SIWZ 2 D-2010r. zakup aparatu rtg

Komentarze

Transkrypt

SIWZ 2 D-2010r. zakup aparatu rtg
SIWZ
PN/2D/2010
Specjalistyczny Zespół Gruźlicy i Chorób Płuc
75-252 Koszalin
ul. Niepodległości 44 -48
NIP:
669-11-53-754
REGON: 000290759
TEL/FAX 94 3423339
ADRES INTERNETOWY :www.szgichp.med.pl
ADRES POCZTY ELEKTRONICZNEJ:[email protected]
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH
WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
(SIWZ)
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:
DOSTAWA I MONTAś APARATU RTG
ANALOGOWEGO DO ZDJĘĆ PŁUCNO – KOSTNYCH
Z ELEMENTAMI UCYFROWIENIA – SZT.1
TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
PRZETARG NIEOGRANICZONY
o wartości mniejszej niŜ 193 000 EURO
NUMER POSTĘPOWANIA:
PN/2D/2010
PODSTAWA PRAWNA:
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych
(t.j. z 2007 r. Dz. U. Nr 223, poz. 1655 ze zm.)
CENA SIWZ:
-
Specjalistyczny Zespół Gruźlicy i Chorób Płuc, 75-252 Koszalin,
ul. Niepodległości 44-48
1
SIWZ
PN/2D/2010
I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaŜ aparatu RTG analogowego do zdjęć płucno – kostnych z
elementami ucyfrowienia szt.1 Kod CPV: 33124200-7
Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia i wymagane parametry techniczne aparatu RTG i sprzętu do
ucyfrowienia wg oferty cenowej zgodnie z zał. nr 2 do SIWZ.
Niespełnienie wymaganych parametrów będzie skutkować odrzuceniem oferty.
II.WYMAGANIA STAWIANE WYKONAWCY:
1.Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi opisanymi
dla przedmiotu zamówienia.
2.Dostarczony sprzęt winien spełniać stosowne normy jakościowe, posiadać certyfikaty i zezwolenia
odpowiednich organów do stosowania w jednostkach słuŜby zdrowia (posiadane atesty załączyć)
3. Sprzęt winien być wyposaŜony w niezbędne wyposaŜenie, dokumentację techniczną, instrukcję obsługi,
kartę gwarancji itd.
4.Obowiązkiem dostawcy sprzętu jest opracowanie projektu usytuowania aparatu do zdjęć kostno płucnych
w Pracowni RTG zgodnie z obowiązującymi przepisami w oparciu o wizję lokalną. Projekt naleŜy złoŜyć
w ofercie na dostawę sprzętu.
5.Szczegółowe wytyczne montaŜu aparatu RTG dostawca przedłoŜy po rozstrzygnięciu przetargu w
terminie 5 dni.
6. Wymagana jest naleŜyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy,
7.Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez Zamawiającego z
ustanowionym przedstawicielem Wykonawcy.
8.Określenie przez Wykonawcę telefonów kontaktowych i numerów fax. oraz innych ustaleń niezbędnych dla
sprawnego i terminowego wykonania zamówienia.
9.Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania
przedmiotu zamówienia.
10. W związku z posiadaniem przez Specjalistyczny Zespół Gruźlicy i Chorób Płuc w Koszalinie certyfikatu
ISO 9001:2001, wykonawców obowiązują z tego tytułu wszystkie uregulowania obowiązujące
zamawiającego w tym zakresie.
III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Termin wykonania zamówienia - do 28.X.2010r.
IV. CZĘŚCI ZAMÓWIENIA
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych:
V. ZAMÓWIENIA UZUPEŁNIAJĄCE
Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.
VI. OFERTY WARIANTOWE
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
VII. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY
SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW:
1.W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu , o których
mowa w art.22 ust.1 ustawy Pzp:
1.1.Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŜeli przepisy prawa
nakładają obowiązek ich posiadania
1.2.Posiadania wiedzy i doświadczenia – do potwierdzenia:
Warunek ten zostanie spełniony, jeśli wykonawca wykaŜe, Ŝe w ciągu ostatnich 3 lat przed
terminem składania oferta, a jeŜeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie,
wykonał a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonuje co najmniej 2 dostawy
Specjalistyczny Zespół Gruźlicy i Chorób Płuc, 75-252 Koszalin,
ul. Niepodległości 44-48
2
SIWZ
PN/2D/2010
aparatu RTG analogowego do zdjęć płucno – kostnych wraz z montaŜem z podaniem jej wartości,
przedmiotu, dat wykonania i są one wykonywane naleŜycie.
Wykonawca musi się wykazać minimum 2 dostawami aparatu RTg analogowego do zdjęć płucno –
kostnych lub z elementami ucyfrowienia wraz z montaŜem, o wartości minimum 250.000 zł. brutto
kaŜda wraz z referencjami - załącznik nr 5 do SIWZ
1.3 Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
zamówieniaenia
1.4 Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
2.W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału w postępowaniu
dotyczący braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w
okolicznościach, o których mowa w art.24 ust. 1 ustawy Pzp.
3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, kaŜdy z warunków określonych
w pkt. 1.1-1.4. winien spełnić co najmniej jeden z tych wykonawców albo wszyscy ci wykonawcy wspólnie.
Warunek określony w pkt 2 powinien spełniać kaŜdy z wykonawców samodzielnie.
4.Wykonawca moŜe polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania
zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezaleŜnie od charakteru prawnego łączących go z
nimi stosunków.
Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na potencjał
innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada pisemne zobowiazanie
innych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy
wykonywaniu zamówienia.
5.Sprawdzenie spełnienia warunków określonych powyŜej oraz warunków udziału w postępowaniu zostanie
dokonane na podstawie złoŜonych oświadczeń oraz dołączonych do oferty dokumentów wymienionych poniŜej,
według zasady spełnia/ nie spełnia.
6.Wykonawcy, którzy nie wykaŜą spełnienia warunków udziału w postępowaniu podlegać będą wykluczeniu z
udziału w postępowaniu. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.
7.Z udziału w niniejszym postępowaniu wyklucza się wykonawców, którzy podlegają wykluczeniu na podstawie art.
24 ust. 1 i 2 Ustawy Prawa zamówień publicznych.
8.Zamawiający odrzuca ofertę, jeŜeli:
1. jest niezgodną z ustawą.
2. jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeŜeniem art. 87
ust. 2 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych.
3. jej złoŜenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji.
4. zawiera raŜąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.
5. została złoŜona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia.
6. zawiera błędy w obliczeniu ceny.
7. wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie
omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych
8. jest niewaŜna na podstawie odrębnych przepisów.
VIII. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MUSZĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY
W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
A.W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy
Pzp, do oferty naleŜy załączyć:
1 -oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art.22 ust.1 ustawy Pzp,
wg wzoru - zał. nr 3 do SIWZ
2 - wykaz wykonanych lub wykonywanych dostaw w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy
i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeŜeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym okresie z podaniem przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załącznikiem
dokumentu potwierdzającego, Ŝe te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane naleŜycie wg wzoru - zał. nr
5 SIWZ
W przypadku oferty składanej przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego,
oświadczenie o spełnieniu kaŜdego z warunków, których mowa w art. 22 ust. 1 składa co najmniej jeden z tych
wykonawców albo wszyscy ci wykonawcy wspólnie.
B.W celu wykazania spełnienia warunku udziału w postępowaniu dotyczącego braku podstaw do wykluczenia
Specjalistyczny Zespół Gruźlicy i Chorób Płuc, 75-252 Koszalin,
ul. Niepodległości 44-48
3
SIWZ
PN/2D/2010
z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art.24 ust.1 Pzp,
naleŜy złoŜyć następujące dokumenty w formie oryginału lub kserokopii poświadczonych za zgodność z
odginałem przez Wykonawcę lub osobę upowaŜnioną, z zachowaniem sposobu reprezentacji:
1- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania z powodu niespełnienia warunków, o których
mowa w art. 24 ust.1 ust. Pzp, wg wzoru - zał. nr 4 do SIWZ
2- aktualny odpis z właściwego rejestru, jeŜeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania
braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niŜ 6
miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2
ustawy;
3- aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, Ŝe wykonawca nie zalega z
opłacaniem podatków lub zaświadczenie, Ŝe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
rozłoŜenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione wcześniej niŜ 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
4- aktualne zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, Ŝe wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie
zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, Ŝe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
rozłoŜenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niŜ 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
C. JeŜeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, składa
dokumenty zgodnie z przepisami rozporządzenia wykonawczego do PZP w sprawie rodzajów dokumentów
jakie moŜe Ŝądać zamawiający od wykonawcy, oraz form w jakich te dokumenty mogą być składane
( Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009r (Dz.U.Nr226, poz.1817)
D. Dodatkowe oświadczenia i dokumenty składające się na ofertę.
1) oświadczenie danych wykonawcy - Załącznik nr 1 do SIWZ
2 ) wypełniony i podpisany formularz ofertowy - Załącznik nr 2 do SIWZ
3) wzór umowy - Załącznik nr 6 do SIWZ
4) pełnomocnictwo osób podpisujących ofertę do podejmowania zobowiązań w imieniu firmy składającej ofertę, o
ile nie wynikają z przepisów prawa lub innych dokumentów (jeŜeli dotyczy).
WyŜej wymienione dokumenty Wykonawca zobowiązany jest złoŜyć w formie oryginałów lub kserokopii
potwierdzonych na kaŜdej stronie za zgodność z oryginałem przez osobę/osoby uprawnioną(e) do podpisania
oferty z dopiskiem "za zgodność z oryginałem" i naniesioną datą.
IX. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI
ORAZ PRZEKAZYWANIU OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, A TAKśE WYKAZANIE
OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI:
1. Niniejsze postępowania jest prowadzone w języku polskim
2. W postępowaniu o udzielenie zamówienia oświadczenia, wnioski zawiadomienia oraz informacje zamawiający i
wykonawcy przekazują faksem, lub pocztą elektroniczną, a następnie potwierdzają pisemnie.
3.JeŜeli zamawiający lub wykonawca przekazuje oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faxem lub
pocztą elektroniczną , kaŜda ze stron na Ŝądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
4.W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez wykonawcę, zamawiający domniema , iŜ pismo
wysłane przez zamawiającego na numer faku lub e-mail podany przez wykonawcę zostało mu doręczone w
sposób umoŜliwiający zapoznanie się z wykonawcy z treścią pisma.
5.Korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem, naleŜy kierować na adres:
Specjalistyczny Zespół Gruźlicy i Chorób Płuc
ul. Niepodległości 44-48
75-252 Koszalin
Fax. 94 3423339
e-mail: sekretariat @szgichp.med.pl
6.W sprawie procedury przetargowej naleŜy porozumiewać się z ElŜbietą Podsiadły tel. 94 3423339, godz. 7.30 –
1500
7. W sprawach związanych z przedmiotem zamówienia naleŜy kontaktować się z Lesławem Mazurem tel.3423339.
X.OPIS SPOSOBU UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ TREŚCI SIWZ
1.Wykonawca moŜe zwrócić się do Zamawiającego z pisemną prośbą - wnioskiem o wyjaśnienie treści Specyfikacji
Istotnych warunków Zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później
niŜ na 2 dni przed upływem składania ofert, na piśmie na zadane pytanie, przesyłając treść pytania i odpowiedzi
wszystkim uczestnikom postępowania oraz umieści taką informację na własnej stronie (www.szgichp.med.pl) pod
Specjalistyczny Zespół Gruźlicy i Chorób Płuc, 75-252 Koszalin,
ul. Niepodległości 44-48
4
SIWZ
PN/2D/2010
warunkiem, Ŝe wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynął do zamawiającego nie później niŜ do końca dnia, w
którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
2. W przypadku rozbieŜności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ, a treścią udzielonych odpowiedzi, jako obowiązująca
naleŜy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie zamawiającego.
3.Jezeli w wyniku zmiany treści SIWZ, nieprowadzącej do zmiany ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny
dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, zamawiający przedłuŜy termin składania ofert i poinformuje o
tym wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz umieści taką informację na własnej stronie internetowej
( www.szgichp.med.pl)
XI. WADIUM
Wykonawca przystępując do przetargu nie wnosi wadium.
XII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
1.
2.
3.
Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się z upływem terminu składania ofert.
Wykonawca pozostaje związany ofertą przez 30 dni.
W uzasadnionych przypadkach, na co najmniej 3 dni przed upływem terminu związania ofertą zamawiający moŜe
tylko raz zwrócić się do wykonawców o wyraŜenie zgody na przedłuŜenie tego terminu o oznaczony okres, nie
dłuŜszy jednak niŜ 60 dni.
XIII. OPIS PRZYGOTOWANIA OFERTY
1.
Przygotowanie oferty:
1)
Oferta musi być sporządzona w języku polskim, pismem czytelnym.
2)
Dokumenty sporządzone w języku obcym naleŜy złoŜyć wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym
przez wykonawcę.
3)
Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę.
4)
Wykonawca moŜe złoŜyć w prowadzonym postępowaniu wyłącznie jedną ofertę.
5)
Oferta oraz wszystkie załączniki wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania firmy w obrocie
gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym, wymaganiami ustawowymi oraz innymi przepisami prawa.
6)
JeŜeli oferta i załączniki zostaną podpisane przez upowaŜnionego przedstawiciela Wykonawcy, naleŜy
dołączyć właściwe umocowanie prawne.
7)
Zamawiający nie jest podmiotem wykonującym zadania z zakresu administracji publicznej i nie wymaga
dokonania opłaty skarbowej, związanej z udzielonym pełnomocnictwem osoby do reprezentowania
Wykonawcy.
8)
Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia i załączniki, o których mowa w
treści niniejszej specyfikacji.
9)
Dokumenty powinny być sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi przez Zamawiającego
wzorcami - załącznikami, a w szczególności zawierać wszystkie informacje oraz dane.
10) Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby podpisującej ofertę.
11) Wszystkie strony oferty powinny być spięte (zszyte) w sposób trwały, zapobiegający moŜliwość dekompletacji
zawartości oferty.
2.
Oferta wspólna
1)
W przypadku, kiedy ofertę składa kilka podmiotów, oferta musi spełniać następujące warunki:
Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia
albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
b) Oferta winna być podpisana przez ustanowionego pełnomocnika.
c) UpowaŜnienie do pełnienia funkcji pełnomocnika wymaga podpisu prawnie upowaŜnionych przedstawicieli
kaŜdego z partnerów - naleŜy załączyć je do oferty.
d) Pełnomocnik winien być upowaŜniony do zaciągania zobowiązań i płatności w imieniu kaŜdego na rzecz
a)
Specjalistyczny Zespół Gruźlicy i Chorób Płuc, 75-252 Koszalin,
ul. Niepodległości 44-48
5
SIWZ
e)
f)
3.
PN/2D/2010
kaŜdego z partnerów oraz do wyłącznego występowania w realizacji kontraktu - do oferty naleŜy załączyć
oświadczenie.
Podmioty występujące wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienaleŜyte
wykonanie zobowiązań.
JeŜeli oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego zostanie
wybrana, Zamawiający moŜe Ŝądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy
regulującej współpracę tych wykonawców.
Inne wymagania dotyczące przygotowania oferty
Ofertę naleŜy złoŜyć w zamkniętej kopercie w siedzibie Zamawiającego oraz opisać według poniŜszego wzoru:
NAZWA WYKONAWCY
NR POSTĘPOWANIA: PN/2D /2010
SPECJALISTYCZNY ZESPÓŁ GRUŹLICY I CHORÓB
PŁUC
Ul. NIEPODLEGŁOŚCI 44-48
75-252 KOSZALIN
„ Dostawa i montaŜ aparatu RTG analogowego do zdjęć płucno
- kostnych z elementami ucyfrowienia szt.1”
Nie otwierać przed 20.08.2010r. godz. 1030
XIV. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
1.
Oferty naleŜy składać w sekretariacie Specjalistycznego Zespołu Gruźlicy i Chorób Płuc w Koszalinie do dnia
20.08. 2010 r. do godz. 10.00
2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 20.08.2010r. o godz. 1030 w siedzibie Zamawiającego.
Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający przekaŜe zebranym wykonawcom informację o wysokości
kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi bezpośrednio po odczytaniu ww. informacji. Po otwarciu ofert przekazane
zastaną następujące informacje: nazwa i siedziba wykonawcy, którego oferta jest otwierana, cena, a takŜe termin
wykonania zamówienia, warunki płatności.
3 Oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie składania ofert zostanie niezwłocznie zwrócona Wykonawcy
bez otwierania.
XV. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY
1. Cenę za wykonanie poszczególnych części przedmiotu zamówienia naleŜy przedstawić w „Formularzu ofertowym”
stanowiącym załącznik do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
2. Cena (wartość brutto) = ilość x cena jednostkowa netto + wartość VAT
3. Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania, musi być podana w złotych polskich cyfrowo i słownie, z
wyodrębnieniem podatku VAT, do dwóch miejsc po przecinku.
4. Cena podana w ofercie obejmuje wszystkie koszty związane z prawidłowym wykonaniem przedmiotu zamówienia
oraz warunkami i wytycznymi stawianymi przez zamawiającego, odnoszące się do przedmiotu zamówienia, zysk
wykonawcy oraz wszystkie wymagane przepisami podatki i opłaty, w tym podatek VAT.
5. Cena moŜe być tylko jedna; nie dopuszcza się wariantowości cen. Wszystkie upusty, rabaty winny być od razu
ujęte obliczaniu ceny tak, by wyliczona cena za realizację zamówienia była ceną ostateczną, bez konieczności
dokonywania przez zamawiającego przeliczeń itp. działań w celu jej określenia.
6.Cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia naleŜy przedstawić w Formularzu ofertowo – cenowym, stanowiącym
załącznik do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
XVI. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJ ĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE
OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT:
1.
Przy wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:
LP
KRYTERIUM
%
Specjalistyczny Zespół Gruźlicy i Chorób Płuc, 75-252 Koszalin,
ul. Niepodległości 44-48
SPOSÓB OBLICZANIA
6
SIWZ
1
PN/2D/2010
Cena
100 %
Cena oferowana minimalna brutto
------------------------------------------------ X 100
Cena badanej oferty brutto
Kryteria oceny ofert (cena 100%) – zamawiający uzna za spełniające wymagania i przyjmie do szczegółowego
rozpatrywania, jeŜeli:
1.1 oferta, spełnia wymagania określone niniejszą specyfikacją.
1.2 oferta została złoŜona, w określonym przez Zamawiającego terminie,
1.3 wykonawca przedstawił ofertę zgodną co do treści z wymaganiami Zamawiającego.
2. Wynik:
Oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba przyznanych punktów w oparciu o
ustalone kryteria) zostanie uznana za najkorzystniejszą, w kryterium cena – najtańsza. Pozostałe oferty zostaną
sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona wykonawcy,
który uzyska najwyŜszą ilość punktów.
XVII.INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE
PO
WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO:
1. Zamawiający uniewaŜni postępowanie o udzielenie zamówienia jeŜeli:
1)
nie złoŜono Ŝadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu,
2)
cena najkorzystniejszej oferty przewyŜsza kwotę, którą zamawiający moŜe przeznaczyć na
sfinansowanie zamówienia, a zamawiający nie moŜe zwiększyć tej kwoty do ceny najkorzystniejszej
oferty,
3)
zostały złoŜone oferty dodatkowe o takiej samej cenie,
4)
wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, Ŝe prowadzenie postępowania lub wykonanie
zamówienia nie leŜy w interesie publicznym, czego nie moŜna było wcześniej przewidzieć,
5)
postępowanie obarczone jest niemoŜliwą do usunięcia wadą uniemoŜliwiającą zawarcie
niepodlegającej uniewaŜnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.
2. O uniewaŜnieniu postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający zawiadomi równocześnie wszystkich
wykonawców, którzy:
a) ubiegali się o udzielenie zamówienia – w przypadku uniewaŜnienia postępowania przed upływem
terminu składania ofert,
b) złoŜyli oferty – w przypadku uniewaŜnienia postępowania po upływie terminu składania ofert
- podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
3. W przypadku uniewaŜnienia postępowania o udzielenie zamówienia, zamawiający na wniosek wykonawcy,
który ubiegał się o udzielenie zamówienia, zawiadomi o wszczęciu kolejnego postępowania, które dotyczy
tego samego przedmiotu zamówienia lub obejmuje ten sam przedmiot zamówienia.
4. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.
5. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym
w Ustawie Pzp oraz w mniejszej specyfikacji i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane w
ogłoszeniu o zamówieniu i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia kryteria wyboru.
6. O odrzuceniu ofert(-y) oraz wyborze najkorzystniejszej oferty, zamawiający zawiadomi niezwłocznie
wykonawców, którzy złoŜyli oferty w przedmiotowym postępowaniu, podając uzasadnienie faktyczne i
prawne,
7. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zamieści informacje, określone wart. 92 ust. l
pkt l Pzp (zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty) na własnej strome internetowej www.
szgichp.med.pl oraz w swojej siedzibie na „Tablicy ogłoszeń".
8.Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej:
1) w terminie 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeŜeli zostało
ono przesłane faksem lub drogą elektroniczną, lub
2) w terminie 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeŜeli zostało
ono przesłane pisemnie,
3) w przypadku, gdy w postępowaniu nie odrzucono Ŝadnej oferty oraz nie wykluczono Ŝadnego
wykonawcy, moŜliwe jest zawarcie umowy przed upływem ww. terminów.
9.Miejsce i termin podpisania umowy zostaną uzgodnione z wyłonionym wykonawcą.
10.W przypadku, gdy okaŜe się, Ŝe wykonawca, którego oferta została wybrana będzie uchylał się od zawarcia
umowy zamawiający moŜe wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania
ich ponownej oceny, chyba, Ŝe zachodzi jedna z przesłanek uniewaŜnienia postępowania.
XVIII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEśYTEGO WYKONANIA UMOWY
Zamawiający nie wymaga wniesienie zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy.
Specjalistyczny Zespół Gruźlicy i Chorób Płuc, 75-252 Koszalin,
ul. Niepodległości 44-48
7
SIWZ
PN/2D/2010
XIX. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI
ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, OGÓLNE WARUNKI UMOWY
ALBO WZÓR UMOWY , JEśELI ZAMAWIAJĄCY WYMAGA OD WYKONAWCY, ABY ZAWARŁ Z
NIM UMOWĘ W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA TAKICH WARUNKACH:
1.
Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaŜ z aparatu RTG analogowego do zdjęć płucno – kostnych z
elementami ucyfrowienia .
1. JeŜeli zamawiający dokona wyboru oferty, umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego zostanie
zawarta z wykonawcą, który spełnia wszystkie postanowienia i wymagania zawarte w specyfikacji istotnych
warunków zamówienia oraz którego oferta okaŜe się najkorzystniejsza.
2. Umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień
wynikających z treści SIWZ oraz danych zawartych w ofercie.
3. Istotne dla stron postanowienia, zgodnie z którymi realizowane będzie niniejsze zamówienie publiczne,
zawiera załącznik nr 6 do niniejszej specyfikacji - wzór umowy.
XX. INFORMACJA O MOśLIWOŚCI ZMIANY POSTANOWIEŃ UMOWY
Nie przewiduje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie, której dokonano
wyboru wykonawcy.
XXI. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ
1.
Odwołanie
Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w
postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na
podstawie ustawy.
2) Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:
a) wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub zapytania o cenę;
b) opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu;
c) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;
d) odrzucenia oferty odwołującego.
3) Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się
niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać Ŝądanie oraz
wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
4) Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym
podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą waŜnego kwalifikowanego certyfikatu.
5) Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w
taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iŜ
zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeŜeli
przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą sposobu określonego w
dziale VIII SIWZ.
6) Wykonawca moŜe w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować zamawiającego o
niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on
zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy.
7) W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji zamawiający powtarza czynność albo dokonuje
czynności zaniechanej, informując o tym wykonawców w sposób przewidziany w ustawie dla tej czynności.
8) Na czynności, o których mowa w pkt 7, nie przysługuje odwołanie, z zastrzeŜeniem art. 180 ust. 2 ustawy.
9) Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej
podstawę jego wniesienia.
10) Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a takŜe wobec postanowień specyfikacji istotnych
warunków zamówienia, wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień
Publicznych lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.
11) Odwołanie wobec czynności innych niŜ określone w pkt 9 i 10 wnosi się terminie 5 dni od dnia, w którym
powzięto lub przy zachowaniu naleŜytej staranności moŜna było powziąć wiadomość o okolicznościach
stanowiących podstawę jego wniesienia.
2. Skarga do sądu
1) Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.
2) W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17
listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeŜeli przepisy niniejszego rozdziału nie
stanowią inaczej.
3) Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania zamawiającego.
1)
Specjalistyczny Zespół Gruźlicy i Chorób Płuc, 75-252 Koszalin,
ul. Niepodległości 44-48
8
SIWZ
PN/2D/2010
4)
Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby,
przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. ZłoŜenie skargi w placówce pocztowej operatora
publicznego jest równoznaczne z jej wniesieniem.
5) Prezes Izby przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego właściwemu sądowi w terminie 7
dni od dnia jej otrzymania.
6) W terminie 21 dni od dnia wydania orzeczenia skargę moŜe wnieść takŜe Prezes Urzędu. Prezes Urzędu moŜe
takŜe przystąpić do toczącego się postępowania.
7) Do czynności podejmowanych przez Prezesa Urzędu stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17
listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego o prokuratorze.
8) Skarga powinna czynić zadość wymaganiom przewidzianym dla pisma procesowego oraz zawierać oznaczenie
zaskarŜonego orzeczenia, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a takŜe
wniosek o uchylenie orzeczenia lub o zmianę orzeczenia w całości lub w części.
9) W postępowaniu toczącym się na skutek wniesienia skargi nie moŜna rozszerzyć Ŝądania odwołania ani
występować z nowymi Ŝądaniami.
10) Sąd na posiedzeniu niejawnym odrzuca skargę wniesioną po upływie terminu lub niedopuszczalną z innych
przyczyn, jak równieŜ skargę, której braków strona nie uzupełniła w terminie.
3.
Szczegółowe informacje na temat środków ochrony prawnej znajdują się w ustawie Prawo zamówień
publicznych w Dziale VI.
XXII. PODWYKONAWSTWO
1.
Zamawiający Ŝąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy
podwykonawcom.
W przypadku braku wskazania podwykonawców Zamawiający uzna, Ŝe całość zamówienia zrealizowana zostanie
przez Wykonawcę.
2.
XXIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1.
1)
2)
Zasady udostępniania dokumentów
Uczestnicy postępowania mają prawo wglądu do treści protokołu oraz ofert w trakcie prowadzonego
postępowania z wyjątkiem dokumentów stanowiących załączniki do protokołu (jawne po zakończeniu
postępowania) oraz stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji i dokumentów lub informacji zastrzeŜonych przez uczestników postępowania.
Udostępnienie zainteresowanym odbywać się będzie wg poniŜszych zasad:
a) Zamawiający udostępnia wskazane dokumenty po złoŜeniu pisemnego wniosku;
b) Zamawiający wyznacza termin, miejsce oraz zakres udostępnianych dokumentów;
c) Zamawiający wyznaczy członka komisji, w którego obecności udostępnione zostaną dokumenty;
d) Zamawiający umoŜliwi kopiowanie dokumentów odpłatnie, cena za 1 stronę 1 zł netto;
e) udostępnienie moŜe mieć miejsce wyłącznie w siedzibie Zamawiającego oraz w czasie godzin jego
urzędowania.
W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Kodeksu
Cywilnego.
XXIV. ZAŁĄCZNIKI
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Załącznik nr 1: Oświadczenie dotyczące danych wykonawcy
Załącznik nr 2: Formularz ofertowy
Załącznik nr 3: Oświadczenie z art.22
Załącznik nr 4: Oświadczenie z art.24
Załącznik nr 5: Wykaz wykonanych dostaw
Załącznik nr 6: Projekt umowy
SPECYFIKACJĘ ISTOTNYCH
WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
ZATWIERDZIŁ, DN.........................
Specjalistyczny Zespół Gruźlicy i Chorób Płuc, 75-252 Koszalin,
ul. Niepodległości 44-48
9
SIWZ
PN/2D/2010
ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ
OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE DANYCH WYKONAWCY
1.
Dane Wykonawcy:
Pełna nazwa:
...............................................................................................................................
Adres:
................................................................................................................................
................................................................................................................................
NIP:
................................................................................................................................
Regon:
................................................................................................................................
KRS lub inny organ
rejestrowy:
................................................................................................................................
Telefon:
................................................................................................................................
Fax:
................................................................................................................................
Dane osoby
upowaŜnionej do
kontaktów
Imię i nazwisko .......................................................................................................
Tel. ......................................... Adres e-mail:..........................................................
Strona www:
................................................................................................................................
Województwo:
................................................................................................................................
Powiat:
2.
................................................................................................................................
W związku z wymogami systemu zarządzania jakością według normy ISO 9001:2001 prosimy o udzielenie
odpowiedzi na następujące pytania. Udzielone odpowiedzi nie będą miały Ŝadnego wpływu na ocenę oferty.
Czy Wykonawca stosuje system zarządzania jakością?
Czy Wykonawca posiada certyfikat systemu zarządzania jakością?
Czy u Wykonawcy funkcjonuje skuteczny system kontroli dostaw surowców,
materiałów, kwalifikowania wyrobów gotowych lub oceny świadczonych usług?
Czy u Wykonawcy istnieje procedura reklamacyjna dla klienta?
TAK
TAK
TAK
NIE
NIE
NIE
TAK
NIE
3.
Oświadczamy, Ŝe wymagania zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz projekt umowy
zostały przez nas zaakceptowane i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy w
miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
4.
Wadium w kwocie ogółem Nr zadania
nie obowiązuje
Kwota wadium
5.
6.
7.
Forma wniesienia wadium
-
Numer rachunku oraz nazwa i numer oddziału banku, na który naleŜy dokonać zwrotu wadium: - NIE
DOTYCZY
Termin dostawy i montaŜu.........................................................................................................................................
Termin płatności.........................................................................................................................................................
DATA:
Specjalistyczny Zespół Gruźlicy i Chorób Płuc, 75-252 Koszalin,
ul. Niepodległości 44-48
PODPIS WYKONAWCY
10
SIWZ
PN/2D/2010
Załącznik Nr 2 do SIWZ
Oferta cenowa
i spełnienia wymaganych parametrów technicznych
APARAT RTG analogowy do zdjęć płucno – kostnych z elementami
ucyfrowienia szt.1
Niezbędne wyposaŜenie
............................................................................................................................
............................................................................................................................................(Wymienić
jakie)
Typ, producent, rok produkcji ................................................................................................................
Zestawienie parametrów wymaganych dla aparatu RTG do zdjęć kostno – płucnych wraz z
elementami ucyfrowienia.
Parametr
Parametr
Lp. Nazwa/opis parametrów
wymagany
oferowany
TAK/NIE
I.
Aparat RTG do zdjęć kostno-płucnych
1
Producent
Podać
2
Nazwa i typ urządzenia
Podać
3
Rok produkcji nie starszy niŜ 2010 r.
Tak, podać
4
Aparat fabrycznie nowy, nierekondycjonowany,
nie powystawowy i nieuŜywany.
Tak
5
Aparat powinien posiadać wspólną na
wszystkie elementy aparatu rtg Deklarację Zgodności Tak, załączyć do
Unii Europejskiej zgodnie z Dyrektywą Rady
oferty
93/42/EWG z dnia14 czerwca 1993r.
6
Aparat powinien posiadać zgłoszenie /
wpis do Rejestru Wyrobów medycznych
dopuszczające do uŜytkowania na terenie RP zgodnie Tak, załączyć do
oferty
z Ustawą o Wyrobach Medycznych z dnia 20
kwietnia 2004r.
II.
Generator rtg (podać model i producenta:…………………………………..)
1
Generator wysokiej częstotliwości min. 50 kHz
Tak, podać
2
Moc generatora (zgodnie z IEC 601)
Tak, > 50 kW
3
Zasilanie trójfazowe
Tak
4
Zakres napięć
5
Zakres mAs radiografii
min. 40-150 kV
Min. ≤ 1 mAs
Max. ≥ 800 mAs
6
Maksymalny prąd radiografii
Specjalistyczny Zespół Gruźlicy i Chorób Płuc, 75-252 Koszalin,
ul. Niepodległości 44-48
Tak, > 500 mA
11
SIWZ
PN/2D/2010
7
Czas ekspozycji
≤ 2 ms
8
Automatyka ekspozycji AEC dla stołu i statywu
Tak
9
Programy anatomiczne min. 1000 programów
Tak, podać ilość
10
Techniki automatyki zdjęciowej
Tak, podać
11
Ręczny dobór parametrów
Tak
III. Lampa rtg (podać model i producenta:…………………………………..)
1
2
3
Ognisko lampy małe
Ognisko lampy duŜe
Moce ognisk
-małe ognisko
-duŜe ognisko
4
Rzeczywiste obroty anody
5
6
7
Pojemność cieplna anody
Szybkość chłodzenia anody
Pojemność cieplna kołpaka
IV.
Kolumna z lampą rtg
1
Ruch wzdłuŜny kolumny z lampą rtg
Zakres odległości promienia centralnego od podłogi
przy pracy promieniem poziomym
2
3
4
5
6
MoŜliwość wykonania zdjęć przyłóŜkowych po
obrocie kolumny lampy o min. 90° wokół osi
pionowej
Tak, ≤ 0,6 mm
Tak, ≤1,2 mm
Tak, ≥ 25 kW
Tak, ≥ 50 kW
Tak,
≥ 8500 obr/min
Tak, ≥ 400 kJ
Tak, ≥ 100 kJ
Tak, ≥ 1600 kJ
Tak, ≥ 160 cm
Tak, ≥ 150 cm
Tak
Obrót lampy rtg wokół osi poziomej
Tak, ± 1200
Kolimator z przesłonami prostokątnymi i
Tak
lokalizatorem świetlnym
Zainstalowana komora jonizacyjna z pomiarem dawki
ekspozycyjnej w wiązce pierwotnej w kolimatorze
Tak
7
MoŜliwość wprowadzania dodatkowych filtrów
miedziowych w celu redukcji dawki promieniowania Tak
pochłoniętej
V.
Stół kostny
1
Stół z „pływającym blatem”
2
Wymiary blatu stołu ( dł. x szer.)
Tak
Tak,
≥ 240 cm x 75 cm
Ruch blatu w płaszczyźnie poziomej w czterech
kierunkach
Wysokość stołu regulowana:
-min wysokość
-max wysokość
Tak,
≤ 60 cm
≥ 85 cm
5
Ekwiwalent pochłaniania płyty pacjenta
Tak, ≤ 0,65 mm Al
6
Odległość płyta-film
Tak, ≤ 60 mm
3
4
Specjalistyczny Zespół Gruźlicy i Chorób Płuc, 75-252 Koszalin,
ul. Niepodległości 44-48
Tak
12
SIWZ
7
8
9
10
11
PN/2D/2010
Dopuszczalne obciąŜenie płyty pacjenta
Zakres ruchu płyty pacjenta:
- poprzeczny
- wzdłuŜny
Kratka przeciwrozproszeniowa oscylacyjna, min. 40
linii/cm
Zakres ruchu szuflady z kratką
przeciwrozproszeniową
Szuflada akceptująca kasety o rozmiarach
min. od 18 x 24 cm do 35 x 43 cm
Tak, > 200 kg
Tak, ≥ 25 cm
Tak, ≥ 90 cm
Tak
Tak, ≥ 60 cm
Tak
12
MoŜliwość łatwego wyjmowania kratki
przeciwrozproszeniowej (przez obsługę bez uŜycia
narzędzi)
VI.
Statyw do zdjęć odległościowych
1
Zakres ruchu szuflady kasetowej
Tak, ≥ 150 cm
2
Kratka przeciwrozproszeniowa oscylacyjna,
min. 40 linii/cm
Tak, podać
parametry
3
Min. wysokość środka panelu stojaka od podłogi
Tak, ≤ 40 cm
Max. wysokość środka panelu stojaka od podłogi
Tak, ≥ 190 cm
Tak, ≤ 0,65 mm
Al
Tak, ≤ 50 mm
4
Ekwiwalent pochłaniana płyty pacjenta
5
Odległość płyta-film
Szuflada akceptująca kasety o rozmiarach
min. od 18 x 24 cm do 35 x 43 cm
6
Tak
Tak
VII. WyposaŜenie
1.
Akcesoria:
- uchwyt dłoni pacjenta na blacie stołu
- komplet uchwytów ułatwiających wykonanie zdjęć
płucnych na statywie płucnym
- uchwyt kaset do pozycji bocznej
Tak
VIII. Inne
1.
MoŜliwość współpracy aparatu z systemem radiografii
pośredniej CR bez dodatkowych modyfikacji /
Tak
rozbudowy aparatu
2.
Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na
Tak
terenie Polski
3.
Instrukcja obsługi w języku polskim przy dostawie
aparatu
Tak
4.
Przeszkolenie personelu
Tak
5.
Wykonanie testów akceptacyjnych
Tak
Specjalistyczny Zespół Gruźlicy i Chorób Płuc, 75-252 Koszalin,
ul. Niepodległości 44-48
13
SIWZ
6.
7.
9.
10.
11.
PN/2D/2010
Generator, lampa RTG wyprodukowane
przez jednego producenta
Tak, podać
Czas oczekiwania na reakcję serwisu w okresie
gwarancji (licząc od zgłoszenia do rozpoczęcia
Max. 36 h
naprawy). Podać w h
Czas usunięcia usterki (przywrócenie pełnej
sprawności urządzenia) w okresie gwarancji liczony od
momentu podjęcia interwencji w miejscu
Max. 36 h
zainstalowania aparatu.
Liczba napraw gwarancyjnych podzespołu
uprawniająca do wymiany podzespołu urządzenia na Max. 5
nowy
Czas naprawy gwarancyjnej po przekroczeniu, którego
przedłuŜa się gwarancję o czas przerwy w eksploatacji Podać
Okres zagwarantowania dostępności części zamiennych
Min. 10 lat
od daty sprzedaŜy w latach
13. Gwarancja min. 24 miesiące
Tak, podać
Termin realizacji zamówienia
Do dnia
14.
28.X.2010r.
PowyŜsze warunki graniczne stanowią wymagania odcinające. Nie spełnienie nawet jednego z w/w
wymagań spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu będzie traktowany jako brak danego parametru
w oferowanej konfiguracji urządzenia.
Oświadczamy, Ŝe oferowane, powyŜej wyspecyfikowane urządzenie jest kompletne i będzie
gotowe do uŜytkowania bez Ŝadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami
eksploatacyjnymi).
12.
Wykonawca zobowiązany jest do podania parametrów w jednostkach wskazanych w niniejszej
SIWZ. Inne jednostki nie będą przeliczane, co w konsekwencji spowoduje odrzucenie oferty.
Wykonawca uznaje niniejszym, Ŝe deklarowane zobowiązania staną się integralną i obowiązującą
częścią umowy.
Wszystkie podane parametry muszą być poparte oryginalnymi materiałami firmowym producenta
(foldery, instrukcje obsługi itp.) w języku polskim lub oświadczeniem firmy utworzonej przez
producenta aparatu dla reprezentowania jego interesów na terenie Polski, pod rygorem odrzucenia
oferty.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do sprawdzenia wiarygodności podanych przez Wykonawcę
parametrów technicznych we wszystkich dostępnych źródłach w tym równieŜ poprzez zwrócenie
się o złoŜenie dodatkowych wyjaśnień przez Wykonawcę lub producenta.
IX.
Macierz dyskowa
1
Obudowa
1) System dostarczony ze wszystkimi komponentami
do instalacji w standardowej szafie rack 19” z
zajętością maks 2U w tej szafie.
Specjalistyczny Zespół Gruźlicy i Chorób Płuc, 75-252 Koszalin,
ul. Niepodległości 44-48
Tak
14
SIWZ
PN/2D/2010
2) Obudowa zawiera układ nadmiarowy dla modułów
zasilania i chłodzenia umoŜliwiający wymianę tych
elementów w razie awarii bez konieczności
wyłączania macierzy
3) Obudowa posiada widoczne elementy
sygnalizacyjne do informowania o stanie poprawnej
pracy lub awarii/macierzy.
4) Maksymalna moc zasilania wynosi maksymalnie
3900W dla maksymalnej moŜliwej konfiguracji
macierzy.
5) Obudowa nie moŜe zawierać elementów typu
bateria/akumulator wymagających jakiegokolwiek
reŜimu obsługowego: wymiana, przełączanie,
ładowanie.
6) Rozbudowa o dodatkowe moduły dla
obsługiwanych dysków odbywa się wyłącznie poprzez
zakup takich modułów bez konieczności zakupu
dodatkowych licencji lub specjalnego
oprogramowania aktywującego proces rozbudowy
7) Moduły dla rozbudowy o dodatkowe dyski i
przestrzeń dyskową muszą mieć obudowy o zajętości
nie większej niŜ 2U, przy montaŜu w szafach
przemysłowych standardu 19”
8) Moduły dla rozbudowy jak w pkt 7. muszą być
wyposaŜone w nadmiarowy układ zasilania i
chłodzenia
2
Pojemność
1) System umoŜliwia instalację min 12 dysków
formatu 3,5” wykonanych jako dyski SAS lub
NearLine-SAS lub SolidStateDrive.
2) System posiada moŜliwość dołączania półek
rozszerzeń umoŜliwiających uzyskanie sumarycznej
Tak
liczby dysków min. 120
3) System umoŜliwia rozbudowę o redundantny
kontroler RAID bez utraty wcześniej zapisanych
danych.
4) Macierz posiada moŜliwość rozbudowy jak w pkt.2
wyłącznie poprzez zakup elementów sprzętowych.
3
Kontrolery
1) System posiada min. 2 kontrolery pracujące w
układzie nadmiarowym typu active-active, z minimum
2GB pamięci podręcznej kaŜdy
2) W przypadku awarii zasilania dane nie zapisane na
dyski, przechowywane w pamięci muszą być
Tak
zabezpieczone metodą trwałego zapisu na dysk lub
równowaŜny nośnik nie wymagający stosowania
zasilania zewnętrznego lub bateryjnego.
3) Kontrolery posiadają moŜliwość ich wymiany bez
konieczności wyłączania zasilania całego urządzenia –
dotyczy konfiguracji z dwoma kontrolerami RAID.
Specjalistyczny Zespół Gruźlicy i Chorób Płuc, 75-252 Koszalin,
ul. Niepodległości 44-48
15
SIWZ
PN/2D/2010
4) Macierz pozwala na wymianę kontrolera RAID bez
utraty danych zapisanych na dyskach nawet w
przypadku konfiguracji z jednym kontrolerem RAID.
5) W układzie z zainstalowanymi dwoma
kontrolerami RAID zawartości pamięci podręcznej
obydwu kontrolerów musi być identyczna tzw. cache
mirror.
6) KaŜdy z kontrolerów RAID posiada dedykowany
min. 1 interfejs RJ-45 Ethernet obsługujący połączenia
z prędkościami: 1000Mb/s, 100Mb/s, 10Mb/s - dla
zdalnej komunikacji z oprogramowaniem
zarządzającym i konfiguracyjnym macierzy.
4
Interfejsy FC
1) Macierz musi mieć minimum po 4 porty FC dla
bezpośredniego podłączenia serwerów lub dla
dołączenia do sieci SAN, wyprowadzone na kaŜdy
kontroler RAID.
2) Porty pracują z prędkością min. 8 Gb/s oraz
umoŜliwiają poprawną pracę takŜe z prędkością 4Gb/s
Tak
i 2 Gb/s.
3) Interfejsy FC nie mogą być wykorzystywane do
innych transmisji (zarządzanie lub konfiguracja
macierzy) niŜ dane do zapisu / odczytu danych na
zdefiniowane woluminy
4) Macierz wyposaŜona w min. 8 patchcordów
światłowodowych MM ze złączmi LC o
przepustowości 8Gbit/s i długości 10 metrów
5
Poziomy RAID
Macierz zapewnia poziom zabezpieczenia danych na
dyskach definiowany poziomami RADI: 0,1 ,1+0, 5
,5+0, 6
Tak
Wspierane dyski
1) dyski SAS wykonane w technologii hot-plug o
pojemnościach min. 300GB i prędkości obrotowej
min. 15000 obrotów na minutę,
2) dyski NL-SAS (NearLine SAS) wykonane w
technologii hot-plug o pojemnościach min. 750GB i
prędkości obrotowej 7200 obrotów na minutę,
3) dyski elektroniczne SolidStateDrive wykonane w
technologii hot-plug o pojemnościach min. 100GB –
liczba dysków SSD obsługiwanych w macierzy musi
wynosić min 9 szt.,
4) interfejsy obsługiwanych dysków wyposaŜone w
min. 2 porty pracujące w reŜimie full-duplex
(jednoczesną transmisję danych przez dwa porty)
5) Macierz wspiera mieszaną konfigurację dysków
SAS, NearLine-SAS i SSD, w obrębie pojedynczego
modułu obudowy.
6) Macierz wspiera dla min jednej z obsługiwanych
technologii dyskowych mechanizm automatycznej
przedawaryjnej migracji zapisów i składowanych
Tak
6
Specjalistyczny Zespół Gruźlicy i Chorób Płuc, 75-252 Koszalin,
ul. Niepodległości 44-48
16
SIWZ
PN/2D/2010
danych na dysk zapasowy.
7) Macierz wspiera technologię energooszczędne typu
Drive Spin Down lub wyłączanie dysków
nieaktywnych w trybie ręcznym i automatycznym z
wykorzystaniem mechanizmu typu ‘time scheduler’
czyli w zadanym i/lub powtarzalnym oknie
czasowym.
8) Macierz umoŜliwia definiowanie i obsługę dysków
zapasowych tzw. hot-spare w trybach:
- hot-spare dedykowany dla zabezpieczenia tylko
wybranej grupy dyskowej RAID
- hot-spare dla zabezpieczania dowolnej grypy
dyskowej RAID.
9) Macierz wyposaŜona w min. 12 dysków NL-SAS o
pojemności min. 2TBGB i prędkości obrotowej min.
7200 obrotów na minutę
7
Opcje software’owe
1)Macierz wyposaŜona w system kopii migawkowych
(snapshot) z licencją na min 8 kopii migawkowe z
moŜliwością rozszerzenia licencji do min. 1024 kopii
migawkowych.
2) Macierz wspiera Microsoft Volume ShadowCopy
Services (VSS)
3) Macierz wspiera Microsoft Virtual Disk Services
(VDS)
4) Macierz umoŜliwia zdefiniowanie min. 1024
woluminów (LUN)
5) Macierz umoŜliwia podłączenie logiczne z
serwerami i stacjami poprzez min. 256 ścieŜek
logicznych FC
6) Oprogramowanie wbudowane macierzy wspiera
szyfrowanie danych na obsługiwanych woluminach z
wykorzystaniem algorytmu szyfrującego o długości
klucza minimum 123-bitów
Tak
7) Macierz umoŜliwia aktualizację oprogramowania
wewnętrznego i kontrolerów RAID bez konieczności
wyłączania macierzy lub bez konieczności wyłączania
ścieŜek logicznych FC dla podłączonych
stacji/serwerów
8) Macierz umoŜliwia dokonywanie w trybie on-line
(tj. bez wyłaczania zasilania i bez przerywania
przetwarzania danych w macierzy) operacji:
- zmiana rozmiaru woluminu,
- zmiana poziomu RAID,
- zmiana technologii dysków dla danej grupy RAID,
- dodawanie nowych dysków do istniejącej grupy
dyskowej,
9) Macierz posiada wsparcie dla systemów
operacyjnych : MS Windows Server 2003/2008, SuSE
Linux, RedHat Linux, HP-UNIX, IBM AIX, SUN
Solaris, VMWare 3.5/4.0, Citrix XEN Server
10) Licencja na oprogramowanie obsługujące
Specjalistyczny Zespół Gruźlicy i Chorób Płuc, 75-252 Koszalin,
ul. Niepodległości 44-48
17
SIWZ
PN/2D/2010
technologię typu multipath (obsługa nadmiarowości
dla ścieŜek transmisji danych pomiędzy macierzą i
serwerem) dla połączeń FC. Wymagane wsparcie
oprogramowania dla systemów operacyjnych klasy:
MS Windows, Linux, SUN Solaria
11) Macierz umoŜliwia wystawienie woluminu
logiczne o maksymalnej pojemności min. 16TB.
12) Macierz posiada wbudowane tzw. storage-based,
mechanizmy zdalnej replikacji danych z innymi
macierzami tego samego typu, z wykorzystaniem
protokołu transmisji Fibre Channel . Replikacja musi
być obsługiwana w trybie synchronicznym i
asynchronicznym oraz zawiera funkcjonalność
replikacji z jednej macierzy źródłowej na min. 4
macierze docelowe.
13) Aktywacja mechanizmu replikacji odbywa się
wyłącznie na drodze uruchomienia właściwej licencji,
bez konieczności późniejszego zakupu elementów
sprzętowych.
8
Konfiguracja, zarządzanie
1) Oprogramowanie do zarządzania zintegrowane z
systemem operacyjnym systemu pamięci masowej bez
konieczności dedykowania oddzielnego serwera do
obsługi tego oprogramowania.
2) Komunikacja z wbudowanym oprogramowaniem
zarządzającym macierzą moŜliwa w trybie graficznym
np. poprzez przeglądarkę WWW oraz w trybie
tekstowym.
3) Pełne zdalne zarządzanie macierzą moŜliwe bez
konieczności instalacji Ŝadnych dodatkowych
Tak
aplikacji na stacji administratora
4) Wbudowane oprogramowanie macierzy obsługuje
połączenia z modułem zarządzania macierzy poprzez
szyfrowanie komunikacji protokołami: SSL dla
komunikacji poprzez przeglądarkę WWW i
protokołem SSH dla komunikacji poprzez CLI.
5) Macierz wspiera protokół zarządzania SMI-S,
6) Oprogramowanie (nośnik + licencja) pozwalające
zarządzać kilkoma macierzami opisanymi niniejszą
specyfikacją.
9
Gwarancja i serwis
1) Całe rozwiązanie objęte minimum 36 miesięcznym
okresem gwarancji z czasem reakcji w następnym
dniu roboczym od zgłoszenia
2) Serwis gwarancyjny obejmuje dostęp do poprawek
Tak
i nowych wersji oprogramowania wbudowanego,
które są elementem zamówienia w ciągu 36 miesięcy
od daty zakupu.
3) System zapewnia moŜliwość samodzielnego i
automatycznego powiadamiania producenta i
administratorów Zamawiającego o usterkach za
Specjalistyczny Zespół Gruźlicy i Chorób Płuc, 75-252 Koszalin,
ul. Niepodległości 44-48
18
SIWZ
PN/2D/2010
pomocą wiadomości wysyłanych poprzez protokół
SNMP lub SMTP
4) Urządzenie wykonane zgodnie z europejskimi
dyrektywami RoHS i WEEE stanowiącymi o unikaniu
i ograniczaniu stosowania substancji szkodliwych dla
zdrowia
X.
Serwer
1
Obudowa
typu Rack , wysokość nie więcej niŜ 2U
2
Procesor
dwa procesory czterordzeniowe w architekturze x86,
osiągające w testach wydajnościowych SPECint2006
min. 34,5pkt, SPECfp2006 min. 39.6pkt.
wymagane dostarczenie dokumentu z testów SPEC
lub wymagana obecność certyfikatu potwierdzającego Tak
osiągnięty wynik na stronie: www.spec.org (wydruk
załączony do oferty)
Maksymalny pobór mocy dla jednego procesora max
80W wg dokumentacji technicznej jego producenta.
3
Płyta główna
Dedykowana płyta serwerowa, zaprojektowana i
wyprodukowana przez producenta serwera, trwale
oznaczona logo producenta oraz oznaczeniem modelu
płyty głównej na etapie produkcji
Tak
-minimum 18 gniazd pamięci RAM.
-minimum 2 sloty PCI-Express Gen2 x8 typu low
profile
-minimum 5 slotów PCI-Express Gen2 x4 typu low
profile
-moŜliwość obsadzania w minimum 2 slotach kart
PCIe x16
Tak
-dodatkowo minimum dwa gniazda PCI-Express Gen2
x4 muszą umoŜliwiać wykorzystanie jako gniazdo x8,
jeśli sąsiednie gniazda x4 będą niewykorzystane
-minimum 10 portów USB (w tym min. 3 z przodu,
min. 4 z tyłu, min. 3 w środku),
-moŜliwość instalacji pamięci flash wewnątrz serwera
za pośrednictwem dedykowanego złącza na płycie
głównej
-port VGA z tyłu,
-2 porty RS-232 w tym jeden dostępny zarówno dla
systemu operacyjnego jak i sprzętowego kontrolera
zdalnego zarządzania
4
Pamięć RAM
-Nie mniej niŜ 32GB RAM typu registred DDR3-1333
z korekcją błędów Advanced ECC, funkcje scrubbing Tak
i SDDC,
-moŜliwość konfiguracji aktywnej rezerwy i zapisu
Specjalistyczny Zespół Gruźlicy i Chorób Płuc, 75-252 Koszalin,
ul. Niepodległości 44-48
19
SIWZ
PN/2D/2010
lustrzanego pamięci
-obsadzone 4 gniazd pamięci w trybie niezaleŜnym
-moŜliwość rozbudowy do minimum 192 GB RAM
-obsługa pamięci typu UDIMM, RDIMM i LVDIMM
5
6
Dyski twarde
2 szt dysków twardych typu SAS 2.0 hot-plug, nie
mniejsze niŜ 450GB 15krpm 3,5” kaŜdy, dyski
wewnątrz serwera pracujące w macierzy dyskowej
RAID, moŜliwość jednoczesnej instalacji dysków
SATA i SAS,
moŜliwość instalacji min. 6 szt. dysków
Tak
Kontrolery
-kontroler dysków typu SAS 2.0
-minimum 8 portów z obsługą RAID 0,1, 1E
Tak
7
Karty
Tak
Karta FC, min. 2 porty o przepustowości min. 4Gbit/s
8
Karta graficzna
Zintegrowana, w jednym module z kontrolerem
zdalnego zarządzania i pamięcią 32MB na płycie
głównej, rozdzielczość min. 1600 x 1200
9
Tak
Karty sieciowe
-2 karty sieciowe typu Ethernet 10/100/1000
-wsparcie dla akceleracji TCP/IP, VT-c
- rozruch PXE przez sieć LAN z serwera PXE
- rozruch iSCSI przez zintegrowaną kartę sieci LAN,
Tak
-1 dedykowana karta Ethernet 10/100 wyłącznie dla
komunikacji z kontrolerem zdalnego
zarządzania,redundancja interfejsu zarządzającego
poprzez przejęcie jego funkcjonalności w przypadku
usterki przez jedną z dwóch kart Ethernet 10/100/1000
10
11
Zasilanie i chłodzenie
Redundantne dwa zasilacze zgodne ze standardem
EPA typu hot-plug, o mocy maksymalnej 800W na 1
zasilacz, o sprawności min. 92% przy typowym
obciąŜeniu 50%
-Nadmiarowe chłodzenie – redundantne wentylatory
typu hot-plug
Tak
Oprogramowanie
Oprogramowanie zarządzające i diagnostyczne
wyprodukowane przez producenta serwera
umoŜliwiające konfigurację kontrolera RAID,
instalację systemów operacyjnych, zdalne
Tak
zarządzanie, diagnostykę i przewidywanie awarii w
oparciu o informacje dostarczane w ramach
zintegrowanego w serwerze systemu umoŜliwiającego
monitoring systemu i środowiska (temperatura, dyski,
zasilacze, płyta główna, procesory, pamięć operacyjna
Specjalistyczny Zespół Gruźlicy i Chorób Płuc, 75-252 Koszalin,
ul. Niepodległości 44-48
20
SIWZ
PN/2D/2010
itd.).
12
Zarządzanie
Zintegrowany z płytą główną kontroler zdalnego
zarządzania zgodny ze standardem IPMI 2.0
umoŜliwiający zdalny restart serwera i pełne
zarządzanie włącznie z przejęciem zdalnym konsoli
tekstowej (moŜliwość dokupienia opcji przejęcia
konsoli graficznej oraz zdalnego podłączenia
napędów).
Tak
Dedykowana karta LAN 10/100 Mb/s do komunikacji
wyłącznie z kontrolerem zdalnego zarządzania z
moŜliwością przeniesienia tej komunikacji na inną
kartę sieciową współdzieloną z systemem
operacyjnym serwera.
Umieszczona z przodu chowana karta identyfikacyjna
serwera zawierająca nazwę serwera, numer handlowy,
numer seryjny, adresy kart sieciowych
13
Certyfikaty producenta
Certyfikat producenta ISO 9001 w zakresie
projektowania, produkcji i serwisu produktów, CE
oraz ISO 14001.
Tak
Dokumentacja
Karty gwarancyjne, instrukcje, licencje
oprogramowania, nośniki ze sterownikami
Tak
14
15
Inne
-Elementy, z których zbudowane są serwery muszą
być produktami producenta tych serwerów lub być
przez niego certyfikowane (wymagane oświadczenie
producenta dołączone do oferty) oraz muszą być
objęte gwarancją producenta, potwierdzoną przez
oryginalne karty gwarancyjne.
-Serwer musi być fabrycznie nowy i pochodzić z
oficjalnego kanału dystrybucyjnego w Polsce Wymagane oświadczenie producenta serwera, Ŝe
oferowany do przetargu sprzęt spełnia ten wymóg.
-Oferent zobowiązany jest dostarczyć wraz z ofertą,
szczegółową specyfikację techniczną oferowanego
sprzętu.
-Dostępność części zamiennych przez 5 lat od
momentu zakupu serwera (oświadczenie producenta)
Tak
-Ogólnopolska, telefoniczna infolinia/linia techniczna
producenta komputera, (ogólnopolski numer o
zredukowanej odpłatności 0-800/0-801, w ofercie
naleŜy podać nr telefonu) w czasie obowiązywania
gwarancji na sprzęt i umoŜliwiająca po podaniu
numeru seryjnego urządzenia weryfikację:
konfiguracji sprzętowej serwera, w tym model i typ
dysków twardych, procesora, ilość fabrycznie
zainstalowanej pamięci operacyjnej, czasu
Specjalistyczny Zespół Gruźlicy i Chorób Płuc, 75-252 Koszalin,
ul. Niepodległości 44-48
21
SIWZ
PN/2D/2010
obowiązywania i typ udzielonej gwarancji
MoŜliwość aktualizacji i pobrania sterowników do
oferowanego modelu serwera w najnowszych
certyfikowanych wersjach bezpośrednio z sieci
Internet za pośrednictwem strony www producenta
komputera,
MoŜliwość weryfikacji czasu obowiązywania i reŜimu
gwarancji bezpośrednio z sieci Internet za
pośrednictwem strony www producenta serwera
XI.
Oprogramowanie wirtualizacyjne
1
Oprogramowanie wirtualizacyjne instalowane
bezpośrednio na serwerze fizycznym
bez konieczności instalowania innego systemu
operacyjnego
Tak
2
Oprogramowanie musi posiadać centralną konsolę
graficzną do zarządzania wieloma maszynami
wirtualnymi oraz ich zasobami pracującymi na wielu
serwerach fizycznych :
- globalne zarządzanie kontrolą dostępu do serwerów i
maszyn wirtualnych
- wykonywanie automatycznych bądź manualnych
zadań w celu optymalizacji infrastruktury dla maszyn
wirtualnych.
- widok całego systemu i zbioru maszyn wirtualnych.
Mapy Infrastruktury.
- moŜliwość monitorowania dostępności i wydajności
maszyn wirtualnych
Tak
- moŜliwość raportowania dostępności i wydajności
maszyn wirtualnych
- funkcje ochrony dostępu zintegrowane z
mechanizmem uwierzytelniania Windows
- planowanie zadań i ustawianie znaczników alarmów
w celu generowania automatycznych powiadomień o
statusie serwerów lub maszyn wirtualnych
- tworzenie obrazów maszyn wirtualnych
- klonowanie maszyn wirtualnych
- wykonywanie wielu kopii migawkowych
(snapshoot) w kaŜdym momencie pracy maszyny
wirtualnej oraz moŜliwość powrotu do jej stanu z
kaŜdego momentu zrobienia kopii.
3
Wsparcie dla urządzeń pamięci masowej NAS,SAN,
iSCSI
Tak
4
MoŜliwość utworzenia maszyny wirtualnej o
parametrach 64 GB RAM i 4 procesory
Tak
5
MoŜliwość wykonywania wielu migawek maszyn
wirtualnych w celu późniejszego powrotu do
określonego miejsca instalacji.
Tak
6
Potwierdzone przez producenta oprogramowania
Tak
wsparcie dla następujących Systemów Operacyjnych:
Specjalistyczny Zespół Gruźlicy i Chorób Płuc, 75-252 Koszalin,
ul. Niepodległości 44-48
22
SIWZ
PN/2D/2010
Windows 2000 Server, Windows 2003, Solaris 10,
Red Hat Enterprise Linux 4.0, SUSE Linux Enterprise
Server 9.0,
7
Wsparcie dla systemów 32- i 64-bitowych
Tak
8
Oprogramowanie do centralnego zarządzania i
monitorowania infrastruktury wirtualnych maszyn
Tak
9
Przenaszalność licencji VMware, pomiędzy serwerami
róŜnych producentów z zachowaniem supportu
telefonicznego i przez pocztę elektroniczną
świadczonego przez producenta oprogramowania
Tak
wirtualizacyjnego przez 5 dni w tygodniu 9 godziny
na dobę. Support ma być świadczony przez
producenta oprogramowania w 1, 2 i 3 linii wsparcia.
10
Subskrypcja dla oprogramowania waŜna przez 36
miesięcy.
Tak
XII.
Zasilacz awaryjny UPS
1
Klasa wykonania: VFI-SS-111 (True on-Line)
Tak
2
Obudowa: Rack 19’ (3U) lub Tower
Tak
3
Parametry wejściowe
Moc pozorna: 11 kVA
Napięcie nominalne: 230 VAC
Zakres napięcia bez wykorzystania baterii: 156-280
VAC (100% obciąŜenia)
Częstotliwość: 50/60 Hz +/- 0,5Hz
Tak
Parametry wyjściowe
Moc czynna: 8 kW
Napięcie nominalne: 200/208/220/230/240 VAC
konfigurowalne
PrzeciąŜalność: < 102% - ciągłe
125 % - 1 min.,
150 % - 30 sek.
> 150 % - <15 cykli
Współczynnik szczytu: 3:1 dla 100% obciąŜenia
Tak
Wymiary i masa, warunki środowiskowe
Wymiary S x G x W: 445 mm x 563 mm x 130 mm
(3U)
Masa: max 25 kg
Dopuszczalna temperatura pracy: 0 °C ÷ 40 °C
Zalecana temperatura pracy: 15 °C ÷ 25 °C
Temperatura składowania: - 15 °C ÷ 40 °C
Wilgotność: 0 ÷ 90 % (bez kondensacji)
Tak
Praca bateryjna
Czas autonomii pracy: 60 minut
śywotność baterii wg EUROBAT: 10-12 lat
Typ baterii: Szczelne, bezobsługowe, kwasowoołowiowe, typu VRLA
Tak
4
5
6
Specjalistyczny Zespół Gruźlicy i Chorób Płuc, 75-252 Koszalin,
ul. Niepodległości 44-48
23
SIWZ
PN/2D/2010
Rodzaj montaŜu baterii: otwarty stelaŜ bateryjny
Prąd ładowania akumulatorów: Minimum 4A –
moŜliwość konfiguracji
7
Sygnalizacja stanu pracy i komunikacja z UPS
Wskaźniki stanu pracy: Wyświetlacz LCD, wskaźnik
LED, alarm dźwiękowy
Komunikacja: Port RS232, Dry Contact, slot karty
SNMP, złącze zdalnego wyłącznika P.PoŜ.
Odczyt parametrów pracy na panelu kontrolnym UPS:
Napięcia we/wy, częstotliwość we/wy, poziom
obciąŜenia kW i %, stan naładowania baterii
Oprogramowanie: do zarządzania, kontroli i
Tak
konfiguracji UPS oraz dla składania systemów
operacyjnych
MoŜliwości oprogramowania: UmoŜliwia pracę w
środowisku zarówno Unix, OSx jak i Windows,
zapewnia moŜliwość pełnej zdalnej kontroli nad
parametrami zasilacza, moŜliwość automatycznego
składania wielu serwerów, oraz zdalny shut-down
systemu.
8
Normy
Odporność na zakłócenia: EN62040-2
Bezpieczeństwo: EN62040-1, znak CE
Tak
Zobowiązania wykonawcy
Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu publicznym na " dostawę i montaŜ aparatu RTG analogowego
do zdjęć płucno – kostnych z elementami ucyfrowienia szt.1”
Numer sprawy: PN /2D/2010, oferujemy wykonanie zamówienia, zgodnie z wymogami Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia za cenę:
- Wartość netto
- Wartość brutto
- Warunki gwarancji (okres gwarancji w m-cach, latach)
........ .......................... zł.
................................... zł.
....................................
Treść oświadczenia Wykonawcy
1. Oświadczamy, Ŝe przedstawione powyŜej dane są prawdziwe oraz
zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu do dostarczenia
aparatury spełniającej wyspecyfikowane parametry. Oświadczamy, Ŝe
oferowany, powyŜej wyspecyfikowany sprzęt jest kompletny i po
zainstalowaniu będzie gotowy do eksploatacji, bez Ŝadnych dodatkowych
zakupów
i inwestycji (poza typowymi, znormalizowanymi materiałami
eksploatacyjnymi i przygotowaniem adaptacyjnym pomieszczenia)
2. Zobowiązujemy się do opracowania Projektu Usytuowania aparatu do zdjęć
płucno kostnych w Pracowni RTG zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz
przedstawienia szczegółowych wytycznych montaŜu sprzętu zgodnie pkt- II
SIWZ.
Data............
..................................................................
( Podpis oferenta )
Specjalistyczny Zespół Gruźlicy i Chorób Płuc, 75-252 Koszalin,
ul. Niepodległości 44-48
24
SIWZ
PN/2D/2010
Załącznik nr 3 do SIWZ
OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU
W POSTĘPOWANIU
Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na. dostawę i montaŜ
aparatu RTG analogowego do zdjęć płucno – kostnych z elementami ucyfrowienia”
Ja(My) niŜej podpisany(i), reprezentuj ąc(y) firmę, której nazwa jest wskazana w pieczęci nagłówkowej, jako
upowaŜniony(eni) na piśmie lub wpisany(i) w odpowiednich dokumentach rejestrowych, w imieniu reprezentowanej
przez(e) mnie(nas) firmy oświadczam(y), Ŝe spełniamy warunki ubiegania się o zamówienie, zgodnie z art. 22 ust. l
Prawo zamówień publicznych, który brzmi:
oświadczamy, iŜ spełniamy warunki o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, a w tym:
1.
posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŜeli przepisy prawa nakładają
obowiązek ich posiadania;
2.
posiadamy wiedzę i doświadczenie do wykonanie zamówienia;
3.
dysponujemy odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
4.
znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
______________, dnia ____________2010 r.
_______________________________
podpis osoby(osób) uprawnionej(ych)
do reprezentowania Wykonawcy
Specjalistyczny Zespół Gruźlicy i Chorób Płuc, 75-252 Koszalin,
ul. Niepodległości 44-48
25
SIWZ
PN/2D/2010
Załącznik nr 4do SIWZ
OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA
Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego
Na dostawę i montaŜ aparatu RTG analogowego do zdjęć płucno – kostnych z elementami
ucyfrowienia”
Nazwa firmy: …………………………………………………………………………
Siedziba: ……………………………………………………………………………..
Oświadczam, Ŝe w stosunku do firmy, którą reprezentuję brak jest podstaw do
wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 oraz art. 24
ust. 2 pkt 1 Prawa zamówień publicznych.
Na potwierdzenie spełnienia wyŜej wymienionych warunków do oferty załączam wszelkie
dokumenty i oświadczenia wskazane przez zamawiającego w specyfikacji istotnych
warunków zamówienia.
______________, dnia ____________2010 r.
_______________________________
podpis osoby(osób) uprawnionej(ych)
do reprezentowania Wykonawcy
Specjalistyczny Zespół Gruźlicy i Chorób Płuc, 75-252 Koszalin,
ul. Niepodległości 44-48
26
SIWZ
PN/2D/2010
Załącznik nr 5 do SIWZ
WYKAZ WYKONANYCH DOSTAW
wymagany w celu potwierdzenia, Ŝe wykonawca posiada niezbędną wiedzę oraz
doświadczenie
Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na dostawę i
montaŜ aparatu RTG analogowego do zdjęć płucno – kostnych lub z elementami
ucyfrowienia”
Nazwa wykonawcy .................................................................................................
Adres wykonawcy
.................................................................................................
Miejscowość ................................................
Data .....................
Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych równieŜ wykonywanych
dostaw w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia niniejszego postępowania o
udzielenie zamówienia, a jeŜeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie,
odpowiadających swoim rodzajem i wartością dostawom stanowiącym przedmiot niniejszego
zamówienia z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców wraz z
dokumentami potwierdzającymi, Ŝe usługi te zostały wykonane naleŜycie.
Lp.
Odbiorca
Data wykonania
Przedmiot wykonanej
dostawy
Wartość
Do wykazu naleŜy dołączyć dokumenty potwierdzające, Ŝe usługi te zostały wykonane naleŜycie
tj. referencje.
.................................................................................
(data i czytelny podpis wykonawcy)
Specjalistyczny Zespół Gruźlicy i Chorób Płuc, 75-252 Koszalin,
ul. Niepodległości 44-48
27
SIWZ
PN/2D/2010
Załącznik Nr 6 do SIWZ
U M O W A Nr
...........
PROJEKT
Zawarta w dniu ............................ w …………… pomiędzy:
……………………….. z siedzibą w …………….. ul. ………………, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym w
……………………….., pod nr ………………., nr NIP ……………., reprezentowanym przez:
1…………………..
- …………………….
2..............................
- .............................
zwanym w dalszej części niniejszej umowy Zamawiającym,
a
reprezentowanym przez:.
1...................................................................
2...................................................................
z
siedzibą
w
............................................................
ul.
.........................................nr
NIP................................................................................................................................................
zwanym w dalszej części niniejszej umowy Wykonawcą
§1
Niniejsza umowa zostaje zawarta na podstawie przetargu publicznego nieograniczonego ogłoszonego w
BZP nr..................... z dnia ....................................................
1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
1.
2.
§2
Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu oraz zamontować we wskazanym miejscu a p a r a t
RTG analogowy do zdjęć płucno- kostnych z elementami
u c y f r o w i e n i a zgodnie z
Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia za kwotę ………… zł brutto (słownie)
…………………………………………………..........................................................................................................
Wynagrodzenie wskazane w pkt. 1 powyŜej jest wynagrodzeniem ryczałtowym i nie moŜe ulec zmianie w
trakcie realizacji umowy.
Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć w komplecie zamówione urządzenie do Zamawiającego oraz na własne
ryzyko i koszt dokonać montaŜu sprzętu oraz jego uruchomienia zgodnie z zał. Nr 2 do SIWZ w terminie do
…………………….
Terminem wykonania umowy jest data podpisania protokołu odbioru przedmiotu umowy.
§3
Zamawiający zobowiązuje się do odbioru zamontowanego i uruchomionego urządzenia oraz do zapłaty
wynagrodzenia za dostarczone urządzenie.
Zapłata nastąpi przelewem na konto bankowe Wykonawcy ..................................................................... w terminie
do 30 dni od dnia doręczenia Zamawiającemu faktury i po podpisaniu protokołu odbioru.
W przypadku zwłoki z zapłatą Wykonawca ma prawo do naliczenia odsetek ustawowych.
§4
Dostarczone urządzenie musi spełniać właściwe dla danego asortymentu normy jakościowe oraz musi być
zgodne z umową i asortymentem zaproponowanym w ofercie przetargowej Wykonawcy.
Oferowane urządzenie musi posiadać zezwolenie na wprowadzanie do obrotu i uŜywania na terenie kraju zgodnie
z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004r o wyrobach medycznych.
§5
Wykonawca oświadcza, Ŝe zapoznał się z miejscem montaŜu urządzenia oraz nie wnosi zastrzeŜeń co do technicznych
moŜliwości jego montaŜu we wskazanym pomieszczeniu, a wynagrodzenie, którym mowa w § 3 uwzględnia wszelkie
prace konieczne do prawidłowego zainstalowania i uruchomienia urządzenia.
1.
2.
3.
4.
§6
W przypadku stwierdzenia róŜnic dostawy w stosunku do oferty przetargowej Zamawiający ma prawo odmówić
odbioru dostarczonego urządzenia.
W razie stwierdzenia róŜnic dostawy w stosunku do oferty przetargowej po odbiorze Zamawiający ma prawo do
jego zwrotu oraz do odmowy zapłaty. Zwrot urządzenia nastąpi na koszt Wykonawcy, chyba Ŝe Wykonawca
odbierze go osobiście w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego nie krótszym niŜ 3 dni robocze.
Zamawiający przyjmie urządzenie dostarczone zgodnie z zamówieniem po dokonaniu jego oględzin pod
względem ilościowym i jakościowym.
W przypadku stwierdzenia wad jakościowych dostarczonego urządzenia Zamawiający zawiadomi
Wykonawcę o wykryciu wad w ciągu 14 dni roboczych od daty dostawy i prześle protokół reklamacyjny do
Specjalistyczny Zespół Gruźlicy i Chorób Płuc, 75-252 Koszalin,
ul. Niepodległości 44-48
28
SIWZ
5.
1.
2.
3.
4.
5.
PN/2D/2010
siedziby Wykonawcy. Wykonawca rozpatrzy reklamację i udzieli na nią odpowiedzi w ciągu 3 dni
roboczych. W przypadku braku rozpatrzenia reklamacji Zamawiający moŜe zwrócić urządzenie na koszt
Wykonawcy, jednocześnie odmawiając zapłaty. W przypadku uznania reklamacji Wykonawca zobowiązany
jest do naprawy lub wymiany wadliwego elementu (podzespołu) na nowy w terminie do 7 dni roboczych od
rozpatrzenia reklamacji.
W przypadku uznania reklamacji przez Wykonawcę, jak równieŜ w przypadku sporu stron co do sposobu
rozstrzygnięcia reklamacji termin zapłaty za urządzenie ulega przedłuŜeniu o czas naprawy lub wymiany
wadliwego elementu (podzespołu) na nowy, albo o czas ustalenia sposobu rozstrzygnięcia spornej reklamacji
nie dłuŜszy niŜ 30 dni.
§7
Wykonawca udziela ………. miesięcy gwarancji na przedmiot umowy licząc od dnia podpisania protokołu
odbioru zamontowanego i uruchomionego urządzenia.
Wykonawcy zobowiązany jest dostarczyć kartę gwarancyjną, instrukcję obsługi w jęz. polskim.
Wykonawca zobowiązuje się zainstalować, uruchomić dostarczone urządzenie oraz przeszkolić personel szpitala
w zakresie obsługi w niezbędnej liczbie osób w terminie max. do 7 dni roboczych od dnia zakończenia
uruchomienia. Wykonawca zapewni serwis gwarancyjny.
W ramach serwisu gwarancyjnego Wykonawca zobowiązuje się do realizacji zgłoszeń Zamawiającego w terminie
maksymalnie do 36 godzin (w dni robocze) tj. w tym czasie wykwalifikowany serwis zobowiązany jest przystąpić
do prac bezpośrednio przy urządzeniu. Obowiązek powyŜszy nie dotyczy przypadku, gdy wykonanie serwisu
będzie moŜliwe za pomocą środka bezpośredniego porozumiewania się na odległość (telefonicznie)
Wykonawca w okresie gwarancyjnym, co najmniej raz na 24 miesiące lub częściej o ile wynika to z warunków
gwarancji nałoŜonych przez producenta urządzenia, za pośrednictwem wykwalifikowanego serwisu wykona
bezpłatny przegląd gwarancyjny urządzenia łącznie z dokonaniem wpisu w karcie gwarancyjnej lub innym
dokumencie dołączonym do urządzenia.
§8
1. W przypadku opóźnienia w terminie wykonania przedmiotu umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu
karę umowną w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto, o który mowa w § 2 umowy za kaŜdy dzień
opóźnienia.
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości: 5% wynagrodzenia brutto, o który mowa
w § 2 umowy w przypadku odstąpienia przez Wykonawcę od umowy lub w przypadku odstąpienia od
umowy przez Zamawiającego z przyczyn leŜących po stronie Wykonawcy.
3. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto, o który mowa
w § 2 umowy za kaŜdy dzień opóźnienia w usuwaniu zgłoszonych wad.
4. Kary umowne nie wyłączają moŜliwości dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych.
§9.
Wykonawca nie ma prawa cesji wierzytelności wynikających z realizacji niniejszej umowy bez uzyskania wcześniej
pisemnej zgody Zamawiającego.
§10
1. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której
dokonano wyboru Wykonawcy, chyba Ŝe Zamawiający przewidział moŜliwość dokonania takiej zmiany w
ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz określił warunki takiej
zmiany.
2. Ewentualne zmiany, uzupełnienia umowy wymagają dla zachowania swojej waŜności formy pisemnej
zaakceptowanej przez obie strony.
§11
Zamawiający ma prawo odstąpić umowy w przypadku opóźnienia w dostarczeniu i montaŜu urządzenia dłuŜszym niŜ
30 dni kalendarzowych, bez konieczności dodatkowego wezwania Wykonawcy do wykonania umowy.
§12
W kwestiach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie Przepisy kodeksu cywilnego i ustawy
prawo zamówień publicznych.
§13
Ewentualne spory mogące wyniknąć na tle realizacji postanowień umowy strony
poddają pod rozstrzygnięcie sądów właściwych miejscowo dla siedziby Zamawiającego.
§14
Umowę sporządzono w dwu jednobrzmiących egzemplarzach po jednym egzemplarzu dla kaŜdej ze stron.
WYKONAWCA
Specjalistyczny Zespół Gruźlicy i Chorób Płuc, 75-252 Koszalin,
ul. Niepodległości 44-48
ZAMAWIAJĄCY
29