoss
219,00eua
eulo neno
Agr'egaf
oparyjest o sprqzarkQ
MTZ i00 firmv., Maneurop,.z mo2lirvoici4reuulac-ji
$ydajno(ci przezzastosor.vade
zeworuCPCE. Czynnik chlodnic?lrR 107 C
Zas(osowany
skaplaczw weisjiklima4"acyjnejposiadasrabilizecj,..ciinicniaskraplalia,
przydatne
r'vokresiezimowym.Skraplacz
poziom
cojest szczegolnie
rv wersjicichobierznej
halasuok. 50 dl3z l0 m w otwartejprze$izeni
W $klad\\ irlosa2c_liadodatko\hesoaqleealJwchodza:
. wylaczniLniskiegoi $yaokiedocijnien'a
. gtzatka oleju , wziemik oleju
o odolejacz
" szafazabezpieczaj4ca
. temicznezabezpieczenie
uzrvojeirsilnikaspr€zalki
o CPCE do rogulacji r,\'dajnoici sprQ2arki
. presostatKP -5 do regulacji ciinienia $kaplauia
*
k+ry;5t%qe
zab<zie.zeab
,.
auloaa'tJka
otftodoicza-
til4;4
oi.zb?d.nq
wc4vt-+q.a
de
Tdfaczeaia
sktafr4'2a
-C'*af*
z czrr+n4
\-
c
Model
mm
GE2O'OMR 2230
mm
mm
1050
1606
Obj.sekcji
cteczowel
I
1,4
1szt.
odolejacz
presostat
cisnienia
niskiego
prcsostat
ci5nienia
wysokiego
wziernik
2sd.
1szt.
wydajnosci
regulator
l SZl.
'I
SZt.
'lszt.
Kfoace
cieczowy ssawny
mm
mm
2a
42
SH80
KP-1
KP-5
sct18
CPCE
Temp.
Model
otoczeniaC
Te
27
cE 20'0tR
t6
' _.
5l j 1...-";l ::
.rPo: I:rPd,+r.
Temperatura
odparowania,
C
Pe
506341
:.i;1140282
46998t12'2137224
lrvJt)ol: ,:lrr
l - : 1 , . _ l - w e r s j aK B
-10
Po
Pe
t-o
HC
Po
24192
18144
3 1 5i 8
24944 10,4 22014 9,4 'i6290
17730
sprezarki
Pe- mocelekiryczna
lkw
chlodnicza
Po- wydajnosd
IWI
Spreiarkatlokowa hermetycznaMTZ100,Maneurop
Danetechniczne
Wydajno56
objelo6ciowa
2x29,4m3,{1
Zasilanie
tr6jfazowe/3B0V
P.edko56nominalna
2900ob./min
silnlka
Chlodzenie
zimnyniparami
Smarowanie
odSrodkowe
lle56oleju
^41
Rodzajoleju
ManeuropPolyoleste.160P2
ZabezF,ieczenie
Daneelektrvczne
[rax. pradpracy
2/224
Prad rozruchowy
2x78,54
Chlodzonypowietrzem
Model
Wentylato.380V,1070obdmin
Srednica lloSc MocnomsKraptacza
mm
2
1 350
2N
Prqdnom.
Pzeplw
m3/h
2,2
26 500
_
'
;
c
Model
GElO'OM
mm
mm
mm
1730
890
1173
Obj.sekcji
cieczowej
I
Kr6ice
oeczowy ssawny
mm
mm
12
2A
-_.&_
ll-l
I
I t . t l
l - l
I?.t---+
odolejacz
presostatniskiegociSnienia
presostatwysokiegociSnienia
regulatorwydajnoSci
1szt.
sH60
l SZl.
KP-,I
KP-5
2szt.
'1szt.
1Sa.
cDotE,Acz
GBC 16
Temp.
Temoeralura
odoarowania.
C
-5
-10
-15
l\4odel
otoczeniaC P e l P o . P
l e l P o : Pe Po
Pe
Po
PE
Po
27
25317
201:42
15759
120%
9072
6,4 2MW 6 ; 1 ;18€12
GE IO'OM
32
14472 5.2 11007 4.7 8145
.,...':::.'tt4za
38
19643
11853
8865
itlii':tl'i.rli - wersjaKB
Pe- mocelektryczna
spre2arki[kVV]
Po - wydajno56 chlodnicza [VV]
Sprezarkatlokowa hermetycznaMTZ100rManeurop
Danetechniczne
Wydajnoi6objeto6ciowa
29,8m3/h
zasrlanre
tr6jfazowe/380V
PredkoSinominalna
2900obr/min
Chlodzenie
silnika
zimnymiparami
Smarowanie
odSrodkowe
11056
oleju
4t
Rodzajoleju
l\4aneurop
White'160P
Zabezpreczenie
Daneelektrvczne
Max.prqd pracy
Pfqd rozruchovly
78,54
Chlodzonypowietrzem
Model
Wentylator380V,1070ob/min
Srednica llo66 Mocnom. Pfqdnom.
skraplacza
mm
6N
500
2
Przepl!',JV
m3/h
10400
P€RCONDOITEARIARISCATDAMENTO
E CONDIZIONAM'NIO
Nazwaproduktu:
PtrYTA: AIP 100,ALP101,AI-P100RI',
ALP1OO
L
Opisproduktu:
plyta o budowiewarstwowejskladaj4casig z
pianki poliuretanowej
na bazie poliizocyjanku
rozprQzonego
o gubosci21 - 72 mm,gqstosci
4748 kg/m', pokrytej po obu srronachfoliq
aluminiow4wyZarzanq
tennicznie,
o gubosci80
pm k3zd4karbowanq
gladk4
lub
o cigzarze
0,216
kg/m-,pomalowana
lakierem
epoksvdorrym
Wymiarv:
plyryo \4amiarach
4000x 1200mm
Zastosowanie:
do budowy kanai6w wenq/lacyjnych we
wszelkiegorodzaju budownictwie
Wspotczymik
przewodnoSci
termicznej
7,= 0,019W/meK
WlaSciwaprzewodnoS6 Cs- 0,888W/nq.(
termiczna:
OdpomoSc
naSciskanie: R : 2,8 kgicm2
OdpomoSi
nadytuzj9
parywodnej:
pzesylaniewody (wedtugASTME 96)
(kslm' 24h) - 0,000245
staladyfuzji
palnosci
Stopiefr
0-r
^Kgn
m'h Kp/m
4.32 x 10'12
APROBATA
TECHNICZNA
Numer
AT/98-02-0554
Jednostkaoprcbujqca:
Centralny OSrodek
Badardczo- Rozwojolv]
Techniki Instalacyj noj
Przclyodywcntylrcyjnez plyt ALP z pianki potiurctsnowej
po\ylckancjobustronric aluminium
"INSTALN
PL 02 - 656 Warszawa
ul. Ksawer6w2l
Tel.,fa.(:(0-22)843-?l-65
A, L. P, s.r.l Mrieriali ed Acaessori
240560CALCINATE, Via Vezze
BERCAMO,Wlochy
Stroo:
Stronal / 1 5
rePrezentowany
przez:
KAWI - EXPORT Sp. z o.o.
ul. SolacL4/26,94-24'7LbdL
A. AKCEPTACJA
Na podsliwicrozpo?{d7-cniiMinistrnSprawWclvnelrnychi,^dlninistricjizdnia 5 sicrpnia1998r. wspfawie
aprobali krrtcri6wtechnicmych
orazjednoslkowego
stosowania
*)rob6!v budowlanych
(Dz. U. Nr I07, z 1998r.
poz. 679), w w)oiku poslQpow.niaaprobacyjncgo
dokoninegow Centalnyn Ojrodku BadawczoRozwojow].mT€chniki Instalacyjnej INSTAL
sllyicrdznsic ptzvdatnoi4do stosoryaniflrv budownictw;cwvrobu bodowlanesopod nazrva:
PrzcrYodywentylacyjncz plyt ALP
zpianki poliuretanoltejpowlekanejobustronniealuminium
produkowanego
pcez:
A. L. P. s.r.l Materialied Accessori
240560CALCINATE, Vir Vezze
BERGAMO, wlochy
jak
opjsan€gow niniejszejaprobaciew cza$i B pkt I a przeznaczentu,
zakresiei wanmkachsrosowania
w czesciB pld 2. Miejsceprodukcjilrlrobu, kt6r€godoryczyniniejszaAT podanow czqlci C pk. 4 aprobaty.
Aprobatatechnicananiejest dokum€ntem
wyr6bdo stosowaniania
dopuszczaj4cym
w budownichvie
w Polsc€
stanorvijedynie podstawedo w-vdalvania
takich dokument6lyzgodniez ustaleniamiw cze(ci B pkt 5.1.1.
niniejszejaprobaty
Niniejszaaprobatazawiera 15 stron i moze byi udostQpniana
lvylqczlie w calosciz zachowaniem
ustalei
formalnychpodanychw czesciB pkt 5.2. DopuszczrsiQ*ykorzystaniereprodulcjisrony p;crwszejniniejszej
aprobatyw celachpromocyjnych
przezDostawc,i*yrobu. Reprcdukcjx
takanie asrtpuje koupletDejaprobaty.
Tcrnrin\vainoSci
Aprobata Tcchniczra COBRTI INSTAL Nr 4T/98-02-0554
waznajest do dnia 10,12.2003
r.
KicrownikJednoslkiAprobujecej
Miejscei data wydaniaaprobaty
Warszalya,
dni! 10.1?.1998
r.
DIKTAR{C
A ZGODT{OSCI
!ly
,,X,\\,VI-EXPORT" Sp6lliaz o.o.
94-217I-6d1.ul. Solec?.1/26
rel.(0,12)633-20-i,l
Deklanrjen-vz pelnqodpor.vieCzialnoScia.
Zew-arob:
prze-rvody-lvent_vlacyjne
*'vkonane z biach)' aluminiou,ej o
grubo6ci0.2mm preizolorvanej
piankqpoliuretanow4i foiit
aluminiow:ro gruboSci80 pm orazz profrli aluminiowvch
prociukcj
i
. \ . L . P .s .r . l ,) l : r r e r i a iei d . \ c c e s s o r i
2J0560C.{LCIN.{TE. \''ia Vezze
BERGAi'iO. Wlochy
jesr zgorin,v
rio korego ocinosisip nlnie.;sza
deliiarac.ja.
z nastqpujapanonna-1ub
imr,midokumenrami
normanrvnrmi.
1. Lsrarvaz dnia 7 lipca 1994r. PrarvoBudowlane(Dz.L, :r-r 39, poz. ,l1{ z
p62niejszymizmianami).
2 . R o - r p o r z l d z e n]!!e! n i s r r a C o s p o r l a r kPi r z e sz e n n e j i B u r i o * n i c n v ar
d n i l 1 4 . 1 2 . 1 9 9 J( rD. z . L . l l l r1 0 ,p o z .1 6 z p 6 2 n i e j s z - vzm
mii a n a m i )
3 . \orma Bran2orv:t
BN-38/8865-01
z dniai0.06.1988
J . Poisii:r \ormn P),i-B-76001- lYenrylacj'l, przervody)venf-vhc-yjne!
szczelnoid.
wymaganiai badania.
5 . Polska \ormr
P:i-B-76002 - Went-vircja. poi4czenia urt4tJzei.
pn$vod6rv i ksztaltek\yent_vlacyjnych
blasz:rnvch.
b . Polska \orma P\-93lB-02862Ochrona przecilvpo2aro'rva
budynk6rv.
\letoda badaninniepainoSci
material6rv
budorvlanych.
Polska\orma Pr''*-8-02873
)letoda bldania stopnir rozprzestrzeni:rni:r
ogninpo instalacjnchrurorvychi prze*odachrventvlscyjnych.
-{lif.*ffi:'pL o d 2 r. i n .0 1 .1 0 1
. 999r.
n;ffifftu
ffiTlElt:u'';
T E C H N I K IB U D O W L A N E J
a t s z a w au l . F i l t r o w a 1
02-656Warszawa,
Zaktad Badai Ogniowych, ul' Ksawer6w21
-lel' 48-23-07, Fax48-23-07
OGNIOWA
KLASYFIKACJA
ogniaprzezizolaqerur i kanalow
w zakresierozprzestrzeniania
Zleceniodawca:
KAWI -EXPORTSP.z o.o.
Nr umowy:
NP-805/A/98
PrzedmiotklasYfikacji:
w raporcre
podanego
KanafywenlylacyjnewykonanezpblAlPwgopisu
jednel
24126
ut.Solec
94-47L6dt
80pmz
ip- edvli.'ii "8""'"r.i5 r ,+LPz foliqe.r o gruboSci
pm z drugiq st'ony
strony i blach4Al o grubosci200
Kryteria klasylikacji oraz wyniki badan:
Spaldie iub denie vr'okresie
obserwacjiw obszarach1I i
tub denie
Spalanie
Pionqcekroplelub
ktxchI i 2,'C
LP-11'?
badawczej
KRYTERTAwg procedurv
WYNIKI wg raPoriuLP-805n12-3198
145
*
na drodze50 cm
nie gasnqce
Termin waZnoici:
pr6bkikiasyfikujesiqjako nie
Wyr6b z kt6regoprzygotowano
ognia
rczprzeslrzeniajqcy
2001-06-08
Zal4czniki:
Raportz badadanl LP-805/11.2-3198
Data:
1998-06-08
Opracowanie;
dr ini. Andsej Kolbrecki
Klasyfikacjaogniowa:
konrenlrzv'sk6t6w i zmian'
w caiolciwrrzz zxlqcznikanribez
bvir€Produkoweaw)lqcne Pau Zleceniodawce
Klasyfikacjamoze
I n " r \' d r uT e ! h n i il B d d o w l r e j
r.:i. i"., ,o*r -rpo,,re.hn "nit mr': ni'i "kcepuctq
z bldania
;;;;;';;
kilyi*t"j;
j"', *aunawvtraie vraz z raporrem
_POL-STOWEET_
a
I
:
W
D8C
e
Systemgiqtkichkanalow
Przewody
izolowane
akustycznie
i termicznie
q
lzolacja:
welna
szklana 108
16kg/mr
o grubosci 112
115
120
Zakres
temperatur
'c
Max.predkosa
pa
PrcmieigiQcie
115
305
315
0 , 5 4 x 0 + 2 5 305
10
pa
1200mm
NORl\,{A
KLASA
1
82
M1/t41
6,7,20
B1
0 , 5 4 x 0 + 2 5 305
315
mm
3B0
406
457
508
559
580
Dlugoai
kartonu
opakojednostkowego
wania
A- B3BOO
tt
1i5
115
120
127 wew.-30"+ +140"127 weu 30": +140"
weu-30"+ +250"127 weu 300.: +2500
133
-30'
zew-30' + +140"
zew-30"+ +140'
zew-30' : +140' 133
140
140
14n
]:i zew + +250"
152
152
160
30
30
180
180
180
180
203
203
243
203
229
229
2000
25oo
2500
3000
,;;
254
254
254
406
457
508
559
580
CH- BHZ
GB.85476
Aludec
112
tz0lacta
A udec
112
108
108
Diu!oScstandardowa 380
NL-NEN3883
D - DtN4102
ffieil
hi.l
q
Mikropedorowany tr{ikropedorowany
Aludec
AA3
Aludec
M3
112
A udec
65
ostona
izOacii
izolacla
E9t3!l!
76
76
76
izolacia
ostona
zewn,: 82
zewn,: 82
[email protected]
82
osfona
zewn,:
z foii e umniow€js0
90
90 laminat
Materiai
t.,\
a
l0
alumin;owy
635
1200nrm
0.b8x D + 2 5 3 0 5 0 , 5 8 x D + 2 5
380
406
mTn
315
rnm
10
380
406
10
508
559
580
508
559
580
635
ODPOBNOSC
OGNIOWA
KLASA
]
1200mrn
KLASA
1
82
82
l\llll'/1
MO/M1
6,7,24
B1
6, 7,20
635
1200
mm
KLASA
1
t\tolM0
B1
A15
S-SPfirel06
Zrnianytechniczne
zastze2one.
17-
- POL-STOWEST---:z-z-se.
Systemgigtkichkanal6w
EW
gEEC
Danetechniczne
Pnew6d
izolowany
akustycznie
typuSoNODEC-25
Absorbcjadlwigku{w dB) ticzonadla diugogciakusrycznej
1m
przy czQstotliwosciachpasma okiaw od 63 do 4000Hz.
Czestotl.
63'
6
0125nm 8
O160mn 8
O2nffn
12
O 100ffir
Absorbcj.dzwieku(w dB) czonadta dtusojciakusiycznej
3 m.
przy czgstotliwosciachpasma oktawy od 63 rto 4OO0Hz.
___tr25 250 500 1000 2000
1 0 2 2 28
30
24
1 6 2 2 28
3l
26
7 1 8 2 5 % 2 5
13 22
!
2
A
m
Czeslotl.
4000
qfijNn
AP5 fiff
5160'rrr,
02 Nn
20
19
1 7
A
-63* i2s 250 5oo looo 2ooo 4ooo
9 1 8 2
1 3 1 9
7 1 3
11 23
6 3 0
3 1
m 3 2
3 3
3 0 3 6 3 4
30
30
28
2 6 2 2
2 8
3 0 2 9
30
26
* DokladnoSi
pomiarui 2 dB
r,4ieEoda
absodcja Sctanowa,
obliczonana I melr dtuoosci
pnewoduizotow:rego
akustycznie
typ! SONODEb-25
pzy srodkowych
czqstoiwosciach
pasmaohawyod63do 4OOO
Hz,
4
3
5
5
E
6
5
5
Prry7aiosowr..
orle*o..qiq$iego
1l' b/ Izololiofe ? ajsc€
wbud..
8
8
wdE.re wzgedu
D 10./e absodcjaonaa p?eksaarconr
tr cFo,oa cze<n0^040 onrcr04rpwrodosis\otu^ dAe.o(h,or.epoa.1/
5
5
zosG;.
u i o z o -ien J T a a ? x 0 . c i . o o n . d o u r a o e r r o o \ a r / r p z p c a o / i i q . ( o x o .
pomiaru
r 2 dB
" DokiadnoSi
Tllmikdiwiqku
lypGLX25
Absorbej.drwigku(w ds] ticzonadtatiumikaoLX 25
o dlusoaci500mm plzy czgstofliwolciach
p.sma grodkoweso
oktawyod 63 do 4000Hz.
czqstott.
125
S 100n'l_n
O125fifi
O160nm
62AAnrn
A2& nn
0
0
2
1
250 500
5
1
0
5
1
0
3
3
8
7
1000 2o0o 40oo
2A
18
10
21
24
14
16
25
14
13
9
8
l3
1 4 7
6
7
9
7
s
t
0
9
9
8
1
1
1
0
9
tl
13
Tlumik
diwiqku
typcLX25
Absorbciad2wiQku
{w dB)ticzo.adta umikacLX25
o.dlusosci1000mm przyczestoitiwosciach
pasmaSrodkowego
oklawyod 63 do 4000Hz.
Czestotl,
1
250
500
O 100nYn 5 1 1
9125firr, 3 6 1
O160mm 4 6 1
4200ffr.' 4
6 1
A250ftrn L 5 1 1
1000 2000 4000
1 8 2 8
2 5
17
8 3 0 2 6 19
3 2 5 2 9 20
4 2 5
1 7
2 3 1 8 t3
strala cisnieniaw prostymprzewodzie
strata ciSnienia
w luku 90'
strata ci6nienia
w luku zl5'
d
.q
.c
'6
.e
E
ilosipowierrza
w m9ri
Tenp.w .C prQdkosi
powielaa
w mh Temp.
w "C pedkosdpowietpaw dvs
prosimy
Zrnlanytechnjczne
zastrze2one.
2qda6ooledynczych
prospekrow
prooukty.
naaktua.ne
sww
0874-64
D.l
Tlumikiakustyczne
prostok4tne
typTP
Nrkatalogowy
lW 5.1
STOSGWANEE
prostokajne
Tlumiki akustyczne
typ TP pzeznaczonesa do tlumieniahatasu
w instalacjach
wentylacyjnych
i klimatyzacyjnych.
Mog4byi {4czone
z przewodami
blaszanymi,
mLrowanymi
ibetonowymi.
E SU R Z A D Z E N f l A
_
t'umikdw
Ob:dowqzevr.e.-zn4
orzeuod-o d.ugosci
".utv.zry, 5_r.owiodci_e.
od 0,5i2.0n zaLoriczorv
z obu.tror l.olnierzar'.
Wkladtlumiacyskladasie z p1',t(kLrlis)
o grubo6ci100 lub 200 mm przymocowanych
do obudowyzewnevzner
nira'rijedno5l'onrym.
Szerokoaci
szczelinmiedzyp{},tamio grubolcig=100mm wynosza:50, 100,150 mm
g=200wynosza:6.5,100,150,200 mm.
a szerokoSa
szczelinmiedzyplylamio Brubosci
Wyrnia'yplyt poddnesaw Tabelin. l.
rlumikciw
PrrelrojepoprzeLzne
B \ H poddne5aw Taber:r'J.
Plvtyo olugoicrprzekraczaiacei
1 m 5l'aoaneqa 7 owdch czescio dlu8o;cidch
podanyrhw Tabelinr l.
Wkladtlumiacyw kulisachzloiony jestz kilku warstwwelny mineralnejo r6inych
Sesoicidch.
sa przystosowane
do
Obudowyzewnetrznetlumikdw w wykonaniustandardowym
pracyprzy ciSnieniach
wewnatz od -400 + +630 Pa.
W uzgodnieniuz producentemmozliwejestotrzymanietlumik6wprzystosowanych
do pra(yw zakresie
ciiriei od -1000 + - 1600Pd.
Przy doborzetlumik6w nie zalecasie przekraczanial2 m/s predko6ciprzeplywu
po\rietrTa
wewnatrT
llumika.
Il'|ITAt
9s
1951
NE TECfi{NECZNE
Danetechniczne
umoiliwiajadokonanie
wyborutlumik6ww zaleinoiciod:
wydajno3cipowietrza
- predkolciprzeplywupowietrzawewnatrztlumika
- skuteczno5ci
tlumienia
w oktawach250,500,1000Hz
Przy pomocytabe zawartychw karciemoina dokonai ocjpowiedniego
doboru
tlumikdwlLrbich zamiennikdwo tych samychCanychtechnicznych,
ale innych
wymiarach.
Podstawowewymiary tlumik6w TP
Tabelanr 1
Wymiaryplyt tlumiqcych
DlusoecpM L (mm)
plvt
s (mml
H {mm)
100
2 5 0 , 5 0 0 , 7 51
00, 0 0
2AA
500
h
1250,1500,1750,200 500
750 1000
h
h
1250
1500
1750
750 1 0 0 0 2 5 0 + 1 0 0 0 5 0 0 + 1 0 0 c7 5 0 + 1 0 0 01 0 0 0 +
1000
predkosci
Zale2noSei
naplywupowietrza
wNnatlumikiTp
prqdkosci
przeplywu
od
w ttumikuwr
Tabelanr 2
PredkosC
naplywu
Wr
100-f-150
60
100-n-100
200 - | 204
50
200-n-65
6,0
6,0
50
?00- n 150
100-n 50
2 0 0- n 1 0 0
4,4
3,4
4.2
4,0
33
33
2,0
2000
\a'
FORMACf
E DOD,ATKOIryE
Przyprojektowaniu
i montaiuinstalacjiwentylacyjnych
i klimatyzacyjnych
nale2y
p|7estrzeBaa
naslepujacych
zasad:
- przyinstalowanio
jestzachowanie
pionowego
tlumik6wTPjedynymograniczeniern
polozeridp{},1,
- naplywpowietrzawe wszystkichtlumikachpolvinienbye od stronyowiewek
wpiFvaj4cych
na zmniejszenie
opofdwprzeplywupowietrzai szum6wwlasnych
tlumik6w,
- zalecasie umieszczaa
tlumikjednastronaprzylegajaca
do przegrody
akustycznej
i laczyiz gloSniejsza
stronainstalacji
krdecem
eladtycznym,
- w przypadku
koniecznoSci
usltuowania
tlumikaz dalaod przegrody
catyodcinek
od kr6ecaelastyczne8o
do przegrodypowinienbyf zabezpieczony
z zewnatz
izolacja
akr::ryczna.
Mo2liwejesttei rdwnie2wykonanie
tlumikriwo wymiarach
i wlasno3ciach
zamiennych
wyrob6w
do
innychffrmw tymr6wnie2z plytamio gruboSci
s = 300mm.
PRZYKIAD
DOBORUTTUMTKOW
W przypadku
doborutlumikao skuteczno6ci
tlumienianp.24clBprzyczestotliwoSci
500
Hz i iloScipowietzapEeplywajacego
przezdumik3600m7horazprzyjetejpredkosci
przepiywupowiekzaprzez tlumik 1o rnls z tibeli nr 3 poz- od 3l do 35
sado wyborunastepujace
tlumiki:
- TP-100-4-50
o przekroju
600x500 i dlugosciL=1000mm
- TP-1OO-2-50
o przekroju
300x 100 j dlugosciL=1000
mm
- 1 P - 1 0 0 - 4 -o
1O
o rOz e l r o j au O O x 5 0 O
r d , u g o i cl .- - 1 7 5 0 - r m
- TP-200-2-100
o przekroju630x 500 i dlugo6ciL=750mm
- TP-2OO-1-200
o przekrolu
4OO
x 500 i dlugolcit=1500mm
UWACI:
wszyctkre
ww, Ilumrkrpos.dodjd
takasa-nawo nJ 0o\ rerz.hn.eprTeorv\^J
tlowtet-7d
powie,rza
mozrdod.zvtdcz tabelrnr 5
Oporvprzeplywu
Tlumikakustyczny
Nr kat. IW 5.1-Ig-
-4-50+
Crubo6aptyty
llosaptyt(1+ 11)
Odstepymiedzyptytami(65/100, 150,200 mm)
(150+ 2000mm)
Szeroko6a
(250+ 2000mm)
Wysokose
(500,
DtusoSC
750,1000,12s0.1500,1750,2000mm)
Skuteczno6ci
tlumieniaw dB dla r62nychtyp6wtlumik6wTP
w oktawach63 + 4000Hz
Tabelanr 4
.o
TP-100-n-1s0
CzeslotliwoS6
o5
125 250 500 10002000 4000
m m Hz Hz Hz Hz Hz Hz Hz
500
750
1000 2.5 4.5
7,5
1 9 , 0 '19,0 14.O
1250 3 , 0
8.5
23,5 23,5
5.0
1 5 0 0 3 . 5 6 , 0 1 0 , 0 1 6 , 5 27.0 27.0 1 9 , 0
1750 4 , 0 6 , 5 1 1 , 0
tdjc
30,5 30,5 21.5
2000 4,O 7 , O 12,O 20,5
.o
34,0
240
s
TP-100-n-100
Czestotliwoge
'125 250
m m Hz H z Hz
500 1 0 0 02000 4000
Hz Hz Hz H z
500
750 3 , 0 6,0
1000 3 . 5
9.0 1 3 , 5 20,0 20,0 14,O
6.5 10,0
1250 4.O 7.O
I t,c
24,5 24,5 1 7 . O
28,5 29,O 20.o
1500 4,5
8 , 0 1 3 , 0 22.0 33.0 3 3 . 5 23,0
1750 5.0
9 . 0 14.O 2 4 q 37,0 38,0 2 6 , 0
2000
1 0 , 0 1 6 , 0 27,5 41,O 42,0 , q n
TP-100-n'50
CzqstotliwoSc
o
63
mm Hz
't25
Hz
500 2.5 5,0
750
250 500 1 0 0 02000 4000
Hz Hz Hz Hz Hz
9,0
t c . u 20.5 21.O 1 6 , 0
7.O 12.5 20.5 28.O 28,5 21,5
1 0 0 0 5 , 0 9,0 1 6 , 0 26,0 35,0 36.0 27.O
'10.5 1 9 , 0
1250
30,5 4 1 . 5 43.0 32.0
1500 6 . 5 1 2 , 5 22,O 35.5 48.5 50.0
1750 7,5 1 4 , 0 25.0 40.5 > 5 0 > 5 0 43,0
2000 8,5
tclc
28,O 45,5 >50 > 5 0 48,5
w
lzolacjatermiczna,akustycznai przeciwkondensacyina
Najcz9sciejuzywanym produktemROCKWOOLdo przeciwkondensacyjnejpolega na szczelnym
izolacjitermicznej,
akustycznej
i przeciwkondensacyjnejodgrodzeniuzimnejpowierzchniod otoczenia w taki
jest mata LA|\TELLA
kanal6wwentylacyjnych
|MAT.Jej sposob. aby remperaturapowierzchniizolacji byla
charakterystycznq
cechq jesl prostopadleulo2enie wy2sza od temperaturypunktu rosy. Dzieki temu
wl6kien wzgledem plaszczyznyno6nej maty, kt6re zawarta w powietrzu pafa wodna nie bQdziesie
wl,kraplac na powierzchniizolowanej.ani le2 nd
jeslonamocnaisprezysta.
sprawia,2e
nietmieniaswej powie
rzchni zewnetrzn
ej izolacji.
pierwotoej
grubo6cinazgi9ciachi naro2nikach.
Mechanizm
Wknplaniasieparyz powielrza.
Mata lub pb4az weky
o
ni neralnej o laminarnym
Mata lamelowaz welny
minetaInej o prostopadb/m
ulo2eniu wl6kienwgleden
Puecixdziatanievrykaplaniu>iCpary z pawieea.
Ze wzgleduna rodzajwarstwynosnejmaty lamelowe
produkowane
sq w nastepuj4cych
odmianach:
LAMELLAMATw/alufoil
- na rbrojonej
foliidluminiowej,
LAMELLAMATWreintorcecl
atu kraft
- nazbroio.rej
foliialuminiowej
i pap;e?e.
LAMELLAMATWpapeT
na papierze.
Wymiaryslandardowe
dla wszystkich
.odzaj6wmai [mm]:
szerokosc[mm]:
1000
grubo66lmml:
20 30 40 50 60 70 80 100
dluqo66lml:
10
8
5
5
4
3.5 2.5 2,5
ilo56m2w rolce
10
8
5
5
4
3,5 2,5 2,5
g?sto56:
36 kg /m3
nasiqkliwo66:
-1% (zeodnre
z BsrezaTs)
absorbcjawilgoci
-nnnloi^p?ysoy.Mlgojffici
tenp. punktuosl (20,54c)
t$t
PrzewodnoS.cieplnamat lamelowychw temperatutze
otoczenia10aCwynosi0,041 WmK.
Czestymzjawiskiemwystepujqcym
w instalaciach
wewnqtrz
wykraplanie
budynk6wjest
sieparywodnej
na
powierzchniach
zimnychi nie zaizolowanych
znajdujqcych
sie w pomieszczeniach
o wysokiej
temperalurze otaz duzej wilgotnosciwzglednejpowietrza.
Intensywnosi
tegozjawiskazalezyod r62nicy
tempe-
tenp pDn\tdtott Pa 5ac)
ratur pomi9dzy powierzchn;EzimnE (sciana kanatu
wentylacyjnego)a otoczeniemoraz od wilgotno6d We wszysikich przedstawionychtu przypadkach
wzglednej powietrza znajdujqcego sie w tym warstwa izolacji cieplnej powoduje "przesuni9cie'
pomieszczeniu.
obszarpowy2ejpunKurosy.
Zasadawykonywania
izolacjitermicznej temperaturyw
bezpieczny
" ROC|(VVOOI
i
i
W tabeli poni2ejp2edstawionowymaganegrubo6ci
izolacji wykonanej za pomocq mat lamellowych
(LAl\,,tELLA
ROCKWOOL
[,1AT
wialufoil),ld6rewdanych
warunkachsrodowiskonych
i ptzy danychtemperaturach zapewniajQ
skulecznqizolacjepzeciwkondensacyjnqkanaluwentylacyjnego.
:l-..':,::i-.-r.
I t"6l
uprzednioszpilki,nastepniena szpilkinalezynalo2y6
specjalnenakladkizaciskowe,a wystajqceodcinki
szpilek odciqa. Krawedzie styk6w poszczeg6lnych
odcink6wwarstwnognych mat nalezyzawszeze sobq
dokladnieskleie.Jezeli wykonywanaizolacjama by6
izolacj4 przeciwkondensacyjnq,
nale2y szczeg6tnq
uwage zwr6ci6 na szczelno56wszystkichpolqczei
klejonych
i przejSd
szpilekprzezwarslwe
fol...
,'. LI'cl
70
to ..
70
30
70
30
77
80
r
80
20
85
20
a5
20
90
12
90
I
i0': ;
30
B'-'
40
1 i ,
40
5o
120
-
5
,
200
Dlug066maty lamellowejpotrzebnejdo izolacji kanalu
okrqglego lub prostokqtnegowylicza sie tak, jak
przedstawiono
naponizszym
rysunku.
@
1. nata ALU-LAMELLA
MAT 2. naktadkasanozaciskajqca,
3. szpilka(3a-klejona.3b.zgrzewanat.
4. obeinanocui4ca.
5. kanalwentyla.r/jny,
6. ta<maaluniniowasanopEytepna
(szercka66
50mn lub75mm).
UWAGA:Przed przyklejeniemszpilek powiekchnie
naleiy dokladnieoczy6ci6i "odtlu6ci6',.
istnieje tak2e mo2liwo66 wykonania izo,acji
przeciwkondensacyjnej
i akustycznej kanat6w
wentylacyjnych
okqglych (typu ,,spiro")za pomocq
- otulinALU-PIPESECT|ONwith
gotowychelement6w
L-31a(0.d.+21)
seal o{f, tj. otulin na iolii aluminiowejz zakladkq
sarnoprzylepnq.
Otulinywystepujqw szerokimzakresie
Wytyczne
montazowe
Srednic
od (i 17mmdo O406 mmi grubosci
od 20 mmdo
O skutecznoSciizolacji przeciwkondensacyjnej
120 mm. lzolacjaw postaci otulinygwaraniujeszybki
decydujenie tylko prawidlowydob6rjej grubosci,ale
monla2. Po zalo2eniuotuliny na kanal pohczenie
(prawidlowa
tak2ejej szczelno66
lechnologiamonta2u
wzdlu2nenale2y sklei6 za pomoce samopzylepnej
ijejpoprawnewykonanie)
orazwystarczajqco
du2yop6r
popeecznetasrnqsamoppylepne.
zakladki,
a polaczenie
dy,fuzyjny
warstwynosnejmateriatu
izotacyjnego,
w tym
pr/ypadkuspecialnie
,/brojonej foliialum:niowej.
Maty lamellowesq latwe w monta2uilekkie, nie
obciE2ajq
dodatkowokonslrukcjikanalu.Przygestosci
gbjeto6ciowej
36 kg/m3,1 m, matyo grubo6ci30 mm
wazyzaledwie1 kg.
I\ronlazmat lamellowychwykonujesie przy pornocy
prostychlechnikinstalacyjnych,
opartychna stosowaniu
szpilek mocujqcych(zgzewanych, spawanych lub
klejonych),
ta6m,obejmllb r62negorodzaju opasek.
1.ALU-PIPESECTIaN withsealoff, 2. kanatokegty
Warstwe maty nalely nalaly' na zamocowane typu 'spito", 3. zakladkasamoprzylepna.
ROCt(vtfoOI
o c s i o N ^ , i z E c ' w o c N ' o w A
r*:aRst':s!!,8!rE!r9!r'[email protected]
J
= l = d
SYSTEN/Y
ZAN,4OCOWAN
RUR
{:
ll:l
l\ctsic2l
eI]Ie/
0paska
zaciskowa
BSA.pLUS
z wkladkq
gumowaocynkowana
zastosowanie
do wszystkich
rodzaj6w
rur,
moniaipionowy
lubpoziony
a zamknlAcl€
automalycne,
zal.zaskowe
z
-zwkladkas
ikonowa
(lenp.pecy_60.C
do+2OO"C)
z wklad
kqneopre
nowqptomten
ioodpon
q
- z pEta.z€nrenr
kombinov/anym
l\,18/Mj0
.lemp. zak€spracy:
od 40"Cdo:lto.C
1 7d B ( A ) wDqN4 1 0 9
a srednlca
nominatna:
odt/4 do6,
1E
2 5 - 2 8
29
33
M
M
M
3
8
3
M
3
M
3
M
M
8
3
l'
11t2.
5,1
3"
3112'
127
121
25
1200
39553
121
25
6{m
0paskazaciskowa
BSA-G
z wkladkq
poSlizgowE,
ocynkowana
zastosowanie
do rurz tworzyw
sztucznych,
montaipionowy
lubpoziomy
O zarnkniQci€
aulomalyczne,
zalrzaskowe
z Sruba
krzlzakuwq
o wkladka
i zamkniQcie
umoilwiajarepo6izgrury
O llumieniel
17dS(A)
wgDIN4109
a Srednica
fomifalfia:od 16mmdo 160mm
SStrG
20
24
M 3
3C03.C
M 3
3905-6
392!6.G
3903,G
332!9.C
3?
39A]G
50
75
1?5
-G
39551
39551.
G
121
-G
39559
25
Plytamontaiowa
BM
przewoddw
dor6wnoleglego
montaru
ocynkorvana
punkcie
a mocowafie
dwothpEewodow
w jednyrn
a ma,x,
r!ry2'
Srednica
t rypB[rEz regulowanym
rozstawem
50 mmdo 90 mm
trl
u
0
r
r
l
f
50
1 2 . 1 1 2 25
Przeguby
kulkowe
K,KS,KK
do wahli\,Yego
montaiuprzewod6w
ocynl(owane
a k4 wychylenia
odosi20"
C moillwo66
uslawienia
ii.rysokosci
a pr44aczen
a gwinlowe
wewnelrzne
lubzewfQlrzre
2q ^ 2o'.
-Dl_
m
t-x
@
tt -, ll
liit
t , i[ ]
_rL
D2
0rl
72
30110
&fi1
2500
30101
30t02
04106
72
30t03
2500
s10.t
&108
\'^"4 =,
Opaska
zaciskowa
BSL
gumowq
wkladkq
i bezwkladki,ocynkowana
zastosowanie
szczeg6lnie
do rurzwijanych
BSLBX 7l
B5lgx 30
B9Lgr
90
Irl3
25x1,5
25r 1.5
M3
BSL3i
li2
960- 100
!00
112
M3
M3
3SL3r 160
3513r r30
BSL
200
BSL3 i
224
BsL0 x 25€
.5
,5
5
M3
M3
2512.0
M3
M3
1960 710
25r20
M3
M3
1930, 3!
lil3
M3
50
50
2 5 \r , 5
25x15
BSL3 r
lO0
3{
]\13
M3
250
M3
M3
25a15
25t2,0
8SL3 t
300
1S30. 300
M3
M3
tv3
BsL3 r
BSL3 r
500
560
25^20
500
M3
M3
M3
M8
25r2.0
25r 2.0
. . . .i,, . . ,
BSL3r rl20
1120
25r2,0
930.1120
\r4SLXrtJL+LdA\
Wieszak
trapezowy
LD,LEM,
LHR
do bezpoSredniego
zawieszenia
nazadaszeriu
z blachytrapezowej
ocynKowany
a typLD ' z oLlorem
orzelotowm
a typLEM - z przyspawana
nakretkq
C rypLflF - z zanronlowanym
regulatorem
wysokosci
,n=
L.-]
A
I
B
I
YyDiaryImnl
C
I
D
I
E
I
F
9.5
LEM 12
25
Mt0
Wieszak
L orazZ
do podwieszania
kanal6w
wentylacyjnych
prostok4tnym
o przekroju
ocynKowane
O zrl€growany
elemenl
llumacywgDtN52218
,1' t;
.i*
fi
Si
H,r
&
l
t
s
t
{rni!r, tnnl
c
t
Dt
E r
50
35
F
98,4
230
b3+
as,4
100
23
lr:fE
UtrL-[
Ai-|r
47/gg
str. 19/26
plytyGKF
Rys.1. Ogdlnyuktadsufitupodwieszonego
z pb/tgipsowo-kartonowych
cKF
a) z ruszlemjednopoziomowyin,b) z rusaem dwupoziomowym
1 - bqlkagi6wnaCD60; 2 - belkapoprzeczna
CD60; 3 _ listwaprzysciefinaUD27i
4 - hcznikpoprzeczry;5 - tqczniktazyzowy;6 - wieszaknoniuszolvy
!FIE
AT-1U3647/99
stL 2426
wieszaknoniuszowy
lEcznikkfty2owy
ksztahownikCD 60
lqcznikpodwdjny
Rys,2. Szczeg6ty
pot4czeielementow
rusau
KsztaftownikCD 60
KsztaltownikUD 27
Rys.3, Elementy
stalowekonstrukcji
rusau