Kwietniowe ³atki Microsoftu utrudniaj± pr

Komentarze

Transkrypt

Kwietniowe ³atki Microsoftu utrudniaj± pr
Kwietniowe ³atki Microsoftu utrudniaj± pr
(poniedzia³ek, 24 kwiecieñ 2006) - Nades³a³ Administrator - Ostatnia aktualizacja (poniedzia³ek, 24 kwiecieñ 2006)
Udostêpnione w kwietniu ³atki dla produktów Microsoftu zak³ócaj± pracê
oprogramowania firmy HP. Teraz okaza³o siê, ¿e patche szkodz± równie¿ jednemu z
programów koncernu z Redmond - klientowi pocztowemu Outlook Express. Z relacji
u¿ytkowników OE, publikowanych na oficjalnym forum Microsoftu,
wynika, ¿e po zainstalowaniu uaktualnieñ dla programu pojawi³y siê powa¿ne
problemy z korzystaniem z klienta poczty. U¿ytkownicy maj± problemy z dostaniem
siê do ksi±¿ki adresowej, otwieraniem i wysy³aniem niektórych wiadomo¶ci (w
szczególno¶ci dotyczy to e-maili przechowywanych w folderze Niewys³ane) oraz
korzystaniem z szablonów."
http://ochronadanych.com - Ochrona danych
Powered by Mambo
Generated: 8 March, 2017, 18:36