Ostatni dzień notowania PDA, data wprowadzenia akcji serii I

Komentarze

Transkrypt

Ostatni dzień notowania PDA, data wprowadzenia akcji serii I
Raport bieŜący nr 2/2009
Dnia: 14.01.2009 r.
Temat: Ostatni dzień notowania PDA, data wprowadzenia akcji serii I
Podstawa prawna:
Zarząd Spółki "Budopol Wrocław" S.A. informuje, Ŝe w dniu 13.01.2009 r. otrzymał uchwałę
Nr 19/2009 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie w sprawie
wyznaczenia na dzień 16 stycznia 2009 r. ostatniego dnia notowania na Głównym Rynku
GPW 26.000.000 (dwudziestu sześciu milionów) praw do akcji zwykłych na okaziciela serii I
spółki "Budopol Wrocław" S.A. o wartości nominalnej 1 zł kaŜda, oznaczonych przez KDPW
S.A. kodem PLBDPWR00097.
Emitent otrzymał równieŜ uchwałę Nr 20/2009 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych
stwierdzającą, Ŝe zgodnie z § 19 ust. 1 i 2 Regulaminu Giełdy do obrotu giełdowego na rynku
równoległym dopuszczonych jest 26.000.000 szt. akcji zwykłych na okaziciela serii I spółki
"Budopol Wrocław" S.A. o wartości nominalnej 1 zł kaŜda.
Na podstawie § 38 ust. 1 i ust. 3 Regulaminu Giełdy, Zarząd Giełdy postanowił wprowadzić z
dniem 19 stycznia 2009 r. w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku równoległym
akcje spółki "Budopol Wrocław" S.A., o których mowa powyŜej, pod warunkiem dokonania
przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w dniu 19 stycznia 2009 r. rejestracji
tych akcji i oznaczenia ich kodem PLBDPWR00014.