Ogłoszenie o przetargu publicznym z dnia 09.10.2013

Komentarze

Transkrypt

Ogłoszenie o przetargu publicznym z dnia 09.10.2013
Trzebinia, dnia 9 października 2013 r.
nr sprawy: DKw-220/01/ST/2013
Zatwierdzam
................................
(kierownik jednostki)
Ogłoszenie o przetargu publicznym
1. Organizatorem przetargu jest Zakład
ul. Słowackiego 70, 32-540 Trzebinia.
Karny
w
Trzebini,
z
siedzibą
przy
2. Przetarg prowadzony jest na podstawie i zgodnie z treścią Rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 21 maja 2010 r. w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami
rzeczowymi majątku ruchomego, w który wyposażone są jednostki budżetowe
(Dz.U.2010.114.761).
3. Przedmiotem przetargu jest zbycie majątku zbędnego:
Przyczepka samochodowa
rodzaj:
nr rejestracyjny:
nr VIN:
masa własna:
dopuszczalna ładowność:
dopuszczalna masa całkowita:
nawiększy dopuszczalny nacisk osi:
rok produkcji:
termin badania technicznego:
przyczepa lekka
KCH 84TF
TLW001070002
150 kg
300 kg
450 kg
4,50 kN
2007
bezterminowo
4. Zbywaną przyczepkę samochodową można oglądać w siedzibie organizatora przetargu,
w terminie: 10 października – 21 października 2013 r., w godzinach: 9:00 – 14:00.
5. Szczegółowych informacji udzielają:
kpt. Zbigniew Machaj (032) 611-59-40
ppor. Rafał Sikora
(032) 611-59-44
6. Cena wywoławcza przyczepki samochodowej
(słownie: jeden tysiąc trzysta złotych 00/100).
wynosi
1300,00
zł
brutto
7. Sprzedaż nie może nastąpić za cenę niższą od ceny wywoławczej.
8. Pisemne oferty składać należy w siedzibie organizatora przetargu (Budynek Administracji
– sekretariat) do dnia 22 października 2013 r., do godz. 10:00.
9. Ofertę należy złożyć w zamkniętej, nieprzezroczystej kopercie z dopiskiem:
„Przyczepka samochodowa
– nie otwierać przed terminem 22.10.2013 r. – przed godz. 10:30”.
10. Oferta winna zawierać:
a)formularz ofertowy,
d)dokument charakteryzujący oferenta,
c)oświadczenie oferenta o zapoznaniu się ze stanem technicznym majątku zbędnego.
11. Warunkiem złożenia oferty jest wniesienie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej,
tj. 130,00 zł (słownie: sto trzydzieści złotych 00/100).
12. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.
13. Wadium wnosi się wyłącznie w pieniądzu.
14. Wadium jest wpłacane na rachunek bankowy organizatora przetargu:
NBP 0/0 Kraków 951010-1270-0017-8813-9120-0000
z zaznaczeniem, iż dotyczy przyczepki samochodowej
Wadium przechowywane jest przez organizatora przetargu na nieoprocentowanym
rachunku bankowym w NBP.
15. Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej przyjmuje się termin uznania na
rachunku organizatora przetargu.
16. Oferent, którego oferta została wybrana jest związany ofertą do czasu przeniesienia
własności przyczepki samochodowej.
17. Organizatorowi przetargu przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania
którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyn.
18. Regulamin przetargu publicznego wraz z załącznikami można pobrać w Biuletynie
Informacji Publicznej, w Ogólnopolskim Portalu Służby Więziennej, bądź w siedzibie
organizatora przetargu.
19. Termin i miejsce zawarcia umowy sprzedaży zostanie ustalony pomiędzy stronami nie
później niż 14 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.