w sprawie ustalenia zasad przyznawania i wysokości diet radnym

Komentarze

Transkrypt

w sprawie ustalenia zasad przyznawania i wysokości diet radnym
UCHWAŁA NR XIII/110/15
Rady Miasta Biała Podlaska
z dnia 28 grudnia 2015r.
w sprawie ustalenia zasad przyznawania i wysokości diet radnym Rady
Miasta Biała Podlaska
Na podstawie art. 25 ust. 4 , 6, i 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U.
z 2015 r. poz.1515 ) w związku z § 3 pkt 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2000 r. w
sprawie maksymalnej wysokości diet przysługujących radnemu gminy ( Dz.U. Nr 61 poz.710 ) Rada Miasta Biała Podlaska uchwala, co następuje:
§ 1. Ustala się wysokość oraz zasady obliczania i wypłaty diet dla radnych Rady Miasta Biała
Podlaska, zwanych dalej „ radnymi”.
§ 2. Wprowadza się miesięczny ryczałtowy system naliczania diet, które przysługują radnym z tytułu
sprawowania mandatu.
§ 3. Podstawą do ustalenia wysokości diet dla radnych jest rozporządzenie Rady Ministrów
w sprawie maksymalnej wysokości diet przysługujących radnemu gminy.
§ 4. Ustala się następującą wysokość miesięcznej ryczałtowej diety dla radnych, w procentowym
stosunku do ryczałtu ustalonego w § 3 :
1) Przewodniczący Rady Miasta
- 100% ryczałtu;
2) Wiceprzewodniczący Rady Miasta
-
3) Przewodniczący Komisji stałych Rady Miasta
- 80% ryczałtu;
4) Zastępcy Przewodniczącego Komisji stałych Rady Miasta
-
65% ryczałtu;
5) pozostali Radni Rady Miasta
-
60% ryczałtu.
90% ryczałtu;
§ 5. 1.Wysokość diety ustalonej zgodnie z § 4, zmniejsza się o 20% za każdą nieobecność
radnego na sesji Rady Miasta lub posiedzeniu Komisji.
2. Podstawą naliczenia diety jest obecność radnego na sesji Rady Miasta lub posiedzeniu Komisji,
potwierdzona własnoręcznym podpisem na liście obecności.
§ 6.1. W przypadku zmiany w trakcie miesiąca kalendarzowego funkcji pełnionej przez radnego, od
której uzależniona jest wypłata diety lub jej wysokość, wymiar diety za dany miesiąc ustala się
proporcjonalnie, przyjmując za miesiąc łącznie 30 dni.
2. W przypadku wygaśnięcia mandatu radnego, radny zachowuje w tym miesiącu prawo do diety
proporcjonalnie do czasu trwania mandatu.
§ 7. Wypłata diet za dany miesiąc kalendarzowy następuje w terminie do dnia 10-go następnego
miesiąca, na podstawie wykazu sporządzonego w oparciu listy obecności na sesjach Rady Miasta
oraz Komisjach. Dieta jest wypłacana w kasie Urzędu Miasta Biała Podlaska lub przelewem na
wskazane przez radnego konto bankowe.
§ 8. W przypadku sprawowania przez radnego więcej niż jednej funkcji spośród wymienionych
w § 4, otrzymuje on dietę najwyższą spośród przysługujących mu z tytułu sprawowanych przez
niego funkcji.
§ 9. 1. Pierwsza dieta przysługuje radnemu za miesiąc, w którym odbywa się pierwsza sesja Rady
w danej kadencji.
2. Ostatnia dieta w kadencji przysługuje radnemu w pełnej wysokości za miesiąc, w którym odbywa
się ostatnia sesja Rady Miasta lub posiedzenie Komisji.
§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Biała Podlaska.
§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lutego 2016 r.
Przewodniczący Rady Miasta
/-/ Dariusz Litwiniuk