VENTANA anti-CD10 (SP67) Rabbit Monoclonal Primary

Komentarze

Transkrypt

VENTANA anti-CD10 (SP67) Rabbit Monoclonal Primary
DOSTARCZANY ODCZYNNIK
VENTANA anti-CD10 (SP67) Rabbit Monoclonal
Primary Antibody
VENTANA anti-CD10 (SP67) zawiera odczynnik w ilości wystarczającej na 50 testów.
Jeden dozownik przeciwciała VENTANA anti-CD10 (SP67) o pojemności 5 ml zawiera
około 24,5 μg króliczego przeciwciała monoklonalnego.
790-4506
Przeciwciało jest rozcieńczone w buforowanym fosforanowo roztworze soli, zawierającym
białko nośnikowe i 0,05% ProClin 300 jako konserwant.
05857856001
Całkowite stężenie białka w odczynniku wynosi około 3 mg/ml. Stężenie swoistego
przeciwciała wynosi około 4,9 μg/ml. Nie jest znana żadna nieswoista reaktywność
50
przeciwciał zawartych w tym produkcie.
VENTANA anti-CD10 (SP67) jest rekombinowanym przeciwciałem monoklonalnym,
otrzymywanym jako oczyszczony supernatant z hodowli komórkowej.
PRZEZNACZENIE
Należy zapoznać się z treścią właściwej ulotki firmy VENTANA dołączonej do opakowania
Przeciwciało VENTANA antizestawu do detekcji, aby uzyskać szczegółowy opis następujących kwestii: (1) Zasady
CD10 (SP67) Rabbit Monoclonal przeprowadzania procedury, (2) Potrzebne materiały i odczynniki niedołączone do
Primary Antibody jest skierowane zestawu, (3) Pobieranie próbek i przygotowanie do analizy, (4) Procedury kontroli jakości,
przeciwko cząsteczce CD10,
(5) Rozwiązywanie problemów, (6) Interpretacja wyników i (7) Ogólne ograniczenia.
określanej też jako powszechny
MATERIAŁY WYMAGANE, ALE NIEDOSTARCZANE
antygen ostrej białaczki
limfoblastycznej (common acute Nie dołączono odczynników do barwienia, takich jak zestawy do detekcji firmy
lymphoblastic leukemia antigen, VENTANA, ani elementów pomocniczych, takich jak pozytywne i negatywne
CALLA). Cząsteczka ta ulega
kontrolne preparaty tkankowe.
ekspresji na komórkach
Nie wszystkie produkty przedstawione w ulotce dołączonej do opakowania są
Rysunek 1. Przeciwciało VENTANA antilimfoidalnych we wczesnym
dostępne we wszystkich rejonach geograficznych. Należy skonsultować się
CD10 (SP67) wykazujące błonowy i/lub
stadium różnicowania oraz
z lokalnym przedstawicielem odpowiedzialnym za wsparcie techniczne.
cytoplazmatyczny wzorzec barwienia
w różnych tkankach
w tkance chłoniaka.
nielimfoidalnych, na przykład
PRZECHOWYWANIE
na komórkach mięśniowoPo otrzymaniu preparat nieużywany przechowywać w temperaturze 2–8°C. Nie zamrażać.
nabłonkowych sutka, w kanalikach żółciowych, na fibroblastach, w rąbku szczoteczkowym
W
celu zapewnienia właściwego dozowania odczynnika i trwałości przeciwciała,
w kanalikach nerkowych oraz w nabłonku jelita cienkiego. Przeciwciało to charakteryzuje
po każdym użyciu należy założyć zatyczkę i niezwłocznie umieścić dozownik
błonowy i/lub cytoplazmatyczny wzór barwienia. Może być ono stosowane pomocniczo
w lodówce w pozycji pionowej.
w rozpoznawaniu chłoniaka Burkitta (Burkitt’s lymphoma) i chłoniaka grudkowego
Na każdym dozowniku przeciwciała podana jest data ważności. Prawidłowo
zarodkowego oraz w klasyfikacji niektórych typów raka, na przykład raka
przechowywany odczynnik zachowuje trwałość do daty określonej na etykiecie.
nerkowokomórkowego. Przeciwciało jest przeznaczone do jakościowego barwienia
Nie należy stosować odczynnika po upływie terminu ważności.
skrawków tkankowych utrwalonych w formalinie i zatopionych w parafinie.
Wynik powinien zostać zinterpretowany przez wykwalifikowanego histopatologa w oparciu PRZYGOTOWANIE PRÓBKI
o badania histopatologiczne, odpowiednie dane kliniczne i badania kontrolne.
Do stosowania z tym podstawowym przeciwciałem nadają się rutynowo przygotowane
To przeciwciało jest przeznaczone do stosowania w diagnostyce in vitro (IVD).
tkanki, utrwalone w formalinie i zatopione w parafinie, pod warunkiem stosowania
zestawów do detekcji firmy VENTANA i zautomatyzowanych urządzeń serii VENTANA
PODSUMOWANIE I OBJAŚNIENIA
BenchMark IHC/ISH. Zalecanym środkiem do utrwalania tkanek jest 10% obojętna,
VENTANA anti-CD10 (SP67) to rekombinowane, monoklonalne przeciwciało królicze.
zbuforowana formalina.7 Preparaty należy niezwłocznie wybarwić, ponieważ
Antygen CD10, znany też jako powszechny antygen ostrej białaczki limfoblastycznej
antygenowość
ciętych skrawków tkanek może z czasem ulegać osłabieniu.
(common acute lymphoblastic leukemia antigen, CALLA), jest integralną glikoproteiną
Przy badaniu nieznanych preparatów zaleca się jednoczesne przeprowadzanie kontroli
błonową o masie od 90 do 110 kD.1 Cząsteczka CD10 została początkowo uznana za
pozytywnej i negatywnej.
marker ostrych białaczek limfoblastycznych (acute lymphoblastica leukemias, ALL),
jednak w rzeczywistości jest to obojętna metaloendopeptydaza, powodująca
OSTRZEŻENIA I ŚRODKI OSTROŻNOŚCI
rozszczepienie różnych peptydów aktywnych biologicznie.2,3 CD10 ulega ekspresji
1.
Do stosowania w diagnostyce in vitro (IVD).
w różnego rodzaju prawidłowych tkankach, w tym na komórkach limfoidalnych na
2.
Wyłącznie do zastosowania profesjonalnego.
wczesnych stadiach różnicowania, a także w różnych białaczkach i chłoniakach.4
3.
W tym preparacie jako konserwant zastosowano ProClin 300. Został on uznany
Wykrywanie antygenu CD10 jest przydatne w określaniu podtypu chłoniaków złośliwych,
za środek drażniący i jego kontakt ze skórą może powodować uczulenie. Podczas
w tym chłoniaka limfoblastycznego z prekursorowych komórek B, chłoniaka grudkowego
pracy z produktem należy stosować środki ostrożności w uzasadnionym stopniu.
z komórek ośrodka rozmnażania oraz chłoniaka Burkitta (Burkitt’s lymphoma),
Unikać kontaktu odczynników z oczami, skórą i błonami śluzowymi. Stosować
5
w których często stwierdza się ekspresję CD10. Ponadto cząsteczka CD10 może
odzież i rękawice ochronne.
być wykorzystywana jako część panelu markerów w sytuacji podejrzenia raka
4.
Materiały pochodzenia ludzkiego lub zwierzęcego należy traktować jak materiały
jasnokomórkowego lub raka brodawkowatego nerki, ponieważ niemal we wszystkich
niebezpieczne biologicznie i usuwać z zachowaniem właściwych środków
6
przypadkach tych nowotworów dochodzi do silnej ekspresji CD10.
ostrożności.
ZASADY PRZEPROWADZANIA PROCEDURY
5.
Unikać kontaktu odczynników z oczami i błonami śluzowymi. W przypadku kontaktu
odczynników z wrażliwymi miejscami spłukiwać obfitą ilością wody.
VENTANA anti-CD10 (SP67) to królicze przeciwciało monoklonalne wytwarzane
6.
Skażenie mikrobiologiczne odczynników może skutkować otrzymaniem
przeciwko syntetycznemu peptydowi odpowiadającemu ludzkiemu białku CD10.
nieprawidłowych wyników.
Przeciwciało VENTANA anti-CD10 (SP67) wiąże się z białkiem CD10 w zatopionych
7.
W celu uzyskania informacji na temat zalecanej metody utylizacji produktu należy
w parafinie skrawkach tkanki i wykazuje schemat barwienia błonowego i/lub
skontaktować się z władzami lokalnymi i/lub krajowymi.
cytoplazmatycznego. Przeciwciało można wykryć za pomocą zestawu do detekcji
OptiView DAB IHC Detection Kit (Cat. No. 760-700/06396500001) lub ultraView
8.
Dodatkowe informacje na temat bezpieczeństwa można znaleźć w Karcie
charakterystyki produktu oraz w Przewodniku po symbolach i zwrotach dotyczących
Universal DAB Detection Kit (Cat. No. 760-500/05269806001). Dodatkowe informacje
zagrożeń na stronie www.ventana.com.
są dostępne w ulotce dołączonej do opakowania zestawów OptiView DAB IHC
Detection Kit lub ultraView Universal DAB Detection Kit.
2016-09-12
FT0700-410m
1/4
1008496PL Rev F
PROCEDURA BARWIENIA
Przeciwciała podstawowe firmy VENTANA zostały opracowane w celu stosowania
w urządzeniach BenchMark IHC/ISH razem z zestawami do detekcji i akcesoriami firmy
VENTANA. Opis zalecanego protokołu wybarwiania zawierają Tabela 1 i Tabela 2.
Te przeciwciała zostały zoptymalizowane do określonego czasu inkubacji, jednak
użytkownik jest zobowiązany do walidacji wyników uzyskanych z zastosowaniem
tego odczynnika.
Parametry procedur zautomatyzowanych mogą być wyświetlane, drukowane i edytowane
zgodnie z procedurą opisaną w Instrukcji obsługi urządzenia. Więcej informacji na temat
procedury barwienia immunohistochemicznego znajduje się w ulotce dołączonej
do opakowania odpowiedniego zestawu do detekcji firmy VENTANA.
Tabela 1. Zalecane protokoły barwienia dla przeciwciała VENTANA anti-CD10 (SP67)
z użyciem zestawu do detekcji OptiView DAB IHC oraz urządzenia BenchMark XT,
BenchMark GX i BenchMark ULTRA.
Rodzaj procedury
Metoda
Odparafinowanie
Wybrana
Cell Conditioning
(odsłanianie antygenu)
Cell Conditioning 1
Urządzenie BenchMark ULTRA 92 min
Urządzenie BenchMark XT 92 min
Urządzenie BenchMark GX 92 min
Inhibitor peroksydazy przed
przeciwciałem podstawowym
Wybrana
Przeciwciało (pierwotne)
Urządzenie BenchMark ULTRA
28 min, 36°C
Urządzenie BenchMark XT
12 min, 37°C
Urządzenie BenchMark GX
32 min, 37°C
Ze względu na zmienność utrwalania i obróbki tkanek, jak również zmienność między
poszczególnymi urządzeniami i warunkami środowiska laboratoryjnego, konieczne może
być wydłużenie lub skrócenie czasu inkubacji przeciwciała pierwotnego i kondycjonowania
komórek (cell conditioning) lub ich wstępnej obróbki proteazą, zależnie od próbki,
zastosowanej metody detekcji i preferencji użytkownika. Więcej informacji na temat
zmiennych związanych z utrwalaniem można znaleźć w publikacji „Immunohistochemistry
Principles and Advances”. 8
TKANKA DO DODATNIEJ PRÓBY KONTROLNEJ
Zalecana pozytywna kontrola tkankowa to prawidłowy migdałek lub węzeł chłonny.
Zarodkowe centralne komórki B powinny wykazywać umiarkowany, ale wyraźny wzór
barwienia błonowego. Neutrofile i komórki śródbłonka powinny być również barwione
pozytywnie. Komórki B strefy płaszcza i komórki nabłonka płaskiego powinny być
negatywne.
INTERPRETACJA WYBARWIENIA / OCZEKIWANE WYNIKI
Wzór barwienia komórek dla przeciwciała VENTANA anti-CD10 (SP67) jest błonowy i/lub
cytoplazmatyczny.
SZCZEGÓLNE OGRANICZENIA
System detekcji OptiView jest ogólnie bardziej czuły niż system detekcji ultraView.
Użytkownik musi walidować wyniki uzyskane przy użyciu tego odczynnika oraz systemów
detekcji.
CHARAKTERYSTYKA ROBOCZA
Przeprowadzono badania barwienia odczynnikiem pod kątem jego swoistości, czułości i
powtarzalności, a wyniki zostały zamieszczone w Tabeli 3, Tabeli 4 oraz w części
Powtarzalność.
Swoistość
Tabela 3. Swoistość przeciwciała VENTANA anti-CD10 (SP67) oceniano na podstawie
badania próbek tkanek zdrowych, po ich utrwaleniu w formalinie i zatopieniu w parafiniea.
Namnażanie
ULTRA (8/8 min), XT (12/12 min),
GX (8/8 min)
Tkanki
Liczba
pozytywnych/
wszystkich
przypadków
Barwienie kontrastowe
Hematoxylin II, 4 min
Mózgb
0/3
Grasicab
0/3
Po barwieniu kontrastowym
Bluing, 4 min
Móżdżek
0/3
Szpik kostny
1/3
Gruczoł nadnerczyb
1/3
Mezotelium płuca
3/6
* Amplification Kit (REF 760-099)
Tabela 2. Zalecane protokoły barwienia dla VENTANA anti-CD10 (SP67) ultraView
Universal DAB IHC na urządzeniach BenchMark XT, BenchMark GX i BenchMark ULTRA.
Rodzaj procedury
Metoda
Odparafinowanie
Wybrana
Cell Conditioning
(odsłanianie antygenu)
Cell Conditioning 1
Urządzenie BenchMark ULTRA 92 min
Urządzenie BenchMark XT: przedłużona
(90 min)
Urządzenie BenchMark GX: przedłużona
(90 min)
Przeciwciało (pierwotne)
Urządzenie BenchMark ULTRA
20 min, 36°C
Urządzenie BenchMark XT
16 min, 37°C
Urządzenie BenchMark GX
28 min, 37°C
Namnażanie*
ULTRA (królicze), XT, GX
Barwienie kontrastowe
Hematoxylin II, 4 min
Po barwieniu kontrastowym
Bluing, 4 min
Tkanki
Liczba
pozytywnych/
wszystkich
przypadków
Jajnik
0/3
Płuco
3/3
Trzustkab
0/3
Serce
0/3
Węzeł chłonny
2/3
Przełyk
0/3
Przytarczyce
3/3
Żołądek
0/3
Przysadkab
0/3
Jelito cienkie
3/3
Jądroc
0/3
Okrężnicab
0/3
Tarczyca
0/3
Wątroba
3/3
Sutek
3/3
Ślinianka
3/3
Śledzionab
2/3
Nerka
3/3
Migdałek
3/3
Gruczoł krokowy
3/3
Endometrium
3/4
Szyjka macicyb
0/3
Mięśnie szkieletowe
4/4
Skóra
0/3
Nerw obwodowy
2/3
Pęcherz moczowy
3/3
* Amplification Kit (REF 760-080)
2016-09-12
FT0700-410m
2/4
1008496PL Rev F
a przypadki pozytywne wykazują prawidłowe barwienie jednego lub więcej spośród
następujących struktur: rąbek szczoteczkowy, komórki mięśniowo-nabłonkowe, płucne
komórki pęcherzykowe, kanaliki żółciowe, kanaliki proksymalne, kłębuszek nerkowy,
komórki gruczołu krokowego i limfocyty pochodzące z centrum zarodkowego
Nowotwór
b barwienie komórek śródbłonka i limfocytów
(gruczołu krokowego)
c ogniskowe barwienie jądrowe komórek spermatogenetycznych
Czułość
Tabela 4. Czułość przeciwciała VENTANA anti-CD10 (SP67) określono poprzez badanie
utrwalonych w formalinie i zatopionych w parafinie próbek tkanek nowotworowych.
Nowotwór
Liczba
pozytywnych/
wszystkich
przypadków
Liczba
pozytywnych/
wszystkich
przypadków
Glejak z martwicą
1/1
Oponiak atypowy
0/1
Wyściółczak złośliwy
0/1
Skąpodrzewiak
0/1
Surowiczy gruczolakorak jajnika
0/1
Gruczolakorak jajnika
0/1
Rak komórek wyspowych
1/1
Gruczolakorak trzustki
0/1
Nasieniak
0/1
Nasieniak ze skrzepliną guza naczyniowego (nieliczny)
0/1
Rak rdzeniowy tarczycy
0/1
Rak brodawkowaty tarczycy
1/1
Inwazyjny rak przewodowy
0/3
Niskozróżnicowany rak drobnokomórkowy płuca
0/1
Rak płaskonabłonkowy płuca
1/1
Gruczolakorak płuca
0/1
Rak neuroendokrynny przełyku
0/1
Gruczolakorak przełyku
0/1
Rak z komórek sygnetowatych żołądka
0/1
Gruczolakorak jelita cienkiego
0/1
Mięsak podścieliskowy jelita cienkiego
0/1
Gruczolakorak okrężnicy
0/1
Nowotwór z komórek śródmiąższowych otrzewnej
0/1
Gruczolakorak (odbytu)
Gruczolakorak (stopień Gleasona: 3, punktacja Gleasona: 3+4)
(gruczołu krokowego)
1/1
Mięśniak gładkokomórkowy macicy
0/1
Gruczolakorak macicy
0/1
Rak jasnokomórkowy macicy
0/1
Rak płaskonabłonkowy szyjki macicy
0/2
Mięśniakomięsak prążkowany zarodkowy
0/1
Czerniak złośliwy (odbytu)
0/1
Rak podstawnokomórkowy
0/1
Rak płaskonabłonkowy skóry
0/1
Międzybłoniak złośliwy
1/1
Rak przejściowokomórkowy pęcherza moczowego
1/1
Mięsak gładkokomórkowy o niskim stopniu złośliwości
0/1
Kostniakomięsak (nieliczne)
0/1
Mięśniakomięsak z komórek wrzecionowatych
0/1
Mięsak gładkokomórkowy o umiarkowanym stopniu złośliwości
0/1
Chłoniak rozlany z limfocytów B wielkokomórkowy
37/98
Chłoniak Hodgkina (ziarnica złośliwa)
0/3
Chłoniak z komórek B inaczej nieokreślony
4/30
Chłoniak strefy brzeżnej tkanki związanej ze śluzówką (MALT)
1/3
Chłoniak z komórek płaszcza
3/9
Chłoniak anaplastyczny wielkokomórkowy
0/1
Chłoniak limfocytowy z małych komórek
1/1
Chłoniak z limfocytów T
3/13
Rak brodawkowaty nerki
3/7
Gruczolakorak nerki
0/1
Rak nabłonka dróg moczowych
9/13
Onkocytoma
0/2
RCC barwnikooporny
1/8
0/1
Wariant eozynofilowy barwnikoopornego raka komórek
nerkowych
1/1
Złośliwy guz podścieliskowy odbytu o umiarkowanej złośliwości
0/1
Rak kolczystokomórkowy nerki
2/4
Rak wątrobowokomórkowy
0/1
Rak rdzeniowy nerki
0/1
Wątrobiak zarodkowy
0/1
Niskozróżnicowany rak NOS
1/1
52/56
Nerczak płodowy
2/3
1/1
Chłoniak Burkitta
1/1
Rak jasnokomórkowy nerek
Gruczolakorak (stopień Gleasona: 4, punktacja Gleasona: 4+5)
2016-09-12
FT0700-410m
3/4
1008496PL Rev F
Powtarzalność
Zakończone badania powtarzalności dla VENTANA anti-CD10 (SP67) wykazały:
•
Odtwarzalność wyników między partiami przeciwciał.
•
Odtwarzalność wyników w jednym badaniu i między badaniami z zastosowaniem
urządzenia BenchMark XT.
•
Odtwarzalności wyników w obrębie platformy przy użyciu urządzeń BenchMark XT,
BenchMark GX oraz BenchMark ULTRA.
•
Odtwarzalności wyników między platformami pomiędzy urządzeniami BenchMark
XT, BenchMark GX i BenchMark ULTRA.
Wyniki wszystkich badań mieściły się w zakresie dopuszczalnej normy.
PIŚMIENNICTWO
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Shipp MA, Richardson NE, Sayre PH, et al. Molecular cloning of the common acute
lymphoblastic leukemia antigen (CALLA) identifies a type II integral membrane
protein. Proc Natl Acad Sci USA. 1988;85:4819-4823.
Kaufmann O, Flath B, Spath-Schwable E, et al. Immunohistochemical detection of
CD10 with monoclonal antibody 56C6 on paraffin sections. Am J Clin Pathol.
1999;111:117-122.
Shipp MA, Vijayaraghavan J, Schmidt EV, et al. Common acute lymphoblastic
leukemia antigen (CALLA) is active neutral endopeptidase 24.1 1 (“enkephaljnase”):
direct evidence bycDNA transfection analysis. Proc Natl Acad Sci USA.
1989;86:297-301.
Arber DA, Weiss LM. CD10: a review. Appl lrnnamohistock mism 1997;5:125-140.
Chu P, Chang K, Weiss L, et al. Immunohistochemical Detection of CD10 in Paraffin
Sections of Hematopoietic Neoplasms: A comparison with flow cytometry detection
in 56 cases. Appl Immunohistochem & Molec Morphol. 2000;8:257-262.
Avery A, Beckstead J, Renshaw A. Use of Antibodies to RCC and CD10 in the
differential diagnosis of renal neoplasms. Am J Surg Pathol. 2000;24:203-210.
Carson F, Hladik, C. Histotechnology A Self Instructional Text, 3rd edition. Hong
Kong: American Society for Clinical Pathology Press; 2009.
Roche PC, Hsi ED. Immunohistochemistry-Principles and Advances. Manual of
Clinical Laboratory Immunology, 6th edition. In: NR Rose, ed. ASM Press; 2002.
WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA
BENCHMARK, OPTIVIEW, ULTRAVIEW, VENTANA oraz logo VENTANA są znakami
towarowymi grupy Roche.
Wszystkie pozostałe znaki towarowe stanowią własność odpowiednich właścicieli.
© 2016 Ventana Medical Systems, Inc.
DANE KONTAKTOWE
Ventana Medical Systems, Inc.
1910 E. Innovation Park Drive
Tucson, Arizona 85755
USA
+1 520 887 2155
+1 800 227 2155 (USA)
www.ventana.com
Roche Diagnostics GmbH
Sandhofer Strasse 116
D-68305 Mannheim
Germany
2016-09-12
FT0700-410m
4/4
1008496PL Rev F