istrukcja obsługi multimetr analogowo-cyfrowy m

Komentarze

Transkrypt

istrukcja obsługi multimetr analogowo-cyfrowy m
ISTRUKCJA OBSŁUGI
MULTIMETR ANALOGOWO-CYFROWY
M-7030
#02985
Wersja 1.1
Instrukcja obsługi - Multimetr analogowo-cyfrowy M-7030
1. WPROWADZENIE
Instrukcja obsługi dostarcza informacji dotyczących bezpieczeństwa i sposobu
uŜytkowania, parametrów technicznych oraz konserwacji multimetru cyfrowego
M-7030.
Multimetr ten moŜe być stosowany do następujących pomiarów:
•
napięcia stałego (DC) i przemiennego (AC);
•
prądu stałego (DC)i przemiennego (AC);
•
rezystancji;
•
kontrola ciągłości obwodu (z sygnalizacją dźwiękową);
•
diod półprzewodnikowych;
•
test baterii 1,5V i 9V.
2. INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA UśYTKOWANIA
Prezentowany przyrząd pomiarowy został zaprojektowany w trosce o bezpieczeństwo
uŜytkownika i zapewnia poprawną pracę pod warunkiem przestrzegania zaleceń
niniejszej instrukcji.
Przyrząd spełnia wymagania dyrektyw LVD 73/23/EEC i EMC 89/336/EEC oraz posiada
deklarację zgodności CE producenta.
Przed przystąpieniem do wykonywania pomiarów naleŜy zapoznać się z instrukcją
obsługi, ze wszystkimi symbolami znajdującymi się na przyrządach oraz z ich
znaczeniem.
W celu zapewnienia podstawowych wymogów bezpieczeństwa obsługi przyrządu
naleŜy zastosować się do poniŜszych zasad:
- Przyrząd naleŜy zabezpieczyć przed dostępem dzieci i osób niepowołanych.
- JeŜeli przyrząd zostanie przeniesiony z miejsca o niŜszej temperaturze do
miejsca o wyŜszej temperaturze, wówczas wewnątrz przyrządu moŜe się skroplić
para
wodna
uniemoŜliwiając
jego
prawidłowe
funkcjonowanie
i dlatego naleŜy odczekać, aŜ wilgoć odparuje.
- Przed przystąpieniem do konserwacji przyrządu i montaŜu elementów
wymienialnych przyrządu takich jak: baterie, bezpieczniki i inne, naleŜy
bezwzględnie odłączyć od przyrządu wszystkie przewody łączące z innymi
urządzeniami.
- Nie naleŜy przekraczać dopuszczalnych wartości pomiarowych mierzonej
wielkości nie tylko ze względu na błędy pomiaru i moŜliwość uszkodzenia
przetworników pomiarowych,
ale
przede
wszystkim
ze
względów
bezpieczeństwa uŜytkownika.
- Zabrania się uŜywania przyrządu w obszarach duŜej wilgotności, zasolenia,
działania oparów toksycznych, łatwopalnych lub Ŝrących.
- Nie uŜywać przyrządu przy widocznych uszkodzeniach lub, gdy przewody są
uszkodzone lub zuŜyte. Przewody pomiarowe naleŜy wymienić na nowe o takich
samych parametrach przekroju i izolacji, a przyrząd naleŜy oddać do
autoryzowanego serwisu.
- Przy pomiarach elektrycznych nie dotykać niewykorzystanych gniazd
i końcówek przyrządu.
- Jeśli wartość pomiaru jest nieznana, pomiar naleŜy rozpocząć od największego
zakresu pomiarowego.
- W celu zmiany wielkości mierzonej, przed przełączeniem przełącznika naleŜy
odłączyć końcówki pomiarowe.
- Nie mierzyć rezystancji obwodów znajdujących się pod napięciem.
- W przypadku pomiaru długich linii lub pojemności pomiar moŜe być wykonany
dopiero po całkowitym rozładowaniu ładunku elektrostatycznego.
-2-
Instrukcja obsługi - Multimetr analogowo-cyfrowy M-7030
SYMBOLE I OZNACZENIA ZWIĄZANE Z BEZPIECZEŃSTWEM UśYTKOWANIA
MULTIMETRU M-7030, ZNAJDUJĄCE SIĘ NA OBUDOWIE MIERNIKA:
OSTRZEśENIE: Przed uruchomieniem przyrządu lub wykonaniem
pomiaru naleŜy zapoznać się dokładnie z instrukcją obsługi. Nie
zastosowanie się do tego polecenia moŜe spowodować uszkodzenie
lub zniszczenie multimetru.
Oznaczenie końcówek i wejść, na których moŜe występować napięcie
o niebezpiecznej wartości.
Podwójna izolacja (II klasa bezpieczeństwa).
CE
Zgodność z dyrektywą Unii Europejskiej
3. SPECYFIKACJE
DOKŁADNOŚĆ: ±(X1 % wartości wskazanej + X2 cyfr, działek elementarnych),
gwarantowana przez okres 1 roku, dla zakresu temperatur 23°C ± 5°C i wilgotno ści
powietrza mniejszej od 80%.
3.1. POMIAR NAPIĘCIA STAŁEGO (DC)
ZAKRES
ROZDZIELCZOŚĆ
200mV
2V
20V
200V
600V
0,1mV
1mV
10mV
100mV
1V
WSKAŹNIK ANALOGOWY
WYŚWIETLACZ
CYFROWY
DOKŁADNOŚĆ
±(0,5% + 1d)
±(0,5% + 2d)
DOKŁADNOŚĆ
ODCZYT
5% dla pełnej skali
5% dla pełnej skali
5% dla pełnej skali
5% dla pełnej skali
5% kąta wychyl.
skala czarna×1mV
skala czarna×0,01V
skala czarna×0,1V
skala czarna×1V
skala czarna×10V
Impedancja wejściowa: 10MΩ;
Zabezpieczenie przeciąŜeniowe: 200mV dla zakresu 250 DC lub wartość skuteczna
AC 2V-600V dla zakresu 600V DC lub 600V wartość skuteczna AC (sinusoida);
3.2. POMIAR NAPIĘCIA PRZEMIENNEGO (AC)
ZAKRES
ROZDZIELCZOŚĆ
200mV
2V
20V
200V
600V
0,1mV
1mV
10mV
100mV
1V
WYŚWIETLACZ
CYFROWY
DOKŁADNOŚĆ
±(1,2% + 3d)
±(0,8% + 3d)
±(1,2% + 3d)
WSKAŹNIK ANALOGOWY
DOKŁADNOŚĆ
ODCZYT
5% dla pełnej skali
5% dla pełnej skali
5% dla pełnej skali
5% dla pełnej skali
5% kąta wychyl.
skala czarna×1mV
skala czarna×0,01V
skala czarna×0,1V
skala czarna×1V
skala czarna×10V
Impedancja wejściowa: 10MΩ;
Zabezpieczenie przeciąŜeniowe: 200mV dla zakresu 250 DC lub wartość skuteczna
AC 2V-600V dla zakresu 600V DC lub 600V wartość skuteczna AC (sinusoida);
Pasmo częstotliwości: 40÷400Hz
-3-
Instrukcja obsługi - Multimetr analogowo-cyfrowy M-7030
3.3. POMIAR NATĘśENIA PRĄDU STAŁEGO (DC)
ZAKRES
ROZDZIELCZOŚĆ
20µA
200µA
0,01µA
0,1µA
2mA
1µA
20mA
200mA
10A
10µA
100µA
10mA
WYŚWIETLACZ
WSKAŹNIK ANALOGOWY
CYFROWY
DOKŁADNOŚĆ
ODCZYT
DOKŁADNOŚĆ
±(2,0% + 5d)
6% dla pełnej skali skala czarna×0,1µA
5% dla pełnej skali Skala czarna×1µA
skala
±(0,8% + 1d)
5% dla pełnej skali
czarna×0,01mA
5% dla pełnej skali skala czarna×0,1mA
±(1,5% + 1d)
5% dla pełnej skali skala czarna×1mA
±(2% + 5d)
6% dla pełnej skali skala czarna×0,01A
Zabezpieczenie przeciąŜeniowe: 2A/250V;
Spadek napięcia: 200mV;
3.4. POMIAR NATĘśENIA PRĄDU PRZEMIENNEGO (AC)
ZAKRES
ROZDZIELCZOŚĆ
200µA
0,1µA
2mA
1µA
20mA
200mA
10A
10µA
100µA
10mA
WYŚWIETLACZ
WSKAŹNIK ANALOGOWY
CYFROWY
DOKŁADNOŚĆ
ODCZYT
DOKŁADNOŚĆ
±(1,8% + 3d)
5% dla pełnej skali skala czarna×1µA
skala
5% dla pełnej skali
±(1,0% + 3d)
czarna×0,01mA
5% dla pełnej skali skala czarna×0,1mA
5% dla pełnej skali skala czarna×1mA
±(1,8% + 3d)
5% dla pełnej skali skala czarna×0,01A
Zabezpieczenie przeciąŜeniowe: 2A/250V;
Spadek napięcia: 200mV;
Pasmo częstotliwości: 40÷400Hz;
3.5. POMIAR REZYSTANCJI
WYŚWIETLACZ
CYFROWY
DOKŁADNOŚĆ
±(0,8% + 3d)
WSKAŹNIK ANALOGOWY
ZAKRES
ROZDZIELCZOŚĆ
200Ω
0,1Ω
2kΩ
1Ω
20kΩ
10Ω
200kΩ
100Ω
5% kąta wychyl.
2MΩ
1kΩ
5% kąta wychyl.
20MΩ
10kΩ
DOKŁADNOŚĆ
ODCZYT
5% kąta wychyl.
skala czerwona×1Ω
skala czerwona
×0,01kΩ
skala czerwona
×0,1kΩ
skala czerwona ×1kΩ
skala czerwona
×0,01MΩ
skala czerwona
×0,1MΩ
5% kąta wychyl.
±(0,8% + 1d)
±(1,0% + 2d)
5% kąta wychyl.
5% kąta wychyl.
Zabezpieczenie przeciąŜeniowe: 250V DC lub wartości skutecznej;
Maksymalne napięcie otwartego obwodu: 1,2V;
3.6. TEST CIĄGŁOŚCI OBWODU
FUNKCJA
)))
OPIS
PoniŜej rezystancji 70Ω emitowany jest sygnał akustyczny.
-4-
Instrukcja obsługi - Multimetr analogowo-cyfrowy M-7030
3.7. TEST DIOD PÓŁPRZEWODNIKOWYCH
ROZDZIELCZOŚĆ
PRĄD TESTUJĄCY
1mV
1mA
NAPIĘCIE OBWODU
OTWARTEGO
2,8V
3.8. TEST BATERII
Dla baterii 1,5V prąd ładowania ustalony jest na około 100mA.
Dla baterii 9V prąd ładowania ustalony jest na około 10mA.
4. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA
Wyświetlacz
Maksymalna liczba wskazań
Wskazanie polaryzacji
Wskazanie przekroczenia zakresu
pomiarowego
Kalibracja zera
Wskaźnik stanu baterii (rozładowania)
Zakres temperatur
Wymiary
CięŜar
Typ baterii
WyposaŜenie dodatkowe
: 18mm, LCD, 3½ cyfry oraz wskaźnik
analogowy;
: 1999;
: symbol "-" wyświetlany automatycznie;
: wyświetlany symbol „-1” LUB „1”;
: wyświetlacz cyfrowy – automatyczna;
: wskaźnik analogowy – ręczna;
: wyświetlany napis „LO BAT”;
: pracy: 0°C÷40°C;
: przechowywania: -10°C÷50°C;
: szerokość: 105mm, długość: 199mm,
grubość: 45mm;
: 350g (z baterią);
: 9V, IEC 6F22 lub NEDA 1604;
: instrukcja obsługi, przewody pomiarowe
z miernikiem, etui ;
5. OPIS ELEMENTÓW ZEWNĘTRZNYCH PRZYRZĄDU
.
Skala wskaźnika analogowego;
Wyświetlacz LCD;
Ręczna kalibracja zera dla wskaźnika analogowego;
Przycisk wyboru pomiaru wartości stałych (DC)
i zmiennych (AC);
Przełącznik zakresów i funkcji;
Gniazdo pomiarowe „V/mA/Ω”;
Gumowa osłona przyrządu;
Korpus przyrządu;
Gniazdo pomiarowe „10A”;
Gniazdo pomiarowe „COM”;
-5-
Instrukcja obsługi - Multimetr analogowo-cyfrowy M-7030
6. WYKONANIE POMIARÓW
6.1. POMIAR NAPIĘCIA STAŁEGO I PRZEPIENNEGO
1. Ustawić przełącznik na Ŝądany zakres i funkcję „V-” lub „V~”.
2. Przyłączyć przewody pomiarowe do miernika – czarny do gniazda „COM”
a czerwony do gniazda „V/mA/Ω”.
3. Podłączyć przewody pomiarowe równolegle do badanego obwodu.
4. Odczytać wartość z wyświetlacza.
UWAGA!
• JeŜeli napięcie w obwodzie nie jest znane przed pomiarem naleŜy ustawić
największy zakres, a następnie krok po kroku zmniejszać zakres.
• JeŜeli na wyświetlaczu pojawi się symbol „-1” lub „1” przełącznikiem naleŜy
zmienić zakres na wyŜszy.
• Zawsze zachowywać ostroŜność podczas pomiarów wysokich napięć.
6.2. POMIAR NATĘśENIA PRĄDU STAŁEGO I PRZEMIENNEGO
1. Ustawić przełącznik na Ŝądany zakres i funkcję „A-” lub „A~”.
2. Przyłączyć przewody pomiarowe do miernika – czarny do gniazda „COM”
a czerwony do gniazda „V/mA/Ω” dla prądów o natęŜeniu do 200mA lub do gniazda
„10A” dla prądów o natęŜeniu do 10A.
3. Odłączyć zasilanie od badanego obwodu. Podłączyć przewody pomiarowe
szeregowo do mierzonego obwodu.
4. Włączyć zasilanie obwodu pomiarowego.
5. Odczytać wartość z wyświetlacza.
UWAGA!
• JeŜeli na wyświetlaczu pojawi się symbol „-1” lub „1” przełącznikiem naleŜy
zmienić zakres na wyŜszy. Wyjątkiem jest pomiar na zakresie 200mA, po
przekroczeniu tego zakresu naleŜy wyłączyć przyrząd i przełoŜyć czerwony przewód
pomiarowy do gniazda „10A”. Po czym włączyć przyrząd i ponowić pomiar.
• Zawsze zachowywać ostroŜność podczas pomiarów wysokich prądów.
6.3. POMIAR REZYSTANCJI
1. Ustawić przełącznik na Ŝądany zakres i funkcję „Ω”.
2. Przyłączyć przewody pomiarowe do miernika – czarny do gniazda „COM”
a czerwony do gniazda „V/mA/Ω”.
3. Odłączyć zasilanie od mierzonego obwodu. Podłączyć przewody pomiarowe
szeregowo do mierzonego obwodu.
4. Odczytać wartość z wyświetlacza.
UWAGA!
• Przed podłączeniem miernika do badanego obwodu naleŜy odłączyć wszystkie
źródła zasilania od tego obwodu oraz rozładować wszystkie kondensatory.
• JeŜeli na wyświetlaczu pojawi się symbol „1” przełącznikiem naleŜy zmienić
zakres na wyŜszy. Symbol „1” pojawia się takŜe wówczas, gdy w obwodzie jest
przerwa.
6.4. TEST CIĄGŁOŚCI OBWODU
1. Ustawić przełącznik na Ŝądaną funkcję „•)))”.
2. Przyłączyć przewody pomiarowe do miernika – czarny do gniazda „COM”
a czerwony do gniazda „V/mA/Ω”.
-6-
Instrukcja obsługi - Multimetr analogowo-cyfrowy M-7030
3. Odłączyć wszystkie źródła zasilania oraz rozładować wszystkie kondensatory w
badanym obwodzie.
4. Podłączyć przewody pomiarowe do badanego obwodu.
5. JeŜeli rezystancja obwodu jest mniejsza od 70Ω zostanie wyemitowany sygnał
akustyczny.
6.5. BADANIE DIOD PÓŁPRZEWODNIKOWYCH
1. Ustawić przełącznik w pozycję testu diody.
2. Podłączyć przewody pomiarowe – czerwony do anody a czarny do katody badanej
diody.
3. Odczytać z wyświetlacza wartość napięcia diody w kierunku przewodzenia.
4. JeŜeli przewody pomiarowe zostaną podłączone odwrotnie niŜ w p.2. wyświetlony
zostanie symbol przekroczenia zakresu pomiarowego „1”. Informacja ta moŜe być
wykorzystana do określenia polaryzacji elektrod diody.
6.6. BADANIE BATERII
UWAGA!
Przed przystąpieniem do badania baterii naleŜy ją wyjąć z układu, w którym pracowała.
Na tym zakresie naleŜy unikać przekraczania 20V napięcia wejściowego.
1. Ustawić przełącznik w pozycję testu baterii.
2. Przyłączyć przewody pomiarowe do miernika – czarny do gniazda „COM”
a czerwony do gniazda „V/mA/Ω”.
3. Przyłączyć przewody pomiarowe do badanej baterii – czerwony przewód do „plusa”
a czarny do „minusa” baterii.
4. Wynik pomiaru zostanie przedstawiony na wyświetlaczu i wskaźniku analogowym.
7. WYMIANA BATERII I BEZPIECZNIKA
7.1. WYMIANA BATERII
OSTRZEśENIE
Aby uniknąć poraŜenia prądem elektrycznym przed zdjęciem tylnej pokrywy miernika
naleŜy odłączyć od źródeł zasilania przewody pomiarowe
1. JeŜeli moc baterii jest niewystarczająca zostanie wyświetlony symbol „LO BAT”.
2. Po odłączeniu przewodów pomiarowych i wyłączeniu zasilania miernika zdjąć tylną
pokrywę miernika.
3. Wyjąć baterię z gniazda i wymienić na nową standardową baterię 9V, IEC 6F22 lub
NEDA 1604.
7.2. WYMIANA BEZPIECZNIKA
OSTRZEśENIE
Bezpiecznik rzadko ulega uszkodzeniu. W większości przypadków jest to spowodowane
błędem operatora.
1. Wyłączyć miernik oraz odłączyć przewody pomiarowe od źródeł zasilania.
2. Zdjąć tylną pokrywę miernika.
3. Wymienić uszkodzony bezpiecznik na nowy o identycznych parametrach:
F 10A/250V.
8. KONSERWACJA
Urządzenie naleŜy utrzymywać w czystości. Miernik moŜna wycierać wilgotną ściereczką
z detergentem. Nie uŜywać środków ścierających oraz rozpuszczalników. Jakakolwiek
naprawa, konserwacja lub kalibracja powinna być prowadzona przez serwis.
-7-
Instrukcja obsługi - Multimetr analogowo-cyfrowy M-7030
9. INFORMACJA DLA UśYTKOWNIKÓW O POZBYWANIU SIĘ URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH I ELEKTRONICZNYCH (DOTYCZY GOSPODARSTW DOMOWYCH)
Przedstawiony symbol umieszczony na produktach lub dołączonej do nich
dokumentacji informuje, Ŝe niesprawnych urządzeń elektrycznych lub
elektronicznych nie moŜna wyrzucać razem z odpadami gospodarczymi.
Prawidłowe postępowanie w razie konieczności utylizacji, powtórnego
uŜycia lub odzysku podzespołów polega na przekazaniu urządzenia do
wyspecjalizowanego punktu zbiórki, gdzie będzie przyjęte bezpłatnie. W niektórych
krajach produkt moŜna oddać lokalnemu dystrybutorowi podczas zakupu innego
urządzenia. Prawidłowa utylizacja urządzenia umoŜliwia zachowanie cennych zasobów i
uniknięcie negatywnego wpływu na zdrowie i środowisko, które moŜe być zagroŜone
przez nieodpowiednie postępowanie z odpadami. Szczegółowe informacje o najbliŜszym
punkcie zbiórki moŜna uzyskać u władz lokalnych. Nieprawidłowa utylizacja odpadów
zagroŜona jest karami przewidzianymi w odpowiednich przepisach lokalnych.
W razie konieczności pozbycia się urządzeń elektrycznych lub elektronicznych, prosimy
skontaktować się z najbliŜszym punktem sprzedaŜy lub dostawcą, którzy udzielą
dodatkowych informacji.
10. SPECYFIKACJA TECHNICZNA
M7030
Numer Atel
#02985
Max. wskazanie LCD
1999
Wybór zakresu
ręczny
Zakres napięciowy DC
0,2/2/20/200/600V ± (3% pełnej skali) / ±(0,5% + 2 cyfry)
Zakres napięciowy AC
0,2/2/20/200/600V ± (4% pełnej skali) / ±(0,8% + 3 cyfry)
Zakres prądowy DC
0,2mA/2mA/20mA/200mA/10A ± (3% pełnej skali) /
±(1,0% + 3 cyfry)
Zakres prądowy AC
0,2mA/2mA/20mA/200mA/10A ± (4% pełnej skali) /
±(1,5% + 3 cyfry)
Pomiar rezystancji
200/2k/20k/200k/2M/20MΩ ± (3%) / ±(0,8% + 3 cyfry)
Błąd
0.5%
Test diody
1mA / 2.4V
Tester baterii
1,5/9 V
Sygnalizacja akustyczna
< 30 Ω
Wskaźnik stanu baterii
tak
Zasilanie
bateria 9V 6F22
Producent
Mastech
Pomimo dołoŜenia wszelkich starań nie gwarantujemy, Ŝe publikowane w niniejszej instrukcji informacje
są wolne od błędów. W celu weryfikacji danych i uzyskania szczegółowych informacji dotyczących
niniejszego urządzenia prosimy o odwiedzenie strony www.atel.com.pl.
Atel Electronics
www.atel.com.pl
-8-
dr/ks/10.10.2007