D - Portal Orzeczeń Sądu Rejonowego w Szczytnie

Komentarze

Transkrypt

D - Portal Orzeczeń Sądu Rejonowego w Szczytnie
Sygn. akt III RC 279/15
UZASADNIENIE
Przedstawicielka ustawowa małoletniej powódki N. K. – M. K. (1) wniosła o podwyższenie alimentów od pozwanego E.
S. z kwoty po 300 zł. miesięcznie do kwoty po 500 zł. miesięcznie począwszy od 1 października 2015 r. W uzasadnieniu
pozwu podała, iż alimenty na rzecz małoletniej powódki zostały zasądzone w maju 2013 r. na kwotę po 300 zł.
miesięcznie. Małoletnia od września 2015 r. uczęszcza do przedszkola, jej matka jest zarejestrowana jako bezrobotna
bez prawa do zasiłku ponadto obecnie otrzymuje niższą rentę rodzinną, natomiast pozwany ma wyższe dochody i
prowadzi wspólne gospodarstwo domowe z żoną.
Pozwany E. S. wniósł o oddalenie powództwa w całości. Podał, iż trudno mu płacić alimenty w dotychczasowej
wysokości. Jest zarejestrowany jako bezrobotny, pracuje dorywczo zbierając złom, jego żona pracuje w schronisku dla
zwierząt. Tymczasem matka powódki jest młodą zdrową osobą i nic nie stoi na przeszkodzie, aby podjęła zatrudnienie,
ponadto ma zasiłek rodzinny i rentę rodzinną po zmarłym mężu. Wbrew twierdzeniom strony powodowej pozwany
interesuje się córką, stara się ją odwiedzać, zawozi do lekarza, kupuje ubranka, jedynie matka dziecka to utrudnia.
Sąd ustalił następujący stan faktyczny:
Alimenty na rzecz małoletniej N. K. zostały ustalone w wyroku ustalającym ojcostwo dnia 24 maja 2013 r. w sprawie III
RC 127/13 na kwoty po 300 zł. miesięcznie. Małoletnia powódka miała wówczas 2 miesiące, jej matka nie pracowała,
utrzymywała się z renty rodzinnej, która przysługiwała na rzecz jej 3 synów po ich zmarłym ojcu w wysokości 910 zł.
miesięcznie, ponadto pobierała z MOPS-u zasiłki rodzinne. Małoletnia była zdrowa. Pozwany utrzymywał się z handlu
starymi rzeczami, mieszkał z żoną, która pracowała w schronisku dla zwierząt /akta Sądu Rejonowego w Szczytnie
III RC 127/13/.
Aktualnie małoletnia N. K. ma 2 i pół roku, od września br. uczęszcza do przedszkola, za które jej matka płaci ok. 300
zł., pomoc społeczna dopłaca do wyżywienia dziecka w przedszkolu (...)-40 zł. miesięcznie. Obecnie matka powódki
mieszka z córką i najmłodszym synem, starsi synowie wyprowadzili się, na najmłodszego 16-letniego D. otrzymuje
rentę rodzinną w wysokości 490 zł. miesięcznie. Od stycznia 2016 r. matka powódki podejmie pracę w supermarkecie
na okres próbny 3 miesięcy z wynagrodzeniem w wysokości najniższej płacy krajowej. Będzie musiała zapewnić córce
dodatkową opiekę, albowiem praca będzie na zmiany, a nikt z rodziny nie jest w stanie jej pomóc w opiece nad
dzieckiem. Z pomocy społecznej matka powódki otrzymuje zasiłki rodzinne na dzieci, zasiłek z tytułu samotnego
wychowywania dziecka w kwocie 170 zł oraz dopłatę do czynszu w kwocie 100-120 zł. miesięcznie.
Pozwany utrzymuje sporadyczny kontakt z dzieckiem, kupuje dziecku słodycze /wyjaśnienia przedstawicielki
ustawowej małoletniej powódki M. K. k. 19v, zaświadczenie z PUP k. 5, zaświadczenie z przedszkola k. 6, faktury k.
14-17/.
Pozwany E. S. utrzymuje się ze sprzedaży złomu, z czego uzyskuje kwotę, która wystarcza mu na alimenty. Mieszka z
żoną i dorosłym synem. Żona nadal pracuje w schronisku dla zwierząt, zarabia najniższą płacę krajową, syn pozwanego
nie pracuje. Mieszkają w mieszkaniu komunalnym. Pozwany ma orzeczony lekki stopień niepełnosprawności z
powodu choroby korzonków i kręgosłupa. Ma 56 lat z zawodu jest mechanikiem. Pozwany korzysta z pomocy
opieki społecznej w formie zasiłków okresowych lub bonów żywnościowych /wyjaśnienia pozwanego k. 19v-20,
zaświadczenie z PUP k. 11, orzeczenie o niepełnosprawności k. 12, dowody opłat za media k.13/.
Sąd zważył co następuje:
Roszczenie jest częściowo uzasadnione.
Rozpatrując niniejszą sprawę Sąd oparł się na dokumentach przedłożonych przez strony, sporządzonych w przepisanej
formie i przez kompetentne organy tym samym korzystających z domniemania prawdziwości /art. 244 kpc/ oraz
na dowodzie z wyjaśnień stron, które w zasadniczych kwestiach były bezsporne, w sferze sporu pozostaje ocena
możliwości zarobkowych pozwanego, usprawiedliwionych potrzeb małoletniej powódki oraz zmiany jaka nastąpiła od
poprzedniego ustalenia wysokości alimentów.
Przepisy Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego stanowią, iż: art. 133. § 1. rodzice obowiązani są do świadczeń
alimentacyjnych względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie, chyba że dochody
z majątku dziecka wystarczają na pokrycie kosztów jego utrzymania i wychowania. Artykuł 135 § 1.: zakres
świadczeń alimentacyjnych zależy od usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego oraz od zarobkowych i majątkowych
możliwości zobowiązanego, § 2 wykonanie obowiązku alimentacyjnego względem dziecka, które nie jest jeszcze
w stanie utrzymać się samodzielnie albo wobec osoby niepełnosprawnej może polegać w całości lub w części na
osobistych staraniach o utrzymanie lub o wychowanie uprawnionego; w takim wypadku świadczenie alimentacyjne
pozostałych zobowiązanych polega na pokrywaniu w całości lub w części kosztów utrzymania lub wychowania
uprawnionego. Artykuł 138: w razie zmiany stosunków można żądać zmiany orzeczenia lub umowy dotyczącej
obowiązku alimentacyjnego.
Od poprzedniej sprawy podczas, której zostały ustalone alimenty na rzecz małoletniej N. K., upłynął okres 2 i pół roku.
W tym czasie nastąpiła istotna zmiana w sytuacji małoletniej powódki wynikająca z tego, że obecnie uczęszcza do
przedszkola, a co za tym idzie, matka powódki musi ponosić koszty opłaty za przedszkole, która przy uwzględnieniu
dopłaty z MOPS-u wynosi ok. 250 zł. miesięcznie. Sytuacja matki powódki zmieniła się o tyle, że obecnie mieszka
z nią tylko najmłodszy syn, tym samym pobiera rentę rodzinną w niższej wysokości. Wkrótce M. K. (1) podejmie
pracę, jednak podjęcie pracy będzie wiązało się z koniecznością zapewnienia córce opieki, a tym samym ponoszenia
dodatkowych wydatków związanych z utrzymaniem dziecka.
Sytuacja pozwanego E. S. niewiele zmieniła się od poprzedniej sprawy. Nadal jego jedynym źródłem utrzymania są
tylko dochody z pracy dorywczej, z tym, że obecnie tylko ze zbierania złomu, wcześniej także handlował starociami.
Niewątpliwie możliwości zarobkowe pozwanego są ograniczone, przede wszystkim z uwagi na jego wiek - 56 lat, jednak
nie jest on pozbawiony możliwości podejmowania pracy, chociażby dorywczej w takim zakresie jak dotychczas jak i
innej, również orzeczenie o niepełnosprawności nie pozbawia pozwanego możliwości podejmowania pracy. Pozwany
nie ma nikogo innego na utrzymaniu, prowadzi wspólne gospodarstwo domowe z żoną i pełnoletnim synem, tym
samym jego własne koszty utrzymania są znacznie niższe.
Pozwany ma obowiązek ponosić przynajmniej część zwiększonych kosztów utrzymania powódki. Tym bardziej, że w
niewielkim stopniu uczestniczy w życiu małoletniej, oprócz sporadycznych odwiedzin, zakupu słodyczy, nie przyczynia
się do utrzymania małoletniej własnymi staraniami.
Sąd oddalił powództwo ponad kwotę 350 zł. uznając, iż wyższa kwota wykracza obecnie poza możliwości zarobkowe
pozwanego. Ponadto matka powódki wkrótce podejmie pracę, tym samym już nie tylko będzie ponosiła koszty
utrzymania powódki własnymi staraniami, ale także część zarobionych środków będzie mogła przeznaczać na
utrzymanie i wychowanie córki.
Z tych względów na podstawie powołanych przepisów orzeczono jak w sentencji.
z/
1. (...)
2. (...)
3. (...)
S.,(...)

Podobne dokumenty