Załącznik Nr 7 – Oświadczenie o posiadaniu wymaganych

Komentarze

Transkrypt

Załącznik Nr 7 – Oświadczenie o posiadaniu wymaganych
Załącznik nr 7
....................................................
pieczątka firmowa Wykonawcy
Oświadczenie
o posiadaniu wymaganych uprawnień
przez osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia
Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w ul. Ogrodowej w
Tomaszowie Lubelskim” oświadczam/y, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu
zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia pozwalające na prowadzenie robót w
zakresie przewidzianym w dokumentacji projektowej.
........................................
miejscowość i data
niepotrzebne skreślić*
.................................................................
podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy