urcczonYIa} ทททททททททททททททททท(l)

Komentarze

Transkrypt

urcczonYIa} ทททททททททททททททททท(l)
'\
'
Uwaga:
1. Csoca
s~aC:3j~c? .9~la~.~nje.oC0vv.!<,!?;ina jest cc zgocinego =prawca, s::aranneg~ (Z!.Ipemego wypemie­
=
nia ko';:i~f \tBSry~ ''r.~~I,' ·L,
2.
J~rr pcs=-oscine rubryki
C=I
JP
.
nie
=na!c::uj~ w
kcnkremvrn pC/padku zasrcscwania. ~ale=f w;::sac
,rM!~ cct"J­
•
~. OS.:lca skracajaca csw~aC:=~!!1ie cccwiazana jest ok:'ssH: przvnaiezncsc pes· --a.goinyc:-Z skiacnlkcw rnajar­
kcwvcn, cccncdow ; zobowiazan
rnajarxu ocir~bneso 1majatku obj~sso ma~.:.srisk~ w~Cincs=:~ rna­
co
jc;'!kow~.
4.. OSJ'lItac=2ni;
0
~. OSJ\liad=:=2nie 0
sranie :-:Jajcj1:K:J\lVYT'I': cic-ryr:=:( ma~~t~~ w kraju i za grani~.
s:anie maj~cwyrn cbejrnuje rciwniei w;er::yte!ncsc: pieni~.,e.
6. W c::~s=: A oswiadc::enic zawarte sa iniorii"iacje jawne, w c::~s::: 2 ::2S lrrtcrmacie niejawne cioty~c~ acre­
su ::amies:::i-:ar:ia si~adajC!csgo cs"'vlacr-Qnie craz rniejsca pctczania nlarucacrncsci.
J.!:wr~. J?!fy.~ Jg.~!!~~~~~ f~b2L
.
~~;jjJ ~~
··················(l);J:··;·~;~t:·P.~·±1.i~··~e:···4i~·;··:
....~:. . ~,;;;F··~~~····>··:··:··········_··········
.......................................J/. 1,Ji:d:...I"J.."r ··-······g·~~l·"" '·'~f·.1··~Q···· ..
• a.
-~~:9~~O
ccisa ny( a)•.•••••.•
Iirnicna i nazwisxc craz naz'NOS'O rcccwei
urc czonYIa}
Y.\•••.•.•.•.•••.•.......•.•••.••...•..•...••••••••.•••..••••.
.""'."
·············· ·····t···..t··········3tt···,·····j;;·
. , ··········tex.······
Y1~..a:f..~" ?J:9.~::Q ~ :[email protected]~~~~ !t..:
...............................,..,
~?::
1
t~ie;sc~ ~~c:lle!1la. ~ncw[sl<o luc ~...mJ(=;a)
,
­
.
po zaccznaniu s;~ z orzscisarni U5:ZWY z cnia 8 rnarca lS90 r, a sarnorzacne crriinrrvrn (Dz, LJ. : Z001 r. Nr iL:.
pcz, 1~=: craz z 2.002 r. Nr 23, ocz, 220, Nr 62. ccz, :32, Nr ii3.. POL 98.i~ Nr 1~2. ccz, 12ii i Nr 2i L , POL iS06i.
zcocnie : ar; 2Lh 'C=j U~2VVY cswiacczarn, Z2 pCS;cG3m WC:'OC=::CS w skrac mader-skis; wscclncsc: majatkcwej
IUD stanowiaca rno] rnajatek cdrecnv;
.
l.
. ;:ie!"1i~::1e:
.., - . .
7=scay
-
S~~0K:t iJ21~~~~
.
"
7f rTpc=~]-f ~ ~~~J~:e
Aj);),.., 000 2-(--
"
I
~
J
n(.,Gt~/(, ~te 1l
1
PQ!Skle~_:~~Z~~·\:·~_···········:···_·_······_·~······:
!.
t
~./) { ~ ~~(1~ '/~
'/IVV
'\J
.... .r;Ji.L··········i··~·vOV··:·:L..&·/-~~\;~~··-l·b~3;c:·-'
J.1.O' _..1
Jw. _.~
t :~jji~iJtJ·;;;Ctt:ifj;;·····~··Jfr;·······vw.
, ~ """'."" ~ ;i1i .:
......,
;::ie;.i~=:ie
Sj:':jC:<;
zsr::r.iaC:=Oli::: w vvaiucie ecce]: ....•....•\........•.._..•..........__._.•.......•.~
1
~~~~:
II.
J
_.1!!l....£
-~...¥~f._ .
1. Dcrrr a powierzcani: .•
:v
m 2 • a wartcsc.; .-.-.--.-•.•.•••..••••••-
\ •...•....•• ~ .._..........•._
.
.
.
.
•••- ••••••.•••- -•••......•••••••••••••••..
~M'1~~:.r~2n'Nl· o: ~·c··W···l·;;:·n··;:··~··_····J~.riM:r··-m··~··;·w~~c···~~
·s· · ···_·__··7f·~··.··/!p·tr~~··········.~·f~~··--· · · · · · · · · · · · · ··1· · ···;:~··
.. ··
-~: .~ {)}~¢-.I ,~·,·{~;·-/~·~-J-····-~···iW.~
;~~l-VtJ~~;i:r··hi2~······t~-·_·J1;roJ;~-f7J··~·3···~
0 _.
't'{tur ~ ~wny .._ ••••_.jL':li..0J.L.0.1i.k-~.
~tfl..Ic:~_. __._._.._ _._ -.~~.._H
_.__····_··r••
2. Gos::oc,,~c rolne:
U .·T
/
<;
I
ro~i
Q
gcs:::::oc:al"'S":Wa: .____
wartcs;:::
~-_..•.•-•._-_••••_-._._---;-,
_•••_ .
-:
•••• powier::c.~nia: .••__••- ••••.•••••- ••.­
',ii;n:2:.J - ..--....- .....--.-.-.----..------....---..-...
_.T"..:__.l
-----•••. _....-.-..
-:e nieruc~cmcsc::
\
\
.
I)
lh'1
X
I
l v'tM~ t{' ~tJ..'J
~
- ',~
L
r.
wier::c:1nia: ...•
__
"
.-=---;~~. -·····..·_··_!"1~~~ iJ:!:&Y7~ .,}Irw"~e~~I..
_.
Nc;r::C-,- •• .•••••••••••• _•• _ •••• __•__ ~c.:
._..
_
_·~-·-····-··_~··_·······iit~r-·i1iJtcCj~·~~{J7·~4?-······-
11-'71--­
.
- -.-.- ----.-
_ _.__ _.
l
--.--.----..-
-..-- -..--.---..­
_~ ~.-.~_L.--..- -._.._..-.---..-..- _ ~ _ __.._._ __.........•..._ .•..... _
:ur pra'Nny ..•_•••••••••_•••_ ..
..--.-.....•.....•.......-
_
-.--..--.
_._.__ _--_._._..•..
_._
.s.acarn ucz.aiv w S.:crk2C:-: hanclcwvcn z ucziaiern S7':iinnyc:-: cscc crawnvcn lui: ~r:;:-=sic;bjorc=w,w ktc­
::-: uc==s:~i~. :2ide csccv - r.aie=! cccac !ic::::~ i erniterrra UC:::c7CW:
~-;-fV -'_=
......... C.l,
- --_
...... -
100/
ucziaicw
w sccrca:
0 _..
,
G
_~..; • • • • •__ .... _ ....._..... _
wil:v-::-~I
ni';'
"'::-"'-_ '
"
staricwiac:;, ~c:.
cakiet
~..
:::.~~,
----- .. ---- _. -
-_
:=,;:: rvruru
csi~~;-;~i=;:-:(~j2~:
N
_
-_
•••••••••_ ••••••••••••••••••••••••••••
.;
-
.
-.-
,~Gi<:..r ut:ie~Tym cccnc c w wysc kcsc.:
.s.aczrn UC=:2iY w innvc.: sccrkacn hanclcwvcn -
•••••••
_.............................•.........__
.
naie±'/ PCC2C lic==~ i ernitenta ucziarow: ..••.•..•.....•....•.._
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::=:::::::::::::::::~i!.::::C~q:f.~I:~~I::::::::::::::::::::::::::::::::: =::::::::::::::::::::::::::::::::::::
;:=;=
csi~,;r:~rer:i\~r2i7:iw
0(tUTU
.. -
............
raiG.l
ubie;1ym cccncc w
wy~ck::sc::
-.-.-
_
_
_
-
_
_ _ _ .
-_
-
.
S;2Cc~ akcje w scotkacn nanclcwvcn z ucziaiern ~l7iinnyc:, csoc crawrvcn luc pr:=dsi~Dicrc:jw, w krc­
::. uccesrnicca takie csccv - naiezy cocac lic:±;~ i ernrtenta 21<::;[:
: : ::=: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :~: : : : : : : ~: : :~=~ : ~:~r: :'f: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : ~: : : : : : : : : : : : : :
:;9
s~2Gcwi~
...... -- .._
pakist
-_
ni:i: iO% ak::;i w sccics: ..__
CS;qf;.~ief7j\~:2.r7'i) w i\JK:! ucie;iYr.-;
-
:::2C2i7i cK::;:
-
_ -.-
_
'N
-
_
_
-
-. __
_.--_
-
=';= rvtuiu
.... -
wi~~S=1
-
c:::c;-;cc W WYSCK::S.-:::
-._-
_
__
_
-
.
-­
_ _......•.•...••••.•••..•......_.••_ .
-._- .. _
-
_
- -
-
.
in nvcn sccikacn nariclcwvca - -licle:ty coc ac [ic=::~ ! ernitsnta ;;:i<::;:: .•.•.•..•••••••.••.....--•••••.•••.
~ ~:~:=~ :~: ~ ,:~ ;~;:~:,:~;: ;:~: :~ :~:~ :i:~ :':~ :~ :~ :~:~:~ ~ ~f~!f~ ~E~:_:_: .:_~ :.:.:.~ ~:_~:.:.:.~ .~:.~:.:.: .~ :.~ ~:.:.: :-:.:.:-:-:.~:.
-_
_
-
- - .-_
-
_.-.. -- -- --._
-
_
_
_.-
-_
_
-
_­
_
=~icr7':) (r.2cvi' "i'~af il.ar==.. EK. z wyt~c==!1jem mier.ia pr::-!riciei::,es:: cc ieee i'i:2j~:k~ ccrscnecc) cc Si<ar­
.~ ~"'-'J·v·.c.
crawnei
_'-"-'.'_':=
1.:
'Ir:"""",i
carisrwcwe::. c~--v
"~,,:,-,c,.,,,,-
iecricsre« ~Cll
sarncrzacu
zwiazxow
luc 1
cc
I.~ _ _ ---/l_"':-jr.-'-""
.\.=; .. \.I.."G
,I::~_ •ic:'"
• I~.
,~~
. . .kcrnu
I'~k:cr2: ;lccJe-;aic zzvc.u w crcczs ~:-==~:;u - l""ialezy pccac CPIS iiiIe­
1
•
_
.•
,_,-:;"
· -·-· · · - - ·- -·-_.-·-· · -_· ·-· - ·.- - .- - -.
::::::::~:=::::::=::=::::::::=:=====:::==:::::~=::==:::::=::~~=~::~=~=f1~-f====:=:=::=:=:::::::==:==:~=~:::::::::
__
_ _._
__
_
__
---_
c sc cv
~;CWr1=l r.as~~~!~c:: ri'"ile::le.
,,:~ .~ "eye: a.
c e '< c C;; c: -.-.-..---
............. _._. __ .. _. .;_
_.
._.._----_..
- -.----.-- --
..
__
- .•... ·-·-·f~-··
._..--- _
_-_._---_.------_.
-_.--_..
----.--..
'-~~~,;i:,%~~;~~~~:~ ,::.,~~-:::-~ :~::-'_0' • • . _ . .
~rcwact:~ dziaralncsc
=."C=fO :';T:.m.z
.
gcspacarq (naie±y cocac form~ prawna i przedrnict dziatalncSdl: - - - - ­
--_ -.-..-_ ..-.. -
_._
........ ---_. __
~sic.f:"ia.i=m(~ra~)
-
-
-
----
-_
-_ ..--
-.-
--
.
w rGK~ ~=ie¢ym cccncc w wvsckcsci: .._._..........•.......•.•......•....._•..........•.•.•....
-.-
--_
-
-_
_
H.
·"'-1
sccikacn
Y\;:;...
11'. _ _ . '
•
.J .. .. .
'r.--.::lcwy....
;.. \' ....IC_
-~·N-Co. c:::;:.r-;:-scctki):••••••• ~t._~~.~
~ ~
'<:;1,...
.....1'
.t..ICo ~~
_J _ _ •
-
_._
-
_
-
_
.
_
~
.
:--j.:~~~.-;;.~.~:;~~.~~;;~~~.;:.~. ~;~.~~;;.::::::.~::::: ::::::::::::::::::.:::~::::r::l::::::::::::::=::::::::::::::::::::::::::.~:::::::::::::::::::::
.........
-
.-.. _
-.-.------
--
-_ ---_
-
-
_
_._.-
_
.
-.. --
.
1estern I.._~ c nkiern ra tv naczc rc:::j (c c kj ecv): .•.........._..............•........................•........•.........•.•.......•......•........•••..•.
.._.---_
-_
_.- -_ ..-
-
----
-
-.-
-
--_
--- -.-
.
- je5:::!7': czicnxiern k::r.-:isji r~\Ni='/jr;ei (cc kiecv): .........•...__... _........•.......................................•....._.........................•.
.--
.....
-..-
_
_.-
-
-. --- _
'f'
~:-C--'--' ' - - '
rok
...
.
..
~ '-=s ..... !n.: L: C_I<='_llql;:;ll\:;:!:::'111i W IU ~ U::::IE';~YTii ::::C:1CC
-:-.-
,... '"
-.. - .. _
---.
.
'
.
w wySOKCS;::: .•.•.••.•.•.•.••.•.•.••...•...•••••••••••••••••.•••.••••.•..•••.•
rn,
--::.
cccr.ccv
",''''' --_."- .
i<:'.'1/2 rrvcr:
7'"'r:-'ru
""c:·-·-~n.:; ~-"~:::-- - _e. .....
--:::~l'--·C."":--~. '--' ,I .........
I
I;'"
-
'.
"
.
.
'.
"
" .
tuo ~!ec.
: aCG~iile!""j'j
':<:NCr. u::v­
..
~...
--"1.,"•••-•••••••••••••••••••••••••
~
•••••••••
-.~-~
•••••••
~
••••••••••••••••••_
••_. __•••.•• _.
n
.
J ..-.... ···3·
:: k:=:=;:,;:: ::y::..n u: ..-.•_.•.••. ~...
•••
...
~- rr': •• el C:=:2721fiCS;:: :~;C=i<CWE!
·················································1~\t~ ~~::·l'~:~·····!,.·~.;l./:2fr···-··················
-
­
".'- Tj·· :~: ~~ ..~.!.~ J.,..JJ ~_.-r.
·~··t·':····;;··;·
:
_j -: ..{f ·';1·7)
....- -.- ·~'vd ~ -Am,'J'{
-.~l1L. 7; ~ if;..·····
.; .
~llAW),W;,-~
~
v
~t~1
WJ.
- I, ,c1 6
·f······
c····
f.·~·j;···f?··4f·J·re........
_~
.................. i&.~I7. vl/h-!;
~ t L ..It?-:.v.
"~
..' ..-:.~.fJvJ\!V--., ..~ ~ '..;}.1,, ::J ~.~~.r.~ll. 4•••••_••
I _') ••••••
····rr
~··i·· -. ·-··-·~·T··
i/ .\.t••
/);h:~~0:(~
p ~,( A f
........-
-
-
.
Ci",· · · · r~·:iIi'.'>
/I
1
........._
--r--
,..t.[.'..
::.
·_ ...._·ki
-jc::.,..:- -.,..;..
I""!
- -. . ' - ; . .
':"_'
•.<..:;:..-.
,I. ,'1 _. ole , '-_. ,c .. 1:-=- '-J WCOI .. __ S.... ;-cvvy-=i
::::0::':;::: ~2:X~, i~cc=i : rex.ere .... ~k:::ii: '..
-
,
t·..
+.. '..
Mv'~~\,J -{1-'1.;7 .
I .., .
f..L········l!£~qf~··l~J~!.~··bJjS~·..1:01J~:~1···
aoo
_ .
10
.{J.~
' . . ' . '
.'
==-r,/c:-: (w ::i7(cack:..!
:JCla::=':W mec=-:a~iC::'-;VC:: ~c:lf:=-I
.
(\ "
"
.
···1···,\ui··············n·tG··'··~l~;-t:·:·~:····M~··~rr:"T717r?i····~······{7~·tl····;r
;;~·~~···1t~·1·e0;·1·~~1~~···i-:.t:.M~~.~.;-;f! :~.:~1.t.1 L _~L
.........._
··························iv-f!t1..~~."....; G,y.i..:Ik±9X£ ~_.L!0~.t'1 t~d:?\ )}i.1.!1A _~f..i.~-_..__.
•••••••••.••_.•...•....••_•.•••••••••••••••.•••••••..'l\.t.t?t. _.~..~~!:~l .lh.t2\:_.A~.t~.\...:::_~_.Q.~.Q.Q.~.J.J
_.-.-._ _
_ _ _._
---_ _ _----_._- _
.._--- ..----.._- _.-._ _.-.__
__
-._._
.._-..-._-_ __ .
.........- _._ _
_-_
-
.
\
_-_
__
.....
X.
Z:Joowia::3nia pieni~±ne 0 wartcsc: pcwvzsi 10 000 zicrvch. W tym zac:'illnj~!e krecvrv i pOZyc::ki
na jakic:1 zcstarv udzielcne (wobec kogo, w zwiazxu z jakim zcarzeniem, w jakiej wvsokcscil: .
._.-----_ -._.._.._ _.._--_
_--_
.....- ..
_•.....................
.._
...•..._.- ..-:....... --_
_-_
__
_.-...................•._
.................•...._
---_.._.-.-........--.-_._.­
_..•.................•........•.•.••...•.•••..•......,---­
-._ _ __ _.-
_
_
warunki.
_
_--_ .
_
_-.-
Oral:
_
----_.~--
__.._._._._ _­
_.
- - _-.•.•.•....•..•..............-.........•...--.-
-...............•..............._
::::::::=:=:::::::::=:::::::::=:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::;::: ::E::~:::;=::;::::::::::::::::::=-~=:::::::::::::::::::::::-~::::==::=:::::~-=:::==:=:
1 L J.-r }.lrr(1' 01
1l
I
t
::::::=:::::::=:::=:::::::::=:::::::::::::::::::::::::::::::::::..=::::::.:::~::::~::::~::::::::::::::::~~==::::::::::::::::::::::::::::==:=::::::~-=:=::::::::=:
...........•......
-_ -.......................••......_
-_
.._._
__ _.
_
_
.........__
.... .-
--
-.....................•...............__
--
........................... -.................. • _
••• _
-. - -
...... •••••••• -
oo
....
-..--
••
-
__
••••••••••••••• •••
_
_
__
_..__
-
--
'!'
_
•••••••
•
• ••
•••
.. .
.
••••
•• • • • • • _ . - • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • -_
••••• ••••••• ••••••
--oo • • • • • • • • • • • • • • • • • • _ _
_
_
_
.
-oo
- ••• -
-
.
_
----
_
.
.
-
-
.
-
--
_
_
• • • • • • • oo • • • "
-
...
_
_
.
_
_
_ ••••••••••••••••••••••••••••••• _
• • • • -oo _
_ .
_ __ ...............•.........•......-.-
_
oo
_
_
oo-
.
- •••••
- . - - • • • • • • • • • • • • • • • • • _ • • • • • • • • oo
.
CZE5C 5
F~~= cswiacczenie SK~aC2rTi swiaccrnvra). (Z ric: pocsrawie art, "'.;...;. §
prawcv lub zatajeriie .JraWGY groz: kara poznawieriia woinosc.,
iJ-br-ll\1~J
.s I VJJ
Di1
)
. _•• _.__ ••••••••_ ••--_•••• ~ ••--••- ..---••• --_•••••• ~ ••-<.••••• _.
trruersccwcsc, ~l
Koceks~
kameco za oocariie nie­
.~uML~11.~
......1.£••...••.••......_-_._.•.•_ _.­
(poCOlsl

Podobne dokumenty