Raporty emitentów

Komentarze

Transkrypt

Raporty emitentów
Raporty emitentów
1z1
http://www.gpwcatalyst.pl/raporty_ebi?_view=print&ph_main_content...
Raporty emitentów
typ raportu
numer
data dodania
Podmiot
Raport bieżący
9/2012
2012-05-17 13:48:07
MURAPOL SPÓŁKA AKCYJNA
Emisja obligacji serii E
Zarząd MURAPOL S. A. z siedzibą w Bielsku-Białej informuje, iż na mocy uchwały z dnia 16.05.2012 r. nr 1/05/2012 w
sprawie dokonania przydziału obligacji na okaziciela serii E, dokonał przydziału 75 000 sztuk obligacji na okaziciela
serii E Spółki. Każda z obligacji ma wartość nominalną 100 zł, cena emisyjna równa jest wartości nominalnej. Okres
zapadalności wynosi 3 lata. Obligacje są oprocentowane w wysokości stopy bazowej równej stawce WIBOR 3M
powiększonej o marżę w wysokości 5,22 pp od wartości nominalnej obligacji w skali roku. Okres odsetkowy wynosi 3
miesiące. Obligacje nie są zabezpieczone.
Podstawa prawna: § 5 pkt. 11 Załącznika Nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.
Osoby reprezentujące podmiot:
Michał Sapota - Wiceprezes Zarządu
2012-09-13 15:03

Podobne dokumenty