ZW 23-1 KE ZS 23-1 KE ZS 12-1 KE Gazowe kot³y wisz¹ce

Komentarze

Transkrypt

ZW 23-1 KE ZS 23-1 KE ZS 12-1 KE Gazowe kot³y wisz¹ce
C-7
Materia³y projektowe
11/05
Gazowe kot³y wisz¹ce EUROLINE HRD
z zap³onem elektronicznym,
palnikiem atmosferycznym
i otwart¹ komor¹ spalania
ZW 23-1 KE
ZS 23-1 KE
ZS 12-1 KE
ZawartoϾ opracowania:
Strona
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Typy dostarczanych kot³ów
Zakres stosowania kot³ów
Wyposa¿enie fabryczne kot³a
Dane techniczne
Charakterystyka pompy
Wymiary monta¿owe
Naczynie wzbiorcze
Minimalna temparatura wody w kotle
2
2
2
4
5
5
5
6
Strona
9. Przygotowanie ciep³ej wody u¿ytkowej
10. Uwagi
6
6
EUROLINE HRD
1. Typy dostarczanych kot³ów
ZW/ZS 23-1 KE
ZS 12-1 KE
Typ kot³a
Nr katalogowy
Rodzaj gazu
ZS 23-1 KE 23
ZW 23-1 KE 23
ZS 23-1 KE 21
ZW 23-1 KE 21
ZS 12-1 KE
7 712 230 823
7 713 230 795
7 712 220 879
7 713 220 872
7 712 130 846
GZ 50
GZ 50
GZ 35
GZ 35
GZ 50
C-7
11/05
Oznaczenia:
Z
= kocio³ centralnego ogrzewania
W
= kocio³ 2-funkcyjny z wymiennikiem c.w.u.
S
= przy³¹cze zasobnika c.w.u. (wbudowany zawór
trójdrogowy do wspó³pracy z zasobnikiem
23/12 = znamionowa moc 23/12 kW
-1
= generacja urz¹dzenia
K
= urz¹dzenie kominowe
E
= zap³on elektroniczny
23
= gaz ziemny (GZ 50)
21
= gaz ziemny (GZ 35)
HRD = horyzontalne podejœcia, redukcja wymiarów
(Horizontal connection Reduced Dimensions)
Istnieje mo¿liwoœæ przezbrojenia na inne rodzaje
gazu:
Typ
ZS/ZW 23 KE
ZS/ZW 23 KE
ZS 12
ZS 12
ZS 12
Gaz
propan
GZ 41,5
GZ 35
GZ 41,5
gaz p³ynny
Nr katalogowy
7 710 249 086
8 719 002 060
8 719 002 157 0
8 719 002 156 0
8 719 002 155 0
2. Zakres stosowania kot³ów
Kot³y wisz¹ce Euroline HRD ZS/ZW ...-1 KE, przeznaczone s¹ do stosowania w niskotemperaturowych zamkniêtych instalacjach c.o. o maksymalnej
temperaturze zasilania 90°C i maksymalnym
ciœnieniu roboczym do 3 bar.
Jest to urz¹dzenie o zminimalizowanych wymiarach
zewnêtrzych - zaledwie 700x400x295 mm, zatem
znajduje najczêsciej zastosowanie do instalacji
centralnego ogrzewania oraz przygotowania c.w.u.
w domach jednorodzinnych, mieszkaniach
eta¿owych itd. Kocio³ montowany jest na œcianie i
dziêki temu nie wymaga dodatkowego miejsca
stoj¹cego. U³atwia to monta¿ urz¹dzenia w przypadku modernizacji starego budownictwa.
Kot³y Euroline HRD maj¹ system pod³¹czenia
horyzontalnego. Podejœcia s¹ dziêki temu
odsuniête od œciany o 10 cm, pozwalaj¹c na
zabudowanie zestawów z zaworami, a jednoczeœnie ¿aden element nie wystaje spod kot³a,
zapewniaj¹c bardzo estetyczny monta¿.
2
Otwarte instalacje c.o. trzeba przebudowaæ na
systemy zamkniête (wg PN-B-02414:1999). W
grawitacyjnych systemach c.o. kocio³ nale¿y
pod³¹czyæ do istniej¹cej instalacji poprzez sprzêg³o
hydrauliczne.
Kot³y jednofunkcyjne ZS ...-1 KE oprócz funkcji c.o.
s¹ fabrycznie przystosowane do pod³¹czenia zasobnika pojemnoœciowego ciep³ej wody u¿ytkowej.
W wersji dwufunkcyjnej ZW 23-1 KE oprócz funkcji
c.o. umo¿liwia podgrzewanie c.w.u. w sposób przep³ywowy. Kocio³ utrzymuje sta³¹ temperaturê ciep³ej
wody u¿ytkowej. Nastawa temperatury c.w.u. jest
mo¿liwa w zakresie 40-60°C (regulacja temperatury
elektroniczna za pomoc¹ pokrêt³a na tablicy
sterowania kot³a). Nale¿y zaznaczyæ, i¿ c.w.u.
przygotowywana jest dziêki wspó³dzia³aniu kilku
elementów: czujnika przep³ywu wody wodoci¹gowej, p³ytowego wymiennika ciep³a oraz
czujnika NTC na wyjœciu wody na instalacjê.
3.
Wyposa¿enie fabryczne kot³a
Kot³y Euroline HRD ZS/ZW ...-1 KE o zap³onie
elektronicznym, wyposa¿one s¹ w palnik
atmosferyczny ze stali nierdzewnej o p³ynnej
modulacji przystosowany do spalania gazów
ziemnych i p³ynnych. Palnik wyposa¿ony jest w
automatyczny aparat zap³onowy i czujnik p³omienia
z elektrod¹ jonizacyjn¹. Wymiennik ciep³a dla
potrzeb c.o. wykonany jest z miedzi, natomiast do
przygotowania c.w.u. w kot³ach dwufunkcyjnych
wykorzystywany jest stalowy p³ytowy wymiennik
ciep³a. Ka¿dy kocio³ jest kompletnym urz¹dzeniem i
Infolinia 0801 600 801
EUROLINE HRD
dostarczany jest w stanie gotowoœci do pracy na
gazie GZ 50 lub GZ 35 i jest wyposa¿ony w
nastêpuj¹ce elementy regulacyjne, bezpieczeñstwa
i obs³ugi:
Ð termostat kot³a umo¿liwiaj¹cy nastawienie
temperatury na c.o. w zakresie od ok. 45-90°C,
Ð regulator temperatury c.w.u. w zakresie 40-60°C
(dla ZW...) lub 10-70° C(dla ZS...),
Ð g³ówny wy³¹cznik sieciowy (zasilania elektrycznego) z kontrol¹ podania napiêcia na p³ytê
w postaci œwiecenia diody na pomarañczowo,
Ð wskaŸnik zak³óceñ pracy kot³a z przyciskiem
resetuj¹cym,
Ð diodowy system wskazañ kontroli jonizacji
p³omienia oraz temperatury zasilania c.o.,
Ð ogranicznik temperatury bezpieczeñstwa STB
110°C,
Ð czujnik ci¹gu kominowego (wy³¹czaj¹ce kocio³ w
podczas wyp³ywu spalin do pomieszczenia kot³a),
Ð pe³ne zabezpieczenie poprzez urz¹dzenia
steruj¹ce z kontrol¹ jonizacyjn¹ p³omienia,
Ð trzystopniow¹ pompê obiegow¹ UP 15-60,
Ð automatyczny odpowietrznik, naczynie wzbiorcze
przeponowe, manometr, zawór bezpieczeñstwa
(3 bary),
Ð kot³y dwufunkcyjne: czujnik przep³ywu wody, a
tak¿e hydroblok z filtrem wody wodoci¹gowej,
zaworem uzupe³niaj¹cym oraz czujnikiem NTC
c.w.u.,
Ð funkcjê priorytetowego przygotowania c.w.u.,
Ð wtyczka do przy³¹czenia do gniazda 230V/50Hz.
Gazowy kocio³ wisz¹cy Euroline HRD ZS/ZW ...-1
KE jest sterowany przez elektroniczny uk³ad
regulacyjny, umo¿liwiaj¹cy pe³n¹ kontroli awarii
dziêki wspó³pracy przycisku resetuj¹cego z diodami
sygnalizacji temperatury. Na panelu sterowania
mo¿na zaprogramowaæ ró¿ne parametry serwisowe
(min i max moc c.o.).
Kocio³ wyposa¿ony jest tak¿e w funkcjê ochrony
pompy przed blokowaniem (pompa w³¹cza siê na 1
min. co 24 h) oraz system ochrony przeciw
zamarzaniu, kocio³ w³¹czy siê gdy temperatura na
czujniku zasilania spadnie poni¿ej 8°C.
Kombinacja z regulatorem pokojowym pozwala na
osi¹gniêcie bardzo wysokiego komfortu u¿ytkowania instalacji c.o. oraz oszczêdnoœci w zu¿yciu
gazu. Moc urz¹dzenia regulowana jest p³ynnie
zgodnie z zapotrzebowaniem na ciep³o.
Regulatory pokojowe, dwupunktowe:
TR 12 (³¹czony z kot³em przewodem 3-¿y³owym,
zasilanie 230V)
TRZ 12-2 (³¹czony z kot³em przewodem 2-¿y³owym,
zasilanie 2xLR6)
Regulatory pogodowe:
Nie stosuje siê.
Do przebudowy kot³a na inne rodzaje gazu
oferujemy odpowiednie zestawy przezbrojeniowe.
Rozszerzenie zakresu regulacji oraz u³atwienie prac
monta¿owych zapewnia zastosowanie osprzêtu
dodatkowego, którego zestawienie wraz ze
szczegó³owym opisem znajduje siê w czêœci C-0.
diodowy wskaŸnik:
pomarañczowy - sygnalizacja pod³¹czenia do sieci
zielony - sygnalizacja obecnoœci p³omienia na palniku
przycisk
resetuj¹cy
w³¹cznik g³ówny
manometr
termostat c.o.
termostat c.w.u.
diodowy wskaŸnik temperatury
Widok pola obs³ugi kot³a.
Infolinia 0801 600 801
3
C-7
11/05
EUROLINE HRD
4.
Dane techniczne
Jednostka ZS/ZW 23-1 KE .. ZS 12-1 KE ..
Moc
Ciep³a woda u¿ytkowa
- nominalna moc cieplna
- nominalne obci¹¿enie cieplne
Ogrzewanie c.o.
- nominalna moc cieplna
- nominalne obci¹¿enie cieplne
Nominalne zu¿ycie gazu (przy 1013 mbar 15°C)
Gaz ziemny GZ 50
Gaz ziemny GZ 41,5
Gaz ziemny GZ 35
Gaz p³ynny propan/butan
Dopuszczalne ciœnienie w przy³¹czu gazowym
Gaz ziemny GZ 50
Gaz ziemny GZ 41,5
Gaz ziemny GZ 35
Gaz p³ynny propan/butan
Naczynie wzbiorcze
Ciœnienie wstêpne
Pojemnoœæ ca³kowita
Parametry spalin
Wymagany ci¹g
Strumieñ spalin
Temperatura spalin
Ogrzewanie c.o.
Temperatura
Ciœnienie maksymalne
Znamionowa pojemnoœæ wodna c.o. przy Ät = 20 K, 18 kW
Znamionowa pojemnoœæ wodna c.o. przy Ät = 20 K, 12 kW
Szcz¹tkowa wysokoœæ t³oczenia przy znamionowej
pojemnoœci wody c.o.
Przygotowanie ciep³ej wody u¿ytkowej
Temperatura (ZW ..)
Temperatura (ZS ..)
Ciœnienie maksymalne
Maksymalna iloϾ wody (ZW ..)
Minimalne ciœnienie robocze (ZW ..)
Wzglêdny przep³yw wodny (D) dla Ät = 30 K, wg EN 6251)
Dane ogólne
Wymiary (wys. x szer. x g³êb.)
Masa bez opakowania
Napiêcie elektryczne
Czêstotliwoœæ
Pobór mocy
Stopieñ ochrony IP sprawdzony wg EN 297
C-7
11/05
1)
4
kW
kW
7,0 - 23,0
8,4 - 25,3
4,0 - 12,0
4,8 - 13,8
kW
kW
8,0 - 22,6
9,6-25,3
4,0 - 12,0
4,8 - 13,8
m3/h
m3/h
m3/h
kg/h
2,7
3,2
3,7
2,0
1,5
2,0
1,8
1,1
mbar
mbar
mbar
mbar
20(16-25)
20(17,5-23)
13(10,5-16)
36
20(16-25)
20(17,5-23)
13(10,5-16)
36(29-44)
bar
1
0,75
6
0,75
6
mbar
kg/h
°C
0,015
57
140
0,015
48
120
°C
bar
l/h
l/h
45-90
3
800
-
45-90
3
520
bar
0,2
0,2
°C
°C
bar
l/min
bar
l/min
40-60
10-70
10
10
0,35
10,4
10-70
-
mm
kg
VAC
Hz
W
IP
700×400×295
28
230
50
90
X4D
700×400×295
24
230
50
90
X4D
Podany przez producenta przep³yw c.w.u. dotyczy wzrostu temperatury o 30 K i gwarantowany jest przez kocio³ przy dwóch
nastêpuj¹cych po sobie poborach.
Infolinia 0801 600 801
EUROLINE HRD
5.
Charakterystyka pompy
Stopieñ I
Stopieñ II
Stopieñ III
Je¿eli kocio³ nie jest wyposa¿ony w regulator
temperatury pomieszczenia ani zegar steruj¹cy,
pompa w³¹cza siê w momencie prze³¹czenia kot³a
na eksploatacjê w sezonie grzewczym.
W instalacjach wyposa¿onych w zegar steruj¹cy lub
regulator temperatury pomieszczeñ, pompa w³¹cza
siê je¿eli temperatura pomieszczenia jest ni¿sza ni¿
temperatura ustawiona w regulatorze (TR... 12...).
Charakterystyka pompy
6.
C-7
Wymiary monta¿owe
11/05
dla ZS 12...
101 – obudowa kot³a
103 – pole obs³ugi
320 – szyna monta¿owa do zawieszenia
7. Naczynie wzbiorcze
Kocio³ wyposa¿ony jest w przeponowe naczynie
wzbiorcze o pojemnoœci 6l i ciœnieniu nape³niania
0,75 bar, które wyrównuje ró¿nice ciœnieñ powsta³e
w wyniku wzrostu temperatury.
Przy temperaturze maksymalnej zasilania c.o.
wynosz¹cej 90°C mo¿na okreœliæ maksymaln¹
pojemnoϾ instalacji na podstawie maksymalnego
ciœnienia instalacji.
Ciœnienie max
0,5 0,6 0,7 0,8 0,9
[bar]
PojemnoϾ
150 143 135 127 119
wodna c.o. [l]
Minimalne odleg³oœci:
A - od przodu min. 0,5 cm, od boku
min. 1 cm
B - min. 40 cm
C - min. 30 cm
D - min 2 cm (przy zabudowie do³u
min. 20 cm)
1,0
111
W celu zwiêkszenia tych wartoœci:
Ð Otworzyæ zawór do nape³niania azotem i
zmniejszyæ ciœnienie wstêpne do 0,5 bar.
Infolinia 0801 600 801
5
8. Minimalna temperatura wody
w kotle
C-7
11/05
Kot³y Euroline mog¹ pracowaæ bez ograniczeñ w
tradycyjnych ogrzewaniach z grzejnikami
konwekcyjnymi. Nie powinny jednak pracowaæ w
sposób ci¹g³y na niskich parametrach (poni¿ej
40°C), np. obs³ugiwaæ wy³¹cznie uk³ad ogrzewania
pod³ogowego. Niska temperatura wody powrotnej z
instalacji c.o. przy d³u¿szej pracy mo¿e powodowaæ
wykraplanie pary wodnej ze spalin w nagrzewnicy.
Nie bêdzie to powodowa³o korozji wymiennika
(miedŸ), ale pod kot³em mog¹ gromadziæ siê
skropliny. Przy obs³udze ogrzewania pod³ogowego
zaleca siê rozdzieliæ obieg c.o. przez zwrotnicê
hydrauliczn¹ lub wymiennik ciep³a.
9. Przygotowanie ciep³ej wody
u¿ytkowej
ZW 23-1 KE
Znaczny komfort c.w.u. zapewnia zastosowanie
kilku elementów. Kot³y dwufunkcyjne Euroline
przygotowuj¹ c.w.u. przep³ywowo w p³ytowym
wymienniku ciep³a, ale oprócz wymiennika
zastosowano czujnik przep³ywu wp³ywaj¹cej wody
wodoci¹gowej oraz czujnik c.w.u. zlokalizowany w
hydrobloku (zgodnie z norm¹ europejsk¹ EN
13203 kocio³ posiada wysoki komfort c.w.u. znak ¶¶).
Iloœæ ciep³ej wody dla ZW 23 i mo¿liw¹ do
osi¹gniêcia temperaturê przedstawia wykres obok.
ZS ...-1 KE
Kot³y jednofunkcyjne mog¹ wspó³pracowaæ z
pojemnoœciowymi zasobnikami c.w.u. Kot³y te s¹
fabrycznie wyposa¿one w zawór trójdrogowy, który
prze³¹cza
strumieñ wody c.o. z instalacji
grzejnikowej na wê¿ownicê zasobnika w momencie
sygna³u z zasobnika o potrzebie podgrzewania
Œrednia temperatura wyp³ywaj¹cej wody
EUROLINE HRD
Dane dla ZW 23-1 KE
(°C)
60
55
50
45
40
35
30
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Iloœæ wyp³ywaj¹cej wody
12
13
14
(l/min)
Za³o¿enie: temp. wody wodoci¹gowej wynosi 10°C
wody (pierwszeñstwo c.w.u.). Temperatura wody w
zasobniku jest regulowana w zakresie 10-70°C.
Zasobnik musi byæ wyposa¿ony w czujnik temperatury NTC (wszystkie zasobniki marki JUNKERS
wyposa¿one s¹ fabrycznie w taki czujnik). Jeœli
zasobnik nie posiada tego typu czujnika, nale¿y
zamówiæ i zamontowaæ czujnik SF 2.
Przy wspó³pracy kot³ów c.o. z zasobnikami c.w.u.
nale¿y kierowaæ siê zasad¹, ¿e moc cieplna
nagrzewnicy w zasobniku powinna byæ równa lub
wiêksza od mocy cieplnej kot³a.
Poni¿ej zestawiono zalecane po³¹czenia kot³ów
ZS ...-1 KE z zasobnikami marki JUNKERS.
10. Uwagi
W opracowaniu C-0 znajduj¹ siê uzupe³niaj¹ce
informacje dotycz¹ce wszystkich kot³ow wisz¹cych:
Ð wymagania monta¿owe,
Ð powietrze do spalania,
Ð pod³aczenie gazu,
Ð zasilanie elektryczne,
Ð jakoœæ wody instalacyjnej,
Ð regulatory.
Poni¿ej zestawiono zalecane i mo¿liwe po³¹czenia kot³ów ZS 23/12-1 KE z zasobnikami marki Junkers
Typ zasobnika
ST 50**
ST 75
SO 120-1 SO 160-1 SO 200-1 ST 120
ST 160
SK 120
Moc cieplna nagrzewnicy (kW) w zasobniku*
14
25
24
24
24
25
25
26
ZS 23-1 KE
M
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
ZS 12-1 KE
Z
Z
M
M
M
Z
Z
M
* - przy temp. zasilania c.o. 90°C i temp. wody w zasobniku 45°C.
** - przy obni¿eniu mocy ³adowania zasobnika do 14 kW (wykonuje serwis)
Oznaczenia: Z – po³¹czenie zalecane
M – po³¹czenie mo¿liwe
Dok³adniejsze dane na temat zasobników znajduj¹ siê w kartach katalogowych zasobników.
Robert Bosch Sp. z o.o.
Dzia³ Termotechniki
ul. Poleczki 3
02-822 Warszawa
Infolinia: 0 801 600 801
Junkers Serwis 0 801 300 810

Podobne dokumenty