WIADOMOŚCI Z RATUSZA

Komentarze

Transkrypt

WIADOMOŚCI Z RATUSZA
WIADOMOŚCI
Z RATUSZA
Informator Urzędu Miejskiego w Blachowni Nr 1 (70) styczeń/luty 2013
ISSN 1730-9190
Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy
zagrała także w Blachowni
W niedzielę 13 stycznia
odbył się XXI Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej
Pomocy, czyli ogólnopolska kwesta na szczytne
cele. W tym roku zebrane
fundusze zostaną przekazane dla ratowania życia
dzieci i godnej opieki medycznej seniorów. Miejski
Dom Kultury postanowił
również wesprzeć przedsięwzięcie.
Wigilia w OSP Blachownia
24 grudnia, jak co roku, strażacy z OSP Blachownia usiedli
przy wigilijnym stole. Na uroczystość zaproszono gości, sponsorów, druhny i druhów strażaków. Obecni byli Pani Burmistrz
Anetta Ujma - Prezes Zarządu Oddziału Miejskiego ZOSP RP,
Zastępca Komendanta PSP brygadier Jarosław Piotrowski,
brygadier Jacek Frymus, Komendant Gminny dh Grzegorz
Jelonek jak również Ks. prałat Andrzej Walaszczyk oraz Ks.
kanonik Andrzej Kornacki.
Otwarcia uroczystości dokonał Komendant Gminny dh Grzegorz Jelonek, przekazując dalsze prowadzenie wigilii Księdzu Prałatowi, który po kilku słowach wstępu zaproponował
wspólne odśpiewanie kolędy.
dokończenie na str. 18
Projekt kampanii edukacyjnej do wprowadzenia w gminie Blachownia ustawy o gospodarowaniu odpadami komunalnymi pod hasłem;
„CZYSTA BLACHOWNIA – TU WARTO ŻYĆ”
Celem kampanii jest zapoznanie wszystkich mieszkańców gminy Blachownia z zasadami, które będą obowiązywać przy wdrażaniu z dniem
1 lipca 2013 roku ustawy o gospodarowaniu odpadami komunalnymi.
CO MA NAM PRZYNIEŚĆ NOWA USTAWA O GOSPODAROWANIU ODPADAMI
Co się zmieni po wejściu w życie nowej ustawy?
Od 1 lipca 2013 roku zaczną obowiązywać nowe zasady odbioru odpadów. Obowiązek podpisania umowy z firmą wywozową przejmie Twoja
gmina. Gmina wyłoni w konkurencyjnym przetargu firmy, które będą odbierać odpady od wszystkich właścicieli nieruchomości. Dzięki temu nie
będzie „opłacać się” wyrzucanie odpadów do lasu. Za odbiór odpadów
wszyscy mieszkańcy gminy uiszczać będą opłatę opartą na określonej
przez gminę podstawowej stawce, a wyjątek stanowić będą osoby segregujące odpady – ekologiczni płacą mniej – obowiązkowo.
Co to oznacza dla statystycznego Kowalskiego?
Mieszkańcy będą wnosili do gminy opłaty zgodnie z jedną, wyznaczoną
w drodze uchwały, stawką. W zamian za to gmina wybierze (w konkurencyjnym przetargu) przedsiębiorców bądź przedsiębiorcę, który opróżni śmietnik Kowalskiego, a jego zawartość wywiezie w odpowiednie
miejsce. Co więcej, gmina będzie również musiała sprawować nadzór
nad dalszym losem odpadów. Koniec ze zmartwieniami, co zrobić ze starą pralką, rozpadającą się szafą, przeterminowanymi lekami albo zużytymi bateriami – gmina będzie organizować i wskazywać mieszkańcom
punkty odbioru takich odpadów.
Jeśli Kowalski selekcjonuje odpady, to z korzyścią dla środowiska, ale i
dla siebie – za selektywną zbiórkę gmina będzie pobierać niższe opłaty.
Zniknie też powód, żeby odpadów pozbywać się przez spalanie w domowych piecach co, mimo że jest niezgodne z prawem, nadal stanowi,
niebezpieczny dla zdrowia ludzi problem w wielu miejscach kraju.
ciąg dalszy na str. 2
Zakończono prace drogowe
Nowa organizacja ruchu na skrzyżowaniu ulic Konopnicdokończenie na str. 3
kiej i Wspólnej
W numerze m. in. na str. 7:
* Podział Gminy Blachownia na stałe obwody
do głosowania
* Uchwała Rady Miejskiej w sprawie opłat ponoszonych
przez włascicieli nieruchomości za gospodarowanie odpadami
Projekt kampanii edukacyjnej do wprowadzenia w gminie Blachownia
ustawy o gospodarowaniu odpadami komunalnymi pod hasłem
„CZYSTA BLACHOWNIA – TU WARTO ŻYĆ”
dokończenie ze str. 1
Przepisy i harmonogram wdrażania
1 stycznia 2012 r. weszła w życie ustawa z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw
(Dz. U. z 2012 r., poz. 391). Gminy dostały 18 miesięcy na przygotowanie
nowego systemu gospodarki odpadami. Rok 2012 był rokiem przygotowania
się gmin do realizacji nowych zadań, podjęcia stosownych uchwał. Natomiast
rok 2013 to rok faktycznego wdrożenia przepisów. Od 1 lipca 2013 roku zaczną
obowiązywać nowe zasady odbioru odpadów. Obowiązek podpisania umowy z
firmą wywozową przejmie gmina.
Cel zmiany ustawy:
1. Objęcie wszystkich właścicieli nieruchomości sprawnym systemem odbioru
odpadów,
2. Stworzenie lepszych warunków do segregacji odpadów,
3. Łatwo dostępne punkty zbiórki selektywnej takich odpadów, jak; zużyte opony, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble, odpady niebezpieczne,
4. Informowanie mieszkańców gmin, co gdzie i jak należy wyrzucać,
5. Wyeliminowanie dzikich wysypisk,
6. Zagospodarowanie odpadów biodegradowalnych (organicznych) w przydomowych kompostownikach,
7. Likwidacja zjawiska palenia odpadów w domach.
Jak będą wyliczane stawki opłat?
Rada Miejska w Blachowni, w formie uchwały zadecydowała o miesięcznym
terminie wnoszenia opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów. Uchwaliła
również stawkę za wywóz odpadów w wysokości 14 zł od osoby. Dla osób
segregujących odpady stawka ta jest obniżona do 7,00 zł od osoby.
Rada Miejska w Blachowni uchwaliła również:
1. Regulamin utrzymania czystości porządku na terenie gminy,
2. Sposób i zakres świadczenia usług odbierania odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za
uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
3. Wzór deklaracji o wysokości opłaty dla mieszkańców.
Właściciele nieruchomości będą mieli obowiązek uiszczania na rzecz gminy
opłaty za odbiór oraz zagospodarowanie odpadów komunalnych, na podstawie
złożonej przez siebie deklaracji.
Za pieniądze z opłat gmina będzie opłacać przyjmowanie, wywóz i segregację odpadów, punkty zbiórki selektywnej oraz administrację obsługującą cały
system.
W przypadku nieruchomości niezamieszkałych (tj. szkoły, sklepy) opłata będzie zależeć od liczby pojemników z odpadami komunalnymi powstałymi na
danej nieruchomości oraz stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Umowy na odbieranie odpadów komunalnych
Od lipca 2013 r. usługę odbioru od właścicieli nieruchomości w zamian za
opłatę zapewnia gmina. Właściciele nieruchomości do tego czasu powinni podjąć działania celem wypowiedzenia umów na odbieranie odpadów komunalnych zawartych indywidualnie.
Do 1 lipca 2013 r. właściciel nieruchomości, który ma zawartą umowę na odbieranie odpadów komunalnych jest zwolniony z uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy.
Obowiązki Gminy
Obowiązkiem gminy będzie redukcja masy odpadów trafiających na składowiska do poziomu obowiązującego w krajach unijnych. Zmiany w ustawie pozwolą gminom przejąć całkowicie nadzór nad odpadami i zarządzać nimi na
swoim terenie. Firma bądź firmy, które będą odbierały i zagospodarowywały
odpady na terenie gminy zostaną wybrane w drodze przetargu. Wiele domów
będzie obsługiwać jedna firma co będzie skutkować oszczędnością dróg i środowiska.
Od 1 lipca 2013 r. wyłonione w przetargu firmy zaczną odbierać od mieszkańców odpady każdej wielkości i każdego rodzaju lub zorganizują wraz z gminą
2 WIA­
DO­
MO­
ŚCI Z RATUSZA
punkty selektywnego zbierania odpadów.
Obowiązek ograniczenia odpadów zmieszanych wynikających z ustawy
Nowa ustawa stwarza warunki do osiągnięcia poziomów recyklingu głównych strumieni odpadów, do których jesteśmy zobowiązani. Do 31 grudnia 2020 roku powinniśmy osiągnąć:
1. Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia
papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła – co najmniej 50%;
2. Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i
odzysku innymi metodami odpadów budowlanych i rozbiórkowych (innych niż niebezpieczne) – co najmniej 70 %
Opracował: MAK
Informacja dotycząca rozwiązania
dotychczasowych umów zawartych
z firmami odbierającymi odpady.
W związku z licznymi pytaniami mieszkańców w przedmiocie rozwiązania dotychczasowych umów zawartych
z firmami odbierającymi odpady, poniżej przedstawiamy
stanowisko opracowane na podstawie wyjaśnienia udzielonego przez Panią Monikę Kosińską starszą specjalistkę z
Departamentu Gospodarki Odpadami Ministerstwa Środowiska:
„Zgodnie z art. 11 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 152, poz. 897, z
późn. zm.), ….. od dnia 1 lipca 2013 r., a więc po upływie
18 miesięcy od dnia wejścia w życie ww. ustawy, właściciel
nieruchomości, który jest objęty systemem gospodarowania
odpadami przez gminę będzie zobowiązany uiszczać opłaty na rzecz gminy. W celu uniknięcia płacenia podwójnej
opłaty, właściciel nieruchomości powinien z odpowiednim
wyprzedzeniem wypowiedzieć umowę tak, aby wygasła ona
z dniem 30 czerwca 2013 r. Nie ma podstaw do przyjęcia
poglądu, że dotychczasowe umowy zawarte przez właścicieli nieruchomości same wygasną. Gmina nie może wypowiedzieć umowy zawartej przez właściciela nieruchomości,
bo nie jest jej stroną. Może to uczynić jedynie właściciel
nieruchomości, który jest stroną umowy”.
Opracował; MAK
Blachownia, dnia ……….............……
……..…………………………
(nazwisko i imię)
…………………………………
………………………………….
(adres zamieszkania)
……………………………………
(nr klienta i nr umowy)
……………………………….
………………………………
(dane firmy)
WYPOWIEDZENIE
Niniejszym wypowiadam umowę nr ……… z dnia
…………..dotyczącą
wywozu
nieczystości
stałych z posesji położone przy ul. …………………
w …………………, ze skutkiem na dzień
30 czerwca 2013 roku.
……………………………..
- Nr 1 styczeń/luty 2013
(podpis)
Szanowni Państwo
Drodzy Mieszkańcy Blachowni
Witam Państwa w nowym roku już po odpoczynku. Ferie zimowe dobiegły końca i aura zaczyna się zmieniać na bardziej wiosenną. W związku z tym ruszamy pełną parą z inwestycjami jakie
zaproponowałam w tegorocznym budżecie.
Zostały ogłoszone przetargi na długo oczekiwaną strażnicę OSP. Nowoczesny obiekt spełniający standardy unijne mający znacznie poprawić bezpieczeństwo, jak również wygląd i estetykę
centrum naszej gminy.
Przyznaję, że wielkość obiektu, skala oraz rozmach przedsięwzięcia sprawia, że nowa strażnica będzie jedną z największych inwestycji gminnych, jednak zobowiązanie wobec Druhów strażaków,
którzy z wielkim oddaniem i w każdej sytuacji służą naszemu społeczeństwu mocno zobowiązuje.
Pokładanych nadziei postaram się nie zawieść.
Kolejny ogłoszony przetarg to budowa nowoczesnego ryneczku, na który pozyskaliśmy środki z unii europejskiej. Inwestycja mająca na celu poprawę warunków dla sprzedających i kupujących oraz modernizująca centrum miasta.
Ważnym i strategicznym przedsięwzięciem, na które ogłosiłam już przetarg, jest budowa nowych alejek, ławek parkowych oraz
wymiana oświetlenia na stylowe latarnie w parku nad zbiornikiem. Zostanie zmieniony również plac zabaw wraz z basenem kąpielowym dla naszych najmłodszych. W tym rejonie zostanie zrewitalizowany również plac zabaw dla naszych milusińskich.
Zmienią swój wizerunek również najważniejsze budynki użyteczności publicznej w gminie. Został ogłoszony przetarg na
termomodernizację budynku Urzędu Miejskiego w Blachowni, który ze względu na swoją rangę i umiejscowienie powinien wyglądać
schludnie, czysto i prezentować się z godnością, a jak Państwo widzicie do tej pory widoczne są na nim ślady po trąbie powietrznej
sprzed lat. Następny budynek to Urząd Stanu Cywilnego, który jest bardzo urokliwy jednak jego stan techniczny budzi duże wątpliwości wśród ekspertów.
Także brać sportowa będzie mogła mówić o spełnieniu postulatów, gdyż od dawna rozmawiałam ze sportowcami i działaczami sportowymi o termomodernizacji OSiR-u. Zwłaszcza teraz przy nowej hali sportowej budynek ten wygląda niekorzystnie.
Już niebawem również i on się zmieni.
Pragnę dodać, że na te zadania otrzymaliśmy dofinansowanie z zewnętrznych źródeł. Sami tylko z naszego budżetu nie
moglibyśmy wykonać aż tylu inwestycji, a to jeszcze przecież nie wszystkie zaplanowane w budżecie przedsięwzięcia.
Chcę dodać, że to również, a może przede wszystkim, ogrom pracy dla urzędników, moich współpracowników, z którymi dobrze się
rozumiemy i którzy z wielkim oddaniem realizują moje pomysły na rozwój naszej gminy.
Mimo trudnej sytuacji gospodarczej w kraju, którą niestety widać również w naszej gminie, jestem pełna nadziei, że uda się
nam zrealizować wszystkie zamierzone na ten rok inwestycje.
Pozdrawiam serdecznie
Anetta Ujma Burmistrz Blachowni
Zakończono prace drogowe
dokończenie ze str. 1
W ostatnim czasie na drogach Gminy Blachownia zakończone zostały następujące prace:
1. „Remont ulicy Krętej w Blachowni” – polegający na położeniu
nawierzchni asfaltowej, została rozliczona promesa na to zadanie.
Koszt ulicy to 261 tys. zł, w całości pokryty ze środków unijnych.
2. „Remont ulicy Wiśniowej w Blachowni” – także położono na ulicy
asfalt a otrzymaną promesę na to zadanie rozliczono. Koszt wyniósł
346.478,00zł. Otrzymane środki to 214.741,00 zł.
3. „Remont ciągu pieszo-rowerowego III etap w Blachowni”. Koszt
całkowity to 84.918 zł i w całości został pokryty z dotacji unijnej.
Wprowadzona została organizacja ruchu w ciągu ul. Piastów w Blachowni, w miejscowości Łojki Gmina Blachownia oraz dla: ustalenia pierwszeństwa na skrzyżowaniu ulic Kopernika, Konopnickiej
i Dworcowej w Blachowni, ustalenia pierwszeństwa na skrzyżowaniu ulic Bema i Konopnickiej w Blachowni, ustalenie strefy ograniczonej prędkości (30 km/h) na obszarze objętym ulicami Konopnickiej, Biegańskiego, Wspólnej i Miarki w Blachowni”. Wprowadzona
została także organizacja ruchu dla ustalenia pierwszeństwa na ciągu
ul. 1-go Maja od ul. Cmentarnej do ul. Sienkiewicza, oraz ograniczenie ul. Parkowej dla samochodów ciężarowych pow. 10 m na odcinku
od skrzyżowania z ul. Sienkiewicza do skrzyżowania z ul. 1-go Maja
w Blachowni, rozszerzenie istniejącej na ul. Miodowej strefy ograniczonej prędkości (30 km/h) na ul. Parkową w Blachowni, strefy
ograniczonej prędkości (30 km/h) na ul. Spokojnej, Odlewników i
Dobrej.
W Konradowie, przy placu zabaw i boisku sportowym ustawiona została altana – domek Skan Holz.
WIA­
DO­
MO­
ŚCI Z RATUSZA - Nr 1 styczeń/luty 2013 3
Koło Emerytów w Blachowni Czujność się opłaca.
Zabawa Walentynkowa
Tradycji stało się zadość - zabawa Walentynkowa odbyła się 9 lutego. Sala w OSP
udekorowana, stoły suto zastawione, czas pożegnać karnawał i przygotować się
do Wielkiego Postu. Coroczna zabawa w naszym Kole ma swoich zwolenników,
którzy zawsze zaszczycają nas swoją obecnością. Goście pięknie prezentowali
się w strojach karnawałowych, a pomysłów na przebierania nie brakowało.Wymienić należy kilka najciekawszych: więźniowie w uniformach zakładu karnego,
szejk z Kataru, diablice, czarodziejki, królewny, a nawet siostra zakonna.
Orkiestra i goście spisali się na 102. Śpiewom, tańcom i zabawie nie było końca.
W interesie wszystkich mieszkańców Gminy Blachownia
jest zachowanie szczególnej czujności oraz wrażliwości
na czystość i porządek na terenie gminy. Mieszkaniec naszej gminy (z Ostrów), zachował taką czujność i powiadomił telefonicznie Starostwo Powiatowe o dzikim wysypisku, jakie powstało w lesie w Ostrowach. Pracownicy
Starostwa przeprowadzili wizję lokalną, sfotografowali
śmieci i według kompetencji powiadomili o tym fakcie
gminę (Zarząd Mieniem Komunalnym, który zajmuje się
gospodarką odpadami w gminie Blachownia). Pracownicy ZMK w toku przeprowadzonego postępowania ustalili domniemanego sprawcę zanieczyszczenia odpadami
lasku w Ostrowach. Odpady przyjechały do nas prawdopodobnie z ulicy Focha z Częstochowy. Obecnie, postępowanie karne w tej sprawie prowadzi Komisariat Policji
w Blachowni. O wyniku postępowania powiadomimy
Państwa w kolejnym wydaniu „Wiadomości z Ratusza”.
Pamiętajmy, że zgodnie z przepisami, koszty usuwania
„dzikich wysypisk” ponoszą mieszkańcy danej gminy.
Wysokość „opłaty śmieciowej” ustalana jest w oparciu o
koszty, jaki gmina ponosi za wywóz wszystkich nieczystości z jej terenu. W naszym interesie jest zatem ustalenie właściciela śmieci. W takim przypadku to on będzie
musiał zapłacić za ich usunięcie.
Opracował: MAK
Zmiany w ewidencji ludności
Kto wytrzymał do piątej rano? Otóż byli tacy, którzy bawili się do rana. Zdaniem obecnych zabawa jak zawsze udana, już mamy chętnych na następny rok i
nie zawiedziemy - będzie jeszcze lepiej.
H.M.
ZARZĄD MIENIEM KOMUNALNYM W BLACHOWNI
informuje mieszkańców,
że na terenie Gminy Blachownia zostanie przeprowadzona nieodpłatnie
zbiórka zużytego sprzętu i urządzeń elektrycznych i elektronicznych jak
np.: komputery, telewizory, monitory, lodówki, zamrażarki, odkurzacze, mikrofalówki, świetlówki, baterie, itp. Odbiór zużytego sprzętu w 2013 roku
będzie realizowany przez F.H.U. „BOWI” Zakład Przetwarzania Zużytego
Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego, w następujących terminach:
− 17 stycznia,
− 21 lutego,
− 21 marca,
− 18 kwietnia,
− 16 maja,
− 20 czerwca,
− 18 lipca,
− 14 sierpnia,
− 19 września,
− 17 października,
− 21 listopada,
− 19 grudnia.
Zużyty sprzęt należy wystawić w wyznaczonych terminach przed posesję do
godziny 900. W razie problemów z wystawieniem zużytego sprzętu można
zgłosić telefonicznie odbiór do dnia poprzedzającego zbiórkę, pod numerem
telefonu: 34 374 03 19, 34 374 03 20.
4 WIA­
DO­
MO­
ŚCI Z RATUSZA
- Nr 1 styczeń/luty 2013
Na mocy ustawy z dnia 31 grudnia 2012 r. o
ewidencji ludności i dowodach osobistych oraz niektórych ustaw (Dz. U. z 2012 r. poz. 1407) wprowadzono
szereg ułatwień w realizacji obowiązku meldunkowego polegających na
* zniesieniu obowiązku zameldowania obywateli polskich, obywateli Unii Europejskiej, obywateli państw
EFTA – stron EOG oraz obywateli Konfederacji
Szwajcarskiej na pobyt czasowy nie przekraczający
trzech miesięcy:
* likwidacji obowiązku meldunkowego wczasowiczów i turystów;
* likwidacji obowiązku właścicieli, dozorców, administratorów nieruchomości oraz zakładów pracy do weryfikowania wypełnienia obowiązku meldunkowego
przez mieszkańców lub pracowników;
* wprowadzeniu możliwości dopełnienia obowiązku
meldunkowego przez ustanowionego pełnomocnika;
* wprowadzeniu możliwości równoczesnego wymeldowania przy zameldowaniu w nowym miejscu;
* wydłużeniu terminu na realizację obowiązku meldunkowego z 4 do 30 dni oraz zniesienie sankcji
karnych dla obywateli polskich, obywateli UE, obywateli EFTA – stron EOG oraz obywateli Konfederacji
Szwajcarskiej za niedopełnienie obowiązku meldunkowego;
* odstąpieniu od konieczności zgłaszania przy dopełnieniu obowiązku meldunkowego informacji o wykształceniu, obowiązku wojskowym oraz przedkładania wojskowego dokumentu osobistego;
* wydłużeniu okresów zgłaszania wyjazdów zagranicznych w ewidencji ludności z 3 do 6 miesięcy;
Wszelkie informacje w/w temacie można uzyskać w
Urzędzie Miejskim w Blachowni - pokój nr 3 /parter/
Jadwiga Maciejewska
Nowe zasady gospodarowania
odpadami w gminie
Od 1 lipca 2013 roku we wszystkich polskich gminach zaczną obowiązywać nowe zasady odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.
Nie będzie konieczności podpisania umowy z firmą wywozową, obowiązek ten przejmie Gmina. W związku z tym każdy z właścicieli powinien
wypowiedzieć obowiązującą umowę na odbiór odpadów komunalnych
ze skutkiem na dzień 30 czerwca 2013 roku W drodze przetargu zostaną
wyłonione firmy, które będą odbierać odpady od wszystkich właścicieli nieruchomości. Za odbiór odpadów wszyscy mieszkańcy gminy będą
uiszczać opłatę stanowiącą iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących
daną nieruchomość i stawki opłaty określonej uchwałą Rady Miejskiej w
Blachowni. Opłata przekazywana gminie w zamian za świadczone usługi
odebrania i zagospodarowania odpadów będzie obowiązkowa.
Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U.
z 2012r, poz. 391 z późn. zm.) właściciel nieruchomości jest zobowiązany
złożyć do Burmistrza deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi, w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej
nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na nieruchomości
odpadów komunalnych. Pierwszą deklarację należy złożyć nie później niż
do 30 kwietnia 2013 roku.
Segregacja odpadów jest obowiązkowa!
Osoby segregujące odpady będą płacić mniej od tych, którzy nie będą segregować odpadów. Ustawa nakazuje gminom, naliczanie opłaty za wywóz
śmieci zgodnie z tą zasadą. Rada Miejska w Blachowni ustala stawki opłat
na takim poziomie, aby były one zachęcające do selektywnego zbierania
odpadów. Firma odbierająca odpady będzie zobowiązana powiadomić
gminę o przypadku niedopełnienia przez właściciela nieruchomości obowiązku selektywnego zbierania odpadów i potraktować je jako zmieszane
odpady komunalne. W takim przypadku Burmistrz określa, w drodze decyzji podwójną wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, którą właściciel nieruchomości będzie zobowiązany uiścić. Ustawa
określa także obowiązki właścicieli oraz użytkowników nieruchomości w
zakresie utrzymania czystości i porządku (art. 5 w/w ustawy). Zgodnie z
tym przepisem do obowiązków właścicieli nieruchomości należy:
wyposażenie nieruchomości w pojemniki służące do zbierania odpadów
komunalnych oraz utrzymywanie tych pojemników w odpowiednim stanie
sanitarnym, porządkowym i technicznym; przyłączenie nieruchomości do
istniejącej sieci kanalizacyjnej lub, w przypadku gdy budowa sieci kanalizacyjnej jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona, wyposażenie nieruchomości w zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub
w przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych, spełniające wymagania
określone w przepisach odrębnych; przyłączenie nieruchomości do sieci
kanalizacyjnej nie jest obowiązkowe, jeżeli nieruchomość jest wyposażona w przydomową oczyszczalnię ścieków spełniającą wymagania określone w przepisach odrębnych; zbieranie powstałych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych zgodnie z wymaganiami określonymi w
regulaminie;
gromadzenie nieczystości ciekłych w zbiornikach bezodpływowych;
pozbywanie się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych oraz nieczystości ciekłych w sposób zgodny z przepisami ustawy i
przepisami odrębnymi;
uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników
położonych wzdłuż nieruchomości, przy czym za taki chodnik uznaje się
wydzieloną część drogi publicznej służącą dla ruchu pieszego położoną
bezpośrednio przy granicy nieruchomości; właściciel nieruchomości nie
jest obowiązany do uprzątnięcia chodnika, na którym jest dopuszczony
płatny postój lub parkowanie pojazdów samochodowych.
Każdy właściciel zobowiązany jest także do niezwłocznego usuwania zanieczyszczeń po swoim psie na klatkach schodowych, skwerkach i trawnikach oraz innych miejscach służących do publicznego użytku.
Informacje dotyczące gospodarki
stronach Ministerstwa Ochrony
http://naszesmieci.mos.gov.pl/
odpadami znajdują się na
Środowiska pod adresem:
Kolektory Słoneczne – Warto?
Coraz częściej na dachach możemy zobaczyć kolektory słoneczne,
prawdopodobnie ta tendencja będzie się pogłębiać, dlatego zadajmy sobie pytanie „Czy opłaca mi się instalować kolektory słoneczne?”
Zasada działania kolektorów słonecznych jest znana i stosowana od
czasów starożytnych, tak więc sam pomysł nie jest niczym nowym. Już
wtedy istniały konstrukcje mające wykorzystywać energię słońca do
ogrzewania powietrza, które następnie odpowiednio kierowane, wykorzystywano do ogrzewania pomieszczeń. Wykonane domowym sposobem kolektory w postaci rurek rozłożonych na ciemnym dachu już od
dawna można było spotkać tu i ówdzie w domach polskich „złotych
rączek”.
Wiec skąd ta rewolucja, dlaczego kolektory w niedługim czasie mają
zmienić dachy naszych domów?
Diabeł jak zawsze tkwi w szczegółach. To, co najbardziej zmieniło zastosowanie kolektorów słonecznych to ich sprawność, która powoduje,
że nowoczesny kolektor jest urządzeniem, które będzie produkować
ciepło nie tylko w letnie słoneczne dni, lecz także w dni umiarkowanie pochmurne, kiedy mamy do czynienia ze światłem rozproszonym.
Trzeba zaznaczyć, że taki rodzaj światła to ponad 50% energii, która
dociera do ziemi w naszej szerokości geograficznej.
Sprawność dobrych kolektorów słonecznych oscyluje w okolicach
80%, taka część energii słonecznej padającej na kolektor, zamieniana
jest na ciepło.
Co to oznacza w praktyce? Przy instalacjach całorocznych możemy
liczyć na to, że w polskich warunkach kolektory pokryją nam zapotrzebowanie na 60 do 70% ciepłej wody użytkowej, natomiast jeśli nastawiamy się na instalację kolektorów, które pracować będą głównie
w lecie, to w naszych warunkach meteorologicznych uzyskamy ponad
90% ciepłej wody tylko ze słońca.
Ale jak określić czy kolektory będą efektywnie pracować tylko w lecie
czy też w ciągu całego roku?
Otóż zależy to głównie od tego, czym dotychczas ogrzewamy naszą
wodę użytkową. Jeśli używamy do tego celu kotła na węgiel lub drewno, to nasze kolektory nie sprawdzą się w okresie grzewczym, ponieważ aby ogrzać nasz dom tak czy inaczej spalamy w naszym kotle taką
samą ilość paliwa. Bezwładność kotła węglowego powoduje, że nawet
jeśli kolektory wyprodukują pewną ilość ciepła, wpłynie to nieznacznie, lub co bardziej prawdopodobne wcale, na jego spalanie. Przychodzi jednak wiosna i przestajemy ogrzewać dom, wtedy też kolektory
przejmują produkcję CWU. Sytuacja może wyglądać trochę inaczej
jeśli dom ogrzewamy gazem, prądem, olejem opałowym, czy nawet
eko-groszkiem. Bezwładność kotłów na ten rodzaj paliwa jest znacznie
mniejsza dlatego ciepła woda wyprodukowana przez kolektory nawet
zimą wpłynie na zapotrzebowanie naszego kotła na paliwo, co równocześnie odbije się na naszym portfelu i co za tym idzie na opłacalności
całej inwestycji.
No właśnie, opłacalności! Czy to w ogóle się opłaca? Kolektory należą
do takich inwestycji, za które płacimy na początku a następnie z nich
korzystamy, więc czym więcej będziemy korzystali tym bardziej się
nam to opłaci i czym więcej teraz płacimy za wodę tym szybciej zwrócą
się kolektory.
Kolektory dobrej jakości powinny nam bezproblemowo działać nawet
25 lat. To długo. Natomiast zwrot kosztów instalacji powinien nastąpić w okresie od 6 do 16 lat. Oczywiście jeśli taki zwrot będzie trwał
powyżej 12-14 lat, wtedy opłacalność kolektorów jest dość wątpliwa.
Dostępne na rynku dofinansowania z NFOŚiGW wysokości 45% na
pewno powodują, że kolektory zwrócą nam się zdecydowanie szybciej.
Jak szybko zwrócą się w konkretnym domu, zależy od bardzo wielu
czynników i na pewno warto przed podjęciem decyzji zasięgnąć informacji u niezależnego specjalisty.
Przyszłość jawi się nam w postaci drożejących paliw takich jak węgiel,
gaz, energia elektryczna, wszystkie te podwyżki sprawiają, że instalacje
takie jak kolektory słoneczne i podobne staną się standardem również
na naszych dachach, dlatego warto tą technologią zainteresować się już
dziś.www.slonecznagmina.pl
Program Słoneczna Gmina prowadzony przez fundację SOL wspiera
instalacje odnawialnych źródeł energii.
WIA­
DO­
MO­
ŚCI Z RATUSZA - Nr 1 styczeń/luty 2013 5
PRZEŁAJOWA ÓSEMKA 2013 –
KAMPANIA PROMOCYJNA W POLSCE.
Jeszcze 8 miesięcy do kolejnego
święta biegowego Naszego miasta,
a już rozpoczęła się kampania promocyjna Przełajowej Ósemki, która tym razem odbędzie się 25 sierpnia 2013 roku.
Już po raz trzynasty będziemy mieli okazję przywitać brać biegową, która pokochała
Blachownię i bardzo chętnie odwiedza nasze miasto.
Tak wielkie powodzenie imprezy w Polsce, możliwe jest tylko dzięki przemyślanym
działaniom, współpracy i pomocy całego zespołu organizacyjnego. Systematyczna
praca skutkuje wspaniałą opinią o Naszym biegu. Działania promocyjne rozpoczyna się dużo wcześniej przed planowaną imprezą. Dlatego i tym razem w dniu
31.12.2012 roku na Krakowskim Biegu Sylwestrowym można było usłyszeć wiele
ciepłych słów o Blachowni i Przełajowej Ósemce. Promocja Przełajowej Ósemki,
podczas dużych, znaczących imprez biegowych w Polsce
m.in. Krakowie, Poznaniu, Warszawie, Wrocławiu, Jarosławcu czy Sobótce, jest możliwa dzięki ciągłej współ-
pracy i wymianie doświadczeń między organizatorami.
Obecności na imprezach biegowych i bycie z biegaczami
jest bardzo ważnym czynnikiem na drodze do sukcesu. W
Krakowie miałam również okazję wręczyć zawodnikom
5 zestawów zawierających koszulkę promocyjną Przełajowej Ósemki i bilet startowy na Nasz sierpniowy bieg.
Nie zabrakło tam także ulotek reklamowych dotyczących
imprezy.
Zdjęcia z wspaniałego, krakowskiego, sylwestrowego, widowiska biegowego, które zostało zorganizowane dokładnie 12 godzin przed nastaniem roku 2013. A.S
leje do słupków do siatkówki, co dało możliwość wykorzystania trzeciego boiska
do uprawiania tej dyscypliny sportowej.
Hala sportowa
w Blachowni
Minął kolejny rok działania Hali Sportowej w Blachowni, która od rana do późnego wieczora tętni sportowym
życiem. Z płyty głównej boiska korzystają kolejno: w
godzinach porannych – uczniowie gimnazjum, w popołudniowych – zawodnicy klubów sportowych i wieczornych – osoby prywatne oraz firmy. W chwili obecnej od
poniedziałku do piątku nie dysponujemy już wolnymi
terminami, a w soboty i niedziele „wakaty” wynajmowane są na bieżąco. Z końcem roku 2012 z funduszy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
zakupione zostały dwa dodatkowe stoły do tenisa, co pozwoli na równoczesne treningi 3 zespołów zawodników.
Firma Lispol Plus z Łodzi zakupiła do Naszej siłowni telewizor, który uatrakcyjni
i umili pobyt osób ćwiczących. Od 2013 roku siłownia jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 22, a w soboty i niedziele od 10 do 18.
Aby podnieść funkcjonalność obiektu zamontowano tu-
Tradycyjnie co sobotę w godzinach od 11 do 13 dzieciaki mają okazję brać udział
w zajęciach pt. „Z gimnastyką na wesoło”. Nowością jest możliwość wynajęcia
sali wraz z animatorką i urządzenia zabawy urodzinowej dla dzieci.
Posiadamy również możliwość wynajęcia profesjonalnej Sali Konferencyjnej z
70 miejscami siedzącymi, zaopatrzonej w sprzęt multimedialny i barek kawowy.
W miarę potrzeby istnieje możliwość zapewnienia cateringu na imprezach sportowych, urodzinowych i spotkaniach biznesowych.
Oferta obiektu jest na bieżąco dopasowywana do potrzeb osób z niej korzystających.
Serdecznie zapraszam.
Menadżer Aneta Stawicka. Kontakt telefoniczny – 504 56 56 60
6 WIA­
DO­
MO­
ŚCI Z RATUSZA
- Nr 1 styczeń/luty 2013
XXVIII Sesja
Rady Miejskiej w Blachowni
30 stycznia 2013r., podczas obrad XXVIII Sesji Rady Miejskiej w
Blachowni zostało podjętych wiele uchwał.
Zachęcamy do zapoznania się z pełnymi tekstami uchwał, które
dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego pod adresem www.blachownia.bip.net.pl w zakładce Uchwały
Rady Miejskiej.
UCHWAŁA NR 175/XXIX/2013
RADY MIEJSKIEJ W BLACHOWNI z dnia 30 stycznia 2013 r.
w sprawie ustalenia stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za gospodarowanie odpadami
Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r, o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U.
z 2001 r, Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 6 k , art. 6 i, 6 j ustawy z
dnia 13 września 1996 r o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
(tekst jednolity, Dz. U. z 2012 r, poz. 391 z późn. zm.)
Rada Miejska w Blachowni, uchwala co następuje:
§ 1.
1. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, w wysokości 14,00 zł
od osoby miesięcznie.
2. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
o której mowa w ust. 1, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny, w wysokości 7,00 zł od osoby miesięcznie.
§ 2.
Ustala się stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za
usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych z terenów niezamieszkałych, a na których powstają odpady w wysokości:
L.p.
Pojemność
pojemnika
Odpady selektywnie zbierane
w zł za pojemnik
Odpady selektywnie
zbierane w zł
za pojemnik
1
0,12m3
32
16
2
0,24m
50
25
3
1,1m3
140
60
4
3m
310
180
5
3
5m
350
210
6
7m3
550
330
3
3
Podział Gminy Blachownia
na stałe obwody głosowania
Numer
obwodu
głosowania
Granice obwodu
głosowania
1
Blachownia, ulice:
Akacjowa, Bociania, Bolesława Chrobrego, Bukowa,
Cisowa, Dębowa, Gajowa,
Górnicza, Grabowa, Jodłowa,
Kalinowa, Kazimierza Wielkiego, Klonowa, Kościuszki, Krucza, Leśna, Malicka,
Modrzewiowa, Nadrzeczna,
Narcyzowa, Nowowiejska,
Olchowa, Piastów, Prusa, Różana, Sienkiewicza (numery
parzyste), Sowia, Świerkowa,
Tartakowa, Wczasowa, Wręczycka, Wronia, Żurawia
2
Blachownia, ulice:
1-go Maja, Cmentarna, Dobra, Gołębia, Handlowa,
Krótka, Księżycowa, Miodowa, Młyńska, Odlewników,
Parkowa, Partyzantów, Polna,
Rolnicza, Skłodowskiej - Curie, Słoneczna, Spokojna, Starowiejska, Wąska
Szkoła Podstawowa
Nr 1
w Blachowni
ul. Sienkiewicza 8
42-290 Blachownia
3
Blachownia, ulice:
Hala widowiskowo sportowa
w Blachowni
ul. Sportowa 1
42-290 Blachownia
(lokal przystosowany
dla osób
niepełnosprawnych)
4
Blachownia, ulice:
Biegańskiego, Brzozowa, Bystra, Częstochowska, Dworcowa, Generała Bema, Graniczna, Gwiezdna, Kawowa,
Konopnickiej,
Kopernika,
Kręta, Lubliniecka, Mała,
Miarki, Mickiewicza, Miła,
Ogrodowa, Piękna, Pocztowa,
Pogodna, Powstańców, Przechodnia, Sadowa, Sosnowa,
Swojska, Wesoła, Wiśniowa,
Wojska Polskiego, Wspólna,
Zielona, Złota, Żwirki i Wigury
§3
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Blachowni.
§4
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w
Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą
od 1 lipca 2013 r.
INFORMACJA
Zgodnie z § 3 pkt. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Spraw
Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 sierpnia 1998 r. w
sprawie zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt (Dz. U. z 1998r, Nr 116 poz. 753)
Zarząd Mieniem Komunalnym w Blachowni podaje do
publicznej wiadomości, że bezdomne zwierzęta z terenu
miasta i gminy Blachownia będą wyłapywane przez Fundację „ZWIERZYNIEC”, 98-300 Wieluń ul. 18 Stycznia
131 i umieszczane w Przytulisku dla bezdomnych zwierząt
w miejscowości Szczyty ul. Wieluńska 108, 98-355 Działoszyn za uprzednią akceptacją pracowników ZMK w Blachowni, pod numerami telefonów: 34 3270-370; 534-225985 lub 534-22-984.
16 Stycznia, Bankowa,
Księdza Kubowicza, Plac
Konstytucji,
Sienkiewicza (numery nieparzyste),
Sportowa, Żeromskiego
Siedziba
obwodowej
komisji
wyborczej
Ochotnicza Straż
Pożarna
w Blachowni
Plac Wolności 2
42-290 Blachownia
(lokal przystosowany dla osób
niepełnosprawnych)
Zespół SzkolnoPrzedszkolny
w Blachowni
ul. Wspólna 5
42-290 Blachownia
5
Kolonia Łojki, Konradów,
Łojki, Nowa Gorzelnia, Stara Gorzelnia, Wyrazów
Zespół SzkolnoPrzedszkolny
w Łojkach
Łojki, ul. Długa 48
42-290 Blachownia
6
Cisie
Blachownia, ulice:
Cisiańska, Myśliwska, Wierzbowa
Szkoła Podstawowa
w Cisiu
Cisie, ul. Cisiańska 46
42-290 Blachownia
WIA­
DO­
MO­
ŚCI Z RATUSZA - Nr 1 styczeń/luty 2013 7
Z życia OSP Blachownia, Cisie
Dziesięciolecie sekcji żeńskiej
OSP w Cisiu
Jeszcze jakiś czas temu kobiety w jednostkach OSP nie były częstym
widokiem, przez ostatnie lata uległo to diametralnej zmianie. Również
w naszej gminie coraz częściej wśród strażaków można spotkać kobiety.
W szeregi jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Cisiu pierwsze druhny zostały przyjęte dokładnie 10 lat temu, nie były to jednak pojedyncze
osoby, a pierwsza w historii jednostki oraz w historii Gminy Blachownia
Kobieca Drużyna Pożarnicza. Sekcja żeńska OSP w Cisiu powstała z
inicjatywy sióstr Magdaleny i Renaty Grabałowskich. Sam pomysł, aby
zawiązać drużynę zrodził się jesienią 2002 roku. Nabór chętnych trwał
kilka miesięcy. W 2003 roku podczas Walnego Zebrania Sprawozdawczego OSP w Cisiu odbyło się uroczyste ślubowanie. Jednostkę zasiliło
wówczas 11 druhen, były to: Dudek Marta, Grabałowska Magdalena,
Grabałowska Renata, Kmieć Anna, Kmieć Beata, Kulej Katarzyna, Malicka Aleksandra, Paruzel Magdalena, Sneka Katarzyna, Toll Justyna
oraz Zużewicz Katarzyna.
W 2004 roku KDP zainspirowana przez drużynę męską ze swojej jednostki zaczęła swoją przygodę z zawodami sportowo-pożarniczymi.
Przez te lata rywalizacji drużyna przeżywała wzloty i upadki, z roku na
rok jednak widać znaczne postępy. Druhny pełne zaangażowania miesiącami trenują, prezentują coraz lepszą dyspozycję i technikę, często
osiągając przy tym wyniki lepsze od wielu drużyn męskich.
Od początku istnienia Kobieca Drużyna Pożarnicza OSP w Cisiu może
poszczycić się wieloma osiągnięciami:
-8.08.2004 r. - Gminne Zawody OSP o Puchar Burmistrza Blachowni - I
miejsce;
-11.09.2004 r. - III Zawody Sportowo-Pożarnicze OSP o Puchar Starosty Częstochowskiego odbywające się w Mstowie - IV miejsce;
-14.08.2005 r. - Gminne Zawody OSP o Puchar Burmistrza Blachowni
- I miejsce;
-27.08.2005 r. - IV Powiatowe Zawody Sportowo-Pożarnicze jednostek OSP o Puchar Komendanta Miejskiego PSP w Częstochowie
odbywające się w Blachowni - III miejsce;
-3.09.2006 r. - Gminne Zawody OSP o Puchar
Burmistrza Blachowni - I miejsce;
-9.09.2006 r. - IV Zawody Sportowo-Pożarnicze OSP o Puchar Starosty Częstochowskiego
odbywające się w Konopiskach - III miejsce;
-2.09.2007 r. - Gminne Zawody OSP o Puchar
Burmistrza Blachowni - I miejsce;
-8.09.2007 r. - V Powiatowe Zawody Sportowo-Pożarnicze jednostek OSP o Puchar Komendanta Miejskiego PSP w Częstochowie
odbywające się w Blachowni - II miejsce;
-13.09.2008 r. - V Zawody Sportowo-Pożarnicze OSP o Puchar Starosty
Częstochowskiego odbywające się w Czarnym Lesie - IV miejsce;
-5.09.2010 r. - Międzygminne Zawody OSP o Puchar Burmistrza Blachowni - I miejsce;
-18.09.2010 r. - VI Zawody Sportowo-Pożarnicze OSP o Puchar Starosty Częstochowskiego odbywające się w Borownie - II miejsce;
-24.09.2011 r. - VII Powiatowe Zawody Sportowo-Pożarnicze jednostek
OSP o Puchar Komendanta Miejskiego PSP w Częstochowie odbywają-
ce się w Konopiskach - II miejsce.
W roku ubiegłym 22 września podczas VII Zawodów Sportowo-Pożarniczych OSP o Puchar Starosty Częstochowskiego sekcja żeńska OSP w
Cisiu w składzie: Katarzyna Borek, Karolina Gazda, Marta Gwiździńska, Ilona Hadrian, Marlena Hadrian, Jolanta Pawińska, Joanna Pisula,
Beata Sneka, Katarzyna Sneka oraz Zenon Szuba (mechanik - obsługujący motopompę), po raz kolejny otarła się o pierwsze miejsce. Drużyna pozostawiła jednak po sobie bardzo dobre wrażenie. Na sztafecie
druhny nie miały sobie równych, w niekorzystnych warunkach atmosferycznych ustanowiły swój nowy rekord - 68 sekund, wyprzedzając
kolejną drużynę o ponad 2 sekundy. Podobnie było podczas ćwiczenia
bojowego, osiągnięty czas 43,7 s - był najlepszy w grupie C, niestety
otrzymane punkty karne ostatecznie zdecydowały o II miejscu drużyny
z Cisia. Druhny jednak nie załamują się, wyciągają wnioski na przy-
szłość i uczą się na własnych błędach. Mają na celu wygrać tegoroczne
zawody powiatowe, będące jednocześnie eliminacjami do zawodów na
szczeblu wojewódzkim.
Poza udziałem w zawodach
druhny od początku mocno
angażują się w życie swojej
jednostki, służą pomocą przy
organizacji różnego rodzaju uroczystości oraz chętnie
uświetniają je swoją obecnością, pomagają przy pracach
porządkowych, dopingują kolegów z jednostki podczas potyczek na zawodach, biorą udział
w różnego rodzaju treningach,
ćwiczeniach, szkoleniach i kursach.
Obecnie do OSP w Cisiu należy
13 kobiet, z czego 4 posiadają uprawnienia do brania udziału w akcjach bojowych. Przez te 10 lat
druhny stały się dobrą wizytówką jednostki.
Za takie osiągnięcia i prężną działalność Kobiecej Drużyny Pożarniczej
podziękowania należą się niewątpliwie druhom z OSP w Cisiu, którzy
pomagają w treningach, zawsze służą dobrą radą i pomocą oraz wszystkim dzięki którym sekcja ma szansę, aby funkcjonować i dalej się rozwijać.
Katarzyna Sneka
Druhowi Bogdanowi Brondlowi
najszczersze wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci Matki Marianny
składają strażacy
8 WIA­
DO­
MO­
ŚCI Z RATUSZA
- Nr 1 styczeń/luty 2013
Blachownia, dnia 31 stycznia 2013 roku.
Szanowni Mieszkańcy
W związku z zakończeniem inwestycji związanej z budową
kanałów sanitarnych w ulicach Pocztowej, Dworcowej, Konopnickiej oraz ulic Partyzantów, Skłodowskiej, Handlowej i
Księżycowej w miejscowości Blachownia uprzejmie informuję, że podłączenie instalacji wewnętrznej kanalizacji sanitarnej
do wykonanych przyłączy w granicy pasa drogowego ww. ulic
od dnia 02.01.2013 roku do dnia 02.01.2014 roku można realizować na zasadach uproszczonych.
W tym celu należy wypełnić odpowiedni wniosek dostępny
na stronie internetowej www.pwik.czest.pl/centrum_obsługi_
klienta/wzory_dokumentów tj: zgłoszenie zamiaru wykonania
podłączenia instalacji wewnętrznej posesji do kanalizacji sanitarnej oraz oświadczenie o posiadanym prawnie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, jak również podpisać umowę na dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków w
Przedsiębiorstwie Wodociągów i kanalizacji w Częstochowie
przy ul. Jaskrowskiej 14/20, 42-200 Częstochowa oraz stronie
internetowej Urzędu www.blachownia.pl.
Informuje również, że wniosek taki można otrzymać bezpośrednio w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w Częstochowie przy ul. Jaskrowskiej 14/20, 42-200 Częstochowa.
Na właścicielu nieruchomości spoczywa obowiązek podłączenia do kanalizacji sanitarnej, wynika to z art. 5 ust.1 pkt 2
ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( tekst. jedn. Dz.U z 2012 . 391 z póź. zm).
Burmistrz Blachowni
Anetta Ujma
Trening OSP Cisie
Hala widowiskowosportowa w Blachowni jest nieodpłatnie
udostępniana
dla
strażaków z OSP Blachownia i OSP Cisie,
za co jesteśmy bardzo
wdzięczni. Szczególnie w okresie zimowym, kiedy pogoda
nie sprzyja uprawianiu
sportów na świeżym
powietrzu druhny i druhowie z Cisia chętnie korzystają z tego przywileju. Treningi na hali cieszą się duża popularnością wśród strażaków w
różnym wieku. W każdy piątek, po tygodniu spędzonym w szkole czy w
pracy, spotykają się, by razem w miłej i przyjaznej atmosferze spędzić
czas, a przy okazji zadbać o swoją kondycję i sprawność fizyczną, które
w pracy strażaka są równie ważne jak dobre przygotowanie i przeszkolenie merytoryczne.
Co tydzień druhny i druhowie w składach mieszanych prowadzą rozgrywki drużynowe, w których można obserwować element zdrowej rywalizacji. Poprzez uprawianie sportów zespołowych - grę w siatkówkę
czy w piłkę nożną, integrują się ze sobą, uczą się współpracy, budują
wzajemny szacunek, zaufanie oraz pozytywne relacje między sobą. Strażacy mają okazję żeby lepiej się poznać, zbudować więzi koleżeńskie,
ma to niewątpliwie swoje odzwierciedlenie podczas wyjazdów do akcji
ratowniczo-gaśniczych, przygotowań do zawodów sportowo-pożarniczych oraz szeroko pojętej działalności druhen i druhów w OSP.
Katarzyna Sneka
Gram, bo muszę
Niekontrolowana gra hazardowa jest realnym zagrożeniem wśród
młodzieży. Dlatego Służba Celna rozpoczęła akcję informacyjną mającą na celu ostrzeżenie młodzieży oraz popularyzację portalu i telefonu interwencyjnego.
Niepokojącą popularność gier hazardowych wśród osób młodych
potwierdzają wyniki badania zrealizowanego przez CBOS na próbie uczniów ostatnich klas szkół ponadgimnazjalnych. Niemal jedna
czwarta ogółu badanej młodzieży gra na automatach, tyle samo deklaruje udział w grach internetowych, 17% zawiera zakłady bukmacherskie, a 6% bywa w kasynie.
Służba Celna
Uzależnienia behawioralne to portal adresowany do wszystkich
osób, zainteresowanych problematyką tzw. uzależnień behawioralnych tj. takich, które wiążą się z określonym typem zachowań,
takich jak np. hazard, komputer czy Internet i nie są związane z
używaniem substancji psychoaktywnych.
Jeśli szukasz pomocy dla siebie lub dla bliskiej osoby, jeśli chcesz
dowiedzieć się więcej na temat tych uzależnień, to u nas znajdziesz
odpowiednie informacje oraz praktyczne narzędzia diagnostyczne
(testy), odpowiedzi na często stawiane pytania, a także uzyskasz kontakt z innymi osobami, które są zainteresowane tą tematyką. Oferujemy anonimową bezpłatną pomoc specjalistów (specjalisty terapii uzależnień, lekarza, psychologa i prawnika) poprzez czat i e-mail, forum
wymiany informacji, bazę wiedzy na temat uzależnień oraz wykaz
placówek terapeutycznych świadczących pomoc osobom z problemami wynikającymi z uzależnień behawioralnych.
Naszym głównym celem jest edukacja i zwiększenie dostępności wiedzy na temat uzależnień behawioralnych, wskazanie miejsc, gdzie
można uzyskać profesjonalną pomoc oraz pokazanie sposobów rozwiązywania problemów wynikających z uzależnień innych niż od
substancji psychoaktywnych. Portal będzie systematycznie poszerzał
zakres informacji, w miarę zdobywania nowej wiedzy oraz w oparciu
o doświadczenia i sugestie od użytkowników.
Zapraszamy www.uzaleznieniabehawioralne.pl/
WIA­
DO­
MO­
ŚCI Z RATUSZA - Nr 1 styczeń/luty 2013 9
Koło Emerytów w Łojkach
12-tego stycznia w kole emerytów w Łoj-
Zebranym gościom i emerytom podano wigilijne potrawy. Następnie przystąpiono do
obchodów Dnia Babci i Dziadka. Święto
babci jest w Polsce obchodzone 21 stycznia
a dziadka 22 stycznia. Święto to obchodzone jest różnie w wielu krajach na świecie. Na
przykład w Stanach Zjednoczonych jest to
kach odbyło się Spotkanie Wigilijne i świętowano Dzień Babci i Dziadka. Wigilia jest
dniem oczekiwania na narodziny Jezusa.
Tego dnia w chrześcijańskich domach ubiera się choinkę, która jest symbolem życia
i odradzania się. W wigilijny wieczór spożywa się uroczystą kolację. Zasiada się do niej, gdy na niebie
zabłyśnie pierwsza gwiazda. Ta
tradycja jest nawiązaniem do
Gwiazdy Betlejemskiej, którą
według Biblii ujrzeli na niebie
trzej królowie i która zaprowadziła ich do nowo narodzonego
Dzieciątka. Nawiązując do tych
wydarzeń biblijnych dzieci ze
szkoły w Łojkach zaprezentowały nam przepiękne Jasełka.
Występ bardzo się podobał co zebrani wyrazili nagradzając dzieci gromkimi brawami.
wspólne Święto Dziadków. Wszędzie jednak najważniejsze w tym dniu są życzenia,
które wnuczki i wnukowie składają swoim
dziadkom. Członkowie koła w Łojkach
dziękują zaproszonym gościom za przybycie na naszą uroczystość. Wśród gości byli:
Burmistrz p. Anetta Ujma, Przewodniczący
Rady Miejskiej p. Henryk Kania, Dyrektor
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego p. Maria
Cenajek, Przewodnicząca Koła Emerytów
w Blachowni p. Henryka Ball i p. Halina
Terlicka z Koła Emerytów w Gnaszynie.
Dziękujemy też dzieciom ze szkoły w Łojkach za ich występ, a pani Eli Wujczyk za
ich wspaniałe przygotowanie. (K.P.)
Po występie mali artyści zostali zaproszeni
na słodki poczęstunek.
Karnawał jest to okres, w którym urzą-
dza się huczne bale i zabawy taneczne.
Trwa od 6 stycznia - Święta Trzech Króli,
aż do wtorku, który nazywamy ostatkami
lub śledzikiem. Tłusty czwartek rozpoczy-
na ostatni tydzień karnawału. W tym dniu
można objadać się pączkami i faworkami.
W tłusty czwartek w Polsce zjada się kilkadziesiąt milionów pączków. Nic w tym
dziwnego. Uważa się, że kogoś, kto nie zje
w tym dniu ani jednego pączka, przez cały
rok będzie prześladował pech. 9 lutego grupa emerytów z Łojek pożegnała karnawał
na wspólnej zabawie. Nie było specjalnego
szykowania na tę zabawę, bo każdy ze sobą
Spotkanie z lekarzem
przyniósł coś dobrego. Stoły były suto
zastawione różnymi smakołykami. Jakież
było zdziwienie wszystkich, gdy nagle na
sali pojawił się Cygan z Cyganką. Byli to
oczywiście przebierańcy.
Wszyscy byli mile zaskoczeni i nie mo-
gli rozpoznać, kto to tak wspaniale się
przebrał. Okazało się, że to córki naszych
emerytek wpadły na taki pomysł i zrobiły wszystkim miłą nispodziankę. Zabawa
była wspaniała, a niespodziewanych gości wszyscy uczestnicy zabawy będą długo i mile wspominać. Paniom, które się
tak wspaniale przebrały - dziękujemy.
K.P.
10 WIA­
DO­
MO­
ŚCI Z RATUSZA
- Nr 1 styczeń/luty 2013
W grudniu członkowie koła emerytów w Łojkach spotkali się z lekarzem geriatrą panią Ewą
Sawicką. Doktor Sawicka bardzo ciekawie
mówiła o narządach ruchu czyli części organizmu odpowiadającej za utrzymanie postawy
i wykonywanie ruchów. Przy szczegółowym
opisywaniu układu ruchu rozpatrujemy więc
kończynę górną, kończynę dolną, tułów i głowę. Układ ruchu podatny jest na różnego typu
wady i zniekształcenia. Należy pamiętać, że z
wiekiem zmienia się skład chemiczny kości, a
wymywanie się w nich soli wapnia powoduje zmniejszenie wytrzymałości kości co prowadzi do osteoporozy. Pani Sawicka bardzo
ciekawie tłumaczyła, jak dbać o układ ruchu.
Nawet siedząc przed telewizorem można wykonywać odpowiednie ćwiczenia i zadbać o
szyjny odcinek kręgosłupa. Osoby cierpiące
na bolesne skurcze w łydkach dowiedziały się,
jakie ćwiczenia wykonywać, aby zmniejszyć
ból i ilość tych skórczy. Na koniec uczestnicy
spotkania zadawali pytania dotyczące różnych
schorzeń, na które doktor odpowiadała. Prelekcja była bardzo interesująca. Na zdjęciu: Michał Utrata i Krzysztofa Palacz
dziękują doktor Ewie Sawickiej za przeprowadzoną prelekcję.
Bezpłatne badania
mammograficzne
Urząd Miejski w Blachowni we współpracy z
firmą – FADO CENTRUM USŁUG MEDYCZNYCH w dniach 10-11 stycznia 2013r. zorganizował bezpłatne badania mammograficzne w
mammobusie ustawionym na parkingu OSiR w
Blachowni. Z możliwości tej skorzystały 124
panie. Wynik ten to ogromny sukces dla Programu Profilaktyki Raka Piersi. Badania finansowane były przez Narodowy Fundusz Zdrowia.
Sz.Ch.
Modelarze zimą
nie śpią...
Zima dla modelarzy zajmujących się modelarstwem pływającym jest długą przerwą
w treningach, pokazach i innych imprezach
modelarskich. Czas ten przeznaczany jest na
poprawki w modelach opływanych podczas
poprzedniego sezonu.
Niejednokrotnie modele te są przerabiane ze
Sposób na nudę
Czym jest modelarstwo?
To pożyteczne hobby i sport. Środek wycho-
względu na uszkodzenia lub przeprowadza
się niewielkie zmiany. Wielu z nas tworzy w
tym czasie nowe modele, udoskonalając ich
konstrukcje i właściwości.
Nie chcąc pozostać w tyle za rywalami stosuje się różne nowinki techniczne i nowe
materiały.
Bywa i tak, że powraca się do starych i
sprawdzonych rzeczy.
Wielu z nas nabywa nowe silniki, które wymagają innych zamocowań i przenoszenia
napędu, dlatego też nieraz modele przerabiane są od podstaw. Prezentujemy nowy plan
imprez na rok bieżący. Liczymy na liczną
oglądalność i kibicowanie zwłaszcza podczas imprez na zbiorniku wodnym w Blachowni.
Już teraz serdecznie zapraszamy.
Zapraszamy również na stronę: www.modelarzeblachownia.manifo.com
Strzelczyk Krzysztof
- uczą się współżycia w kolektywie i nabierają zamiłowania do pracy zespołowej,
- przygotowują się do wyboru najbardziej
odpowiedniego zawodu,
- poprzez udział w zawodach, które od-
Blachowniańskie zawody
modelarskie umieszczone
w międzynarodowym
kalendarzu
Zawody modeli pływających zdobywają coraz
większą popularność w naszym kraju i poza
granicami. Sekcja modelarska z Blachowni
działająca przy HMKŻ 39-er jest organizatorem zawodów rangi krajowej.
Dzięki naszym modelarzom, mogliśmy na
zbiorniku w Blachowni podziwiać zmagania
najlepszych zawodników w kraju, a także gości z zagranicy. W ubiegłym roku oprócz niesamowicie szybkich ślizgów, mogliśmy oglądać wspaniałe modele żaglowe.
Świetna organizacja zawodów, zaangażowanie modelarzy sprawiło, że w tym roku Blachownia ponownie będzie gościła najlepszych
modelarzy w II rundzie Mistrzostw Polski.
Zawody odbędą się w czerwcu i zostały zapisane w międzynarodowym kalendarzu imprez.
Oznacza to, że o naszym mieście i zawodach
w nim rozgrywanym dowiedzą się pasjonaci
tego sportu w całej Europie.
Waldemar Wilczyński
Planowany terminarz
zawodów modeli
w 2013 r.
Kwiecień
26-28 kwietnia Blachownia - Ogólnopolskie Zawody Makiet Żaglowych Sterowanych Radiem w klasach NSS i NSS650
Maj
01 maja Blachownia - Regaty Otwarcia
Sezonu żeglarskiego w klasie OPTYMIST OPEN, OPTYMIST UKS
10-12 maja Skoroszów (Wrocław) - I runda Mistrzostw Polski klasy FSR V,H,O
wawczy dzieci i młodzieży mających zamiłowanie do prac technicznych.
Rozwija zainteresowania w określonym kierunku technicznym, a często jest to działalność przygotowująca do wyboru przyszłego
zawodu. Jako system wychowawczy ujawnia osobiste zainteresowania, ukryte talenty
techniczne i konstruktorskie oraz jest godne
popierania ze względów dydaktycznych i
społecznych.
Poprzez modelarstwo dzieci i młodzież
kształtują w sobie następujące cechy:
- przyzwyczają się do ładu i gospodarności,
- kształtują własną dokładność, sumienność i
wytrwałość w pracy,
- rozwijają zmysł konstruktorski, racjonalizatorski i wychowawczy,
- przyzwyczają się do szlachetnego współzawodnictwa,
bywają się na świeżym powietrzu, uczą
się radzenia sobie w różnych warunkach
terenowych i atmosferycznych,
- zapoznają się z historią techniki i myśli
ludzkiej,
- wypełniają sobie czas, odchodząc od
komputera, chuligaństwa, alkoholizmu,
narkotyków i złego wpływu zdemoralizowanych jednostek.
W tym roku, jak tylko lody puszczą, zapraszamy zainteresowane dzieci i młodzież z Blachowni na teren przystani żeglarskiej. Na wszystkie pytania związane
z budową modeli i wyścigami modelarze
będą się starali udzielić wyczerpujących
odpowiedzi.
ZAPRASZAMY.
Waldemar Wilczyński
Czerwiec
07-09 czerwca Jawor
- II runda Mistrzostw Polski klasy FSR
V,H,O
14-16 czerwca Blachownia - Częstochowa - III runda Mistrzostw Polski KLASY
FSR V,H,O
Lipiec
19-21 lipiec Lińsk
- IV runda Mistrzostw Polski klasy FSR
V,H,O wraz ze zgrupowaniem kadry.
Wrzesień
06-08 września Lędziny - Tychy
- Mistrzostwa Polski 2013 klasy FSR
V,H,O
+ coroczne zebranie członków sekcji.
14 września - XIV Ogólnopolskie Regaty
UKS o Puchar Ziemi Częstochowskiej w
klasie OPTYMIST OPEN, OPTYMIST
UKS
Strzelczyk Krzysztof
WIA­
DO­
MO­
ŚCI Z RATUSZA - Nr 1 styczeń/luty 2013 11
Kamil Korbel
w Międzynarodowych
Mistrzostwach Polski
W rozgrywanych w płockiej Orlen Arenie w
dniach 18-20 stycznia Międzynarodowych Mistrzostwach Polski Juniorów w badmintonie
startowało 130 zawodniczek i zawodników z
reprezentacji Austrii, Francji, Holandii, Ukrainy,
Białorusi, Słowacji, Chorwacji, Norwegii, Czech, Węgier i Bułgarii.
Startujący w barwach reprezentacji Polski juniorzy „Dwójki” Blachownia: Karolina Gajos i Kamil Korbel w grach pojedynczych odpadli, jak
większość polskich zawodników, w drugiej rundzie turnieju.
W grze podwójnej Kamil Korbel („Dwójka” Blachownia) i Tomasz
Tomża (Plesbad Pszczyna) dotarli do ćwierćfinału Mistrzostw, co udało
się niewielu reprezentantom Polski. W pierwszej rundzie Kamil i Tomek wygrali z parą Filip Budzel / Matej Klupa (Czechy) 21:15,21:16,
w następnej rundzie z parą Henadzi Karabun/ Uladzislav Naumav (Bia-
łoruś) 21:14,21:7 i dopiero w ćwierćfinale przegrali z późniejszymi
srebrnymi medalistami, reprezentantami Francji, Vanmael Heriau/ Loic
Mittelheisser 9:21, 15:21.
III i VI miejsce na Wojewódzkim
Turnieju Dzieci w Pszczynie
Bardzo dobrze spisali się najmłodsi badmintoniści „Dwójki” Blachownia 20 stycznia na trzecim w tym sezonie Wojewódzkim Turnieju Dzieci rozgrywanym w ramach Noworocznego Turnieju o Puchar Burmistrza Pszczyny. W Pszczynie Blachownię reprezentowali Janek Gawor
i Mateusz Szewczyk. Janek Gawor po wygranych meczach z Łukaszem
Homelem (Kolejarz Katowice) 21:9,21:13 i z Dominikiem Kłaputem
(Unia Bieruń) 21:8, 21:11, dotarł do półfinału turnieju. W meczu półfinałowym zawodnik „Dwójki” przegrał z Jakubem Brudkiem (Plesbad
Pszczyna) 11:21,7:21, ale w pojedynku o trzecie miejsce pokonał Dominika Szydę (Junior Wrzosowa) 21:10,21:15.
Mateusz Szewczyk po wygraniu z Wiktorem Pełką (Plesbad Pszczyna) 21:7,21:8, w kolejnym pojedynku przegrał po wyrównanej walce z
Dominikiem Szydą (Junior Wrzosowa) 18:21,19:21. W meczu o piąte
miejsce Mateusz po kolejnym zaciętym pojedynku przegrał z Łuka-
szem Homelem (Kolejarz Katowice) 15: 21,21:23 i zajął szóste miejsce
w turnieju.
Konrad Motyl na podium turnieju w Łodzi Podsumowanie sezonu wędkarzy.
Na Krajowym Turnieju Młodzików Młodszych rozegranym w Łodzi 19. stycznia para
deblowa Konrad Motyl (Dwójka Blachownia) i Konrad Kulawik (Unia Bieruń) wywalczyła trzecie miejsce. Bardzo dobry wynik osiągnął Konrad w grze pojedynczej. Po
wygranych pojedynkach z M. Jóźwiakiem
(Hubertus Zalesie Górne) 21:16,21:27 oraz
z W. Dranikowskim (Kopernik Słupca)
21:18,21:17 zawodnik „Dwójki” awansował do najlepszej szóstki turnieju. W meczu
o wejście do półfinału Konrad przegrał po
trzysetowym meczu z M. Miernikiem (Orlicz
Suchedniów) 21:13,10:21,7:21 i został sklasyfikowany na miejscach 5 - 6.
W rozgrywanym równolegle Krajowym
Turnieju Młodzików w grze deblowej Piotr
Szewczyk (Dwójka Blachownia) i Robert
Cybulski (Lednik Miastko) po wygranej z
parą J. Dzienis/O. Ryczyński (Ząbkowice
Dąbrowa Górnicza) 19:21,21:15,21:11 awansowali do ćwierćfinału turnieju. W trzecim
secie meczu ćwierćfinałowego z parą Maciej
Gomola/Michał Gomola (Masovia Płock) R. Cybulski uległ kontuzji i mecz zakończył
się przegraną 17:21, 21:12,17:21.
Leszek Gabryjelski
12 WIA­
DO­
MO­
ŚCI Z RATUSZA
- Nr 1 styczeń/luty 2013
Wybór nowego Prezesa
W grudniu odbyło się Walne
Zgromadzenie
Sprawozdawczo-Wyborcze Koła PZW Blachownia. Na zebraniu wybrano
nowe władze miejscowego koła
wędkarskiego. Prezesem został
wybrany większością głosów
członków koła Pan Rafał Jędrysiak, który zastąpił
po 20 latach pełnienia funkcji prezesa Pana Romana Patynowskiego.
Na zebraniu został również podsumowany sezon
2012 oraz odbyło się uroczyste wręczenie pucharów dla najlepszych wędkarzy za zdobycie Grand
Prix w zawodach wędkarskich w minionym roku.
W kategorii seniorów 1. miejsce zajął Artur Zawisza, wyprzedzając na podium Mariusza Chojnickiego i Krzysztofa Leśniczka. Kolejne miejsca zajęli:
Rafał Praszczyk, Andrzej Turek, Dariusz Kalewicz,
Przemysław Lamch, Damian Nogal, Marcin Zatoń,
pierwszą dziesiątkę zamknął Piotr Muskała.
W kategorii kadetów najlepszą pozycję zajął Michał Ciuk.
Rafał Ziółek
KINDER+SPORT
2013.
W sobotę 19 stycznia 2013r na hali sportowej LO im C. K. Norwida w Częstochowie
odbył się I Turniej Minisiatkówki na szczeblu Województwa Śląskiego
w „trójkach” chłopców, organizowany przez Śląski Związek Piłki Siatkowej pod nazwą KINDER+SPORT 2013. W zawodach tej rangi zadebiutowali najmłodsi zawodnicy reprezentujący UKS „ GIMNAZJUM”
w Blachowni.
W kategorii „trójek” prawo startu mają zawodnicy z rocznika 2001 i
młodsi. Zespół w składzie: Damian Cierpiał, Igor Kempa, Piotr Kata,
Patryk Nitecki i Mateusz Kuzior prowadzony przez p. Irenę Kuzior trafił do grupy IX wraz z drużynami MOSM Tychy V i VI, DOSS Stars
Volley Częstochowa I, MKS Płomień Sosnowiec II. Debiut wypadł zadowalająco i z występu naszych chłopców możemy być bardzo zadowoleni. Z optymizmem czekamy na turniej rewanżowy.
Wyniki meczów:
UKS Gimnazjum – DOSS Stars Volley Cz-wa 21:25
MOSM Tychy V – UKS Gimnazjum
25:22
UKS Gimnazjum – MOSM Tychy VI
21:25
UKS Gimnazjum – MKS Płomień Sosnowiec
25:15
Andrzej Kuzior
Podatek od nieruchomości
Własna nieruchomość to nie tylko same korzyści, ale również obowiązki.
Jednym z nich jest opłacenie od niej podatku. Przypominamy państwu, że
podmiotem opodatkowania są osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne, w tym, spółki, nieposiadające osobowości prawnej
które są:
1. Właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych
2. Posiadaczami bez tytułu prawnego nieruchomości (lub ich części) lub
obiektów budowlanych (lub ich części), należących do Skarbu Państwa
lub gminy
3. Posiadaczami, względnie zarządzającymi nieruchomościami (lub ich
częściami) lub obiektami budowlanymi (lub ich częściami), będącymi
własnością Skarbu Państwa lub gminy
4. Użytkownikami wieczystymi nieruchomości
Przedmiotem opodatkowania są :
1. Budynki
2. Budowle
3. Grunty nie objęte podatkiem rolnym i leśnym, bądź też objęte nimi i
związane z prowadzeniem działalności gospodarczej innej niż działalność
rolnicza lub leśna
4. Grunty pod jeziorami, zajęte na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrownie wodne
Termin powstania obowiązku podatkowego
1. Od pierwszego dnia miesiąca, następującego po miesiącu, w którym
zaistniały okoliczności uzasadniające powstanie obowiązku
2. Osoby fizyczne zobowiązane są złożyć informację w sprawie podatku
Przygotowania
Pogoni do rozgrywek
Już za nieco ponad miesiąc piłkarze Pogoni Blachownia powrócą na ligowe boiska. Przygotowania
do rundy wiosennej zaczęły się w miesiącu styczniu,
od treningów ogólnorozwojowych. Za zawodnikami są już pierwsze,
rozegrane sparingi.
Pierwsi spotkanie towarzyskie rozegrali juniorzy, którzy 26 stycznia w
hali sportowej w Blachowni zmierzyli się z rówieśnikami z Olsztyna.
Mecz mimo charakteru sparingowego, mógł się podobać. Było wiele
walki i ciekawych akcji. Zawodnicy obu drużyn pokazali spore umiejętności techniczne. Mecz był wyrównany, jednak w końcówce szala
zwycięstwa przechyliła się na korzyść piłkarzy Sokoła Olsztyn, którzy
ostatecznie wygrali całe spotkanie 11:7.
Seniorzy pierwszy mecz kontrolny rozegrali 27 stycznia. Sparingpartnerem Pogoni był Płomień Czarny Las występujący w A-klasie. Spotkanie zakończyło się zwycięstwem naszej drużyny 2:1. Jako pierwszy
na listę strzelców w 2013 roku w drużynie seniorów wpisał się Michał
Cegieła, drugą bramkę zdobył Wojciech Turek.
Kolejne spotkanie kontrolne już w najbliższą niedzielę 10 lutego z
Alkasem Aleksandria, a ligowe potyczki seniorzy Pogoni Blachownia
rozpoczną 23 marca w meczu wyjazdowym z Naprzodem Ostrowy. Zapraszamy na mecze naszych drużyn.
Piotr Lamik
od nieruchomości w Referacie Podatków Lokalnych Urzędu Miasta w
terminie określonym na formularzu. Podatnicy są również zobowiązani
do informowania organu gminy o zmianie sposobu wykorzystania budynku albo gruntu lub ich części, mających wpływ na wysokość opodatkowania, w terminie 14 dni od ich zaistnienia.
3. Osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki nieposiadające osobowości prawnej mają obowiązek w terminie do 31 stycznia złożyć organowi podatkowemu właściwemu ze względu na miejsce położenia przedmiotów opodatkowania, deklarację na podatek od nieruchomości na dany
rok podatkowy, sporządzone na formularzu według ustalonego wzoru, a
jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu – w terminie 14 dni od
dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku
Termin płatności
1. Dla osób fizycznych – w czterech ratach: do 15 marca (lub 14 dni od
daty otrzymania decyzji), 15 maja, 15 września, 15 listopada roku podatkowego
2. Dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek nieposiadających osobowości prawnej – do dnia 31 stycznia, do dnia 15 każdego
miesiąca, bez wezwania organu podatkowego.
W tym roku decyzje wymiarowe na podatek od nieruchomości, podatek
rolny i leśny dostarczą państwu nowi inkasenci. Odbierając decyzję można od razu zapłacić należna kwotę u inkasenta, który wypisze dla państwa
pokwitowanie z pieczęcią Urzędu Miejskiego.
Przypominamy, że 15 lutego minął termin płatności I raty podatku od
środków transportu natomiast do 31 marca powinniśmy dokonać opłaty
z tytułu użytkowania wieczystego gruntu – te opłaty należy wpłacić bez
wezwania organu podatkowego.
Referat finansowy
WIA­
DO­
MO­
ŚCI Z RATUSZA - Nr 1 styczeń/luty 2013 13
Turniej w Myszkowie
Bardzo dobrze zaprezentowała się drużyna Młodych Orlików na Turnieju w
Myszkowie. W dniu 19 stycznia 2013r.
w turnieju w Myszkowie wystartowały dwie drużyny Orlika Blachownia w
roczniku 2004 i 2005. Występ obu drużyn, jak podkreślił trener Jerzy Lankamer, można uznać za udany, gdyż drużyna z r. 2004 zajęła trzecie miejsce, natomiast z r. 2005 czwarte miejsce. Nagroda dla króla strzelców
w starszym roczniku trafiła w ręce naszego zawodnika Kacpra Liska,
który zdobył 5 bramek. Drużyna w r. 2004 w pierwszym meczu z Ajaksem Częstochowa przegrała na własne życzenie 3:2, gdyż popełniła
dużo błędów w obronie, co skrzętnie wykorzystał przeciwnik i strzelił
trzy gole. Młodzi chłopcy walczyli jednak ambitnie do końca spotkania i zmniejszyli rozmiary porażki strzelając dwie bramki - (Lisek). Na
wyrównanie zabrakło trochę czasu, gdyż bramkarz Ajaksu wychodził
zwycięsko z sytuacji sam na sam. Efekt - porażka na początku turnieju. Po rozmowie trenera z zawodnikami w szatni efekt gry był zgoła
inny w dalszej części turnieju. Nasza drużyna z gospodarzami turnieju
UKS Myszków, pokazała bardzo widowiskową grę i pokonała ich 2:0, a
strzelcami bramek byli Lankamer i Lisek. W trzecim występie drużyna
Orlika wygrała 3:0 z zespołem Skry Częstochowa (Pyda, Lisek-2).
W ostatnim meczu Orlik spotkał się z drużyną APN-Raków Częstochowa, mecz był bardzo emocjonujący i obfitował w wiele akcji podbramkowych. Drużyna z Częstochowy zdobyła bramkę po błędzie jednego
z obrońców. Orlik rzucił się do ataku stwarzając sobie dobre sytuacje
bramkowe, w jednej z akcji zawodnik APN/Raków wybił piłkę zmierzającą do pustej bramki z linii bramkowej. Pomimo porażki drużyna
zasłużyła na duże uznanie za walkę i determinację, dążąc do wyrównania aż do końcowego gwizdka spotkania. Po zakończonym meczu kibice żegnali zawodników gromkimi brawami za stworzone widowisko,
które trzymało w napięciu do ostatnich minut. W całym turnieju wyróżnili się: Pyda Juliusz, Ordon Cyprian, Lisek Kacper oraz Majchrzak
Jakub, a swoją cząstkę do zajęcia trzeciego miejsca dorzucili Lankamer
Marcel, Szałaj Daniel i Szymon Kuleta.
Drużyna z rocznika 2005 zaczęła rozgrywki od porażki 0:2 z APN/Raków Częstochowa. W drugim meczu z gospodarzami UKS Myszków
młoda drużyna Orlika uległa minimalnie 0:1. W trzecim występie Orlik
zagrał z jeszcze większą determinacją, co dało w efekcie zwycięstwo
ze Skrą Częstochowa 3:0, a bramki zdobyli: Grabarczyk, Maszewski i
Kawelczyk. W ostatnim meczu spotkali się ze zwycięzcą całego turnieju Piastem Strzelce Opolskie napędzając przeciwnikowi strachu, gdyż
dość długo utrzymywał się wynik bezbramkowy, a przeciwnik zdobył
dwa gole w samej końcówce spotkania, pieczętując tym zwycięstwo
w meczu i całym turnieju. W drużynie na słowa pochwały zasłużyli:
Chojnowski Gabriel, Nowak Michał, Kostka Szymon, Grabarczyk Nikodem, Kawelczyk Filip, Maszewski Jakub, a cegiełkę do czwartego
miejsca dołożył także Pośpiech Tytus.
Wyniki turnieju rocznika 2004:
Ajaks - Orlik 3:2 Lisek-2; Myszków - Orlik 0:2 Lankamer, Lisek; Orlik
- Skra 3:0 Lisek-2, Pyda; APN/Raków - Orlik 1:0
14 WIA­
DO­
MO­
ŚCI Z RATUSZA
Końcowa Tabela:
1. APN/Raków 12 16:0; 2. Ajaks 9 6:8; 3. Orlik 6 7:4; 4. Skra 3 1:9; 5.
Myszków 0 0:9
Wyniki turnieju rocznika 2005:
APN/Raków - Orlik 2:0; Myszków - Orlik 1:0; Orlik - Skra 3:0 Grabarczyk, Maszewski, Kawelczyk; Piast - Orlik 2:0
Końcowa Tabela:
1. Piast 10 8:2; 2. APN/Raków 3 2:7; 3. Myszków 4 2:5; 4. Orlik 3 3:5;
5. Skra 3 2:7
Turniej Estimo Cup 2013
Bardzo dobrze spisali się młodzicy Orlika Blachownia rocznik 2001 na
eliminacyjnym turnieju Estimo Cup 2013 w Blachowni organizowanym
przez podokręg Częstochowa, którzy zajęli drugie miejsce i uzyskali
awans do turnieju głównego w Częstochowie na początku marca. Patronat nad niedzielną imprezą objęła Burmistrz Blachowni Pani Anetta
Ujma. Patronat medialny nad wydarzeniem sprawował Częstochowski
Portal Sportowy. Turniej rozgrywany był 27 stycznia na hali sportowej
w Blachowni. W turnieju oprócz Orlika Blachownia, wzięło udział jeszcze pięć zespołów. Turniej rozgrywany był dla roczników 2000/2001.
Orlik wygrał dwa spotkania z Alkasem Aleksandria i Beniaminkiem
Częstochowa, dwa mecze zremisował z Ajaksem i Salosem Częstochowa i jeden mecz przegrał z UKS Raków, ale po bardzo dobrym i zaciętym spotkaniu. Drużyna pokazała w całym turnieju bardzo ładny dla oka
futbol, skuteczny i rozsądny, z mnóstwem sytuacji podbramkowych. Z
turnieju na turniej gra wygląda coraz lepiej i należą się pochwały dla
wszystkich grających zawodników Orlika. Na zakończenie turnieju dyplomy i nagrody wręczali Prezes Podokręgu Częstochowa Cezary Suchan, wiceprezes Sebastian Zaremba oraz sekretarz Andrzej Suchecki.
Skład Orlika: Wilk Matteo, Janas Maciej, Tronina Jakub, Lipnicki Jakub, Cierpiał Piotr, Nowak Maciej, Godlewski Konrad, Pawlak Kacper,
Lankamer Paweł, Janik Adam, Musiał Marcel, Kosiński Kacper, Kasprzyk Maciek. Trener: Lankamer Piotr
Klasyfikacja końcowa:
1. UKS Raków Częstochowa 15pkt. 10:1 (awans do turnieju finałowego); 2. Orlik Blachownia 8pkt. 7:5 (awans do turnieju finałowego); 3.
SALOS Częstochowa 8pkt. 4:2; 4. ALKAS Aleksandria 4pkt. 4:8; 5.
Beniaminek Częstochowa 4pkt. 4:10; 6. Ajaks Częstochowa 2pkt. 1:4
W niedzielę 27 stycznia w hali sportowej w Mstowie odbył się turniej
halowy o Puchar Wójta Gminy Olsztyn, który był zarazem eliminacją
do turnieju finałowego Estimo Cup 2013 organizowanego przez podokręg Częstochowa. Turniej rozgrywany był dla rocznika 1998-1999. W
naszym zespole było także kilku zawodników z rocznika 2000. Uczestniczyć miały tam 4 drużyny z których 2 pierwsze awansują do następnego etapu turnieju. Jednak stawiły się tylko 3 z nich. Gospodarze Warta
Mstów, RKS Raków Cz-wa i Orlik. Mecze trwały po 15 min, a na boisku
znajdowało się 4 zawodników w polu + bramkarz. W meczu otwarcia zagraliśmy z drużyną z Mstowa. Cały czas gra toczyła się pod nasze dyktando, Warcie nie udawało się zagrażać naszej bramce , a my nękaliśmy ich
sytuacjami bramkowymi. W 2 i 10 min zdobyliśmy bramki po strzałach
Dudka, i graliśmy bardzo spokojnie.
- Nr 1 styczeń/luty 2013
dokończenie na str. 15
Wyróżnienie dla AZS SOLAR
BLACHOWNIA
W dniu 24 listopada o godzinie 15.00 rozstrzygnęły się losy
awnasu graczy z Blachowni do II Ligi Otwartych Mistrzostw
Wrocławia. Drużyna stanęła na wysokości zadania i wywalczyła
awans do wyższej klasy rozgrywkowej. Tak zakończył się udany dla drużyny rok 2012. Styczeń 2013, drużyna pod zmienioną
nazwą Solar Blachownia zgłasza się do rozgrywek Drugiej Ligi
OMW. W dniu pierwszego lutego, trener Piotr Przybył otrzymuje telefon potwierdzający otrzymanie tzw. ,,Dzikiej Karty’’ która
uprawnia drużynę do udziału w Pierwszej Lidze OMW. Dziką
kartę otrzymuje zespół, który zdobył uznanie sędziów i organizatorów. Jest to dla Solaru Blachownia olbrzymie osiągniecie,
,,jesteśmy pierwszą drużyną, która po pierwszym sezonie rozgrywek ligowych otrzymała takie wyróżnienie’’.
W zmienionej formule I ligę tworzy dziesięć drużyn, które rozegrają
mecze w systemie każdy z każdym. Meczę te odbywać będą się w niedziele, na hali sportowej Szkoły Podstawowej nr 50 we Wrocławiu.
Obecnie drużyna przygotowuje się do nadchodzącego sezonu pod
czujnym okiem trenera. Atmosfera sprzyja ciężkiej pracy nad doskonaleniem siatkarskiego rzemiosła. Pierwszy tegoroczny sparing pokazał, że drużyna prezentuje stabilną formę. Jest jeszcze kilka elementów, nad którymi będziemy pracować, by zdążyć przygotować się na
pierwszy mecz sezonu.
W imieniu wszystkich graczy pragniemy zaprosić mieszkańców Blachowni na nasze mecze. Mamy nadzieję, że reprezentując nasze miasto damy wszystkim kibicom siatkówki powód do radości i dumy.
Piotr Przybył
Turniej Estimo Cup 2013
dokończenie ze str. 14
UKS ,, Orlik ” Blachownia
prowadzi całoroczny nabór
chłopców i dziewcząt do drużyn piłkarskich
Na półtorej minuty przed końcem, zrobiło się nerwowo, gdyż po mocnym
strzale prawie z środka boiska zawodnika ze Mstowa, piłka odbiła się rykoszetem w polu karnym od któregoś z piłkarzy i zmyliła naszego bramkarza
wpadając do bramki. Nie podłamało nas to jednak, ale trochę podbudowało
gospodarzy, którzy zaczęli agresywniej atakować. Na 5 sek. przed końcem
meczu przy ataku Warty, K. Król przytrzymał zawodnika ze Mstowa w polu
karnym, a sędzia odgwizdał rzut karny, który niestety został zamieniony na
gola. Pechowy remis 2:2. W drugim meczu zagrały drużyny Warty Mstów
i RKS Raków Cz-wa. Zakończył się on zwycięstwem Rakowa 4:1. W trzecim spotkaniu, decydującym o końcowej kolejności, zagraliśmy z Rakowem. Założeniem było zagrać na zero z tyłu. Lecz już po dwóch minutach,
przez indywidualne błędy w obronie było 0:1, po następnych dwóch 0:2.
Nie skupialiśmy się tylko na obronie, stwarzaliśmy sytuacje bramkowe, z
których jedną wykorzystał Dudek. Staraliśmy się powalczyć o korzystny
wynik, ale Raków znowu wbił nam gola. Nie mogliśmy przegrać tego
spotkania więcej niż 4:1. I ostatecznie takim wynikiem zakończył się ten
mecz. O zajęciu drugiego miejsca w turnieju zadecydować musiały rzuty karne, w których mierzyliśmy się z gospodarzami. Pierwsze 3 karne
wykonywali: Dudek, Glin i Szula, ze 100% skutecznością. Natomiast w
drużynie Warty jeden z zawodników przestrzelił. I do nas dzisiaj uśmiechnęło się szczęście, awansowaliśmy do następnego etapu Estimo Cup. Gra
w dniu dzisiejszym wyglądała dobrze, choć na najbliższych treningach
przed turniejem w Strzelcach Opolskich jest nad czym popracować.
Seniorzy
Trener- Piotr Lankamer tel.664743621
Trampkarze – rocznik 1998/2000
Trener- Rafał Kożuch tel.607347636
Nagrodę dla najlepszego bramkarza otrzymał bramkarz Orlika Blachownia - Wojciech Janta.
Skład Orlika: Janta Wojciech, Kaczor Oskar, Glin Krzysztof, Kożuch Jan,
Król Kacper, Dudek Mateusz, Banasik Jacek, Szula Jonatan. Trener - Rafał Kożuch
Młodziki - rocznik 2001
Trener- Piotr Lankamer tel.664743621
Klasyfikacja końcowa:
1. Raków Częstochowa 6 pkt. 8:2 (awans do turnieju finałowego)
2. Orlik Blachownia 1 pkt. 3:6 (awans do turnieju finałowego)
3. Warta Mstów 1 pkt. 3:6
Orliki – rocznik 2002/2003
Trener- Robert Drzewiecki tel726141541
Terminy sparingów
Młode Orliki – rocznik 2004/2005
Trener- Jerzy Lankamer tel.696523763
Młode Orliki – rocznik 2006/2007
Trener - Przemysław Majczyna tel.518818363
Zajęcia prowadzone są na boisku nad zalewem koło Urzędu SC (tzw. Sahara – stare boisko) oraz sala gimnazjum i
szkoła podstawowa nr 1 oraz hala OSiR.
Wszystkich chętnych do gry w piłkę nożną zapraszamy.
Na pierwsze zajęcia prosimy o przybycie z rodzicem lub
opiekunem.
Informacje na stronie Klubu www.orlik-blachownia.pl
03.02.2012 - Błękitni Herby - Orlik Blachownia
10.02.2012 - Orlik Blachownia - MLKS Woźniki II
24.02.2012 - Rozwój Olszyna - Orlik Blachownia
03.03.2012 - Orlik Blachownia - Sokół Wręczyca
10.03.2012 - Orzeł Pawonków - Orlik Blachownia
17.03.2012 - Orlik Blachownia - Rozwój Olszyna
24.03.2012 - Junior Szarlejka - Orlik Blachownia
30.03.2012 - Płomień Kuźnica Marianowa - Orlik Blachownia
06.04.2012 - Olimpia Huta Stara - Orlik Blachownia
Piotr Lankamer
WIA­
DO­
MO­
ŚCI Z RATUSZA - Nr 1 styczeń/luty 2013 15
Zapisy dzieci do przedszkoli prowadzonych
przez Gminę Blachownia
w roku szkolnym 2013/2014
Publiczne przedszkola Gminy Blachownia dokonują zapisów dzieci do przedszkoli na
przyszły rok szkolny. Do przedszkola mogą uczęszczać dzieci w wieku od 3 do 6 lat, w
sytuacji wolnych miejsc w placówce, również dzieci 2,5 letnie. W przypadku odroczenia obowiązku szkolnego do przedszkola może uczęszczać dziecko do ukończenia 10
roku życia. Podstawę przyjęcia dziecka do placówki stanowi karta zgłoszenia dziecka
do przedszkola.
Druki kart są do pobrania w danej placówce przedszkolnej oraz na stronie internetowej
Urzędu Miejskiego w Blachowni www.blachownia.pl
Termin składania dokładnie wypełnionych kart upływa z dniem 15 marca 2013 r.
1. Do przedszkola w pierwszej kolejności przyjmowane będą dzieci:
* 5 i 6 letnie mające obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego od dnia
1.09.2013 r. (Przypominamy również, że dzieci z rocznika 2007 – 6-letnie i z rocznika
2008 – 5 letnie mają obowiązek uczęszczania do przedszkola w ramach rocznego przygotowania do szkoły)
* matek lub ojców samotnie wychowujących dzieci
* matek lub ojców, wobec których orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności bądź całkowitą niezdolność do samodzielnej egzystencji, na podstawie
odrębnych przepisów
* umieszczone w rodzinach zastępczych, adopcyjnych, w rodzinnych domach dziecka
2. W przypadku wolnych miejsc – po rekrutacji przeprowadzonej zgodnie z pkt. 1 wprowadza się dodatkowe kryteria naboru:
* dziecko obojga pracujących rodziców
* dziecko, którego rodzice korzystają z pomocy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Blachowni.
Rodzic lub opiekun prawny pragnący skorzystać z preferencji, o których mowa w pkt.1
i 2 powinien do zgłoszenia dołączyć dokumenty potwierdzające określoną sytuację rodzinną.
Rodzice dzieci, które nie zostały przyjęte do wskazanego w karcie zgłoszenia przedszkola, mogą ubiegać się o przyjęcie dziecka do przedszkoli, w którym pozostały wolne
miejsca.
W roku szkolnym 2013/2014 warunkiem przyjęcia dziecka, które miałoby uczęszczać
do przedszkola na terenie Gminy Blachownia jest zamieszkiwanie tego dziecka na
terenie Gminy Blachownia.
I GMINNY KONKURS
JĘZYKA ANGIELSKIEGO w BLACHOWNI
5 lutego 2013 roku, w Szkole Podstawowej nr 3 w Blachowni, odbył się I Gminny Konkurs Języka Angielskiego. Do konkursu przystąpiło 26 uczniów szkół z naszej gminy.
Zadaniem uczestników było rozwiązanie testu wielokrotnego wyboru w ciągu 60 minut.
Szkołę Podstawową nr 1 reprezentowało - 9 uczniów, Szkołę Podstawową w Łojkach - 9
uczniów, a Szkołę Podstawową nr 3 - 8 uczniów.
Pierwsze miejsce zajął Piotr SZCZYGIEŁ (SP1), drugie Kamila SZYDA (SP3),
a trzecie Sara CIERPIAŁ (SP Łojki).
Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali dyplomy oraz drobne upominki, natomiast
3 pierwsze miejsca nagrodzone były dodatkowo kartami podarunkowymi. I Gminny
Konkurs Języka Angielskiego w Blachowni
odbył się dzięki dużemu poparciu pomysłu
i zaangażowaniu Pani
mgr Beaty Kaczmarek Dyrektora SP nr 3 oraz
Pani mgr Magdaleny
Przybyłko-Kozłowskiej
pomysłodawczyni i organizatorce konkursu.
M.P.
16 WIA­
DO­
MO­
ŚCI Z RATUSZA
- Nr 1 styczeń/luty 2013
W przypadku nie zgłoszenia się dziecka do 15
września oraz nieusprawiedliwionej nieobecności powyżej 1 miesiąca w trakcie roku szkolnego, dziecko może zostać skreślone z listy
przedszkolaków.
Zapisy dzieci do przedszkoli na rok szkolny
2013/2014 odbywać się będą według poniższego harmonogramu:
* od 18 lutego do 15 marca 2013r. - wydawanie
i przyjmowanie kart zgłoszeń przez dyrektorów przedszkoli
* do 22 marca 2013r. - na tablicach ogłoszeń
w poszczególnych przedszkolach będą wywieszone imienne listy dzieci przyjętych do przedszkola
* do 29 marca 2013r. - składanie odwołań do
dyrektora przedszkola
* do 15 kwietnia 2013r. - dyrektor rozpatruje
odwołania w konsultacji z innymi dyrektorami
przedszkoli gminnych i odpowiada wnioskodawcy
W przypadku mniejszej liczby zgłoszonych
dzieci niż liczba miejsc w przedszkolu, przyjęć dokonuje dyrektor przedszkola. W sytuacji,
kiedy liczba dzieci zgłoszonych w czasie rekrutacji jest większa od liczby miejsc w przedszkolu, dyrektor przedszkola powołuje Komisję Kwalifikacyjną w składzie:
* dyrektor przedszkola - przewodniczący
* przedstawiciel rady pedagogicznej- członek
* przedstawiciel rady rodziców- członek
Od decyzji dyrektora nie przysługuje dalsze
odwołanie.
W przedszkolach będą tworzone listy rezerwowe dzieci (o kolejności na liście decydować będzie kolejność zgłoszeń). W czasie roku szkolnego przyjmowanie dzieci odbywać się będzie
na zasadzie kolejności na liście rezerwowej.
Listy do redakcji
W listopadzie i grudniu 2012 r. miały miejsce dwie
imprezy zorganizowane przez Towarzystwo Przyjaciół i Miłośników Blachowni. Pierwsza to wyjazd integracyjny dzieci i młodzieży autokarem na
baseny w Kleszczowie. Brał też w nim udział mój
syn. W związku z tym, że jest on dotknięty niepełnosprawnością w znacznym stopniu, to taki pobyt
w wodzie nie dość, że jest dla niego wskazany,
to zarazem stanowi fantastyczną, niecodzienną
frajdę. Kilkugodzinny pobyt w Kleszczowie zakończył się bardzo smacznym posiłkiem w restauracji. Z relacji innych uczestników tej wycieczki
wynika, że im również się podobało. Natomiast
w grudniu do niektórych rodzin zapukał Mikołaj
przynosząc paczki pomocne do zorganizowania
świąt. Wszystko to nie mogłoby zaistnieć i zostać
zorganizowane bez pomocy Urzędu Miejskiego.
To uzyskana z Urzędu dotacja okazała się niezbędną, aby takie imprezy mogły się odbywać.
Dlatego w imieniu mojego wdzięcznego syna i
swoim składam wielkie podziękowania.
Cecylia Kosiara
„W świecie baśni i bajek”
Biblioteka to miejsce wyjątkowe. Jest to królestwo książek, z których każda
kryje w sobie jakąś tajemnicę, informację lub niesamowitą przygodę. Można
więc powiedzieć, że biblioteka jest miejscem magicznym. Wchodząc do biblioteki, wchodzicie do krainy baśni i czarów. Bibliotekę Miejską w Blachowni
odwiedziła grupa najmłodszych przedszkolaków. „Jaką bajkę lubię” - pod takim hasłem odbyły się zajęcia z naszymi małymi gośćmi. Wielu z nich po raz
pierwszy oglądało pomieszczenia biblioteki. Mali czytelnicy czynnie uczestniczyli w dyskusji o swojej ulubionej bajce i sposobie w jaki ją lubią poznawać.
Wszystkie dzieci słuchały z zaciekawieniem czytanych im bajek i odpowiadały
na pytania dotycząc znajomość wybranych utworów i ich bohaterów. Następnie
oglądały barwne i kolorowe książki, które absorbowały ich uwagę na dłuższy
czas. Podczas zajęć dzieci kolorowały ulubionych bohaterów bajek. Powstałe prace można oglądać na wystawie w bibliotece. Milusińscy czuli się w bibliotece bardzo swobodnie, zwłaszcza pod koniec wizyty, gdy mogli zajrzeć
we wszystkie kąty, czytać, przeglądać i podziwiać piękne, kolorowe i ciekawe
książeczki.
Biblioteka zaprasza i proponuje
Relaks z książką
Marta Fox
Plotkarski sms.
Łódź 2012
Ola, bohaterka powieści, jest ofiarą
cyberbullingu, czyli cyberprzemocy.
Jest zawstydzana, nękana, zastraszana.
Obraźliwe SMS-y z nieznanych
numerów wysyłane są nie tylko do niej,
ale również do jej mamy i znajomych.
W Internecie krążą również zmontowane filmiki z jej
udziałem. Najprostszym rozwiązaniem byłaby ucieczka z
tego środowiska. Nastolatka podejmuje jednak decyzję o
pozostaniu w mieście. Nie zamierza uciekać niczym tchórz,
chce prowadzić normalne życie. Zaczyna więc pracę w
czasie wakacji jako kelnerka. Postanawia zdawać maturę
w tej samej szkole w Katowicach. Olę wspiera Aleksander,
tancerz, którego zaangażowała do „zagrania” jej chłopaka,
obecnie jej prawdziwy przyjaciel oraz Anka – niegdyś
rywalka, a teraz „bratnia dusza”. Pomoc przyjaciół będzie
jej teraz niezbędna, bowiem nastolatkę czeka ciężki okres.
Harlan Coben
Schronienie.
Warszawa 2012
Nasi goście bardzo niechętnie opuszczali to magiczne dla nich miejsce i obiecali sumiennie, że tu jeszcze wrócą. Do miłego zobaczenia….. R.G.
Sukces młodych
szachistów
W dniu 05.02.2013 r. została rozegrana Powiatowa Olimpiada Szachowa Szkół Podstawowych oraz Gimnazjów.
Pierwsze miejsca w rozgrywkach drużynowych zajęli
szachiści ze Szkoły Podstawowej w Łojkach. Dla drużyny punktowali: Karolina Rakus, Martyna Słoniec, Patryk Popczyk, Paweł Ujma
Zawodnicy, którzy brali udział w Olimpiadzie reprezentują szkółkę szachową z
Łojek. Coraz lepsze wyniki szachistów z naszej gminy są zasługą systematycznych treningów przy szachownicy zawodników i dobrej współpracy pomiędzy
KS Pogoń Blachownia i Stowarzyszeniem Sportu i Rekreacji im. H. Kawelczyka
na rzecz rozwoju tej królewskiej gry. Zarządy Klubu i Stowarzyszenia pragną
serdecznie podziękować młodym adeptom szkółki szachowej, biorącym udział w
zajęciach w Szkole Podstawowej w Łojkach oraz w Blachowni.
Duże podziękowania należą się Pani Dyrektor Szkoły Podstawowej w Łojkach
Marii Cenajek, nauczycielowi wychowania fizycznego Panu Sławomirowi Pydzie
oraz właścicielce baru Gambit za udostępnienie sali. Po tak pięknym sukcesie
działacze szachowi z Blachowni otrzymali zapewnienie od organizatorów olimpiad, iż następna Olimpiada Szachowa 2013/2014 odbędzie się w Blachowni.
Jeszcze raz gratulujemy sukcesu.
Prezes KS Pogoń Blachownia - Grzegorz Kotas oraz Stowarzyszenie Sportu i
Rekreacji im. H. Kawelczyka - Krzysztof Kawelczyk.
Krzysztof Kawelczyk
Szesnaście lat temu Myron po raz
ostatni rozmawiał ze swoim bratem,
Bradem. Niespodziewanie dowiaduje
się, że Brad nie żyje – zginął w wypadku
samochodowym na oczach własnego
syna, nastoletniego Mickeya. Matka
chłopaka trafia na odwyk, on sam zaś musi zamieszkać ze
swoim nielubianym wujem i na dodatek zmienić szkołę.
Nowe gimnazjum oznacza nowych przyjaciół, nowych
wrogów i nową dziewczyną – prześliczną Ashley. Pewnego
dnia Ashley nie pojawia się na zajęciach, znika bez śladu.
Nie mogąc się z tym pogodzić, Mickey rozpoczyna
poszukiwania. I odkrywa, że pozornie skromna i nieśmiała
nastolatka nie była osobą, za którą się podawała. Kim
w takim razie była? I co się z nią stało? To nie jedyna
tajemnica, z którą musi poradzić sobie chłopak. Próbując
dotrzeć do prawdy o własnym ojcu, Mickey wplątuje się
w mroczna i niebezpieczną intrygę, której korzenie sięgają
czasów Holocaustu…
Maria Ulatowska
Kamienica przy Kruczej.
Warszawa 2012
Krucza 46, to adres od którego
zaczyna się historia w tej książce. Losy
mieszkańców warszawskiej kamienicy
od roku 1937 do końca XX wieku.
Tosię, Piotra, Wiesię, Bogusię i innych
mieszkańców tej kamienicy połączył
adres, który w ich świadomości został
na zawsze. Przeżywali tutaj wojnę, okupację, powstanie
i trudne lata powojenne, starali się zwyciężać okropności
dnia codziennego. Obserwowali z centrum miasta ważne
budowy i wydarzenia powojennej stolicy, aż przyszedł
dzień, w którym musieli odejść. Miłość, trudne wybory,
rozstania, walka o przetrwanie i o zachowanie własnej
tożsamości - szukali własnego szczęścia bez względu na
wszystko. I najważniejsze - z optymizmem, dzięki któremu
wszystko może się udać. Bo czasami uda się coś, o czym
nie śmiało się nawet marzyć.
R.G.
WIA­
DO­
MO­
ŚCI Z RATUSZA - Nr 1 styczeń/luty 2013 17
Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy
zagrała także w Blachowni
dokończenie ze str. 1
Wolontariusze wyszli na ulice naszego miasta już przed godziną 8 rano i
do godziny 15 zbierali datki w okolicach wszystkich parafii, szpitala, hali
sportowej, a także Biedronki i stacji benzynowych. Osoby kwestujące
zarejestrowane były w sztabie w Częstochowie, a wśród towarzyszących
Z wizytą w Hiszpanii.
Młodzi ludzie otwarci na swój rozwój i poznawanie świata mają szansę realizować swoje marzenia w ramach programu Comenius - Socrates. Dlatego
też nasi uczniowie wykorzystują takie możliwości i uczestniczą w nim bardzo chętnie, z dużym zaangażowaniem. W programie biorą udział szkoły z:
Grecji, Niemiec, Portugalii, Hiszpanii, Słowenii, Turcji oraz Polski. Pierwsze
spotkanie odbyło się w listopadzie w Grecji w miejscowości Volos. Następnym miejscem wyznaczonym do działań młodzieży i nauczycieli była Vilanova del Cami w Hiszpanii. Wizyta ta odbyła się w terminie: 14 – 18.01.2013r.
WIA­
DO­
MO­
ŚCI Z RATUSZA:
wydaje Urząd Miejski w Bla­chow­ni tel. (034) 327 04 61,
adres redakcji: Zespół Obsługi Jednostek Oświa­to­wych
w Bla­chow­ni ul. Sienkiewicza 22, tel. (034) 3 20 49 72,
e-mail: [email protected]
Skład kom­pu­te­ro­wy: Lidia Figiel
nakład: 1 000 egz.
ISSN 1730 - 9190
18 WIA­
DO­
MO­
ŚCI Z RATUSZA
im wolontariuszy, znalazły się tancerki z zespołu Gimba, młodzież z Blachowni, wolontariusze Miejskiego Domu Kultury i
harcerze, którzy zmobilizowali się dla nas w ostatniej chwili, a
ich pomoc była niezastąpiona.
Co ważne wśród tych osób znaleźli się młodzi ludzie, którzy
korzystali z darów Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.
Imprezę wsparła Pani Anna Bajor, właścicielka restauracji
Bajka, która ufundowała ciepły posiłek, kawę i herbatę, dla
zbierających w terenie wolontariuszy. W przygotowaniu całego przedsięwzięcia pomogła nam również Pani Aneta Stawicka, która także w dzień Finału od rana była z naszymi wolontariuszami. Natomiast pracownik Miejskiego Domu Kultury,
Pani Anna Motyl była łącznikiem między nami, a sztabem w
Częstochowie. Po całym dniu pracy, wszyscy zgromadzili się
w Sali widowiskowej Miejskiego Domu Kultury, gdzie został
zorganizowany koncert. Mogliśmy usłyszeć kolędy i piosenki
świąteczne w wykonaniu uczestników zajęć wokalnych, a także pokaz zespołu gitarowego GITARULEZ, który zaprezentował kilka miniatur kolędowych i „Taniec Celtycki”.
Punktualnie o 20.00 odpaliliśmy symboliczne światełko do
nieba, a sala wypełniła się błyskiem zimnych ogni. Zwieńczeniem wieczoru był koncert zespołu Liga Misiów, który dał
przybyłym zastrzyk pozytywnej energii. Dziękujemy mieszkańcom Blachowni za miłe słowa, serdeczność i wsparcie okazane wolontariuszom na ulicach.
Sylwia Hreczańska
Naszą szkołę reprezentowały uczennice: Dominika Skoneczna,
Martyna Szurgot, Marta Wilk oraz nauczycielki: Iwona Dereń
oraz Romualda Anioł – Lubas. Hiszpanie okazali się wspaniałymi
gospodarzami. Wielkim zaangażowaniem wykazali się nie tylko
nauczyciele i uczniowie szkoły w Vilanova del Cami, ale także
wspaniali rodzice. Cały pobyt wypełniony był ciężką pracą, przeplataną miłymi chwilami. Do nich należały spotkania z rodzinami hiszpańskimi, nauczycielami i rówieśnikami z partnerskich
państw. Jednym z efektów naszych wspólnych poczynań był film
- związany z tematem „Apokalipsy”. Tematyka ta była ustalona
przez młodzież na wcześniejszym spotkaniu w Grecji. Przy realizacji zadania w Hiszpanii brały udział mieszane grupy z różnych
krajów. Tu młodzież oraz ich opiekunowie musieli wykazać się
umiejętnością komunikowania się nie tylko w języku angielskim,
ale także posługiwania się językiem filmu. Nasza wizyta wzbogacona była wieloma atrakcjami np. zwiedzaniem miasteczka
Vilanova i jej zabytków. Mieliśmy szansę zwizytować Barcelonę
i docenić jej niezwykły charakter – starego, miasta z dziełami
wybitnych artystów: A. Gaudiego, J. Miró, S. Dalii czy P. Picassa.
Jednym z ciekawszych doznań było także zasmakowanie potraw,
jakże odmiennych niż nasze rodzime. Sam pobyt w szkole w Vilanova del Cami pozwolił nam poznać świetne warunki pracy na
lekcjach, wspaniałe zaplecze i wyposażenie placówki. A przede
wszystkim dostarczono nam tam wiele ciepła i serdeczności ze
strony nauczycieli, młodzieży, a także cudownych rodziców.
To zobowiązuje nas - przyszłych gospodarzy kolejnego spotkania
w Polsce, które odbędzie się w naszej szkole już w marcu.
Romualda Anioł – Lubas i Iwona Dereń
Materiały do gazety i ogłoszenia przyjmowane są
w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Blachowni ul. Sienkiewicza 22.
Redakcja zastrzega sobie prawo do redagowania i skracania artykułów.
Nie przyjmowane są artykuły niepodpisane.
Ogłoszenia są bezpłatne. Redakcja nie odpowiada za treść ogłoszeń.
- Nr 1 styczeń/luty 2013
Zapraszamy do współpracy

Podobne dokumenty

wiadomości z ratusza - Gmina Blachownia: Strona główna

wiadomości z ratusza - Gmina Blachownia: Strona główna W sierpniu grupa emerytów z koła w Łojkach odpoczywała na Mazurach. Zakwaterowanie mieliśmy w stanicy żeglarskiej przy kanale łączącym jezioro Tałty z jeziorem Jagodno. Z terenu stanicy i mola miel...

Bardziej szczegółowo