Studia podyplomowe - zarządzanie kryzysowe

Komentarze

Transkrypt

Studia podyplomowe - zarządzanie kryzysowe
Rektor Wyższej Szkoły Finansów i Informatyki
im. prof. J. Chechlińskiego w Łodzi
PODANIE
Proszę o przyjęcie mnie na Podyplomowe Studia ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE prowadzone
w systemie zaocznym.
KANDYDAT
1.
Nazwisko: ........................................................................ Imiona: ............................................................................
2.
Data i miejsce urodzenia: dzień: ....................... miesiąc: ..................................... rok: ...................................
w: ................................................................................. woj.: ................................................ kraj: .............................
3.
Imiona rodziców: ............................................................... Nazwisko panieńskie matki: ................................
4.
Nazwisko panieńskie (dotyczy mężatek): ..........................................................................................................
5.
Adres stałego zameldowania: kod: .................... miejscowość: ......................................................................
ul: .................................................................. nr domu: ................. nr mieszkania: .............. nr bloku: ..............
6.
Adres do korespondencji: ................................................................................... tel.: ...........................................
7.
Stan cywilny: ..................................... narodowość: ................................. obywatelstwo: ................................
8.
Seria i nr dowodu osobistego: ..................................................... wyd. przez: ..................................................
9.
Nr PESEL: ............................................................................ NIP: ............................................................................
10.
Ukończona szkoła wyższa: .....................................................................................................................................
11.
Zawód i zajmowane stanowisko: ..........................................................................................................................
12. Wyrażam (nie wyrażam) zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach rekrutacji
(zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie danych osobowych Dz. U. Nr 133 poz. 883).
Potwierdzenie własnoręcznym podpisem prawidłowości danych zawartych w podaniu
............................................. , dnia .............................. 200..... r.

niepotrzebne skreślić
..............................................
(podpis kandydata)
Załączniki do podania:
Lp.
1.
Pokwitowanie odbioru
dokumentów przez kandydata
Spis dokumentów
Odpis dyplomu wydany przez uczelnię:
..............................................................................................................
..............................................................................................................
w ................................................................ nr ....................................
2.
3.
z dnia ......................................
.............................roku
fotografia o wymiarach 3752 mm (na jasnym tle bez
nakrycia głowy) - 1 szt.
4.
..............................................................................................................
5.
..............................................................................................................
ŻYCIORYS ZAWODOWY
.................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................ .....................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................... .............................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................ .....................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................... .............................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
..........................., dnia ............................ 200..... roku
................................................................
(podpis kandydata)

Podobne dokumenty