karta przedmiotu - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im

Komentarze

Transkrypt

karta przedmiotu - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa
im. H. Cegielskiego w Gnieźnie
Instytut Zarządzania
i inżynierii produkcji
Nazwa modułu/przedmiotu
Kod
Informatyka
B t2
KARTA OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA
Kierunek studiów
Profil kształcenia
Rok / Semestr
(ogólnoakademicki, praktyczny)
Zarządzanie i inżynieria produkcji
2/4
ogólnoakademicki
Specjalność
Przedmiot oferowany w języku:
Systemy zarządzania i marketingu
polskim
Kurs (obligatoryjny/obieralny)
obligatoryjny
Liczba punktów
Godziny
Wykłady: 15
Stopień studiów:
Ćwiczenia:
Forma studiów
(stacjonarna/niestacjonarna)
I
3
Projekty / seminaria: 30
Laboratoria:
Obszar(y) kształcenia
Podział ECTS (liczba i %)
nauki techniczne
3
100%
stacjonarne
Status przedmiotu w programie studiów (podstawowy, kierunkowy, inny)
Liczba punktów
(ogólnouczelniany, z innego kierunku)
ogólnouczelniany
inny
Jednostka prowadząca przedmiot: Instytut
Informatyki
Osoba odpowiedzialna za przedmiot / wykładowca:
Dr inż. Tomasz Łukaszewski
e-mail: [email protected]
tel. 61 424 2942
Instytut Informatyki
ul. Ks. S. Wyszyńskiego 36, 62-200 Gniezno
xx
xxx
Lista osób prowadzących zajęcia:
Dr inż.Tomasz Łukaszewski
Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności, kompetencji społecznych:
Wiedza informatyczna na poziomie szkoły średniej
1
Wiedza:
2
Umiejętności: rozumianą informatyką
3
Kompetencje
społeczne
Umiejętność efektywnego samokształcenia w dziedzinach związanych z szeroko
Ma świadomość konieczności poszerzania swoich kompetencji oraz gotowość do
podjęcia współpracy w ramach zespołu, oraz świadomość roli informatyki w
działalności gospodarczej człowieka
Cel przedmiotu:
Nabycie przez studentów umiejętności posługiwania się technikami programowania obiektowego z
wykorzystaniem w tym celu języka Java
Efekty kształcenia
Wiedza
W wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien/ będzie w stanie:
01
Ma podstawową wiedzę niezbędną do napisania i uruchomienia programu w
języku Java techniką programowania obiektowego
Odniesienie
do Kierunkowych
Efektów Kształcenia
K_W23 ++
02
03
APE_2012_3.doc
1
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa
im. H. Cegielskiego w Gnieźnie
Instytut Zarządzania
i inżynierii produkcji
Nazwa modułu/przedmiotu
Kod
Informatyka
B t2
Umiejętności.
W wyniku przeprowadzonych zajęć student będzie potrafił:
Zastosować zdobytą wiedzę w celu napisania programu komputerowego
rozwiązującego problem techniczny w języku Java o strukturze obiektowej
01
Odniesienie
do Kierunkowych
Efektów Kształcenia
K_U19+
K_U23+
02
Kompetencje społeczne.
W wyniku przeprowadzonych zajęć student zdobędzie następujące
kompetencje:
01
02
Rozumie potrzebę permanentnego kształcenia się i przekazywania w sposób
zrozumiały informacji z najbliższym otoczeniem w działalności zawodowej.
K_K01++
Rozumie pozatechniczne ( w tym ekologiczne) skutki swojego działania i jego
wpływu na środowisko.
K_K03++
Sposoby sprawdzenia efektów kształcenia
Wykład

pisemny test – sprawdzenie wiedzy

ocenianie ciągłe na każdych zajęciach (premiowanie aktywności i jakości percepcji).
Projekty

ocenianie ciągłe, na każdych zajęciach - premiowanie przyrostu umiejętności posługiwania się
poznanymi elementami języka Java;

ocena poprawności działania w ramach pracy własnej.
Uzyskiwanie punktów dodatkowych za aktywność podczas zajęć, a szczególnie za:

proponowanie omówienia dodatkowych aspektów zagadnienia;

efektywność zastosowania zdobytej wiedzy podczas rozwiązywania zadanego problemu;

umiejętność współpracy w ramach zespołu praktycznie realizującego zadanie szczegółowe w
laboratorium;

uwagi związane z udoskonaleniem materiałów dydaktycznych;

staranność estetyczną opracowywanych sprawozdań i zadań – w ramach nauki własnej;

wskazywanie trudności percepcyjnych studentów umożliwiające bieżące doskonalenia procesu
dydaktycznego.
Treści programowe
Algorytm, program, dane. Język schematów blokowych. Podstawowe instrukcje języka Java. Programowanie
obiektowe. Operacje na plikach.
APE_2012_3.doc
2
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa
im. H. Cegielskiego w Gnieźnie
Instytut Zarządzania
i inżynierii produkcji
Nazwa modułu/przedmiotu
Kod
Informatyka
B t2
Literatura podstawowa:
1. C. Horstmann, G. Cornell: Java. Podstawy, Helion, 2008
2.
Literatura uzupełniająca:
1. D. Harel, F.Yishai: Rzecz o istocie informatyki – algorytmika, WNT, 2008
2.
Obciążenie pracą studenta
forma aktywności
godzin
ECTS
Łączny nakład pracy
751)
3
Zajęcia wymagające indywidualnego kontaktu z
nauczycielem
502)
2
Zajęcia o charakterze praktycznym
303)
1
1 pkt ECTS 25-30 h pracy studenta – do określenia poszczególnych składowych proszę przyjąć dotychczasową liczbę
punktów.
1)
– łączne obciążenie studenta
2)
- zajęcia dydaktyczne {w+c+L+p} + konsultacje +egzamin; dla stacjonarnych liczba godzin > 50 % godzin z poz1.
3)
Zajęcia laboratoryjne+przygotowanie do tych zajęć+opracowanie sprawozdań+zajęcia projektowe+przygotowanie do
zajęć projektowych+konsulatcje w sprawie projektów+realizacja projektu.
Punktacja jest weryfikowana przez PT Zwierzchność
UWAGA: Zaleca się opis efektów kształcenia dla przedmiotu (modułu) od 4 – 8 pozycji.
APE_2012_3.doc
3

Podobne dokumenty