Konfiguracja DMSS - TVprzemyslowa.pl

Komentarze

Transkrypt

Konfiguracja DMSS - TVprzemyslowa.pl
Instrukcja obsługi
Zewnętrzny panel
wideodomofonowy IP.
Konfiguracja i obsługa
aplikacji DMSS Plus.
V_2.1
Uwagi:
 Niniejsza instrukcja została sporządzona wyłącznie w celach informacyjnych.
 Producent zastrzega sobie prawo do modyfikacji charakterystyki technicznej
opisanych tu produktów oraz software’u w dowolnym czasie i bez uprzedniego
powiadamiania. Zmiany te zostaną uwzględnione w następnych edycjach tego
dokumentu.
 Aby uzyskać dalsze informacje skontaktuj się ze swoim dystrybutorem lub odwiedź
naszą stronę internetową www.bcscctv.pl
2
Zewnętrzny panel wideodomofonowy IP.
SPIS TREŚCI
1.
INFORMACJE OGÓLNE ................................................................................................... 4
2. OPIS FUNKCJI PODSTAWOWYCH..................................................................................... 4
3. KONFIGURACJA PODSTAWOWA. PODŁĄCZENIE BEZPOŚREDNIE PANEL
ZEWNĘTRZNY – DMSS. .......................................................................................................... 4
3.1 INFORMACJE WSTĘPNE ......................................................................................................................... 4
3.2 DODANIE PANELU ZEWNĘTRZNEGO DO LISTY URZĄDZEŃ ............................................................................... 5
3.3 PRZEKIEROWANIE POŁĄCZEŃ Z PANELU ZEWNĘTRZNEGO .............................................................................. 8
4. KONFIGURACJA ROZSZERZONA. OBSŁUGA WIDEODOMOFONU ZA
POŚREDNICTWEM REJESTRATORA SIECIOWEGO (NVR). ............................................... 9
4.1 INFORMACJE WSTĘPNE ......................................................................................................................... 9
4.2 DODANIE REJESTRATORA SIECIOWEGO DO LISTY URZĄDZEŃ ........................................................................... 9
4.3 PRZEKIEROWANIE POŁĄCZEŃ Z PANELU ZEWNĘTRZNEGO ............................................................................ 12
5. OBSŁUGA APLIKACJI ....................................................................................................... 14
5.1 ODEBRANIE POŁĄCZENIA Z PANELU ZEWNĘTRZNEGO ................................................................................. 14
5.2 PODGLĄD OBRAZU Z KAMERY PANELU (BEZ WYWOŁANIA) .......................................................................... 17
5.3 WYKONANIE ZDJĘCIA / NAGRANIA VIDEO ................................................................................................ 19
5.4 EDYCJA PARAMETRÓW KAMERY ............................................................................................................ 20
5.5 ZMIANA ROZDZIELCZOŚCI OBRAZU ......................................................................................................... 21
5.6 FUNKCJA E-MAP ............................................................................................................................... 22
3
Konfiguracja i obsługa aplikacji DMSS Plus.
1. Informacje ogólne
Aby za pomocą telefonu komórkowego obsługiwać system wideodomofonowy IP
BCS należy zainstalować aplikację iDMSS Plus (dla systemu Apple iOS za
pośrednictwem serwisu App Store) lub gDMSS Plus (dla systemu Google Android za
pośrednictwem serwisu Google Play) w wersji 3.23.000 lub nowszej.
2. Opis funkcji podstawowych
Aplikacja DMSS Plus obsługuje następujące funkcje:
 Przekaz wywołania z panelu zewnętrznego
 Wyświetlanie obrazu z kamery panelu zewnętrznego
 Otwarcie kanału audio-video pomiędzy panelem zewnętrznym a telefonem (po
otrzymaniu wywołania z wejścia)
 Otwarcie wejścia (aktywacja przekaźnika w panelu zewnętrznym)
 Regulacja podstawowych parametrów kamery (kontrast, nasycenie, saturacja)
 Wykonanie zdjęcia / nagrania video (pliki są przechowywane lokalnie na telefonie)
 Regulacja rozdzielczości wyświetlanego obrazu z kamery panelu
 Aplikacja działa poprawnie również gdy jest wyłączona
 Lista połączeń (Zdarzenia)
3. Konfiguracja podstawowa. Podłączenie bezpośrednie panel
zewnętrzny – DMSS.
3.1 Informacje wstępne
W przypadku konfiguracji podstawowej system wideodomofonowy współpracuje
bezpośrednio z aplikacją DMSS Plus. Konfiguracja systemu będzie polegać na dodaniu
panelu zewnętrznego do listy urządzeń aplikacji oraz ustawieniu przekierowania
wywołania z panelu do telefonu komórkowego.
Dodatkowo jeśli użytkownik będzie korzystać z aplikacji DMSS Plus za
pośrednictwem sieci GSM, należy w ustawieniach routera przekierować porty panelu
wideodomofonowego na zewnątrz. Panel zewnętrzny korzysta z następujących portów:


Port TCP: 37777
Port UDP: 37778
4
Zewnętrzny panel wideodomofonowy IP.

Port HTTP: 80
3.2 Dodanie panelu zewnętrznego do listy urządzeń
 W menu głównym aplikacji wybierz polecenie „Menadżer urządzeń”
 Kliknij przycisk „Dodaj”
5
Konfiguracja i obsługa aplikacji DMSS Plus.
 Następnie zdefiniuj Tryb Rejestracji, Nazwę oraz Adres IP wg poniższego
przykładu
 Pozostałe ustawienia, w tym port należy pozostawić jako domyślne
 Następnie kliknij przycisk „Sprawdź PAN” aby sprawdzić poprawność ustawień
6
Zewnętrzny panel wideodomofonowy IP.
 Jeśli panel jest prawidłowo podłączony komunikat zmieni się na „PAN
podłączony”
 Kliknij przycisk zapisz aby zapisać wprowadzone ustawienia
7
Konfiguracja i obsługa aplikacji DMSS Plus.
3.3 Przekierowanie połączeń z panelu zewnętrznego
Aby do aplikacji DMSS spływały połączenia z panelu zewnętrznego należy
aktywować funkcję Push Alarm. W tym celu:
 W menu głównym aplikacji wybierz polecenie „Push Alarm”
 Następnie ustaw przycisk aktywacji Push Alarm w pozycję „Włączony”
UWAGA:
Funkcja Push Alarm do prawidłowego działania wymaga podłączenia panelu
zewnętrznego do Internetu.
8
Zewnętrzny panel wideodomofonowy IP.
4.
Konfiguracja
rozszerzona.
Obsługa
wideodomofonu
za
pośrednictwem rejestratora sieciowego (NVR).
4.1 Informacje wstępne
Opcjonalnie system wideodomofonowy może być obsługiwany przez aplikację DMSS
Plus za pośrednictwem rejestratora sieciowego BCS (lista obsługiwanych modeli NVR
znajduje się na stronie http://www.bcscctv.pl). W tym celu należy dodać NVR do listy
urządzeń w DMSS oraz aktywować przekierowanie wywołania z panelu zewnętrznego do
telefonu komórkowego w ustawieniach Push Alarm.
Przed przystąpieniem do konfigurowania parametrów aplikacji DMSS Plus należy
dodać panel wideodomofonowy do listy kamer w NVR za pomocą menu ekranowego
OSD rejestratora (aby poprawnie skonfigurować funkcję Push Alarm w DMSS Plus panel
zewnętrzny nie może być dodany do listy kamer w NVR za pomocą Web Service).
Dodatkowo jeśli użytkownik będzie korzystać z aplikacji DMSS Plus za
pośrednictwem sieci GSM, należy w ustawieniach routera przekierować odpowiednie
porty. NVR korzysta domyślnie z następujących portów:



Port TCP: 37777
Port UDP: 37778
Port HTTP: 80
4.2 Dodanie rejestratora sieciowego do listy urządzeń
 W menu głównym aplikacji wybierz polecenie „Menadżer urządzeń”
9
Konfiguracja i obsługa aplikacji DMSS Plus.
 Kliknij przycisk „Dodaj”
 Następnie zdefiniuj Tryb Rejestracji, Nazwę oraz Adres IP wg poniższego
przykładu
 Pozostałe ustawienia, w tym Port można pozostawić jako domyślne, jeśli jedynym
urządzeniem, które będzie przekierowane na zewnątrz będzie NVR
10
Zewnętrzny panel wideodomofonowy IP.
 Następnie kliknij przycisk „Sprawdź PAN” aby sprawdzić poprawność ustawień
 Jeśli panel jest prawidłowo podłączony komunikat zmieni się na „PAN
podłączony”
11
Konfiguracja i obsługa aplikacji DMSS Plus.
 Kliknij przycisk zapisz aby zapisać wprowadzone ustawienia
4.3 Przekierowanie połączeń z panelu zewnętrznego
Aby do aplikacji DMSS Plus spływały połączenia z panelu zewnętrznego należy
aktywować funkcję Push Alarm. W tym celu:
 W menu głównym aplikacji wybierz polecenie „Push Alarm”
12
Zewnętrzny panel wideodomofonowy IP.
 Następnie kliknij przycisk aktywacji Push Alarm dla rejestratora
 Zaznacz pole „PAN” i naciśnij przycisk zapisz
UWAGA:
Funkcja Push Alarm do prawidłowego działania wymaga podłączenia NVR do
Internetu.
13
Konfiguracja i obsługa aplikacji DMSS Plus.
5. Obsługa aplikacji
5.1 Odebranie połączenia z panelu zewnętrznego
 Po naciśnięciu przycisku wywołania w panelu zewnętrznym aplikacja poinformuje
użytkownika o nadchodzącym połączeniu za pomocą sygnału dźwiękowego oraz
informacji na ekranie powiadomień (przykład: iOS 7.1.2 – baner / alarm).
 Otwórz ekran powiadomień, a następnie naciśnij komunikat lub naciśnij przycisk
„Otwórz” na banerze aby przejść do aplikacji
14
Zewnętrzny panel wideodomofonowy IP.
 Na ekranie pojawi się automatycznie obraz z kamery panelu oraz interfejs
rozmowy
 Aby otworzyć wejście naciśnij przycisk „kłódka”
15
Konfiguracja i obsługa aplikacji DMSS Plus.
 Aby odebrać rozmowę przesuń interfejs z przyciskami w prawą stronę i naciśnij
przycisk „mikrofon”
 Kanał audio zostanie otwarty, aby zakończyć rozmowę naciśnij ponownie przycisk
„mikrofon”
UWAGA:
Aby uzyskać najlepsze parametry rozmowy zaleca się
słuchawkowego podczas rozmowy z panelem zewnętrznym.
użycie
zestawu
16
Zewnętrzny panel wideodomofonowy IP.
5.2 Podgląd obrazu z kamery panelu (bez wywołania)
 Aby wyświetlić obraz z kamery panelu wejdź do głównego menu aplikacji i naciśnij
polecenie „Podgląd”
 Naciśnij ikonę
17
Konfiguracja i obsługa aplikacji DMSS Plus.
 Następnie zdefiniuj źródło obrazu
 Na ekranie zostanie wyświetlony obraz z kamery
 Aby otworzyć wejście naciśnij przycisk „kłódka”
18
Zewnętrzny panel wideodomofonowy IP.
5.3 Wykonanie zdjęcia / nagrania video
 Aby wykonać zdjęcie / nagranie video naciśnij odpowiednia ikonę podczas
podglądu / rozmowy
 Zdjęcia oraz filmy są przechowywane lokalnie na telefonie
 Aby je zobaczyć na ekranie głównym aplikacji wybierz polecenie „Lokalne pliki”
19
Konfiguracja i obsługa aplikacji DMSS Plus.
 Otworzy się ekran umożliwiający podgląd i edycję zapisanych plików
5.4 Edycja parametrów kamery
 Podczas podglądu kamery naciśnij przycisk ustawień obrazu
20
Zewnętrzny panel wideodomofonowy IP.
 Na ekranie zostaną wyświetlone ikony umożliwiające zmianę kontrastu, jasności
oraz saturacji
 Aby przywrócić ustawienia fabryczne naciśnij przycisk domyślne
5.5 Zmiana rozdzielczości obrazu
 Podczas podglądu obrazu z kamery naciśnij ikonę zmiany rozdzielczości
21
Konfiguracja i obsługa aplikacji DMSS Plus.
 Wybierz rozdzielczość obrazu (niska / wysoka)
5.6 Funkcja E-Map
Funkcja E-Map ułatwia podgląd kamer zarówno CCTV, jak i kamer paneli
wideodomofonowych. Dzięki niej użytkownik może użyć własnego pliku graficznego do
przedstawienia rozmieszczenia kamer na swojej posesji, czy też mieszkania i wywołania
podglądu z danej kamery poprzez naciśnięciu odpowiedniej ikony na e-mapie.
 Aby dodać nową e-mapę wybierz opcję E-Map w menu głównym aplikacji
22
Zewnętrzny panel wideodomofonowy IP.
 Następnie kliknij przycisk aby wskazać odpowiedni plik
 Po załadowaniu pliku wybierz dany obrazek i naciśnij przycisk aby wejść w edycję
e-mpay
23
Konfiguracja i obsługa aplikacji DMSS Plus.
 Aby dodać nową kamerę naciśnij ikonę
 Z listy urządzeń wskaż kamerę, którą chcesz umieścić na e-mapie
24
Zewnętrzny panel wideodomofonowy IP.
 Przeciągnij ikonę kamery w odpowiednie miejsce i naciśnij przycisk zapisz
 Aby wywołać podgląd z kamery przy użyciu e-mapy wybierz polecenie Podgląd z
menu głównego aplikacji
25
Konfiguracja i obsługa aplikacji DMSS Plus.
 Następnie wskaż zdefiniowaną wcześniej e-mapę
 Kliknij ikonę kamery, którą chcesz wywołać i wybierz polecenie „Podgląd na żywo”
26
Zewnętrzny panel wideodomofonowy IP.
 Obraz ze wskazanej kamery zostanie wyświetlony na ekranie
27

Podobne dokumenty

Konfiguracja DMSS Plus

Konfiguracja DMSS Plus BCS należy zainstalować na swoim telefonie aplikację iDMSS Plus (dla systemu Apple iOS za pośrednictwem serwisu App Store) lub gDMSS Plus (dla systemu Google Android za pośrednictwem serwisu Google...

Bardziej szczegółowo