„Patria ma 90 lat!”

Komentarze

Transkrypt

„Patria ma 90 lat!”
Numer 5 (237) cena 2,0 zł (8% VAT) ISSN 1429-2742
MIESIĘCZNIK ZIEMI BUKOWSKIEJ
MAJ 2013
„Patria ma 90 lat!”
Dnia 19 kwietnia bukowscy sportowcy i ich sympatycy świętowali
90-lecie działalności Klubu Sportowego „PATRIA”
„Młodzi dbają o ekologię
- Gminny Dzień Ziemi”
Bukowskie gimnazjum zorganizowało w dniu
19 kwietnia dla wszystkich szkół w gminie
ekologiczno-edukacyjny happening. Czytaj na str. 18
WSZYSTKO
o śmieciach
czytaj na stronie 4
W NUMERZE:
Majowe świętowanie
Bukowianie uczą się świętować
– uroczystości państwowe
i kościelne
Polska nadzieja – przemyślenia
w majowe uroczystości
Rewolucja śmieciowa
Karalne wypalenie łąk
Ekologia – od przedszkolaka do
liceum
Co słychać u rolników naszej
gminy?
Omnibus 2013
Bukowscy strażacy ratownikami
przedmedycznymi
Tajemnica neapolitańskiego
nagrobka Stanisława Reszki
Zumbowe szaleństwo
Pierwszy ważny egzamin
gimnazjalistów
Gminne obchody
Międzynarodowego Dnia Ziemi
Uroczystości jubileuszowe
„Patrii”
Olimpiada przedszkolaka
Specjaliści od gaszenia
i ratowania i nie tylko
Wszystkie drogi prowadziły
do Żarnowca
Finał Ogólnopolski w Piłce
Halowej
Turniej siatkówki
Bukowianie uczą się świętować
uroczystości państwowe i kościelne
przemyślenia
Polska nadzieja
Jeszcze w naszych sercach rozbrzmiewa echo rezurekcyjnych dzwonów głoszących chwałę Zmartwychwstania. Jeszcze trwa radosny wielkanocny czas – „Chrystus Zmartwychwstan jest…” a tymczasem czytana
Ewangelia prowadzi nas na Wzgórze
Golgoty pod Krzyż, na którym zawisło
Zbawienie Świata. Oczyma wiary oglądamy tamtą scenę: skazany na śmierć,
umierający na drzewie Krzyża Syn
stojąca pod krzyżem Matka. Dobrze
znamy wypowiedziane wtedy przez
Jezusa słowa, jedne z ostatnich „Oto
Matka Twoja”. Skierował je do umiłowanego ucznia, a poprzez niego do
wszystkich pokoleń ziemi. „Z dawna
Polski Tyś Królową Maryjo!” Wędrujemy w piękny wiosenny
czas do Jasnogórskiego
Tronu, wędrujemy do tylu
kościołów na naszej ziemi,
gdzie Jej wizerunki łaskami wysławione. Podczas
pielgrzymek do miejsc
świętych modliliśmy się
o to, aby działanie bożej
łaski, która niesie a prawdę, pokój i dobro objęło
cały Naród, wszystkie jego
stany. Polskie dziś i polskie jutro. Prosimy, aby
nasze pokolenie, umiało
przenieść prawdziwe wiano polskiej przeszłości
– pełne i prawdziwe.
Bo przecież pamięć
Narodu – źródło jego tożsamości, musi
się wspierać o prawdę, a prawdzie musi
towarzyszyć nadzieja.
Do Tronu Jasnogórskiej Pani niesiemy dziś, jak co roku w dniu 3 maja
nasze wspomnienie tamtej konstytucji.
Była ona dla tamtej, konającej Polski
– Konstytucją Nadziei. Nie uchroniła
Rzeczypospolitej od upadku, ale dała
nadzieję na przetrwanie, na Zmartwychwstanie. Twórcy dziejowego
aktu, znani z imienia, zapisali prawdę
o Polsce zakorzenioną w przeszłości,
5 (237) maj’ 13
a równocześnie wybiegającą w przyszłość. Tekst tamtej Konstytucji wyrażał odważnie i klarownie program dla
Polski, program zmian i reform, które
miały służyć przyszłości Polski, budzić
nadzieję na pełną wolność, na mądry
ład wewnętrzny. Doceniło mobilizujące znaczenie trzeciomajowej Konstytucji pokolenie, co wolność Polski
wywalczyło i Polskę obroniło.
Stanęła ta Konstytucja również
pośród symboli polskiej drogi do wolności w pamiętnym roku, gdy Polacy
pragnienie odmiany składali w ręce
Matki Miłosierdzia. Modlił się naród
ogarnięty duchem nadziei, polskiej nadziei. „Wszystko postawiłem na Maryję” – to synteza pasterskiego programu
Prymasa Tysiąclecia. Nadzieja to wielki
kapitał społecznego zaufania. Czy nie
rozmieniamy go na „drobny grosz”
– grę pozorów, politycznych przepychanek, jałowych sporów, z których nic
nie wynika. Nasza Ojczyzna, szczególnie w czasie przemian i transformacji
potrzebuje tej nadziei, której twórcy
prawa i zasad życia społecznego mieli
być realizatorami. Tamta trzeciomajowa Konstytucja runęła pod ciosami
targowickiej zdrady. Nie zdołano jej
zasad wprowadzić w życie. Targowica
naszego czasu ma inne oblicza egoi-
zmu, prywaty, wysuwania na pierwszy
plan grupowych interesów – mieć nad
być. Kiedy brakuje ludzkiej nadziei,
na jej miejsce wchodzi społeczna bezradność, zagubienie. Jałowa pustka
życia, bez perspektyw, z dnia na dzień.
Matko Dobrej Rady, ludzi naszej Ojczyzny uchroń przed taką sytuacją. Nie
pozwól zabić nadziei. Ona jest Polsce
niezbędna. Bez niej nie sposób żyć.
Potrzebuje tej nadziei polska wieś.
Potrzeba tym, którzy przed laty narażali się i ryzykowali dla przemian, dla
wolności. Potrzeba tej nadziei ludziom
gospodarczego sukcesu, potrzebują
jej także emeryci i renciści. Niech tej
nadziei nie zabraknie w życiu żołnierzy, niechaj ją dostrzegają
chorzy w oczach lekarzy. Niech nie zabraknie
nadziei w polskich rodzinach, nadziei potrzebuje młodzież, która jest
przyszłością Ojczyzny.
Nadzieję niechaj przynosi
Polska Szkoła, niechaj nadzieją żyje Kościół.
Składamy, tę naszą
polską nadzieję w ręce
Matki Chrystusa, Królowej Korony Polskiej,
Pani Kozielska, Pani Jazłowiecka, Lwowa tej, co
w Ostrej świeci Bramie,
Częstochowskiej i Kalwaryjskiej, siewnej i różańcowej, bolesnej
i gromnicznej – polskiej i królewskiej
– niechaj zaniesie naszą polską nadzieję przed Boży Tron.
„Matko Kościoła
wiarę daj nam żywą,
Zachowaj Wolność
i Jedność prawdziwą
Spraw, niech Ojczyzna
stanie się nam niebem
Potężna Bogiem i bogata chlebem”
M.R.
strona z obrad sesji
XXXI SESJA RADY
M I A S TA I G M I N Y
BUK
W dniu 23 kwietnia
2013 r. w Sali OSP w Buku przy ul.
Grodziskiej 13 o godzinie 17:00 odbyła
się kolejna sesja Rady Miasta i Gminy
Buk.
Porządek sesji:
I. Sprawy organizacyjne.
1/ Otwarcie XXXI sesji Rady Miasta
i Gminy oraz stwierdzenie prawomocności obrad.
2/ Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji z dnia 26 marca 2013r.
3/ Przedstawienie porządku obrad.
II. Informacje. Sprawozdania.
1/ Przyjęcie sprawozdania z działalności Burmistrza Miasta i Gminy Buk
między sesjami.
2/ Debata nt. rewolucji śmieciowej
z udziałem przedstawiciela Związku
Międzygminnego Gospodarki Odpadami Aglomeracji Poznańskiej.
3/ Sprawozdanie ze stanu bezpieczeństwa publicznego na terenie Miasta
i Gminy Buk za okres styczeń-grudzień
2012 roku.
4/ Informacja z realizacji Programów
Zdrowotnych Miasta i Gminy Buk
uchwalone na lata 2006-2012 za 2012
rok.
III. Podjęcie Uchwał.
1/ Uchwalenie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego
terenów położonych w miejscowości
Niepruszewo, między ulicą Żytnią
i Szkolną, a drogą powiatową numer
2500P.
2/ Nadanie nazw nowych ulic we wsi
Wielka Wieś, gm. Buk w rejonie ulicy
Otuskiej.
3/ Udzielenie pomocy finansowej przez
Miasto i Gminę Buk Samorządowi
Województwa Wielkopolskiego na
budowę chodnika przy drodze nr 306
Buk- Duszniki w miejscowości Wielkawieś, ul. Bohaterów Bukowskich.
4/ Przystąpienie do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego terenów położonych
w Buku przy ul. Mury.
5/ Zamiar i przyczyny połączenia samorządowych instytucji kultury.
IV. Wolne głosy i zapytania.
V. Interpelacje i wnioski radnych.
VI. Komunikaty.
VII. Zakończenie.
Rewolucja śmieciowa
Tematem, który zdominował
ostatnie obrady stała się tzw. „rewolucja śmieciowa”. Zaproszenie do
udziału w sesji przyjęli dyrektor biura
pan Przemysław Gonera oraz pani
Anna Karlik-Maćkowiak ze Związku Międzygminnego Gospodarki
Odpadami Aglomeracji Poznańskiej.
Goście odpowiadali na liczne pytania
radnych i sołtysów, spośród których
wybraliśmy najbardziej reprezentatywne zagadnienia.
Cele rewolucji śmieciowej
Dyrektor Przemysław Gonera
podziękował za zaproszenie i zwrócił
uwagę radnych, że ZMGOAP działa
dopiero od kilku miesięcy, dlatego
jest to doskonała szans, żeby wyjaśnić
wątpliwości i zebrać wnioski do dalszej
pracy. Nadchodzące zmiany nazwał
prawdziwą rewolucją. - Na początku
nie zdawaliśmy sobie z tego sprawy.
Najnowsze dane Ministerstwa Środowiska mówią o tym, że jedynie 5%
jednostek przeprowadziło przetargi
na odbiór odpadów, kolejnych 500
jednostek przygotowało dokumenty
i jest gotowych do przetargów, pozostali nie zrobili nic – dodał. Ta sytuacja
pokazuje skalę tej rewolucji i ważkość
problemu. Nowe zasady gospodarowania odpadami dotyczą wszystkich
strona właścicieli nieruchomości, na których
powstają odpady komunalne, niezależnie od tego czy są to nieruchomości zamieszkałe (domy jednorodzinne, bloki,
wspólnoty) czy niezamieszkałe (np.
sklepy, biura, hotele, szkoły, szpitale,
lokale użytkowe, podmioty gospodarcze, ogródki działkowe, itp.). Głównym
celem ustawy jest uszczelnienie systemu gospodarki odpadami. Oficjalne
dane pokazują, że wyprodukowanych
śmieci jest więcej niż tych utylizowanych, stąd konieczność drastycznych
zmian.
Ile zapłacimy za odbiór śmieci?
Wg. dyrektora Przemysława Gonery będą tacy, którzy zapłacą więcej,
ale i tacy, którzy zapłacą mniej. Ustawa
daje możliwość obliczania należności
wg. kilku metod. W poznańskim
związku (do którego należy Buk) na
podstawie analiz Centrum Ekspertyz
Gospodarczych zdecydowano się wybrać metodę obliczania należności od
liczby mieszkańców nieruchomości.
Jako podstawę do szacunku kosztów
przyjęto dane z lat 2011-2013. Według
tych szacunków prognozowana stawka
za odbiór odpadów powinna wynosić
15,24 zł od osoby. Na skutek nacisków
gmin członkowskich i opinii publicznej
zdecydowano ostatecznie, że stawka
w przypadku nieruchomości zamieszkałych wyniesie 12 zł od osoby
jeśli zdecydujemy się segregować, lub
20 zł od osoby jeśli nie zechcemy segregować. W przypadku jeśli w gospodarstwie domowym jest więcej niż 4
lub więcej mieszkańców, stawka spada
o 5% za każdą kolejną osobę. Przyjęcie
opłat mniejszych chociażby o 1 zł od
osoby spowoduje konieczność dopłat
do systemu z budżetu gminy.
Czy będą zniżki w opłatach?
Radni pytali czy w związku z mniejszą ilością śmieci zbieranych na terenie
gminy Buk niż wynika ze średniej na
terenie gmin członkowskich ZMGOAP
mieszkańcy gminy mogą liczyć na jakieś zniżki? Pytano także o to, czy na
terenach wiejskich, gdzie wiele odpadów trafia do kompostownika będzie
możliwość obniżenia opłaty? Dyrektor
odpowiedział, że ustawodawca nie
przewidział innych stawek niż stawka
za odpady zmieszane i segregowane.
Nie ma podstawy prawnej do udzielania ulg.
Na jakiej podstawie będą
naliczane i kontrolowane
należności?
Podstawą do naliczania należności będzie deklaracja składana przez
właściciela nieruchomości, w której
5 (237) maj’ 13
z obrad sesji
poda on liczbę osób zamieszkujących
pod wspomnianym adresem. Pod
pojęciem „właściciel nieruchomości”
rozumie się także współwłaścicieli,
użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomość w zarządzie lub
użytkowaniu, a także inne podmioty
władające nieruchomością. Wzór
deklaracji nie przewiduje opcji zerowej. Ustawodawca zakłada, że każdy
z mieszkańców jest producentem śmieci. W przypadku dłuższej nieobecności
któregoś z mieszkańców np. z powodu
wyjazdu za granicę lub do sanatorium,
właściciel nieruchomości może złożyć
korektę deklaracji, która wejdzie w życie od kolejnego miesiąca. Adekwatnie
po zakończeniu okresu nieobecności
w nieruchomości jej właściciel będzie
musiał zadbać o złożenie kolejnej
korekty. W przypadkach wątpliwych,
kiedy ilość śmieci będzie większa niż
średnia wynikająca z liczby zadeklarowanych mieszkańców ZMGOAP
będzie prosił o wyjaśnienia tej sprawy.
W takich sytuacjach do weryfikacji
prawdziwej liczby domowników będą
używane np. dane dotyczące zużycia
wody w lokalu lub listy rejestru wyborców. Ewentualne „śledztwo” będzie
po stronie ZMGOAP, a nie po stronie
gminy.
Właściciele nieruchomości niezamieszkałych będą ponosili opłatę za
każdorazowe opróżnienie pojemnika
na odpady. Opłata jest zróżnicowana
w zależności od wielkości pojemnika
oraz od tego czy na terenie nierucho-
mości prowadzona jest selektywna
zbiórka odpadów (niższa opłata), czy
nie (wyższa opłata).
Do kiedy należy złożyć
deklarację?
Wypełnioną deklarację należy
wysłać pocztą na adres Biura Związku lub złożyć w delegaturze Związku
w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy do
dnia 3 czerwca 2013r. Tam tez będzie
można pobrać druki deklaracji do
wypełnienia. Dodatkowo druk można
pobrać ze strony internetowej www.
goap.org.pl
Kto i jak często będzie
odbierał nasze odpady?
Zgodnie z regulaminem odpady
zmieszane będą odbierane raz na dwa
tygodnie, a raz w miesiącu segregowane. Jeżeli okaże się, że to nie wystarcza
to albo dostarczymy większy pojemnik, albo zwiększymy częstotliwość
wywozu. Bez względu na to ile będzie
odpadów, to i tak opłata będzie liczona
od osoby. Pojemniki i worki na odpady segregowane dostarczy ZMGOAP.
Odbiorcą odpadów będzie firma wyłoniona na drodze przetargu przez
ZMGOAP, dlatego należy zadbać by
przed 30 czerwca 2013r. skutecznie wypowiedziećumowęnaodbiórodpadów
z dotychczasową firmą.
Segregacja odpadów będzie
kontrolowana
Zgodnie z filozofią ustawy na
składowiska lub do utylizacji powinny trafiać tylko te śmieci, których nie
uda się poddać recyklingowi. Zachętą
dla mieszkańców do segregacji ma
być cena 12 zł od osoby ustalona za
odbiór odpadów segregowanych. Jest
ona niższa od opłaty 20 zł od osoby,
która będzie pobierana w przypadku
zdecydowania się mieszkańców na rezygnacje z segregacji. W związku z tym
kontrolowane będą śmieci oddawane
jako odpady segregowane. Na każdym
worku do segregacji śmieci znajdziemy
szczegółową informację o tym jakiego
rodzaju śmieci można do niego wrzucać. Jeśli okaże się, że mieszkańcy
postępują wbrew tej instrukcji wówczas
otrzymają naklejkę ostrzegawczą w postaci „żółtej kartki”. Jeśli taka sytuacja
będzie się powtarzać, to właściciel nieruchomości zostanie obłożony opłatą
20 zł od osoby, tak jak za odbiór śmieci
niesegregowanych.
Odpady zielone, gruz, odpady
budowlane itp.
Kwestia odpłatności za te odpady
będzie uregulowana osobna uchwała
ZMGOAP, która określi cennik i szczegółowe warunki odbioru tego rodzaju
odpadów.
Gdzie szukać informacji „
o rewolucji śmieciowej”?
Najwygodniej najnowsze informacje z ZMGOAP można śledzić na
stronie internetowej www.goap.org.
pl Informacji można także zasięgać
w biurze Związku Międzygminnego
Gospodarka Odpadami Aglomeracji
Poznańskiej przy ul. św. Michała
43 w Poznaniu oraz w delegaturach
ZMGOAP w urzędach miast i gmin
członkowskich, a także pod infolinią
61 624 22 22.
Kilka pytań do sprawozdania
Komendanta Komisariatu
Policji
Podkomisarz Sławomir Wenderski przedstawił sprawozdanie ze stanu
bezpieczeństwapublicznegonaterenie
gminy w 2012r. nawiązując do jego wystąpienia radny Ireneusz Białas pytał
czym spowodowana jest liczba 45 osób,
które w ciągu roku zostały odwiezione
na Izbę Wytrzeźwień w Poznaniu.
Radny dociekał, czy to były konieczne
kursy radiowozu? Komendant Wenderski udzielił odpowiedzi, ze dzieje się
tak w sytuacjach, gdy osoby nietrzeźwe
są sprawcami przestępstw lub wykroczeń i musza pozostawać do dyspozycji
Policji celem złożenia wyjaśnień oraz
w sytuacjach gdy warunki atmosferyczne nie pozwalają pozostawić osoby
nietrzeźwej bez opieki. Radna Elżbieta
Batura zaniepokoiła się brakiem informacji o przestępstwach narkotykowych. Podkomisarz odpowiedział, że
problem istnieje, jednak w ostatnim
roku sprawa była załatwiana przez nieznanych na terenie gminy policjantów.
Takie działanie powoduje większą skuteczność, ale efektem ubocznym jest
ujmowanie takich zdarzeń w statysty-
kach komendy wojewódzkiej. Sławomir Wenderski zaapelował o przestrzeganie przepisów o ruchu drogowym
dotyczących zatrzymywania i postoju
pojazdów w miejscach zabronionych.
Odniósł się w ten sposób do notorycznie zgłaszanego problemu parkowania
aut na ul. Poznańskiej. Komendant
stwierdził kategorycznie, że przepis
jest jednoznaczny i zakazuje postoju
w tym miejscu. Korzystając z okazji
komendant zaprosił mieszkańców
na swoje dyżury, które odbywają się
w każdy poniedziałek w godzinach od
15:30 do 17:30.
5 (237) maj’ 13
strona wiadomości
Wieści
z Ratusza
Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Buk z podjętych
czynności, wydanych Zarządzeniach,
Opiniach, Postanowieniach, Decyzjach, zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym, ustawą
o bezpośrednim wyborze wójta, oraz
innymi ustawami kompetencyjnymi
za okres od dnia 26 marca 2013 roku
do dnia 22 kwietnia 2013 roku, złożona na Sesji Rady w dniu 23 kwietnia
2013 roku.
Podatki i opłaty lokalne
1.Umorzył n/w podatki i opłaty lokalne:
- łączne zobowiązanie pieniężne
w kwocie 364,20 zł jednej osobie
fizycznej z uwagi na trudną sytuację
materialną podatnika.
Budżet 2013 rok
1. Wydał Zarządzenie Nr 35/2013
z dnia 27 marca 2013 roku (zmiana
Zarządzenie Nr 4/2013) w sprawie:
zatwierdzenia Planu Finansowego
Urzędu Miasta i Gminy Buk na 2013
rok.
2. Wydał Zarządzenie Nr 36/2013
z dnia 27 marca 2013 roku (zmiana
Zarządzenia Nr 5/2013) w sprawie: zatwierdzenia planu finansowego zadań
z zakresu administracji rządowej oraz
innych zadań zleconych ustawami na
2013 rok.
3. Wydał Zarządzenie Nr 43/2013
z dnia 10 kwietnia 2013 roku w sprawie: zmiany wydatków Miasta i Gminy Buk na 2013 rok. Zarządzeniem
tym wprowadza się następująca
zmianę: w wydatkach inwestycyjnych
przesuwa się środki z budowa ul.
Polnej w Buku na zadanie – przebudowa dróg dojazdowych do gruntów
rolnych w m. Dobieżyn, Wielkawieś,
Szewce.
4. Wydał Zarządzenie Nr 44/2013
z dnia 10 kwietnia 2013 roku w sprawie: przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych
wydatków w planie finansowym
strona Będzie chodnik w Wielkiejwsi
na ul. Bohaterów Bukowkich
Radni zdecydowali o udzieleniu
pomocy finansowej w kwocie 70 tys.
zł Samorządowi Województwa Wielkopolskiego na budowę chodnika na
wymienionej ulicy, na odcinku od ul.
Ogrodowej do ul. Smugi po stronie
wschodniej.
Nowe nazwy ulic w Wielkiejwsi
Nowo wytyczone ulice w rejonie
ul. Otuskiej w Wielkiejwsi otrzymały
nazwy: ks. Infułata Teofila Ratajczaka,
Władysława Szuberta, Krokusowa,
Makowa, Słonecznikowa, Promienista
i Tęczowa.
Oświetlenie przy obwodnicy
Wiceprzewodniczący Tomasz
Plewa pytał o starania gminy na
dofinansowanie oświetlenia z programu „Sowa” przy „Biedronce”. Burmistrz odpowiedział, że gmina po-
siada w obecnej chwili dokumentację
techniczną na budowę oświetlenia
solarnego na innym odcinku obwodnicy od Parku Harcerza do stacji
paliw. Gmina śledzi rozwój programu
„Sowa” i na odcinek obwodnicy przy
„Biedronce” złoży wniosek w kolejnych
rozdaniach.
Ul. Polna będzie realizowana
Radny Tomasz Giełda pytał czym
jest spowodowane przesunięcie środków budżetowych z budowy ul. Polnej
na przebudowę dróg dojazdowych do
gruntów rolnych w Dobieżynie, Wielkiejwsi i w Szewcach. Burmistrz Stanisław Filipiak odpowiedział, że w chwili
ogłaszania przetargu na drogi wiejskie
gmina musi mieć zabezpieczone środki
finansowe. Po wyłonieniu zwycięskiej
oferty środki zostaną z powrotem przesunięte na budowę ul. Polnej w Buku.
H.W.
Karalne wypalanie łąk
Wystarczyło kilka słonecznych
dni, by plagą w całym kraju stały
się pożary łąk i nieużytków rolnych.
Chociaż wypalanie traw w Polsce od
lat jest zabronione, to tylko w miesiącu kwietniu 35% wezwań straży
dotyczyło podpalania traw. Pożary
łąk są szkodliwe, gdyż giną zwierzęta
bardzo pożyteczne; dżdżownice użyźniające glebę, gatunki ptaków wijące
gniazda w krzakach, a nawet większe
gatunki zwierząt. By środowisko odżyło, potrzeba kilku lat przekonują
przyrodnicy. Gaszenie płonących traw
jest bardzo czasochłonne. Strażacy biorący udział w akcji gaśniczej pożarów
spowodowanych wypalaniem traw
i nieużytków mogą być w tym czasie
potrzebnie w innym miejscu.
Właścicielom gospodarstw, którzy
wypalają trawy grozi utrata od 25 do
100% unijnych dopłat. Grozi też kara
grzywny, a w przypadku zagrożenia
dla zdrowia i życia ludzi nawet kara
pozbawienia wolności do lat 10.
M.R.
Komunikat
Zgodnie z art. 12 ust. 5 ustawy
z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym
zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006r.
Nr 123, poz. 858) Burmistrz Miasta
i Gminy Buk informuje, że w IV kwartale 2012r. i I kwartale 2013r. w laboratorium Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Poznaniu
wykonano badania wody z pobranych
prób wody z wodociągów na terenie
Miasta i Gminy Buk w następujących
miejscowościach: Buk, Dakowy Suche, Dobieżyn, Kalwy i Szewce, które
wykazały przydatność wody do celów
konsumpcyjnych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29
marca 2007r. w sprawie jakości wody
przeznaczonej do spożycia przez ludzi
(Dz. U. Nr 61, poz. 417 z późn. zm.).
Burmistrz
Miasta i Gminy Buk
5 (237) maj’ 13
wydarzenia
EKOLOGIA
– „OD PRZEDSZKOLA DO … LICEUM”
W marcu i kwietniu młodzież
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych
w Buku przeprowadziła w Przedszkolu
im. Krasnala Hałabały w Buku zajęcia
o tematyce ekologicznej. W programie
tych edukacyjnych spotkań znalazły
się m.in.: projekcje filmów i prezentacji
multimedialnych, pogadanki z przedszkolakami, wspólne gry i zabawy
dotyczące segregacji odpadów oraz
właściwego postępowania ze zużytym
sprzętem elektrycznym i elektronicznym. Dzieci aktywnie uczestniczyły
w zajęciach prowadzonych przez
licealistów: kolorowały karty pracy,
przygotowywały własne kolorowe pojemniki do segregacji odpadów, uczyły
się piosenki. Podsumowaniem cyklu
spotkań było wręczenie przedszkolakom dyplomów, które potwierdzały
nabytą przez nich wiedzę w zakresie
edukacji ekologicznej.
Moje miasto
Edukacyjne walory krajoznawstwa,
a z tym związane nowe czynniki wiedzy miały odwiedziny w muzeum.
8 kwietnia 2013r. Muzeum Ziemi Bukowskiej gościło sympatycznych gości z Przedszkola „Hałabały”
z Buku w trzech grupach: „Jeżyków”,
„Zajączków”, „Wiewiórek” ze swoimi
opiekunami.
5 (237) maj’ 13
Z wielkim zainteresowaniem dzieci
słuchały opowieści dotyczącej naszego
miasta i ojczystej ziemi, przekazane
przez p. Irenę Kamyszek z Komisji
historycznej o/PTTK w Buku.
Dzieci z zadowoleniem opuszczały
progi Muzeum i zapewniały o następnych odwiedzinach.
E.C.
jednostki za wyjątkiem wydatków
na wynagrodzenia oraz zaciągania
zobowiązań z tytułu umów, których
realizacja w roku następnym jest
niezbędna do zapewnienia ciągłości
działania jednostki i których płatności wykraczają poza 2013 rok Kierownikom jednostek organizacyjnych.
Mienie Komunalne
1. Wydał Zarządzenie Nr 34/2013
z dnia 27 marca 2013 roku w sprawie:
sporządzenia i podania do publicznej
wiadomości o ósmym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości w Szewcach. Wyznaczył termin
przetargu na dzień 30 kwietnia 2013
roku.
2. Wydał Zarządzenie Nr 37/2013
z dnia 03 kwietnia 2013 roku w sprawie: rezygnacji z prawa pierwokupu
nieruchomości położonej w Dobieżynie, oznaczonej geodezyjnie jako
działka Nr 400/4 o pow. 0,0700 ha
z uwagi na brak środków finansowych na ten cel w budżecie gminy
2013 roku.
3. Wydał Zarządzenie Nr 40/2013
z dnia 10 kwietnia 2013 roku w sprawie: nieodpłatnego przyjęcia od
Starostwa Powiatowego w Poznaniu
defibrylatora AED z wyposażeniem
dla OSP Buk. Wartość przekazanego
sprzętu wynosi 4 000 zł.
4. Wydał Zarządzenie Nr 41/2013
z dnia 10 kwietnia 2013 roku w sprawie: nieodpłatnego przekazania defibrylatora AED z wyposażeniem
jednostce OSP Buk.
5. Wydał Zarządzenie Nr 45/2013
z dnia 19 kwietnia 2013 roku w sprawie: sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości położonych w Niepruszewie,
przeznaczonych do sprzedaży. Wykaz
podaje się do publicznej wiadomości
na okres 21 dni tj. od dnia 22 kwietnia
2013 roku do dnia 12 maja 2013 roku.
Wykaz obejmuje działki: Nr 297/87
o pow. 3,5814 ha, Nr 297/88 o pow.
2,7856 ha.
6. Wydał Zarządzenie Nr 46/2013
z dnia 22 kwietnia 2013 roku w sprawie: sporządzenia i podania do publicznej wiadomości ogłoszenia o ósmym przetargu ustnym nieogranistrona rolnictwo
czonym na sprzedaż nieruchomości
w Niepruszewie. Przedmiotem przetargu jest 28 działek budowlanych.
Wyznaczył termin przetargu na dzień
24 maja 2013 roku.
Mieszkaniowy Zasób Gminy
1. Wydał Zarządzenie Nr 42/2013
z dnia 10 kwietnia 2013 roku (zmieniające Zarządzenie Nr 30/2013)
w sprawie: zatwierdzenia listy osób
uprawnionych do przydziału lokali
zamiennych i socjalnych na 2013 rok
i listy uprawnionych do przydziału
mieszkań z zasobów gminy Buk w 2013
roku. Lista uprawnionych do przydziału lokali zamiennych i socjalnych na
2013 rok obejmuje 7 uprawnionych
dla 17 osób. Lista uprawnionych do
przydziału mieszkań obejmuje 9
uprawnionych dla 26 osób.
Przetargi
1. Zatwierdził udzielenie zamówienia
publicznego w trybie przetargu nieograniczonego (powyżej 14 tys. euro
i poniżej progu unijnego) na realizację
zadania inwestycyjnego p.n. „Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów
rolnych w Dobieżynie ul. Otuska
– 860 mb, Wielkawieś ul. Strzelecka
– 622 mb, Szewce ul. Polna – 1 000
mb. Wyznaczył termin składania
ofert na dzień 07 maja 2013 roku.
Termin realizacji zadania wyznaczył
na dzień 15 sierpnia 2013 roku.
2. Zatwierdził udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego (powyżej 14 tys.
euro i poniżej progu unijnego) na realizację zadania inwestycyjnego p.n.
„Budowa odcinka ulicy Kasztanowej
na terenach AG Niepruszewo – gmina
Buk – etap I wraz z fragmentami sieci
kanalizacji deszczowej, gazowej oraz
wodociągowej. Wyznaczył termin
składania ofert na dzień 07 maja
2013 roku. Termin realizacji zadania
wyznaczył na dzień 31 sierpnia 2013
roku.
Co słychać u rolników
z naszej gminy?
Przedłużająca się jakby w nieskończoność zima powodowała obawy wśród rolników o ilość i jakość
tegorocznych plonów. Na początku
kwietnia gospodarze z troską obserwowali niebo i czekali na łagodną wiosnę.
Opóźnienia są oczywiste. O tej porze
stopnienia śniegu trzeba poczekać na
osuszenie ziemi przynajmniej tydzień,
żeby wejść z pracami, może to być nawet maj, gdy w innych latach rolnicy
zapominają o podstawowych pracach
wiosennych. Skutki zimy dotkliwie
odczuwają ci rolnicy, którzy mają pro-
rolnicy z zabiegami pielęgnacyjnymi
byli zazwyczaj od 2, 3 tygodni w polu.
Wprawdzie pokrywa śnieżna przykryła
pola, mrozów wielkich ostatnio nie
było i to napawa optymizmem. Jeżeli
w kwietniu nastąpi łagodne ocieplenie,
to plony mogą być bardzo wysokie.
Gwałtowne ocieplenie może spowodować liczne podtopienia a nawet
powodzie. Byłoby to największe zagrożenie dla roślin zasianych jesienią.
Skracanie okresu wegetacyjnego ma
zawsze wpływ na plony i na ich jakość.
W przypadku buraków przekłada się
na masę i mniejszą zawartość cukru.
Rośliny ciepłolubne – ogórki, pomidory później sadzone też są gorszej
jakości. W przypadku roślin jarych od
dukcję zwierzęcą. Nowoczesne obory,
chlewnie wymagają utrzymania temperatury i wilgotności optymalnej dla
danego gatunku zwierząt. Oczywiste
jest, że w obecnej sytuacji koszty są
większe niż inne lata.
Rolnicy z niepokojem patrzą w niebo i czekają na łagodną wiosnę.
Dnia 17 kwietnia w jedno z pierwszych słonecznych popołudni wraz
kierownikiem referatu rolnictwa p.
Anną Skotarczak odwiedzamy wsie
w naszej gminie. Bez znaczenia było,
do którego sołectwa zajechaliśmy
wszędzie dało się zauważyć ożywiony
ruch i wzmożoną pracę całych rodzin.
Rolnicy przygotowywali sprzęt, aby
wyjechać w pole, sąsiedzi już wyko-
Oświata
1. Wydał Zarządzenie Nr 38/2013
z dnia 05 kwietnia 2013 roku (zmiana
Zarządzenia nr 60/2012) w sprawie
zatwierdzenia arkusza organizacyjstrona 5 (237) maj’ 13
rolnictwo
nego Gimnazjum im. pułk. Kazimierza Zenktelera na rok szkolny
2012/2013.
2. Odbył naradę z Dyrektorami placówek oświatowych w sprawie wytycznych do arkusza organizacyjnego na
rok szkolny 2013/2014.
nywali pierwsze niezbędne prace.
Gospodynie robiły wiosenne porządki
wokół zagród, pracowały w ogrodach,
przesadzały rośliny, uzupełniały braki,
wykonywały prace pielęgnacyjne przy
krzewach i drzewach – zadowolone
i uśmiechnięte, że nareszcie zrobiło się
ciepło i mogą się zatroszczyć o swoje
bujne latem ogrody.
Gospodarze działali według swojego wcześniej ustalonego harmonogramu. W większości przeważały
zasiewy ozime, ale reszta pól wymagała zasiewów wiosennych. Niektórzy
przygotowywali do zasiania buraki
cukrowe i kukurydzę inni zboża, także
sadzili ziemniaki i warzywa. Patrząc
z daleka na uwijających się ludzi miało
się wrażenie, że obserwujemy i uczestniczymy w niezwykłym wyścigu ludzi
i maszyn. Pośpiech był uzasadniony
opóźnieniem prac przynajmniej o trzy
tygodnie. Wszyscy rozmówcy podkreślali, że rośliny ozime przezimowały
dobrze, nie przemarzły dzięki leżącej
śnieżnej pokrywie. Następujące dni to
czas wykonywania zabiegów ochrony
roślin, rozsiewania nawozów, aby
wzmocnić je i zachęcić do szybkiego
wzrostu. Rolnicy patrząc troskliwym
okiem na zieleniejące się pola twierdzą,
że gdy pogoda będzie sprzyjać, zapowiadają się dobre plony. Tylko zboża
jare mogą być trochę niższe. Większe
prawdopodobieństwo wystąpienia
niższego plonu ok. 30% może być przy
uprawie warzyw szczególnie cebuli.
Wszyscy rozmówcy są pełni nadziei,
że w dalszej części roku, aura będzie
sprzyjająca i zbiory płodów rolnych
będą zadawalające.
W czasie peregrynacji po gminie
rozmawialiśmy z:
- sołtysem z Szewc p. Czesławem Pakułą wyjeżdżającym do pracy,
- sołtysem Sznyfinia p. Janem Brękiem
odpoczywającym po jednej pracy,
a szykującej się do następnej
- p. Stanisławem Dzierlą ze Sznyfinia,
który doglądał zasiewów
- sołtysem wsi Żegowo p. Tadeuszem
Łysiakiem, który chętnie dzielił się
uwagami
- sołtysem Wielkiejwsi p. Lechem
Kaźmierczakiem spieszącym się z sadzeniem cebuli.
Nie zastaliśmy panów: Tadeusza
Urbańskiego z Dobieżyna, Krzysztofa
Koniecznego i Mariana Kocika z Dakowych Suchych.
M.R.
Zdrowie
1. Wydał Zarządzenie Nr 39/2013
z dnia 10 kwietnia 2013 roku w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu
ofert na wybór realizatorów programu zdrowotnego dla Miasta i Gminy
Buk na 2013 rok. Wyznaczył termin
składania ofert na dzień 30 kwietnia
2013 rok. Termin otwarcia ofert wyznaczył na dzień 06 maja 2013 roku.
Ochrona przyrody
1. Informuję, że Postanowieniem
Sądu Rejonowego w Grodzisku Wlkp.
z dnia 04 kwietnia 2013 roku utrzymane w mocy zostało Postanowienie
Prokuratora Rejonowego w Grodzisku Wlkp. odmawiające przyjęcia
zażalenia na postanowienie w przedmiocie odmowy wszczęcia śledztwa.
Sąd stwierdził iż zażalenie jest nie
zasadne i nie może zostać uwzględnione z uwagi na fakt, że instytucji
samorządowej nie przysługuje status
pokrzywdzonego, a co za tym idzie
nie jest stroną postępowania karnego.
Sprawa dotyczy wycinki drzew na
działkach firmy Country House Development i Agencji Nieruchomości
Rolnych w Niepruszewie.
2. Informuję, że Prokurator Rejonowy
w Grodzisku Wlkp. Postanowieniem Nr DS. 41/13 z dnia 20 marca
2013 roku, doręczonym gminie dnia
11 kwietnia 2013 roku postanowił
umorzyć śledztwo w sprawie składowania materiałów niebezpiecznych
zawierających azbest, pochodzący
z rozbiórki obiektów Zespołu Folwarcznego w Niepruszewie, przez spółkę
Country House Development, wobec
stwierdzenia, iż brak jest danych
dostatecznie uzasadniających podejrzenie jego popełnienia.
Pożytek publiczny i wolontariat
1. Wydał Zarządzenie Nr 33/2013
z dnia 25 marca 2013 roku w spra-
5 (237) maj’ 13
strona wydarzenia
wie: podziału środków w ramach
otwartego konkursu ofert na wsparcie
realizacji zadań publicznych przez
organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku
o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie. Dotacje otrzymują:
Parafia Buk – 2 000 zł (Promocja
dorobku Stanisława z Buku), ZHP
Buk – 1 500 zł (Międzynarodowy
Dzień Dziecka), ZHP Buk 1 500 zł
(Pożegnanie lata).
Sprawy różne
1. Brał udział w spotkaniach i uroczystościach:
- Śniadaniu Wielkanocnym w Stowarzyszeniu Promyk – Z-ca Burmistrza
- VII Zgromadzeniu Związku Międzygminnego GOAP
- Podsumowaniu roku rolniczego
ODR Sielinko – Z-ca Burmistrza
- I posiedzeniu Rady Programowej
LGD Źródło kadencji 2013-2014
- Posiedzeniu Zarządu Stowarzyszenia Metropolia Poznań
- Spotkaniu wójtów i burmistrzów
powiatu poznańskiego
- Spartakiadzie 6 latków – Z-ca Burmistrza
- Konkursie Dzień Ziemi w Gimnazjum
- Uroczystości Jubileuszu 90-lecia
MKS Patria
2. Odwiedził i odznaczył Jubilatów
50-lecia pożycia małżeńskiego P. Janina, Kazimierz Grabowski - Buk
Stanisław Filipiak
Burmistrz
strona 10
Omnibus 2013
16 kwietnia 2013 roku odbył się
finał międzyszkolnego konkursu dla
klas III „Omnibus 2013” organizowany
w Szkole Podstawowej w Buku, przez
E. Mankiewicz i L. Pasiciel. W XI
edycji konkursu wzięło udział 139
uczniów klas III ze Szkół Podstawowych w Buku, Dobieżynie, Szewcach
i Niepruszewie. Uczniowie rozwiązywali 20 punktowy test jednego wyboru.
Musieli wykazać się wiedzą z edukacji
polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej, ekologicznej i muzycznej.
Wiedzieli, że pierwsza stolica Polski
to Gniezno, że Słońce jest gwiazdą,
że recykling to wtórne wykorzystanie
śmieci… Zwycięzcami tegorocznej
edycji zostali:
I. Antoni Kortus SP Buk kl. IIId
Magdalena Ryks SP Niepruszewo
II. Miłosz Migdałek SP Buk kl. IIIb
III. Zofia Kondratowicz SP Buk kl. IIIc
Czym skorupka za młodu, czyli jak
skutecznie oszczędzać pieniądze
18 kwietnia 2013r. opiekunowie
Szkolnej Kasy Oszczędności, działającej w Szkole Podstawowej w Buku
wspólnie z Oddziałem 1 banku PKO
BP S.A. w Buku zorganizowali I Szkolny Turniej Wiedzy Ekonomicznej.
Drużyny złożone z klas A, B, C i D
rywalizowały w specjalnie przygotowanych na tę okazję konkurencjach.
Klasy I miały za zadanie rozwiązanie
rebusu i zagadki o tematyce ekologiczno-finansowej, klasy III rozwiązywały
zadania dotyczące obliczeń pieniężnych, klasy IV odpowiadały na pytania
w pięciu kategoriach: „Co wiesz o ofercie banku PKO BP S.A?”, „Co wiesz
o SKO?”, „Polski system monetarny
i bankowy”, „Eurociekawostki” oraz
„Historia pieniędzy”. Klasy II a i II b
przygotowały scenki zachęcające do
oszczędzania pieniędzy. Rywalizację
wygrała drużyna złożona z klas A, na
drugim miejscu uplasowała się drużyna klas C, trzecie miejsce przypadło
drużynie z klas B, a ostatnie 4 miejsce
zajęli reprezentanci klas D. Turniejową
rywalizację obserwowała Maria Dolecka-Czekaj - kierownik w Oddziale 1
banku PKO BP S.A. w Buku. Całość
poprowadzili opiekunowie SKO: Bartosz Chyś i Justyna Gramała.
B. Chyś
5 (237) maj’ 13
wydarzenia
Bukowscy strażacy ratownikami przedmedycznymi
Przed wielu laty, gdy dobrotliwy
ogień wyzwolony spod kontroli człowieka okazał się jednym z najgroźniejszych żywiołów, powodujących wielkie
spustoszenie, człowiek musiał nauczyć
się walczyć z groźnym przeciwnikiem.
Aby wzajemna pomoc w momencie zagrożenia była sprawnie zorganizowana
i wyposażona zaczęto powoływać
formacje, które odpowiednio zorganizowane, wyszkolone, wyposażone
w specjalistyczny sprzęt kierowano
do prowadzenia akcji ratowniczogaśniczych. Z biegiem czasu przed
ochotnikami – strażakami stawiono
coraz trudniejsze zadania. Działające
od lat OSP chronią ludzi i ich mienie
nie tylko w czasie pożarów i klęsk żywiołowych, są pierwsi wszędzie tam,
gdzie zaistniało zagrożenie dla życia,
zdrowia i mienia człowieka. Aby skutecznie nieść pomoc i chronić przed
nieprzewidzianymi skutkami zdarzeń
w czasie katastrof budowlanych, chemicznych, ekologicznych i drogowych
nie wystarczą dobre chęci junaków,
potrzebny jest specjalistyczny sprzęt,
merytoryczne i techniczne szkolenie
wykorzystania posiadanego sprzętu.
Bukowska OSP dzięki życzliwości
miejscowych władz samorządowych
i holenderskich przyjaciół uzupełnia
posiadany specjalistyczny sprzęt i gotowa jest do coraz skuteczniejszego niesienia pomocy. Wysiłki wspiera rów-
nież Starostwo Powiatowe udzielając
pomocy finansowej i rzeczowej. Dnia
13 lutego br. Rada Powiatu podjęła
uchwalę o udzielaniu pomocy rzeczowej 12 gminom Powiatu Poznańskiego
z przeznaczeniem dla OSP. Dla jednostek włączonych do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego zakupiono
i przekazano 16 sztuk defibrylatorów
AED wraz z wyposażeniem o wartości
4060,80 zł za szt. Wśród obdarowanych
znalazła się również bukowska OSP,
której sprzęt przekazano na początku
kwietnia. Defibrylacja jest metodą
o udowodnionej skuteczności, mogącej
przywrócić czynność serca w warunkach migotania komór. Defibrylator
AED sam analizuje EKG poszkodowanego i wykrywa kiedy defibrylacja jest
wskazana. Zakupione AED posiadają
dwufazową metodę, która automatycz-
nie dopasowuje parametry wstrząsu do
potrzeb pacjenta. Jeśli pierwszy wstrząs
nie przywróci akcji serca, urządzenie
podaje następne wstrząsy, zgodnie z zaprogramowaną sekwencją. Zwiększa to
szanse na uratowanie pacjenta do czasu
przyjazdu karetki systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego. Dla
otrzymujących AED jednostek OSP
przewidziane zostało obowiązkowe
przeszkolenie.
Użycie posiadanego sprzętu, przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa mieszkańców naszej gminy,
poprzez skuteczniejsze udzielenie
pomocy medycznej przez członków
OSP, którzy prawie zawsze są pierwsi
na miejscu wypadku i zagrożenia dla
życia i zdrowia poszkodowanych.
M.R.
LICEALIŚCI W SANKTUARIUM MARYJNYM W ROKITNIE
W ostatnim tygodniu pobytu w szkole młodzież
klasy III Liceum Ogólnokształcącego w Buku wraz
z opiekunami udała się z pielgrzymką do Sanktuarium Matki Bożej Cierpliwie Słuchającej w Rokitnie.
W czasie swojego pobytu uczniowie zwiedzili Muzeum,
w którym znajdują się liczne pamiątki po bł. Janie
Pawle II oraz biskupie Wilhelmie Pluta. Młodzież
uczestniczyła także w koncelebrowanej Mszy Świętej,
którą swoim śpiewem uświetniła znana piosenkarka
Eleni. Po Eucharystii uczniowie wykonali pamiątkowe
zdjęcia. Był to czas zadumy i refleksji oraz osobistej
modlitwy. Teraz przed maturzystami bardzo ważny
czas i wszyscy życzymy im powodzenia na maturze.
5 (237) maj’ 13
strona 11
z kart historii
Tajemnica neapolitańskiego
nagrobka Stanisława Reszki z Buku
Na początku kwietnia minęła
kolejna rocznica śmierci znanego dyplomaty, sekretarza kard. Stanisława
Hozjusza i posła monarchów Rzeczypospolitej, opata jędrzejowskiego,
humanisty, teologa i pisarza Stanisława Reszki (*14 IX 1544 Buk – + 3 IV
1600 Neapol). W dzisiejszej literaturze
postać ta pojawia się najczęściej w kontekście działalności nieprzeciętnego
teologa i obrońcy doktryny katolickiej,
wspomnianego wyżej warmińskiego
biskupa. To wraz z Hozjuszem podróżował Reszka wielokrotnie do Italii, był
tam początkowo organizatorem dworu
swego patrona i mistrza, następnie występował w roli nadzwyczajnego posła,
kolejno: króla Stefana Batorego, królowej Anny Jagiellonki i jej siostrzeńca
króla Zygmunta III Wazy i pełnił
wielorakie misje kościelne i państwowe. W samej stolicy chrześcijańskiego
świata zasłynął jako pierwszy rektor
kościoła pw. Świętych Zbawiciela i Stanisława oraz administrator hospicjum
dla pielgrzymów z dalekiej Rzeczypospolitej. Warto pamiętać, że był także
organizatorem Kolegium Polskiego,
mającego kształcić przyszłych szermierzy kontreformacji. W Rzymie
zabiegał o wznowienie procesu kanonizacyjnego dominikanina Jacka Odrowąża, tam też zapoznawał przyszłego kardynała, bratanka króla Stefana
Batorego, Andrzeja z elitą kurialną
i obowiązującym protokołem, a także
ze sztuką i kulturą. Ostatnią misją
pełnioną w służbie dyplomatycznej
we Włoszech było odzyskiwanie tzw.
procentów od sum neapolitańskich.
Uciążliwa w reperkusjach pożyczka
finansowa udzielona przez królową
Bonę Sforzę hiszpańskiemu królowi
Filipowi II Habsburgowi wymagała
utworzenia niemalże stałego przedstawicielstwa przy dworze w Neapolu,
będącego w tym czasie filią dworu
madryckiego. Stanisław Reszka jako
internuncjusz królewski rezydujący
tam od 1592 roku znacznie przyczynił
strona 12
się nie tylko do bardziej systematycznego wypłacania długu, ale też do
ożywienia relacji polsko-włoskich na
gruncie kulturowym. Oprócz działalności politycznej, Reszka prowadził
bowiem także poszukiwania muzyków i artystów dla dworu w Polsce,
zajmował się m.in. powiększaniem kolekcji obrazów i gabinetu osobliwości
króla. Na polecenie Anny Jagiellonki
nadzorował w bazylice św. Mikołaja
w Bari ostatni etap budowy okazałego
mauzoleum jej matki, królowej Bony.
Odkrycie w archiwach neapolitańskich
dokumentów związanych z życiem,
działalnością i śmiercią polskiego
dyplomaty, ukazuje w nieznanym
dotąd swietle jego ciekawą, złożoną
osobowość, docenianą przez współczesnych mu przedstawicieli elity intelektualnej i artystycznej. Dowodem
tego choćby zawiła historia nagrobka
i pochówku...
Królewski ambasador i agent artystyczny nękany silną podagrą w spisanym 29 marca 1600 r. testamencie
oraz pozostawionych legatach dla
Nagrobek Bony Sforzy, prezbiterium
bazyliki św. Mikołaja w Bari
kościoła Matki Bożej Łaskawej w Neapolu, prosił o pogrzeb w tejże świątyni
i wystawienie w posadzce prostej płyty
z inskrypcją, która miała głosić: „Tutaj
został pochowany grzesznik, polski
ksiądz Stanisław Reszka z Buku. Módlcie się do Boga za jego duszę. Żył lat 57”.
O wyborze opata tego renesansowego
kościoła na miejsce swojego wiecznego spoczynku zadecydowało wiele
czynników. Tu pierwsze schronienie
na terenie Neapolu znaleźli przybyli
z Wiecznego Miasta ojcowie oratorianie i Reszka, znający osobiście świętego
Filipa Nereusza z czasów działalności
rzymskiej, utrzymywał z nimi życzliwe relacje. Niedaleko wspomnianego
kościoła znajdowała się też wielka
placówka charytatywna, Szpital Matki
Boskiej Wspomożycielki Nieuleczalnie
Chorych i domyślamy się, że polski
ksiądz, znany ze swej troski o najsłabszych - czego do dnia dzisiejszego
dowodem fundowany przez niego
szpital w Buku - pełnił w nim posługi.
Ważnym argumentem, wyjaśniającym wybór miejsca pochówku było
również środowisko przyjaciół literatów, którzy w 1611 r. założyli przy
klasztorze humanistyczną „Akademię Próżniaków”. Wzorem innych
instytucji tego typu, gromadziła ona
najwybitniejszych neapolitańskich
intelektualistów epoki. Do akademii
utworzonej w miejscu, w którym
według starożytnej legendy znajdował się grób najpiekniejszej syreny
z Zatoki Nepolitańskiej – Partenopy,
należeli znani pisarze, poeci, artyści, mecenasi, filozofowie, teolodzy
i historycy. I choć oficjalnie instytucja powstała w dekadę od śmierci
polskiego ambasadora, wiadomo,
że śmietanka towarzyska Neapolu
gromadziła się na uczonych dysputach przy klasztorze jeszcze za życia
Stanisława Reszki. Pod koniec XVI
wieku przewodził jej ceniony na wielu
książęcych dworach, znakomity renesansowy poeta Torquato Tasso. Gród
5 (237) maj’ 13
z kart historii
Partenopy słynący z łagodnego klimatu i okolicznych źródeł termalnych
sprzyjał kurowaniu nadszarpniętych
nerwów i stanów depresyjnych pisarza
a grono oddanych mu humanistów zachęcało do kontynuowania twórczości
literackiej . I tak Tasso podczas pobytu
w Neapolu napisał poemat Jerozolima
zdobyta, a jeden z egzemplarzy dzieła,
opatrzony własnoręczną dedykacją
dla Reszki przechowywany jest dziś
w zbiorach British Library. Włoski
pisarz wysoko cenił talent swojego
kolegi z Buku, gdyż w krótkiej wierszowanej oktawie nazywał go „najdroższą europejską dla Neapolu chwałą”.
Warto nadmienić, że wśród uczonych
skupionych wokół klasztoru był też
literat Giulio Cesare Capaccio, autor
Historii Neapolu i pierwszej, napisanej
po łacinie biografii Stanisława Reszki.
Relacja Capaccia, wspominającego
z żalem i łzą w oku bankiety organizowane przez opata, przy którego
stole gromadzili się humaniści włoscy
i polscy, jest dziś dla nas cennym
przekazem, mówiącym o wielkim
uznaniu i szacunku dla erudycji
Reszki oraz sympatii, jaką cieszył się
wśród swych licznych znajomych.
Przy okazji należy napomknąć,
że o utrzymywaniu przez naszego
dyplomatę serdecznych stosunków
z mieszkańcami klasztoru świadczą
też rachunki za wino, często zamawiane u tamtejszych zakonników.
Dokumenty odnalezione w Archiwum Banku Neapolitańskiego
wskazują jednak wyraźnie, że ostatnia wola internuncjusza dotycząca
upamiętnienia jego osoby skromną
płytą nagrobną nie została spełniona.
Zamiast niej przyjaciele wystawili
Reszce okazały nagrobek, który znajdował się w zniszcznonym i zamkniętym dziś na potrzeby kultu kościele
Matki Bożej Łaskawej. Wielokondygnacyjny monument z niszą, w której
znajdowało się popiersie zmarłego,
został zaprojektowany przez znanego artystę, architekta i rzeźbiarza
z Toskanii, Giovanniego Antoniego
Dosia. W rachunku z 1603 r., opiewającym na kwotę 145 dukatów neapolitańskich (co stanowiło dość pokaźną
sumę) czytamy, że do wykonania
5 (237) maj’ 13
nagrobka użyto różnokolorowe marmury oraz drogocenny biały marmur
karraryjski, w centrum znajdowała się
nisza z portretem Reszki, zaś pod nią
tablica z inskrypcją, podtrzymywana
po bokach przez dwa putta-aniołki.
Wszystkie detale wymienione w dokumencie wskazują na to, że swą formą
nagrobek Reszki bardzo przypominał
inne późnorenesansowe monumenty
wystawione dla uczczenia zasłużonych
postaci. Znajdujemy wśród nich prawników, lekarzy, dyplomatów, pisarzy
i mówców. Doskonałym przykładem
takiej realizacji, uświetniającej zasługi
uczonego teologa i wskrzeszającej pamięć o nim wśród potomnych, jest nagrobek kardynała Stanisława Hozjusza,
znajdujący się w bazylice Najświętszej
Maryi Panny na Zatybrzu w Rzymie.
Podobnie jak w późniejszym neapolitańskicm monumencie jego ucznia
Nagrobek kard. Stanisława Hozjusza,
bazylika Najświętszej Maryi Panny na
Zatybrzu, Rzym
i sekretarza, najważniejszym elementem był tu portret pochowanej osoby,
powtarzający wiernie rysy i indywidualne cechy modela, w swej konwencji
przypominający wizerunki z monet
antycznych i okolicznościowych medali. W rachunku za pomnik Stanisława
Reszki wymieniona została też ołowiana trumna na ciało zmarłego. Oznaczałoby to, że pochówek polskiego
internuncjusza został odwleczony do
momentu ukończenia jego nagrobka
w 1603 roku. Dlaczego czekano trzy
lata z zamówieniem pomnika? Najważniejszą osobą odpowiedzialną za
zlecenie, jednocześnie też głównym
egzekutorem testamentu Reszki był
nuncjusz apostolski w stolicy Królestwa Neapolu, biskup trojański kardynał Jacopo Aldobrandini. Jako nepot
papieża Klemensa VIII słynął z surowego trybu życia i rygorystycznego
przestrzegania wytycznych Soboru
Trydenckiego. Biorąc pod uwagę, że
rzeźbiarz Dosio - przybyły z Florencji
podobnie jak familia Aldobrandinich
- był też twórcą projektu do nagrobka
Klemensa VIII, i że sam Ippolito Aldobrandini jako dawny legat w Polsce
zaliczał się do dobrych znajomych
Stanisława Reszki, nie można wykluczyć, że sugestie do wyboru twórcy
podał właśnie sam papież. Wydaje się
to prawdopodobne również w kontekście przewiezienia w 1603 r. do
Krakowa neapolitańskiego księgozbioru zmarłego, powierzonego opiece rodziny papieskiej. Warto zwrócić
uwagę, że w tym samym okresie co
nagrobek Reszki, zostały wykonane
marmurowe popiersia członków
rodziny papieskiej uświetniające
Kaplicę Aldobrandinich w kościele
Najświętszej Maryi Panny powyżej
Minerwy w Rzymie. Znamienne jest
też, że w czasie pobytu w Nepolu
artysta Dosio nie wykonał żadnego
pomnika nagrobnego. Zobowiązania
pierwszego inżyniera dworu pracującego nad przebudową siedziby
wicekrólewskiej oraz zaangażowanie
przy monumentalnych kompleksach
sakralnych, tj. kościele dla filipinów
i kartuzów niweczyły projekty dla
indywidualnych zleceniodawców.
Projekt do nagrobka Stanisława Reszki
strona 13
z kart historii
stanowił zatem prestiżowy wyjątek
w neapolitańskim dorobku artystycznym Dosia.
Polski pisarz i dyplomata został
uhonorowany pomnikiem nagrobnym
z popiersiem a w jego powstawaniu
wzięli udział znany i ceniony rzeźbiarz
toskański oraz ważni dostojnicy kościelni. Nagrobek Reszki nie zachował
się do naszych czasów. Niemniej słuchy o tym wspaniałym monumencie
widzianym w kościele Matki Bożej
Łaskawej w XVII w. krążyły wśród
Polaków odwiedzających Neapol jeszcze w wieku ubiegłym. Był wśród nich
wyśmienity kolekcjoner dzieł sztuki
i lekarz, zasłużony mieszkaniec Buku
doktor Lech Siuda. W czasie II wojny
światowej, kiedy spełniał swą lekarską misję na statku „Sobieski”, miał
okazję zwiedzać Neapol. Opowiadał
później, że proboszcz jednej z tamtejszych świątyń słysząc, że zwiedzający
są Polakami, wskazał im nagrobek
księdza Stanisława Reszki. Tego, czy
był to kościół – siedziba późnorenesansowej akademii, w którym został
pochowany humanista i czy rzeczywiście jego monument oglądali żołnierze, nie dowiemy się już nigdy. Nie
ulega jednak wątpliwości, że znany
dzięki odnalezionemu rachunkowi
kształt nagrobka, jakie wystawiano
dla uczczenia pamięci nietuzinkowych
osobowości ze świata kultury i nauki,
stanowi o wysokiej pozycji Stanisława
Reszki w kręgach socjety Królestwa
Neapolu. W tym też kontekście warto
byłoby przyjrzeć się tej fascynującej,
nieco zapomnianej postaci, jego życiu
i działalności w tętniącym życiem
kulturalnym Neapolu schyłku XVI
w. Przypadająca w przyszłym roku
470 rocznica urodzin wybitnego bukowianina byłaby ku temu znakomitą
okazją.
Dr Anna Maria Lepacka jest
absolwentką historii i historii sztuki
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
w Toruniu. Obecnie zatrudniona jako
adiunkt Katedry Historii Sztuki i Kultury UMK wykłada historię sztuki
nowożytnej. Jej zainteresowania
badawcze oscylują wokół polsko-włoskich relacji artystycznych, zagadnień
percepcji estetycznej oraz związków
obrazu i słowa w sztuce malarskiej
XV-XVII w. Od ponad dziesięciu lat
zajmuje się kulturalną działalnością
Stanisława Reszki. Jest autorką m.in.
dysertacji, a także artykułów poświęconych różnym aspektom jego aktywności (Początki Kolegium Polskiego
w Rzymie; Michel de Montaigne
i Stanisław Reszka. O wrażliwości
estetycznej humanistów podróżujących do Italii w II poł. XVI w.).
Swoje prace publikuje w Polsce i we
Włoszech.
Anna Maria Lepacka
Zumbowe szaleństwo opanowało Buk!!!
27 kwietnia na Hali Sportowej
w Buku odbył się pierwszy w naszym
mieście maraton Zumby. Zumba to
taniec zainspirowany połączeniem elementów tańców latynoamerykańskich
oraz elementów fitness. Został opracowany przez tancerza i choreografa
Alberto „Beto” Pereza w Kolumbii
w latach 90. XX wieku. Dziś Zumba
jest popularna na całym świecie, także
w naszej gminie.
Bukowski maraton trwał 3 godziny
i był pełen nieustannej zabawy, energii,
motywującej muzyki oraz uśmiechnię-
strona 14
tych ludzi. W niesamowitej imprezie
wzięło udział około ok. 190 osób,
z gminy Buk oraz okolic:. Opalenicy,
Lwówka, Nowego Tomyśla i Poznania.
Całą imprezę prowadziły licencjonowane instruktorki Zumby: Karolina
Zielińska i Patrycja Buchert. Imprezę
prowadził i koordynował także pan Tomasz Giełda oraz pracownicy Ośrodka
Sportu i Rekreacji w Buku a także
Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury.
Gorące podziękowania należą się także
naszym sponsorom: firmie De Heus,
firmie Woolstar, firmie Zak, firmie
Fit&Fun, firmie Sapor,
Przewodniczącemu
Rady i Miasta Gminy
Buk panu Andrzejowi
Jankowskiemu, oraz
panu Pawłowi Króliczakowi, za ustawienie nagłośnienia - bez
Nich wspólna zabawa
nie miałaby miejsca.
Latynoamerykańskie rytmy takie jak
salsa, samba, meren-
gue czy taniec bollywood wprawiły
wszystkich w pozytywny nastrój
i wspólną zabawę Podczas maratonu odbywały się także konkursy na
najgłośniejszy okrzyk zumba oraz na
bitwę taneczną. Specjalna nagroda
powędrowała również do najbardziej
aktywnego pana, a pozostałe nagrody
zostały rozlosowane w loterii fantowej.
Porad dietetycznych udzielała pani
Agnieszka Liczbańska Śmieszek.
Wspólnie wykrzykiwane hasło:
JEST MUZYK A, JEST MOC, JEST
ZUMBA!!!, można było usł yszeć
w trakcie trwania całej imprezy i długie
godziny po jej zakończeniu.
Patrycja Buchert
5 (237) maj’ 13
wydarzenia
Koncert z „Bukowiną”
20 kwietnia 2013r. MGOK w Buku
w sali kinowej zorganizował koncert
Wolnej Grupy Bukowiny. Zespół
powstał w 1970r. w Busku Zdroju.
Założycielem był uczeń miejscowego
LO Wojtek Belon a do współpracy
zaprosił szkolną koleżankę Grażynę
Kulawik i kilku kolegów. Pani Grażyna śpiewa w Grupie do dzisiaj. Grupa
zadebiutowała na Ogólnopolskiej
Turystycznej Giełdzie Piosenki Studenckiej w Szklarskiej Porębie w 1971r.
Z upływem lat zmieniał się skład Grupy. W 1985r. po śmierci założyciela
Bukowina zawiesiła swoją działalność,
którą reaktywowała w 1990r. W 2010r.
zespół został odznaczony Brązowym
Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria”. Z okazji 40-lecia działalności
Grupa zorganizowała jubileuszowy
koncert w Busku Zdroju.
Repertuar Bukowiny to poezja
śpiewana Stachury, Harasymowicza
i innych poetów oraz ballady o życiu
zwyczajnych ludzi, których ze swych
środowisk zapamiętali artyści. Bukowskim melomanom grupa zaprezentowałautworyzeswego40-letniego
dorobku. Na początek były piosenki
z pierwszego programu zespołu, potem
kącik piosenek zapomnianych i kącik
piosenki starszoharcerskiej. Na koniec
artyści dedykując widowni kącik sielanki o domu, młodszym życzyli rea-
lizacji domowych marzeń a starszym,
by w swoich domach miło spędzali
czas. Nagrodzeni gromkimi brawami
wokaliści zaśpiewali kilka piosenek
o łagodności oraz utwór z koncertu
jubileuszowego „Oto nadeszła pora”
i jego przesłanie, że Bukowina przetrwa, bo tyle pieśni przed nami.
J.S.
Bez wody ani rusz
Szkoła Podstawowa w Buku ubiega się o przyjęcie do
sieci „Szkół Promujących Zdrowie”, dlatego nauczyciele
i uczniowie podejmują różnorodne działania o tematyce
zdrowotnej. Kwietniowa akcja prozdrowotna miała związek
z wodą. Uczniowie 22 kwietnia przyszli do szkoły ubrani
na niebiesko, a w salach czekały na nich niespodzianki
w postaci butelek z wodą – oczywiście tą najzdrowszą,
niegazowaną i nasyconą wieloma związkami mineralnymi.
W salach lekcyjnych pojawiły się także pomysłowe gazetki
promujące zalety wody, a na korytarzach szkolnych można
było obejrzeć przygotowane przez poszczególne klasy foldery, w których uczniowie udowadniali, że... bez wody ani
rusz. Wyjątkowy charakter tego dnia podkreślili swoim
występem podczas dużej przerwy uczniowie klasy 1a pod
kierunkiem Edyty Klóski. Akcję przygotował Samorząd
Uczniowski wraz z opiekunami.
5 (237) maj’ 13
strona 15
wydarzenia
Spotkanie z poznańskim obieżyświatem
Pan Krzysztof Kryza z Poznania
jest podróżnikiem samotnym. Po
świecie jeździ od 15 lat, gdy syn był
już dorosły a żona na emeryturze, bo
jak mówi: niełatwo jest podróżować
biednemu podróżnikowi. Był już w 70
krajach. Rzadko nocuje w hotelach.
Jego podróże są długie, od jednego
do siedmiu miesięcy np.: od RPA po
Egipt podróżował 4 miesiące.
23 kwietnia 2013 r. gościł w Bukowskiej Czytelni. Miłośników podróży zaprosił w podróż po Afryce
a konkretnie do Mozambiku, kraju,
w którym od 1496r. panowali Portugalczycy a w 1985r. zostawili kraj
w skrajnej biedzie i analfabetyzmie.
W kraju mieszka prawie 20 mln
ludności, która żyje bardzo krótko,
średnia wieku to ok. 46 lat. Jest to
więc ciekawy kraj ludzi młodych.
Jedyny język to portugalski. Pan
Krzysztof w swych opowieściach
i pokazie medialnym zachwycony
był urokiem ludzi, którzy pomimo
trudnych warunków życiowych ciągle
są uśmiechnięci i przyjaźni drugiemu
człowiekowi. On jako biały człowiek
nie czuł się wśród nich zagrożony.
Jedynym ratunkiem są dobre
warunki uprawne, dużo wód i ryb,
które są podstawą wyżywienia, do
tego owoce, warzywa, rzadko kurczaki. Kobiety wypiekają dużo ciast
na oliwie. W Mozambiku rośnie dużo
długowiecznych drzew baobabów,
które są drzewem użytkowym. Prze
cały kraj prowadzi jedna droga z południa na północ. Towary noszone są
na głowach, głównie przez kobiety.
Pan Krzysztof po ziemi mozambijskiej, która jest koloru czerwonego,
przejechał 20 tys. km.
J.S.
Pierwszy ważny egzamin
Rozpoczęte 23 kwietnia br. testy
gimnazjalne to pierwszy tak ważny
w życiu młodych ludzi egzamin, dla
większości uczniów to prawdziwe
być albo nie być, bo od uzyskanych
wyników zależy czy dostaną się do
wybranego liceum lub technikum,
dlatego trzeba na egzaminach wypaść
jak najlepiej. Egzamin gimnazjalny
jest obowiązkowy. Jeśli ktoś do niego
nie podejdzie musi powtarzać klasę.
Wynik egzaminu nie decyduje jednak
o zakończeniu szkoły. Z małą ilością
punktów po teście nie ma się szans na
dostanie się do dobrej szkoły. W czasie
rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych można uzyskać maksymalnie
200 pkt.; w tym 100 pkt. za świadectwo
i 100 pkt. za test. Wynik egzaminu
gimnazjalnego ustalony przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną jest
ostateczny. Na wniosek ucznia lub jego
rodziców sprawdzona i oceniona praca
ucznia jest udostępniona do wglądu
strona 16
w miejscu i czasie wskazanym przez
dyrektora OKE.
Wyniki tegorocznych egzaminów
przekażemy na łamach bukowskiego
miesięcznika po ich ogłoszeniu przez
komisję.
M.R.
Dnia 23 kwietnia br. 134 uczniów bukowskiego gimnazjum rozpoczęło egzaminy, które
decydują o przyszłości.
5 (237) maj’ 13
wydarzenia
KONKURS RECYTATORSKI „MIŁOŚĆ NIEJEDNO MA IMIĘ”
W ZESPOLE SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W BUKU
Uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Buku 25 kwietnia w ramach Szkolnego Konkursu
Recytatorskiego przedstawili różne
oblicza miłości. Miłości rodzicielskiej, miłości do Boga i do przyrody,
miłości spełnionej, szczęśliwej, ale
również tej niespełnionej, trudnej.
W lekturach, z punktu widzenia młodzieży, nie można znaleźć
podpowiedzi, jak wyznać drugiej
osobie miłość, jednak grupa uczniów zaadoptowała wybrane przez
siebie teksty, nadała im swoją interpretację i przedstawiła społeczności uczniowskiej na tle dźwięków
utworów poezji śpiewanej. Recytację
przeplatały utwory w wykonaniu
Teatru „ES” do słów wierszy ks. Jana
Twardowskiego.
Tak przebiegał drugi etap Konkursu Recytatorskiego pod hasłem
„Miłość nie jedno ma imię” przygotowany przez polonistkę Iwonę
Fengler. Przed jury stanęło trudne
zadanie wyłonienia zwycięzcy, bowiem wszyscy finaliści prezentowali
wyrównany poziom, zdecydowanie
wyższy niż podczas eliminacji międzyklasowych, które odbyły się dwa
tygodnie wcześniej. Przewodnicząca
komisji dyr. Karolina Wawrzyniak,
również nauczyciel języka polskiego,
ogłosiła, iż I miejsce w tegorocznym
konkursie zdobyła Michalina Prugar, uczennica klasy II liceum, która
zaprezentowała wiersz Adama Asnyka „Ta łza”. Drugą nagrodę zdobyła tegoroczna absolwentka Bogna
Wieczorek (wykonała wiersz K.K.
Baczyńskiego „Erotyk”), natomiast
uczeń klasy II liceum Maksymilian
Nadobnik za wykonanie „Niepewności” A. Mickiewicza otrzymał
III nagrodę. Także publiczność
wyłoniła swojego faworyta - Bognę
Wieczorek.
5 (237) maj’ 13
strona 17
wydarzenia
„Odpadów mniej, Ziemi lżej”
Pod takim hasłem 19 marca 2013r
odbyły się (po raz pierwszy) Gminne
Obchody Dnia Ziemi. Do tej pory
wszystkie placówki oświatowe obchodziły ten dzień na terenie swojej
szkoły. Mnogość, różnorodność działań poszczególnych jednostek nie były
raczej rozpropagowane. Stąd pomysł,
co roku organizować obchody Dnia
Ziemi w innej placówce oświatowej
i pod innym zakresem tematycznym.
Gimnazjum jako pierwsze podjęło się
przeprowadzenia tego zadania, łącząc
obowiązujący temat z nadchodzącą
„rewolucją śmieciową”.
Oceniane były dwa zadania: przygotowanie prezentacji multimedialnej obrazującej działania placówki
w zakresie problematyki odpadów
oraz przedstawienie na scenie swojego
najlepszego pomysłu w tym zakresie.
Zadania oceniała niezależna komisja
w składzie: p. Konrad Woźniak i p.
Łukasz Maciński z UMiG Buk oraz
p. Agnieszka Kumoch z ZGK (są to
osoby, którym problematyka odpadów jest bardzo bliska). W zawodach
uczestniczyło 5 placówek. Najlepszą
prezentację swych działań przygotowało Gimnazjum. Później na scenie
mogliśmy zobaczyć pięknie przygotowane spektakle, piosenki, bajki z pomysłowymi kostiumami i rekwizytami. W końcowej rywalizacji najlepsza
okazała się młodzież z Gimnazjum,
chociaż przedszkolaki z „Krasnala
Hałabały” dzielnie walczyły i nie ustępowały w niczym starszym kolegom.
Wszyscy uczestnicy otrzymali z rąk p.
Burmistrza Stanisława Filipiaka pamiątkowe dyplomy, słodycze, zestawy
książek o tematyce przyrodniczej do
szkolnych bibliotek oraz ekologiczne
torby na śmieci z nowym logo gminy.
Gimnazjaliści pojadą na jednodniową wycieczkę do Ośrodka Edukacji
Ekologicznej w Chalinie (wycieczkę
ufundował Burmistrz MiG Buk).
Mamy nadzieję że zapoczątkowana
w tym roku forma obchodów Dnia
Ziemi (po wielu „dopracowaniach”)
znajdzie swą kontynuację w przyszłych
latach.
E.B.
Wiosenna „Makulatura na Misje” ruszyła!
26 i 27 kwietnia mieszkańcy naszej parafii po raz
czwarty udowodnili, że potrafią bezinteresownie pomagać.
Podczas zaledwie czterogodzinnej zbiórki udało się zebrać
niemalże pełen kontener makulatury. Z pomocą przy zbiórce ruszyli także najmłodsi parafianie, którzy z ogromnym
zaangażowaniem pomagali w zbieraniu i porządkowaniu
kartonów, gazet, książek i wszelkich papierzysk. Zapraszamy do udziału także w kolejnych zbiórkach, które odbędą
się w dniach 24 i 25 maja oraz 28 i 29 czerwca. Podczas
czerwcowej zbiórki będzie okazja do ofiarowania na misyjny cel podręczników szkolnych i zużytych zeszytów
ćwiczeń. Dziękujemy serdecznie wszystkim darczyńcom,
a szczególne podziękowania kierujemy do Szymona Krzemińskiego, Lucyny Tonder i Weroniki Krzemińskiej.
Wyrażamy naszą wdzięczność także księdzu kanonikowi
Andrzejowi Szczepaniakowi, który ma dla nas ogromną
cierpliwość.
A.K.
strona 18
5 (237) maj’ 13
jubileusz PATRII
90 lat istnienia i działalności
Klubu Sportowego „Patria”
Klub sportowy powstał w 1922r.
z inicjatywy samej młodzieży i ludzi,
którzy chcieli zapewnić jej sportową
rozrywkę. Wiosną 1922 odbyło się zebranie organizacyjne założycieli klubu.
Miało ono miejsce w hotelu Bristol
przy ulicy Poznańskiej. Uczestników
spotkania nie było wielu, ale Klub
Sportowy „Patria” rozpoczął swoją
działalność. Jednym z głównych inicjatorów założenia Klubu był Antoni
Małecki, a w zebraniu założycielskim
uczestniczyli: Marian Berbeć, Tadeusz
Górczak, Roman Hildelbrand, Michał
Kosicki, Ignacy Szczodrowski, Bronisław Wąsowicz i inni.
Jaka była geneza powstania pięknej
nazwy „Patria”?
Według informacji uzyskanych od
Hieronima Łubińskiego, nauczyciela
i działacza Klubu, można przyjąć dwie
wersje nazewnictwa. Pierwsza, związana z patriotyzmem, po uzyskaniu niepodległości powrót do korzeni „Patria’’
z łacińskiego „Ojczyzna”. Następna
wersja związana jest z przypuszczalnym mecenasem Klubu, hurtownikiem
cygar „Pro Patria”. Początek nazwy cygar „Pro” został odrzucony, pozostała
nazwa „Patria”.
Pierwszym prezesem Klubu wybrany został Antoni Małecki, a kapitanem drużyny piłki nożnej Tadeusz
Górczak. W roku 1925 „Patria” została
zapisana w poczet poznańskiej ligi
okręgowej oraz została zaliczona do
rozgrywek o mistrzostwo poznańskiej
ligi okręgowej, w której nieźle sobie
radziła, remisując z „Wartą” Poznań
5:5.
W latach międzywojennych Klub
miał wzloty i załamania spowodowane brakiem środków na prowadzenie
działalności sportowej.
W roku 1939 działalność klubu
piłki nożnej została przerwana przez
niemieckiego okupanta. Młodzież jednak chętnie grała w piłkę w ustronnych
miejscach, placach, łąkach.
Po wojnie w połowie lipca 1945r.
5 (237) maj’ 13
„Patria” wznowiła działalność, dzięki
usilnym staraniom Antoniego Cichego
i Jana Tojka. W późniejszym okresie,
dzięki powyższym pasjonatom oraz
działaczom takim jak: Władysław
Blurnka, Stefan Wróbel kier. Szkoły
Podstawowej nr l, Jakub Jarmużek,
Bronisław Jęch, Franciszek Turowski,
Henryk Walkowiak, Władysław Gazecki, przystąpiono do reaktywowania
działalności.
Dnia 26 marca 1946r. na zebraniu
organizacyjnym wybrano pierwszy
Zarząd KS „Patria”, a prezesem został Roman Piechowiak. Pod koniec
1946r. „Patria” zgłosiła drużynę do
Poznańskiego Oddziału Związku Piłki
Nożnej oraz wybrała nowy Zarząd.
Prezesem został wybrany dyrektor
mleczami, Aleksander Madaliński,
wiceprezesem Władysław Gazecki,
skarbnikiem Władysław Cichy.
W roku 1950 Klub otrzymał do
dyspozycji obiekt synagogi żydowskiej,
którą działacze i zawodnicy zaadaptowali na salę sportową. Pierwsze
mecze piłki nożnej rozgrywano na
„targowisku”, gdzie obecnie znajduje
się „Bukowianka”.
W roku 1947 władze miejskie wyznaczyły miejsce pod budowę istniejącego dzisiaj stadionu sportowego.
W 1957r. przypadło 35-lecie istnienia Klubu. W tym roku piłkarze nożni
awansowali do „A” klasy.
Dnia 12 lutego 1961r. następuje
zmiana Zarządu. Prezesem zostaje
Ignacy Gorzaniak, funkcję wiceprezesów powierzono Bronisławowi
Jęchowi i Zdzisławowi Kaczmarkowi,
sekretarzowanie Stanisławowi Kurkowi, zastępstwo Józefowi Szymańskiemu, skarbnikiem wybrano Leona
Rutkowskiego, kronikarzem Lucjana
Nowaka, gospodarzem Franciszka
Wasiaka. Członkami Zarządu byli:
Tadeusz Dybizbański, Alfred Gracz,
Władysław Garczarek, Franciszek
Kijewski. W tym składzie Zarząd pracował 6 lat. W okresie działalności tego
strona 19
jubileusz PATRII
zarządu powołano do życia dalsze sekcje: tenisa stołowego i piłki nożnej.
Inspiratorem powołania sekcji
piłki ręcznej stała się drużyna starszoharcerska z jej zespołem „Błękitne
Lilijki”, która zorganizowała w maju
1964r. na boisku sportowym przy
Szkole Podstawowej nr 1 pierwszy
turniej szczypiorniaka. Ponieważ
w tej drużynie w pierwszym meczu
wystąpiłem, rywalizując z drużynami
„Patrii” i „Czarnymi”, mogę czuć się
wraz z całym zespołem, mimowolnym
twórcą narodzin bukowskiej sekcji
piłki ręcznej.
W naszym zespole „Błękitne Lilijki” udział wzięli następujący zawodnicy: Jerzy Juchacz, Roman Turowski,
Bronisław Kijewski, Jerzy Kopczyński,
Zygmunt Maśnica, Jerzy Świątek oraz
autor. Po pierwszym meczu, 22 lipca
tego samego roku, na stadionie „Patrii”
rozegrano następny turniej.
Od września przy KS „Patria” powołano sekcję piłki ręcznej, która przynosiła miastu coraz większy splendor.
Opiekunem sekcji został Hieronim
Łubiński. Pierwszymi zawodnikami
rozgrywającymi pierwszy mecz z KS
„Nielbą” Wągrowiec dnia 20 września
1964r. byli: Bogdan Białkowski, Tomasz Górczak, Roman Hoffa, Waldemar Kaczmarek, Jan Kapała, Zygmunt
Maśnica, Jan Racki, Roman Turowski,
Roman Skotarczak, Jan Migdałek, Andrzej Samól.
W latach 1968r. drużyna wzmocniona nowymi zawodnikami, awansowała do ligi wojewódzkiej, a w 1972r.
do ligi międzywojewódzkiej. Z bukowskich orłów piłki ręcznej pamiętam:
Krzysztofa Deskę, Stanisława Jarocha,
Edwarda Lechniaka, Tomasza i Piotra
Łubińskich, Pawła Andrzejewskiego,
Bogdana Andraszyka, Henryka Czaprackiego, Gerarda Dolczewskiego,
Grzegorza Jarocha, Michała Filipiaka,
Jana Piętę, Wojciecha Przewoźnego,
Piotra Wronę, Jana Rackiego, Michała i Lecha Świątków, Zygmunta
Zielińskiego, Wojciecha Zeuschnera,
Ryszarda Chwalisza, braci Zbigniewa
i Stanisława Filipiaków, Adama Golę,
Bogdana Wronę, Tadeusza Sobczaka.
W późniejszym czasie nie uczestniczyłem jako kibic w meczach piłki ręcznej,
strona20
stąd nie wymieniam następnych zdolnych zawodników „Patrii”.
Kolejny zarząd Patrii wybrano na
zebraniu sprawozdawczo wyborczym
w 1972r. W jego skład wchodzili:
Zdzisław Kaczmarek - prezes, Leon
Jarmuszyński - wiceprezes, Krystyna
Kamieniczna - sekretarz, Mieczysław
Pierzyński - skarbnik, Bronisław Jęch
- z-ca skarbnika, Franciszek Wasiak
- gospodarz, Tadeusz Dybizbański kronikarz, Henryk Śmiałek, Czesław
Stańczyk, Mateusz Szajek - członkowie
zarządu, Alfred Gracz - księgowość.
W klubie działały nadal dwie sekcje, z tym, że ten rok stał się szczęśliwy
dla piłkarzy ręcznych - awansowali do
ligi międzywojewódzkiej.
W roku 1975 prezesem Klubu zostaje Tadeusz Wytrzymalski, dyrektor
Fabryki „Metalplast”. Wiceprezesem
ds. organizacyjnych został Mieczysław
Komosiński, ds. sportu Hieronim Łubiński, ds. finansowych Marian Ślak,
sekretarzem Ryszard Miler, z-ca sekretarza Wanda Rutkowska, skarbnikiem
Jan Cieślak, z-cą skarbnika Mieczysław
Pierzyński, kronikarzem Aleksander
Wasiak.
W następnych wyborach w 1978
wybrano nowy skład Zarządu: Hieronim Łubiński - prezes, Marian
Wawrzyniak - prezes ds. sportowych,
Mieczysław Pierzyński - skarbnik,
Franciszek Wasiak - gospodarz, Tadeusz Dybizbański - kronikarz, oraz
członkowie zarządu: Lech Skałecki,
Zdzisław Śmiałek, Czesław Kopczyński, Stanisław Plura, Ryszard Białas.
Po małych zmianach zarządu
w 1981r. dnia 20 lutego 1983r. na Walnym Zebraniu wybrano nowy Zarząd
w następującym składzie: Hieronim
Łubiński- prezes, Stanisław Halasz
i Henryk Śmiałek - wiceprezesi, Mieczysław Pierzyński - skarbnik, Tomasz
Łubiński sekretarz, Tadeusz Dybizbański- kronikarz.
W 1991r. funkcję prezesa powierzono Stanisławowi Kluczykowi,
a funkcję wiceprezesa Jarosławowi
Przydrożnemu. Od 1995r. nowym
prezesem zostaje wybrany Tomasz
Łubiński, a wiceprezesem Czesław
Królikowski. Powyższe funkcje pełnili
do końca XX w.
5 (237) maj’ 13
jubileusz PATRII
W czasie trwania ich kadencji,
piłkarze ręczni awansowali do II ligi.
Klub sportowy „Patria” przez wiele lat
istnienia dawał możliwość wyżycia się
w sporcie młodym ludziom. Dostarczał
kibicom podczas zawodów piłki nożnej
i ręcznej wiele radości i emocji. Chwała
im za to.
Od 1996r. do działalności sportowej w Buku dołączył Ośrodek Sportu
i Rekreacji. Został on zlokalizowany
przy ulicy Szarych Szeregów 10. Główna płyta boiska o wymiarach 46 m x
26 m. przystosowana do gry w piłkę
ręczną, koszykówkę, tenisa ziemnego,
z trybunami na 350 miejsc siedzących, zapewnia komfort dla graczy
oraz kibiców. W innych pomieszczeniach znajdują się: siłownia, sauna,
kawiarnia. Dyrektorem Ośrodka
Sportu i Rekreacji jest Andrzej Król.
W Ośrodku odbywają się najróżniejsze
mecze oraz koncerty muzyczne. Tutaj
do roku 2002 trenowali i korzystali
z pomieszczeń uczniowie gimnazjum
i szkoły podstawowej. Dzisiaj w większości jest przeznaczona dla uczniów
gimnazjum, natomiast uczniowie
szkoły podstawowej korzystają z nowej
sali gimnastycznej przy swojej szkole.
Za odpłatnością sala jest również przeznaczona dla gier dla niezrzeszonych
amatorów.
Dzięki pracy trenerskiej nauczycieli wychowania fizycznego przy
szkołach podstawowych oraz obecnie
gimnazjum, wyszkolono w Buku wielu
wspaniałych zawodników piłki ręcznej. Dziewczęce uczniowskie kluby
sportowe „Bukowia” oraz chłopięce
„Spartakus” przysparzały wiele radości rodzicom, trenerom i mieszkańcom Buku. Do znanych trenerów
zaliczam: Jana Janickiego, Hieronima
Łubińskiego, Lucjana Nowaka,
Kazimierza Jarmużka, Jerzego
Juchacza, Stefana Borowskiego, Mieczysława Wolskiego,
Stanisława Jarocha, Jarosława
Sznycera, Dariusza Pańczaka,
Jarosława Wolnego.
Z bukowskich szkolnych
drużyn wywodzi się wspaniała bramkarka występują
w 1- ligowych drużynach oraz
w polskiej reprezentacji naro5 (237) maj’ 13
dowej piłki ręcznej Magdalena Łeszyk
- Chemicz.
Najwspanialszym piłkarzem „Patrii”, który zdobył sławę w kraju i za
granicą je Waldemar Kryger, piłkarz
pierwszoligowego Lecha Poznań oraz
niemieckiego klubu V fL Wolfsburg,
który w tym roku skończył 35 lat.
Zawodnikiem, który przysporzył
splendoru mieszkańcom Buku przez
okres ponad 30 lat był i jest Henryk
Synoracki. Był moim sąsiadem z ulicy
Grodziskiej. Mieszkał vis a vis naszego
rodzinnego domu. Miałem możność
patrzenia na jego zainteresowania
i pasje. Jako młody chłopak chciał być
wspaniałym skrzypkiem. Trenował na
piskliwych skrzypcach wiele godzin.
Myślę, iż nie miał większego talentu
muzycznego.Potychniepowodzeniach
próbował zaistnieć w sporcie. Zrobił
to we wspaniałym stylu. Przez okres
około dwudziestu lat był motocyklistą
klubu poznańskiego „Posnania”, gdzie
zdobywał mistrzostwa Polski.
Po wspaniałych sukcesach motocyklowych na terenach Polski i Europy
zmienił swe zainteresowania. Został
motorowodniakiem i ścigał się na
akwenach wodnych w różnych klasach, 0- 125 - 250 -350, z najlepszymi
zawodnikami świata. Był mistrzem Europy i mistrzem świata. Za osiągnięcia
sportowe wielokrotnie znajdował się
na listach 10 najlepszych sportowców
wielkopolski. Do dzisiaj jest czynnym
zawodnikiem. Brawo, Heniu!
Obecny skład zarządu: Prezes klubu
– Ryszard Klamecki, Vice Prezes
klubu – Zenon Chmielewski.
Historię bukowskiego Klubu Sportowego opr. Bolesław Majewicz.
Zdjęcia z kroniki Klubu wybrał
H. Wejmann.
Dla zdobycia potrzebnej
kondycji niezbędne okazały się
ćwiczenia siłowe
strona 21
jubileusz PATRII
MKS „Patria” ma 90 lat!
Nic tak nie łączy jak wspólne
sukcesy i porażki. To stąd bierze się
fenomen wspólnego przeżywania
sportowych emocji jak i prawdziwa
lekcja życia płynąca z uprawiania
sportu. Jest więc naturalne, że po 90
latach istnienia klubu spotkali się na
jubileuszu wszyscy ci, którzy zaliczają się do sportowej rodziny MKS
„Patria” Buk. Dnia 19 kwietnia br.
w sali kina „Wielkopolanin” w Buku
nie odbyła się typowa akademia, to
było spotkanie szczerych przyjaciół. W nastrój wspomnień zabrała
przybyłych gości prezentacja multimedialna, wystawa starych zdjęć
witająca gości od samego progu
kina oraz liczne słowa wspomnień
które padły ze sceny i w kuluarach.
W teraźniejszość klubu przeniósł
natomiast krótki film obrazujący
sportowe zmagania. Bogata historia
„Patrii” jak prawdziwa sztafeta łączy
młodsze i starsze pokolenia. Dowodem tego była pełna sala starszych
i młodych piłkarzy, działaczy, trenerów i sympatyków. Byli piłkarze
ręczni i nożni, a nawet Ci, którzy
pamiętają pasjonujące rozgrywki
meczy ping ponga w budynku synagogi. Wśród przybyłych gości znaleźli się m.in. burmistrz Stanisław
Filipiak, wicestarosta poznański
Tomasz Łubiński, członek zarządu
WZPN Zygmunt Cichosz, czy znany
wszystkim bukowianom Waldemar
Krygier. Bukietem kwiatów w sposób szczególny uhonorowano panią
Danielę Łubińską żonę śp. Hieronima Łubińskiego i matkę trzech
doskonałych szczypiornistów. Tak
jak na każdym jubileuszu i tutaj
nie zabrakło wręczenia wyróżnień
zasłużonym.
strona22
Srebrne Odznaki WZPN
Marcin Jóźwiak
Sebastian Kleiber
Piotr Muchowski
Złote Odznaki WZPN
Wojciech Wietrzyński
Mirosław Majda
Jan Tomkowiak
Sławomir Wróblewski
Remigiusz Maciejewski
Mirosław Baranek
Bronisław Buchert
List gratulacyjny WZPN
Filipiak Stanisław Filipiak
Waldemar Kryger
Tomasz Łubiński
Ryszard Klamecki
Franciszek Wasiak
Mieczysław Pierzyński
Czesław Kopczyński
Leon Jarmuszyński
Marian Wawrzyniak
Czesław Królikowski
Jarosław Wilczyński
Radosław Wasiak
Stanisław Duda
Piotr Wojtkowski
Wojciech Zeuschner
Józef Ossowski
Edward Lechniak
Zenon Buchert
Bogdan Andraszyk
Marcin Hadrych
Bartosz Klamecki – administrator
strony www
Wyjątkowym stało się wręczenie
władzom dzisiejszej „Patrii” okolicznościowego tabla przez honorowego
obywatela miasta pana Eugeniusza
Jakubowskiego. Nie zabrakło także
życzeń od pozostałych gości. Po części
oficjalnej wszyscy udali się do strażnicy
OSP w Buku na świętowanie w mniej
oficjalnej atmosferze. Wtajemniczeni
mówią, że słyszeli wtenczas kamień
spadający z serca prezesa Ryszarda
Klameckiego...
H.W.
Dyplomy za długoletnią działalność na rzecz klubu
Wojciech Mikołajczak
Roman Maćkowiak
Monika Krawczyk
Robert Kujawa
Paweł Wolny
Stanisław Kluczyk
Witold Świątek
Wiktor Glina
Bernadeta Halasz-Hypka
Stanisław Plura
Benedykt Łubiński
Zenon Bręk
Piotr Łubiński
Stanisław Jaroch
Adam Płochocki
5 (237) maj’ 13
olimpiada
„Olimpiada przedszkolaka
dla dziewczynki i chłopaka”
17 kwietnia Przedszkole Sióstr Miłosierdzia zorganizowało przy współpracy z Ośrodkiem Sportu i Rekreacji
w Buku VIII Gminną mini Olimpiadę
dla przedszkolaków pod hasłem „Olimpiada przedszkolaka dla dziewczynki
i chłopaka”. Patronat nad nią objął
Przewodniczący Rady Miasta i Gminy
Buk p. Andrzej Jankowski. Natomiast
p. Andrzej Król ufundował dla zespołów biorących udział w olimpiadzie
pamiątkowe statuetki. Finansowego
wsparcia udzielił również Burmistrz
Miasta p. Stanisław Filipiak.
Na olimpiadę zgłosiły się placówki
z naszej Gminy i tak:
– Szkoła Podstawowa im. Wandy
Błeńskiej w Niepruszewie z p. Natalią
Fagasik
– Szkoła Podstawowa im. Ojca Ignacego Cieślaka w Dobieżynie z p. Martyną
Zimmer
– Szkoła Podstawowa im. dr Lecha
Siudy w Szewcach z p. Małgorzatą
Bartkowiak
– Szkoła Podstawowa im. Bohaterów
Bukowskich w Buku z p. Bartoszem
Chyś
– Przedszkole Sióstr Miłosierdzia św.
Wincentego a Paulo w Buku z p. Aliną
Żyburą - Nowaczyk
Funkcję głównego sędziego w rozgrywkach sportowych sprawował p.
Marcin Jóźwiak, pomocą medyczną
służył p. Jacek Olenderek, technicznie
pomógł dyrektor Gimnazjum p. Jarosław Sznycer oddając do dyspozycji
halę sportową oraz 10 uczennic, które
pomogły w sprawniejszym przebiegu
olimpiady.
W imieniu p. Burmistrza swą obecnością zaszczyciła nas p. wiceburmistrz
Aleksandra Wawrzyniak.
Nad przygotowaniem i przebiegiem olimpiady czuwała p. Karolina
Szajstek.
Całą imprezę rozpoczął taniec
dziewczynek najstarszej grupy z Przedszkola Sióstr Miłosierdzia „Parasole
od łez”, następnie odbył się uroczy5 (237) maj’ 13
sty przemarsz wszystkich zawodników przy piosence „Gimnastykuj się
codziennie”. Uroczystego otwarcia
dokonała Siostra Dyrektor Cecylia
Blamowska, która zwróciła uwagę
na prawidłowy rozwój ducha, ciała
i umysłu.
Głównym celem Olimpiady było:
• nawiązanie kontaktu między przedszkolami,
• wyrabianie nawyku aktywnego
uczestnictwa przedszkolaków w imprezach sportowo – rekreacyjnych,
• radość z uprawiania sportu,
• nabywanie wiary we własne siły,
• wdrażanie do współdziałania i współżycia w grupie
• propagowanie kultury fizycznej
wśród dzieci
• promowanie sportu jako aktywnego
wypoczynku;
• włączenie rodziców w przygotowanie
i organizację imprezy sportowo – rekreacyjnej dla dzieci uczęszczających
do przedszkoli,
• wdrażanie do bezpiecznego wykonywania zaplanowanych zadań sportowych
Do zmagań sportowych należało
wyłonić 12 osobową reprezentację
(oraz jednego zawodnika rezerwowego), natomiast pozostali przedszkolacy
stanowili grupę kibicującą,
Drużyny brały udział w następujących konkurencjach:
1. Wyścig z piłeczką na łyżce
2. „Tunel”
3. „Przynieś, odnieś”
4. Wieża z klocków
5. Wyścig z zakładaniem obręczy na
pachołki
6. Slalom
Przeprowadzona została również
konkurencja dla Dyrektorów placówek
i Rodziców dzieci.
Olimpiada zakończyła się następującymi wynikami:
I miejsce – Przedszkole Sióstr Miłosierdzia
II miejsce – dzieci z Dobieżyna
III miejsce – Szkoła Podstawowa
w Buku
IV miejsce- Szkoła Podstawowa
w Szewcach
V miejsce – Szkoła Podstawowa
w Niepruszewie
Uroczystej dekoracji dzieci dokonał p. Andrzej Jankowski wręczając pamiątkowe puchary, medale,
dyplomy i nagrody dla uczestników
zawodów i placówek. W imieniu p.
Andrzeja Króla statuetki wręczał p.
Marcin Jóżwiak. Dużą radość sprawiły
również dzieciom otrzymane wieńce
laurowe wykonane przez pracowników
i chętnych rodziców, którym bardzo
dziękujemy.
Udekorowano również rodziców
biorących udział w konkurencji: wyścig z piłeczką na łyżce.
Zdj. z imprezy na okładce.
Zaproszenie
na wystawę
W Bukowskiej Czytelni od 20
kwietnia 2013r. można zobaczyć wystawę prac artystycznych p. Teodozji
Ludwiczak, mieszkanki Grzybna k.
Śremu. Pani Teodozja mimo „Trzeciego wieku” ciągle dzierga na drutach,
szydełkuje i haftuje. Jej dorobek to nie
tylko serwety, obrazy, ale także koszyczki, lampki, misy, kapelusze czy
parasolki. Dla niej nie ma rzeczy niemożliwych. Prace swoje wystawiała
już na festynie „Szeroko na Wąskiej”
w Mosinie. Wystawę z Buku obejrzała
grupa uczniów SP Buk z wychowawczynią p. Małgorzatą Siekierską. Nie
brakuje też indywidualnych osób
zainteresowanych wystawą.
J.S.
strona23
dzień strażaka
Specjaliści od gaszenia i ratowania.
I nie tylko…
W Wielkopolsce działa aż 1855 Ochotniczych Straży
Pożarnych (OSP), z czego 325 należy do krajowego systemu
ratowniczo-gaśniczego. Wspierają one w akcjach zawodową
straż i muszą być gotowe do interwencji przez całą dobę. Na
ratunek może wyjeżdżać 57,5 tyś. ochotników. Są kierowcami ciężarówek, obsługują pompy i nożyce hydrauliczne,
są ratownikami przedmedycznymi. Szkolą się i jeżdżą na
pomoc w swoim czasie wolnym. Strażaków ochotników
spotykamy też na wodzie i pod wodą. 293 ma uprawnienia
płetwonurka, 309 uprawnienia sternika motorowodnego.
Można ich zobaczyć udzielających pomocy poszkodowanym
w pożarach i wypadkach drogowych. Są widoczni przy
większości imprez jakie odbywają się w miejscowościach.
Zabezpieczają trasy procesji. Pełnią wartę przy Grobie Pańskim – strażacy ochotnicy mają czas na wszystko. Cieszą się
w swoich środowiskach poważaniem i szacunkiem. Święty
Florian otacza ich troską i opieką, dba by było tyle powrotów
ile wyjazdów. Corocznie 4 maja obchodzą swoje święto. Na
wspólnej dla wszystkich jednostek z gminy podczas mszy
świętej dziękują za zdrowie, siły i chęci służenia innym
w potrzebie. Jest to okazja do wyróżnienia i nagrodzenia
najbardziej aktywnych.
Są to w bieżącym roku następujący strażacy:
Złoty Znak Związku OSP RP
- Stanisław Filipiak – członek OSP Buk – Burmistrz MiG
Buk
Sempter Vigilant
- ks. Roman Janecki – kapelan strażaków powiatu
poznańskiego
Odznaczenia zostaną wręczone w dniu 18 maja 2013r.
w Plewiskach na Powiatowych Obchodach Dnia Strażaka
Złoty Medal za Zasługi dla Pożarnictwa
- Waldemar Cieślak - Dobieżyn
Srebrny Medal za Zasługi dla Pożarnictwa:
- Wiesław Mrówka – Dakowy Suche
- Stefan Gawron – Dobieżyn
- Czesław Borowicz – Dobieżyn
- Czesław Króliczak – Dobieżyn
- Sławomir Pakuła – Dobieżyn
- Leszek Sobkowiak – Dakowy Suche
Brązowy Medal za Zasługi dla Pożarnictwa:
- Łukasz Gucia – Dakowy Suche
- Michał Maćkowiak – Dobieżyn
- Tomasz Adamczak – Dobieżyn
- Wojciech Kufel – Dobieżyn
- Piotr Buchert – Dobieżyn
Odznaka Strażak Wzorowy:
- Zenon Buchert – Dobieżyn
- Wojciech Króliczak – Dobieżyn
- Marek Piątek – Dobieżyn
- Michał Karaś – Dakowy Suche
- Krzysztof Borowicz – Dobieżyn
- Juliusz Kujawa – Niepruszewo
- Łukasz Ratajczak – Niepruszewo
- Łukasz Żybura - Niepruszewo
M.R.
Z okazji
Dnia Strażaka
druhnom, druhom pełniącym zaszczytną funkcję
w niesieniu pomocy innym najlepsze życzenia
składa
Prezes ZMG ZOSP RP
Zbigniew Włodarczyk
strona 24
5 (237) maj’ 13
majówka
Majówka
W aktywnym przeżyciu majowych dni przez bukowian połączyli siły i zdolności organizacyjne: MGOK, OSiR, PTTK.
5 (237) maj’ 13
strona25
wydarzenia
„Wolności oddać nie umiem...”
Przypadająca 3 maja rocznica uchwalenia Konstytucji 3
Maja jest doskonałą okazją do przypomnienia – szczególnie
młodym ludziom – okoliczności uchwalenia tego nowatorskiego dokumentu oraz przyczyn upadku Rzeczypospolitej
u schyłku XVIII wieku. Tego zadania podjęli się uczniowie
klas 6d i 6c bukowskiej Szkoły Podstawowej, którzy przybliżyli swoim kolegom wydarzenia poprzedzające utratę
przez Polskę niepodległości, akcentując doniosłą rolę wielu
aktywnych wówczas patriotów i reformatorów, dążących
wszelkimi siłami do uratowania Ojczyzny przed klęską
rozbiorów. Apel, przygotowany przez Dorotę OgonowskąSpringer oraz Agnieszkę Wojciechowską, został wzbogacony o ciekawe efekty muzyczne i wizualne, wśród których
na szczególną uwagę zasługuje wykorzystanie teledysku
rockowej grupy „Chłopcy z Placu Broni” o znamiennym ty-
tule „Kocham wolność”. Uroczystość uświetnił także marsz
w wykonaniu uczennic ze Szkolnego Koła Tanecznego.
A.K.
Konkurs recytatorski w Przedszkolu
26 marca w naszym przedszkolu odbył się konkurs
recytatorski. Spośród wszystkich grup wyłonionych zostało 6 przedstawicieli, którzy zaprezentowali swój kunszt
aktorski. Tematyka konkursu ściśle połączona była z realizacją programu Szkoła Promująca Zdrowie. Dzieci miały
za zadanie przygotować wiersze o tematyce związanej
z promowaniem zdrowego stylu życia, w tym szczególnie
aktywności fizycznej.
Nasi mali recytatorzy stanęli na wysokości zdania pięknie deklamując swoje utwory. Jury konkursu miało bardzo
trudne zadanie w wyłonieniu zwycięzców.
Uroczyste ogłoszenie wyników nastąpiło w piątek
19 kwietnia w obecności P. Dyrektor Hanny Gorzaniak,
wszystkich dzieci i pracowników przedszkola. Każde dziecko otrzymało dyplom i drobny upominek, a dla każdej
grupy ufundowane zostały piłki i książeczki z wierszykami
strona 26
o zdrowiu. Dwa wierszyki zostały specjalnie na tą okazję
napisane przez panie nauczycielki Agatę Krasowską i Halinkę Gałkowską.
H. Gałkowska
5 (237) maj’ 13
Psycholog radzi
Typy osobowości a choroby
psychosomatyczne
Silny związek między ciałem
a psychiką dostrzegli już starożytni
myśliciele. Wpływ charakteru i zachowania na działanie naszego organizmu,
zauważyli także lekarze medycyny
konwencjonalnej. A jak codzienne
usposobienie i podejście do życia
wpływa na pracę naszego ciała czy
umysłu, czyli po prostu na komfort
życia? W okresie, kiedy psychologia
zaczęła zajmować się zagadnieniem
zdrowia, pierwsze z wyróżnionych typów osobowości opisywane były przez
wzór zachowania A i B, potem w toku
licznych badań i weryfikacji poszerzono teorię o model zachowania typu C
(a co za tym idzie również typ osobowości, ponieważ tzw. wzór zachowania
jako zgeneralizowana tendencja behawioralna kształtuje dany typ osobowości). Choroba psychosomatyczna
w medycynie to taka choroba, w której
powstawaniu główną rolę odgrywają
czynniki psychiczne. Na rozwój chorób
psychosomatycznych ma wpływ silny,
długotrwały stres. W typie osobowości
C przyczyną nowotworu nie będzie
genetyczna skłonność, ale długoletnie wypieranie i niemożność dojścia
do głosu własnych potrzeb i emocji.
Choroby te mają również to do siebie,
iż leczenie ich jest najbardziej efektywne, kiedy zastosujemy farmakoterapię
i psychoterapię.
W artykule przedstawię poszczególne typy osobowości i ich wpływy
na stan naszego zdrowia, warto bowiem byśmy pamiętali, że o ogólnym
zdrowiu nie decyduje tylko utrzymanie w dobrej formie ciała, ale przede
wszystkim psychiki. Choć niewidoczna, ona w głównej mierze wymaga
naszej troski i starań.
Wzór zachowania typu A - w tym
obszarze mieszczą się osoby o wysokiej
potrzebie osiągnięć, uznania, lubiące
rywalizację, realizujące wiele celów
w krótkim czasie, perfekcjonistycz5 (237) maj’ 13
ne, dominujące, czasem agresywne.
Cechuje je szybkość i niecierpliwość:
w myśleniu, działaniu i podejmowaniu
decyzji. Ze strony behawioralnej mamy
tu do czynienia z osobami o szybkim
i głośnym sposobie mówienia, które
tworzą wokół siebie napięcie i dużo
gestykulują. W obrębie tego typu
osobowości wyróżniamy podtypy:
z wrogością (przerywające wypowiedzi
innych, zaciskające pięści, nerwowe,
wybuchowe, nie lubiące zadawania
pytań, o rozkazującym tonie) oraz
wrogości pozbawione. Osoby o takim
stylu życia są narażone na psychosomatyczne syndromy choroby wieńcowej,
choroby układu krwionośnego, dusznice, zawały serca, wrzody żołądka oraz
choroby skóry.
Wzór zachowania typu B
Zdrowy wzorzec zachowania i typ
osobowości B to przeciwieństwo typu
A. Należą do nich osoby cierpliwe,
zrelaksowane, nie pragnące rywalizacji, spokojne i wytrwałe w dążeniu do
celu. Typ ten jest typem “zdrowym”,
wolnym od ryzyka chorób psychosomatycznych.
Wzór zachowania typu C
Typ osobowości C jest najbardziej,
popularny wśród kobiet. Dominuje
w nim uległość, podporządkowanie,
tłumienie negatywnych emocji (głównie złości), brak stanowczości i zależność od innych, a także chęć unikania
konfliktów, poświęcanie się na rzecz
innych oraz rezygnacja ze swoich
potrzeb. Choroby psychosomatyczne
szczególnego ryzyka w przypadku tej
grupy osób to choroby nowotworowe,
gościec i osteoporoza. Zaburzenia
psychosomatyczne leczy się długo,
a największą trudność stanowi postawienie odpowiedniej diagnozy. Zanim
pacjent trafi na psychoterapię, często
najpierw przechodzi długą wędrówkę
przez lekarzy różnych specjalności,
aby ostatecznie dowiedzieć się, że jego
problem ma podłoże „emocjonalne”.
Określenie to jest nie do końca jasne
i ma nieco pejoratywny oddźwięk.
Wiele osób ma opory przed udaniem
się do psychoterapeuty w obawie przed
uznaniem ich za niepoczytalne. Choremu trudno jest się doszukać przyczyny
we własnej psychice, skoro odczuwa
silne bóle brzucha, głowy czy serca.
Dlatego na zaburzenia psychosomatyczne warto spojrzeć z nieco innej
perspektywy. Zamiast traktować je
jako dziwne i nie do końca zbadane
zagadnienie, można odczytać je jako
sygnał, jaki organizm daje pacjentowi.
Jeśli pewne trudności emocjonalne
nie mają dostępu do świadomości
chorego, wówczas odzywa się jego
ciało. Zaburzenie psychosomatyczne
to znak, że jakiś fragment nie funkcjonuje tak, jak powinien. Że gdzieś
w życiu emocjonalnym człowieka coś
należy usprawnić, polepszyć, zmienić.
Odpowiednio leczone zaburzenie psychosomatyczne może być czynnikiem
służącym rozwojowi człowieka, który
skłoni go do rozwiązania konfliktów
emocjonalnych, wpłynie na poprawę
stylu życia, pomoże mu bardziej troszczyć się o swoje zdrowie, ale przede
wszystkim o własne emocje.
Małgorzata Remlein
psycholog
Autorka jest psychologiem. Pracuje z osobami, które: doświadczają
lęków, obniżonego nastroju, depresji,
zaburzeń psychosomatycznych, zaburzeń nerwicowych i emocjonalnych,
mają problemy w relacjach z innymi,
znajdują się w sytuacji kryzysu życiowego. Prowadzi również terapię par
(również LGBT). Gabinet Psychologiczny – telefon 660-140-488 lub
www.malgorzataremlein.pl
strona27
Elegant do junka
Witaj pocieszny
bymbasie z Buku!
Teraz chciałem Ci przypomnieć jak kiedyś chorowaliśmy, bo przecież każdy prawdziwy Junek bukowski choćby
nie wiem jak bardzo hardy, zadziorny i nieustępliwy, też
kiedyś zachorował (tyż buł choróbka). Wtedy wszystkie
sąsiadki naradzały się (raiły) co począć. Termometr w całym
domu (wew cołki chacie) miała tylko Brychowo i jak się
tylko okazało, że mi coś jest, to go sama przenosiła. Mama
prędko (w te pyndy) gotowała herbatę lipową, ale nie tam
jakąś ekspresową z apteki, tylko taką ze zrywanych z drzew
kwiatów ze szkolnego podwórka. Miała ona silny aromat
lata i piękny, rubinowy kolor. Do tego ten, który był chory,
dostawał jeszcze łyżeczkę miodu, który mama kupowała
u pana Kabata, co miał pasieki tam jak się jechało kiedyś na
Opalenicę. Przy lekkiej (takiej ino-ino) gorączce dostawałem zaraz tabletkę na poty. Brrr! Zawsze rozduszona była na
małej łyżeczce w tej pysznej herbacie (arbacie) i musiałem
ją połknąć i zaraz popić. Nikt nie chciał tego dobrowolnie
(po dobroci) łyknąć, ale mama dawała sobie radę sposobem.
Brała mnie na kolana (na kolańca) i kiedy nie chciałem otworzyć buzi (roztworzyć dziuba), wtedy wolną ręką łapała
za nos (za klukę) i co? Jakoś chwile wytrzymywałem, kopałem coraz słabiej, aż wreszcie musiałem złapać powietrza
otwierając dziuba i wtedy chlup, sprawnym ruchem lądowała polopirynka w buzi, szybko łyczek herbatki z miodem
w nagrodę i do łóżeczka (do wyra). A tam czekała na mnie
gorąca bańka w nogach na rozgrzewkę. Że co? Co to była
za bańka? Teraz tak mówi się potocznie na milion złotych.
Kiedyś to było takie małe, proste urządzenie, którym można
było sobie rozgrzać dowolną część ciała leżąc pod pierzyną,
najczęściej nogi. Robiło się ją w ten sposób, że do większej
butelki (flaszki) wlewało się gorącej wody, zatykało korkiem
(zatykotkiem) i gotowe. Babcia Marysia miała taką okrągłą,
płaską (plaskatą) wypalaną z gliny z zatyczką od góry. Ona
długo trzymała ciepło, ale ten korek giglał w stopy. Później
nastały gumowe i te można było łatwo zainstalować sobie
na brzuchu (jak bebechy bolały), albo na plecach (na krybunach) albo na gardło. Miała jeden feler, że trudno ją było
zakręcić, bo gorąca parzyła w ręce i się wyginała
(była lejata). Więc mama dokręcała kwyrlejką, żeby
nie wyciekała woda.
A tero na kóniec bydzie szczype po bukosku.
Tej, jak żym już buł we wyże, tedy mama braa łyche
smolcu zes mostka i mie smarowaa na krybunach,
zaro po tym okowitom fest mie naciyraa i oż żym
się rozgrzoł i jeszczyk zes przodka na miechach tak
samo. Najpiyrw smolec, potym okowita i nacierała,
nacierała roz i zaros znowu gichła na pazure swojóm
ty okowity i nazot nacierać i tak pore razy oż mi się
zrobiło gorónco kurde molek i bystro pieżynóm mie
przykróła i musiołym leżeć jak trusia. Ani mru mru.
Tak buło kiedym ino żym buł lekujko chory, ale
skoro barzy, tedy my na drugi dziń z rana drałowali
bez cołkie miasto do ośrodka oż do Sobiecha. A jak
tam buło, to ci kiedy indzi nagrygole.
Jo wum tu blubrum a pewno nik ni mo czasu
mie czytać, to kuńcze.
Twój Róman
wew trupinie kumpany.
P.S. Jak bydziesz widzioł czasym mojum kuzajke
Regine, co tu zaro kole Baszty mo interes, to jum
pozdrów i sie ji spytej kiedy ta wiara zes Józefowa
do nos się przyknai do Mosiny, bo już trzeci rok
jadum i jadum i jakoś ich nie widać.
strona28
5 (237) maj’ 13
kronika
1. W dniu 1.04.2013r. w Buku funkcjonariusze Wydziału
Ruchu Drogowego w Poznaniu w miejscowości Niepruszewo zatrzymali na gorącym uczynku kierującego pojazdem
mechanicznym pomimo zakazu sądowego. Postępowanie
prowadzi KP Buk
2. W dniu 8.04.2013r. w miejscowości Buk funkcjonariusze
Komisariatu Policji w Buku zatrzymali na gorącym uczynku
kierującego pojazdem osobowym w stanie nietrzeźwości.
Postępowanie prowadzi KP Buk.
3. W dniu 7.04.2013r. funkcjonariusze Komisariatu Policji
w Buku zatrzymali na gorącym uczynku sprawcę kradzieży
drewna opałowego o wartości 500 zł. Postępowanie prowadzi
KP Buk.
4. W dniu 15.04.2013r. Komisariat Policji w Buku został powiadomiony o kradzieży biżuterii i pieniędzy o łącznej wartości
30.000zł. Postępowanie prowadzi KP Buk.
5. W dniu 12.04.2013r. w miejscowości Niepruszewo n/n
sprawca kierujący pojazdem marki VW Golf dokonał kradzieży paliwa. Postępowanie prowadzi KP Buk.
6. W dniu 16.04.2013r. funkcjonariusze Komisariatu Policji
w Buku zatrzymali na gorącym uczynku sprawcę gróźb karalnych. Postępowanie prowadzi KP Buk.
7. W dniu 17.04.2013r. funkcjonariusze Komisariatu Policji
w Buku zatrzymali na gorącym uczynku sprawcę uszkodzenia
ciała. Postępowanie prowadzi KP Buk.
8. W dniu 18.04.2013r. funkcjonariusze Komisariatu Policji
w Buku zatrzymali na gorącym uczynku kierującego rowerem
w stanie nietrzeźwości. Postępowanie prowadzi KP Buk.
9. W dniu 21.04.2013r. funkcjonariusze Komisariatu Policji
w Buku zatrzymali na gorącym uczynku sprawcę uszkodzenia
mienia o wartości 400 zł. Postępowanie prowadzi KP Buk.
10. W dniu 24.04.2013r. funkcjonariusze Komisariatu Policji
w Buku zatrzymali na gorącym uczynku kierującego rowerem
w stanie nietrzeźwości. Postępowanie prowadzi KP Buk.
11. W dniu 26.04.2013r. funkcjonariusze Wydziału Ruchu
Drogowego KMP Poznań zatrzymali na gorącym uczynku
kierującego pojazdem osobowym w stanie nietrzeźwości,
który doprowadził do kolizji drogowej. Postępowanie prowadzi KP Buk.
12. W dniu 26.04.2013r. funkcjonariusze Komisariatu Policji
w Buku zatrzymali na gorącym uczynku kierującego pojazdem osobowym pomimo zakazu sądowego. Postępowanie
prowadzi KP Buk.
05.04 – ćwiczenia w Niepruszewie
07.04 – Interwencja na Os. 700-lecia Miasta
14.04 – pożar trawy przy ul. Mickiewicza
20.04 – fałszywy alarm
21.04 – pożar mieszkania w Stęszewie
24.04 – pożar traw przy obwodnicy
25.04 – pożar samochodu na Autostradzie
25.04 – kolizja na Autostradzie
26.04 – pożar nieużytków przy ul. Czarnieckiego
26.04 – wypadek drogowy Wielkawieś ul. Grodziska
27.04 – pożar w budynku mieszkalnym w Słupi
29.04 – zabezpieczenie lądowiska dla LPR w Buku
30.04 - zabezpieczenie lądowiska dla LPR w Pawłówku
30.04 – pożar szopy w Dobieżynie, ul. Kolejowa
3 PARAFIALNY PRZEŁAJ
IM. BŁ. RAFAŁA CHYLIŃSKIEGO”
Bukowscy biegacze pracują nad kolejną, 3 już edycją
PARAFIALNEGO PRZEŁAJU IM. BŁ. RAFAŁA CHYLIŃSKIEGO, który planowany jest na niedzielę 30 czerwca 2013
roku. Wspólnie z Miejsko Gminnym Ośrodkiem Kultury
i naszym Proboszczem myślą nad tym, jak uatrakcyjnić
tegoroczną imprezę. Szczegóły podane zostaną na łamach
Bukowskiego Lidera, oraz lokalnej prasy drukowanej.
Gorąco zachęcamy ewentualnych sponsorów, którzy
chcieliby wesprzeć organizację imprezy (np ufundowanie nagród do losowania) o kontakt z Tomaszem Giełdą
796064410.
Pierwsza edycja już była sukcesem, a przy drugiej zanotowano 77% wzrost frekwencji. Jak będzie tym razem?
Turniej Halowy Piłki Nożnej OLD BOY’S +35
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Buku
pamiętał również o nieco starszych
adeptach futbolu i zorganizował Turniej OLD BOY’S +35, który skupił 4 zespoły. Rywalizowano systemem każdy
z każdym w czasie 2x10 minut. Emocji
jak zawsze w naszej hali sportowej było
wiele. Najbardziej widowiskowym
i trzymającym w napięciu okazał się 5
mecz w Turnieju pomiędzy Kuślinem,
a Radosnym Futbolem z Przeźmiero5 (237) maj’ 13
wa. Radosny Futbol rzutem na taśmę
zremisował mecz 2:2 i tym wynikiem
zapewnił sobie najwyższy stopień
podium, a sąsiedzi z Kuślina musieli
zadowolić się drugą pozycją. Kolejne
emocje seniorów już niebawem. Zapraszamy do śledzenia strony internetowej
www.osir-buk.pl.
A oto komplet wyników:
1. Radosny Futbol - Duszniki 3:0
2. Nowy Tomyśl - Kuślin 0:5
3. Radosny Futbol - Nowy Tomyśl 7:2
4. Duszniki - Kuślin 2:2
5. Kuślin - Radosny Futbo 2:2
6. Duszniki - Nowy Tomyśl 2:1
Końcowa klasyfikacja:
1. Radosny Futbol 7 pkt.
2. Kuślin 5 pkt.
3. Duszniki 4 pkt.
4. Nowy Tomyśl 0 pkt.
strona29
sport
Finał Ogólnopolski w Piłce Halowej
W dniach 5.04 – 7.04.2013r. grupa
młodych piłkarzy z Gminy Buk przebywała na Finałach Ogólnopolskich
w Piłce Halowej dla dzieci ze szkół
podstawowych w Wysokiem Mazowieckiem. Za organizację Projektu
Halowej Polski – Futsal Junior zabrał
się Ośrodek Sportu i Rekreacji w Buku.
W miesiącach styczeń – marzec 2013
w hali OSiR przeprowadzone zostały
mecze eliminacyjne, w których rywalizowało 6 zespołów. W Finałach
Województwa początkowo mieliśmy
zmierzyć się z Gminą Turek, Zbąszyń
i Dopiewo. Gminy te jednak odmówiły
udziału w rozgrywkach i zawodnicy
z gminy Buk otrzymali bezpośrednią
możliwość startu w Finałach Ogólnopolskich. Większość dzieci po
raz pierwszy wyruszyła w tak długą
i odległą podróż, po raz pierwszy też
musieli zasmakować spania całą grupą
w sali lekcyjnej na materacach, co bez
wątpienia było pozytywnym doświadczeniem.
W sobotni poranek odbyła się ceremonia otwarcia Turnieju, która była
tak wspaniale przygotowana, że nasi
zawodnicy na starcie przeżyli niezapomniane wrażenia i wiele radości.
Chwilę później pojawił się stres i „gorączka przedstartowa”, która „związała” nogi naszym sportowcom.
W rozgrywkach grupowych nie
poszło nam zbyt dobrze i niestety nie
wywalczyliśmy punktów, ulegając drużynom z województw: pomorskiego,
podlaskiego, lubuskiego, śląskiego,
dolnośląskiego, małopolskiego i łódzkiego. Wieczorem odwiedziliśmy
miejski basen poddając się odnowie
biologicznej.
W niedzielny poranek po śniadaniu wybraliśmy się wspólnie na mszę
świętą do pięknego kościoła pw. św.
Jana Chrzciciela zbudowanego w latach
1875-1881 w stylu eklektycznym, a później zwiedzaliśmy piękne i zaśnieżone
miasto Wysokie Mazowieckie.
Finały Ogólnopolskie Futsal Junior były wspaniałą przygodą dla
całej 18-stki dzieciaków. O tym, że
nie łatwo jest rywalizować z innymi
strona30
zespołami w piłce
nożnej na szczeblu
nawet gminnym
wiedzieliśmy od
dawna. O rywalizacji na szczeblu
Ogólnopolskim
przekonaliśmy się
na własnej skórze.
Jednak zdrowa,
radosnaisportowa
atmosfera towarzyszyła całemu
naszemu pobytowi w Wysokim Mazowieckim. Dzieci
prócz rozgrywek poznały historię
miasta, zobaczyły jeden z największych
zakładów mleczarskich w Polsce Mlekovitę, spotkały się z różnymi dialektami wśród rówieśników, co wzbudzało
wiele pytań i rzecz jasna odpowiedzi.
Zmęczeni, ale zadowoleni wróciliśmy
do Buku z bagażem doświadczeń, który powinien zmobilizować
nas do jeszcze większej
pracy na treningach
i ciągłym podnoszeniu
swojego rozwoju nie
tylko sportowego, ale
też i osobotwórczego.
5 (237) maj’ 13
sport
Turniej Siatkówki
W niedzielę 14 kwietnia br. w bukowskiej hali OSiR odbył się Turniej
Siatkówki. Impreza standardowo
skupiła 8 drużyn, które rywalizowały
w dwóch grupach. Atmosfera radości
i sportowej zabawy na stałe wpisała się
w harmonogram siatkarskiej imprezy
organizowanej w Buku. Nie inaczej
było i tym razem. W całym Turnieju
odnotowaliśmy, aż 7 tie-breaków co
świadczy o bardzo zaciętym i wyrównanym poziomie rywalizacji. Całą
imprezę kolejny raz z rzędu wygrała
ekipa Fajnego Kolektywu, jednak
słowa uznania należą się wszystkim
zespołom, których uczestnicy nierzadko pokonują sporo kilometrów
przyjeżdżając do nas z Piły, Obornik
Wlkp., Zielonej Góry, Gorzowa Wlkp.,
Międzyrzecza. Wszystko po to by
„zasmakować” atmosfery bukowskiej
imprezy siatkarskiej. W maju br. planujemy zorganizować jeszcze jeden
Turniej halowy przed wakacjami letnimi. Wszystkich zainteresowanych
zapraszamy do śledzenia strony internetowej OSiR i zawsze najświeższych
aktualności.
Wynik nie najwążniejszy
W bukowskiej Patrii dzieciaki
rywalizują ze zmiennym szczęściem
w swoich meczach ligowych. Sam wynik pojedynków jest ważny, ale nie jest
najważniejszy. Trenerzy odpowiedzialni za szkolenie dzieciaków w bukowskiej Patrii nastawieni są na wszechstronny i wesoły rozwój wszystkich
dzieciaków, którzy wykazują ochotę
na radosne treningi razem z nami. Nie
selekcjonujemy dzieciaków, rozmawiamy z rodzicami, aby przekonali się do
naszej koncepcji szkolenia, aby pozbyli
się u swoich pociech bardzo złego oddziaływania presji na osiąganie wyników sportowych w tak młodym wieku.
Chcemy krok po kroku, prawidłowo
uczyć i pomagać wszystkim dzieciom,
które u nas trenują, chcemy zaszczepić
w nich skłonność do aktywności fizycznej, ukierunkować i dobrze wychować.
Wierzymy, że nasza koncepcja jest jak
5 (237) maj’ 13
najbardziej dostosowana do warunków
posiadanego sztabu szkoleniowego,
sprzętu sportowego i możliwości organizacyjnych jakie przejawiamy i jakimi w Klubie dysponujemy. Chcemy
postępować w myśl słów klasyka: „...nie
każdy może być mistrzem, ale każdy
ma prawo nim zostać!”
A oto nasze kwietniowe wyniki w meczach ligowych:
Żaki rocznik 2004-2005
1. MKS Patria - Kadet Tulce 1:8 (gol dla
Patrii: Łukasz Majda)
2. Skra Wlkp - MKS Patria Buk 11:0
Orliki rocznik 2002-2003
1. MKS Patria Buk - Mawit Lwówek
Wlkp. 6:3 (gole dla Patrii: Hipolit Roszkowski, Bartek Kaczmarek, Mikołaj
Pluskota x 2, Piotrek Szalaty, Dawid
Bogacz)
2. Sokół Rakoniewice - MKS Patria
Buk 6:0
- Młodziki rocznik 2001-2002
1. MKS Patria Buk - Lipno Stęszew
2:3 (gole dla Patrii: Mikołaj Pluskota,
Wojtek Hądzelek)
2. LKS Fogo Luboń - MKS Patria Buk
3:4 (gole dla Patrii: Piotrek Szalaty,
Arkadiusz Bańczaszek, Mikołaj Pluskota x 2)
W maju nasze dzieciaki wezmą
udział w dwóch prestiżowych turniejach piłkarskich. Orliki z rocznika 2002
powalczą w Turnieju im. Marka Wielgusa, natomiast Żaki z rocznika 2003
i młodsi będą przecierać szlaki w Turnieju z podwórka na Stadion o Puchar
Tymbarku. Naszym sportowcom
gratulujemy goli, życzymy wielu niezapomnianych wrażeń i przed wszystkim
dużo uśmiechu i radości z przygód jakie
oferuje bukowska Patria.
M.J.
strona 31
reklama
strona 32
5 (237) maj’ 13
REKLAMA
5 (237) maj’ 13
strona33
reklama
strona34
5 (237) maj’ 13
reklama
5 (237) maj’ 13
strona35
reklama
strona36
5 (237) maj’ 13
z USC
Związki małżeńskie zarejestrowane
w USC w Buku w miesiącu kwietniu
2013r., osób, które wyraziły zgodę na
opublikowanie w prasie
1. Tatka Marcin Strykowo
Bukowska Marta
Środa Wielkopolska
2. Wójcik Karol
Uścięcice
Rzanna Karolina
Dobieżyn
3. Budźko Jarosław
Uścięcice
Szajek Iwona
Szewce
4. Jaśkowiak Marcin
Więckowice
Kałek Alina
Buk
5. Świątek Łukasz
Dobieżyn
Borowczyk Konstancja
Sędziny
6. Mazurkiewicz Grzegorz
Stoszowice
Siuda Joanna
Buk
7. Tomasz Owczarek
Buk
Maria Kluczyk
Buk
Jubileusze długoletniego pożycia małżeńskiego
Burmistrz Miasta i Gminy Buk, Pan Stanisław Filipiak wręczył medale oraz złożył życzenia Jubilatom obchodzącym
Złote Gody:
- Państwu Janinie i Kazimierzowi Grabowskim, dnia 13
kwietnia 2013r.,
- Państwu Janinie i Grzegorzowi Szeszuła, dnia 25 kwietnia 2013r.
- Państwu Bożenie i Bolesławowi Rutkowskim, dnia 27
kwietnia 2013r.,
„Nie czas jest nam dany, ale chwila. Naszym zadaniem jest
uczynić z tej chwili czas.”
(Gerges Poulet)
Wszystkim, którzy w tak bolesnych dla nas chwilach
dzielili z nami smutek, żal, okazali wiele serca,
życzliwości, wsparcia. A w szczególności:
dr Z. Filipiakowi, dr A. Kacprzak-Grzyb,
personelowi z Poradni Paliatywnej z Opalenicy
za wysiłki i obecność do ostatniej chwili życia.
Ks. Proboszczowi, Ks. Sławkowi, Ks. Hubertowi,
Szafarzom za posługę duchową. Panom Henrykowi
i Krzysztofowi Osińskim, zespołowi Amici Canti,
rodzinie, sąsiadom, przyjaciołom, wszystkim,
którzy uczestniczyli w uroczystości pogrzebowej
śp. Jana Olewicza
Za modlitwy, intencje mszalne, złożone kwiaty
serdeczne „Bóg zapłać” składa
żona Maria z rodziną.
Zgony zarejestrowane w USC w Buku
w miesiącu kwietniu 2013 roku
1. Aleksandrowicz Franciszka
2. Mielcarek Maria
3.Aleksandrowicz Marian
4. Olewicz Jan
5. Pospieszny Zygmunt
Buk
1920 rocznik
Buk
1935 rocznik
Buk
1922 rocznik
Buk
1941 rocznik
Szewce1925 rocznik
„Nawet zmarli okryci podwójną żałobą
w nieprzezroczystej głębi twego czasu
choć drzwi zamknęli za sobą,
żyją w Tobie, jak echo wśród ciemnego lasu”.
/M. Jastrun/
Wspomnienie.
4 maja 2013r. w nieprzemijającym bólu
mija piąta rocznica śmierci
mojej ukochanej i jedynej Siostry
śp. ANNY PIETRAS
z.d. Cicha
z modlitwą i przyjaciółmi pozostaje siostra Elżunia
Buk, pl. Przemysława 8/3
Serdeczne podziękowania dla doktora Z. Filipiaka,
doktora T. Sasa, doktor A. Kacprzak – Grzyb oraz
pani pielęgniarki E. Wolnej za opiekę i pomoc.
Księdzu Proboszczowi A. Szczepaniakowi i Księdzu
Hubertowi za posługę duchową.
Rodzinie, znajomym i sąsiadom za ofiarowane
msze i komunie święte za naszych rodziców,
dziadków i pradziadków
śp. Franciszkę i Mariana Aleksandrowicz
Serdeczne Bóg zapłać składają
Córki i Syn z rodzinami.
Skład zespołu redakcyjnego: Maria Rura - Redaktor Naczelny, Joanna Szwarc - Sekretarz Redakcji, Elżbieta Cicha, Hubert Wejmann
- Członkowie Redakcji, Agnieszka Skałecka - ogłoszenia, reklamy, Paweł Króliczak - kolportaż.
Adres Redakcji: 64-320 Buk, ul. Dobieżyńska 27, e-mail: [email protected],
Skład graficzny: Szymon Krzemiński, Wydawca: MGOK, Buk, ul. Dobieżyńska 27, e-mail: [email protected]
Ogłoszenia i reklamy: MGOK tel. (61) 8140 121, e-mail: [email protected] (do ostatniego dnia każdego miesiąca). Drukarnia: B. Ossowska
Redakcja zastrzega sobie prawo skracania nadesłanych artykułów, a także wyboru zdjęć i umieszczania w wybranym przez siebie
miejscu i czasie na stronach miesięcznika. Tekstów niezamówionych nie zwracamy.
5 (237) maj’ 13
strona37
rajd turystyczny
Wszystkie drogi prowadziły
do Żarnowca
Zwyczajem stało się, że turyści
z Buku i okolic witają wiosnę przy
źródełku w Żarnowcu. Już 41 raz
członkowie PTTK przygotowywali się
do imprezy z roku na rok liczniejszej.
Rozdzielono funkcje i przydzielono
obowiązki. Kierownictwo rajdu obieli:
Alicja Kańduła i prezes Ryszard Miler.
W sekretariacie uczestników przyjmowali: Irena Jesmanowicz i Elżbieta
Kalota. Doświadczonemu turyście
Jasiowi Sikorskiemu powierzono punkt
weryfikacji. Publikacje i znaczki rajdowe rozprowadzał Jurek Konieczny.
Chochlami w kuchni dowodzili bracia Zbigniew i Bogdan Targoszowie,
a sprawdzał czy kucharze nie mylą zup
Jerzy Czajka.
Ustalono trasy dla turystów zorganizowanych i indywidualnych,
rozesłano regulaminy i przygotowano
konkursy.
Z niepokojem obserwowano niepogodę, która długo nie chciała przekonać, że zima odeszła bezpowrotnie
i nastał czas oczekiwanej wiosny.
Optymiści z uporem powtarzali, że
jeszcze się nie zdarzyło, by pogoda nie
sprzyjała turystom w Żarnowcu. Przewidywania potwierdziły się. Niedzielny poranek 21 kwietnia od wczesnych
godzin radosne słoneczko zapowiadało
przyjazną pogodę. Ruszyli więc turyści
wszystkimi możliwymi szlakami na
zlot już 41, by przy czarodziejskim
źródełku w Żarnowcu powitać Wiosnę
i przekonać, że już czas być z nami już
na dobre. Zgromadziło się ponad 500
osób. W rajdzie brały udział szkoły
podstawowe z: Buku, Opalenicy,
Niepruszewa, Dopiewa, Komornik,
Lubonia, Dobieżyna, Jabłonnej, Dąbrowy, a także z LO z Nowego Tomyśla. Licznie reprezentowane były
grupy rodzinne – to już stali bywalcy
– Śmierzchalscy z Michorzewa (15
osób), Pomorscy z Szamotuł (10 osób),
Palaczowie z Szamotuł (12 osób),
„Trzeci Wiek” z Opalenicy (10 osób).
strona38
Na mecie rajdu przeprowadzono
cieszące się powodzeniem konkursy.
Rywalizacja łączyła się z dobrą zabawą,
więc uciechy było co niemiara.
1. Nad sprawnym przebiegiem biegu
w workach czuwali: Bożena Juchacz,
Michał Lulkiewicz i Anna WyszyńskaKlorek. Miejsca uzyskali:
I Katarzyna Cichosz,
II Alek Koprowski
III Kacper Grabowski
2. Bieg z krawatem nadzorowali:
Bożena Juchacz i Michał Lulkiewicz.
Biegali parami ze związanymi krawatem wewnętrznymi nogami i okazali
się najlepsi:
I Zuzanna Kołodziejczyk – Olga Pierzyńska
II Adam Palacz – Filip Palacz
III Przemysław Zeuschner – Maksymilian Błaszyk
3. Na słodycze oczekiwały dzieci do lat
15 rzucające do celu lotkami. Najlepsi
okazali się:
I Tomasz Borowicz
II Maciej Mak
III Łukasz Kaseja
Powyżej 16 lat w rzutach do celu zwyciężyli:
I Tomasz Andraszyk
II Zbigniew Kalota
III Krzysztof Michalak
Piłkę dla pierwszej zgłoszonej drużyny zdobyli uczniowie SP z Dobieżyna,
piłkę dla najliczniejszej reprezentacji
szkoły zdobyli ZSZ z Jabłonnej.
Rajd był okazją do wręczenia wyróżnień „Za pomoc i współpracę”
oraz pamiątkowych medali z okazji
60-lecia Oddziału PTTK Buk, które
otrzymali:
- Karol Hołod – dyrygent Orkiestry
Dętej OSP za towarzyszenie orkiestry
w rajdach,
- Andrzej Pluskota – Kierownik „Parkowej” za wieloletnią obsługę gastronomiczną rajdów,
- Dariusz Szynkaruk – za wieloletnią
obsługę gastronomiczną imprez oraz
organizację posiłków na mecie.
Imprezę odwiedził prezes Zarządu
Głównego PTTK p. Lech Drożdzyński. Pogoda była wspaniała, zupy
(grochówka i pomidorowa) smakowały
wybornie więc uczestnicy krzesełkowo-leżakowi wykorzystywali czas na
odpoczynek na łonie przyrody, pierwszy raz w tym roku. Płonęło ognisko,
skwierczały pieczone na kijach kiełbaski, o które zadbał opiekun „źródełka”
p. Marcin Michalak. Dzięki sprawnej
organizacji minęła kolejna, udana plenerowa impreza.
M.R.
Imprezę utrwaliła na fotografiach
p. Anna Wyszyńska-Klorek, dzięki
życzliwości której wybrane zdjęcia
prezentujemy na okładce obok.
Rajdy, Zloty - 2013
V
XIV Zlot
pn. „Wielka Majówka”
31.VI
XI Rajd Rowerowy
na „Dni Junka z Buku”
IX
Wycieczka K/Seniorów
- Bliżyce
XIII Rajd powiatowy
21.IX pn. „Pieczona Pyra”
- Niepruszewo
III Rajd „Pożegnanie Lata 28.IX Sprzątanie Świata
- Rakoniewice
6.X
XXXIV Jesienny Rajd
- Porażyn
Zlot Oddziału do Stanicy
19.X w Niepruszewie „Jesień 2013”
Rajd Niepodlegościowy
9.XI „Bądź Turystą w Swoim Mieście” - Buk
XI-XII
Wycieczka Krajoznawczo-Kulturalna - Poznań
5 (237) maj’ 13
Jak na prawdziwej olimpiadzie
I miejsce
II miejsce
IV miejsce V miejsce
III miejsce

Podobne dokumenty