Pax i 2D

Komentarze

Transkrypt

Pax i 2D
A3_PaX-i:Layout 2
3/4/13
7:14 PM
Page 1
PaX-i - konfiguracje systemu
Ceph
Pano
Scan
One shot
PaX-i
o
-
-
PaX-i SC
o
o
-
PaX-i OP
o
-
o
Wymiary
PaX-i
1060 (41.73)
(41.73)
Z przodu
1200 (47.24)
(47.24)
Z góry
529 (20.83)
(20.83)
1200 (47.24
(47.24))
2300
2
300 (90
(90.55)
.55)
1600 (62.99)
(62.99)
2300 (90.55)
(90.55)
700 (27.56)
(27.56)
Widok
1060
1
060 (41.73
(41.73))
PaX-i SC Pano/Scan Ceph
Z przodu
1200 (47.24)
(47.24)
1920 (75.6)
(75.6)
Z góry
1920
1
920 (75.6
(75.6))
529 (20.83)
(20.83)
1200
1
200 (47.24
(47.24)
4)
2300 (90.5
(90.55)
5)
1600
1600 (62.99
(62.99))
2300 (9
(90.55)
90.55)
700 (27.56)
(27.56)
Widok
974 (38.35)
(38.35)
PaX-i OP Pano/One-Shot Ceph
Z przodu
1200 (47.24
(47.24))
1930 (76
(76))
Z góry
1930
1
930 (76
(76))
529 (20.83)
(20.83)
1200
1
200 (47.24
(47.24))
2300 (90.55
(90.55))
1
1600
600 (62.99
(62.99))
2300 (90.55
(90.55))
700
70
00 (27.56)
(27.56)
Widok
974 (38.35)
(38.35)
Specyfikacja (PaX-i : PCH-2500)
Funkcje
Pantomografia + Cefalometria
Rodzaj sensora
Ognisko
0,5mm
Generator
Napi´cie: 50-90 kVp/ Pràd: 4-10 mA
Waga
PaX-i: (bez podstawy) 90kg
Dynamika
14bit
Czas skanu
Pano: HD 13.5 sek / Normal 10.1 sek
Ceph: Scan 12.9 sek / One-shot 0.9 sek
Pozycjonowanie Pacjent stojàcy/na wózku
ul. Grzegórzecka 104
31-559 Kraków
tel. +48 12 2944015
[email protected]
CMOS
PaX-i SC: (bez podstawy) 120kg
PaX-i OP: (bez podstawy) 130kg
Podstawa: 50kg
117F
7F K
KAMCO
A M CO Y
YANGJAE
A N GJ A E TTOWER,
OW E R , D
Dogok-dong,
og ok- dong , G
Gangnam-gu,
ang nam - g u , SSeoul,
e oul , K
Korea,
orea , 1135-860
35- 8 6 0
[email protected]
ale [email protected] v ate chg lob al .com h
http://www.vatechglobal.com
t t p://ww w.v ate chg lob al .com 22012
0 1 2 //02
02
Cyfrowy partner Twojego sukcesu
A3_PaX-i:Layout 2
3/4/13
7:14 PM
Page 2
Dental Pioneer _ VATECH
Zaprojektuj swój cyfrowy sukces.
Optymalne rozwiàzanie dla precyzyjnej diagnostyki stomatologicznej
PaX-i tworzy obrazy o najwy˝szej wartoÊci diagnotycznej dzi´ki połàczeniu doÊwiadczenia i innowacyjnych rozwiàzaƒ firmy VATECH. To pozwala na
podj´cie najlepszych decyzji o leczeniu oraz zapewnia satysfakcj´ tak lekarza, jak i pacjenta
Ró˝ne tryby pracy aby spełniç wszelkie oczekiwania diagnostyczne
Mo˝liwoÊç wyboru kształtu łuku i wielkoÊci pacjenta aby obraz był najdokładniejszy
Tryb szybkiego skanu, skany segmentowe, tryb dzieci´cy ze zredukowanà dawkà i czasem badania
Intuicyjny interfejs u˝ytkownika i tryby pracy
Tryb
Szczegółowy opis
Standard
Skrz.-zgryz.
Ortogonalny
Stawy S-˚
Zatoki
Standard, prawy, lewy
PA, boczne
Zaawansowane rozwiàzania dla ortodontów
2 osobne dedykowane sensory dla trybu pan i ceph - To ułatwia dost´p do funkcji i przyspiesza prac´
2 rodzaje cefalostatu aby spełniç Twoje oczekiwania: One shot lub skanujàcy
Standard w diagnostyce ortodontycznej
Stabilne i pewne obrazowanie z najwy˝szà rozdzielczoÊcià
Wysoka jakoÊç obrazu tworzonego przez
wysokoczuły detektor typu Plat Panel
Najkrótszy czas ekspozycji, bez artefaktów
Innowacje wewnàtrz
"i" oznacza innowacyjnoÊç, jednà z kluczowych wartoÊci firmy VATECH,
pomagajàcà w udost´pnianiu najnowszych technologii wi´kszej
liczbie u˝ytkowników.
Technologia wewnàtrz
Najwy˝sza jakoÊç obrazu
Najbezpieczniejszy i najstabilniejszy system obrazujàcy
Wiele programów: stawy/zatoki/skrzydłowo-zgryzowe
Optymalnie dobrane opcje zgodne z Twoimi potrzebami
Naturalny i zwarty design
Eko wewnàtrz
Całkowicie cyfrowy system VATECH PaX-i dzi´ki digitalizacji
obrazu dba o Êrodowisko na całym Êwiecie.
PaX-i spełnia Twoje cyfrowe marzenia
Program EzDent zapisuje dane pacjenta wraz jego obrazami
Zdj´cia mogà byç obrabiane i wyÊwietlane w dowolnym miejscu kliniki
Konsultacje stajà si´ interaktywne dzi´ki mo˝liwoÊci demonstracji pacjentowi stanu przed i po leczeniu
A3_PaX-i:Layout 2
3/4/13
7:14 PM
Page 2
Dental Pioneer _ VATECH
Zaprojektuj swój cyfrowy sukces.
Optymalne rozwiàzanie dla precyzyjnej diagnostyki stomatologicznej
PaX-i tworzy obrazy o najwy˝szej wartoÊci diagnotycznej dzi´ki połàczeniu doÊwiadczenia i innowacyjnych rozwiàzaƒ firmy VATECH. To pozwala na
podj´cie najlepszych decyzji o leczeniu oraz zapewnia satysfakcj´ tak lekarza, jak i pacjenta
Ró˝ne tryby pracy aby spełniç wszelkie oczekiwania diagnostyczne
Mo˝liwoÊç wyboru kształtu łuku i wielkoÊci pacjenta aby obraz był najdokładniejszy
Tryb szybkiego skanu, skany segmentowe, tryb dzieci´cy ze zredukowanà dawkà i czasem badania
Intuicyjny interfejs u˝ytkownika i tryby pracy
Tryb
Szczegółowy opis
Standard
Skrz.-zgryz.
Ortogonalny
Stawy S-˚
Zatoki
Standard, prawy, lewy
PA, boczne
Zaawansowane rozwiàzania dla ortodontów
2 osobne dedykowane sensory dla trybu pan i ceph - To ułatwia dost´p do funkcji i przyspiesza prac´
2 rodzaje cefalostatu aby spełniç Twoje oczekiwania: One shot lub skanujàcy
Standard w diagnostyce ortodontycznej
Stabilne i pewne obrazowanie z najwy˝szà rozdzielczoÊcià
Wysoka jakoÊç obrazu tworzonego przez
wysokoczuły detektor typu Plat Panel
Najkrótszy czas ekspozycji, bez artefaktów
Innowacje wewnàtrz
"i" oznacza innowacyjnoÊç, jednà z kluczowych wartoÊci firmy VATECH,
pomagajàcà w udost´pnianiu najnowszych technologii wi´kszej
liczbie u˝ytkowników.
Technologia wewnàtrz
Najwy˝sza jakoÊç obrazu
Najbezpieczniejszy i najstabilniejszy system obrazujàcy
Wiele programów: stawy/zatoki/skrzydłowo-zgryzowe
Optymalnie dobrane opcje zgodne z Twoimi potrzebami
Naturalny i zwarty design
Eko wewnàtrz
Całkowicie cyfrowy system VATECH PaX-i dzi´ki digitalizacji
obrazu dba o Êrodowisko na całym Êwiecie.
PaX-i spełnia Twoje cyfrowe marzenia
Program EzDent zapisuje dane pacjenta wraz jego obrazami
Zdj´cia mogà byç obrabiane i wyÊwietlane w dowolnym miejscu kliniki
Konsultacje stajà si´ interaktywne dzi´ki mo˝liwoÊci demonstracji pacjentowi stanu przed i po leczeniu
A3_PaX-i:Layout 2
3/4/13
7:14 PM
Page 1
PaX-i - konfiguracje systemu
Ceph
Pano
Scan
One shot
PaX-i
o
-
-
PaX-i SC
o
o
-
PaX-i OP
o
-
o
Wymiary
PaX-i
1060 (41.73)
(41.73)
Z przodu
1200 (47.24)
(47.24)
Z góry
529 (20.83)
(20.83)
1200 (47.24
(47.24))
2300
2
300 (90
(90.55)
.55)
1600 (62.99)
(62.99)
2300 (90.55)
(90.55)
700 (27.56)
(27.56)
Widok
1060
1
060 (41.73
(41.73))
PaX-i SC Pano/Scan Ceph
Z przodu
1200 (47.24)
(47.24)
1920 (75.6)
(75.6)
Z góry
1920
1
920 (75.6
(75.6))
529 (20.83)
(20.83)
1200
1
200 (47.24
(47.24)
4)
2300 (90.5
(90.55)
5)
1600
1600 (62.99
(62.99))
2300 (9
(90.55)
90.55)
700 (27.56)
(27.56)
Widok
974 (38.35)
(38.35)
PaX-i OP Pano/One-Shot Ceph
Z przodu
1200 (47.24
(47.24))
1930 (76
(76))
Z góry
1930
1
930 (76
(76))
529 (20.83)
(20.83)
1200
1
200 (47.24
(47.24))
2300 (90.55
(90.55))
1
1600
600 (62.99
(62.99))
2300 (90.55
(90.55))
700
70
00 (27.56)
(27.56)
Widok
974 (38.35)
(38.35)
Specyfikacja (PaX-i : PCH-2500)
Funkcje
Pantomografia + Cefalometria
Rodzaj sensora
Ognisko
0,5mm
Generator
Napi´cie: 50-90 kVp/ Pràd: 4-10 mA
Waga
PaX-i: (bez podstawy) 90kg
Dynamika
14bit
Czas skanu
Pano: HD 13.5 sek / Normal 10.1 sek
Ceph: Scan 12.9 sek / One-shot 0.9 sek
Pozycjonowanie Pacjent stojàcy/na wózku
ul. Grzegórzecka 104
31-559 Kraków
tel. +48 12 2944015
[email protected]
CMOS
PaX-i SC: (bez podstawy) 120kg
PaX-i OP: (bez podstawy) 130kg
Podstawa: 50kg
117F
7F K
KAMCO
A M CO Y
YANGJAE
A N GJ A E TTOWER,
OW E R , D
Dogok-dong,
og ok- dong , G
Gangnam-gu,
ang nam - g u , SSeoul,
e oul , K
Korea,
orea , 1135-860
35- 8 6 0
[email protected]al.com
ale [email protected] v ate chg lob al .com h
http://www.vatechglobal.com
t t p://ww w.v ate chg lob al .com 22012
0 1 2 //02
02
Cyfrowy partner Twojego sukcesu

Podobne dokumenty