Rada ds. Rolnictwa i Rybołówstwa – Ministrowie

Komentarze

Transkrypt

Rada ds. Rolnictwa i Rybołówstwa – Ministrowie
Rada ds. Rolnictwa i Rybołówstwa – Ministrowie podsumują przegląd WPR
Rada ds. Rolnictwa i Rybołówstwa, która zbiera się w dniach 18-19 listopada br. w Brukseli
pod przewodnictwem Michela Barnier, zapowiada się jako „decyzyjna”. Ministrowie
odpowiedzialni za kwestie rolnictwa z 27 państw członkowskich powinni podsumować przegląd
stanu Wspólnej Polityki Rolnej, jaki i odnieść się do propozycji bezpłatnej dystrybucji owoców
i warzyw w szkołach.
Rada ministrów zbiera się w Brukseli w dniach 18-19 listopada br, aby móc wziąć pod uwagę
opinię eurodeputowanych, którzy głosować będą na sesji plenarnej 19 listopada br. Powinna ona
doprowadzić do zgody politycznej odnośnie przeglądu Wspólnej Polityki Rolnej (WPR).
To spotkanie, oczekiwane od ostatniej reformy WPR w 2003 r., ma na celu dokonać
środkowokresowej ewaluacji funkcjonowania WPR oraz dokonać modernizacji jej narzędzi
legislacyjnych i ustawodawstwa, tak, aby dostosować się do nowych wyzwań w zakresie rolnictwa
(niestabilne rynki, kryzysy, wyzwania energetyczne...).
Debata pomiędzy 27 państwami członkowskimi, Komisją i Parlamentem, zainicjowana podczas
prezydencji słoweńskiej na bazie propozycji Komisji Europejskiej opublikowanych w listopadzie
2007 r., nabrała tempa podczas prezydencji francuskiej. Prezydencja francuska spodziewa się
zakończyć ją podczas posiedzenia Rady. Liczy równieŜ na uzyskanie zgody co do bezpłatnej
dystrybucji owoców i warzyw w szkołach. W tej kwestii wypowie się takŜe Parlament Europejski
w dniu 19 listopada br.
Odnośnie połowów morskich – poszukiwana jest zgoda polityczna co do propozycji rozporządzenia
dotyczącego rewizji planu odnowienia zasobów dorsza. Stanowi to priorytet Francji. Ministrowie
zaproszeni są takŜe do wymiany ich opinii co do dwustronnego porozumienia o połowach
z Norwegią oraz propozycji Komisji dotyczącej reformy wspólnotowych ram kontroli połowów.
Komisja powinna takŜe przypomnieć podczas posiedzenia tej Rady o komunikacie, który
przygotowuje na rok 2009, dotyczącym strategii zrównowaŜonego rozwoju akwakultury w Europie.