Deklaracja uczestnictwa w szkoleniu

Komentarze

Transkrypt

Deklaracja uczestnictwa w szkoleniu
Załącznik nr 1 do Regulaminu
DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE
Projekt „Tańcowała igła z nitką”- promocja, organizacja i rozwój lokalnej twórczości
kulturalnej. Operacja z zakresu „Małe Projekty” w ramach działania „Wdrażanie lokalnych
strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.
Imię i nazwisko
Data urodzenia
Adres zamieszkania
Telefony kontaktowe, e-mail
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r.
o ochronie danych osobowych ( Dz. U. Z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm. ) w celu przeprowadzenia naboru.
….......................................................
( data i czytelny podpis uczestnika projektu )
Ja, niżej podpisany ………………………………………………………………………..
deklaruje uczestnictwo w projekcie
„Tańcowała igła z nitką”- promocja, organizacja
i rozwój lokalnej twórczości kulturalnej.
I moduł: Szycie i zdobienie dekoracji tekstylnych
II moduł : Ręczne robienie kartek okolicznościowych Scrapbooking
Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem rekrutacji uczestników oraz
uczestnictwa w szkoleniu i zobowiązuję się do jego przestrzegania.
..................................................................................
Data i czytelny podpis Uczestnika projektu
Jednocześnie oświadczam, iż
1. Zobowiązuję się do uczestniczenia w zadeklarowanych szkoleniach
2. Wyrażam zgodę na poddanie się badaniom ewaluacyjnym w trakcie realizacji Projektu
oraz po jego zakończeniu.
3. Zostałam/em poinformowana/y, że Projekt jest współfinansowany przez Unię
Europejską
..................................................................................
Data i czytelny podpis Uczestnika projektu