ESPI Przyjęcie do depozytu akcji serii E i praw do akcji

Komentarze

Transkrypt

ESPI Przyjęcie do depozytu akcji serii E i praw do akcji
Przyjęcie do depozytu akcji serii E i praw do akcji serii E
Zarząd Spółki TESGAS S.A. (Emitent) powziął informację o Uchwale Nr 422/10 Zarządu
Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 16 lipca 2010 r., który
postanowił przyjąć do depozytu papierów wartościowych:
4.000.000 (cztery miliony) praw do akcji zwykłych na okaziciela serii E o
wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) kaŜda oraz oznaczyć je kodem
PLTSGS000035. .
Rejestracja praw do akcji zwykłych na okaziciela serii E Spółki TESGAS S.A. nastąpi w
terminie trzech dni od dnia złoŜenia przez Emitenta w Krajowym Depozycie Papierów
Wartościowych
(KDPW)
dokumentów
potwierdzających
podjęcie
decyzji
o
wprowadzeniu tych praw do akcji do obrotu na rynku regulowanym.
4.000.000 (cztery miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii E Spółki TESGAS S.A.
o wartości nominalnej j 1 zł (jeden złoty) kaŜda, emitowanych na podstawie
Uchwały Nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
TESGAS S.A. z dnia 18 stycznia 2010 r. oraz oznaczyć je kodem: PLTSGS000019;
Rejestracja akcji zwykłych na okaziciela serii E Emitenta nastąpi w terminie trzech dni
od dnia złoŜenia przez Emitenta w KDPW dokumentów potwierdzających dokonanie
wpisu podwyŜszenia kapitału zakładowego w rejestrze przedsiębiorców oraz
potwierdzających podjecie decyzji o wprowadzeniu tych akcji do obrotu na rynku
regulowanym.
Informacje o zarejestrowaniu praw do akcji zwykłych na okaziciela serii E, a takŜe o
zamknięciu kont prowadzonych dla praw do akcji zwykłych na okaziciela serii E
oznaczonych kodem PLTSGS000035 oraz zarejestrowaniu akcji zwykłych na okaziciela
serii E pod kodem PLTSGS000019 Emitent poinformuje w odrębnym komunikacie.
Podstawa Prawna: §34 ust. 1 pkt 1
Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19
lutego 2009 r. w sprawie informacji bieŜących i okresowych przekazywanych przez
emitentów papierów wartościowych (Dz. U. Nr 184 poz.1539 z późn. zmianami).