informator-2011

Komentarze

Transkrypt

informator-2011
2011 ROK
20 lat
funkcjonowania
Państwowej Straży Pożarnej
KOMENDA POWIATOWA
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
W BYTOWIE
BIULETYN
INFORMACYJNY
Spis treści
1.
2.
2.1
2.2
2.3
3.
4.
4.1
4.2
4.3
4.4
5.
6.
7.
7.1
7.2
8.
9.
9.1
10.
11.
12.
13.
Wstęp................................................................................................................................................................................................................... 3
Historia powstanie Państwowej Straży Pożarnej .............................................................................................................................................. 4
Organizacja Państwowej Straży Pożarnej w powiecie bytowskim .................................................................................................................... 5
Struktura organizacyjna – 2011 r. ..................................................................................................................................................................... 5
Zatrudnienie ....................................................................................................................................................................................................... 6
Kształcenie pożarnicze w Państwowej Straży Pożarnej .................................................................................................................................. 10
Gospodarka finansowa .................................................................................................................................................................................... 11
Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy ............................................................................................................................................................ 14
Działania ratowniczo-gaśnicze ........................................................................................................................................................................ 15
Ćwiczenia i manewry........................................................................................................................................................................................ 23
Informatyka i łączność ..................................................................................................................................................................................... 28
Przedsięwzięcia realizowane przez Wydział Operacyjny ................................................................................................................................. 31
Działania kontrolno-rozpoznawcze ................................................................................................................................................................. 37
Działalność kwatermistrzowska ....................................................................................................................................................................... 41
Wyposażenie techniczne ................................................................................................................................................................................... 43
Wyposażenie w pojazdy ratowniczo-gaśnicze .................................................................................................................................................. 43
Wyposażenie w sprzęt ratowniczy i gaśniczy ................................................................................................................................................... 44
Bezpieczeństwo i Higiena Pracy ...................................................................................................................................................................... 46
Współpraca z ogniwami Związku Ochotniczych Straży Pożarnych ............................................................................................................... 48
Ochotnicze Straże Pożarne .............................................................................................................................................................................. 48
Wychowanie fizyczne i sport ............................................................................................................................................................................ 57
Ważniejsze wydarzenia i uroczystości lokalne ................................................................................................................................................ 59
Podsumowanie 20 lat funkcjonowania PSP ................................................................................................................................................... 63
Wykaz strażaków i pracowników cywilnych obecnie zatrudnionych w KP PSP w Bytowie.......................................................................... 64
Biuletyn Informacyjny – 2011 rok
Strona 2
Wstęp
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Bytowie przedstawia czytelnikom niniejszego biuletynu informacje o działaniach, jakie były podejmowane w 2011 roku. Od wielu lat staramy się przekazywać Państwu wybrane zagadnienia, którymi zajmujemy się na co dzień.
Zawarty w niniejszym biuletynie materiał faktograficzny jest bogaty, obrazuje działalność straży pożarnej na terenie powiatu bytowskiego.
Przedstawione dane obejmują zarówno osiągnięcia Państwowej Straży Pożarnej, jak i jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych.
Rok 2011 jest rokiem, który zamyka okres 20 - letniego funkcjonowania Państwowej Straży Pożarnej. U zarania swojego powstania Państwowa Straż Pożarna stała się jedną z podstawowych służb ratowniczych, bardzo sprawną organizacyjnie, mobilną i zdeterminowaną w działaniach, związanych z ratowaniem życia i zdrowia ludzkiego oraz mienia osób poszkodowanych. W tym biuletynie spróbujemy przeprowadzić
retrospekcję, porównując dane statystyczne obejmujące rok 2011 w odniesieniu do 2010 r. ale i również do roku 1992, który był początkiem
istnienia Państwowej Straży Pożarnej. Przez 20 lat przeszliśmy długą drogę zmieniając wszystko, co można było zmienić, stan wyszkolenia i
przygotowania zawodowego strażaków, przeobrażając ich we wszechstronnych ratowników. Nastąpiła całkowita wymiana wyposażenia i sprzętu ratowniczo-gaśniczego w jednostkach bojowych, znacznie poprawiła się baza lokalowa - miejsca pełnienia służby. Zabezpieczenie samych
strażaków, w tym umundurowanie, zabezpieczenie w indywidualne środki ochrony osobistej przeszło jakościową przemianę. Za zwiększonym
zakresem zadań, jakie przydzielono strażakom PSP wzrosło uposażenie funkcjonariuszy, zyskali prawo do wcześniejszej emerytury, uzyskali
świadczenia socjalne, których wcześniej nie było, m.in. dostęp do lecznictwa MSW, korzystniejszy wymiar urlopów, prawo do pomocy mieszkaniowej, dopłaty do wypoczynku i wiele innych korzyści przysługujących z tytułu służby w PSP.
W 2011 roku zakończyła się 5 – letnia kadencja władz powiatowych Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych
Rzeczypospolitej Polskiej (ZOSP RP) w Bytowie. W niniejszym biuletynie mamy zamiar Państwu przybliżyć, a może tylko przypomnieć sukcesy i osiągnięcia, które miały miejsce na przestrzeni 5 lat w życiu jednostek OSP, ogniw związkowych szczebla gminnego i powiatowego.
Biuletyn informacyjny będzie dla państwa świetnym materiałem oceniającym służbę pożarniczą w perspektywie czasowej bliższej, obejmującej rok 2011, jaki i odnoszący się do 20 - letniego istnienia Państwowej Straży Pożarnej.
Biuletyn Informacyjny – 2011 rok
Strona 3
1. Historia powstanie Państwowej Straży Pożarnej
Uchwalenie dwóch ustaw, ustawy z 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej i o PSP nazwanymi ustawami pożarniczymi spowodowało inne spojrzenie na ochronę ludzi i mienia przed zagrożeniami stwarzanymi przez siły natury, rozwój cywilizacji i dokonujący szybki
postęp techniczny. System ratowniczy oparty na mocnych fundamentach ustawowych zaczął być budowany. Pierwszym filarem została Państwowa Straż Pożarna, będąca zawodową, umundurowaną i wyposażoną w specjalistyczny sprzęt formacją, przeznaczoną do walki z
pożarami, klęskami żywiołowymi i innymi miejscowymi zagrożeniami.
Od 1 lipca 1992 r. PSP składała się z komend wojewódzkich, komend rejonowych, samodzielnych organizacyjnie jednostek ratowniczogaśniczych, szkół pożarniczych, CNBOP. W województwie słupskim utworzono 4 komendy rejonowe w miastach: Bytów, Człuchów, Słupsk,
Lębork oraz 6 jednostek ratowniczo-gaśniczych: w siedzibach komend rejonowych oraz w miastach Sławno i Miastko.
Z chwilą powstania PSP przygotowywano podwaliny prawne pod stworzenie krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego (KSRG). Od 1
stycznia 1995 r. KSRG zaczął funkcjonować na bazie materiałowej i na zasobach kadrowych jednostek organizacyjnych PSP. Oprócz jednostek
ratowniczo-gaśniczych w skład sytemu weszły wybrane jednostki OSP. Na naszych ziemiach były to jednostki OSP w 8 miejscowościach: Borzytuchom, Dretyń, Czarna Dąbrówka, Lipnica, Kołczygłowy, Tuchomie, Studzienice, Parchowo. W latach 1997-2003 następne 8 jednostek
OSP zostało włączone do KSRG: Gostkowo, Nożyno, Trzebielino, Półczno, Wałdowo, Borzyszkowy, Pomysk Wlk., Ugoszcz.
Przez cały 20 - letni okres funkcjonowania Państwowa Straż Pożarna nieustannie ulegała zmianom. W styczniu 1997 r. weszła w życie
zmiana ustawy o PSP. Wniosła ona nowe zadania dla jednostek KSRG w postaci ratownictwa ekologicznego i medycznego. W następstwie tych
zmian wprowadzono zmiany organizacyjne, szkoleniowe, ale przede wszystkim trzeba było zaopatrzyć się w nowy specjalistyczny sprzęt do
ratownictwa chemiczno-ekologicznego i medycznego. Rok 1999 jest początkiem wprowadzenia reformy administracji publicznej, co spowodowało następne zmiany organizacyjne w PSP. Powołano komendy wojewódzkie, powiatowe i miejskie PSP, w skład których weszły jednostki
ratowniczo-gaśnicze (utraciły samodzielność organizacyjną). Powstanie nowego województwa pomorskiego zaowocowało powstaniem 19 komend powiatowych i miejskich, w tym Bytów stał się siedzibą jednej z nich. W strukturę komendy bytowskiej weszły 2 jednostki ratowniczogaśnicze, w Bytowie i w Miastku. O ważnym fakcie w rozwoju PSP stanowi 22 marzec 2000 r., bowiem od tego dnia nastąpiło zespolenie zadań komendanta głównego PSP i zadań szefa Obrony Cywilnej Kraju. Nowy urząd komendanta głównego w swoich kompetencjach realizuje
zadania ochrony przeciwpożarowej, ratownictwa, obrony cywilnej i ochrony ludności oraz zagadnienia z zarządzania kryzysowego. Na przestrzeni dwóch dziesięcioleci Państwowa Straż Pożarna dowiodła swojej przydatności. Katastrofy (zawalenie się wieżowca w Gdańsku, wielkie
pożary (Kuźnia Raciborska, Rafineria Gdańska), wielkie powodzie w latach 1997 i 2009 udowodniły potrzebę istnienia takiego systemu jakim
jest krajowy system ratowniczo-gaśniczy zbudowany na jednostkach Państwowej Straży Pożarnej i Ochotniczych Strażach Pożarnych. Społeczeństwo polskie docenia ciężką służbę strażaków, które w sondażach mówiących o zaufaniu do instytucji państwowych daje straży pożarnej
najwyższe lokaty.
Biuletyn Informacyjny – 2011 rok
Strona 4
2. Organizacja Państwowej Straży Pożarnej w powiecie bytowskim
2.1
Struktura organizacyjna – 2011 r.
Biuletyn Informacyjny – 2011 rok
Strona 5
2.2
Zatrudnienie
KADRA KIEROWNICZA
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
DOWÓDCY JEDNOSTEK RATOWNICZOGAŚNICZYCH
w powiecie bytowskim w 2011 r.
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
w powiecie bytowskim w 2011 r.
Komendant Powiatowy
Państwowej Straży Pożarnej
st. bryg. Lech Chrostowski
Zastępcy Komendanta Powiatowego
Państwowej Straży Pożarnej
asp. sztab. Stefan Pituch
Biuletyn Informacyjny – 2011 rok
JRG Bytów
Dowódca
st. kpt.Kazimierz Waraksa
Zastępca dowódcy
st. kpt. Ludwik Pepliński
JRG Miastko
Dowódca
kpt. Dariusz Dwulit
Zastępca dowódcy
mł. kpt. Ryszard Broc
Strona 6
Ilościowy podział funkcjonariusz wg miejsca pełnienia służby [2011 r.]
Struktura zatrudnienia wg korpusów [2011 r.] w odniesieniu
do danych z woj. pomorskiego
40
32
Strażacy pracujący
w systemie
codziennym
JRG Miastko
0
JRG Bytów
7
4
4
Cywile
35
Dyspozytorzy PSK
20
Struktura zatrudnienia wg pionu służbowego
Graficzne przedstawienie zatrudnionych strażaków wg korpusu
13
14
20
18
31
34
podoficerowie
14
12
szeregowcy
stan na XII 2010
stan na XII 2011
Biuletyn Informacyjny – 2011 rok
prewencji
logistyczny 1%
3%
oficerowie
pozostały
1%
operacyjny
logistyczny
prewencji
pozostały
aspiranci
operacyjny
95%
Strona 7
Awanse w stopniach służbowych [2011r]
Korpus
Liczba awansowanych
Struktura zatrudnienia funkcjonariuszy ze względu na
sposób pełnienia służby [2011r.]
Komenda
JRG
Bytów
oficerski
2
1
1
aspirantów
3
1
2
podoficerski
9
szeregowych
2
4
16
2
7
JRG
Miastko
System służby
5
zmianowy
2
codzienny
Liczba zatrudnionych strażaków
7
Struktura zatrudnienia w komendzie powiatowej wg wykształcenia ogólnego.
Komenda
JRG Bytów
JRG
Miastko
67
4
33
30
11
7
2
2
78
11
35
32
Struktura zatrudnienia funkcjonariuszy w KP PSP Bytów
w podziale na lata służby i wysługi emerytalnej [2011r.]
Wykształcenie ogólne
Ilość osób
38
Wysługa lat służby
22
19
15 15
Wysługa emerytalna
16
18
17
13
12
10
8
8
9
6
6
1
3
0
wyższe
licencjackie
policealne
Biuletyn Informacyjny – 2011 rok
średnie
podstawowe
0-5
6-10
11-15
16-20
21-25
26-30
1 1
31-35 pow 35
Strona 8
W 2011 roku swoje kwalifikacje ogólne i zawodowe podnosiło 35 funkcjonariuszy, w tym:
 w Szkole Głównej Służby Pożarniczej
4 osoby
 szkolenie z zakresu obsługi podnośników
11 osób
 na studiach podyplomowych w SGSP
1 osoba
 szkolenie przed uzyskaniem patentu stermotorzysty
3 osoby
 na zaocznym studium aspiranckim SA PSP
2 osoby
 na szkolenie specjalistyczne z zakresu ratownictwa chemicznego i ekologicznego
1 osoba
 szkolenie uzupełniające strażaka jednostki ochrony
przeciwpożarowej
4 osoby
 na cywilnych studiach podyplomowych
1 osoba
 szkolenie podstawowe strażaka jednostki ochrony
przeciwpożarowej
3 osoby
 inne szkolenia
4osoby
W szkoleniach razem uczestniczyło 35 osób.
W 2011 roku czterech strażaków przeszło na zaopatrzenie emerytalne, jeden strażak zmarł. Zatrudniono pięciu strażaków, w tym czterech
przyjęto do służby przygotowawczej, a jednego do służby stałej (absolwent SGSP). Zwolniono jedną osobę cywilną (członka korpusu służby
cywilnej) i w jego miejsce przyjęto nowego pracownika. W listopadzie została zatrudniona jedna osoba na umowę w zastępstwie.
Dwóch funkcjonariuszy z Komendy Powiatowej PSP w Bytowie zostało wyróżnionych Złotym i Srebrnym Krzyżem Zasługi. Z okazji święta „Dnia Strażaka” ZG ZOSP RP nadał Zastępcy Komendanta Powiatowego Złoty Znak Związku natomiast Komendant Główny PSP nadał
Komendantowi Powiatowemu w Bytowie Medal Honorowy im. Józefa Tuliszkowskiego.
Wyróżniono 8 funkcjonariuszy medalami resortowymi: Złotą Odznaką „Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej” – 2 osoby, złotym
Medalem „Za Długoletnią Służbę” – 1 osobę, srebrnym „Medalem Za Długoletnią Służbę” – 3 osoby, złotymi, srebrnymi i brązowymi medalami „ Za Zasługi dla Pożarnictwa” – 11 osób.
W trakcie całego roku 2011 Komendant Powiatowy PSP w Bytowie podejmował decyzje związane z przeszeregowaniem strażaków na wyższe stanowiska służbowe. W stosunku do strażaków z JRG Bytów wydano 9 decyzji, z JRG Miastko – 10 decyzji. Przeszeregowanie na wyższe
stanowiska wiąże się przede wszystkim z możliwościami wynikającymi z regulaminu organizacyjnego Komendy Powiatowej PSP w Bytowie
oraz sytuacją budżetową Komendy.
Biuletyn Informacyjny – 2011 rok
Strona 9
Kształcenie pożarnicze w Państwowej Straży Pożarnej
Studia magisterskie
Zaoczne
3 semestry
SŁUŻBA KANDYDACKA
Studia inżynierskie
I stopnia
Zaoczne
7 semestrów
Warunki przyjęcia
Stacjonarne
8 semestrów
1. Odpowiedni stan zdrowia
2. Wykształcenie średnie matura
3. Egzamin wstępny
Kandydaci po maturze
OFICEROWIE
2.3
Studium aspiranckie
System
stacjonarny
4 semestry
SŁUŻBA KANDYDACKA
Warunki przyjęcia
Absolwenci szkół wyższych
1. Odpowiedni stan zdrowia
2. Egzamin wstępny - test
3. Odpowiednia sprawność
fizyczna
Szkolenie uzupełniające
strażaka jednostki ochrony
przeciwpożarowej
Kurs prowadzony w Szkołach Podoficerskich PSP
ASPIRANCI
System
przemienny
4 semestry
Szkolenie podstawowe strażaka jednostki ochrony przeciwpożarowej
Szkolenie prowadzone w
Ośrodkach Szkolenia PSP
Biuletyn Informacyjny – 2011 rok
Warunki przyjęcia
4.
5.
6.
7.
Odpowiedni stan zdrowia- kat. woj. A 1
Odpowiednia sprawność fizyczna
Wykształcenie średnie
Uregulowany stosunek do służby woskowej.
RATOWNICY
Służba przygotowawcza – 3 lata
Strona 10
3. Gospodarka finansowa
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Bytowie prowadzi autonomiczną gospodarkę finansową. Środki finansowe naszej komendy ujęte są w budżecie powiatu bytowskiego. W tabeli zaprezentowane jest wykonanie budżetu komendy w 2011 r. oraz plan budżetu na
2012 rok.
Plan
(na 31.12.2012 r.)
Wyszczególnienie
Wykonanie
(na 31.12.2011 r.)
Plan
(na 31.12.2011 r.)
Wykaz budżetów Komendy Powiatowej PSP w Bytowie w latach 2010-2011.
Dział 754
Wynagrodzenia strażaków i cywili i składniki od nich naliczane
Wydatki związane z realizacją statutowych zadań KP PSP Bytów
Inne świadczenia na rzecz strażaków
Wydatki majątkowe
RAZEM
3 421 600
3 421 942
3 421 600
358 140
507 071
358 140
1 130 260
1 315 430
1 130 260
0
29 862
0
4 910 000
5 274 305
4 910 000
Wykonanie budżetu Komendy w 2011 roku było na poziomie 5 274 305 zł. Był to budżet większy od pierwotnych założeń o ok. 364 305 zł.
Na tę kwotę składały się dodatkowe środki finansowe przekazane z KWPSP, przede wszystkim na wypłatę ekwiwalentu za nadgodziny –
234 141 zł, ale i również na wydatki związane z wydarzeniem losowym (śmierć strażaka) w kwocie 100 398 zł.
Biuletyn Informacyjny – 2011 rok
Strona 11
Za środki otrzymane z KW PSP zrealizowano następujące przedsięwzięcia:
L.p.
Cel
Kwota
1.
Zakup ”Systemu nadzoru i zarządzania pojazdami ratowniczymi
jednostek organizacyjnymi PSP woj. pomorskiego
5843 zł
2.
Zakup wielofunkcyjnego urządzenia sieciowego
7711 zł
3.
Zakup serwera
16308 zł
29862 zł
RAZEM
Komenda Wojewódzka PSP w Gdańsku przeprowadziła procedurę przetargową na zakup lekkiego samochodu gaśniczego z funkcją ratownictwa technicznego. Zakup finansowany w ramach regionalnego programu Regionalnego Programu Operacyjnego dla województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 pod nazwą „ Zakup specjalistycznych pojazdów dla jednostek Państwowej Straży Pożarnej województwa pomorskiego
na potrzeby usprawnienia zintegrowanego systemu ratowniczego”. Samochód został przekazany do służby w JRG Miastko. Wartość pojazdu
wraz z wyposażeniem wynosiła 379 526 zł. Na tą kwotę składały się środki finansowe z: KW PSP – 285 526 zł (wraz z dotacją z UE) oraz
94 000 zł z Powiatu Bytowskiego (poprzez fundusz wsparcia PSP).
Poza środkami budżetowymi w 2011 roku pozyskano dodatkowe środki finansowe (pozabudżetowe) – zgodnie z poniższą tabelą.
Wyżej wymienione środki pozabudżetowe zostały wydane na cele:
L.p.
Kwota
Cel wydatku
Dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego z funkcją ratownictwa technicznego
dla JRG Miastko
1.
94000 zł
2.
10000 zł Zakup środka pianotwórczego i sorbentów itp.
3.
50000 zł Zakup łodzi z silnikiem – JRG Bytów
4.
5200 zł Zakup turbowentylatora – JRG Miastko
159200 zł
Biuletyn Informacyjny – 2011 rok
Strona 12
Poniższa tabela przestawia wydatki związane z kosztami utrzymania obiektów, sprzętu silnikowego i finansowanie bieżącej działalności Komendy Powiatowej PSP w Bytowie.
Zestawienie wydatków rodzajowych z budżetu Komendy Powiatowej PSP w Bytowie w latach 2006-2011.
l.p.
Wydatek
1 Ogrzewanie
Energia elektryczna, woda,
2
gaz
3 Materiały pędne, smary
Równoważnik za brak lokalu
4
mieszkalnego
5 Koszty napraw pojazdów
Podróże służbowe i dojazdy
6
do szkół
Odszkodowania
powypadkowe
8 Rozmowy telefoniczne
7
9
Materiały biurowe, zakup
prasy, książek
RAZEM
2006
2007
2008
2009
2010
2011
Porównanie
roku 2011 do
2010 w %
58 541
69 890
86 269
90 340
104 737
61 064
58%
37 773
51 120
47 724
52 283
56 677
48 936
86%
51 446
38 380
66 417
37 032
51 236
59 171
115%
73 879
70 440
73 423
75 714
76 691
81 654
106%
11 314
9 850
13 788
15 816
4 241
1 841
43%
18 670
19 800
7 195
5 624
4 696
13 089
279%
0
3 380
6 994
25 026
14 849
67 605
455%
22 561
22 070
18 638
18 435
17 912
16 935
95%
10 772
10 720
10 605
7 840
6 094
18 080
297%
284 956
295 650
331 053
328 110
337 133
368 375
109%
Analizując wydatki rodzajowe na przestrzeni 5 lat można zaobserwować zachodzące zmiany w wysokości ponoszonych wydatków w poszczególnych grupach. Znaczący wzrost o 455% w grupie „odszkodowania powypadkowe”, jest to związane z przypadkiem losowym – śmiercią
strażaka na służbie. W grupie „materiały biurowe, zakup prasy, książek” nastąpiła 297% zwyżka ponieważ do tej grupy zakwalifikowano wydatki na zakup tonerów i tuszy do drukarek i kserokopiarek. Wydatki w grupie „ogrzewanie” nastąpiły duże oszczędności, gdyż termomodernizacja budynków straży pożarnej w Bytowie i w Miastku a także wprowadzone racjonalne rozwiązania techniczne w ogrzewaniu obiektów przyniosły oszczędności rzędu 43 000 zł. Na mniejsze zużycie ciepła grzewczego miały wpływ wysokie (plusowe) temperatury w IV kwartale 2011r.
Biuletyn Informacyjny – 2011 rok
Strona 13
Wzrost wydatków na cele związane z „podróżami służbowymi i dojazdami do szkół” o 279% wynika, że 35 osób uczestniczyło w szkoleniach, kursach lub dojeżdżało do szkół pożarniczych. Jest to pozytywny wskaźnik, ponieważ wielu strażaków podniosło bądź jest w trakcie podnoszenia kwalifikacji zawodowych. Podwyżka na rynku paliw przyczyniła się do zwiększenia wydatków na ich zakup o 15 %.
4. Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy
Wojewoda
Komenda Wojewódzka PSP
Instytucje
współdziałające stopnia
wojewódzkiego
poziom wojewódzki
Starosta
Instytucje
współdziałające stopnia
powiatowego
Komenda Powiatowa
PSP
2
Jednostki RatowniczoGaśnicze
Biuletyn Informacyjny – 2011 rok
poziom powiatowy
58
Ochotniczych Straży
Pożarnych
Strona 14
Działania ratowniczo-gaśnicze
4.1
Zestawienie podejmowanych w 2011 roku działań ratowniczo-gaśniczych przez jednostki straży pożarnej.
Zestawienie ilości zdarzeń w poszczególnych gminach.
330
315
Gmina
2010 r.
281
269
2011 r.
107
79
18
36
51
51
54
60
65
19 30
34
33 31
36
54
Borzytuchom
Bytów
Czarna Dąbrówka
Kołczygłowy
Lipnica
Miastko
Parchowo
Studzienice
Trzebielino
Tuchomie
RAZEM:
Ogółem
Gmina
Zdarzenia według rodzaju
Pożary
MZ
AF
4
32
0
80
214
21
15
90
2
12
67
0
12
48
0
88
233
9
2
28
0
15
48
2
6
24
1
10
42
2
244
826
37
1107
Udział procentowy i ilościowy pożarów w zależności od wielkości
średnie; 16;
7%
małe
duże; 1; 0%
średnie
średnie duże
1
63
0%
8%
małe
lokalne
średnie
duże
duże
małe; 227;
93%
małe
75
9%
lokalne
687
83%
Udział ilościowy miejscowych zdarzeń (MZ) w zależności od ich wielkości
Biuletyn Informacyjny – 2011 rok
Strona 15
Prezentacja ilości zdarzeń w zależności od rodzaju.
Prezentacja ilości pożarów w zależności od ich wielkości.
2010 r.
1107
1200
1000
2010 r.
846
2011 r.
2011 r.
244
826
800
250
615
600
196
227
183
200
400
196
150
244
16
100
200
35
37
0
1
12
50
1
0
185
140
94
58
Ilości zdarzeń w zależności od powstania w danym dniu tygodnia.
Biuletyn Informacyjny – 2011 rok
Listopad
Wrzesień
Październik
Ilość zdarzeń
Sierpień
Lipiec
Czerwiec
Maj
Kwiecień
Niedziela
Sobota
Piątek
Czwartek
141
Ilość zdarzeń
59
50
187
Marzec
148
57
Luty
135
Styczeń
144
Środa
171
Wtorek
Poniedziałek
181
113
95
58 85
Grudzień
113
Ilości zdarzeń w zależności od wystąpienia w danym miesiącu.
Strona 16
Wykaz strat powstałych w wyniku pożaru lub wystąpienia miejscowego zagrożenia oraz szacunkowe przedstawienie wartości uratowanego
mienia prezentuje poniższa tabela.
Straty łącznie
Wzrost (+),
(tys. zł)
Spadek (–)
Gmina
Uratowane mienie
(tys. zł)
2010
2011
Wartość w
(tys. zł)
2010
29
86,0
+57
0
30
Bytów
767
1037,0
+270
4175
4432
Czarna Dąbrówka
137
465,4
+372,4
35
1160
85
118,3
+33,3
3010
130
Lipnica
171
95,1
-75,9
100
105
Miastko
1099
4012,8
+2913,8
5268
9096
14
48,0
+34
90
40
Studzienice
383
205,2
-177,8
740
580
Trzebielino
42
86,0
+44
1
0
Tuchomie
40
36,0
-4
0
0
3422,8
13419
Borzytuchom
Kołczygłowy
Parchowo
RAZEM:
2767
6189,8
Biuletyn Informacyjny – 2011 rok
2011
15573
W ubiegłym roku ilość zdarzeń, która wystąpiła na
terenie powiatu bytowskiego wzrosła o 261 w odniesieniu do 2010 r. W grupie pożarów wzrost nastąpił o 48,
a w grupie MZ o 211. Liczba miejscowych zagrożeń
[MZ] zwiększyła się z powodu występowania dla ludzi
zagrożenia niebezpiecznymi owadami (osami i szerszeniami). Ilość interwencji tego typu znacznie się zwiększyła, bo aż o 178.
Wielkość strat powstałych w wyniku pożaru w 2011r.
wzrosła do 6 mln 190 tys. zł, o ponad 3 mln 422 tys. zł
więcej niż w 2010 r. Wpływ na ten wzrost miały pożary:
szpitala w Miastku oraz budynków mieszkalnych.
Wartość uratowanego mienia szacujemy na ponad 15
mln zł.
W działaniach ratowniczych uczestniczyło wielu strażaków - członków OSP, w ok. 48 % zdarzeniach zawsze
bierze udział jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej. Z
pozostałymi służbami jak: Policja, Pogotowie Ratunkowe nasza współpraca jest realizowana przede wszystkim
w działaniach ratowniczych podczas wypadków samochodowych na naszych drogach.
Strona 17
Najczęściej występujące przyczyny powstawania pożarów w latach 2009 – 2011.
Przyczyny powstawania pożarów
2009r.
2010r. 2011r.
Wzrost,(+)
Spadek (-)
(2011-2010)
NOD przy posługiwaniu się ogniem otwartym, w tym papierosy, zapałki, wypalanie traw itp.
98
64
108
+44
NON przy posługiwaniu się ogniem otwartym, w tym papierosy, zapałki, wypalanie traw itp.
40
17
19
+2
Wady urządzeń i instalacji elektrycznych (bez urządzeń ogrzewczych)
20
6
14
+8
Wady urządzeń ogrzewczych na paliwo stałe
10
22
1
-21
Nieprawidłowa eksploatacja urządzeń ogrzewczych na paliwo stałe
50
46
54
+8
Podpalenia (umyślne) w tym akty terroru
41
7
14
+7
Najczęściej występujące przyczyny miejscowych zagrożeń w latach 2009 - 2011.
Przyczyny powstawania miejscowych zagrożeń
Wzrost,(+)
Spadek (-)
(2011-2010)
2009 r.
2010 r.
2011r.
Wady środków transportu
17
17
14
-3
Niezachowanie zasad bezpieczeństwa ruchu środków transportu
122
113
138
+25
Huragany, silne wiatry, tornada
67
48
155
+107
Gwałtowne opady atmosferyczne
18
145
52
-93
Gwałtowne przybory wód, zatory lodowe
11
1
7
+6
Nietypowe zachowania się zwierząt, owadów stwarzające zagrożenie
179
120
298
+178
Inne przyczyny
75
101
56
-45
Biuletyn Informacyjny – 2011 rok
Strona 18
Miejscowe zagrożenia [MZ] wg rodzaju
Rodzaj zdarzenia
Silne wiatry
Opady śniegu
Opady deszczu i przybory wody
Ekologiczne
Infrastruktury komunalnej
Wodne
Drogowe
Usuwanie owadów
Inne - nie wymienione wyżej
RAZEM:
Graficzne zaprezentowanie podziału [MZ] wg rodzaju w 2011 r.
2010 2011
48
155
44
1
145
59
6
5
6
4
5
11
113 138
119 298
129 155
615 826
Różnica
107
-43
-86
-1
-2
6
25
179
26
211
Inne - nie
wymienione
wyżej
3%
2011 r.
Opady śniegu
0%
Silne wiatry
20%
Opady deszczu
i przybory
wody
8%
Ekologiczne
1%
Usuwanie
owadów
48%
Drogowe
18%
Infrastruktury
komunalnej
0%
Wodne
2%
Graficzna prezentacja czasu trwania
akcji ratowniczo - gaśniczej w zależności od rodzaju zdarzenia
Osoby JRG
34,92%
Osoby OSP
47,79%
Miejscowe Zagrożenie
288
Ilość zdarzeń
282
Pożar
do 30 min.
od 31 do 60
min.
od 1 do 2
godz.
Biuletyn Informacyjny – 2011 rok
od 2 do 4
godz.
od 4 do 12
godz.
2
0
4
46
114
28
63
102
47
94
Inne służby
0,31%
pow. 12
Pogotowie
gazowe
0,07%
Policja
10,54%
Służby leśne
0,54%
Pogotowie
energetyczne
0,56%
Pogotowie
ratunkowe
5,28%
Graficzne przedstawienie udziału osób uczestniczących w działaniach ratowniczych na terenie pow. bytowskiego w 2011 r.
Strona 19
Zestawienie zaangażowania załóg w działaniach ratowniczych wg. podziału na JRG i OSP (2011r).
Osoby OSP poza KSRG
Tuchomie
Trzebielino
Studzienice
Parchowo
29
15
Kołczygłowy
Czarna Dąbrówka
0
8
152
59
48
21
102
32
356
171
60
41
292
1143
277
128
25
272
236
410
66
144
Bytów
Borzytuchom
Osoby JRG
218
Miastko
Lipnica
Osoby OSP w KSRG
26
42
Biuletyn Informacyjny – 2011 rok
330
1095
159
Strona 20
WYBRANE AKCJE RATOWNICZO-GAŚNICZE NA TERENIE POWIATU BYTOWSKIEGO W ROKU 2011
Dnia 31 maja 2011r godz. 14.50 pożar poddasza budynku Szpitala Powiatu
Bytowskiego w Miastku przy ul. Wybickiego 30
 w czasie działań ratowniczych ewakuowano 55 pacjentów szpitala, żaden z
pacjentów nie został poszkodowany,
 akcja trwała 6 godzin,
 w akcji udział brały 7 zastępów PSP, w tym 2 SH 25D oraz drabina z KM
PSP Słupsk, 9 zastępów OSP razem 72 strażaków,
 przyczyna - zaprószenie ognia podczas prac remontowych na dachu budynku,
 straty - w wyniku pożaru spaleniu uległ dach budynku - straty ok. 3 mln
Dnia 31 maja 2011r. ok. godz. 12.00 w okolicy Udorpia gm. Bytów samochód
ciężarowy przewożący 125 szt. trzody chlewnej zjeżdża na strome pobocze i
wywraca się wraz z ładunkiem.





akcja gaśnicza trwała ok. 6 godzin.
w akcji udział brało 4 zastępów straży pożarnej - 14 ratowników,
utrudnieniem działań ratowniczych było spiętrzenie świń w wywróconym
pojeździe, zabezpieczenie ich przed rozpierzchnięciem oraz przeładunek
żywych zwierząt na podstawiony pojazd,
uratowano łącznie 113 szt. – 12 padło wskutek uduszenie i wysokiej temperatury panującej występującej tego dnia,
straty oszacowano na kwotę 46 tys. złotych, - poważnemu uszkodzeniu
uległ pojazd ciężarowy, kierowca nie odniósł obrażeń,
Biuletyn Informacyjny – 2011 rok
Strona 21
W dniu 24 września 2011r. w Ząbinowicach gm. Bytów pojazd osobowy
marki AUDI 80 na łuku drogi uderza w przydrożne drzewo




przyczyna – utrata panowania nad pojazdem w wyniku nadmiernej
prędkości,
w wyniku uderzenia w drzewo pojazd ulega rozerwaniu na dwie części,
mimo ogromnej siły uderzenia kierowca pojazdu przeżył,
akcja trwała ponad 3 godziny
Dnia 25 listopada 2011r. ok. godz. 14.00 na trasie Bytów – Pomysk Wielki
doszło do uszkodzenie trakcji jezdnej naczepy samochodu ciężarowego
przewożącego dłużycę w którą uderza pojazd typu Bus.
 przyczyną wypadku jest awaria naczepy pojazdu ciężarowego w który uderza
podczas manewru wyprzedzania pojazd typu BUS,
 w wyniku zderzenie niemal całkowitemu zniszczeniu uległa kabina kierowcy
Busa. Kierowca odniósł poważne obrażenia,
 straty oszacowano na kwotę ok. 8 tys. zł,
Biuletyn Informacyjny – 2011 rok
Strona 22
Zderzenie czołowe pojazdu osobowego marki Skoda Felicia z samochodem ciężarowym przewożącym stłuczkę szklaną z firmy DRUTEX
 przyczyna nadmierna prędkość pojazdu osobowego,
 w wyniku uderzenia pojazd ciężarowy wywrócił się na bok co spowodowało wysypanie się na drogę stłuczki szklanej na długości ok. 40 m, oraz wyciek paliwa ze
zbiorników pojazdu,
 akcja trwała 5 godzin,
 całkowitemu zniszczeniu uległy oba pojazdy,
 kierowca pojazdu osobowego poniósł śmierć na miejscu.
4.2 Ćwiczenia i manewry
1. W dniu 31 marca 2011r. r firma „ PPHU RICPOL” w Kamnicy gm. Miastko
Założenie do ćwiczeń – zapalenie się pyłu drzewnego instalacji wyciągowej powoduje pożar hali produkcyjnej zakładu drzewnego
uczestnicy ćwiczeń: zastępy PSP - JRG Miastko - GCBA 5/32,GBARt 2/16 SLOp
zastępy OSP: OSP Dretyń SLRt, OSP Świerzenko.2,5/16 OSP Słosinko 2,5/16 OSP Kamnica
służby współdziałające : Komenda Powiatowa Policji, Pogotowie Ratunkowe, Straż Miejska, personel, pracowniczy Firmy
„RICPOL”
Łącznie w ćwiczeniach udział wzięło 32 osób.
Biuletyn Informacyjny – 2011 rok
Strona 23
2. W dniu 29 kwietnia 2011r, firma „STAKOM” w Tuchomiu gm Tuchomie
Założenia do ćwiczeń - awaria wózka widłowego – powoduje pożar hali malarni zakładu produkcji konstrukcji stalowych
uczestnicy ćwiczeń: zastępy PSP – JRG Bytów GBA 2/26, SLOp Bytów
zastępy OSP: OSP Tuchomie GCBA 6/32,GBAM 2,5/16 SLRt, OSP Nowe Huty GLM16/8.OSP Tuchomko GLM 8, OSP
Piaszno GLM 8,OSP Modrzejewo GLM 8, OSP Ciemno GLM.
służby współpracujące – Komenda Powiatowa Policji, Pogotowie Ratunkowe
Łącznie w ćwiczeniach udział wzięło 58 osób, 11 zastępów ratowniczych.
3. W dniu 22 lipca 2011r. miejscowość Sominy gm. Studzienice
Założenia do ćwiczeń - wypadek drogowy pojazdu osobowego oraz ciężarowego przewożącego 2000 l nafty w pojemnikach Samochód
ciężarowy wywraca się i nafta wycieka z opakowań i przedostaje się do jeziora Dywan.
- uczestnicy ćwiczeń: zastępy PSP - JRG Bytów GBARt 2,5/16, SLRChem, SLOp + łódź, JRG Chojnice SLREkol SLOp + łódź
zastępy OSP: OSP Półczno 2.0/16.OSP Ugoszcz 1,6/16,OSP Studzienice GBM2,6/16, OSP Sominy GLM 8
Łącznie w ćwiczeniach udział wzięło 39 osób, 10 zastępów ratowniczych.
4. W dniu 04 października 2011r. „POCZTA POLSKA S A.” w Miastku przy ul Armii Krajowej
Założenie do ćwiczeń - terrorysta dla odwrócenia uwagi podpala pojazdy na parkingu przy Poczcie, następnie dokonuje napadu na personel poczty, rabuje 100 tys. zł oraz porywa zakładnika i żąda podstawienia pojazdu w celu ucieczki z miejsca napadu.
- uczestnicy ćwiczeń: zastępy PSP - JRG Miastko GCBA 5/32, SH 25D, GLBARt 1/1.25, SLOp, SL + skokochron KM PSP Słupsk
zastępy OSP: OSP Dretyń SLRt, OSP Piaszczyna GBA2,5/16
służby współpracujące : Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego w Bytowie Komenda Powiatowa Policji, pracownicy
Poczty Polskiej S.A w Miastku
Łącznie w ćwiczeniach udział wzięło 42 osoby.
Biuletyn Informacyjny – 2011 rok
Strona 24
Ćwiczenia na obiekcie Poczty Polskiej w Miastku
5. W dniu 16 listopada 2011 r firma „ GBC DOMSTAL” w Miastku przyu ul. Kaszubskiej 20.
Założenie do ćwiczeń - wskutek awarii nagrzewnicy zasilanej olejem opałowym powstaje pożar hali malarni w zakładzie produkcji
konstrukcji stalowych.
uczestnicy ćwiczeń: zastępy PSP - JRG Miastko GCBA 5/32 GLBARt SLOP Nissan
zastępy OSP: OSP Słosinko GBA 2,5/16, GBA 2,5/16, Świerzenko,
służby współpracujące: Komenda Powiatowa Policji, Straż Miejska, personel pracowniczy Firmy GBC DOMSTAL
Łącznie w ćwiczeniach udział wzięło 21 osób, 5 zastępów ratowniczych.
Biuletyn Informacyjny – 2011 rok
Strona 25
6. W dniu 02 grudnia 2011r na terenie Zakładu zagospodarowania Odpadów w Sierżnie gm. Bytów.
Założenie do ćwiczeń - na czaszy gromadzenia odpadów komunalnych dochodzi do pożaru który wzmaga się wskutek silnego wiatru
– zagrożona jest hala sortowni odpadów oraz przebywający w niej pracownicy.
uczestnicy ćwiczeń: zastępy PSP - JRG Bytów GBA 2/26 SLOp
zastępy OSP: OSP Gostkowo GCBA 6/32, OSP Rekowo 7,5/28 OSP, Niezabyszewo GBA 2,5/16, OSP Płotowo GLM 12/8
Służby współpracujące : Komenda Powiatowa Policji w Bytowie, personel pracowniczy Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Sierżnie
Łącznie w ćwiczeniach udział wzięło: 31 osób, 6 zastępów ratowniczych
Ratownictwo medyczne
w trakcie ćwiczeń
„SIERŻNO-2011”
zapór olejowych na jeziorze
w trakcie ćwiczeń Sominy
Sprawianie
6. 10 grudnia 2011r. – Ćwiczenia organizowane przez gminę Parchowo - kompleks leśny przy leśnictwie Glinowo w Nadleśnictwie Lipusz i teren Ośrodka Szkoleniowo-Rehabilitacyjnego „Mausz” (pawilon szkoleniowy):
Założenie do ćwiczeń – pożar lasu, a następnie, niemal w tym samym czasie dochodzi do pożaru pawilonu szkoleniowego w Ośrodku
Szkoleniowo-Rehabilitacyjnym „Mausz”, w którym przebywa poszkodowanych 12 osób.
Wspólne ćwiczenia jednostek OSP i służb leśnych z terenów przygranicznych 3 powiatów: kartuskiego, kościerskiego i bytowskiego, gospodarzem i organizatorem ćwiczeń w 2011 była gmina Parchowo, organizowane są cyklicznie, przy współpracy graniczących trzech powiatach
(Kartuzy, Kościerzyna, Bytów)
Biuletyn Informacyjny – 2011 rok
Strona 26
Ćwiczenia mają na celu doskonalenie zasad współdziałania jednostek OSP i służb leśnych w strefie przygranicznej trzech powiatów: bytowskiego, kartuskiego i kościerskiego.
Uczestnicy ćwiczeń: jednostki OSP z gminy Parchowo, Sulęczyno, Lipusz oraz Studzienice - (łącznie w ćwiczeniach udział wzięło 21 zastępów OSP w tym : 7 zastępów OSP z gminy Parchowo, 4 zastępy OSP z gminy Studzienice, 4 zastępy z gminy Sulęczyno oraz 4 zastępy OSP z
gminy Lipusz, Wójtowie Gmin Parchowo, Sulęczyno i Lipusz, Studzienice, Nadleśnictwo Lipusz,
Działaniami dowodził – dh Wiesław Kinowski - Komendant Gminny OSP w Parchowie
Ratownicy OSP Sulęczyno w trakcie udzielania kwalifikowanej
pierwszej pomocy osobom poszkodowanym
W ćwiczeniach uczestniczyli senator RP Roman
Zaborowski oraz Pomorski Komendant Wojewódzki
st. bryg Andrzej Rószkowski
Ćwiczenia organizowane w roku 2011 to już szóste cyklicznie odbywające się ćwiczenia, które służą współpracy oraz integracji strażaków,
służb ratowniczych oraz służb leśnych na terenie przygranicznym trzech powiatów. Należy podkreślić duży profesjonalizm wszystkich służb
zaangażowanych w organizację i przeprowadzenie ćwiczeń uwagi na dużą liczbę osób poszkodowanych elementem ćwiczeń z zakresu ratownictwa medycznego była segregacja osób poszkodowanych.
Rangę ćwiczeń nadają goście, którzy jak co roku uczestniczą w podsumowaniu: Senator RP Roman Zaborowski, Poseł na Sejm Stanisław
Lamczyk, Pomorski Komendant Wojewódzki PSP w Gdańsku st. bryg. Andrzej Rószkowski, Komendanci Powiatowi PSP w Kartuzach, Kościerzynie i Bytowie, Nadleśniczy Nadleśnictwa Lipusz.
Biuletyn Informacyjny – 2011 rok
Strona 27
Senator RP Roman Zaborowski, Pomorski Komendant Wojewódzki PSP st. bryg. Andrzej Rószkowski i st. bryg Lech Chrostowski Komendant Powiatowy PSP w Bytowie dokonali uroczystego przekazania samochodu ratowniczo - gaśniczego GBA 2/16/ StarMan dla OSP Parchowo.
Na zakończenie ćwiczeń Fundacja” Bezpieczni w Ruchu Drogowym” przekazała nieodpłatnie Jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnych
woj. pomorskiego zestawy do ratownictwa medycznego PSP R1 z tlenem medycznym i noszami Z naszego powiatu zestaw taki otrzymała OSP
Lipnica oraz OSP Parchowo – wartość zestawu to kwota ok. 6.5 tys. zł Każda z uczestniczących gmin otrzymała od Nadleśnictwa Lipusz
wsparcie finansowe na zakup sprzętu i wyposażenia dla jednostek OSP w kwocie ok. 3 tys. zł.
4.3
Informatyka i łączność
W 2011 roku zrealizowano II etap modernizacji systemu alarmowania i powiadamiania ludności w powiecie bytowskim, który również pełni
funkcję alarmowania jednostek OSP. Modernizacja polegała na wymianie starych elektrycznych syren elektromechanicznych na syren akustyczne tzw. elektroniczne. Sprawny i nowoczesny system alarmowania jednostek OSP do akcji ratowniczych oraz do powiadamiania ludności jest
podstawowym czynnikiem prawidłowego funkcjonowania jednostek ochrony przeciwpożarowej, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego.
Ma on ogromne znaczenie zwłaszcza w powiecie bytowskim, którego terytorium jest bardzo rozległe.
Biuletyn Informacyjny – 2011 rok
Strona 28
Realizacja II etapu prac modernizacyjnych - 2011 rok.
L.p.
Nazwa urządzenia/sprzętu
Cena DSP-50 i innych elementów
1
13 993,60 zł
2
3
8 534,60 zł
4
5
Syrena elektroniczna
DSE-600 S
6
(cena 9261,90 zł)
Ilość
Wartość (brutto
23% VAT)
1
1
13 993,60 zł
Razem
Bytów
17 069,20 zł
Tuchomie
Miastko
1
8 534,60 zł
8 534,60 zł
1
8 534,60 zł
13 993,60 zł
1
13 993,60 zł
13 993,60 zł
10 694,60 zł
1
10 694,60 zł
10 694,60 zł
10 694,60 zł
1
10 694,60 zł
10 694,60 zł
8
9 760,40 zł
1
9 760,40 zł
9 760,40 zł
9
11 272,40 zł
1
11 272,40 zł
10
7 600,40 zł
1
7 600,40 zł
95 078,80 zł
10
95 078,80 zł
9 261,90 zł
* 10
92 619,00 zł
Wartość ogółem
Gmina
13 993,60 zł
7
RAZEM
Lokalizacja
18 872,80 zł
Miejscowość/OSP
Miasto Bytów
Kramarzyny
Modrzejewo
Miasto Miastko
Półczno
Studzienice
Lipnica
Parchowo
Ugoszcz
Borzyszkowy
Parchowo
Nakla
95 078,80 zł
+
95 078,80 zł
187 697,80 zł
Podsumowanie programu modernizacji systemu alarmowania i powiadamiania realizowanego w latach 2009-2011.
 Zakupiono 24 szt. nowoczesnych elektronicznych syren.
 34 OSP wyposażonych jest w zdalny system alarmowania i powiadamiania - 59 % wszystkich jednostek.
 Zintegrowano dotychczasowe dwa system alarmowania, PSP i Zarządzania Kryzysowego (OC) w jeden, co poszerzyło zasięg oddziaływania sieci OC z 2 miast (Bytowa i Miastka) na ponad 33 miejscowości powiatu bytowskiego (swoim zasięgiem obejmują ok. 70-80 %
mieszkańców).
 Wymieniono 5 syren, które pracowały w starym systemie OC (Miastko-2, Bytów-3). Do wymiany pozostało jeszcze 5 syren.
 Oszczędności w zużyciu energii elektrycznej.
Biuletyn Informacyjny – 2011 rok
Strona 29
 Znaczna poprawa słyszalności w miejscowościach, w których zostały zainstalowane nowe syreny.
 Poniesiony koszt całkowity – 448 956,92 zł, w tym dotacje z: budżetu Wojewody Pomorskiego – 216 570,84 zł, KG PSP – 18 630,00 zł
KP PSP Bytów
OSP Nożyno
OSP Półczno
Zakupiony został nowy sprzęt służący do poprawy funkcjonowania sieci teleinformatycznej KP PSP w Bytowie.

Rozbudowany został system nadzoru i zarządzania nad pojazdami ratowniczymi jednostek KP PSP w Bytowie. Urządzenia zamontowane zostały w pojazdach GBA Renault JRG Bytów, SH 25 Man JRG Miastko. Koszt rozbudowy 5 842,80 zł.

Wielofunkcyjne urządzenie sieciowe zintegrowanego rozwiązania programowo – sprzętowego do kompleksowego zarządzania siecią
wewnętrzną KP PSP. Koszt 7 711,20 zł.

Serwer wraz oprogramowaniem do obsługi SWD na PSK. Koszt urządzenia 16 308,00 zł.
Biuletyn Informacyjny – 2011 rok
Strona 30
Serwer
Terminal samochodowy do systemu nadzoru
4.4
Przedsięwzięcia realizowane przez Wydział Operacyjny
1. Zgodnie z wytycznymi w sprawie przeprowadzania inspekcji gotowości operacyjnej na podstawie Zarządzenia Komendanta
Powiatowego PSP w Bytowie nr 5/07 z dnia 26 czerwca 2007r. przeprowadzono Inspekcje Gotowości Operacyjnej Jednostek OSP (Inspekcje przeprowadzono podczas koncentracji jednostek na terenie danej gminy).
 Podczas inspekcji ocenie poddano następujące zagadnienia:
- stan osobowy załóg, kwalifikacje, badania lekarskie,
- stan wyszkolenia teoretycznego,
- stan umundurowania i wyposażenia osobistego,
- sprawność urządzeń łączności radiowej (umiejętność nawiązywania łączności, przekazywanie komunikatów radiowych ),
- wyszkolenie praktyczne ( wykonanie ćwiczenia praktycznego ze sprzętem),
Biuletyn Informacyjny – 2011 rok
Strona 31
 Inspekcje przeprowadzono w gminach:
- Gmina Bytów dnia - 12 lipca 2011 r.
- Gmina Borzytuchom - 09.08.2011r.
- Gmina Czarna Dąbrówka - 14.07.2011r.
- Gmina Kołczygłowy i Trzebielino - 19.07.2011 r.
- Gmina Lipnica – 13.08.2011r.
-
udział wzięło
udział wzięło
udział wzięło
udział wzięło
udział wzięło
6 jednostek OSP,
5 jednostek OSP,
6 jednostek OSP,
5 jednostek OSP,
7 jednostek OSP,
Łącznie Inspekcje Gotowości Operacyjne przeprowadzono w 29 jednostkach OSP. Dokumentacje pokontrolną oraz zalecenia dotyczące
stwierdzonych nieprawidłowości przesłano na adresy gmin i jednostek OSP z zaleceniem przeanalizowania oraz stosowania w ramach doskonalenia praktycznego i teoretycznego w poszczególnych jednostkach OSP. W podsumowaniu Inspekcji udział wzięli Wójtowie Gmin - zakończone były wspólnym posiłkiem,
Inspekcja Gotowości Operacyjnej jednostek OSP gminy Czarna Dąbrówka
Teren rekreacyjny przy siedzibie jednostki
Zastępy OSP podczas Inspekcji Gotowości Operacyjnej
w Zapceniu gm. Lipnica
Przeprowadzono kontrole operacyjno-techniczne jednostek OSP: kontrolą objęto jednostki OSP typu „S” oraz typu „M’ z terenu powiatu bytowskiego - łącznie 57 jednostek, termin kontroli: 10 października do 14 listopada 2011 r.
Biuletyn Informacyjny – 2011 rok
Strona 32
W trakcie kontroli ocenie poddano: stan bazy lokalowej jednostek OSP, wyposażenie osobiste strażaków, stan wyszkolenia, badania lekarskie, uprawnienia kierowców, stan techniczny, konserwację pojazdów sprzętu silnikowego i wyposażenia, dokonano aktualizacji danych teleadresowych członków funkcyjnych, ocenę zbiorczą z kontroli oraz wystąpienia pokontrolne przesłano do wiadomości organom samorządowym.
SZKOLENIA W JEDNOSTKACH OSP
1. Zorganizowano i przeprowadzono szkolenie kwalifikowanej pierwszej pomocy (recertyfikacja uprawnień) dla strażaków ratowników OSP z
KSRG.
 Szkolenie odbyło się w dniach 24 – 26.03.2011 r.
 Udział w szkoleniu wzięło 34 strażaków OSP Z KSRG,
 Szkolenie sfinansowano ze środków budżetowych gmin oraz ZOW ZOSP w Pruszczu Gdańskim,
Egzamin przeprowadzony został przez Komisję powołaną przez Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego,
2. Zorganizowano szkolenie kierowców konserwatorów sprzętu ratowniczego OSP :
 termin szkolenia: 27 – 30.04.2011r.
 miejsce szkolenia: KP PSP Bytów
 uczestnicy: kierowcy oraz dublerzy kierowców OSP, łącznie 32 strażaków,
 koszt szkolenia: szkolenie odbyło się siłami własnymi KP PSP bez ponoszenia kosztów przez uczestników szkolenia
3. Zorganizowano Szkolenie Podstawowe Strażaków Ratowników OSP dla wszystkich jednostek OSP z terenu powiatu bytowskiego.
 termin szkolenia: 1.06 do 1.10.2011r.
 miejsce szkolenia: KP PSP Bytów
 forma szkolenia: szkolenie odbyło się dwuetapowo: część materiału teoretycznego realizowana była na bazie jednostek OSP oraz GOK
pod nadzorem Komendantów Gminnych, metodą elerningową, z wykorzystaniem materiałów edukacyjnych umieszczonych na platformie internetowej www.platforma wint.pl. Część praktyczna oraz zagadnienia z zakresu łączności radiowej kwalifikowanej pierwszej pomocy medycznej, BHP podczas działań ratowniczych, ćwiczeń i szkoleń, kierowania ruchem drogowym, pracy w aparatach
ODO realizowana była pod nadzorem KP PSP w Bytowie,
 szkolenie obejmowało 104 godziny lekcyjne,
 szkolenie zakończono egzaminem teoretycznym w formie testu zawierającego 30 pytań oraz ćwiczenie praktyczne,
 uczestnicy szkolenia młodzi członkowie z jednostek OSP, (236 strażaków)
Biuletyn Informacyjny – 2011 rok
Strona 33
Zajęcia zakończone egzaminem praktycznym
(gmina Parchowo i Czarna Dąbrówka )
Ćwiczenie praktyczne - praca w aparatach ochrony dróg oddechowych
Wnioski do realizacji w latach następnych:
 kontynuować proces doskonalenia i wyszkolenia teoretycznego i praktycznego załóg PSP i OSP poprzez organizację szkoleń z zakresu
ratownictwa medycznego (recertyfikacja uprawnień) oraz szkoleń dla dowódców i naczelników OSP.
 inspirować i wspierać działania w jednostkach OSP w kierunku: wymiany wyeksploatowanych pojazdów pożarniczych, polepszania
warunków lokalowych i wyposażenia jednostek OSP, przede wszystkim w środki ochrony osobistej strażaków ochotników.
 kontynuować działalność propagandowo – uświadamiającą wśród dzieci i młodzieży poprzez organizację turnieju wiedzy pożarniczej,
zawodów sportowo – pożarniczych oraz innych okazjonalnych spotkań.
 prowadzić na bieżąco i doskonalić politykę informacyjną w lokalnych mediach, informować na bieżąco społeczeństwo o występujących na terenie powiatu zagrożeniach, możliwości powstania pożarów, wystąpienia miejscowych zagrożeń oraz o zasadach bezpiecznego postępowania w sytuacjach zagrożenia.
Biuletyn Informacyjny – 2011 rok
Strona 34
ZAWODY SPORTOWO-POŻARNICZE DLA JEDNOSTEK OSP
Udzielono pomocy merytorycznej oraz wzięto udział w organizacji i przebiegu Gminnych Zawodów Sportowo-Pożarniczych dla grup: III
oraz II B we wszystkich gminach naszego powiatu. Pracownicy Komendy Powiatowej PSP w Bytowie uczestniczyli w składach Komisji Sędziowskiej (w nawiasie podana jest ilość startujących drużyn OSP):

21 maja 2011r . Wałdowo gm. Miastko
– ( jednostek 11, w tym kobiece 4 )
 11 czerwca 2011r. Łobzowo gm. Kołczygłowy i Trzebielino – połączone
– ( jednostek 6, w tym kobiece 1 )
 11 czerwca 2011r. Borzytuchom gmina Borzytuchom
– ( jednostek 8, w tym kobiece 3 )
 11 czerwca 2011r. Tuchomiu gm. Tuchomie
– ( jednostek 11, w tym kobiece 2 )
 12 czerwca 2011r. Jamno gm. Parchowo
– ( jednostek 9, w tym kobiece 2 )
 18 czerwca 2011r. Gostkowo gm. Bytów
– ( jednostek 9, w tym kobiece 3 )
 19 czerwca 2011r. Borzyszkowy gm. Lipnica
– ( jednostek 9, w tym kobiece 2 )
 25 czerwca 2011r. Rokity gm. czarna Dąbrówka
– ( jednostek 6, w tym kobiece 1 )
 25 czerwca 2011r. Studzienice gm. Studzienice
– ( jednostek
8, w tym kobiece 2 ) +
6 drużyn młodzieżowych
Przygotowano i przeprowadzono Powiatowe Zawody Sportowo – Pożarnicze OSP dla drużyn grupy III oraz II B
 termin zawodów: 2 lipiec 2011r,
 miejsce: boisko sportowe w Studzienicach,
 łącznie w zawodach wzięło udział 10 drużyn gr. III oraz 9 drużyn gr. II
Biuletyn Informacyjny – 2011 rok
Strona 35
Wśród gości podczas Powiatowych. Zawodów Sportowo- Pożarniczych
Zwycięska drużyna Gr. III OSP Gostkowo
w Studzienicach - był Wojewoda Pomorski Roman Zaborowski
OSP Studzienice
OSP Niedarzyno
Gratulacje od Wojewody i Komendanta Powiatowego dla zwycięskich drużyn kobiecych Gr. II B
Biuletyn Informacyjny – 2011 rok
Strona 36
Obiekty3)
1.Obiekty użyteczności publicznej, w tym:
1
2
Biuletyn Informacyjny – 2011 rok
4
5
37
32
1)szkoły
7
4
2)żłobki i przedszkola
5
5
8
3)szpitale
4
4
1
4)kościoły
2.Obiekty zamieszkania zbiorowego, w tym:
1)hotele i motele, w tym:
4
4
4
3
8
5
1
1
2
2
2)domy wczasowe i pensjonaty
5
3
1
3.Budynki mieszkalne wielorodzinne, w tym:
5
5
1
A. Obiekty wypoczynku dzieci i
młodzieży
9
5
1
1
B. Obiekty zabytkowe
4
4
4
3
15
5
6
7
1
2
1
1
1
8
7
4
9
3
3
ewakuacji - mogącymi spowodować zagrożenie życia
ludzi:
10
11
5
3
14
2
3
zaopatrzenia w wodę
stanudróg
drógpożarowych
ewakuacyjnych
(drożności, składowania materiałów palnych) i znaków bezpieczeństwa
instalacji
użytkowych
12
15
16
13
1
1
3
1
1
1
14
13
2
5
1
1
17
18
7
8
1
1
1
0
3
1
4
2
3
2
19
2
1
4
2
3
1
21
1
1
1
1
1
3
1
2
1
19
20
1
1
Pożary
21
Nieprawidłowości ogółem
zaznajomienia z przepisami
przeciwpożarowymi
instrukcji bezpieczeństwa pożarowego
instrukcji postępowania na wypadek pożaru wraz z wykazem
telefonów alarmowych
stałych urządzeń gaśniczych
systemów sygnalizacji pożarowej
dżwiękowych systemów ostrzegawczych
instalacji wodociągowych przeciwpożarowych
gaśnic
bez wymaganego oświetlenia awaryjnego
w zakresie wystroju korytarzy albo
pomieszczeń
w zakresie wydzielenia ewakuacyjnej klatki schodowej
w zakresie zabezpieczenia przed
zadymieniem dróg ewakuacyjnych
w zakresie długości lub szerokości
dróg ewakuacyjnych
3
ogółem7)
Obiekty ze stwierdzonymi nieprawidówościami ogółem
Obiekty skontrolowane
5. Działania kontrolno-rozpoznawcze
Wyniki kontroli przestrzegania przepisów przeciwpożarowych na terenie powiatu bytowskiego w 2011 roku
Obiekty z nieprawidłowościami, dotyczącymi:
22
23
8
1 112
4
1
13
2
2
27
0
2
6
1
3
1
4
1
19
4
2
3
2
19
Strona 37
2
7
14
6 12
1
4.Obiekty produkcyjne i magazynowe,
w tym:
2
3
4
5
28
16
9
2)bazy i rozlewnie gazu płynnego2)
2
1
1
3)budynki produkcyjne
4)instalacje technologiczne poza budynkami
5)magazyny i hurtownie
5.Gospodarstwa rolne
8
5
5
1
1
1
1
1
1
1
20
11
9
7.Zakłady stwarzające zagrożenie
dla ludzi i środowiska, w tym:
1)zakłady dużego ryzyka3)
4
1
2
1
3) inne zakłady stwarzające
1
6.Lasy
6)
Biuletyn Informacyjny – 2011 rok
6
7
1
8
2
9
2
Pożary
Nieprawidłowości ogółem
instrukcji bezpieczeństwa
pożarowego
oznakowania znakami
bezpieczeństwa
instalacji użytkowych
dróg pożarowych
zaopatrzenia w wodę
Obiekty
Obiekty ze stwierdzonymi
nieprawidłowościami ogółem
Obiekty skontrolowane
Tabela nr 2 Wyniki kontroli przestrzegania przepisów przeciwpożarowych na terenie powiatu bytowskiego w 2011 roku c.d.
10
37
3
1
1
1
1
20
1
2
1
6
1
1
2
5
XXX
XXX
19
7
11
1
1
1
Strona 38
Postępowanie pokontrolne
OGÓŁEM
1.Obiekty użyteczności publicznej, w tym:
1)szkoły1)
2)żłobki i przedszkola
3)szpitale
4)kościoły
2.Obiekty zamieszkania zbiorowego, w tym:
1)hotele i motele, w tym:
2)domy wczasowe i pensjonaty
3.Budynki mieszkalne wielorodzinne
4.Obiekty produkcyjne i magazynowe, w tym:
1)bazy i rozlewnie gazu płynnego
2)budynki produkcyjne
3)instalacje technologiczne poza budynkami
4)magazyny i hurtownie
Biuletyn Informacyjny – 2011 rok
73
35
5
5
4
4
8
1
6
7
16
2
7
1
1
5
33 11 27
15
3 15
2
3
3
4
5
4
3
4
2
1
1
1
3
1
2
2
3
2
1
4
3
4
2
2
1
3
1
1
6
7
14
27
24 10
15 14
3
2
15
19
Opinie
13
Wystąpienia do innych organów
12
egzekucyjne
sprawy skierowane do egzekucji
sprawy zakończone zastosowaniem środka egzekucyjnego
4
decyzje utrzymane
w mocy
sprawdzające
3
odwołania ogółem
podstawowe
2
decyzje wydane
ogółem
Obiekty
1
11
usunięcia uchybień
odwołania
w tym:
Postępowanie
Liczba nałożonych mandatów karnych
kontrole
Odbiory
obiektów
sprzeciwy, uwagi, zastrzeżenia
Decyzje administracyjne w sprawie:
ogółem
Przeprowadzone
20
7 4
1 3
2
1
1
1
2
9
1
8
4
1
1
4
1
1
4
1
3
3
2
1
1
2
1
1
1
2
1
2
1
1
Strona 39
5.Gospodarstwa rolne
1
1
1
6.Lasy
5
5
5
10
7
B. Obiekty zabytkowe
4
4
C. Zakłady stwarzające zagrożenie dla ludzi i środowiska:
C.1.Zakłady o dużym ryzyku (ZDR)
C.3.Zakłady inne niż C.1 i C.2 stwarzające zagrożenie poza swoim
terenem
4
2
2
2
A. Obiekty wypoczynku dzieci i młodzieży
2
2
1
4
3
1
1
2
4
2
1
1
2
W bieżącym roku działania kontrolne w głównej mierze obejmowały obiekty zakwalifikowane do kategorii zagrożenia ludzi ZL II (obiekty
w których przebywają osoby o ograniczonej zdolności poruszania się). Wyniki kontroli wykazały szereg zaniedbań po stronie właścicieli obiektów pod względem występowania elementów zagrożenia dla życia ludzi w obiekcie – w głównej mierze wiązało się to przede wszystkim z brakiem systemów oddymiania lub zabezpieczenia przed zadymianiem. Coroczne kontrole potwierdziły brak stosownego przygotowania obiektów
nowych (projektowanych) do spełnienia wymaganych przepisów przeciwpożarowych, w szczególności objętych długotrwałym procesem inwestycyjnym. Z racji nowelizacji warunków ochrony przeciwpożarowej obiekty te dodatkowo musiały spełnić bieżące wymagania w zakresie bezpieczeństwa pożarowego.
Niepokojący jest fakt, że corocznie liczba stwierdzonych (po pożarach) nieprawidłowości w zakresie sprawności technicznej przewodów
kominowych utrzymuje się na wysokim poziomie i dotyczy to w głównej mierze obiektów mieszkalnych. W ponad trzydziestu przypadkach
sprawy zostały przekazane do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego, celem szczegółowej kontroli obiektów budowlanych.
Przeprowadzone kontrole potwierdziły szereg nieprawidłowości w zakresie wymaganego zaopatrzenia w wodę do zewnętrznego gaszenia
pożaru, co z kolei pozwala na wyznaczenie głównego kierunku kontroli na 2012 r. Powyższy wymóg dotyczy zarówno obiektów zlokalizowanych w obszarach wiejskich, gdzie sieć hydrantowa ma najsłabsze parametry oraz zakładów przemysłowych, w stosunku do których z racji prowadzonych procesów technologicznych wymagania w zakresie ilości potrzebnej wody do zewnętrznego gaszenia pożaru są najwyższe.
Biuletyn Informacyjny – 2011 rok
Strona 40
6. Działalność kwatermistrzowska
Prądownica wodna MAGIKADOR
W celu poprawy stanu wyposażenia w sprzęt zakupiono:

















Turbowentylator MT 236
Radiotelefon Motorola GP 360
Opony do samochodu Volkswagen Passat
Węże do pompy hydraulicznej Lukas
Akumulatory do samochodów:
- JRG Miastko 2 szt. GCBA Man
- JRG Bytów 4 szt. SH 25 Man, SLOp Toyota, SLKw Lublin
Rozrusznik GBA Renault Bytów
Wymiana gaśnic
Węże pożarnicze (W52-25 szt, W75-15 szt)
Prądownica wodna Magikador
Sygnalizatory bezruchu Motion Scout MSA Auer (2 szt.)
Zbiornik brezentowy
Detektor prądu przemiennego (2 szt.)
Skafander do pracy w wodzie (2szt.
Materiały medyczne, opatrunkowe
Środek pianotwórczy
Sorbenty, neutralizatory
Wózek do mycia podłóg 3 szt i środki do konserwacji podłóg
5 199,99 zł
1 732,00 zł
948,00zł
6 577,35 zł
2 647,00 zł
690,00 zł
1 231,00 zł
6 404,20 zł
1 069,20 zł
1 180,01 zł
732,89 zł
5 405,40 zł
3 810,24 zł
679,12 zł
8 208,00 zł
2 280,96 zł
2 812,56 zł
Skafander do pracy w wodzie
Detektor Prądu Przemiennego AC Hot Stiuk
Biuletyn Informacyjny – 2011 rok
Strona 41
Sygnalizator bezruchu Motion Scout MSA Auer
Turbowentylator MT 236
Wykonano naprawy, przeglądy pojazdów sprzętu:









Naprawy pojazdów i sprzętu silnikowego w JRG Bytów i Miastko
Naprawa turbowentylator
Przeglądy techniczne pojazdów w JRG Bytów i Miastko
Przeglądy tachografów
Przegląd i naprawy sprzętu
Kalibracja sprzętu pomiarowo – wykrywczego
Przegląd defibrylatorów i wymiana elektrod
Dozór techniczny podnośnika w JRG Bytów i Miastko
przegląd sprężarki CTP-F Miastko, sprężarki DK 13 Bytów,
narzędzi hydraulicznych Lukas i Holmatro.
5 510,56 zł
1 952,75 zł
2 495,00 zł
700,00 zł
19 879,89 zł
2 554,68 zł
398,28 zł
449,55 zł
4 110,36 zł
W celu poprawy stanu umundurowania i ochrony osobistej zakupiono:
 Elementy umundurowania służbowego;. dystynkcje, płaszcze,
swetry, koszule, kurtki ¾, berety itp.
 Umundurowanie koszarowe (44szt.) i specjalne (6 szt.)
 Buty koszarowe (5 par ), specjalne skórzane (35 par)
 Buty specjalne gumowe ( 5 par )
Biuletyn Informacyjny – 2011 rok
19 963,66 zł
16 449,76 zł
10 561,32 zł
1 393,20 zł
Strona 42
 Rękawice specjalne GSP + (25 par )
 Kominiarki ( 6 szt.)
 Badanie butów specjalnych gumowych (64 par)
2 802,50 zł
408,240zł
2 112,00 zł
7. Wyposażenie techniczne
7.1
Wyposażenie w pojazdy ratowniczo-gaśnicze
W 2011 roku Komenda Wojewódzka PSP w Gdańsku przeprowadziła procedurę przetargową na zakup lekkiego samochodu gaśniczego z
funkcją ratownictwa technicznego. Zakup finansowany w ramach regionalnego programu Operacyjnego dla województwa Pomorskiego na lata
2007-2013 pod nazwą „ Zakup specjalistycznych pojazdów dla jednostek Państwowej Straży Pożarnej województwa pomorskiego na potrzeby
usprawnienia zintegrowanego systemu ratowniczego”. Wartość pojazdu wraz z wyposażeniem wynosiła 379 526 zł.
Biuletyn Informacyjny – 2011 rok
Strona 43
7.2
Wyposażenie w sprzęt ratowniczy i gaśniczy
W ramach zadań inwestycyjnych zakupiona została aluminiowa łódź płaskodenna z silnikiem Yamaha 40 km na wyposażenie JRG Bytów z
przeznaczeniem do wodnego ratownictwa ekologicznego. Wartość zakupu wyniosła 46 980 zł w całości zrealizowana ze środków Starostwa Powiatowego w Bytowie.
Komenda Wojewódzka PSP w Gdańsku przekazała dwa defibrylatory AED
PLUS / ZOOL dla JRG Bytów i JRG Miastko, oraz dwa kombinezony gazoszczelne DRAGER Team Master Pro FT-XL dla JRG Bytów.
Biuletyn Informacyjny – 2011 rok
Strona 44
W ramach poprawy stany wyposażenia podległych jednostek ratowniczo-gaśniczych przesunięto:
 z JRG Miastko do JRG Bytów zestaw narzędzi hydraulicznych WEBER HYDRAULIK.

Z JRG Bytów do JRG Miastko ponton ratowniczy z silnikiem HONDA .
Biuletyn Informacyjny – 2011 rok
Strona 45
8. Bezpieczeństwo i Higiena Pracy
W roku 2011 strażacy z JRG Bytów ulegli 9 wypadkom. Powstały one w związku z nieuwagą lub nieostrożnością samych poszkodowanych.
Na przestrzeni 2 lat ilość wypadków zwiększyła się ( z 2 wypadków w 2010 r. do 9 wypadków w 2011 r.).
Kwota wypłaconych w ciągu roku 2011 odszkodowań wyniosła 67 605 zł (w tym było jedno odszkodowanie związane ze śmiercią funkcjonariusza). Podkreślić należy, że wartość środków finansowych przeznaczonych na badania profilaktyczne strażaków wyniosła 14 911 zł. Ilość
dni zwolnienia lekarskiego związanego z wypadkami w służbie wyniosła 185 dni.
Analiza okoliczności powstawania wypadów przedstawiają tabele porównania z poprzednimi latami.
Lp.
Okoliczności wypadku
2011
2010
2009
2008
2007
1
Wypadki podczas akcji ratowniczej
1
1
1
3
1
2
Jazda do akcji
-
-
-
-
3
Szkolenia i ćwiczenia w tym:
zajęcia sportowe
4
4
1
-
5
4
3
2
4
Konserwacji i napraw sprzętu
-
-
-
-
1
5
W czasie innej służby w strażnicy
2
-
-
3
1
6
W czasie drogi na służbę
2
-
-
-
-
Wydarzenia powodujące wypadki
Lp. Wydarzenia powodujące wypadki
2011
2010
2009
2008
2007
1
Uderzenie, przygniecenie
-
-
-
1
-
2
Potknięcie, poślizgnięcie, nierówność terenu
2
1
1
-
-
3
Fizyczne obciążenia dynamiczne
4
1
4
6
-
4
Zetknięcie się, uderzenie z czynnikiem mater.
2
-
1
3
2
5
Inne wydarzenia
1
-
-
-
1
Biuletyn Informacyjny – 2011 rok
Strona 46
Przyczyny wypadków
Lp. Przyczyny wypadków
2011
2010
2009
2008
2007
1
Utrata wytrzymałości, utrata stateczności czynnika
materialnego
-
-
-
1
-
2
Nagłe przypadki medyczne
2
-
-
1
1
3
Trudne, nierówne, śliskie ...
2
1
1
1
-
4
Nieprawidłowe zachowanie, nieostrożność osoby
5
1
5
5
2
5
Nieprzestrzeganie przepisów i zasad bhp…
-
-
-
1
-
6
Brak, nieużycie,
ochronnych
-
-
-
1
-
2011
2010
2009
2008
2007
niewłaściwy
dobór
środków
Następstwa wypadków
L.p. Następstwa wypadków
1
Złamanie, skręcenie, pęknięcie kości
5
1
6
1
-
2
Stłuczenia
2
1
-
5
1
3
Inne następstwa
2
-
-
-
1
4
Obrażenia wewnętrzne
-
-
-
1
1
5
Zatrucia
-
-
-
1
-
6
Oparzenia
-
-
-
2
-
Biuletyn Informacyjny – 2011 rok
Strona 47
9. Współpraca z ogniwami Związku Ochotniczych Straży Pożarnych
9.1
Ochotnicze Straże Pożarne
STAN ORGANIZACYJNY OSP W POWIECIE
GMINA
OSP w KSRG
Inne OSP
OSP typu „M”
Razem OSP
typu „S”
BYTÓW
2
3
1
6
BORZYTUCHOM
1
3
1
5
CZARNA DĄBRÓWKA
2
4
-
6
KOŁCZYGŁOWY
1
3
-
4
LIPNICA
2
5
-
7
MIASTKO
2
5
-
7
PARCHOWO
1
6
-
7
STUDZIENICE
3
3
-
6
TRZEBIELINO
1
-
-
1
TUCHOMIE
1
7
1
9
RAZEM:
16
39
3
58
Biuletyn Informacyjny – 2011 rok
Strona 48
SAMOCHODY POŻARNICZE
Samochody gaśnicze
Samochody
specjalistyczne
lekkie
GMINA
ciężkie
średnie
Żuk
VW
Inne
Ford
/używ./
/używ./
/używ./
1
/lublin
1 /DAF/
/nowe/
BYTÓW
2
2
BORZYTUCHOM
1
2
2
CZ. DĄBRÓWKA
2
3
1
KOŁCZYGŁOWY
1
2
LIPNICA
2
3
1
MIASTKO
2
3
2
PARCHOWO
1
2
2
STUDZIENICE
4
2
TRZEBIELINO
2
TUCHOMIE
Ford 350 M - x 1
2
/mercedes/
Ford 350 M - x 1
2
1
1
1
7
12
24
7
11
RAZEM :
/ratownictwa technicznego-drogowego/
SH-18
/STAR/
1
/fiat/
Ford 350 M - x 1
Ford 350 M - x 2
Ford 350 M - x 1
Ford 350 M - x 1
6
2
7
68 samochodów pożarniczych
W 2011 roku dwie jednostki OSP: w Kołczygłowach i w Parchowie z zasobów PSP otrzymały samochody pożarnicze. Z KM PSP w
Gdyni dla OSP Kołczygłowy przekazano w formie użyczenia samochód ciężki GCBA 5/32 na podwoziu Jelcza, natomiast do OSP Parchowo z
KP PSP Bytów trafił samochód ratowniczo-gaśniczy GBARt 2/16.
Biuletyn Informacyjny – 2011 rok
Strona 49
OSP Kołczygłowy
OSP Parchowo
Biuletyn Informacyjny – 2011 rok
Strona 50
SPRZĘT SPECJALISTYCZNY /OCHRONNY/
GMINA
Agreg.
Urządzenia
Aparaty ochrony
dróg
Motopompy
Torby
Ilość OSP
prąd.
hydrauliczne
TOHATSU
medyczne
nie posiadających
do
oddechowych
/szt./
OSP-R1
ubrań
obuwia
rat. drogowego
/szt./
nadciśn.
podciśn
(z tlenem)
spec.
spec.
/kpl/
/UPS/
[ kpl ]
BYTÓW
2
1
4
4
3
2
1
2
BORZYTUCHOM
5
1
2
4
1
1
2
1
CZARNA DĄBRÓWKA
4
2
6
1
2
1
4
KOŁCZYGŁOWY
5
1
2
4
-
1
0
1
LIPNICA
6
1
6
2
1
1
2
2
MIASTKO
3
3
8
4
1
3
1
6
PARCHOWO
3
1
4
1
1
4
5
STUDZIENICE
3
1
6
2
3
1
3
TRZEBIELINO
1
1
4
-
1
-
-
TUCHOMIE
2
1
4
6
2
4
9
34
13
46
16
17
16
33
RAZEM:
Biuletyn Informacyjny – 2011 rok
8
26
Strona 51
W 2011 roku zaszły istotne zmiany w zakresie wyposażenia jednostek OSP w sprzęt specjalistyczny i ochronny. Znaczną ilość tego sprzętu
zakupiono z dotacji KSRG.
1.
Zakupiono motopompy TOHATSU dla:
- OSP Gostkowo /gm. Bytów/
- OSP Niedarzyno /gm. Borzytuchom/
- OSP Dretyń /gm. Miastko/
- OSP Parchowo /motopompę utracono w miesiącu grudniu 2011 r. w wyniku kradzieży/
- OSP Ugoszcz /gm. Studzienice/
- OSP Modrzejewo /gm. Tuchomie/,
Motopompy nowej generacji TOHATSU są aktualnie na stanie OSP w 8 gminach naszego powiatu, najwięcej egzemplarzy tego
sprzętu posiada gmina Tuchomie - 6szt.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Wymieniane są sukcesywnie aparaty ochrony dróg oddechowych starego typu (podciśnieniowe) na aparaty nadciśnieniowe. Nowoczesny
sprzęt ODO jest już użytkowany we wszystkich gminach naszego powiatu. W 2011 roku zakupiono 18 kpl tego sprzętu.
Zakupiono 10 pomp szlamowych do pompowania zanieczyszczonej wody, aktualnie pompy szlamowe są już na wyposażeniu 13 jednostek OSP.
Uzupełniono torby medyczne z tlenem tzw. OSP R-1 dla OSP Wałdowo. Aktualnie, tylko 1 jednostka w KSRG – OSP Borzyszkowy nie
posiada torby OSP R-1 / z tlenem medycznym/.
Zakupiono łącznie 97 kpl. ubrań specjalnych /UPS/ i 38 par obuwia specjalnego. Zmalała ilość jednostek OSP:
- bez ubrań specjalnych (UPS) - z 28 do 16 jednostek OSP,
- bez obuwia specjalnego - z 38 do 33 jednostek OSP,
Wyposażono kolejną jednostkę OSP - OSP Nożyno w komplet urządzeń hydraulicznych HOLMATRO, sprzęt przekazany został nieodpłatnie z OSP Czarna Dąbrówka,
Z okazji jubileuszu OSP 65–lecia Czarna Dąbrówka otrzymała sprzęt: łódź ratowniczą z silnikiem elektrycznym, 2 aparat nadciśnieniowe i zestaw narzędzi hydraulicznych do ratownictwa drogowego. Przekazującymi wyżej wymieniony sprzęt byli: Wojewoda Pomorski –
Roman Zaborowski, Pomorski Komendant Wojewódzki PSP w Gdańsku st. bryg. Andrzej Rószkowski i Komendant Powiatowy PSP
st.bryg. Lech Chrostowski.
Biuletyn Informacyjny – 2011 rok
Strona 52
SPRZĘT ALARMOWANIA I ŁĄCZNOŚCI
GMINA
Ilość
OSP
w gminie
Ilość OSP
typu „S” bez
radiotelefonów
Systemy
radiowego alarmowania /DSP-50/
z syreną elektroniczną
z syreną mechaniczną Moduł DTG
przewoźnych
nasobnych
BYTÓW
6
2
2
4
BORZYTUCHOM
5
1
1
2
2
CZARNA DĄBRÓWKA
6
2
3
2
2
KOŁCZYGŁOWY
4
1
1
2
1
LIPNICA
7
2
2
4
1
MIASTKO
7
2
2
2
PARCHOWO
7
2
1
2
6
STUDZIENICE
6
2
4
2
3
TRZEBIELINO
1
1
1
TUCHOMIE
9
3
3
58
18
RAZEM:
16
24
1
2
6
1
23
UWAGA !
 moduł DTG - instalowany do systemu radiowego DSP-50, umożliwia alarmowanie załóg OSP przy pomocy SMS
1.
2.
Na 55 OSP typu „S”, radiotelefonów nasobnych nie posiada 23 jednostek OSP (41 %).
System zdalnego radiowego alarmowania funkcjonuje już w 34 jednostkach OSP (59 % ogólne liczby OSP).
Biuletyn Informacyjny – 2011 rok
Strona 53
STRAŻNICE OSP
Ważniejsze inwestycje budowlane
Ważniejsze potrzeby w zakresie :
wykonane w 2011 roku
budowy, modernizacji /remontów/ strażnic OSP
1.Oddano do użytku nową strażnicę OSP Gostkowo
- OSP Sierżno – budowa nowej strażnicy OSP /remiza nie nadaje
2.Wybudowano nową strażnicę dla OSP Płotowo
się do użytku ze względów BHP,
/stan surowy zamknięty/
- OSP Pomysk Wielki - adaptacja pomieszczenia po byłym sklepie
BYTÓW
na świetlicę
- OSP Rekowo - remont posadzki
Oddano do użytku zmodernizowaną strażnicę dla OSP - OSP Chotkowo - rozbudowa strażnicy /planowany zakup pojazBORZYTUCHOM
Borzytuchom
du/
Wymieniono bramy garażowe, pomalowano elewacje - OSP Jasień - remont posadzki, wymiana pokrycia eternitowego
CZARNA
strażnicy OSP Cz.Dąbrówka, plac wyłożono polbru- - OSP Rokity - estetyzacja /malowanie/ strażnicy
DĄBRÓWKA
kiem
1.Rozbudowano strażnicę OSP w Gałąźni Wlk - do- - Kołczygłowy - remont posadzki, pomieszczeń socjalnych
budowano aneks socjalny
KOŁCZYGŁOWY
2.Zaadoptowano pomieszczenie po byłym sklepie na
świetlicę dla strażaków w OSP Łubno
Wymieniono bramy garażowe i wyremontowano eleLIPNICA
wacje w strażnicy OSP Brzeźno Szlach.
- OSP Dretyń - wymiana pokrycia eternitowego
- OSP Kamnica - remont kapitalny strażnicy
MIASTKO
- OSP Słosinko – remont /estetyzacja/ elewacji zewnętrznej
- OSP Świerzenko - wymiana pokrycia eternitowego
Kontynuowana jest budowa nowej strażnicy dla OSP - OSP Chośnica - prace wykończeniowe przy budowie nowej
PARCHOWO
w Chośnicy
strażnicy OSP
- OSP Ugoszcz - remont strażnicy, remont świetlicy
STUDZIENICE
- OSP Sominy - remont strażnicy i pomieszczenia socjalnego
- OSP Trzebielino - remont garaży oraz pomieszczeń socjalnych
TRZEBIELINO
w strażnicy
1.Zmodernizowano budynek po byłej szkole na - OSP Trzebiatkowa - wymiana bram garażowych
strażnicę OSP w Modrzejewie
- OSP Ciemno - dokończenie prac budowlanych przy modernizacji
TUCHOMIE
2.Kontynuowana jest rozbudowa strażnicy w OSP
strażnicy OSP
Ciemno
Gmina
Biuletyn Informacyjny – 2011 rok
Strona 54
1.
2.
3.
4.
Zakończono budowę nowej strażnicy w OSP Gostkowo /gm. Bytów / - obiekt przekazano do użytku w dniu 18.06.2011r;
Zakończono modernizację strażnicy w OSP Borzytuchom – obiekt przekazano do użytku w miesiącu styczeń 2011r;
Zakończono modernizację strażnicy w OSP Modrzejewo – obiekt przekazano do użytku w 3.12.2011r;
Rozpoczęto roboty budowlane przy budowie nowych strażnic dla:
- OSP Płotowo gm. Bytów /dokończenie prac budowlanych – w 2012r/
- OSP Chośnica gm. Parchowo /dokończenie prac budowlanych – w 2012r/
W 2011 roku na terenie powiatu bytowskiego poczyniono kolejny krok w kierunku unowocześnienia zaplecza sprzętowego w OSP. Jednostki OSP funkcjonujące w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym, w związku z nowym normatywem Komendy Głównej PSP poszerzyły znacznie asortyment sprzętu specjalistycznego. Zakupiono z dotacji finansowej m. innymi 10 pomp szlamowych oraz 18 kpl. nowoczesnych
aparatów ochrony dróg oddechowych. Uzupełniono w dużym zakresie sprzęt ochronny dla strażaków (ubrania specjalne, buty specjalne, rękawice itp.). Wydano na ten cel kwotę 278 000 zł.
Nie podejmowano w 2011 roku działań w kierunku wymiany wysłużonego taboru samochodowego. Zgodnie z wieloletnim planem zakupów Komendanta Powiatowego PSP w Bytowie, zaakceptowanym przez wójtów/ burmistrzów/ gmin, zakupy nowych samochodów pożarniczych realizowane będą w kolejnych latach, pierwsze nowe pojazdy zostaną zakupione już w 2012 roku, dla jednostek OSP z gminy Studzienice
i Czarna Dąbrówka. Dotacje finansowe dla jednostek OSP z KSRG w 2012 roku i latach następnych przeznaczone będą wyłącznie na zakup nowych samochodów - typu średniego i ciężkiego.
Spełniając oczekiwania strażaków, podejmowano z ramienia samorządów gminnych w 2011 roku kolejne ważne inicjatywy w zakresie
budowy i remontów strażackich remiz. Oddano do użytku nową strażnicę OSP dla OSP Gostkowo oraz dwie zmodernizowane strażnice OSP dla OSP Borzytuchom i OSP Modrzejewo. Rozpoczęto budowę trzech remiz strażackich dla OSP Płotowo, OSP Chośnica i OSP Ciemno.
Mając na uwadze duże zmiany w zakresie technicznego wyposażenia i poprawy warunków budowlanych strażackich remiz, miniony 2011 rok ocenić należy pozytywnie. Do takich pozytywnych przemian przyczyniła się z pewnością oddolna aktywność strażackiego środowiska
oraz sprzyjający klimat ze strony organów utrzymujących jednostki OSP - samorządów gminnych.
Biuletyn Informacyjny – 2011 rok
Strona 55
Nowy okazały budynek OSP Gostkowo
Nowy obiekt remizy OSP Żukówko tuż przed otwarciem
Biuletyn Informacyjny – 2011 rok
Po modernizacji remiza OSP Borzytuchom
Obiekt remizy OSP Płotowo w trakcie budowy
Strona 56
10.
Wychowanie fizyczne i sport
UDZIAŁ STRAŻAKÓW JRG MIASTKO W IMPREZACH SPORTOWYCH W 2011 ROKU
Impreza
CRACOVIA Maraton (42 km)
(3200 uczestników)
XXVII Chojnickie Biegi Strażackie (10 km)
Drużynowe Mistrzostwa Województwa
Pomorskiego Strażaków w Biegach Długodystansowych (10 km)
III m-ce w klasyfikacji drużynowej
Data
Miejsce
16.04 2011
Kraków
07.05. 2011
21.05.2011
Chojnice
Kwidzyn
I FIREFIGHTER CHALLENGE SZCZECIN
XIV miejsce drużynowo
(112 uczestników)
14.08.2011
Szczecin
XVII Indywidualne i Drużynowe Mistrzostwa Polski Strażaków PSP (10km)
(715 uczestników w tym 102 strażaków)
09.10.2011
Rakoniewice
XIV Bieg Niepodległości
(1858 uczestników)
Biuletyn Informacyjny – 2011 rok
11.11.2011
Gdynia
Udział brali
D. Dwulit
Z. Wantoch Rekowski
Zajęte miejsce
Kat. M-40 m-ce 442
Kat. M-30 m-ce 124
D.Dwulit
Z. Wantoch Rekowski
M. Żuchowski
A. Węgrzynowski
D.Dwulit
Z. Wantoch Rekowski
M. Żuchowski
A. Węgrzynowski
Kat. M-40 m-ce III
Kat. M-35 m-ce II
D.Dwulit
Z. Wantoch Rekowski
M. Żuchowski
A. Węgrzynowski
K. Iwaszko
D. Dwulit
M. Żuchowski
K. Iwaszko
Kat. M-40 m-ce 6
Kat. M-30 m-ce 17
Kat. M-20 m-ce 40
Kat. M-20 m-ce 20
Kat. M-30 m-ce 13
Kat. strażak m-ce 57
Kat. strażak m-ce 52
Kat. strażak m-ce 73
D.Dwulit
Z. Wantoch Rekowski
M. Żuchowski
K. Iwaszko
B. Orłowski
m-ce 326 ind
m-ce 76 ind
m-ce 227 ind
m-ce 428 ind
m-ce 1520 ind
m-ce 13 ind.
m-ce 5 ind
m-ce 11 ind
Strona 57
Strażacy z JRG Miastko w konkurencjach sportowych
Biuletyn Informacyjny – 2011 rok
Strona 58
11.
Ważniejsze wydarzenia i uroczystości lokalne
Udzielono wszechstronnej pomocy w przygotowaniu, organizacji i przebiegu uroczystości :
1. Obchody jubileuszu 65- lecia OSP Czarna Dąbrówka :
 uroczystość odbyła się w dniu 21 maja 2011 r.
 wśród dużej grupy odznaczonych Złoty Znak Związku Ochotniczych Straży Pożarnych otrzymał Zastępca Komendanta Powiatowego
PSP w Bytowie asp. sztab Stefan Pituch
 w uroczystości udział wzięli ; Wojewoda Pomorski Roman Zaborowski, Pomorski Komendant Wojewódzki st. bryg Andrzej Rószkowski, Starosta Bytowski Jacek Żmuda Trzebiatowski Wiceprezes ZOP ZOSP RP w Bytowie dh Jerzy Barzowski, oraz władze gminne.
2. Nadanie sztandaru jednostce OSP Kłączno gm. Studzienice
 uroczystość odbyła się dnia 30 lipca 2011r.
 w uroczystości udział wzięli ; Wiceprezes ZOP ZOSP RP w Bytowie dh Jerzy Barzowski, Komendant Powiatowy PSP w Bytowie st.
bryg Lech Chrostowski, Starosta Bytowski Jacek Żmuda Trzebiatowski oraz władze gminne.
Przemarsz pododdziału na miejsce uroczystości w Czarnej Dąbrówce
W uroczystości uczestniczył Wojewoda Pomorski Roman Zaborowski
3. OSP Wałdowo (18 czerwiec) - obchody jubileuszu 60-lecia połączone z Gminnymi Zawodami Sportowo-Pożarniczymi
Biuletyn Informacyjny – 2011 rok
Strona 59
4. OSP Gostkowo (18 czerwiec 2011r.) - uroczystość otwarcia nowego budynku remizy i świetlicy wiejskiej.
 w uroczystości udział wzięli: Wojewoda Pomorski Roman Zaborowski, Pomorski Komendant Wojewódzki st. bryg Andrzej Rószkowski, Starosta Bytowski Jacek Żmuda Trzebiatowski Wiceprezes ZOP ZOSP RP w Bytowie dh Jerzy Barzowski, oraz władze
związkowe szczebla gminnego i powiatowego.
Biuletyn Informacyjny – 2011 rok
Strona 60
5. III Zjazd Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Bytowie (8 październik 2011r). - minęła 5 - letnia kadencja władz powiatowych związku OSP. Podsumowano dotychczasowe osiągnięcia i wyniki pracy wszystkich strażakówochotników powiatu bytowskiego. Wymienię te najważniejsze:
 powołano nową jednostkę OSP w miejscowości Tuchomko, na terenie powiatu bytowskiego obecnie aktywnie działa 58 jednostek OSP,
 stan liczebny członków Ochotniczych Straży Pożarnych powiększył się z 2007 strażaków (2006 r.) do 2417 strażaków w 2011 roku,
 ilość Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych wzrosła o 22 do 117, co przekłada się na liczbę ok. 936 członków MDP,
 zorganizowano 28 różnego rodzaju ćwiczeń i manewrów, w których udział brało 283 jednostek OSP, PSP i służb współpracujących, ponad
2165 uczestników, w tym najliczniejsza grupa to są członkowie OSP,
 budżety jakie corocznie są przyznawane na potrzeby jednostek OSP wynoszą średnio ok. 1,8 mln zł,
 dofinansowanie z budżetu państwa dla jednostek OSP włączonych do KSRG na przestrzeni lat 2000-2011 wyniosło 1 395 141 zł,
 Rada Powiatu Bytowskiego uchwaliła wieloletni program modernizacji technicznej OSP na lata 2010-2015, który pozwala na dosprzętowienie OSP włączonych do KSRG w następujący sprzęt: nowe samochody, aparaty powietrzne, hydrauliczne narzędzia do ratownictwa drogowego, motopompy, zestawy medyczne R1 lub R2. We okresie wspomnianych 5 lat kwota do podziału wynosi 570 000 zł,
 wybudowano wiele nowych remiz strażackich, wykonano wiele prac modernizacyjnych i ulepszeń w użytkowanych pomieszczeniach, wielokrotnie angażując pracę strażaków i ich własne wypracowane środki finansowe,
 miniona 5–letnia kadencja była bogata pod każdym względem, w tym także w ilości obchodzonych świąt i jubileuszy, w ufundowaniu 7
sztandarów dla naszych OSP.
Członkowie Zarządu Oddziału Powiatowego
ZOSP RP w Bytowie
kadencja 2011 - 2015
Zaborowski Roman
Prezes
Megier Wojciech
Wiceprezes
Borowski Tomasz
Wiceprezes
Chrostowski Lech
Sekretarz
Bezhubka Wiesław
Skarbnik
Członek
prezydium
Członek
prezydium
Rusiecki Andrzej
Ryś Bogdan
Biuletyn Informacyjny – 2011 rok
Strona 61
Cyba Witold
Członek
prezydium
Członek
prezydium
Członek
prezydium
Członek
prezydium
Członek
prezydium
Członek
prezydium
Członek
prezydium
Członek
prezydium
Zawadewicz Ryszard
Członek
Klasa Jan
Członek
Lewi Kiedrowski Jerzy
Członek
Kinowski Wiesław
Członek
Krause Mirosław
Członek
Zaproszeni goście:
Marcinkowski Andrzej
Członek
Zygmunt Tomczonek – członek Zarządu Głównego ZOSP RP
Roman Zaborowski – Wojewoda Pomorski
Grzegorz Pladzyk – sekretarz OW ZOSP w Gdańsku,
Mirosław Batruch – radny Sejmiku Województwa Pomorskiego
Jerzy Barzowski – radny Sejmiku Województwa Pomorskiego
Żmuda Trzebiatowski Jacek - Starosta Bytowski i wielu innych szacownych gości.
Talewski Henryk
Członek
Ramion Roman
Członek
Kula Henryk
Członek
Barzowski Jerzy
Członek
Majkowski Tomasz
Żmuda-Trzebiatowski Jacek
Werra Henryk
Leik Adam
Skonieczka Sylwester
Pituch Stefan
Reszka Roman
Uczestnicy III Zjazdu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Bytowie.
Biuletyn Informacyjny – 2011 rok
Strona 62
12.
Podsumowanie 20 lat funkcjonowania PSP
Państwowa Straż Pożarna przez okres ostatniego dwudziestolecia zmieniła się w sposób znaczący, w każdym elemencie swojego rozwoju. W szeregach naszej formacji pełni najlepiej przygotowana kadra zawodowa, wyłoniona przez wielopoziomowy dobór. Kandydaci do służby
w PSP przechodzą różne etapy selekcji, od testów sprawności fizycznej, testów psychologicznych do wszechstronnych badań lekarskich a przede
wszystkim muszą spełnić wymogi formalne: co najmniej wykształcenie średnie, dobry stan zdrowia itd. W trakcie pełnienia służby uzyskiwane
przez strażaków wyszkolenie zawodowe oraz stałe podnoszenie kwalifikacji zawodowych pozwalają na podniesienie poziomu przygotowania do
prowadzenia działań ratowniczych. Zakres zadań PSP przez okres 20 lat ulegał kilkakrotnie rozszerzeniu, pojawiła się odpowiedzialność za ratownictwo ekologiczno-chemiczne i medyczne. To przy Państwowej Straży Pożarnej rozwinęła się organizacja różnego typu specjalistycznego
ratownictwa, takiego jak: ratownictwo wysokościowe, nurkowe. Utworzono grupy ratowniczo-poszukiwawcze, dysponujące wyszkolonymi
psami, które uczestniczyły w akcjach ratowniczych poza granicami Polski (poszukiwanie osób zasypanych w wyniku trzęsień ziemi).
Od 1 stycznia 1995 r. PSP stała się organizatorem Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego (KSRG). Wszystkie jednostki organizacyjne
PSP i jej kadra zawodowa stanowi jego podstawę. Rozwój PSP jest tożsamy z rozwojem KSRG. Systematycznie prowadzone są prace nad jego
rozbudową, wśród jednostek ochrony przeciwpożarowych wchodzących w skład systemu największy potencjał ilościowy stanowią jednostki
Ochotniczych Straży Pożarnych. W naszym powiecie, na przestrzeni 20 lat do systemu zostało włączonych 16 jednostek OSP.
Sprawność i mobilność jednostek organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnych w mijającym 20-leciu sprawdziła się w praktycznym działaniu. Jej jednostki funkcjonujące w ramach KSRG, nowoczesne, dobrze wyszkolone, posiadają dobrą bazę lokalową i sprzętową nie różniącą się
od dobrych wzorców stosowanych w państwach Unii Europejskiej.
Zdobyta wiedza i doświadczenia płynące z 20 lat istnienia Państwowej Straży Pożarnej uprawnia mnie do wyrażenia osobistych ocen. Bezsporną wartością PSP jest to, że ze służby „gaśniczej”, którą była straż pożarna przed 1992 rokiem stała się pełnowartościową formacją ratowniczo-gaśniczą. Strażacy PSP uzyskali świadczenia i uprawnienia właściwe dla innych służb resortu spraw wewnętrznych i administracji, poprawiło to znaczenie ich sytuację finansową. Zwiększył się prestiż i autorytet strażaków, gdyż w opinii społeczeństwa uzyskujemy coraz wyższe noty.
Niesamowite przeobrażenie nastąpiło w technice pożarniczej. Przed 20 latami używane pojazdy pożarnicze nie spełniały podstawowych wymagań stawianych w związku z realizowaniem nowych zadań ratowniczych, które do wypełnienia miały jednostki ratowniczo-gaśnicze PSP. Do
chwili obecnej wymieniono wszystkie pojazdy pożarnicze. Kupiono szereg sprzętu pożarniczego, różnego wyposażenia, narzędzi ratowniczych,
które w rękach wyszkolonych strażaków są używane do ratowania życia, zdrowia i mienia ludzkiego.
Wiele faktów i zdarzeń przemawia za tym, że przeszliśmy długą, żmudną drogę dochodząc do dzisiejszego stanu organizacyjnego i technicznego Państwowej Straży Pożarnej. Obecną Państwową Straż Pożarną budowało jedno pokolenie strażaków. Wszystkim osobom, którzy
przyczynili się do rozwoju PSP i osiągniętego sukcesu, jakim jest nie wątpliwie obecna Państwowa Straż Pożarna składam serdeczne słowa podziękowania.
Biuletyn Informacyjny – 2011 rok
Strona 63
13. Wykaz strażaków i pracowników cywilnych obecnie zatrudnionych w KP PSP w Bytowie
Wykaz strażaków i pracowników cywilnych KP PSP – stan na 31 grudnia 2011 r.
1.
st. bryg
Lech Chrostowski
Komendant Powiatowy
2.
asp. sztab
Stefan Pituch
Zastępca Komendanta Powiatowego
3.
st. kpt.
Henryk Talewski
Naczelnik Wydziału Operacyjnego
4.
st. kpt
Dorota Kurkiewicz
Kierownik Sekcji ds. Kadrowo-Organizacyjnych
5.
mł. ogn.
Bożena Orłowska
Główna Księgowa
6.
mł. bryg
Krzysztof Rychter
Starszy specjalista ds. kontrolno-rozpoznawczych
7.
asp.
Ryszard Gackowski
p.o. Kierownika Sekcji ds. KwatermistrzowskoTechnicznych
8.
asp. sztab.
Bogdan Górny
Dyżurny Operacyjny
9.
asp. sztab
Bogusław Orłowski
Dyżurny Operacyjny
10. kpt.
Jacek Jażdziewski
Dyżurny Operacyjny
11. asp.
Jacek Łangowski
Dyżurny Operacyjny
12.
Agnieszka Dargas
Technik ds. Finansowych
13.
Grzegorz Słaby
Informatyk
14.
Marian Turnak
Technik ds. Kwatermistrzowsko-Technicznych
15.
Daria Kreft
Technik ds. Finansowych - zastępstwo
16.
Daria Gliniecka
Stażystka
Biuletyn Informacyjny – 2011 rok
Strona 64
Wykaz strażaków JRG nr 1 Bytów – stan na 31 grudnia 2011 r.
1.
2.
st. kpt.
kpt.
Kazimierz Waraksa
Ludwik Pepliński
Dowódca JRG
Zastępca Dowódcy JRG
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
mł. kpt.
st. asp.
st. ogn.
mł. kpt.
st. ogn.
ogn.
st. ogn.
mł. ogn.
sekc.
st. str.
st. str.
Tomasz Wantoch-Rekowski
Andrzej Żmuda-Trzebiatowski
Witold Paszylk
Paweł Ostrowski
Jerzy Chylewski
Roman Janta
Henryk Górak
Wiesław Pupka -Lipinski
Andrzej Pałasz
Łukasz Litwiński
Mariusz Zander
Dowódca Zmiany
Dowódca Sekcji Po. Kierowcy
Dowódca Zastępu
Starszy Ratownik
Starszy Operator Sprzętu Specjalnego
Specjalista Ratownik
Operator Sprzętu Specjalnego
Specjalista Ratownik
Ratownik Kierowca
Młodszy Ratownik Kierowca
Młodszy Ratownik Kierowca
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
kpt.
asp.
st. asp.
mł. ogn.
ogn.
st. sekc.
st. ogn.
sekc.
st. ogn.
st. sekc.
mł. asp
Adam Mohr
Andrzej Dargas
Paweł Pela
Józef Kaczmarzyk
Krzysztof Wnuk-Lipiński
Marcin Stenka
Henryk Lejk
Grzegorz Wyszecki
Wiesław Kinowski
Rafał Mach
Mariusz Maliszewski
Dowódca Zmiany
Dowódca Zastępu
Dowódca Zastępu
Specjalista Ratownik
Specjalista Ratownik
Starszy Ratownik Kierowca
Starszy Operator Sprzętu Specjalnego
Ratownik Kierowca
Starszy Operator Sprzętu Specjalnego
Ratownik Kierowca
Starszy Specjalista Ratownik
Zmiana I
Zmiana II
Biuletyn Informacyjny – 2011 rok
Strona 65
Zmiana III
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
kpt.
asp.
st. asp.
str.
str.
st. ogn.
st. ogn.
st. ogn.
asp.
sekc.
st. sekc.
Antoni Depka Prondzinski
Zbigniew Witt
Leszek Chełski
Grzegorz Ginter
Adam Stoltman
Andrzej Kossak-Główczewski
Grzegorz Rudnik
Grzegorz Pietrasik
Michał Cieśliński
Paweł Kosiński
Arkadiusz Olik
Dowódca Zmiany
Dowódca Sekcji
Dowódca Sekcji
Stażysta
Stażysta
Starszy Operator Sprzętu Specjalnego
Starszy Operator Sprzętu Specjalnego
Operator Sprzętu Specjalnego
Starszy Specjalista Ratownik
Ratownik Kierowca
Starszy Ratownik Kierowca
Wykaz strażaków JRG nr 2 Miastko – stan na 31 grudnia 2011 r.
1.
2.
kpt.
mł. kpt.
Dariusz Dwulit
Ryszard Broc
Dowódca JRG
Zastępca Dowódcy JRG
Marek Lubiński
Maciej Gański
Michał Bielewicz
Paweł Rokuszewski
Wojciech Siebielec
Krzysztof Zalewski
Roman Krzoska
Krzysztof Kula
Mariusz Roszczak
Piotr Freza
Dowódca Zmiany
Dowódca Sekcji
Starszy Ratownik
Starszy Ratownik
Starszy Ratownik Kierowca
Starszy Ratownik Kierowca
Ratownik-Kierowca
Ratownik-Kierowca
Ratownik-Kierowca
Młodszy Ratownik-Kierowca
Zmiana I
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
st.kpt.
asp.
mł. asp.
mł. asp.
mł.ogn.
mł.ogn.
st. sekc.
st. sekc.
sekc.
st.str
Biuletyn Informacyjny – 2011 rok
Strona 66
Zmiana II
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
asp.
asp.
st.ogn.
ogn.
st.sekc.
st. sekc.
sekc.
st.str.
str.
str.
Henryk Rokuszewski
Zbigniew Wantoch Rekowski
Przemysław Bober
Jacek Lica
Krzysztof Iwaszko
Wojciech Laska
Artur Brodziński
Arkadiusz Węgrzynowski
Maciej Żuchowski
Łukasz Czutro
Dowódca Zmiany
Dowódca Sekcji
St. Operator Sprzętu Specjalnego
Starszy Ratownik
Starszy Ratownik Kierowca
Ratownik-Kierowca
Młodszy Ratownik-Kierowca
Młodszy Ratownik-Kierowca
Stażysta-Kierowca
Stażysta
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
st.asp.
st.ogn.
st. ogn.
mł. ogn.
mł.ogn.
st.str.
sekc.
st. str.
st. str.
str.
Maciej Skwierawski
Marek Wasylów
Lech Filarski
Marek Szumny
Stanisław Prądzyński
Krzysztof Orczyk
Paweł Stasiak
Mariusz Prądzyński
Przemysław Borko
Mateusz Warzocha
Dowódca Zmiany
Starszy Ratownik
Starszy Ratownik
Starszy Ratownik Kierowca
Starszy Ratownik Kierowca
Młodszy Ratownik
Młodszy Ratownik-Kierowca
Stażysta-Kierowca
Stażysta-Kierowca
Stażysta
Zmiana III
Biuletyn Informacyjny – 2011 rok
Strona 67

Podobne dokumenty