Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

Komentarze

Transkrypt

Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
Załącznik nr 3 do SIWZ
Znak postępowania ZKM-01/16
……………………………….
pieczęć Oferenta
OŚWIADCZENIE
O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
Dane Wykonawcy:
Nazwa………………………………………..
Adres…………………………………………
Numer telefonu……………………………..
Numer faksu………………………………..
Numer NIP………………………………….
Przystępując do postępowania w sprawie udzielenie zamówienia publicznego:
Na dostawę ………………………………………………………………………………..........
…………………………………………………………………………………………………..
My, niżej podpisani, reprezentujący firmę, której nazwa jest wskazana powyżej, jako upoważnieni na
piśmie lub wpisani w odpowiednich dokumentach rejestrowych, w imieniu reprezentowanej przeze nas firmy,
oświadczamy, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu, określone w art. 22 ust. 1 pkt. 1b ustawy
Prawo zamówień publicznych. Ubiegamy się o udzielenie zamówienia ponieważ:
1) posiadamy odpowiednie kompetencje i uprawnienia do prowadzenia określonej działalności
zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów;
2) znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
3) dysponujemy potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
Miejscowość, data: ………….
……………………………………………………………..
podpisy (pieczęcie) osób wskazanych w
dokumencie uprawniającym do występowania w
obrocie prawnym lub osób posiadających
pełnomocnictwo
1

Podobne dokumenty