„MYSZKI” Ktoś nam niebo pomalował. Witaj, tęczo kolorowa!

Komentarze

Transkrypt

„MYSZKI” Ktoś nam niebo pomalował. Witaj, tęczo kolorowa!
Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne na miesiąc maj
Grupa I „MYSZKI”
Ktoś nam niebo pomalował. Witaj, tęczo kolorowa!
• Tworzenie dzieciom warunków do odbierania świata wszystkimi zmysłami;
• Budzenie zainteresowania ciekawymi zjawiskami pogody;
• Uwrażliwianie na piękno otaczającego świata;
• Stworzenie okazji do nawiązywania bliskości i serdecznych kontaktów podczas zabawy.
Ruch tu wielki, dźwięków moc, z traw na łące miękki koc
• Doskonalenie umiejętności rozpoznawania barw podstawowych i pochodnych;
• Poznanie wybranych zwierząt żyjących w naturalnym środowisku (motyle, biedronki,
mrówki, ślimaki), zwrócenie uwagi na pożyteczność,
• Wyzwalanie ekspresji i rozwijanie sprawności ruchowej przez zabawy i ćwiczenia
organizowane oraz podejmowane spontanicznie przez dzieci;
• Tworzenie warunków do odbierania świata wszystkimi zmysłami;
Bukiet, prezent i cukierki, dziś rodziców dzień jest wielki
• Uświadomienie dzieciom znaczenia roli rodziców w ich życiu;
• Wzmacnianie więzi uczuciowej z rodziną przez udział w rodzinnych imprezach
organizowanych w przedszkolu;
• Sprzyjanie rozwijaniu pozytywnego obrazu własnego Ja przez współdziałanie w grupie;
• Wdrażanie do stosowania form grzecznościowych, uprzejmego zachowania wobec siebie w
trakcie zabaw dydaktycznych i tematycznych;
• Wprowadzenie w świat wartości uniwersalnych – miłość.
Wybrać zawód - trudna sprawa, dla nas jeszcze to zabawa
• Kształtowanie szacunku dla pracy ludzi;
• Zapoznanie z pracą ludzi różnych zawodów w bliskim i dalszym otoczeniu przedszkola podstawowe czynności;
• Stwarzanie okazji do nabywania doświadczeń w mówieniu i byciu słuchanym;
• Budzenie zaciekawienia otaczającym światem;
• Wspieranie działań twórczych w różnych dziedzinach aktywności;